Sheet1

SR.NO CATEGORYSUIT NO
1
RAE
4556
2
RAE
7303
3
RAE
7304
4
RAE
7305
5
RAE
7306
6
RAD
7307
7
R/R
7308
8
R/R
7309
9
R/R
7310
10
RAE
7311
11
RAE
7312
12
RAE
7313
13
RAE
7314
14
RAE
7315
15
RAE
7316
16
RAE
7317
17
RAD
7318
18
RAR
7319
19
R/R
868/7320
20
RAE
7321
21
RAE
7322
22
RAE
7323
23
RAE
7324
24
RAE
7325
25
RAE
7326
26
RAE
7327
27
RAE
7328
28
RAE
7329
29
RAE
7330
30
RAE
870/7331
31
RAE
7332
32
RAE
7333
33
RAD
872/7334
34
R/R
7335

YEAR
NAME OF PLANTIFF
1966
MOHIDDIN NABU MISTRY
1966
VINAYAK S. KALEWAR
1966
HARIPRASAD L. MISHRA
1966 JERAKHANOO FAZAL MANEKIA
1966
SITARAM R. GHAG
1966
GOPINATH S. THAKUR
1966
AMBICA R. DESAI
1966
JAMUNABAI S. GUPTA
1966
D. L. TAWADE
1966
THAKUR KALIPRASAD
1966
BABULNATH S. SHETE
1966 MAHENDRAKUMAR T. SADH
1966
HARIPRASAD L. MISHRA
1966
HARIPRASAD L. MISHRA
1966
HARIPRASAD L. MISHRA
1966
HARIPRASAD L. MISHRA
1966
LAXMAN D. JADHAV
1966GULAMMOHAMMED RAMJANALLY
1966SARDAR K. GULBASINGH & ORS.
1966
PURSHOTTAM KESHAVJI
1966
PURSHOTTAM KESHAVJI
1966
MRUDULARAJE J. BHOSALE & ORS.
1966
MANJULABAI N. PAWDE
1966
MANJULABAI N. PAWDE
1966
MOHOMOOD F. ZOHAD
1966
KAMAL PASHA
1966
JETHIBAI KARSANDAS
1966
HUSSAIN N. KALEKAR
1966
ANILKUMAR SHARMA
1966
THE INDIAN NATIONAL PRESS PVT. LTD.
1966
THE INDIAN NATIONAL PRESS PVT. LTD.
1966
S.T. SHAH
1966 MOHAMED NASIR M. ANSARI
1966
PRMJI LILADHAR
Page 1

Sheet1

35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69

RAE
RAD
RAE
RAE
RAE
RAE
RAE
RAE
RAE
RAD
R/R
RAE
RAE
RAE
RAD
RAD
RAE
RAE
RAD
R/R
R/R
R/R
R/R
R/R
R/R
RAE
RAE
RAE
RAE
RAE
RAE
RAE
R/R
RAE
RAE

873/7336
7337
7338
7339
7340
7341
7342
7343
874/7344
7346
875/7345
7347
7348
7349
7350
7352
876/7353
7354
7355
877/7356
878/7357
7358
879/7359
880/7360
881/7361
956/7891
7362
7363
7364
7365
7366
7367
7369
7370
7371

1966
JAMUNABEN N. MUNJI
1966
SURAYKANT R. VARTAK
1966
M. A. CONTRACTOR
1966
T. A. CONTRACTOR
1966
I. A. CONTRACTOR
1966
T. A. CONTRACTOR
1966
T. A. CONTRACTOR
1966
J. D. MISTRY
1966
PRIPDAS RIJHUMAL
1966
VITHAL M. SHETTY
1966
HARBANLAL B. GUPTA
1966
POSHANNA GANGARAM
1966
PRABHAKAR N. RAJOOJI
1966
PRABHAKAR N. RAJOOJI
1966
JAMUNADAS DAHYABAI
1966
BEHRAMJI M. DAMANIYA
1966
UTTAMCHAND M. RAMCHANDANI
1966
AMINABAI MOHAMED
1966
NAGANNA SHETTY
1966SARDAR K. GULBASINGH & ORS.
1966
D. K. SHAH
1966
ABDUL W. KAMLISABABU
1966
MARIUMBAI SULEMAN
1966
MARIUMBAI SULEMAN
1966
MARIUMBAI SULEMAN
1966
H. PARSAN PVT. LTD.
1966
JIVA SHAMA GHANCHI
1966
JENABAI A. MOHAMED
1966
JENABAI A. MOHAMED
1966
JENABAI A. MOHAMED
1966
IBRAHIM ABU BAKAR
1966
N. D. GAIKWAD
1966
RATANBAI M. SETT
1966
WALLABHDAS PRAJ
1966 SHAIKH GULAM M. ABDULLA
Page 2

Sheet1

70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104

RAE
RAE
RAE
RAE
RAE
RAE
RAE
RAE
RAE
RAE
RAE
RAE
RAE
RAE
RAE
RAE
RAE
RAE
RAE
RAE
RAE
RAE
RAE
RAE
RAE
RAE
RAD
RAE
RAE
RAE
RAE
RAE
RAE
RAE
RAE

882/7372
7373
7374
7375
7376
7377
7378
7379
7380
7381
7382
7383
7384
7385
7386
7388
7389
7390
7391
7392
7393
7394
7395
7396
7398
7399
883/7400
7301
7302
7409
7416
7419
7426
7428
7429

1966 LADY PRAMILA V. D. THAKERSI
1966
AMRITLAL NATHUCHAND
1966THE MADHAV NAGAR CHS. LTD.
1966THE MADHAV NAGAR CHS. LTD.
1966THE MADHAV NAGAR CHS. LTD.
1966THE MADHAV NAGAR CHS. LTD.
1966THE MADHAV NAGAR CHS. LTD.
1966THE MADHAV NAGAR CHS. LTD.
1966THE MADHAV NAGAR CHS. LTD.
1966THE MADHAV NAGAR CHS. LTD.
1966THE MADHAV NAGAR CHS. LTD.
1966THE MADHAV NAGAR CHS. LTD.
1966THE MADHAV NAGAR CHS. LTD.
1966THE MADHAV NAGAR CHS. LTD.
1966THE MADHAV NAGAR CHS. LTD.
1966THE MADHAV NAGAR CHS. LTD.
1966THE MADHAV NAGAR CHS. LTD.
1966THE MADHAV NAGAR CHS. LTD.
1966THE MADHAV NAGAR CHS. LTD.
1966THE MADHAV NAGAR CHS. LTD.
1966THE MADHAV NAGAR CHS. LTD.
1966THE MADHAV NAGAR CHS. LTD.
1966THE MADHAV NAGAR CHS. LTD.
1966THE MADHAV NAGAR CHS. LTD.
1966THE MADHAV NAGAR CHS. LTD.
1966
KUSUM KUMARI
1966
THE SUPREME IND. LTD.
1966
HARIPRASAD L. MISHRA
1966
DAUDBHAI E. MOTIWALA
1966
NAMIESON J. ALVARES
1966
D. DUFFIELD
1966
SUKHRAM B. KALE
1966
LIC OF INDIA
1966
R. M. BARSEY
1966
ROSIE L. FERNANDES
Page 3

Sheet1

105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139

RAE
RAE
RAE
RAE
RAE
RAE
RAE
RAE
RAE
RAD
R/R
RAD
RAE
RAE
RAE
RAE
RAE
RAE
RAE
RAE
RAD
R/R
RAE
RAD
RAE
RAE
RAE
R/R
RAE
RAE
R/R
RAE
R/R
RAE
RAE

7430
1966
L. FERNANDES
7431
1966
L. FERNANDES
7432
1966
ROSIE L. FERNANDES
7433
1966
ROSIE L. FERNANDES
7434
1966
ROSIE L. FERNANDES
7435
1966
ROSIE L. FERNANDES
7436
1966
ROSIE L. FERNANDES
7437
1966
ROSIE L. FERNANDES
7438
1966
ROSIE L. FERNANDES
7439
1966
KAMAL D. SAMANT
889/7440 1966
SHIVRAM T. PALAV
7441
1966
KERU S. JADHAV
7442
1966
PRATAPRAI K. MEHTA
890/7443 1966
MANGALDAS C. PATEL
891/7444 1966
MANGALDAS C. PATEL
7445
1966
AMINABAI M. ABDULLA
7446
1966
AMINABAI M. ABDULLA
7447
1966
GAHIMAL THARUMAL
7448
1966
MANIBAI M. AJUGIA
7449
1966
MANIBAI M. AJUGIA
7450
1966 SHAIKH ABDUL REHAMAN
892/7455 1966
P. VRAJLAL DULLABHDAS
7456 HIS1966
EMINENCE VALERIAN CARDINAL GRACIAS
7451
1966 SHIRINBAI D. DARUWALLA
7452
1966
LAXMIDAS MULCHI
7453
1966
ASHA G. NAGPURKAR
7454
1966
MOTIBAI R. IRANI
7457
1966
PANOYA & CO.
7458
1966
SULTANALI E. PRADHAN
7459
1966 MADHAVDAS K. THAKERSI
7460
1966
MANOHAR P. NAIK
7461
1966
ABDULKAR KUTUBDDIN
7462
1966
VITHALDAS CHHAPAS
7463
1966
RATILAL N. PAREKH
7464
1966
RATILAL N. PAREKH
Page 4

Sheet1

140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174

RAE
RAE
RAE
RAE
R/R
RAE
RAE
RAE
RAE
RAE
RAE
RAE
RAE
RAE
RAD
RAE
RAE
RAE
RAE
RAE
R/R
R/R
RAE
RAE
RAE
RAE
RAE
RAE
RAE
RAE
RAE
RAD
RAE
RAE
RAE

7465
7466
893/7467
7468
7469
7470
7471
7472
7473
7474
7475
7476
7477
7478
7479
7480
7481
7482
7483
7484
7485
894/7486
7487
7488
7489
7491
7492
7493
7494
7495
7496
7497
7498
7499
7500

1966
RATILAL N. PAREKH
1966
M/S SHIVLAL & CO.
1966
N. M. GANGAWALLA
1966
N. S. MADHARE
1966
ASARTILAL KALICHARAN
1966
ASARTILAL KALICHARAN
1966
ASARTILAL KALICHARAN
1966
N. S. MANUDHARE
1966
N. S. MANUDHARE
1966
ASARTILAL KALICHARAN
1966
N. S. MANDHARE
1966
ASARTILAL KALICHARAN
1966
ASARTILAL KALICHARAN
1966
ASARTILAL KALICHARAN
1966
VEERA DINSHAW
1966
VITHALDAS BOGHABHAI
1966
VITHALDAS BOGHABHAI
1966
SHANKARLAL J. BHATT
1966
SHANKARLAL J. BHATT
1966
LIC OF INDIA
1966 VISHWANATH V. VAINGANKAR
1966
JASWANTRAI P. MEHTA
1966 ZAVERCHAND C. VAKILNA
1966
AMINABAI M. ABDULLA
1966
AMINABAI M. ABDULLA
1966 MADRAS HAJ SERVICE SOC.
1966 MADRAS HAJ SERVICE SOC.
1966 MADRAS HAJ SERVICE SOC.
1966 MADRAS HAJ SERVICE SOC.
1966
SHABIR TAYYABALI
1966 SAYYED MOHAMED S. KADAR
1966
FATMABAI A. PIRBHOY
1966 MANGALDAS VALLABHDAS
1966
HARIBAI ISSANDAS
1966
LOUIS D'PHENA
Page 5

Sheet1

175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209

R/R
RAE
RAE
RAE
RAE
RAE
R/R
RAE
RAE
RAE
RAE
R/R
R/R
R/R
RAE
RAE
R/R
RAE
RAE
RAE
RAE
RAE
RAE
RAE
RAE
RAE
RAE
RAE
RAE
RAE
RAE
RAE
RAE
RAE
RAD

7587
7589
7590
910/7601
7602
7604
911/7605
7606
7607
7608
7609
7612
7613
7614
7616
7617
7626
915/7627
7628
7629
7630
7631
7632
916/7633
7634
7635
7636
7638
914/7624
917/7639
7640
7641
7642
918/7643
7644

1966
ASHWINKUMAR H. SHAH
1966
THAM NOOKIM
1966
USMAN UMERJI
1966
AMRATLAL POPATLAL
1966
THE INDIAN NATIONAL PRESS PVT. LTD.
1966
ANANT KALU
1966
P. C. MEHTA
1966
VITHABAI K. SABLE
1966
VITHABAI K. SABLE
1966
BALURAO N. DADARKAR
1966 ABDUL HAMID H. DAWOOD
1966
UDAIRAJ N. PANDEYA
1966
UDAIRAJ N. PANDEYA
1966
UDAIRAJ N. PANDEYA
1966
M/S. SHIVLAL & CO.
1966
M/S. SHIVLAL & CO.
1966
UDAYRAJ N. PANDEY
1966
JASVANT KAUR
1966
KEDARNATH V. MISHRA
1966
KEDARNATH V. MISHRA
1966
KEDARNATH V. MISHRA
1966
KEDARNATH V. MISHRA
1966
KEDARNATH V. MISHRA
1966
A.H. PADMASI
1966
M/S. MOLAKRAM TEKCHAND & SONS
1966
M/S. MOLAKRAM TEKCHAND & SONS
1966
ROZ CRISTIAN
1966 BHARATSINGH S. THAHUR
1966
AMRUTLAL P. KAPADIA
1966
1966
NATHUBAI LALJI
1966
INDIRABAI W. MANKAME
1966
ROZ CRISTIAN
1966
M/S. MOLARAM TEKCHAND & SONS
1966
Page 6

Sheet1

210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244

RAE
R/R
RAE
RAE
RAE
RAE
RAE
RAE
RAE
RAE
RAE
RAE
RAE
RAE
RAE
RAE
RAE
RAE
RAE
RAE
RAE
RAE
RAE
RAE
RAE
RAD
RAE
RAE
RAE
RAE
RAE
RAE
RAE
RAD
RAE

7645
919/7646
7647
7648
7649
7650
7652
7653
920/7654
7655
7656
7657
7658
7659
7660
7661
7662
7663
7664
7665
7666
7667
7668
7679
7680
7681
7669
7670
7671
921/7672
7673
7674
7675
7676
7677

1966
J.P. LENTIN
1966
SAIRABAI H. MOHD.
1966
PURSHOTTAMDAS G. NAGARAWALA
1966 VIKRAMDITYA J. UPADHYAY
1966 VIKRAMDITYA J. UPADHYAY
1966RASHIDABAI H. MEHMOOD MIYA
1966
S. G. GOBANPUTRA
1966
M.B. A. MASCARENHES
1966
MANIBAI D. VERMA
1966 PARVATIBAI J. DOONGARSI
1966 BAI PARVATIBAI JADHAWJI
1966
M.K. IBRAHIM
1966
K. W. BHAGAT
1966
C. J. A. WADIA
1966
C. J. A. WADIA
1966
C. J. A. WADIA
1966
C. J. A. WADIA
1966
C. J. A. WADIA
1966
C. J. A. WADIA
1966
C. J. A. WADIA
1966
C. J. A. WADIA
1966
C. J. A. WADIA
1966
C. J. A. WADIA
1966
BEHRAM NAMDAR
1966
MEHALSING RAMSING
1966
HANSRAJ P. PAREKH
1966 BASANTIDEVI J. KANAYALAL
1966
JENABAI A. MOHD
1966
JENABAI A. MOHD
1966
BACHUBHAI CHAGPAR
1966
VITHALDAS CHAGPAR
1966
JODHIBAI MANGURA
1966
JAKIBAI J. SAWNEY
1966
V. CHIYAMU KUTTA
1966PRAVINCHANDRA DWARKADAS
Page 7

Sheet1

245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279

RAE
RAE
RAE
RAE
RAD
RAD
RAD
RAD
RAD
RAD
RAD
RAD
RAE
RAE
RAE
RAE
RAE
RAE
RAE
RAE
RAE
RAE
RAE
RAE
RAE
RAE
RAE
RAE
RAE
RAE
RAE
RAE
RAE
RAE
RAE

7678
922/7682
7683
7684
7685
7686
7687
7688
7689
7690
7691
7692
7693
7694
7695
7696
7697
7698
7699
7700
7701
7702
7703
7704
7705
7706
7707
7708
7709
7710
7711
7712
7713
7714
7715

1966
BEHARA NAMDAR
1966
FARIDABANU
1966
HAJI YUSUF HAJI AHMED
1966
BANUBAI N. ROOPA
1966
VEERJI MANIK
1966 RIKABDAS GULABCHAND
1966
PRITAM LADHA
1966
SHIVAJI VIJPAL
1966 MOHEMODALI NOOR MOHD.
1966
BAI DIWALIBAI
1966
HANSRAJ GANGJI
1966
VASANT G. MANKAME
1966
M.L. SAYAJI
1966
M.L. SAYAJI
1966
M.L. SAYAJI
1966
M.L. SAYAJI
1966
M.L. SAYAJI
1966
M.L. SAYAJI
1966
M.L. SAYAJI
1966
SALMABAI N. UMER
1966
AGNIS MASCEREHAS
1966
RAMNATH R. DUBE
1966 HAJI DAWOOD HAJI ALLIAS
1966
KARIMDAD KHAN
1966
KARIMDAD KHAN
1966
KARIMDAD KHAN
1966KARIMDAD KHAN MOHD. KHAN
1966KARIMDAD KHAN MOHD. KHAN
1966KARIMDAD KHAN MOHD. KHAN
1966KARIMDAD KHAN MOHD. KHAN
1966KARIMDAD KHAN MOHD. KHAN
1966KARIMDAD KHAN MOHD. KHAN
1966KARIMDAD KHAN MOHD. KHAN
1966KARIMDAD KHAN MOHD. KHAN
1966KARIMDAD KHAN MOHD. KHAN
Page 8

Sheet1

280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314

RAE
RAE
RAE
RAE
RAE
RAE
RAE
RAE
R/R
RAE
RAE
R/R
RAE
RAR
RAE
RAE
RAE
RAE
RAE
RAE
RAE
RAD
RAE
RAE
RAE
RAE
R/R
R/R
R/R
R/R
R/R
R/R
RAE
RAE
RAE

7716
1966KARIMDAD KHAN MOHD. KHAN
7717
1966KARIMDAD KHAN MOHD. KHAN
7718
1966KARIMDAD KHAN MOHD. KHAN
7719
1966KARIMDAD KHAN MOHD. KHAN
7720
1966KARIMDAD KHAN MOHD. KHAN
923/7721 1966
M.M. BILANEY
7722
1966 H. ABDUL KADAR PANWALLA
7723
1966 H. ABDUL KADAR PANWALLA
7751
1966
DEVKABAI DEVJI
7760
1966
MAGANLAL BHANABHAI
7761
1966
SARDAR SOHAN SINGH
935/7765
PARMANAND
1966
KESHAVJI & MANUBHAI PURSHOTAM
7769
1966
D.B. DARUWALA
7775
1966 SAKSARIA SUGAR MILLS LTD.
7773
1966BENIMADHAVSINGH B. NARAYAN
7774
1966
K.M. KOTASTHANE
7777
1966 BALKRISHNA C. ADURKAR
7778
1966
VITTAL P. KULKARNI
7779
1966
R.V. KULKARNI
7780
1966
R.V. KULKARNI
936/7781 1966
M/S. NETRA MOTARS
7782
1966
AMIR AHMED HAJI ZAHOORUDDIN
937/7783 1966
MANGALDAS C. PATEL
7784
1966
LAXMI TIWARI S. TIWARI
7785
1966
LAXMI TIWARI S. TIWARI
7787
1966
I.A. MURAD
938/7786 1966
MATADIN M. MISRA
7788
1966
RAM N. DALIP
7789
1966
RAM N. DALIP
7790
1966
RAM N. DALIP
7791
1966
RAM N. DALIP
7792
1966
RAM N. DALIP
7793
1966
JAGDISH P. PODDAR
7794
1966
JAGDISH P. PODDAR
7795
1966
JAGDISH P. PODDAR
Page 9

Sheet1

315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349

RAE
RAE
RAE
RAE
RAE
RAE
RAE
RA
RAE
RAE
RAE
RAE
RAE
RAE
RAE
RAD
RAD
RAE
RAE
RAE
RAE
RAE
RAE
RAE
RAE
RAE
RAE
RAE
RAE
RAE
RAE
RAE
RAE
RAE
RAE

7796
7797
7798
7799
7800
7727
7729
7730
7731
7732
7733
7734
926/7735
927/7736
7739
7740
7741
7742
931/7747
THE
7748
THE
7728
7737
928/7736
7744
929/7745
7749
932/7750
THE
7753
7755
933/7556
934/7757
7758
7759
7762
7763

1966 PRANJIVANDAS A. MEHTA
1966
KADARNATH V. MISHRA
1966
KADARNATH V. MISHRA
1966
MUSAKHAN MUKIMKHAN
1966
GANGABAI V. TARKAR
1966 ZAVERIBAI M. T. DARUWALA
1966
D.R. MATHIS
1966
BAPSEY T. FRASER
1966
C.S. GILL
1966
C.S. GILL
1966
C.S. GILL
1966
C.S. GILL
1966
ROSHAN D. T. MAMA
1966SUNDER BHOJRAJ HIRANANDANI
1966
M.N. SAYAJI
1966
NAVNIT H. MEHTA
1966
RAMSEVAK RAMLAKHAN
1966 ANGURBALA RAM GANDULI
FAMOUS
1966
CINE LABORATORIES & STUDIOS LTD.
FAMOUS
1966
CINE LABORATORIES & STUDIOS LTD.
1966
BABABHAI JAMNADAS
1966
LALJI LACHHMANDAS
1966 PHIL CONSTRUCTION CO.
1966
NOMANBHAI ABDULALI
1966
PAHLAJ A. UTTAM SINGH
1966
SAMPAT SHANKAR RANA
FAMOUS
1966
CINE LABORATORIES & STUDIOS LTD.
1966
VASANTRAO R. PAUL
1966
VIMLABEN I. MEHTA
1966
B.S. IRANI
1966
AISHABAI N. DINATH
1966
BEHRAM S. IRANI
1966
DAWOODBHAI L. VAID
1966
RAMU G. SHINGHADE
1966
RAMU G. SHINGHADE
Page 10

Sheet1

350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384

RAE
RAE
RAE
RAE
RAE
RAE
RAE
RAE
RAE
RAE
R/R
R/R
R/R
RAE
RAE
RAE
RAE
RAE
RAE
RAE
RAE
RAE
RAE
RAE
RAD
RAE
RAE
RAE
RAE
RAE
RAE
R/R
R/R
R/R
R/R

7767
7770
7771
7801
7802
7803
7804
7805
7806
7807
7808
7809
7810
7811
7812
7813
938/7814
940/7815
7817
7818
742/7819
943/7820
7821
7822
7823
7824
7826
7827
7828
7829
7830
7831
7832
7833
7834

1966 DHANJISHAW B. DARUWALA
1966
P.R. SINGH
1966
BALMIRA P. GOMES
1966 MOHAMED H. MANUSAHEB
1966 MOHAMED H. MANUSAHEB
1966 MOHAMED H. MANUSAHEB
1966 MOHAMED H. MANUSAHEB
1966 MOHAMED H. MANUSAHEB
1966 MOHAMED H. MANUSAHEB
1966
JUGNABAI T. KARU
1966
FATEHDIN ALAMDIN
1966
FATEHDIN ALAMDIN
1966
FATEHDIN ALAMDIN
1966 RAMSAGAR N. UPADHYAY
1966 RAMSAGAR N. UPADHYAY
1966
HAJI KARAMUTULLA
1966
BOMBAY & CO.
1966
KEKI P. SIDHWA
1966
RAMNIKLAL J. SETH
1966
RAMNIKLAL J. SETH
1966
JENABAI R. PATEL
1966
MANEKLAL ENTERPRISES PVT. LTD.
1966 BADRINARAYAN M. TIWARI
1966
PIONEER CHRAMALE WORKS DIVISON
1966 ABDUL MAJID SHAKURMIYA
1966
SUNDERABAI S. PATIL
1966
MANEKLAL H. SHAH
1966
MANEKLAL H. SHAH
1966
JAFFERALLY NARSOJALLY
1966
YUSUF ELIAS MASTER
1966
RAMLAKHANSINGH MATHURASINGH
1966
PITAMBER S. YADAV
1966
PITAMBER S. YADAV
1966
PITAMBER S. YADAV
1966
PITAMBER S. YADAV
Page 11

Sheet1

385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419

RAE
RAE
RAE
RAE
R/R
R/R
R/R
R/R
RAE
RAE
RAE
RAE
RAE
RAE
RAD
RAD
RAE
RAE
RAR
RAE
RAE
RAD
RAD
R/R
R/R
RAE
RAE
R/R
RAR
RAE
RAE
RAE
RAE
RAE
RAD

7835
7836
7837
7838
945/7839
7840
7841
946/7842
7843
7844
7845
7846
7847
7848
7849
7850
7854
7855
7856
7857
7859
7860
7861
947/7862
949/7866
948/7864
7865
7869
7870
957/7872
7873
7874
7875
7876
7877

1966
PITAMBER S. YADAV
1966
PITAMBER S. YADAV
1966
MOHAMED M. BADAL
1966 SONUBAI LAXMAN DUMBRE
1966
BEHMERD B. FELTELI
1966
HARILAL D. SHAH
1966
HARILAL D. SHAH
1966 ASHVINKUMAR HARILAL SHAH
1966
NAGU TANAJI PATIL
1966
B.K. DUBASH
1966 MAZGAON TERRACE CHS LTD.
1966 MAZGAON TERRACE CHS LTD.
1966 MAZGAON TERRACE CHS LTD.
1966 MAZGAON TERRACE CHS LTD.
1966
B.J. B. FERNANDES
1966
BABU R. KADAM
1966
LEO DIAS
1966
RAMABAI S. PEDHE
1966
MOTIBAI M. GANDALIA
1966
ATTAUR REHMAN GHURE REHMAN
1966
BHANJIBHAI T. YADAV
1966
RAMJIKRISHNA AGRE
1966
1966
INDIRABAI JAGANNATH
1966
P.C. HANSOTIA
1966
MEENA DEVI MANDE
1966
DESAI SHIVNANDAN
1966
WAMAN NARAYAN RELE
1966
MAHENDRA V. SHAH
1966 MAZGAON TERRACE CHS LTD.
1966
MOHMED ALLIBHOY
1966
JANABAI A. MOHAMED
1966
JANABAI A. MOHAMED
1966 TALAKCHAND RAMJISHAH
1966
K. VENKATACHALANI
Page 12

Sheet1

420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454

RAE
R/R
R/R
RAE
RAD
RAE
RAE
RAD
RAE
RAE
RAE
RAE
RAE
RAE
RAR
RAE
RAE
R/R
RAD
RAE
RAE
RAE
RAE
RAE
RAE
RAE
RAE
RAE
RAE
RAE
RAE
RAE
RAE
RAE
RAE

7878
952/7879
7880
7881
954/7882
7883
7884
7885
7886
7887
7888
7889
7890
956/7891
7892
7893
7894
7896
7897
7899
957/7900

1966
SARDAR SOHAN SINGH
1966
NASHIR C. ENGINEER
1966
REV. VINOD PETERS
1966 PURSHOTTAM BHOVAN SHAH
1966
BALKRISHNA P. PHATAK
1966
V.S. BHANDARI
1966
ROSEY LAWRENCE
1966
E.D. GAMA
1966
ESMAIL N. KANGA
1966
ESMAIL M. KANGA
1966
E.M. KANGA
1966
E.M. KANGA
1966
ESMAIL M. KANGA
1966 M/S. H. PARSON PVT. LTD.
1966
NATIONAL HOTEL
1966
THE GANESH CHS LTD.
1966
THE GANESH CHS LTD.
1966
JAMUNABAI S. GUPTA
1966
TRIVENI P. BADRI
1966
RAMNIKLAL J. SETH
1966
RASHMIBAI J. PITALE
1966
1966
1966
1966
1966
1966
1966
1966
1966
1966
1966
1966
1966
1966
Page 13

Sheet1

455
456
457
458
459
460
461
462
463
464

RAE
RAE
RAE
RAE
RAE
RAE
RAE
RAE
RAE
RAE

1966
1966
1966
1966
1966
1966
1966
1966
1966
1966

Page 14

Sheet1

NAME OF DEFENDANT
DATE OF DISPOSALCR.NO REMARK
KALURAM CHATTURBHUJ
28/01/1974
16
SHANTABAI G. HEMAKE
20/03/1967
5
MOHANLAL J. WAGELA
12/04/73
2
DAUD H. NASIR
29/01/1973
2
BANK OF MAHARASHTARA LTD. 29/01/1973
18
SHIVRAM K. PATNAKAR & ORS. 29/01/1973
18
DIGAMBER S. KARAHADKAR
11/04/73
2
SHANKARLAL POPATLAL
12/01/68
6
MAGANLAL R. PATEL
22/09/1971
11
JWALAPRASAD UPADHYA
16/08/1967
16
RAMCHANDRA B. SURVE
14/12/1967
10
SWASTIK PROPERY PVT. LTD. 08/03/73
18
PARASNATH R. DUBE
12/04/73
2
RANASHANKAR KALYAN
23/02/1973
2
DASHRATH V. RAUT
23/02/1973
2
RADHELAL M. BURMA
28/11/1967
5
AHMED I. SEEDUT
06/02/68
6
RAJKARMI K. MALHOTRA
07/03/67
6
D. A. SCREWALLA & ANR.
09/02/67
6
RAMA GANU
07/06/67
10
SAHADEV BALKRISHNA
09/03/68
5
LAJPATRAI L. MEHRA
31/01/1976
18
RAMCHANDRA M. MISTRY
19/01/1973
2
DHONDU N. MISTRY
19/01/73
2
KAULESHWER R. KAMAL
14/04/69
4
GANGJI PASU
06/12/67
4
BIHARILAL UDHAVDAS
09/01/69
4
BIRA LEDA
13/03/67
6
ANANT BEHRA
05/09/68
2
KHIMJI PUNJA & CO.
29/03/67
6
J. T. WADHWANI & CO.
20/12/76
14
RADHESHAM JAGALSAB
25/04/73
2
MERRY F. RADRICS
30/09/74
1
PARWATIBAI RAOJI
25/06/73
2
Page 15

Sheet1

SAVITRIBEN P. BHATT
KASHINATH D. DANDEKAR
RAMAN KONDOO
B. K. KOTYEN
IBRAHIM MOHAMED
HIRAJIVA
HARI RAGHA
KRISHNA GOONDU
MOHAN PARMAR
VRAJALAL T. MEHTA
RAGHUNATH S. MALHOTRA
LALMOHAMED A. GAFUR
BADRIPRASAD B. MISRA
BABU K. JADHAVJI
BANUBAI D. UKAJI
R. M. WADIA
MAYA S. PATTANI
M. P. GOMES
SHANTARAM S. SAO
BARJORJI J. SPENCER
RAMJI POPAT SHAH
GANPAT NAVLE
RENUBAI TUKARAM
SITLAPRASAD JAMNAPRASAD
RAJARAM PANCHAM
J. H. KAMA
MAHADEV S. BORADE
IBRAHIM M. JARIWALA
MOHAMED HATIM
P. FERNANDES
SHAVAKSHAW M. MISTRY
VETSHI JIVRAJ
RAGHUNATH S. MORE
GHANSHAM ATMARAM
GOVIND BHIMAJI

30/03/73
10/04/68
12/04/67
17/12/70
19/02/73
12/03/73
12/03/73
17/02/73
09/01/73
21/08/62
21/12/72
18/11/67
27/02/73
27/02/73
20/01/73
14/02/67
11/06/69
28/02/67
20/02/67
27/07/74
17/08/73
20/02/67
28/08/68
20/08/68
16/03/78
30/01/73
17/08/67
17/08/67
28/02/73
06/12/67
21/04/70
25/04/67
04/05/67
10/01/73
Page 16

18
15
4
2
2
2
2
2
6
6
15
10
14
18
2
7
9
9
16
A.538/74/DT.13/06/84/CR.3
10
18
9
5
4
9
2
4
4
18
6
5
6
16
2

Sheet1

BIPIN P. ANSARI
J. N. TRIVEDI
LAXMAN M. RAUT
NAMDEV P. MISTRY
VISHNU D. BAGAYATKAR
SATYAWAN V. PATKAR
NIHALCHAND M. JAIN
VELJI V. DANEWALLA
KASHINATH J. MORE
SADHBHAI R. BHAYYA
MAWJI S. MEWADA
SHANKAR N. BHATT
WAMAN R. VETOSKAR
FAKIRA L. GOSAWI
GOVIND S. MORAJKAR
HIRJI GHEEGA
LALCHAND D. JAIN
NARHARI V. KULESKAR
NARAYAN K. PATIL
KRISHNA G. THAKUR
TANAJI R. BHAVSAR
SHANKAR P. MORE
FAKIRA L. GOSAWI
CHANDRABAI K. BHATKAR
FAKIRA L. GOSAWI
VASANTIBAI R. KUBLEKAR
M/S. NATIONAL IND. CO.
JAIKISHAN GULABRAI
KOKILABEN K. PATEL
DHUN JAI DORABSETH
VICTOR NAZARETH
NIVRITI B. GAIKER
P. G. MARATHE
ALAULLAH CHEDDI
ABDUL RAZAK

06/10/75
18/04/73
18/03/70
20/09/69
10/09/69
10/09/69
22/09/71
16/01/71
10/09/69
10/09/69
28/11/69
04/03/70
20/09/69
20/09/69
10/09/69
20/09/69
18/02/74
20/09/69
10/09/69
20/09/69
10/09/69
20/09/69
30/09/69
12/04/69
20/09/69
02/12/74
21/03/73
16/02/73
10/07/69
29/03/75
13/07/73
27/02/67
30/11/74
28/02/73
14/07/67
Page 17

7
18
10
9
9
9
10
9
9
9
9
9
9
6
9
9
18
9
9
9
9
9
9
9
9
10
8
2
6
A.250/75/DT.
10
07/07/87/CR. 4
A.452/73/DT.27/07/74
18
16
10
18
6

Sheet1

VISHNU D. RAWOOL
VASANT B. THAKKER
HARI G. RAWOOL
KRISHNA D. CHAVAN
SHANKAR H. WADEKAR
LAXMAN T. SHINDE
YASHWANT RAMCHANDRA
VITTHAL S. KADANE
H. T. NAIK
JETHALAL S. SHAH
N. R. GUPTA
ISHAB A. REHMAN
CHUNILAL KAPURCHAND
NAVNEETLAL M. BHAGAT
PACHUBEN CHIMANLAL
LALA ABDUL R. KHAN
IQBAL K. SAYYED
LACHHMANDAS DEEPCHAND
SAVLARAM D. BAGAYATKAR
PRAJI M. PARMAR
BANUBIBI A. KARIM
SHAVAK J. KHESWALA
NATCO HOUSING CO.
AHMED A. ABBASI
NARAYANRAO A. PISE
S. S. KANGOTKAR
GHECHU
BACCHARAJ JETHAJI
JAFARBHAI HAIDRI
KONDU GANU
DATTARAM SHIVRAM G.
MANSINGH K. SHEDGE
RADHAKISHAN M. VANCHI
HARI DHONDU
SAKHARAM ANNA

07/03/69
07/03/69
19/11/68
07/03/69
07/03/69
21/01/69
17/09/68
07/03/69
19/12/72
19/02/68
22/09/67
28/03/68
15/11/73
09/11/73
26/02/73
10/03/67
10/03/67
23/02/67
16/06/67
30/03/67
19/10/73
18/03/75
20/01/79
13/09/73
11/04/73
02/04/73
21/03/67
16/02/73
22/02/67
14/06/68
13/10/67
10/02/68
03/07/67
24/03/74
13/11/67
Page 18

2
2
2
2
2
2
7
2
2
6
A.100/68/DT.03/10/68
6
18
18
18
2
2
16
5
4
A.119/74/DT.
18
16/04/74/CR.1
A.291/75/DT.14/12/81/CR.3
9
10
18
18
6
2
18
9
6
16
6
5
16
16

Sheet1

MARUTI SAKHARAM
EKNATH B. CHAVAN
KESHAVJI KACHRABHAI
R. M. NAIDU
K. S. JOSEPH
LALTAPRASAD RAMANUJ
JAFAR KALE
JAGANATH T. ASHER
AYODHYAPRASAD S. MISHRA
RAGHUNATH MISTRY
TUKARAM GORE
MADHU TARTE
SRIRAM YADAV
KESHAV B. GOLEKAR
SORADJI HORMUZJI
SHRIPAT JYOTIRAM
HUSSEIN USMAN
PANCHUSINGH MANGALSINGH
GOPAL M. PLAMBER
TOLARAM G. BHATIA
TANAJI V. VAZARKAR
KIRTIKUMAR J. SHAH
MADHUKAR N. VAITY
K. N. R. PILLAI
K. R. PILLAI
SHARFUDDIN A. GAFAR
M. H. QURESHI
MARKER ABDULLA BIDIWALLA
I. P. BAPUTTY
ZARINABAI A. MOHAMMED
UDIMOHAMED ABUBHAI
CHANNAPA PATIL
SHAKUNTALA J. PATHAK
KISHINCHAND SEVAKRAM
JOHN CARDOZE

01/02/73
05/09/67
10/11/67
10/07/73
04/05/67
28/04/72
26/04/67
10/07/73
10/04/73
19/07/67
10/07/73
17/03/69
14/03/68
17/03/69
28/01/72
05/05/67
07/12/72
07/12/72
01/02/73
15/03/67
11/06/73
06/09/67
15/06/72
31/08/67
13/06/67
05/01/72
29/03/67
05/01/72
05/01/72
20/01/70
14/03/67
03/04/73
06/12/72
19/12/73
25/09/68
Page 19

18
2
6
2
2
6
6
2
2
4
2
10
6
10
6
16
2
2
18
10
2
A.300/68/DT.12/08/68/CR.
10
3
6
6
5
4
9
4
4
5
5
18
2
18
2

Sheet1

NAMDEV B. KADAM
03/06/75
HASAN MIYA ISMAIL
11/07/69
SAHADEV M. BAGVE
13/09/67
PODDAR OVERSEAS CORP. PVT. LTD.
14/09/87
THE COMMERCE GRADUATES ASSOC.
01/08/74
MURLI KESHBA
30/08/73
GULAM AHMED K. ARZOO
30/04/73
HANSABAI K. DESHMANE
28/04/67
SAKHARAM A. BHAGAT
28/02/67
SUBHADRABAI B. MANSUKH
19/07/67
YALUBAI S. MHASKE
25/07/73
VASUDEV JAIRAM
26/02/73
VASANT HILLEKAR
26/02/73
SHIVRAJ T. KADAM
26/02/73
TEHANDAS JULCHAND
26/02/68
MORARJI MOHANJI
26/02/68
G.M. DIGAMBAR
14/03/67
BALDEV S. MULLA
31/06/76
RAMCHANDRA RAOJI
06/03/73
SHIVPRASAD G. SINGH
30/01/73
SURYAKANT K. SONAR
09/03/67
BUBU LAXMAN
01/09/67
DAWOOD KHAN MUNSURKHA 19/06/67
D. H. MALU
21/02/73
SHANKAR PANDHARINATH
10/04/68
K. J. PANNA
05/04/73
J. B. FERNANDES
28/06/67
SHAMLAJI K. UMERIA
26/02/68
HIRANATH G. WAGLE
27/09/71
18/02/83
D. R. PURSHOTTAM
24/4/67
LAXMI SHIVSWAMI
10/04/73
C. B. FERNANDES
08/03/67
CHANDMAL HASTIMAL
11/06/68
27/02/68
Page 20

13
2
2
A. 44/81/DT.
7
16/08/89/CR. 4
10
6
19
10
5
6
A.511/73/DT.26/08/74/CR.4
5
2
2
2
6
6
10
19
2
2
16
6
6
19
6
19
9
6
9
9
5
19
16
6
6

Sheet1

MEHERBAI UMERIGAR
M/S. BHARAT GARAGE
NAVINCHANDRA P. DAVE
MADHUKAR D. PAWASKAR
ARJUNJI JADHAV
SHAIKH AMIR H. S. N.
S. T. DESHMUKH
HARIRAM SHRI R.
BRIDGEMOHAN D. KHANNA
VAMAN SAKHARAM
LILKANTH VITHABAI
M. USMAN
M.C. DESAI
ABDUL RAZAK MOHD.
MOHD. YUSUF
MOHD. HUSSEIN ABDUL REHMAN
ABDUL RAZAK
AGA MOHD. ABDUL REHMAN
VASANT
MANUDATT Y. TRIPATHI
HAVABI HAJI ABDUL
RUKMINIBAI RAGHOHA
SHIVPAD GULABCHAND
M. PESI
RAM BHAROSE
S. PARASNATH
GOPAL V. SARKAR
A.M. GOLANDAJ
EBRAHIM KALAWIWALLA
RAMASWRUP RAMESHWAR
M/S. NATIONAL TRADERS
KALIKA JAGANNATH
EKNATH B. SINDE
AZIZBEGUM M. HUSSEIN
BAIRAM P. MUKHERJI

22/02/73
18/01/84
07/07/71
02/02/73
02/02/73
11/07/67
09/11/67
03/03/67
21/02/68
22/02/73
01/03/67
29/02/68
06/02/73
20/02/73
18/09/68
05/09/67
20/02/73
20/04/67
29/08/67
16/03/73
26/03/73
20/04/67
30/01/73
27/02/68
20/07/67
07/04/67
13/03/67
01/03/67

19
25
6
2
2
16
6
2
9
19
2
6
2
2
2
10
2
5
6
2
2
5
2
6
2
16
10
2

13/12/74
26/08/70
20/02/73
29/05/68
27/02/68
02/03/67

8
5
2
8
6
2

Page 21

Sheet1

NARAYAN S. KEVEKAR
M.I. KURIAN
H & L NASARVANJI N. VAID
H& L MANIKSHA DHANJIBAI
GULAMALI A. PORBANDARWALA
GULAMALI A. PORBANDARWALA
GULAMALI A. PORBANDARWALA
GULAMALI A. PORBANDARWALA
GULAMALI A. PORBANDARWALA
GULAMALI A. PORBANDARWALA
GULAMALI A. PORBANDARWALA
SHANTARAM S. GAVANKAR
SAKHARAM R. DESAI
LADU F. PALKAR
CHANDRABAI KRISHNA
DHONDU K. JAGTAP
RAKHMA MAYATIA
ARJUN VITHA
GANGARAM T. SAWANT
MOHD. H. MUSAFIR
A. SALIANS
REHMAN JIVA
W. J. KULKARNI
KRISHNA RAMA
DANA HIRA
NABI BAKSHA
BAU BHIMA
TUKARAM NAVILE
RAM RUKH
KARIM BAKSHA
MUMTAJ ALI
GOVIND K. LAHHI
MOHD. HUSSEIN
LALUBHAI PATEL
A. S. UBE

27/02/68
05/07/67
06/03/73
21/06/73
06/11/67
06/11/67
06/11/67
06/11/67
06/11/67
06/11/67
06/11/67
21/12/73
06/11/67
06/11/67
16/03/67
06/11/67
13/08/68
17/06/68
06/11/67
31/01/73
02/04/73
02/03/67
20/03/67
12/07/67
06/11/67
19/04/67
31/01/73
31/01/73
10/10/69
11/12/68
31/01/73
06/02/73
06/02/73
06/02/73
06/02/73
Page 22

6
5
2
2
9
9
9
9
9
9
9
17
16
16
2
16
6
9
16
2
19
5
10
10
10
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

A.640/74

Sheet1

B.R. BHAT
06/02/73
HARI GENDYBA
06/02/73
NARAYAN GANGARAM
06/02/73
GULAM M. KHAN
10/09/69
MAMUDIN KARIMDADKHAN
18/10/68
OLIVE VIOLETTE KING
14/08/67
AHMED JAMAL
29/11/67
MOHMAD ISMAIL PATEL
29/03/67
BANSILAL J. SHAH
06/08/70
JAMSHED S. LAM
30/06/70
S. S. BORKER
29/03/73
ROYAL PAINT AND HARDWARE MART
08/01/70
TARAMATI N. SATNAK
HARSHARANLAL SHRIVASTAV 12/02/73
SAKHARAM B. KHOT
16/06/67
M.V. KHATKHATE
26/02/73
TATOBA ANANT SHIRODKAR
18/08/70
RUKHMINIBAI SHIRGAONKAR
24/09/68
PAUL D'CUNHA
20/12/73
PAUL D'CUNHA
20/12/73
M/S. THE NATIONAL TYRES & RUBBERS04/08/69
CO.
SHAUKH SHARAFALLY MAMOOJEE 01/03/68
HUKUMCHAND CHIMANLAL SHAH 13/04/73
CHANDRAHAS G. PARAB
13/06/69
SHRIMATI J. PARASRMA
26/02/73
BANDOO G. ENGLE
21/02/74
LALTA V. PANDAY
04/04/68
ATMARAM B. SAWANT
25/04/73
MAHADEV R. SAWANT
22/05/73
PANDU PATEL
25/04/73
SITARAM M. KASAR
25/04/73
SHIVRAM B. GAWADE
02/05/73
RATHORE M. SALEHSINGH
14/03/73
GOVIND J. TELI
14/03/73
GANGADHAR DATTATRAYA
14/03/73
Page 23

2
2
2
2
2
6
16
6
4
19
4
2
16
19
15
6
19
19
4
6
19
2
2
18
6
2
2
2
2
2
19
19
19

A. 449/67
A. 225/73

Sheet1

INDULAL A. SHAH
23/01/73
HARISCHANDRA BABU
12/06/67
SUNANDABAI MANOR
12/06/67
VITHAL N. CHAVAN
22/09/67
DATTATRAYA A. GHOSALKAR 30/04/73
JAMILAL M. HAROON
06/04/73
PIRU SUBRATI
22/03/73
HABIB G. BATLIWALLA
18/08/67
SITABAI
03/11/67
KHANDU SHAMBHAJI
12/02/73
LAXMIBAI WAMAN
12/02/73
KUSTABA ANANTA
03/03/67
D.C. HOMES
22/03/73
GOBINDARAM ANANTRAM AVADRAMANI
05/03/73
SHIVRAM B. SALVE
03/07/73
EBRAHIM K. MISTRY
23/12/66
KAMLADEVI C. ASTHANA
27/07/73
R.P. TIRPATHI
23/03/73
RAGHUNATHSINGH L. THAKUR 09/04/73
NARAYAN SINGH CHOWHAN
27/01/69
RAMCHANDRA M. RAWOOL
07/03/74
LAXMAN SHRIPAT
27/06/69
A.V. MODY
14/03/67
S. NAJMUDDIN
22/02/73
GOBINDRAM HARIRAM
03/03/67
D. W. TAWDE
09/02/70
NASEEM SALAMUDDIN
22/02/73
NATHU M. SHINDE
18/01/68
BABURAO S. RAO
17/01/1975
MOHOMED YUSUF
17/03/73
R.B.F. KUKA
24/09/73
YARMAHOMED
26/06/73
YESWANT VISHNU
05/10/73
ADAM Z. KALAVANT
17/01/72
ADAM Z. KALAVANT
06/02/71
Page 24

2
5
5
6
19
19
2
16
6
2
2
5
19
19
19
7
19
19
19
6
19 REV. A. 239/73
2
A. 477/69
2
19
16
2 A. 393/1970
19
10
14
2
19
19
A. 374/73
19
2
2

Sheet1

VISHVANATH R. KADAM
JOHN M. D'SOUZA
R.G. RAHIMTOOLA
CHANDRAKANT MAVJI
MAHENDRAPRASAD M. VYAS
NARENDRAKUMAR V. DARE
AMARSEY J. RAJANI
HIRABEN D. SHARMA
PRAVINCHANDRA B. PARIKH
ADDISON FRAMJI & CO.
P. K. NAIR
JAFER UMER
S. AMOL
JAGDISH C. GUPTA
KRISHNA D. KHANTWALLA
MOHAMMED KARIM M. KHADIK
RAJESHKUMAR R. PANDE
H & L BASTIAN LOBO
H.L. GURUJI
H.L. GURUJI
FRENI B. RANA
EXPRESS CLEANERS
PERABUR R. RAJMURTI
SHAMSING JANASING
AMIR HUSSAIN MUNIR HUSSAIN
HARKISANDAS M. BHUTA
TIMAPPA F.
KALYANJI JEWAT
NIVRUTTIBAI NIVRUTHINATH
RIDRAJ K. MEHTA
H. N. D. DUBEY
JAGANNATH GANGADIN
PARSU DADU KAMBLE
GIRDHAR B. GUPTA
RAY P. YADAV

22/10/74
22/06/67
29/08/73
05/03/73
02/03/73
02/03/73
02/11/68
02/03/73
02/03/73
09/07/76
27/03/73
30/01/73
30/01/73
03/02/73
03/02/73
25/09/67
24/08/67
28/02/73
09/04/73
23/03/73
09/07/73
30/01/73
26/09/67
11/01/68
23/01/68
31/07/73
31/01/73
12/06/67
17/08/67
28/03/67
31/01/73
05/05/67
26/04/69
14/11/68
26/04/69
Page 25

8
16
19
19
2
2
2
2
2
7
19
19
19
2
2
16
4
19
2
2
19
19
6
10
10
19
2
9
9
5
2
2
10
2
2

A. 25/77

Sheet1

ARJUN P. KAMBLE
26/04/69
NAMDEV L. KAMBLE
26/04/69
EBRAHIM K. CHUNAWALLA
05/01/74
RAHIBAI G. SASTE
02/01/68
MURLIDHAR S. KURZADKAR
22/03/74
BIBIZAN Y. KHAN
07/03/67
HALIMABAI S. AARAB
08/03/67
ALIMUDDIN Z. SHAIKH
07/12/67
KAMALAKANT B. SHINDE
25/04/68
V. M. D'SOUZA
21/04/73
M.F. MICHEL CHRISTIAN
02/05/64
M/S. ASSOCIATED CORPORATE IND.02/05/67
PETER DIAS CHRITIAN INHABITANT28/03/67
M.A. BALSAI
17/04/67
SHETH TULSIDAS
30/07/73
MANOHAR G. HIRANANDANI
26/04/68
SWARNASINGH BENISINGH
31/03/73
N. P. LEELA
21/08/73
DALICHAND P. DESAI
17/04/67
SHAIKH MAHOMED MADAR SAHIB 30/09/68
DHANLAXMI J. SHETH
18/08/70
VAJIRABAI SETH KASAM JANOO 07/08/70
26/04/68
MADHUKAR VISHNU AGNIHOTRI 18/09/73
RATANBAI A. BHANDARI
02/04/71
INDUR U. ADVANI
10/06/68
JAGANNATH A. TALWALKAR
03/02/73
SANOJI SHANKAR
13/10/69
J.C. PATEL
30/04/74
HAJI MOHAMED FALAKNAZ
02/05/67
SHIVRAM GANPAT KHILARI
08/09/67
ABDUL MAJID A. REHMAN
08/09/67
VAKUBKHAN RAHIMKHAN
12/03/73
B.D. BOYCE
09/07/73
K. SURINDARANI
21/04/73
Page 26

2
2
19
5
2
9
9
4
6
19
9
9
10
6
19
2
19
19
18
2
A.47/69
4
9
6
5
6
7
2
2
2
A.569/74
9
16
2 OBST. 101/68
19
19
19

Sheet1

HARIKISHANLAL OBHRAI
15/03/73
V. BALKRISHNA
13/06/67
BASWARAJ PAINTER
22/12/77
M/S. M.R. BROTHERS
28/02/73
S. JAGJIVAN SHAH
30/06/73
GOVIND DIPA
15/06/67
PREMJI SHAH
02/10/73
J.E. RUSTOMJI
10/07/79
SHANKAR K. GAIKWAD
31/01/73
SHIVRAM S. GAIKWAD
10/11/67
M.B. PARMAR
10/11/67
CHITTA ALIAS CHITRA A. Y. SHETTY10/11/67
SHAMA B. MOCHI
31/01/73
J.S. CAMA
15/03/78
ALIJAFERY S/O. L.S. AHMEDI
20/10/67
SITAL PITAMBER
20/02/68
BHAVANI BHDHAN
31/04/67
DWARKADAS K. KINKER
KHATOONBAI M. SAJUDDIN
01/03/77
H.L. GURUJI
27/11/74
KAMALA BHALCHANDRA MAHAJAN24/10/75

Page 27

2
5
8
19
19
5
19
19
19
10
10
10
19
9
6
10
10
5
8
8

A. 466/73

A. 316/77

Sheet1

Page 28

Sheet1

REMARK

Page 29

Sheet1

DT.13/06/84/CR.3

Page 30

Sheet1

DT. 07/07/87/CR. 4
73/DT.27/07/74

Page 31

Sheet1

68/DT.03/10/68

DT. 16/04/74/CR.1
DT.14/12/81/CR.3

Page 32

Sheet1

DT.12/08/68/CR. 3

Page 33

Sheet1

DT. 16/08/89/CR. 4

DT.26/08/74/CR.4

Page 34

Sheet1

Page 35

Sheet1

DT.17/01/83 C.R.4

Page 36

Sheet1

DT. 7/12/70 C.R.3
A. 225/73

Page 37

Sheet1

DT. 1/08/73
DT.30/08/79C.R. 4

20/01/72

###

C.R. 4

Page 38

Sheet1

29/08/89 C.R. 3

Page 39

Sheet1

28/07/71 C.R.1

###

C.R.3

DT. 22/08/68C.R.16

Page 40

Sheet1

DT.20/10/82 C.R 4

DT.10/01/84 C.R.1

Page 41

Sheet1

Page 42

Sheet2

Date
13/08/08
14/08/08
16/08/08
18/08/08
20/08/08

Sr. No.
1-98
99-188
189-279
280-340
341-403

Matters
98
90
90
60
63

Page 43

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful