UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMIŞOARA

FACULTATEA DE ECONOMIE ȘI DE ADMINISTRARE A AFACERILOR
STUDII: MASTER PROFESIONAL
DOMENIUL: ADMINISTRAREA AFACERILOR
SPECIALIZAREA: ADMINISTRAREA AFACERILOR ÎN TURISM ŞI INDUSTRIA
OSPITALITĂŢII
AN UNIVERSITAR: 2013-2014

PLANUL DE ÎNVĂŢĂMÂNT

Nr.
crt.
Denumirea disciplinei Număr de ore Fv Credite Codul
disciplinei
Anul I Sem.I
14 săptă.
Sem.II
14 săptă.

C S C S
A. DISCIPLINE OBLIGATORII
1. Administrarea și dezvoltarea întreprinderii de
turism / Administration and development of
Tourism Enterprises
2 2 E1+P 8 AATIO 101
2. Diagnosticul întreprinderii de turism / Tourism
Enterprise Diagnosis
2 2 E1+P 8 AATIO 102
3. Turismul şi serviciile internaţionale /
International Tourism and Services
2 1 E1+P 7 AATIO 103
4. Managementul ospitalităţii / Hospitality
Management
2 1 E1+P 7 AATIO 104
5. Managementul inovării în turism / Innovation
Management in Tourism
2 2 E2+P 8 AATIO 105
6 Managementul resurselor umane în industria
ospitalitaţii / Human Resource Management for
Hospitality Industry
2 1 E2+P 6 AATIO 106
7 Metode de cercetare în turism /Research Methods
in Tourism
2 1 E2+P 6 AATIO 107
8 Managementul proiectelor în turism / Project
Management in tourism
1 1 E2+P 5 AATIO 108
TOTAL ORE OBLIGATORII PE SĂPTĂMÂNĂ 8 6 7 5
B DISCIPLINE OPTIONALE (una din două)
9 Leadership in Industria Ospitalitatii
Leadership in the Hospitality Industry
1 1 E2+P 5 AATIO 109
10 Economia si eficienţa serviciilor de turism
Economy and Efficiency of Tourism Services
1 1 E2+P 5 AATIO 110
TOTAL ORE OBLIGATORII +OPTIONALE PE
SĂPTĂMÂNĂ
8 6 8 6 60
C. DISCIPLINE FACULTATIVE
11 Engleză/Franceză/Germană pentru Afaceri în
Turism
English/French/German for Business in Tourism
2 2 2 2 C1+C2 2 AATIO 111
12 Academic Writing 2 1 C2 2 AATIO 112
13 Etichetă și protocol în afaceri / Business etiquette
and protocol
2 - C2 2 AATIO 113
TOTAL ORE FACULTATIVE PE SĂPTĂMÂNĂ 2 2 6 3 1C+3C 6
TOTAL ORE PE AN 8+2 6+2 8+6 6+3
9E+9P+
4C
60+6
UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMIŞOARA
FACULTATEA DE ECONOMIE ȘI DE ADMINISTRARE A AFACERILOR
STUDII: MASTER PROFESIONAL
DOMENIUL: ADMINISTRAREA AFACERILOR
SPECIALIZAREA: ADMINISTRAREA AFACERILOR ÎN TURISM ŞI INDUSTRIA
OSPITALITĂŢII
AN UNIVERSITAR: 2013-2014

PLANUL DE ÎNVĂŢĂMÂNT

Nr.
crt.
Denumirea disciplinei Număr de ore Fv Credite Codul
disciplinei
Anul II Sem.III
14 săptăm.
Sem.IV
14
săptăm.

C S C S
A. DISCIPLINE OBLIGATORII
1. Management financiar în turism și industria
ospitalităţii / Financial Management in tourism and
Hospitality Industry
2 1 E3+P 7 AATIO 201
2. Strategii de marketing pentru turism şi industria
ospitalităţii / Marketing Strategies for Tourism and
Hospitality Industry
2 1 E3+P 7 AATIO 202
3. Tehnici de negociere în industria ospitalităţii
Negotiation Techniques in Hospitality Industry
1 2 E3+P 7 AATIO 203
4 Sisteme şi tehnologii informaţionale avansate în
turism / Advanced Information Systems and
Technologies in Tourism
2 1 E3+P 7 AATIO 204
7 5
5. Simulare antreprenorială /Entrepreneurial Simulation 2 2 E4+P 7 AATIO 205
6. Practică în întreprinderi / Internship 10 P 20 AATIO 206
TOTAL ORE OBLIGATORII PE SĂPTĂMÂNĂ
B DISCIPLINE OPTIONALE
7 Comunicare corporatistă in Turism si Industria
ospitalității/ Corporate communications in Tourism
and Hospitality Industry
1 1 E4+P 5 AATIO 207
8 Comportamentul consumatorului de servicii turistice
Consumer’s Behavior in Tourism
1 1 E4+P 5 AATIO 208
TOTAL ORE OBLIGATORII +OPTIONALE PE
SĂPTĂMÂNĂ
8 6 2 12 60
B. DISCIPLINE FACULTATIVE
9. Engleză/Franceză/Germană pentru Afaceri în Turism
English/French/German for Business in Tourism
2 2 2 2 C1+C2 2 AATIO 209
TOTAL ORE FACULTATIVE PE SĂPTĂMÂNĂ 2 2 2 2 1C+1C
10. Elaborarea lucrării de disertaţie
Thesis Work
E 10 AATIO 210
TOTAL ORE PE AN 8+2 6+2 2+2
12+
2
8E+9P
+2C
60+12

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful