You are on page 1of 3

Bevezets a trsadalomtrtnetbe

(BTTON105H12, tematika s irodalomje!zk"#z $ra %lja, &o! betekintst n!'jtson a 20( szzadi trtnet)rs e!ik na! &ats' s
*ol!amatos me'j+lsra k,es mekzel)tsm$djr$l, a trsadalomtrtnet-)rsr$l( #z
el.adsokon az rtelmez. bevezet. +tn az irn!zat le*ontosabb ma!arra *ord)tott, illetve
ma!ar+l )rott szveeivel ismerked/nk me( 0inden e!es m+nknl kitr/nk a szerz. s
letm1ve bem+tatsra, s a m1 tartalmnak vzlatos ismertetsn t'l k/lnsen a szerz.
krds*eltevst s rvelsm$djt, a *oalom&asznlatt, a m1vek loikai *el,)tst, valamint
az ltala &asznlt *orrsok jellet s elemzsi m$dszert vessz/k $r%s. al( #rra is ondot
*ord)t+nk, &o! az ol!kor e!msra is real$ szerz.k &o!an &atrozzk me viszon!+kat a
trtnet)rs s a trsadalomt+domn!ok k/ln*le mekzel)tsei&ez(

# vizsa sorn az albb *elsorolt an!ab$l a 2(, az 5(, a 2a(, a 2b(, a 11( s a 13( tma (s a
&ozz tartoz$ olvasmn!" ismerett krem szmon '!, &o! a trtnelem szakosoknak n!,
a tbbieknek kett. ttelt kell kivlasztani+k kz/l/k, s azokb$l *elksz/lni( 4lvrs tovbb
(a na,,ali taozatosoknl", &o! az els., bevezet. el.ads sorn elmondottakat is t+djk,
amikor ttekintettem a trsadalomtrtnet-)rs &istorior*iai &el!t, kialak+lsnak okait, s
az #nnales meala,)tsa +tni korszakokr$l is vzlatosan beszltem( 4&&ez olvasmn!knt a
B$d! 5sombor s 6( 7ov%s 8$zse* ltal szerkesztett Bevezets a trsadalomtrtnetbe. %)m1
ktetet (B+da,est, 2009(" ajnlom - annak is k/lnsen a 119-123, 20:-232( s 3;3-519(
oldalain olvas&at$ *ejezeteit -, de az el.ads sorn el&anzott an!a is eleend. a sikeres
vizszs&oz( Hans'l!osan krem, &o! az e!es m1veknek ne ,+sztn a tartalmb$l
ksz/ljenek *el, &anem az el.z. bekezdsben *elsorolt elemzsi szem,ontokat is ondoljk
vi(

1. Bevezets, elzmnyek, ttekints
2. Az Annales szemllete s a trsadalomtudomnyos trtnetrs, Sndor Mrta s Lvai
Janka
Bra+del, <ernand= Anyagi kultra, gazdasg s kaitalizmus, !"#!"$$$. szzad.
B+da,est, 1;>;( (Tetsz.leesen vlasztott a kvetkez. *ejezetek kz/l= # mindenna,i
ken!r? # *elesle s a lesz/ksesebb= telek s italok? # *elesle s a
lesz/ksesebb= a laks, a r+&zkods s a divat? # vrosok"
ajnlott tovbb= Bra+del, <ernand= # trtnelem s a trsadalomt+domn!ok( #
&ossz' id.tartam( Szzadok, 102( (1;>2(" 3-5( ;::-1012(
3. Az Annales szemllete, 2.
@&a+n+, Aierre= A klasszikus %ur&a. B+da,est, 1;>1( 5-; s 10>-139, illetve 1;3-295(
4. Trtneti demor!ia
Brile!= 'eseds s trtnelem( B+da,est, 1;>9( 5-192(
". Trtneti antro#ol$ia, 1.
Carnton, Dobert= Ldany& mesi. A nagy ma(skamszrls. B+da,est, 1;:>(
%a. Trtneti antro#ol$ia, 2.
0a%*arlane, #llan= Az angol individualizmus eredete. B+da,est, 1;;9( 29-13;( s 291-
2:0(
%&. Trtneti antro#ol$ia, 3.
Em&o*, #rt&+r 4(= )ogyan gy*rtk le eleink a +tkznaokat # s mirt boldogulunk mi
ezzel oly ne+ezen... B+da,est, 1;;2(
'. (ikrotrtnet, 1.
Finzb+r, @arlo= A sa,t s a kuka(ok. %gy !"$. szzadi molnr vilgke. B+da,est,
1;;1(
). (ikrotrtnet, 2.
Gevi, Fiovanni= %gy -alusi rdg*z. s a +atalom. B+da,est, 2001(
*. A mayar trsadalomtrtnetrs nay eynisei a 2+. szzad els !el&en, )ornyik
'orbert s Mikula /enta
Hajnal Estvn= 7zm1vess, )rsbelis s e+r$,ai *ejl.ds( En= H.(= 0e(+nika,
m*vel.ds. B+da,est, 1;;9( 329-333(
Hajnal Estvn= # rendi trsadalom= # ,araszts s a nemess( En= H.(= Az ,kor
trtnete. B+da,est, 1;::( 2;-;:(
0l!+sz 4lemr= # re*ormkor nemzedke( En= H.(= 1li& szolglatban. "logatott
trtnelmi tanulmnyok. B+da,est, 2009( 325-329(
0l!+sz 4lemr= # n,is trtnete( En= H.(= 1li& szolglatban. "logatott
trtnelmi tanulmnyok. B+da,est, 2009( 3>9-3;2(
1+. ,zo-iol$ia s trsadalomtrtnet tallkozsa
T$t& 5oltn= Szekszrd trsadalma a szzad-ordul&n. 0rtneti rtegz.ds s
trsadalmi trtegz.ds. B+da,est, 1;:;(
11. A #rozo#or!ia m$dszere a trsadalomtrtneti kutats&an
B%skai Iera= A vllalkoz&k el.-utrai. 'agykeresked.k a re-ormkori 2esten.
B+da,est, 1;:;( 5-21;(
12. A vrostrtnet mint kzsstanulmny
Benda F!+la= 3sellrb.l olgr. 1eszt+ely trsadalma, 4567#4869., B+da,est, 200:(
rszletek
13. .rostrtnet s trtneti antro#ol$ia rintkezse
F!ni Fbor= Az ut(a s a szalon. A trsadalmi tr+asznlat Budaesten: 4857#4967.
14. .rostrtnet s trtneti antro#ol$ia rintkezse
0ta! 0$nika= 0rvnyszki ,tszmk: vls ;ebre(enben, 459<#4868

Tov&&i olvasmnyok. amelyek ala#/n dolozatot le0et vllalni=
B%skai Iera - Na! Gajos= 2ia(krzetek, ia(kzontok s vrosok Magyarorszgon, 48=8#
ban. B+da,est, 1;:3(
Benda F!+la - Jzekeres #ndrs (szerk("= Az Annales. A gazdasg#, trsadalom# s
m*vel.dstrtnet -ran(ia vltozata. B+da,est, 200>( (kivlasztand$ *ejezetek"
B+rke, Aeter= 'i kultra a kora ,kori %ur&ban. B+da,est, 1;;1(
Cavis, Natalie 5emon= Martin >uerre visszatrse( B+da,est, 1;;;(
Cavis, Natalie 5emon= 0rsadalom s kultra a kora ,kori ?ran(iaorszgban. B+da,est,
2001(
C/lmen, Di%&ard van= A rettenet sz@n+za. Atlkezsi gyakorlat s bBntet.ritulk a kora
,korban. B+da,est, 1;;0(
</r Gajos= A ber(eli zenebona, 4586. B+da,est, 2000(
Ge Do! Gad+rie, 4mman+el= Montaillou, egy okszitn -alu letra,za C4=96#4<=6D. B+da,est,
1;;>(