INFO - Hala Tuju Pendidikan Malaysia

Hala Tuju Pendidikan

Perundangan Pendidikan
1957 - The Education Ordinance, 1957
1961 - Education Act, 1961
1963 - Akta Bahasa e!an"saan 1963#67 $%ise&ak - 1971'
1971 - Akta (ni)ersiti dan olej (ni)ersiti
197* - Akta Politeknik (n"ku O&ar
19+, - Akta -ajlis Pe.eriksaan -ala/sia
Laporan-Laporan Penting
1956 - 0e.ort o1 the Education 2o&&ittee, 1956 $Pen/ata 0a3ak'
196, - 0e.ort o1 the Education 0e)ie4 2o&&ittee, 196, $Pen/ata 0ah&an Tali!'
1967 - Pen/ata 5a4atankuasa Perancan" Pelajaran Tin""i
1973 - 6a.oran 5a4atankuasa di atas ajian Penda.at &en"enai Pelajaran dan -as/arakat
$6a.oran eciciran'
1979 - 6a.oran 5a4atankuasa a!inet &en"kaji Pelaksanaan %asar Pelajaran $Pen/ata
-ahathir'
1991 - 6a.oran 5a4atankuasa a!inet -en"enai 6atihan
Bahasa Melayu Dalam Sistem Pendidikan
1957 - -ata .elajaran 4aji! sekolah rendah dan &enen"ah
197, - Bahasa .en"antar darjah 1
1975 - 7e&ua 7ekolah 0endah 8n""eris selesai ditukar &enjadi 7ekolah 0endah e!an"saan
1976 - Bahasa .en"antar Tin"katan 1
1979 - Bahasa .en"antar Tin"katan 98 aliran sastera
19+, - Bahasa .en"antar jurusan sastera tahun 1 di uni)ersiti
19+1 - Bahasa .en"antar tin"katan 98 aliran sains
19+: - Bahasa .en"antar se&ua .erin"kat .ersekolahan
19+3 - Bahasa .en"antar se&ua kursus di uni)ersiti
Peperiksaan Sekolah Rendah
1957 - -77EE $-ala/an 7ec; 7ch; Entrance E<a&' di&ulakan
1963 - -77EE di&ansuhkan
1967 - P%6 $Penilaian %arjah 5' di&ulakan
1973 - (%T $(jian %arjah 3' di&ulakan
19+: - (%T di&ansuhkan
19++ - P%6 di&ansuhkan
19++ - (P70 $(jian Penilaian 7ekolah 0endah' di&ulakan
Peperiksaan Sekolah Menengah
1957 - 62E $6o4er 2erti1icate o1 Education' di&ulakan
1957 - O72 $O)erseas 2a&!rid"e 7ch 2erti1icate' di&ulakan
1957 - =-2 $ =ederation o1 -ala/a 2erti1icate' di&ulakan
1957 - >T $ >uali1/in" Test' di&ulakan
196, - 70P $7ijil 0endah Pelajaran' di&ulakan
1961 - ( $(jian ela/akan' di&ulakan
196: - 7PPT- $7ijil Pel; Persekutuan Tanah -ela/u' di&ulakan
196* - 7PPT- di&ansuhkan
196* - =-2 di&ansuhkan
196* - -2E $-ala/sian 2erti1icate o1 Education' di&ulakan
196* - 7P- $7ijil Pelajaran -ala/sia' di&ulakan
1967 - 70P#62E soalan o!jekti1 &ula di"unakan
196+ - O72 di&ansuhkan di 7e&enanjun" -ala/sia;
1969 - 7P9- $7ijil Pelajaran 9okasional -ala/sia' di&ulakan
1976 - Pe.eriksaan Bahasa -ela/u $5ulai' di&ulakan
1976 - -2E dia&!ilalih oleh 6e&!a"a Pe.eriksaan
19+: - H72 $Hi"her 7chool 2erti1icate 2a&!rid"e' di&ansuhkan
19+: - 7TP- $7ijil Tin""i Persekolahan -ala/sia' dia&!ilalih oleh -ajlis Pe.eriksaan
-ala/sia di&ulakan
19+3 - 62E ujian 6isan Bahasa -ela/u di&ansuhkan
19+3 - 70P (jian 6isan Bahasa 8n""eris di&ansuhkan
19+7 - 7ijil 7P9- ditukar ke.ada 7P-$9'
19+7 - 7P- di seluruh -ala/sia di&ulakan
1991 - HPP $e&ahiran Hidu. Pro"ra& Peralihan' 70P di&ulakan
199: - Tahun terakhir !a"i 70P
1993 - P-0 $Penilaian -enen"ah 0endah' di&ulakan
1993 - 7P- !erdasarkan B7- $urikulu& Baru 7ek; -enen"ah' di&ulakan
Kurikulum
1956 - ?eneral 7/lla!uses and Ti&eta!le 2o&&ittee ditu!uhkan
196* - ?eneral 7/lla!uses and 0e)ie4 2o&&ittee ditu!uhkan
1965 - Pendidikan o&.rehensi1 di&ulakan
1967 - 0e.ort o1 the 2o&&ittee on 2urriculu& Plannin" and %e)elo.&ent
1973 - Pusat Perke&!an"an urikulu& $PP' ditu!uhkan
19+: - B70 dilaksanakan di 3,: !uah sekolah rendah se!a"ai .ercu!aan
19+3 - B70 dilaksanakan di se&ua sekolah rendah
19++ - Pelaksanaan B70 se.enuhn/a dica.ai
19++ - Pelaksanaan B7- !er&ula untuk &ata .elajaran !ahasa
19+9 - Pelaksanaan B7- !er&ula untuk &ata .elajaran lain
19+9 - e&ahiran Hidu. Pro"ra& Peralihan di&ulakan di tin"katan 1
19+9 - Pelaksanaan PB7 di tahun 1 hin""a tahun 6 di se&ua sekolah rendah
19+9 - -ata .elajaran e&ahiran -ani.ulati1 dilancarkan di 1,, !uah sekolah rendah
1991 - -ata .elajaran e&ahiran -ani.ulati1 dilaksanakan di 1,,, !uah sekolah rendah
1991 - e&ahiran Hidu. !erse.adu di&ulakan di Tin"katan 1
199: - -ata .elajaran e&ahiran Hidu. -ani.ulati1 dilaksanakan di 3,,, !uah sekolah rendah
1993 - e&ahiran Hidu. &ula dilaksanakan di Tahun * di se&ua sekolahrendah; 7ekolah /an"
telah &elaksanakan e&ahiran -ani.ulati1&eneruskann/a di Tahun 5 dan 6 sekolah rendah
Peperiksaan Khas
196* - Penu!uhan (nit Pendidikan has
197+ - Penu!uhan 5a4atankuasa e!an"saan o&unikasi 7eluruh
19+1 - 5a4atankuasa Antara e&enterian-e&enterian &en"enai Pendidikan has
$e&enterian e!ajikan -as/arakat# e&enterian esihatan,e&enterian Buruh dan Tena"a
0ak/at serta e&enterian Pendidikanse!a"ai Pen"erusi dan setiausaha'
19+* - 5a4atankuasa Penda1taran dan Pene&.atan anak-kanak cacat antara e&enterian-
e&enterian;
19+* - Penu!uhan 5a4atankuasa Pene&.atan anak-anak @e"eri
19+* - 5a4atankuasa e!an"saan urikulu& 7ekolah -enen"ah Pendidikan has 9okasional
7hah Ala& ditu!uhkan
19+5 - Penu!uhan (nit Perintis Pener!itan dan Percetakan Braille e&enterian Pelajaran
-ala/sia
19+5 - Penu!uhan -es/uarat -ajlis Perkhid&atan e!ajikan @e"ara
19+5 - 5a4atankuasa erja Pen/elarasan o&unikasi 7eluruh e&enterian Pendidikan
19+7 - Penu!uhan 7ekolah -enen"ah Pendidikan has 7hah Ala&
19+7 - 5a4atankuasa Pelaksana Pendidikan anak-anak Ber&asalah Pe&!elajaran
19++ - Arahan A;B;-enteri Pendidikan &en"kaji &e&!eri !antuan .enuh ke.ada anak-kanak
den"an Perlakuan Autis&e 0in"an
19+9 - -ajlis Perundin"an Pe&!an"unan -as/arakat @e"ara
1991 - 6e&!a"a Penasihat e!an"saan !a"i Pendidikan anak-kanak den"an ke.erluan-
ke.erluan Pendidikan has
1993 - 5a4atankuasa &en"kaji %asar, Perancan"an, Pen/elarasan danPelaksanaan Pendidikan
!a"i kanak-kanak den"an ke.erluan-ke.erluanPendidikan has;

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful