UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMIŞOARA

FACULTATEA DE ECONOMIE ŞI DE ADMINISTRARE
A AFACERILOR
METODOLOGIA
CONCURSULUI DE ADMITERE
PENTRU CICLUL DE MASTERAT
2012-2014
TIMIŞOARA
- 2012 -
Art. 1. Admiterea în ciclul de studii universitare de master în cadrul Facultăţii de Economie şi
de Administrare a Afacerilor (FEAA) se organizează în conformitate cu: Legea Educaţiei
UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMIŞOARA
FACULTATEA DE ECONOMIE
ŞI DE ADMINISTRARE A AFACERILOR
Strada J!"estalozzi# $r%&
'((%%) *imişoara
*el: +,(-.)&-)/.-)(&
*el0Fa1: +,(-.)&-)/.-)((
222feaauvtro
$aţionale nr %0.(%%3 Legea nr .440.((, 5rivind organizarea studiilor universitare3 !6 nr
,(,0.((& 5rivind organizarea şi desfăşurarea studiilor universitare de master3 7rdinul
8inistrului Educaţiei# 9ercetării# *ineretului i S5ortului nr ''%'0.(%. 5rivind cadrul general ș
de organizare şi desfăşurare a admiterii în ciclurile de studii universitare de licenţă# de master şi
de doctorat 5entru anul universitar .(%.-.(%' (5u:licat in 8onitorul 7ficial# "artea ; nr %&,
din %'0('0.(%.)3 <egulamentul =>* 5rivind organizarea şi desfăşurarea admiterii în ciclul de
studii universitare de master (a5ro:at în şedinţa senatului =>* din %. a5rilie .(%.)
Art. 2. Admiterea în ciclul de studii universitare de master se organizează în domeniile de studii
universitare de master acreditate de către A<A9;S# la 5rogramele de studii legal înfiinţate în
cadrul FEAA# în conformitate cu legislaţia în vigoare
Art. 3. "ot candida la admiterea în ciclul de studii universitare de master:
• a:solvenţii cu di5lomă de licenţă ai ciclului de studii universitare de licenţă (cf Legii nr
.440.((,)# a:solvenţii cu di5lomă de licenţă sau ec?ivalentă a studiilor universitare de
lungă durată (cf Legii nr 4,0%//))# 5recum şi a:solvenţii studiilor efectuate în străinătate şi
recunoscute de către direcţia de s5ecialitate ca fiind cel 5uţin studii universitare de licenţă
• cetăţenii statelor mem:re ale =niunii Euro5ene# ai statelor a5arţin@nd S5aţiului Economic
Euro5ean şi ai 9onfederaţiei Elveţiene# în aceleaşi condiţii 5revăzute de lege 5entru
cetăţenii rom@ni# inclusiv în ceea ce 5riveşte ta1ele de şcolarizare <ecunoaşterea studiilor
efectuate de către aceştia în afara <om@niei se va realiza de către direcţia de s5ecialitate din
cadrul 8inisterului Educaţiei# 9ercetării# *ineretului şi S5ortului înainte de înscrierea
candidaţilor la concursul de admitere (Ane1a ')
• cetăţenii străini de origine etnică rom@nă din Al:ania# Aulgaria# 8acedonia# Ser:ia# =craina
şi =ngaria şi etnicii rom@ni cu domiciliul sta:il în străinătate# care vor candida se5arat 5e
locurile :ugetate re5artizate de 8E9*S# în limita cifrelor de colarizare a5ro:ate de ș
A<A9;S
• cetăţenii străini de origine etnică rom@nă din <e5u:lica 8oldova# a:solvenţi ai unor
universităţi din <e5u:lica 8oldova vor candida la concursul de admitere cu res5ectarea
criteriilor de admitere şi în conformitate cu 5revederile metodologiei 5rivind şcolarizarea
cetăţenilor din <e5u:lica 8oldova vala:ilă 5entru anul universitar .(%.0.(%' (Ane1a ,)3
• cetăţenii străini din afara statelor mem:re ale =niunii Euro5ene# ai statelor a5arţin@nd
S5aţiului Economic Euro5ean şi ai 9onfederaţiei Elveţiene se 5ot înscrie la concursul de
admitere 5e cont 5ro5riu valutar# 5e :aza scrisorii de acce5tare la studii în <om@nia
eli:erată de 8E9*S (Ane1a ))
Art. 4. (%) La admiterea în ciclul de studii universitare de master cu 5redare în lim:a rom@nă# cetăţenii
străini au o:ligaţia să 5rezinte un certificat de com5etenţă lingvistică 5entru lim:a rom@nă
eli:erat de către instituţii a:ilitate de 8inisterul Educaţiei# 9ercetării# *ineretului şi S5ortului
Aceeaşi condiţie se im5une şi în cazul transferurilor studenţilor între =>* i alte instituţii de ș
învăţăm@nt su5erior acreditate
(.) "entru studiile universitare organizate într-o lim:ă străină# admiterea va conţine o:ligatoriu o
5ro:ă de com5etenţă lingvistică# eliminatorie# notată cu admis0res5ins
Art. 5 Admiterea în ciclul de studii universitare de master se organizează 5e locuri:
• finanţate de la :ugetul de stat 5rin granturi de studii3
• cu ta1ă
Art. 6. (%) Bomeniile de studiu# 5rogramele de studiu şi cifra de şcolarizare 5ro5usă 5entru fiecare
dintre acestea sunt redate în *a:elul %
*a:elul %
B78E$;;0"<76<A8E BE 8AS*E<
$< L79=<;
*7*AL 9u ta1a
DOMENIUL ADMINISTRAREA AFACERILOR 100
Administrarea si dezvoltarea intre5rinderii de turism si servicii )(
8anagement si marCeting in turism )(
DOMENIUL CONTABILITATE 200
Audit financiar conta:il )(
9onta:ilitate i audit în institu iile 5u:lice ș ț )(
9onta:ilitate i sisteme informatice integrate în cor5ora ii ș ț )(
E15ertiză conta:ilă i evaluarea afacerilor ș )(
DOMENIUL ECONOMIE 50
Studii euro5ene i rela ii interna ionale ș ț ț )(
DOMENIUL ECONOMIE I AFACERI Ș
INTERNA IONALE Ț 50
8anagementul şi integrare euro5eană )(
DOMENIUL FINAN E Ț 250
Administrare fiscală )(
Finan e i strategiile financiare ale com5aniilor ț ș )(
"ie e financiare ț )(
8onedă şi :ănci )(
8aster in ;nternational 9or5orate Finance (l: engl) )(
DOMENIUL MANAGEMENT 400
Administrarea financiara a afacerilor )(
Administrarea si evaluarea 5ro5rietatilor imo:iliare )(
8anagement antre5renorial )(
Administrarea organizaţiilor de afaceri )(
8anagementul resurselor umane )(
8anagementul dezvoltării regionale dura:ile )(
8anagementul strategic al organiza iilor: dezvoltarea s5a iului ț ț
de afaceri )(
Le management des Affaires en 9onte1t Euro5Den (l: fr) )(
DOMENIUL MARKETING 100
8arCeting i managementul v@nzărilor ș )(
"u:licitate şi 5romovarea v@nzărilor )(
DOMENIUL CIBERNETICĂ STATISTICĂ I Ș
INFORMATICĂ ECONOMICĂ 100
Sisteme informatice financiar :ancare )(
Sisteme informa ionale 5entru afaceri ț )(
TOTAL 1250
(.) Locurile în regim de finanţare de la :ugetul de stat vor fi re5artizate şi a5ro:ate de către Senatul
=niversităţii de >est din *imişoara 5entru anul universitar .(%.-.(%' 5e :aza 7rdinului
8inistrului Educaţiei# 9ercetării *ineretului i S5ortului# lu@nd în considerare cifrele de ș
şcolarizare a5ro:ate 5rin !otărîre de 6uvern# iar cele în regim cu ta1ă sunt sta:ilite de către
9onducerea Facultăţii de Economie şi de Administrare a Afacerilor# cu acordul Senatului
=niversită ii ț
(') <e5artizarea locurilor finanţate de la :ugetul de stat se va face 5e domenii de master de către
9onsiliului Facultă ii de Economie i de Administrare a Afacerilor i 5e s5ecializări (5rograme ț ș ș
masterale) de către de5artamentele coordonatoare ale domeniilor de master 9ondi ia de a ț
accesa un loc finanţat de la :ugetul de stat este ca media de admitere să fie minim 4#)( En cazul
în care numărul studen ilor de la un 5rogram de master care au o medie de admitere mai mare ț
de 4#)( este mai mic dec@t numărul locurilor finanţate de la :ugetul de stat alocat acelei
s5ecializări# diferen a de locuri se re5artizează (realocă) celorlalte 5rograme din acela i ț ș
domeniu $umărul locurilor finanţate de la :uget alocate0realocate 5rin 5rocesul de admitere se
5ăstrează i 5entru anul al ;;-lea ș
Art. !. La înscriere candidaţii vor 5rezenta următoarele documente:
%) Fişa de înscriere (model ti5)
.) Bi5loma de :acalaureat# fotoco5ie legalizată3
') 9ertificat de naştere# fotoco5ie legalizată3
,) Bi5loma de licenţă (fotoco5ie legalizată) sau adeverinţă de a:solvire a facultăţii# doar
fotoco5ie (candidaţii care au 5romovat e1amenul de licenţă în sesiunile cores5unzătoare anului
universitar .(%%-.(%. 5ot 5rezenta la înscriere# 5entru sesiunea imediat următoare e1amenului de
licen ă în anul .(%.# în locul di5lomei de licenţă# adeverinţa eli:erată de către instituţia de învăţăm@nt# ț
în care se menţionează media generală# notele o: inute la 5ro:ele sus inute la e1amenul de licen ă# ț ț ț
termenul de vala:ilitate şi fa5tul că nu a fost eli:erată di5loma)3
)) Fotoco5ii du5ă:
• 9arte de identitate (:uletin)3
• 9ertificat de căsătorie (dacă este cazul)3
&) Adeverinţă medicală (medicul de familie)3
F) Bouă fotografii cu dimensiunile G cm (ti5 :uletin)3
4) Folie A,3
/) Bosar 5lic3
%() 9?itanţa care atestă 5lata ta1ei de înscriere3
%%) Bocumente care să ateste li5sa veniturilor în familie3
%.) Bocumentele necesare ec?ivalării di5lomei (în cazul candidaţilor 5roveniţi din
=niunea Euro5eană)
FEAA nu răs5unde de erorile de com5letare comise de candidaţi în fişele de înscriere
Art. " 9andidaţii care 5ot :eneficia de scutire de 5lată a ta1ei de înscriere tre:uie să o:ţină# înainte de
înscriere# avizul decanatului în acest sens# 5rin de5unerea unei cereri şi a documentelor
Hustificative de scutire de ta1ă Se acordă scutire la 5lata ta1ei de înscriere în următoarele
cazuri:
• angaHaţii sau co5iii angaHaţilor =>*3
• orfanii sau cei 5roveniţi din casele de co5ii3
• co5iii celor răniţi sau decedaţi în <evoluţie3
• candidaţii care 5rovin din familii fără venituri#
Art. #. (%) =n candidat 5oate fi admis şi înmatriculat ca student la cel mult două 5rograme de studii
concomitent
(2) =n candidat declarat admis 5oate :eneficia de finanţare de la :ugetul de stat 5entru un
singur 5rogram de master
(3) 9andidatul declarat admis la mai multe 5rograme de studii o5tează 5entru 5rogramul de
studii care va fi finanţat de la :ugetul de stat 5rin de5unerea unui acord scris în acest sens# a
di5lomei de licen ă sau adeverinţa# 5entru candidaţii care au 5romovat e1amenul de licen ă ț ț
în sesiunea .(%%-.(%.# în original# la facultatea care derulează 5rogramul de studii 5e care
doreşte să o urmeze# 5@nă la '( se5tem:rie .(%.
(4) 9osturile aferente de5ăşirii duratei învăţăm@ntului gratuit# 5revăzute de lege# se su5ortă de
către studenţi
Art. 10
"entru fiecare candidat înscris la admitere# FEAA va colecta datele cu5rinse în Ane1a % a
5rezentului <egulament
Art. 11
FEAA are o:ligaţia să restituie# du5ă afişarea rezultatelor finale# în cel mult ,4 de ore de la
de5unerea cererii şi necondiţionat# fără 5erce5erea unor ta1e# dosarele candidaţilor res5inşi sau
ale celor care renunţă la locul o:ţinut 5rin admitere
Art. 12.
La nivelul FEAA se constituie o comisie de admitere centrală 5entru ciclul de studii universitare
de master şi o comisie de solu ionare a contesta iilor# care sunt 5ro5use de decan şi a5ro:ate de ț ț
consiliul FEAA Entreaga răs5undere 5rivind organizarea şi desfăşurarea corectă a 5rocesului de
admitere revine comisiei de admitere a FEAA şi directorilor de 5rograme de studii universitare
de master
Art. 13.
(%) Admiterea la masterat se realizează 5e :aza concursului de dosare# 5e domenii de studiu şi
5rograme
(.) =n candidat 5oate o5ta# într-o ordine de 5riorităţi# 5entru mai multe 5rograme de master
din cadrul unui domeniu sau 5oate de5une mai multe fişe de înscriere# 5entru mai multe
domenii
(') 8edia de admitere este egală cu media calculată 5e :aza dosarului de concurs# utiliz@nd
următoarele medii05unctaHe:
8L I media de la e1amenul de licenţă
"S - 5unctaHul s5ecializării a:solvite# conform ta:elului .
*a:elul .
DOMENII
$S % 10
&'(tr) *&'+,-.,/0r,.'1
$S % #00
&'(tr) *&'+,-.,/0r,.'
$S % "00
&'(tr) *&'+,-.,/0r,.'
AB8;$;S*<A<EA
AFA9E<;L7<
Economia comerţului#
turismului şi serviciilor
*oate celelalte cu 5rofil
economic
*oate celelalte cu 5rofil
neeconomic
97$*AA;L;*A*E
9onta:ilitate i ș
informatică de gestiune
*oate celelalte cu 5rofil
economic
*oate celelalte cu 5rofil
neeconomic
E97$78;E
Economie generală şi
comunicare economică3
<elaţii ;nternaţionale şi
Studii Euro5ene
*oate celelalte cu 5rofil
economic
*oate celelalte cu 5rofil
neeconomic
E97$78;E ; Ș
AFA9E<;
;$*E<$A ;7$ALE Ț
Economie şi Afaceri
internaţionale
<elaţii ;nternaţionale şi
Studii Euro5ene
*oate celelalte cu 5rofil
economic
*oate celelalte cu 5rofil
neeconomic
F;$A$ E Ț Finanţe Aănci
*oate celelalte cu 5rofil
economic
*oate celelalte cu 5rofil
neeconomic
8A$A6E8E$*
8anagement3
Sociologie
*oate celelalte cu 5rofil
economic
*oate celelalte cu 5rofil
neeconomic
8A<JE*;$6
8arCeting3
9omunicare i rela ii ș ț
5u:lice
*oate celelalte cu 5rofil
economic
*oate celelalte cu 5rofil
neeconomic
9;AE<$E*;9K#
S*A*;S*;9K ; Ș
;$F7<8A*;9K
E97$78;9K
;nformatică Economică3
;nformatică
*oate celelalte cu 5rofil
economic
*oate celelalte cu 5rofil
neeconomic
"= - 5unctaHul universităţii a:solvite
"= I %( 5entru a:solvenţii =>*# ai altor universităţi din ţară clasificate în categoria 9
(universită i de cercetare avansată şi de educaţie) sau ai unor universităţi din străinătate3 ț
"= I /#(( 5entru a:solvenţii celorlalte universităţi din ţară clasificate în categoria A
(universităţi de educaţie şi de cercetare ştiinţifică)3
"= I 4#(( 5entru a:solvenţii celorlalte universităţi din ţară clasificate în categoria A
(universităţi centrate 5e educaţie)3
8edia de admitere se calculează cu relaţia:
8A I (#&( 1 8L + (#'( 1 "S + (#%( 1 "= + (#.( (su5liment 5entru e1celenţă)
Stimulentul de e1celenţă se acordă (fără ca 8A să 5oată de5ăşi %() 5entru 5remii o:ţinute la
olim5iadele AFE< naţionale sau la com5etiţii0concursuri 5rofesionale studenţeşti internaţionale#
inclusiv 5entru articole 5u:licate în străinătate
(,) En situaţia unor medii egale 5e ultimul loc# candidaţii sunt declaraţi admişi 5e :aza notei la
Proba 2 de evaluare a conţinutului lucrării
()) La medii egale# se organizează un interviu de de5artaHare cu o 9omisie de interviu 5e domeniu#
5ro5usă de Be5artamentul care gestionează domeniul şi a5ro:ată în 9onsiliul FEAA ;nterviul
va avea loc 5entru de5artaHarea candidaţilor 5entru locurile finanţate de la :uget# 5recum şi a
candidaţilor 5entru ansam:lul locurilor (ma1im )() aferent 5rogramului
(&) 9riteriile de de5artaHare sunt sta:ilite# în mod autonom# de 9omisia de interviu şi se vor referi#
în 5rinci5al# la motivaţia candidaţilor şi cunoştinţele generale ale acestora în domeniul
res5ectiv
(F) 7rdinea de clasificare rezultată în urma admiterii va fi utilizată şi 5entru re5artizarea locurilor
finanţate 5rin granturi de studii# acestea revenind celor mai :ine clasaţi candidaţi din fiecare
domeniu
(4) Admiterea se face în ordinea mediilor şi a o5ţiunilor
(/) "entru fiecare student declarat admis şi înmatriculat# FEAA va colecta datele cu5rinse în Ane1a
. a 5rezentului <egulament
(%() Enmatricularea studen ilor la master declaraţi admişi în urma concursului de admitere se face ț
5rin decizie a rectorului =>* Bu5ă înmatriculare# studenţii sunt înscrişi în <egistrul matricol
su: un număr unic vala:il 5entru întreaga 5erioadă de şcolarizare la 5rogramul05rogramele de
studii la care au fost admişi
Art. 14.
(%) 9oncursul 5entru admiterea în ciclul de studii universitare de master la FEAA se organizează în
două sesiuni# înainte de înce5erea anului universitar "entru anul universitar .(%.0.(%'#
concursul de admitere în ciclul de studii universitare de master la FEAA se desfăşoară în
5erioada %& (F .(%. - ., (F .(%. şi %) (/ .(%. L .% (/ .(%.
(.) "entru candidaţii care o5tează şi 5entru un 5rogram masteral cu 5redare în lim:ă străină# în data
de .,(F.(%. ora %&((# res5ectiv .%(/.(%. ora %&(( va avea loc o testare 5entru evaluare
cunoştinţelor de lim:ă Accesul la un loc în cadrul acestor 5rograme este condiţionat de
5romovarea testului (o:ţinerea calificativului AB8;S)
(') <ezultatele vor fi afişate în data de .)(F ora %F((# res5ectiv .%(/ ora .(((# 5e site-ul FEAA
şi la avizierele facultăţii
(,) Enmatricularea celor admişi se va face du5ă afişarea listelor de admitere# în intervalul .&-.4
iulie .(%.# între orele (/-%,# res5ectiv .. - ., se5tem:rie .(%.# între orele (/-%, (cu e1ce5ţia
zilei de duminică)
()) Eventualele contestaţii se 5ot de5une în termen de ., de ore de la data afişării rezultatelor
concursului de admitere <ezultatele contestaţiilor se afişează în termen de ., de ore de la data
e15irării termenului de de5unere a contestaţiilor Beciziile comisiei de contestaţii sunt
definitive $u se admit contestaţii 5entru 5ro:ele orale
(&) 7dată cu înmatricularea se va efectua 5lata ta1ei de înmatriculare în valoare de %)( <7$ şi se
va înc?eia şi 9ontractul de Studii 8asterale
(F) En cazul în care înmatricularea nu se face în termenul 5revăzut# candidatul declarat admis va
5ierde dre5tul c@ştigat# locul lui urm@nd să fie ocu5at de candidatul înmatriculat cu media
următoare din clasamentul afişat
Art. 15.
(%) En cadrul FEAA ta1a de înscriere la concursul de admitere la studii universitare de master este
%(( lei# iar ta1a de înmatriculare este de %)( lei# în conformitate cu 5revederile legale în
vigoare En cazul în care candidatul se înscrie şi doreşte să urmeze simultan mai multe
5rograme de master a5arţin@nd unor domenii diferite# va de5une c@te un dosar 5entru fiecare
dintre aceste domenii şi va ac?ita ta1a de înscriere şi înmatriculare aferentă 5entru fiecare
dintre acestea
(.) <ectorul# la 5ro5unerea decanului# 5oate să acorde scutiri sau reduceri ale ta1elor de
şcolarizare 5entru angaHa ii =>* sau co5ii acestora# sau 5entru cazuri fundamentate de către ț
conducerile facultă ilor ț
Art. 16.
Bu5ă analiza rezultatelor concursului de admitere# 9onsiliul FEAA va sta:ili redistri:uirea
locurilor finanţate de la :ugetul de stat neocu5ate la alte domenii de master din cadrul FEAA
Art. 1!.
(%) Se organizează doar 5rograme de studii universitare de master unde numărul de cursanţi este
suficient de mare (nu mai mic de .) studen i) astfel înc@t să 5ermită autofinanţarea ț
5rogramului Bin acest motiv# studenţii tre:uie să indice la înscriere mai multe o5ţiuni de
5rograme de studiu în ordinea 5referinţelor în cadrul aceluiaşi domeniu
(.) 9onsiliul FEAA va analiza 5unctual situa iile care nu se încadrează condi iilor 5revăzute la ț ț
5unctul (%) al 5rezentului articol i va decide sau nu func ionarea unor 5rograme de studiu# în ș ț
:aza strategiei de dezvoltare a FEAA i în condi iile legii ș ț
Art. 1".
9andidaţii care au fost e1matriculaţi de la studii universitare de master au dre5tul să se înscrie
la un nou concurs de admitere numai 5e locuri cu ta1ă# indiferent de forma de învăţăm@nt
Art. 1#
(1)Locurile finanţate de la :ugetul de stat se ocu5ă anual în funcţie de 5erformanţele 5rofesionale
ale masteranzilor Această condiţie va fi 5revăzută în contractul de studii înc?eiat de fiecare
student cu FEAA şi =>* En contract sau actul adiţional la contract se 5recizează dacă locul
atri:uit (5entru 5rimul an de studii) este finanţat de la :ugetul de stat sau este cu ta1ă
(2) Bu5ă anul ; de studiu are loc reclasificarea 5e numărul de locuri finanţate de la :ugetul de stat
5e fiecare 5rogram de master în 5arte
A&r23-t 4( Ş'5,(6- C2(*,.,).), FEAA 5,( 5-t- 5' 1#. 04. 2012.
D'+-(
L'+t2r U(,7. Dr. O7,5,) M'8-(
ANEXA Nr. 1
Batele care se solicită tuturor candidaţilor la admitere de către instituţiile de învăţăm@nt su5erior
(5entru toate ciclurile de studii universitare)
Bate 5rivind candidatul:
Secţiunea I.1 - Date personale ale candidatului
1
cu cetăţenie
română/străină
% $umele de familie la naştere
(din certificatul de naştere)
. $umele de familie actual
(după căsătorie, înfiere, modificare la cerere, dacă este
cazul, conform actului doveditor)
' "renumele
, ;niţialele tatălui0mamei
.
) 9$"
'
& Bata naşterii Anul Luna Miua
F Locul naşterii Nara de origine Judeţul0
cod ţară
,
Localitatea
4 Se1ul 8 F
/ Starea civilă
)
9ăsătorit(ă) $ecăsătorit(ă) Bivorţat(ă) >ăduv(ă)
%( Starea socială
&
s5ecială 7rfan
(unul / ambii
părinţi)
"rovenit din
case de co5ii
"rovenit din
familie
mono5arentală
%% 9etăţenia <om@nă#
domiciliul în
<om@nia
<om@nă#
domiciliul
în străinătate
Alte cetăţenii 9etăţenie
anterioară#
%. Etnia
F
%' Bomiciliul sta:il Nara
Judeţul
4
0
cod ţară
/
Localitatea
Adresa
com5letă
%(
%, Actul de identitate0
Bocumentul de
călătorie
%%
Seria $umărul Eli:erat de Bata eli:erării "erioada de
vala:ilitate
%) Alte date 5ersonale ale candidatului:
telefon# adresă de e-mail
%& 9andidat care se încadrează în categoria 5ersoanelor cu diza:ilităţi
(Se bifează numai de persoanele aflate în această situaţie, pe bază de documente)
Secţiunea I.3.a - Date privind pregătirea anterioară a
candidatului
12
(absolvent de liceu
% Studiile 5reuniversitare a:solvite
(nivel liceu)
Benumirea instituţiei
unde a a:solvit
Nara
Localitatea
Judeţul
"rofilul0Bomeniul
Burata studiilor
Anul a:solvirii
Forma de învăţăm@nt
(zi / seral / FR / I)
. Batele de
identificare ale di5lomei
*i5ul (diploma de bacalaureat sau
ec!ivalentă pentru candidatul care a
absolvit studii anterioare în
străinătate)
Seria
$umărul
Emitentul
Anul emiterii
$umărul foii matricole care
însoţeşte actul de studii
' Alte o:servaţii (5entru cazurile în
care candidatul a a:solvit studii
anterioare în străinătate)
<ecunoaşterea di5lomei 5rezentate
(irecţia "enerală relaţii
internaţionale şi europene acorduri
bilaterale/irecţia "enerală
învăţăm#nt superior şi $entrul
%aţional de Recunoaştere şi
&c!ivalare a iplomelor din
'inisterul &ducaţiei, $ercetării,
(ineretului şi Sportului)
$r0Seria actului
de recunoaştere0ec?ivalare (eliberat
de irecţia "enerală relaţii
internaţionale şi europene/irecţia
"enerală învăţăm#nt superior şi
$entrul %aţional de Recunoaştere şi
&c!ivalare a iplomelor)
%'
Secţiunea I.3.b - Date privind pregătirea anterioară a
candidatului
1!
(absolvent de ciclu de "nvăţământ universitar
% Studiile universitare a:solvite Benumirea instituţiei
unde a a:solvit
Nara
Localitatea
Judeţul
"rofilul0Bomeniul
"rogramul de studii0S5ecializarea
*itlul o:ţinut
Burata studiilor
(numărul de ani sau
numărul de semestre, după caz)
Anul a:solvirii
Forma de învăţăm@nt
(zi / seral / FR / I)
Forma de finanţare a studiilor (bu"et/ta)ă)
. Batele de
identificare ale di5lomei
*i5ul (diplomă /
diplomă de licenţă /ec!ivalentă)
Seria
$umărul
Emitentul
Anul emiterii
Su5liment di5lomă0Foaia matricolă care însoţeşte actul de
studii
' Alte o:servaţii (5entru cazurile
în care candidatul a a:solvit
studii anterioare în străinătate)
<ecunoaşterea di5lomei 5rezentate (irecţia "enerală
relaţii internaţionale şi europene acorduri
bilaterale/irecţia "enerală învăţăm#nt superior şi $entrul
%aţional de Recunoaştere şi &c!ivalare a iplomelor din
'inisterul &ducaţiei, $ercetării, (ineretului şi Sportului)
'
$r0Seria actului
de recunoaştere0ec?ivalare (eliberat de irecţia "enerală
relaţii internaţionale şi europene/irecţia "enerală
învăţăm#nt superior şi $entrul %aţional de Recunoaştere şi
&c!ivalare a iplomelor)
%)

%
La înscriere sau la modificarea datelor 5ersonale (du5ă caz)

.
Acolo unde este cazul (de e1em5lu: familie mono5arentală)

'
Sau alt cod de identificare 5ersonală# 5entru candidaţii străini

,
$umai 5entru candidaţii străini

)
"oate să nu fie declarată

&
Se a5lică doar candidaţilor cu o situaţie socială s5ecială

F
$umai 5entru candidaţii rom@ni (5oate să nu fie declarată)

4
$umai 5entru candidaţii rom@ni

/
$umai 5entru candidaţii străini

%(
Se solicită şi 5entru studenţii străini

%%
Bocumentul de călătorie - numai 5entru candidaţii străini (act de identitate 5entru cetăţenii =E0SEE sau 5aşa5ort 5entru
studenţii străini cu altă cetăţenie dec@t =E0SEE)

%.
"entru candidatul străin care vrea sa studieze în <om@nia se va considera numai documentul care atestă
recunoaşterea0ec?ivalarea studiilor anterioare (document eli:erat de direcţia de s5ecialitate din cadrul 8inisterului
Educaţiei# 9ercetării# *ineretului şi S5ortului)# care 5ermit înscrierea în învăţăm@ntul su5erior

%'
A5lica:il 5entru candidaţii rom@ni care au finalizat studiile anterioare în străinătate sau 5entru candidaţii străini

%,
Se a5lică şi 5entru candidaţii străini

%)
;dem %'
$7*K: $umerotarea secţiunilor ;% şi ;' cores5unde celei care va fi utilizată în <egistrul matricol
unic Secţiunea ;': se a5lică şi 5entru înscrierea la studiile universitare de master şi0sau doctorat
ANEXA Nr. 2
Batele care se solicită tuturor studenţilor declaraţi admişi şi înmatriculaţi# înce5@nd cu anul universitar
.((/-.(%( (5entru toate ciclurile de studii universitare)
Bate 5rivind studentul
Secţiunea I.1 - Date personale ale studentului
1
cu cetăţenie română/străină
% $umele de familie la naştere
(din certificatul de naştere)
. $umele de familie actual
(după căsătorie, înfiere, modificare la cerere, dacă este
cazul, conform actului doveditor)
' "renumele
, ;niţialele tatălui0mamei
.
) 9$"
'
& Bata naşterii An Luna Miua
F Locul naşterii Nara de origine Judeţul0
cod ţară
,
Localitatea
4 Se1ul 8 F
/ Starea civilă
)
9ăsătorit(ă) $ecăsătorit(ă) Bivorţat(ă) >ăduv(ă)
%( Starea socială
&
s5ecială 7rfan
(unul / ambii
părinţi)
"rovenit din case
de co5ii
"rovenit din
familie
mono5arentală
Student cu
diza:ilităţi
%% 9etăţenia <om@nă#
domiciliul în
<om@nia
<om@nă#
domiciliul
în străinătate
Alte cetăţenii 9etăţenie
anterioară#
%. Etnia
F
%' Bomiciliul sta:il Nara
Judeţul
4
0
cod ţară
/
Localitatea
Adresa
com5leta
%(
%, Actul de identitate0
Bocumentul de
călătorie
%%
Seria $umărul Eli:erat de Bata eli:erării "erioada de
vala:ilitate
%) Alte date 5ersonale ale studentului:
telefon# adresă de e-mail (cu afiliere la universitate)
%& 9andidat care se încadrează în categoria 5ersoanelor cu diza:ilităţi
(Se bifează numai de persoanele aflate în această situaţie, pe bază de documente)
Secţiunea I.2 - Date privind #colaritatea studentului
12
% =niversitatea
. Facultatea0Be5artamentul
' 9iclul de studii (licenţă, master, doctorat)
, Bomeniul fundamental de ştiinţă# cultură # artă#
) Bomeniul de studii
& "rogramul de studii 0
S5ecializarea
Benumirea Localitatea
în care se desfăşoară
Lim:a de 5redare Burata 5rogram
studii0 s5ecializare
$umăr de
credite
F Anul universitar
4 Anul de studii
/ Forma de învăţăm@nt Mi Frecvenţă redusă Envăţăm@nt
la distanţă
%( An 5regătitor (pentru studiul limbii rom#ne de către studenţii străini)
%% Forma de
finanţare a
studiilor
Susţinut
de la :uget
9u ta1ă
9ont "ro5riu Lei -
9"L
9ont "ro5riu
>alutar - 9">
Aursier 9ont "ro5riu
$evalutar
9"$>
%. *i5ul de :ursă $e:ursier
Aursier Aursă acordată 5e
criterii
5rofesionale
Aursă de e1celenţă
Aursă de merit
Aursă de studiu
Aursa olim5ic internaţional
Aursă acordată 5e criterii sociale
Alte ti5uri de :ursieri
%' Situaţia şcolarităţii la
înce5utul anului universitar
Admis 5rin concurs
Admis ca olim5ic (naţional/internaţional)
Admis la continuare de studii
<e5artizat de minister (bursier al statului rom#n)
%'
- numai
5entru studenţii străini
Admis la studii 5aralele
*ransferat în interiorul universităţii
<eînmatriculat
"romovat - integralist
"romovat - 5romovat 5rin credite
<evenire din întreru5ere de studii
"relungire şcolaritate
*ransfer interuniversitar
=niversitatea de la care s-a transferat
Enscris 5entru 5rima oară ca student
în ciclul res5ectiv de studii
"rovenit din 5romoţia curentă0anterioară
(de liceu, licenţă, master, în funcţie de ciclul la care este
admis)
Admis0Student la un al doilea 5rogram de studii din acelaşi
ciclu de studii universitare
%, Situaţia şcolarităţii la sf@rşitul anului
universitar
"romovat L integralist
"romovat L 5romovat 5rin credite
$umăr de credite (at#t pentru promovare inte"rală, c#t şi
pentru promovare parţială)
E1matriculat
"relungire şcolaritate
<etras de la studii
Entreru5ere de studii semestrul ;
Entreru5ere de studii semestrul ;;
A:solvent (cu sau fără di5lomă)
Student în semestru de mo:ilitate
Erasmus0Socrates
9u situaţia neînc?eiată
%) Alte date 5rivind
şcolaritatea studentului
Secţiunea I.3.a - Date privind pregătirea anterioară a
studentului
1!
(absolvent de liceu
% Studiile 5reuniversitare a:solvite
(nivel liceu)
Benumirea instituţiei
unde a a:solvit
Nara
Localitatea
Judeţul
"rofilul0Bomeniul
Burata studiilor
Anul a:solvirii
Forma de învăţăm@nt
(zi / seral / FR / I)
. Batele de
identificare ale di5lomei
*i5ul (diploma de bacalaureat sau
ec!ivalentă pentru candidatul care a absolvit
studii anterioare în străinătate)
Seria
$umărul
Emitentul
Anul emiterii
Foaia matricolă care însoţeşte actul de studii
' Alte o:servaţii (5entru cazurile în
care candidatul a a:solvit studii
anterioare în străinătate)
<ecunoaşterea di5lomei 5rezentate (irecţia
"enerală relaţii internaţionale şi europene
acorduri bilaterale/irecţia "enerală
învăţăm#nt superior şi $entrul %aţional de
Recunoaştere şi &c!ivalare a iplomelor din
'inisterul &ducaţiei, $ercetării, (ineretului
şi Sportului)
$r0Seria actului
de recunoaştere0ec?ivalare (eliberat de
irecţia "enerală relaţii internaţionale şi
europene/irecţia "enerală învăţăm#nt
superior şi $entrul %aţional de Recunoaştere
şi &c!ivalare a iplomelor)
%)
Secţiunea I.3.b - Date privind pregătirea anterioară a
studentului
1$
(absolvent de %acultate
% Studiile universitare a:solvite Benumirea instituţiei
unde a a:solvit
Nara
Localitatea
Judeţul
"rofilul0Bomeniul
"rogramul de studii0S5ecializarea
*itlul o:ţinut
Burata studiilor
(numărul de ani sau
numărul de semestre, după caz)
Anul a:solvirii
Forma de învăţăm@nt
%F
(zi / seral / FR / I)
Forma de finanţare a studiilor
%4
(bu"et/ta)ă)
. Batele de
identificare ale di5lomei
*i5ul (diplomă /
diplomă de licenţă /ec!ivalentă)
Seria
$umărul
Emitentul
Anul emiterii
Su5liment di5lomă0Foaia matricolă care însoţeşte
actul de studii
%/
' Alte o:servaţii (5entru cazurile
în care candidatul a a:solvit
studii anterioare în străinătate)
<ecunoaşterea di5lomei 5rezentate (irecţia
"enerală relaţii internaţionale şi europene
acorduri bilaterale/irecţia "enerală învăţăm#nt
superior şi $entrul %aţional de Recunoaştere şi
&c!ivalare a iplomelor din 'inisterul &ducaţiei,
$ercetării, (ineretului şi Sportului)
'
$r0Seria actului
de recunoaştere0ec?ivalare (eliberat de irecţia
"enerală relaţii internaţionale şi
europene/irecţia "enerală învăţăm#nt superior
şi $entrul %aţional de Recunoaştere şi &c!ivalare
a iplomelor)
.(
Secţiunea I.! - Date de tip administrativ privind studentul
% $umărul matricol din registrul matricol (al facultăţii)
Bin registrul facultăţii
. ;nformaţii 5rivind cazarea
studenţilor
9ăminist
9ăminist - cu unul dintre 5ărinţi cadru didactic
$ecăminist - cu su:venţie cazare
$ecăminist
Alte informaţii 5rivind cazarea studenţilor
înregistrate la nivelul instituţiei dumneavoastră
' Alte categorii de informaţii av@nd
caracter administrative
(trebuie să fie detaliate)
, Alte o5ţiuni ale candidatului rom@n Etnici rom@ni din <e5u:lica 8oldova# 5entru care cifra de
şcolarizare se sta:ileşte 5rin ordin al ministrului educaţiei#
cercetării# tineretului şi s5ortului la 5ro5unerea Birecţiei
generale relaţii internaţionale şi euro5ene
Secţiunea I.& - Date privind absolventul
% 9iclul de studii a:solvit (*icenţă/'aster/octorat)
. Bi5loma de a:solvire Seria# nr
Bata eli:erării
;nstituţia emitentă
Bata susţinerii e1amenului
de finalizare a studiilor
' Alte date su5limentare 8edia e1amenului de finalizare
a studiilor (calificativ de
absolvire)
$r# seria
atestatului de ec?ivalare
(eliberat de $entrul %aţional de
Recunoaştere şi &c!ivalare a
iplomelor/irecţia "enerală
învăţăm#nt superior)
.%

%
La înscriere sau la modificarea datelor 5ersonale (du5ă caz)

.
Acolo unde este cazul (de e1em5lu: familie mono5arentală)

'
Sau alt cod de identificare 5ersonală# 5entru studenţii străini

,
$umai 5entru studenţii străini

)
"oate să nu fie declarată

&
Se a5lică doar studenţilor cu o situaţie socială s5ecială

F
$umai 5entru studenţii rom@ni (5oate să nu fie declarată)

4
$umai 5entru studenţii rom@ni

/
$umai 5entru studenţii străini

%(
Se solicită şi 5entru studenţii străini (nu s-a trecut în 5ro5unerea anterioară)

%%
Bocumentul de călătorie numai 5entru studenţii străini (act de identitate 5entru cetăţenii =E0SEE sau 5aşa5ort 5entru
studenţii străini cu altă cetăţenie dec@t =E0SEE)

%.
Se com5letează cu informaţii 5e an universitar (5entru fiecare an universitar)

%'
Boar 5entru studenţii străini

%,
"entru studentul străin care vrea să studieze în <om@nia se va considera numai documentul care atestă
recunoaşterea0ec?ivalarea studiilor anterioare (document eli:erat de direcţia de s5ecialitate din cadrul 8inisterului
Educaţiei# 9ercetării# *ineretului şi S5ortului) care 5ermit înscrierea în învăţăm@ntul su5erior

%)
A5lica:il 5entru studenţii rom@ni care au finalizat anterior studiile în străinătate sau studenţii străini care studiază în
<om@nia

%&
Se a5lică şi 5entru studenţii străini

%F
;dem %&

%4
;dem %&

%/
;dem %&

.(
;dem %'

.%
Se a5lică doar studenţilor care au înce5ut studiile în <om@nia şi au finalizat studiile în altă ţară
ANEXA Nr. 3
A59,t'r' :, '+;,7-.-r' *t)5,, &'(tr) +'t0 '(,, 5,( ț 0r,.' 9'93r' -.' U(,)(,, E)r2&'(' 5,( ț
S&- ,). E+2(29,+ E)r2&'-( ț :, 5,( C2(<'5'r- ,- E.7' ,-(0 ț ț
9onform Legii '%&0%.(F.((&# cetă enii din =niunea Euro5eană# S5a iul Economic ț ț
Euro5ean şi 9onfedera ia Elve iană# au acces la studii în aceleaşi condi ii ca cetă enii rom@ni# inclusiv ț ț ț ț
în ceea ce 5riveşte ta1ele de şcolarizare 9entrul $a ional de <ecunoaştere ț şi Ec?ivalare a Bi5lomelor
(9$<EB) din cadrul 8inisterului Educa iei# 9ercetării# *ineretului ț şi S5ortului# va efectua ec?ivalarea
studiilor efectuate în statele =niunii Euro5ene 5entru cetă enii din ț ările mem:re =E# a S5a iului ț ț
Economic Euro5ean şi ai 9onfedera iei Elve iene ț ț şi va emite (sau nu# du5ă caz) Adeverin a de ț
<ecunoa tere 9andida ii vor semna o Beclara ie (în . e1em5lare# una 5entru dosar ș ț ț şi una 5entru
candidat) 5rin care în eleg că ț documentele de studii vor fi trimise la 9$<EB 5entru recunoa tere ș şi
că este 5osi:il ca studiile să nu‐i 5ermită accesul în învă ăm@ntul su5erior din <om@nia# în func ie de ț ț
decizia 9$<EB# caz în care vor tre:ui să se retragă de la studii <ecunoa terea va avea loc du5ă ș
înscriere
Bosarul 5entru recunoa terea studiilor efectuate în străinătate ș tre:uie să con ină ț următoarele
acte (se vor de5une . e1em5lare L % e1em5lar răm@ne la dosar la facultate şi % e1em5lar se trimite la
9$<EB):
% C'r'r' &'(tr) r'+)(2-:t'r' 4( 7'5'r'- -++'&t0r,, .- *t)5,,
- documentul ti5izat (redactat în lim:ile rom@nă# engleză şi franceză) 5oate fi descărcat de
la adresa ?tt5:00cnrededuro05df0formular-cetateni-=E5df
- acest document tre:uie com5letat cu maHuscule3
. D,&.29- 5' -3*2.7,r' - .,+').), 4( +2&,' .'8-.,/-t0=
' D,&.29- 5' *t)5,, *)&'r,2-r' , <2-,- 9-tr,+2.0 > ()9-, 5-+0 '*t' +-/). 4( +2&,, ș
.'8-.,/-t'=
, D2+)9'(t). &'r*2(-. 5' ,5'(t,<,+-r' 4( +2&,' *,9&.01
- 5aşa5ort L co5ie du5ă 5aginile %# .# '# , sau
- alt act de identitate
) C2&,' *,9&.0 5)&0 527-5- &.06,, *)9', -<'r'(t' '7-.)0r,, 52*-r).), 5' +0tr' CNRED1
- 5e c?itanţă 0 ordin de 5lată 0 mandat 5oştal se va menţiona la 5lătitor numele titularului
di5lomei# aşa cum este trecut în actul de studii3
- ta1a 5entru evaluarea dosarului este de )( <7$
& C2&,' *,9&.0 5)&0 527-5- &.0 ,, *)9', -<'r'(t' &r2+'*0r,, 52*-r).), 5' +0tr' UVT ț
- *a1a 5entru 5rocesarea dosarului este de %(( <7$
- *a1a 5oate fi 5lătită 5rin 7rdin de 5lată sau 8andat "oştal în care să fie menţionat
contul de mai Hos:
Aeneficiar: 8inisterul Educaţiei# 9ercetării# *ineretului şi S5ortului
9od Fiscal:%'F./'4(
Aanca: Birecţia de *rezorerie şi 9ont "u:lică a 8un Aucureşti - B*9"8A
9od ;AA$: <7.F*<EMF(()(('OOO((((&/
I9&2rt-(t: "e ordinul de 5lată sau 5e mandatul 5oştal emis tre:uie să fie scris
codul ;AA$ 5entru ca 5lata să fie vala:ilăP
Bocumentele redactate în alte lim:i dec@t lim:ile engleză şi franceză tre:uie să fie înso ite de ț
traducerea legalizată în lim:a rom@nă sau engleză
Bi5lomele din ;talia# 6recia# S5ania# "ortugalia şi 9i5ru tre:uie să con ină ț A5ostila 9onven iei ț
de la !aga din ara de origine (se o: ine de la "rimăria ora ului unde a a:solvit studiile) ț ț ș
Bosarele 5entru recunoa terea studiilor efectuate în străinătate# în vederea continuării acestora ș
în <om@nia# vor fi transmise 5rin curier05o tă la 8E9*S09$<EB înso ite de o adresă de înaintare din ș ț
5artea =>* cu 9-?,9)9 15 /,.' înainte de înc?eierea 5erioadei de înscriere la concursul de admitere
(data registraturii 8E9*S)
En cazul în care 9$<EB solicită documente su5limentare 5entru finalizarea cererii de
recunoa tere# =>* va transmite documentele de com5letare în termen de ' luni de la data solicitării ș
9$<EB
Bosarele solicitan ilor se transmit de la secretariatele facultă ilor la Be5artamentul de <ela ii ț ț ț
;nterna ionale al =>* care# în termenele 5revăzute mai sus# vor fi transmise la 8E9*S09$<EB ț
<ăs5unsurile 5rivind recunoaşterea studiilor 5reuniversitare# în vederea acce5tării la studii
universitare în <om@nia# se vor comunica în scris universităţilor de către 9$<EB
9etă enii care nu au studiat , ani în lim:a rom@na tre:uie sa 5rezinte un certificat de cunoa tere ț ș
a lim:ii rom@ne sau să urmeze cursurile Anului "regătitor din cadrul Facultă ii de Litere# ;storie i ț ș
*eologie
9etă enii străini care doresc să ț studieze la =niversitatea de >est din *imişoara tre:uie să intre
în <om@nia cu >;MK BE S*=B;; i au o:liga ia să î i de5ună dosarul la Serviciul 5entru ;migrări ș ț ș
*imi 5entru o: inerea dre5tului de edere legal în <om@nia în sco5 de studii (9ard de reziden ă) ș ț ș ț
ANEXA Nr. 4
ADMITERE CETĂ ENI DE ORIGINE ROM@NĂ Ț
A59,t'r' +'t0 '(, 5' 2r,8,(' r29A(0 ț +) 529,+,.,). *t-3,. 4( *tr0,(0t-t'
9onform Q8etodologiei de şcolarizare a tinerilor de origine etnică rom@nă din <e5u:lica
8oldova# <e5u:lica Al:ania# <e5u:lica Aulgaria# fosta <e5u:lică ;ugoslavă a 8acedoniei# <e5u:lica
Ser:ia# =craina# <e5u:lica =ngară şi a cetă enilor de origine etnică ț rom@nă cu domiciliul sta:il în
străinătate în învă ăm@ntul de stat din <om@niaQ# aceşti cetă eni 5artici5ă ț ț la admitere 5e locuri s5ecial
acordate# su:ven ionate de 8E9*S# dar numai la s5ecializările acreditate# îşi vor 5ăstra statutul ț
financiar o: inut la admitere 5e toată ț durata studiilor şi locurile rămase li:ere nu 5ot fi redistri:uite
cetă enilor rom@ni "ot ocu5a ț şi locuri cu ta1ă în lei# în cuantumul sta:ilit 5entru cetă enii 5ro5rii# ț
conform 7=6 %''0.(((# a5ro:ată 5rin Legea ,,%0.((% şi $otei 8Ed9 ,F.4&0.(()# conform
metodologiei 5ro5rii fiecărei institu ii *ermenul de alte state învecinate se referă la: <e5u:lica ț
Al:ania# <e5u:lica Aulgaria# <e5u:lica 8acedonia# <e5u:lica Ser:ia# <e5u:lica =craina i <e5u:lica ș
=ngară
Asigurarea cunoa terii lim:ii rom@ne: acei cetă eni care nu au studiat în lim:a rom@nă# vor ș ț
urma Anul "regătitor 5entru învă area lim:ii rom@ne ț .
9andida ii nu se vor înscrie direct la facultatea o5tată# ci tre:uie să efectueze ț pre-înscrierea la
studii 5rin de5unerea dosarului la Be5artamentul de <ela ii ;nterna ionale cu5rinz@nd următoarele acte ț ț
(se vor de5une . e1em5lare din fiecare document)# traduse în lim:a rom@nă:
- co5ie legalizată du5ă actul de na tere3 ș
- co5ie legalizată act de identitate# care atestă domiciliul sta:il3
- adeverin ă ț de etnic rom@n# sau declara ie 5e 5ro5rie răs5undere3 ț
- adeverin ă medicală ț ti53
- fotoco5ie 5a a5ort3 ș
- co5iile actelor de studii cores5unzătoare celui mai înalt nivel# legalizate0vizate de ministerele de
resort şi0sau misiunile di5lomatice ale <om@niei din ara de origine ț
La înmatriculare candida ii admi i vor de5une documentele originale de studiu ț ș
A59,t'r'- +- BURSIERI -, St-t).), R29A(1
9onform 5revederilor legale # ocu5area locurilor se realizează 5rin concurs iar candida ii admişi ț
ca :ursieri ai statului <om@n au o:liga ia să ț confirme locul de studii 5rin de5unerea dosarului în
original# iar institu ia de învă ăm@nt tre:uie să ț ț trimită la 8E9*S Bosarele studen ilor admişi# (acte ț
Qconform cu originalulQ) în termen de ) zile lucrătoare de la afişarea rezultatelor
A=<SELE din 5artea 8E9*S se îm5art în două categorii:
- fără 5lata ta1elor de şcolarizare# dar 9= A=<SK# şi
- fără 5lata ta1elor de şcolarizare# dar FK<K A=<SK
A59,t'r'- +'t0 '(,.2r +) 529,+,.,). *t-3,. 4( R'&)3.,+- M2.527- ț
Admiterea la studii universitare de master:
- a:solven ii cu di5lomă ț de licen ă în <om@nia sau alt stat mem:ru al =E se înscriu direct la ț
facultă i# care organizează ț concurs# în aceea i 5erioadă ș cu cetă enii rom@ni# conform ț
metodologiei 5ro5rii de admitere# 5e locurile su:ven ionate ț şi re5artizate de 8E9*S în acest
sco5
A59,t'r'- +'t0 '(,.2r 5' 2r,8,(' 't(,+0 ț r29A(0 +) 529,+,.,). *t-3,. 4( R. A.3-(,- R. B).8-r,-
<2*t- R. I)82*.-70 - M-+'52(,', R. S'r3,- U+r-,(- R. U(8-r0 :, 4( *tr0,(0t-t'
Admiterea la studii universitare de master:
- a:solven ii cu di5lomă ț de licen ă ț în <om@nia sau alt stat mem:ru =E se înscriu direct la
facultă i care organizează ț concurs# conform metodologiei 5ro5rii de admitere# în aceea i ș
5erioadă cu cetă enii rom@ni# 5e locurile su:ven ionate ț ț şi re5artizate de 8E9*S în acest
sco5
A59,t'r'- .- *t)5,, +) TABĂ CN LEI 4( +)-(t)9). *t-3,.,t &'(tr) +'t0 '(,, r29A(,1 ț
*inerii de origine etnică rom@nă# cu domiciliul sta:il în <e5u:lica 8oldova# <e5u:lica Al:ania#
<e5u:lica Aulgaria# fosta <e5u:lică ;ugoslavă a 8acedoniei# <e5u:lica Ser:ia# =craina# <e5u:lica
=ngară şi cetă enii de origine etnică ț rom@nă cu domiciliul sta:il în străinătate# a:solven i cu di5lome ț
de studii L Licen ă# 8aster# Boctorat ț ‐ o: inute în străinătate sau în <om@nia# 5ot candida 5e locuri de ț
studii cu ta1ă în lei (în cuantum egal cu cel 5entru cetă enii rom@ni din ț ară) în învă ăm@ntul de stat 0 ț ț
5articular din <om@nia# la s5ecializările acreditate din <om@nia# în condi iile 5revăzute de lege 5entru ț
cetă enii rom@ni din ară# conform metodologiei 5ro5rii de admitere a institu iilor de învă ăm@nt ț ț ț ț
=lterior e1amenului de admitere# universită ile vor transmite 8E9*S dosarele candida ilor ț ț
declara i admişi la studii universitare de licen ă ț ț 0 master 0 doctorat cu ta1ă în lei# în vederea
recunoaşterii actelor de studii şi a emiterii avizului de înmatriculare
<ecunoaşterea studiilor efectuate în ările de domiciliu de către tinerii de origine etnică ț rom@nă cu
domiciliul sta:il în străinătate şi emiterea avizului de înmatriculare se vor realiza de către 8E9*S#
conform reglementărilor legale în vigoare
9andida ii nu se vor înscrie direct la facultatea o5tată# ci tre:uie să efectueze ț pre-înscrierea la
studii 5rin de5unerea dosarului la Be5artamentul de <ela ii ;nterna ionale cu5rinz@nd următoarele acte ț ț
(se vor de5une . e1em5lare din fiecare document):
- co5ie i traducere legalizată ș du5ă certificatul de na tere3 ș
- fotoco5ie :uletin în care să fie vizi:il domiciliul sta:il (deoarece statutul de :ursier şi alte
facilită i 5entru etnicii rom@ni se acordă ț numai celor care au domiciliul sta:il în străinătate)#
- fotoco5ie 5a a5ort3 ș
- adeverin ă ț de etnic rom@n# sau declara ie 5e 5ro5rie răs5undere3 ț
- adeverin ă medicală ț ti53
- co5iile actelor 0 di5lomelor de studii cores5unzătoare celui mai înalt nivel# legalizate0vizate de
ministerele de resort şi0sau misiunile di5lomatice ale <om@niei din ara de origine i traducerile ț ș
legalizate cores5unzătoare
La înmatriculare tinerii admişi au o:liga ia să ț ‐şi de5ună actele de studii în original
En sesiunea din se5tem:rie se vor 5utea înscrie cu ta1ă în lei 5e toată 5erioada studiilor# candida ii ț
studen i străini de origine etnică rom@nă# care au 5artici5at la admiterea de la 8E9*S ț şi nu au
o: inut un loc cu :ursă ț
9etă enii străini care doresc să ț studieze la =niversitatea de >est din *imişoara tre:uie să intre în
<om@nia cu >;MK BE S*=B;; i au o:liga ia să î i de5ună dosarul la Serviciul 5entru ;migrări *imi ș ț ș ș
5entru o: inerea dre5tului de edere legal în <om@nia în sco5 de studii ("ermis de edere) ț ș ș
- $7*K: Bu5ă finalizarea admiterii# secretariatele vor transmite la Be5artamentul de <ela ii ț
;nterna ionale lista nominală cu5rinz@nd s5ecializarea i regimul financiar în care au fost ț ș
admi i cetă enii străini de origine etnică rom@nă ș ț
ANEXA Nr. 4
ADMITERE CETĂ ENI NON Ț ‐U.E. D5,( STATE TER E ALE UNIUNII EURO$ENEE Ț
9etă enii străini din state ter e =E se 5ot înscrie la studii numai dacă ț ț au o: inut Scrisoare de ț
Acce5tare la Studii emisă de 8inisterul Educa iei# 9ercetării# *ineretului ț şi S5ortului ‐ Birec ia ț
6enerală Afaceri Euro5ene şi Secretariatul Aologna
9etă enii străini din state ter e ale =niunii Euro5ene ț ț de5un cererea de pre-înscriere la studii
îm5reună cu dosarul de candidatură la Be5artamentul de <ela ii ;nterna ionale al =niversită ii de >est ț ț ț
din *imişoara# adresa 5oştala Alvd >asile "@rvan nr ,# *imişoara# cod '(( ..' "erioada de de5unere
a dosarelor la 8inisterul Educa iei# 9ercetării# *ineretului ț şi S5ortului este % martie L '( august
$otă: A5ro:area finală 5entru studii este 5rimită de la 8inisterul Educa iei# 9ercetării *ineretului ț şi
S5ortului
Bocumentele de studii din dosarul de candidatură tre:uie vizate s5re autentificare de Am:asada
<om@niei din ara emitentă ț sau a5ostilate !aga (du5ă caz)
ANUL $REGĂTITOR D1 ANE
9etă enii străini din state ter e =E sunt înscrişi în învă ăm@ntul universitar ț ț ț şi 5ostuniversitar
du5ă a:solvirea anului 5regătitor# în cursul căruia îşi însu esc cunoştin ele necesare de lim:a rom@na# ș ț
5recum şi cunoştin ele s5ecifice în corelare cu 5rofilul viitoarei 5regătiri (anatomie# fizică# c?imie# ț
desen te?nic# etc)
Sunt e1ce5ta i de la o:liga ia a:solvirii anului 5regătitor 5ersoanele care 5ot 5rezenta la ț ț
înscriere că au 5romovat testul de lim:a rom@nă sau că au studiat , ani consecutivi într‐o institu ie de ț
învă ăm@nt din <om@nia ț
STUDII CN LIMBI STRĂINE
La facultă ile în care 5rocesul de didactic se desfăşoară ț în lim:i străine# se organizează un test
de lim:ă străină Sunt e1ce5tate de la acest test 5ersoanele care 5rovin din ări unde lim:a oficială ț în
care se in cursurile ț şi care dovedesc cu acte că au urmat cursurile în acea lim:ă
St)5,, )(,7'r*,t-r' 5' 9-*t'r-t D2 -(,E
o 9E<E<E "E$*<= EL;AE<A<EA S9<;S7<;; BE A99E"*A<E LA S*=B;; # în
două e1em5lare# com5letată la toate ru:ricile (care se 5oate descărca în Hosul 5agini)
o A9*ELE BE S*=B;; (di5lomă de :acalaureat sau ec?ivalentă şi di5lomă de licen ă ț sau
ec?ivalentă) ‐ co5ie şi traducere legalizată (în Engleză sau <om@nă)
o F7;LE 8A*<;97LE L co5ii şi traduceri legalizate "ersoana care solicită ec?ivalarea de studii
5ar iale tre:uie să ț 5rezinte şi 5rograma analitică
o 9E<*;F;9A* BE $AR*E<E co5ie si traducere legalizată (în Engleză sau <om@nă)
o "ARA"7<* co5ie
o 9E<*;F;9A* 8EB;9AL într‐o lim:ă de circula ie interna ională# inclusiv testul S;BA ț ț
o F7*76<AF;E '0, color de ataşat 5e cerere
La înmatriculare candida ii admi i vor de5une documentele originale de studiu ț ș
Scrisorile de Acce5tare la studii se vor transmite# du5ă caz# titularului la adresa indicata în
9E<E<E# institu iei de învă ăm@nt su5erior sau misiunilor di5lomatice ale <om@niei ț ț
9etă enii străini care doresc să ț studieze la =niversitatea de >est din *imişoara tre:uie să intre
în <om@nia cu >;MK BE S*=B;; i au o:liga ia să î i de5ună dosarul la Serviciul 5entru ;migrări ș ț ș
*imi 5entru o: inerea dre5tului de edere legal în <om@nia în sco5 de studii ("ermis de edere) ș ț ș ș

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful