சபணாகதி சசய்து சகாள்யதில் ஧஬ருக்கு ஏற்஧டும் ஐனங்கள் என்஦ ?

அயற்஫ிர்க்கு
என்஦ சசய்ன஬ாம் என்஧தத இ஦ி ஧ார்ப்ப஧ாம்.

இதத஦ சசய்து சகாண்டால்

நிகவும் கட்டுப்஧ாடுடன் இருக்க பயண்டும் சய஭ினில் சாப்஧ிடக்குடாது, அது
என்஦ால் முடினாது, சிறு யனதில் அனு஧யிக்காநல் யனது யந்த ஧ி஫கா
அனு஧யிக்கமுடிம௃ம். ஆகபய யனதா஦ ஧ி஫கு ஧ார்த்துக்சகாள்஭஬ாம் என்று சி஬ர்
஥ித஦க்கி஫ார்கள்.

இதுவும் தயறு.

அப்஧டி எந்த கட்டுப்஧ாடும் கிதடனாது. அததப்஧ற்஫ி ஧ின்பு யிரியாகக்கூறுகின்ப஫ன்.

சி஬ர் இது கு஫ிப்஧ிட்டக் கு஬த்தயருக்காக ஏற்஧ட்டது என்று ஥ித஦க்-

கின்஫ார்கள். இதுவும் தய஫ா஦ கருத்து.
சசய்து சகாள்஭஬ாம்.
஧ார்த்து இருக்கிப஫ாம்.

னார் பயண்டுநா஦ாலும் சபணாகதி

இதற்கு எந்த தகுதிம௃ம் பயண்டாம் என்஧தத முன்ப஧
஧ி஫ந்த குமந்ததகளுக்கு இவ்ய஭வு ஏன் எந்த ஜீயபாசி-

களுக்கும் சபணாகதி சசய்து தயக்க஬ாம்.

அந்த ஆத்நாக்களும் ஥ற்கதினதடந்து

இ஦ி ஑ரு ஧ி஫யி எடுக்கபயண்டாம் என்஫ ஥ல்எண்ணம் சகாண்டயர்கள்.

ஆ஦ால்

஑ரு ஆச்சார்னன் மூ஬நாகபய சசய்து தயக்கபயண்டும்.
சரி சபணாகதிசனன்஫ால் என்஦ ? இதத எதனுடன் ஑ப்஧ிட்டு ஧ார்க்க஬ாம் !
சய஭ி஥ாடுகளுக்குச் சசல்஬ யிரும்பு஧யர்கள் முத஬ில் ஥ம்அபசாங்கத்திடநிருந்து
஧ாஸ்ப஧ார்ட் எடுத்துக்சகாள்஭பயண்டும் இல்த஬னா

? அதுப஧ான்ப஫ ஥ாம்

஧பந஧தம் சசல்யதற்கா஦ ஧ாஸ்ப஧ார்ட்தான் இந்த “ சபணாகதி “

ஆ஦ால் அந்த ஧ாஸ்ப஧ார்டிற்கும், சபணாகதிக்கும் ஧஬ ஑ற்றுதநகளும் உண்டு
அபத சநனம் ஧஬ பயற்றுதநகளும் உண்டு.

அதய என்஦ என்று ஧ார்ப்ப஧ாம்.

஑ற்றுதநகள் : 1. ஧ாஸ்ப஧ார்ட் எடுக்க யனது யபம்பு கிதடனாது.

அதுப஧ான்ப஫

சபணாகதி சசய்து சகாள்஭ யனது யபம்பு கிதடனாது என்று முன்ப஧ சசான்ப஦ாம்.
2. ஧ாஸ்ப஧ார்ட் எடுக்க முத஬ில் அந்த அலுய஬கத்திற்குச்சசன்று யிண்ணப்஧ிக்பயண்டும் .

அதுப஧ான்ப஫ முத஬ில் ஑ரு தயணய ஆச்சார்னதப அணுகி ஥ம்

யிருப்஧த்ததத் சதரியித்துக்சகாள்஭ பயண்டும்.
இ஦ி அடுத்தயாபம் ஧ார்ப்ப஧ாம்.
-19-