You are on page 1of 9

E

u
r
o
p
ä
i
s
c
h
e
s

M
a
g
a
z
i
n

S
O
W
A


Wojowanie FO343 Tryptyk Laokoona ZECh Lech Klekot
20140621 Stefan Kosiewski do Prokuratora Generalnego ZR
Napsal sowa (») 21. 6. v kategorii Stefan Kosiewski, pøeèteno: 24×Katowice 1981. Stefan Kosiewski, Zofia Zaremba, Bolesùaw Edelhajt, dzienniakrze
tygodnika "Solidarnoœã Jastrzêbie" wydawanego przez Zarz¹d Regionu Sl¹sko-
D¹browskiego NSZZ Solidarnoœã.

Stefan Kosiewski
Prokuratura Generalna
Biuro Prokuratora Generalnego
Pani Prokurator El¿bieta Szawurska
ul. Rakowiecka 26/ 30
02-528 Warszawa
Frankfurt nad Menem, 21 czerwca 2014
PG VII Ko1 281/14
Home
Edition
This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use)
Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - www.robopdf.com
Buy RoboPDF
Home
Edition
This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use)
Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - www.robopdf.com
Buy RoboPDF
E
u
r
o
p
ä
i
s
c
h
e
s

M
a
g
a
z
i
n

S
O
W
A


Szanowna Pani Prokurator,
dziêkujê uprzejmie za Pani pismo z 18.06.2014 z uwagami do korespondencji
nadesùanej w dn.: "12,17 i 16.06.2014 r." z mojego adresu sowa-frankfurt@t-online.de
na adres Prokuratury Generalnej RP.

Home
Edition
This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use)
Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - www.robopdf.com
Buy RoboPDF
Home
Edition
This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use)
Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - www.robopdf.com
Buy RoboPDF
E
u
r
o
p
ä
i
s
c
h
e
s

M
a
g
a
z
i
n

S
O
W
A


Wojowanie

Humor to glistnik, jaskóùcze ziele dobre na brodawki,
kurzajki prawic rzeêbie Laokoona dorabianych przez
artystê po myœli papie¿a, Juliusza przed piêciuset laty
by trójc¹ chrzeœcijañstwa uj¹ã grozê antycznej triady.

Dwóch miaù nas ojciec, dwie dùonie i dwóch oprawców;
jednym byù Hitler, drugim Cyrankiewicz; ten Polakom
systemowo odr¹bywaù dùonie mówi¹c prawdê w oczy
o wùadzy ludowej, która wyparùa narodowy socjalizm.
Na wy¿szym etapie metamorfoz plemiê ¿mijowe osùa
zùotego zamienia œmierci nieuchronnoœã na pora¿enie
zmorami; te Ojca Naszego dusz¹, we œnie nachodz¹, on
walczy z nimi, ja wracam je sùowu - budz¹c z koszmaru

przygnêbienia wojn¹ czùowieka z szatanem, któr¹ Jezus
czyni spraw¹ symetrii Ojca i Syna. Tak Poeta Polski byt
nasz podniebny i z nadziej¹ stanie przy geometrii krzy¿a
œmierã detabuizuje, by wygraã pokój i statecznoœã ¿ycia.

Stefan Kosiewski
Lech Klekot, Basel: Tryptyk Laokoona
Link , poema nowe, facebook
Home
Edition
This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use)
Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - www.robopdf.com
Buy RoboPDF
Home
Edition
This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use)
Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - www.robopdf.com
Buy RoboPDF
E
u
r
o
p
ä
i
s
c
h
e
s

M
a
g
a
z
i
n

S
O
W
A


Odkùadaj¹c "ad acta" prawdziwy powód, dla
którego Pani Prokurator zechciaùa poprzestawiaã
(nie przypadkowo przecie¿, jak nale¿y s¹dziã)
arytmetyczn¹ kolejnoœã dat: 12, 16 i 17.06.2014 ,
pozwolê sobie skonkretyzowaã podniesione przeze
mnie wczeœniej zarzuty jak równie¿ wskazaã
konkretnie na okolicznoœci popeùnianych w Polsce
po Magdalence masowo a bezkarnie przestêpstw,
które uchodz¹ zùoczyñcom bezkarnie na takiej
samej zasadzie, na jakiej Prokurator Generalny RP
Andrzej Seremet chciaùby móc odejœã z
eksponowanego stanowiska, na które mianowaù go
nieszczêœnie Lech Kaczyñski na 10 dni przed
wùasn¹ œmierci¹. Jednak¿e nie za umo¿liwienie
bezkarnego kandydowania na stanowisko
Prezydenta RP utrzymuj¹cemu siê przy ¿yciu na
prochach Jarosùawowi Kaczyñskiemu, po œmierci
brata bliêniaka na skutek bùêdów karygodnych w
organizacji przedwyborczej, pijarowskiej wycieczki
z udziaùem zabitego, m.in. przez to brata, na
planie filmowym w drodze do Katynia.
Lecz w nawi¹zaniu do najnowszego mataczenia córki ¿ydokomunistów i ubowców
Moniki Olejnik, ucharakteryzowanej na faùszyw¹ blondynkê, która nie maj¹c w
demokratycznym pañstwie prawa ¿adnego absolutnie upowa¿nienia do
przemawiania w imieniu œrodowiska (tak¿e ubeckich pociech) zarzuciùa Tuskowi
nieprawoœã - bezczelnie przebijaj¹c tupetem nieokrzesanym ew. pytania wszystkich
obecnych na konferencji prasowej dziennikarzy, po czym zaraz wycofaùa siê z
urz¹dzonej przez siebie hucpy o charakterze prostackiej prowokacji, wychodz¹c na
raka rejterad¹ na twitterze ze zarzutami do "prawicowych" jej zdaniem dziennikarzy,
których (jako lewicowa, lewacka trockistka) oskar¿yùa jeszcze tego samego dnia o
nieuczciwoœã, a¿eby zimna krew kryptosyjonistki owoce wydaùa do kwadratu i ¿eby
przez to nikt nie poznaù, kto jest kim, kiedy kradn¹ a Monika Olejnik krzyczy: ùapaã
zùodzieja!
QR code for this recording:
Humor pozwoliù Grzesiukowi prze¿yã piêã lat kacetu w obozie masowej
zagùady i Bartoszewski stary ju¿ dzisiaj zaprawdê jak Ramzes Wielki
dostaje od premiera Tuska nie emeryturê rz¹dow¹, lecz pensjê ministra
niczym Biernacki nie za darmo, jak nale¿y s¹dziã, albowiem
w mùodoœci jego humanitaryzm niemieckich oprawców zwolniù ¿yda z KL-
Auschwitz wrzucaj¹c go z powrotem do œrodowiska w stolicy i kieruj¹c do
pracy w podziemnych organizacjach walcz¹cych przeciwko okupantowi, ze
wzglêdu na zbyt sùabe zdrowie, czy chorowitoœã, tj. niezdolnoœã do
przymusowej pracy, zaœ Cyrankiewicza nikt nie uwolniù po wyzwoleniu przez
sowietów opuszczonego przez Niemców obozu z koniecznoœci zatarcia œladów po
rotmistrzu Pileckim, którego nikt nie posyùaù pod przymusem do lagru, aby zakùadaù
tam polski ruch oporu wiêêniów, kiedy Borowski zbieraù osobiœcie miêdzy barakami
materiaùy do ksi¹¿ki beletrystycznej o tragikomicznym tytule "Proszê pañstwa do
gazu", z marketingowym wyczuciem humoru i poczuciem dobrego smaku,
Home
Edition
This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use)
Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - www.robopdf.com
Buy RoboPDF
Home
Edition
This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use)
Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - www.robopdf.com
Buy RoboPDF
E
u
r
o
p
ä
i
s
c
h
e
s

M
a
g
a
z
i
n

S
O
W
A


zachêcaj¹cym do okazyjnego kupna ksi¹¿ki, jak dokonuje siê zakupu opaùu
potrzebnego diabùu pod kotùem na czas zimnej wojny w Korei, Wietnamie,
Afganistanie, Iraku, Guantanamo na Mazurach.
Minister Sprawiedliwoœci, Biernacki chciaùby z pewnoœci¹ byã odwoùany za to, ¿e
dzisiaj tzw. redaktor naczelny "Wprost", Sylwester Latkowski zasùoniù siê w¹tpliw¹
powag¹ wczorajszej wypowiedzi Ministra Biernackiego, w której ignorancja,
arogancja i temperament zaiste chazarski, boã nie rycerski przecie, wyraziùy siê
w przestêpstwie mataczenia przez ministra w poù¹czeniu z przestêpstwem
publicznego gùoszenia nieprawdy przez osobê zatrudnion¹ przez premiera Tuska na
stanowisku ministerialnym: "Dlatego dobrze - z punktu widzenia politycznego - ¿e
redaktor Latkowski nie daù sobie odebraã komputera i pendriva - powiedziaù minister
sprawiedliwoœci Marek Biernacki.
Poprawia humor Europie bez granic, otwartej w Schengen na wschodnioeuropejskich
przestêpców œciganych przez policjê w Polsce, zùotousty minister Biernacki beùkotem
infantylnym, nieporadnie zabieraj¹c gùos za Ministra Sprawiedliwoœci RP w
sprawach, które sùu¿bowo mówi¹c - powinien przemilczeã, nie wypowiadaã siê jak
dziecko na temat tego, co jego prywatnym zdaniem dobre jest na kaca z punktu
widzenia politycznego, bowiem Biernacki Marek w ¿yciu swoim nie le¿aù chyba przez
moment nawet w Krynicy Morskiej koùo polityki, nie mówi¹c ju¿ o spaniu z ni¹, a
zatem kùadzie siê tylko minister B. sam na ùopatki, jak szczur w biaùy dzieñ przybity
widùami do ziemi w rynsztoku bùotnym na Wêgrodzie w Czeladzi przez Marka
Furmana.
Biernacki mówi bowiem nie na temat niepotrzebnego z punktu widzenia pañstwa
prawa przestêpstwa dealu zawartego w 1998 r. z Latkowskim, tajemnej zmowy
ukrytych w Ministerstwie Sprawiedliwoœci RP band osobników ubeckiej mentalnoœci
o nazwiskach ¿ydowskich z poszukiwanym naówczas od kilku lat listem goñczym
Sylwestrem L., który to deal nie wnosz¹c absolutnie nic do sprawy wyjaœniania
podwójnego mordu w Szczecinie, dokonanego w 1993 r., na kobiecie mê¿czyzny oraz
na mê¿czyênie, który nazwisko nosiù takie samo jak Tadek Suliga na Wêgrodzie w
Czeladzi, w którym to miasteczku Palikot zarobiù pierwszy milion po Magdalence, tak
zatem minister mataczy w celu ukrycia wykorzystania aparatu pañstwa przez mafiê.
Nie mówi Biernacki, ¿e deal z Latkowskim œciganym przez Europol, miaù podwójne
dno: pakt urzêdnika pañstwowego z byùym bandziorem, któremu groziùa kara
œmierci za wspomniane dwa mordy, nie sùu¿yù sprawiedliwoœci w Rzeczypospolitej
Polskiej, jak zaœwiadcza to walizka z aktami spraw, które Prokurator musi przejrzeã
raz jeszcze, albowiem chodziùo o mord!
A Sùawomir Latkowski destabilizuje dzisiaj pañstwo prawa poprzez wodzenie ze nos
nie tylko premiera rz¹du, przekonany œwiêcie o wy¿szoœci sùupa krytego przez
Ministra Sprawiedliwoœci nad premierem, który jest do uwalenia, bo w stanie
wojennym zarabiaù rzekomo na ¿ycie w uczniowskiej spóùdzielni pracy "Swietlik"
mùodoturków Walendziaka, który robiù potem za politruka (szefa gabinetu
politycznego) przy premierze Buzku (patrz wikipedia: Walendziak, zanim w
pierwszego, czy drugiego rzucisz kamieniem).
256 obserwatorów|220 703 wyœwietlenia
Home
Edition
This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use)
Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - www.robopdf.com
Buy RoboPDF
Home
Edition
This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use)
Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - www.robopdf.com
Buy RoboPDF
E
u
r
o
p
ä
i
s
c
h
e
s

M
a
g
a
z
i
n

S
O
W
A


Stefan Kosiewski Krêgi rozszerzone - 08:53
"...Po kilku latach pobytu na wschodzie mimo listów goñczych Latkowski
niezatrzymywany przekracza granicê i w sierpniu 1998 roku pojawia siê w
gabinecie rzecznika prasowego prokuratury razem z Wojciechem Sumliñskim,
dziennikarzem „Ýycia”.Bardzo szybko odbywa siê proces w wyniku którego
Latkowski za wymuszenia rozbójnicze w Gorzowie, oraz gro¿enia zabójstwem
dostaje 22 miesi¹ce.
Drugi wyrok, 10 miesiêcy, Latkowski otrzymuje za skierowanie faùszywych
oskar¿eñ i zùo¿enie doniesienia o niezaistniaùym przestêpstwie.
Dochodzenie w sprawie zgùoszonej przez Latkowskiego jakie skierowaù przeciwko
swoim ofiarom zostaje umorzone z powodu niestwierdzenia przestêpstwa. W toku
postêpowania ustalono, ¿e wersja Latkowskiego byùa celowym kùamstwem i
wprowadzaniem policji w bù¹d. Biegli grafolodzy ustalaj¹ bezsprzecznie, ¿e
Latkowski dokonaù faùszerstwa posùuguj¹c siê dokumentami in blanco
wymuszonymi od ofiar. Za faùszerstwo dokumentów otrzymuje wyrok 10 miesiêcy
pozbawienia wolnoœci.
S¹d ù¹czy wyroki w efekcie czego skazany zostaje na 2 lat i 3 miesi¹ce.
Istotna jest postawa Latkowskiego w czasie procesu. Nie udziela on ¿adnych
wyjaœnieñ, nie skùada zeznañ. Mimo, ¿e s¹d dysponuje obszernymi zeznaniami
œwiadków Latkowski w dniu 27 listopada 1998 r. na rozprawie oœwiadczyù
„Treœã zarzutu rozumiem. Nie przyznajê siê do popeùnienia ¿adnego z zarzucanych
mi czynów. Odmawiam skùadania wyjaœnieñ. Nie bêdê równie¿ odpowiadaù
na pytania”.
Latkowski mimo tego ¿e jak twierdzi jest niewinny i nie popeùniù ¿adnych z
przestêpstw, a czêsto dodaje, ¿e byù „wrobiony” lub „niewinny”, nie zùo¿yù apelacji od
wyroku. Nie ¿¹daù równie¿ pisemnego uzasadnia do wyroku co utrudnia poznanie
szczegóùów sprawy. Trudno zrozumieã, w którym momencie miaùa nast¹piã jego
resocjalizacja. Latkowski sam o sobie mówi „z wiêzienia wyszedùem gorszy”.
Z wiêzienia wychodzi na pocz¹tku 2000 roku. Miaù 34 lata. W tym samym roku
kiedy opuszcza wiêzienie realizuje swój pierwszy reporta¿ telewizyjny. Wystêpuje o
przedterminowe zamazanie wyroku. W krótkim czasie staje siê gùównym
komentatorem ds polskiej mafii...

Ostry spór miêdzy Latkowskim, naczelnym "Wprost", a Kasprówem i Gorzeliñskim,
wùaœcicielami agencji MDI. Szokuj¹ce informacje
wpolityce.pl
Dodaj komentarz...
https://plus.google.com/u/0/116748846165184263175/posts/JJNpXSemfsT
Home
Edition
This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use)
Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - www.robopdf.com
Buy RoboPDF
Home
Edition
This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use)
Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - www.robopdf.com
Buy RoboPDF
E
u
r
o
p
ä
i
s
c
h
e
s

M
a
g
a
z
i
n

S
O
W
ASeremet ma odejϋ, Biernacki ma odejϋ, Belka, Balcerowicz, Kwiatkowski
Krzysztof, który za szefa NIK-u nic nie robi tak samo jak Lech Kaczyñski,
Patafianowicz ma odejϋ ze stanowiska w Radzie Nadzorczej, Tusk za
wykorzystywanie sùu¿bowego stanowiska na konferencji prasowej premiera do
ochrony wùasnego syna Michaùa otrzymuj¹cego pieni¹dze od Plichty, Amber Gold
(poprzednio u¿ywane nazwisko: Stefañski), Sikorski za dostrzeganie jeszcze (w
œwiecie brudnej polityki krypotsyjonistów) Giertycha, który za pieni¹dze syna
premiera Tuska robi dla niego za adwokata, a Sikorski dostrzega Giertycha Romana,
syna Macieja, który spotykaù siê z ubowcami w pokojach hotelowych Poznania (jak
informowaùa gazeta wyborcza) przed wyjazdem na Zachód z materiaùami
otrzymywanymi od ubowców ze zleceniem przekazania ich ojcu Jêdrzejowi, którego
syna brata umieœciù Dziwisz we Watykanie przy papie¿u obok ojca Hejmo; wg
podsùuchu kontrolowanego Sikorski dostrzegù Romana Giertycha, który porzuciù
wùasn¹ partiê dla pieniêdzy, kasy w korporacji, której ¿aden premier po Magdalence
nie zlikwidowaù w demokracji. Sùowami dostrzegù Sikorski: "O, mecenas" - jak
ujawniù to podsùuch u¿yty w celu obalenia rz¹du i zwiêkszenia poczytnoœci tygodnika
"Wprost", który ju¿ nie jest w ubeckich rêkach, lecz w posiadaniu prywatnym
Lisieckiego, który obalaj¹c rz¹d Tuska, na sùupa Latkowskiego, destabilizuje
komercyjn¹ gazet¹ pañstwo polskie, czùonka Unii Europejskiej, na któr¹ Lech
Kaczyñski scedowaù w Lizbonie suwerennoœã Rzeczypospolitej, ¿eby np. narzêdzie
zbrodni stanu mogùo byã odebrane Lisieckiemu przez Policjê Litwy, z którego to
pañstwa zatrudniony przez Lisieckiego do robienia za redaktora naczelnego "Wprost"
Latkowski zwoziù przed laty pùatnych morderców do Polski, takich samych dobrych
snajperów, jak zùoczyñca, który odstrzeliù generaùa Policji w Polsce, Papaùê.
Home
Edition
This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use)
Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - www.robopdf.com
Buy RoboPDF
Home
Edition
This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use)
Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - www.robopdf.com
Buy RoboPDF
E
u
r
o
p
ä
i
s
c
h
e
s

M
a
g
a
z
i
n

S
O
W
A


Gowin ma odejœã, ¿eby nie musiaù przechodziã z kanapowej partii do sekty, bo nie wie
przecie¿, co go zùego czeka po wydudkaniu na strychu przez Jarosùawa K. , który
odchodziã nie ma gdzie, do czego, bo nie ma ¿ycia prywatnego, ani zawodowego, ani
nawet ¿adnego innego hobby, oprócz wykañczania swoich ludzi i robienia przez caùy
czas, od nakazowej rozmowy z bratem przez telefon satelitarny, za czùowieka
nieodpowiedzialnego. Kaczyñski powiedziaù bowiem wczoraj na konferencji prasowej
w Szczecinie: " PiS jest zdecydowanie za wczeœniejszymi wyborami, ale powinny one
byã uczciwe, przeprowadzone przez rz¹d techniczny".
Natomiast ¿adna córka ¿ydów i ubowców, ani skomunysyn ubecki Jurek Owsiak nie
zapytaù Jarosùawa Kaczyñskiego WPROST: - Jak to, panie przewodnicz¹cy partii
Prawo i Sprawiedliwoœã? Czy¿by wiadomo byùo panu coœ o sfaùszowaniu wyborów, po
których pan zacz¹ù robiã za premiera koalicyjnego rz¹du z wydudkanymi wnet:
Lepperem i Giertychem?
Je¿eli zaœ Jarosùaw Kaczyñski zachowuje przytomnoœã umysùu zdradzaj¹c publicznie
na konferencjach prasowych, ¿e do zadañ rz¹du w pañstwie podaj¹cym siê od
Magdalenki 1989 r. za demokratyczne pañstwo prawa, nale¿y techniczne
przeprowadzanie wyborów do Parlamentu, to po co w Polsce jest Pañstwowa Komisja
Wyborcza? I po co s¹ serwery w Moskwie, na których zlicza siê caùy czas wyniki
wyborów w Polsce, które wygrywa ci¹gle jedna i ta sama sitwa kryptosyjonistyczna z
antypolskiego ukùadu zawartego 1989 r. w Magdalence przez Kiszczaka ze swoimi w
sutannach, jak Hejmo, Sowa i Dziwisz. I z bezbo¿n¹ lewic¹ laick¹ Michnika, trockisty,
syna Szechtera, szefa Komunistycznej Partii Zachodniej Biaùorusi po 17 wrzeœnia 1939
r., kiedy ¿ydokomuniœci tacy jak ojciec Jaruzelskiego przechodzili mostami
granicznymi pod ukwieconymi bramami do witaj¹cego ich z otwartymi ramionami
Zwi¹zku Sowieckiego, natomiast biedny, ortodoksyjny Moczu, o którym opowiadano
jeszcze za Gierka na Wêgrodzie w Czeladzi, przyùapany przez Grenzschutz na
przechodzeniu w bród rzeki noc¹ okrzykiem: "Halt! Papiere!", wyj¹ù z pudelka
przywi¹zanego rzemieniem i pejsami na samym czubku gùowy papier, na którym
napisane byùo drukiem: ANALIZA MOCZU.
- Was ist dass, zapytaù niemiecki pogranicznik?
- Papiere, odparù M0czu zarzekaj¹c siê z rêk¹ na sercu: Ja jestem Moczu, a to moja
¿ona Ana i córka Liza. Przy tym odsùoniù na plecach, ukazaù œwiatùu œwidruj¹cej go
latarki dwa trzês¹ce siê z przera¿enia kùêbuszki zbite ze sob¹ w chaùacie
przemocznym, zimnym, zwi¹zanym na szyi szczupùego mê¿czyzny id¹cego brodem,
zatrwo¿onym do ostatecznoœci razem z caùym œwiatem ogarniêtym mrokiem
narodowego socjalizmu, ¿e pêknie, nie wytrzyma w godzinie próby.
Z Panem Bogiem
Z Frankfurtu nad Menem mówiù Stefan Kosiewski
https://shoudio.com/user/sowa/status/13364
Uzyskaliœmy zgodê autorów na zamieszczenie powy¿szego materiaùu. Oczywiœcie,
zamieœcimy tak¿e ewentualn¹ odpowiedê naczelnego „Wprost” czy te¿ Michaùa M.
Lisieckiego, który jest wùaœcicielem tego i innych pism.
http://wpolityce.pl/polityka/166521-ostry-spor-miedzy-latkowskim-naczelnym-
wprost-a-kasprowem-i-gorzelinskim-wlascicielami-agencji-mdi-szokujace-
informacje
Home
Edition
This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use)
Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - www.robopdf.com
Buy RoboPDF
Home
Edition
This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use)
Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - www.robopdf.com
Buy RoboPDF
E
u
r
o
p
ä
i
s
c
h
e
s

M
a
g
a
z
i
n

S
O
W
ACzy ABW to Gestapo FO342 Piotr Cywinski, do
solidarnosci z ty...
...Dorn wpraszaj¹c siê jak Urke Nahalniak na listy startowe
Platformy daù chyba dowód, ¿e nie ma zielonego pojêcia, co bêdzie
wnet grane, tzn. nie wiedziaù nic o planowanym ujawnieniu
podsùuchów zaùo¿onych po linii i na bazie tezy na przy... Pages: 9
Embed Reads: 37 Reads: 162 Published 3 days ago

Afera podsluchowa FO341 Michnik and Przyjaciele na
Bis 2014...
8. Natomiast w sprawie Adama Michnika zakùadaj¹cego podsùuchy
na Rywina, czy na ministrów Tuska, mam tylko tyle do dodania, ¿e
¿ydowska banda tego syna Szechtera, po 17 wrzeœnia 1939 r.
Sekratarza generalnego Komunistycznej... Pages: 14 Embed
Reads: 30 Reads: 128 Published 5 days ago
http://sowa.blogg.de/2014/06/23/wojowanie-fo343-tryptyk-laokoona-zech-lech-
klekot-20140621-stefan-kosiewski-do-
prokuratora-generalnego-zr/http://sowa.quicksnake.cz/Stefan-Kosiewski/Wojowanie-FO343-Tryptyk-Laokoona-
ZECh-Lech-Klekot-20140621-Stefan-Kosiewski-do-Prokuratora-Generalnego-ZR
Home
Edition
This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use)
Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - www.robopdf.com
Buy RoboPDF
Home
Edition
This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use)
Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - www.robopdf.com
Buy RoboPDF