கணக்காய்வு நடைமுறை பயிற்சி

?

?
. ,
.

,
,
.
.
C.S.A
,

.; ,
, , ,
,
; ,
, C.S.A
, ,
,
.

,
()
, ,
, , ,
,
,
,

,

.


,

 ,

,

 () ,.,
.
.
.
.


.


..,

• , .

• ,


.
, ,
?
. ,
.

, ;
.

.
.


,
.


.


.

 ( )
,
(
)
.

 (, )
, , ,
.


, .

.


.

 ( )
,
(
)
.

 (, )
, , ,
.
,
(scope)
.

.

(approach)
,

.

(responsibility)

.
.

(report)

,
.

(independence)
.

.,
.

.

, .

.
.


(Standard of auditing)


.

(Ability to judge)

.

(Detective ability)
,
.

(Tactfulness)

.

(Analytical ability)

.

(Patience)

.

(Expression)
,
.

(Imagination)(Independence)(Objectivity)(Confidential)


.

(Observation)(Technical)
,
. : .

(Intergrity)

.

(Professionality of audit)

(Education), (Training)
, .

(Ethical behavior)

.

(Obligation)

.
. ,
. CSA
 :
.

.


.

 .


.

 , ,
.
?, ?
.
.
CSA
.


,
,
.


,
()
.


Sign up to vote on this title
UsefulNot useful