LAPORAN KAJIAN TINDAKAN

FORMAT PENULISAN LAPORAN KAJIAN TINDAKAN


Laporan kajian tindakan ialah satu pendokumentasian kajian yang ditulis secara sistematik ,
jelas dan mesra pengguna.
Laporan kajian perlu ditulis sejak kita memulakan kajian sehinggalah kita selesai
melaksanakan kajian.
Penulisan laporan kajian tindakan tidak mempunyai format yang khusus kerana ia cenderung
kepada pendekatan kualitatif. Secara asas format laporan kajian tindakan mengandungi
bahagian-bahagian berikut:-
Isi Kandungan
Penghargaan
Abstrak
1! Re"#eksi P $ P %ang #a#u
&! Isu Ke'erihatinan(F)kus Ka*ian
+! Ob*ekti" Ka*ian
,! Ku-'u#an Sasaran
.! Pe#aksanaan Ka*ian
/! 0adangan Ka*ian Seterusn%a
1ib#i)gra"i 2Sekiran%a ada3
La-'iran 2Data -entah4 ")t)4 *adua#4dsb3
CONTOH LAPORAN KAJIAN TINDAKAN
Di petik dari Oleh
MA!AL "A#$A %$&A"A P MA&'A( )$%$ )A*(+"
,P-&, "PM .//0 #urulatih !tama "ajian %indakan
1
APAKA5 LAPORAN KAJIAN TINDAKAN6
1ILAKA5 LAPORAN KAJIAN TINDAKAN DITULIS6
1A7AIMANAKA5 FORMAT LAPORAN KAJIAN TINDAKAN DITULIS6
LAPORAN KAJIAN TINDAKAN
TEKNIK ‘COMIL’ : SATU KAEDAH UNTUK MENGUASAI
SUBTOPIK SIFAT KIMIA SEBATIAN KARBON
OLEH
SALWATI BINTI OTHMAN
SEK.MEN.KEB.SERI MAHKOTA, UMBAI
77300 MERLIMAU, MELAKA
ABSTRAK
Kajian ini dijalankan untuk menentukan dan mengatasi masalah-masalah yang dihadapi oleh
pelajar Tingkatan 5 aliran Sains Tulin di dalam subtopik Sifat Kimia Sebatian Karbon. Seramai
26 orang pelajar 5 Sains 2, SMK Seri Mahkota, mbai dan seorang guru terlibat dalam kajian
ini.
Tinjauan a!al telah dilaksanakan melalui ujian bulanan, peperiksaan penggal dan ujian pra.
"asil tinjauan menunjukkan pelajar tidak mengingati proses penukaran dari satu siri homolog
kepada siri homolog yang lain, reagen yang ditambah, suhu dan tekanan yang digunakan serta
pemerhatian bagi sesuatu tindak balas tertentu. #eran$angan tindakan difokuskan kepada teknik
untuk meningkatkan kefahaman dan daya ingatan % Teknik &'(M)*+. #elajar telah didedahkan
kepada Teknik &'(M)*+ selama ,- minit dan kajian ini telah diselesaikan dalam tempoh ,
minggu. Keputusan ujian pos telah menunjukkan peningkatan prestasi pelajar. .apatan soal
selidik pula menunjukkan pelajar lebih mengingati, memahami dan seronok belajar Sifat Kimia
Sebatian Karbon melalui teknik &'(M)*+
1.0 REFLEKSI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN LALU
Di petik dari Oleh
MA!AL "A#$A %$&A"A P MA&'A( )$%$ )A*(+"
,P-&, "PM .//0 #urulatih !tama "ajian %indakan
.
Taju
k
Nama penulis
dan alamat
sekolah
Hendaklah mengandungi
• Tujuan
• Kumpulan sasaran
• Fokus kajian tindakan
• Tinjauan awal
• Perlaksanaan kajian
• Dapatan
• Ditulis dalam satu perenggan dan
satu muka surat.
• Menggunakan Font 9/1 dan jenis
tulisan !rial/Times New "oman
LAPORAN KAJIAN TINDAKAN
/nalisa keputusan #eperiksaan #ertengahan Tahun 2--0 untuk kelas 5Sains2 saya
tatap dengan perasaan yang berbaur. /da rasa ke$e!a, marah, sedih dan seribu satu ma$am
perasaan yang Tuhan sahaja mengetahuinya. "anya dua orang sahaja pelajar yang lulus, itu
pun dengan gred ,1. berbanding dengan pelajar 5 Sains2, hanya empat orang sahaja yang
gagal dengan markah yang hampir lulus. Saya mengajar di kedua-dua kelas ini sejak mereka
di tingkatan 3 lagi. 4asanya saya telah berusaha semampu yang boleh sehinggakan saya
sanggup membelanjakan 4M55-.-- untuk membeli bahan bantu mengajar.
/pabila saya nyatakan keke$e!aan saya pada rakan-rakan, maklum balas yang
diterima tidak banyak membantu. /ntaranya 5
- 6Mereka memang lemah, tidak layak masuk kelas Sains.7
- 6/ku ajar si 8, masa 9orm 0. Memang lemah, pelik aku ma$am mana dia boleh masuk
kelas Sains.7
- 6:angan tensionkan diri
/!ak tu muda lagi
;anti kena darah tinggi
;ik $ari ganti7
Saya tidak puas hati dan rasa terpanggil untuk mengubah keadaan ini. Saya telah
memarahi, mendenda dan meminta pelajar 5Sains2 menulis di atas sekeping kertas, sebab-
sebab mereka gagal di dalam kimia, Saya juga telah meminta semua guru yang mengajar
5Sains2 menulis pandangan mereka mengenai sikap dan pen$apaian pelajar 5Sains2.
Kesemua guru mengatakan pelajar lelaki 5Sains2 kurang berdisiplin, rendah moti<asi diri,
tidak serius terhadap pelajaran dan pen$apaian mereka adalah agak rendah. Manakala pelajar
perempuan pula, !alaupun lebih berdisiplin dan rajin tetapi pen$apaian mereka masih kurang
memuaskan. /ntara sebab-sebab gagal di dalam kimia yang telah dinyatakan oleh pelajar
5Sains2 ialah 5
- Tidak memba$a buku = tidak membuat ulangkaji
- Tidak ingat rumus = fakta = konsep penting
- Tidak faham soalan dan lain-lain lagi
Maklum balas yang diberikan oleh pelajar dan guru serta kea>aman untuk
men$apai kelulusan 2--? telah mendorong saya untuk menjalankan kajian tindakan.
.0 ISU KEPERIHATINAN ! FOKUS KAJIAN
Di petik dari Oleh
MA!AL "A#$A %$&A"A P MA&'A( )$%$ )A*(+"
,P-&, "PM .//0 #urulatih !tama "ajian %indakan
2
"e#leksi$muhassa%ah
diri dan menilai
kem%ali pengajaran
&ang lalu.
LAPORAN KAJIAN TINDAKAN
Saya telah menganalisa soalan tahun % tahun lepas Kimia S#M dan mendapati
baha!a item mengenai Sifat Kimia Sebatian karbon merupakan item !ajib bagi Kertas 2 dan
2 yang menyumbang antara @ ke 25 markah. :ika pelajar dapat menguasai subtopik Sifat
Kimia, Sebatian Karbon dan beberapa topik lain yang mudah, peluang untuk mereka lulus
adalah sangat tinggi. Masalah utama yang dihadapi oleh pelajar dalam subtopik Sifat Kimia
Sebatian Karbon ialah mengingati proses penukaran dari satu siri homolog kepada siri
homolog yang lain. Mereka gagal mengingati apakah reagen yang ditambah, mangkin, suhu,
dan tekanan yang digunakan serta pemerhatian seperti perubahan !arna bahan kimia dalam
sesuatu tindak balas kimia.
Saya yakin jika saya dapat mempelbagai dan meningkatkan kaedah #A#, sikap
negatif dan pen$apaian pelajar 5 Sains 2 yang rendah akan dapat diperbaiki. Bardner C 2DD2E
mengatakan ketidakserasian antara kaedah mengajar dengan profil ke$erdasan pelajar boleh
menyebabkan seseorang pelajar itu gagal atau hilang minat terhadap sesuatu subjek.
*antaran itu saya telah mendapatkan analisa ′ Multiple )ntelligen$es #rofile
)ndi$ator ′ pelajar 5 Sains 2 dari guru Fiologi yang telah menjalankan jian Ke$erdasan
#elbagai bagi mengesan ke$erdasan dominan pelajar 5 Sains 2.
Ke$erdasan dominan Fil. #elajar
*ogik % Matematik
Gisual % 4uang
Tubuh kinestetik
Gerbal % *inguistik
Mu>ik 4itma
)nterpersonal
)ntrapersonal
2
2-
@
2
0
2
2
Di petik dari Oleh
MA!AL "A#$A %$&A"A P MA&'A( )$%$ )A*(+"
,P-&, "PM .//0 #urulatih !tama "ajian %indakan
0
!pakah &ang
menjadi masalah
atau isun&a'
LAPORAN KAJIAN TINDAKAN
3.0 OBJEKTIF KAJIAN
3.1 OBJEKTIF AM
Kajian ini bertujuan untuk meningkatkan kefahaman dan ingatan pelajar terhadap Sifat
Kimia Sebatian Karbon.
3. OBJEKTIF KHUSUS
0.2.2 Meningkatkan kemahiran pelajar untuk menjelaskan Sifat Kimia
Sebatian Karbon.
0.2.2 Membantu pelajar mendapat keputusan yang lebih baik dalam
peperiksaan S#M
0.2.0. Mengubah $ara pengajaran guru supaya pelajar merasakan proses
pembelajaran adalah menyeronokkan.
0.2.3. Meningkatkan daya ingatan pelajar dan penggunaan otak kanan
melalui teknik &'(M)*+
".0 KUMPULAN SASARAN
#elajar 5 Sains 2
*elaki 5 2@ orang
#erempuan 5 D orang
:umlah 5 26 orang
Di petik dari Oleh
MA!AL "A#$A %$&A"A P MA&'A( )$%$ )A*(+"
,P-&, "PM .//0 #urulatih !tama "ajian %indakan
3
(%jekti# Kajian
• (%jekti# !m
• (%jekti# Khusus
Kumpulan pelajar
&ang hendak diuji
atau menjadi
sampel ujian.
LAPORAN KAJIAN TINDAKAN
#.0 PELAKSANAAN KAJIAN
#.1 TINJAUAN MASALAH
.alam pelaksanaan kajian ini, tinjauan masalah dibuat berdasarkan
pemerhatian, ujian pra dan pos, dan soal selidik.
#.1.1 P$%$&'()*(+
Saya telah membuat pemerhatian ke atas tingkah laku pelajar semasa proses
pengajaran dan pembelajaran berlangsung sebelum dan selepas kajian.
Sebelum kajian dijalankan pelajar kurang memberi respons kepada soalan
yang diajukan. Sebagaimana kebiasaannya, pelajar perempuan yang lebih
bersedia dan menunjukkan kesungguhan sebaliknya pelajar lelaki kurang
bersungguh dan kurang mengambil bahagian di dalam akti<iti #A# yang
dijalankan.
#.1. U,*(+ P&( -(+ P./
jian pra diberikan kepada kumpulan sasaran untuk mengesan sejauh mana
kefahaman dan ingatan mereka mengenai subtopik Sifat Kimia Sebatian
Karbon. )tem jian #ra merupakan item Kertas 2 dan 2 Kimia % #rogram
Berak Bempur Sains A Matematik ;egeri Melaka bagi tahun 2--0. Selepas
saya menyemak ja!apan pelajar, saya tidak memulangkan kertas ja!apan
pelajar dan tidak membin$angkan ja!apannya, sebaliknya saya telah
memperkenalkan Teknik &'(M)*+ dan 5 hari selepas itu saya telah
memberikan jian #os 2 menggunakan set soalan yang sama dengan jian
#ra. *ebih kurang empat minggu selepas jian #os 2, pelajar saya telah
menduduki #eperiksaan #er$ubaan S#M Selaras bagi ;egeri Melaka dan
saya telah menggunakan item kertas 2 dan 2 berkenaan Sifat Kimia Sebatian
Karbon sebagai jian #os 2.
Di petik dari Oleh
MA!AL "A#$A %$&A"A P MA&'A( )$%$ )A*(+"
,P-&, "PM .//0 #urulatih !tama "ajian %indakan
4
• Huraikan se)ara terperin)* )ara+)ara anda
mengumpulkan maklumat.
Maklumat mungkin telah diperoleh melalui
 pemerhatian dalam %ilik darjah semasa pelajar
mem%eri maklum %alas kepada soalan+soalan guru$
 pemeriksaan %uku latihan$
 sesi temu%ual$
 melalui soal selidik
 ujian pra atau ujian topikal/%ulanan
Kaedah 1
Kaedah ,
LAPORAN KAJIAN TINDAKAN
#.1.3 S.(0 /$0*-*1

Forang soal selidik telah disediakan dan diedarkan kepada pelajar untuk
mendapatkan maklum balas pelajar berkenaan Sifat Kimia Sebatian Karbon,
sebelum dan selepas Teknik ′'(M)*+ diperkenalkan .
Saya juga telah mengedarkan borang soal selidik kepada rakan % rakan guru
yang ada dan tiada latar belakang pendidikan sains untuk mendapatkan
pandangan mereka mengenai Teknik &'(M)*+.
#. ANALISIS TINJAUAN MASALAH.
#..1 A+(0*/*/ 2$%$&'()*(+
Ferdasarkan pemerhatian selepas kajian dijalankan terhadap kumpulan
sasaran didapati 5
- #elajar lebih berkeyakinan untuk menja!ab soalan yang diajukan oleh
guru se$ara lisan. Mereka menja!ab dengan suara yang lantang dan tidak
lagi menundukkan muka apabila guru menyoal.
- #elajar berjaya mengesan dan membetulkan kesalahan yang
sengaja dibuat oleh guru untuk menguji kefahaman dan ingatan pelajar.
- Suasana pembelajaran di dalam kelas lebih memberangsangkan .
Di petik dari Oleh
MA!AL "A#$A %$&A"A P MA&'A( )$%$ )A*(+"
,P-&, "PM .//0 #urulatih !tama "ajian %indakan
5
Kaedah -
!nalisa tentang
kaedah &ang
digunakan
LAPORAN KAJIAN TINDAKAN
#.. A+(0*/*/ U,*(+ P&( -(+ P./.
#erbandingan pen$apaian pelajar dalam jian #ra dan #os adalah seperti berikut 5

Bred Filangan #elajar
#ra #os 2 #os 2
/
F
'
.
1
B
T"
-
2
2
2
2
2,
0
2
2
0
0
3
22
2
2
2
5
3
2
D
2
.apatan jian #ra dan #os menunjukkan terdapat peningkatan dari segi pen$apaian
pelajar. Halaupun masih terdapat pelajar yang gagal tetapi tiada seorang pun pelajar yang
mendapat sifar berbanding dengan jian #ra dimana 5 orang pelajar telah mendapat sifar.
Di petik dari Oleh
MA!AL "A#$A %$&A"A P MA&'A( )$%$ )A*(+"
,P-&, "PM .//0 #urulatih !tama "ajian %indakan
6
.uatkan jadual atau apa+apa
%entuk /data displa&0 untuk
menunjukkan %ahawa anda telah
mengumpul data/maklumat untuk
mengetahui pun)a$ %agaimana
masalah itu tim%ul dan perkara+
perkara lain &ang %erkaitan
dengan masalah &ang dikaji.
!nalisis tentang
kaedah &ang
digunakan
LAPORAN KAJIAN TINDAKAN
#..3 A+(0*/*/ S.(0 S$0*-*1
#elajar telah memberikan respons positif manakala guru-guru telah memberikan komen
yang membina. Ferikut adalah analisis soal selidik yang telah dija!ab oleh pelajar 5-
Skala *ikert 5 2 - sangat tidak setuju
2 - tidak setuju
0 - kurang setuju
3 - setuju
5 - sangat setuju
Feberapa $ontoh komen yang telah diberi oleh guru % guru pula adalah seperti berikut5
G3&3 P$+-*-*1(+ S$+* 5-
Satu pendekatan yang menarik dalam meningkatkan kefahaman dan ingatan pelajar kerana
!arna dan simbol adalah dua perkara yang ringkas dan padat jika dibandingkan dengan nota.
G3&3 B('(/( I+44$&*/ :
 Satu teknik yang menyamai &#eta Minda+. ;ota adalah padat dan jelas.
 #enggunaan !arna berkesan untuk menjelaskan aliran proses dan bahan kimia.
 #roses lebih mudah dihafal dan difahami oleh pelajar.
G3&3 S(*+/
Teknik ini dapat menambah ingatan dan kefahaman pelajar di samping dapat melihat se$ara
menyeluruh dan mengetahui hubung kait antara sub-sub topik dalam sesuatu tajuk besar.

Di petik dari Oleh
MA!AL "A#$A %$&A"A P MA&'A( )$%$ )A*(+"
,P-&, "PM .//0 #urulatih !tama "ajian %indakan
7
!nalisis tentang
kaedah &ang
digunakan
LAPORAN KAJIAN TINDAKAN
Di petik dari Oleh
MA!AL "A#$A %$&A"A P MA&'A( )$%$ )A*(+"
,P-&, "PM .//0 #urulatih !tama "ajian %indakan
1/
LAPORAN KAJIAN TINDAKAN
Di petik dari Oleh
MA!AL "A#$A %$&A"A P MA&'A( )$%$ )A*(+"
,P-&, "PM .//0 #urulatih !tama "ajian %indakan
SK/*/ 2 2 0 3 5
)T1M C F)*/;B/; #1*/:/4E
2. Kimia merupakan subjek yang mudah.
2. Kimia organik merupakan satu $abang kimia
yang mudah dikuasai !alaupun tanpa teknik
&'(M)*+.
0. Saya lebih suka menggunakan teknik saya
sendiri daripada teknik &'(M)*+
3. Saya mudah memahami tindak balas kimia
organik selepas guru memperkenalkan teknik
& '(M)* &
5. Saya mudah mengingati tindak balas kimia
organik selepas guru memperkenalkan teknik
& '(M)*+
6. Saya rasa lebih seronok belajar tajuk kimia
organik menggunakan teknik &'(M)*+
@. Saya akan menggunakan teknik &'(M)*+
bagi tajuk lain dalam kimia.
,. Saya akan menggunakan teknik &'(M)* &
untuk matapelajaran lain .
D. Teknik & '(M)* & membantu meningkatkan
daya kreati<iti saya.
2
2
3
-
-
-
-
2
-
0
0
22
2
-
-
0
-
2
20
25
D
2
3
2
3
5
3
@
0
2
22
25
22
20
2@
D
2
2
-
2-
6
22
5
2
22
11
Kaedah soal selidik
merupakan salah satu
%entuk pengumpulan data
&ang %egitu popular untuk
guru mengetahui pun)a
sesuatu masalah itu %erlaku
LAPORAN KAJIAN TINDAKAN
#.3 TINDAKAN 5ANG DIJALANKAN
2. Selepas pelajar menjalani jian #ra, saya telah meminta pelajar 5 Sains 2 memba!a pen =
pensil !arna semasa kelas Kimia kerana saya ingin memperkenalkan satu teknik # A #
yang dapat membantu mereka mendapat keputusan yang lebih baik.
2. Sebelum saya membimbing pelajar melakar & '(M)*+ C 'oloured Mind *ink E saya telah
menerangkan serba sedikit tentang struktur, fungsi dan $ara otak manusia bekerja.
0. Saya juga telah menyentuh perihal kepentingan !arna dalam kehidupan sebagaimana
yang dinyatakan oleh Tony Fu>an 5-&#eople are ,-? more likely to remember !hat they
read if it+s in $olour+.
3. Seterusnya saya membimbing pelajar membina &'(M)*+. Sebelum itu saya telah
men$ungkil idea dan pengetahuan sedia ada pelajar terlebih dahulu.
5. #elajar diingatkan baha!a !arna yang dipilih adalah sepadan dengan !arna sebenar
bahan kimia tertentu dan dapat membe>akan antara satu tindak balas dengan tindak balas
yang lain.
6. #elajar membina &'(M)*+ di atas sekeping kertas putih C rujuk lampiran E.
Di petik dari Oleh
MA!AL "A#$A %$&A"A P MA&'A( )$%$ )A*(+"
,P-&, "PM .//0 #urulatih !tama "ajian %indakan
1.
Tuliskan semua akti1iti$ %ahan+%ahan
dan )ara anda mem%uat pemerhatian
untuk menguji ke%erkesanan
tindakan/akti1iti &ang anda telah
jalankan ke arah meningkatkan
kemahiran pelajar %agi menangani
masalah &ang anda sedang kaji.
LAPORAN KAJIAN TINDAKAN
@. #elajar menjalani jian #os 2 dan #os 2. Selepas ujian #os 2 dan 2, saya dan pelajar akan
membin$angkan ja!apan sebagai langkah pengukuhan.
,. Setiap kali kelas kimia, saya mengingatkan pelajar supaya memba$a atau membuat
semula &'(M)*+ untuk mengukuhkan daya ingatan.
#." PELAKSANAAN TINDAKAN DAN PEMERHATIAN ! PENILAIAN.
Kajian tindakan ini telah dilaksanakan dalam tempoh , minggu. Semasa saya
menjalankan kajian ini saya telah menyempurnakan sukatan pelajaran kimia. Saya telah
memperuntukkan dua !aktu #A# untuk membimbing pelajar membina &'(M)*+. #elajar telah
menjalani ujian #os2, lima hari selepas membina &'(M)*+ dan jian #os 2, sebulan selepas itu.
Selepas jian #os 2, pelajar diminta memenuhkan borang soal selidik untuk mendapatkan
pandangan mereka tentang teknik &'(M)*+. Tujuan mengedarkan soal selidik ialah supaya
pelajar lebih bebas dan selesa menja!ab berbanding mendapatkan maklumat se$ara temubual.
Saya juga telah menerangkan se$ara ringkas mengenai Teknik &'(M)*+ kepada
rakan guru dan meminta mereka memberi pandangan.
Ferdasarkan pemerhatian saya Teknik &'(M)*+ berjaya membantu pelajar
meningkatkan pen$apaian di dalam subtopik Sifat Kimia Sebatian Karbon. #elajar berlumba %
lumba hendak menja!ab soalan guru, lebih berkeyakinan dan mendapat skor yang baik semasa
menja!ab koleksi soalan per$ubaan dari negeri % negeri lain. Saya berasa lebih seronok, tidak
lagi marah- marah dan tidak rasa tertekan apabila masuk ke kelas 5Sains2. 4akan % rakan guru
juga telah memberikan komen membina, perangsang dan sokongan terhadap usaha saya. Malah
beberapa orang guru telah meminta saya mengajar anak % anak mereka Teknik & '(M)*+.
Di petik dari Oleh
MA!AL "A#$A %$&A"A P MA&'A( )$%$ )A*(+"
,P-&, "PM .//0 #urulatih !tama "ajian %indakan
12
Huraian %agaimana
)ara pelaksanaan
adalah diperlukan
LAPORAN KAJIAN TINDAKAN
#.# REFLEKSI KAJIAN
#en$apaian pelajar dalam jian #ra, #os 2 dan #os 2 menunjukkan peningkatan
yang agak ketara. Kebolehan membina &'(M)*+ merupakan salah satu kemahiran Gisual %
4uang dan se$ara kebetulan. 2- daripada 26 orang pelajar 5Sains2 mempunyai ke$erdasan
dominan di dalam Gisual % 4uang.
"asil dapatan kajian menunjukkan baha!a adunan Teknik+'(M)*+ dan Teori M)
banyak membantu pelajar meningkatkan keyakinan diri, daya ingatan dan kefahaman
terhadap apa yang dipelajari disamping menjadikan suasana #A# lebih $eria dan
menyeronokkan.
Masih terdapat pelajar yang gagal dalam jian #os 2 dan 2 kerana pada hari saya
memperkenalkan Teknik &'(M)*+ ada seramai 2- orang pelajar tidak hadir ke sekolah
kerana hujan lebat. Selain daripada itu ada 3 orang pelajar 5Sains2 yang kerap tidak hadir ke
sekolah dan mereka yang tidak hadir inilah yang gagal dalam jian #os. Saya sepatutnya
menerangkan dan mempastikan baha!a mereka faham dan buat &'(M)*+ bukan hanya
sekadar mengarahkan mereka menyalin dari rakan-rakan. Saya juga sepatutnya harus lebih
bertegas terhadap segelintir pelajar lelaki yang agak malas dan bersikap sambil le!a.
Saya berasa tersentuh dan terharu apabila seorang pelajar 5Sains2 menghantar
SMS meminta saya mengajar mereka teknik &'(M)*+ dan ada yang menyalin dari pelajar
5Sains2 sebelum disuruh. Saya yakin baha!a Teknik &'(M)*+ dapat membantu pelajar
meningkatkan pen$apaian mereka dalam subjek Kimia. /nalisis keputusan #eperiksaan
#er$ubaan S#M 5Sains2 menunjukkan peratus kelulusan Kimia adalah di tangga ke 5
selepas FM, #endidikan )slam, Matematik dan Sejarah.
Di petik dari Oleh
MA!AL "A#$A %$&A"A P MA&'A( )$%$ )A*(+"
,P-&, "PM .//0 #urulatih !tama "ajian %indakan
10
Huraikan ke%erkesanan
tindakan anda dengan
menggunakan
data/maklumat &ang
telah anda kumpulkan.
LAPORAN KAJIAN TINDAKAN
6.0 CADANGAN UNTUK KAJIAN SETERUSN5A
Feberapa $adangan untuk kajian seterusnya adalah seperti berikut 5-
• mengguna pakai teknik &'(M)*+ sebaik sahaja guru mengajar bab
Sebatian Karbon .
• memasukkan unsur !arna dalam kaedah = teknik #A# yang lain seperti
peta minda, rajah pengurusan grafik dan $arta ber!arna
• guru boleh menyediakan satu modul penggunaan teknik &'(M)*+ dalam
#A# se$ara lebih teran$ang = teratur.
• selepas membina &'(M)*+, pelajar dibekalkan dengan soalan-soalan yang
dapat membantu mereka meningkatkan kefahaman dan daya ingatan.
"asil dari penyelidikan yang dijalankan, saya dapati terdapat perubahan yang positif dari
segi amalan pengajaran guru dan amalan pembelajaran pelajar . Semoga hasil kajian saya ini
dapat dimanfaatkan dan menjadikan proses #A# lebih menarik, berkesan dan menyeronokkan.
/khir kata 5-
prasarana
B4 K41/T)9 I #1*/:/4 .1.)K/S) K1:/J//; F1414T)
Kondusif
Di petik dari Oleh
MA!AL "A#$A %$&A"A P MA&'A( )$%$ )A*(+"
,P-&, "PM .//0 #urulatih !tama "ajian %indakan
13
Terangkan peru%ahan
tingkah laku pelajar
melalui pemerhatian
Terangkan peru%ahan
emosi pelajar &ang telah
dikumpul melalui temu
%ual dan soal selidik
"e#leksi kajian
terhadap guru.
Huraikan perasaan
guru ke%erkesanan
kajian &ang telah
dijalankan
2ika kajian anda tidak %erja&a$ anda
%oleh menulis seperti %erikut3
/(leh se%a% kajian &ang telah sa&a
jalankan tidak %erja&a$ maka sa&a akan
menggunakan tindakan/akti1iti+akti1iti
lain untuk menangani isu ini.
!nda %oleh meneruskan
kajian tindakan dengan
mengam%il tindakan susulan
4gelungan kedua5 jika anda
%erminat.
LAPORAN KAJIAN TINDAKAN
BIBLOGRAFI
2. /tan Fin *ong C2D@6E. #sikologi #endidikan. #enerbit /dabi Sdn. Fhd. Kuala *umpur.
2. Fro!n, T. C2D,@E *anguage )ntera$tion #attens in *essons 9eaturing Mathemati$al
)n<estigations. #h. thesis, ni<ersity of Southampton.
0. .unn, T. C2DD@E Mi$hel 9ou$ault and the #oliti$s of 9reedom Thousand (aks, '/5 Sage.


Di petik dari Oleh
MA!AL "A#$A %$&A"A P MA&'A( )$%$ )A*(+"
,P-&, "PM .//0 #urulatih !tama "ajian %indakan
14
Nama pengarang$ tahun$
nama %uku$ pener%it.
Men&usun senarai %ahan
rujukan mengikut a%jad.
LAPORAN KAJIAN TINDAKAN
PERBANDINGAN
LAPORAN KAJIAN TINDAKAN DENGAN LAPORAN SEMINAR
PERKARA LAPORAN
KAJIAN
TINDAKAN
LAPORAN
SEMINAR
1i#angan Muka Surat Tiada 5ad Tidak #ebih
1. -uka surat
Ku#it #uar ( 8
Ta*uk(Na-a(A#a-at (
'ada
ku#it #uar
(
Isi Kandungan ( 8
Penghargaan ( 8
Abstrak ( (
1! Re"#eksi P$P %ang #a#u ( (
&! Isu Ke'erihatinan ( (
+! Ob*ekti" Ka*ian ( (
,! Ku-'u#an Sasaran ( (
.! Pe#aksanaan Ka*ian ( (
Di petik dari Oleh
MA!AL "A#$A %$&A"A P MA&'A( )$%$ )A*(+"
,P-&, "PM .//0 #urulatih !tama "ajian %indakan
15
LAPORAN KAJIAN TINDAKAN
/! 0adangan Ka*ian Seterusn%a ( (
1ib#i)gra"i ( (
han%a %ang
tertu#is di #a')ran
se-inar
La-'iran ( 8
APA 9AN7 PERLU ANDA TA5U :7uide ")r a
1eginner;
S1: )olehkah saya menulis Laporan "ajian %indakan kurang dari 13 muka surat8
• )ergantung pada jenis "ajian %indakan yang dijalankan.
S.: )erapa lama perlu saya menulis9menyiapkan Laporan "ajian %indakan8
• :.anytime..u ada bahan:u tulis:hantar.
S2: #ika ada masalah penulisan, siapa yang perlu saya rujuk8
• !nit L&P, #P, #!, rakan guru
S0: )olehkah saya menulis laporan "ajian %indakan dalam bentuk bercerita8
• )oleh.
S3: #ika saya hendak menulis "ajian %indakan dalam bentuk berkumpulan,
adakah saya dibenarkan8
• ;a.
S4: Saya mengajar tiga kelas, perlukah saya menjalankan penulisan "ajian
%indakan ini untuk ketiga-tiga kelas8
• %idak digalakkan tetapi terpulang pada anda.
S5: Adakah menulis "% mengganggu perjalanan P<P saya8
• %idak.
S6: Sejauh manakah ilmiahnya penulisan "% saya8
• %idak perlu terlalu akademik tetapi semua kajian dan penyelidikan mesti ada asas
ilmiah.
S7: Saya baru aje mengajar, adakah saya layak membuat penulisan "%8
• ;a.
Di petik dari Oleh
MA!AL "A#$A %$&A"A P MA&'A( )$%$ )A*(+"
,P-&, "PM .//0 #urulatih !tama "ajian %indakan
16
LAPORAN KAJIAN TINDAKAN
S1/: )ilakah =aktu yang sesuai untuk menjalankan penulisan "%8
• ;ang paling sesuai adalah masa selepas P<P di dalam kelas.
S11: Apakah yang perlu saya tulis dahulu8
• $kut suka la tetapi gunakan format kertas cadangan yang dilampirkan.
S1.: #enis dan sai> tulisan apakah yang harus saya gunakan8
• Arial9 e= %imes -oman9 %ahoma ? @ont1..
Di petik dari Oleh
MA!AL "A#$A %$&A"A P MA&'A( )$%$ )A*(+"
,P-&, "PM .//0 #urulatih !tama "ajian %indakan
17

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful

Master Your Semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master Your Semester with a Special Offer from Scribd & The New York Times

Cancel anytime.