SOAL SELIDIK

 Sejenis temubual berstruktur yang dijalankan secara
bertulis.
 Soalan-soalan yang spesifik disusun secara
sistematik mengikut suatu pengaliran pemikiran
yang tertentu. Soalan boleh terdiri dari soalan
terbuka & tertutup
 Responden hanya perlu memberi jawapan yang
ringkas ataupun memilih jawapan-jawapan yang
telah disediakan.
 Ia mudah dikendalikan dan sesuai untuk bilangan
sasaran yang besar.
 bahasa yang digunakan hendaklah mengambil kira
tahap kebolehan dan taraf sosio-budaya sasaran
yang dikaji. Perkataan-perkataan yang digunakan
hendaklah disemak agar tidak mengelirukan
responden.
 Semasa mengendalikan soal selidik, kerahsiaan
responden hendakalah dijamin untuk data yang
boleh dipercayai
 soal selidik mengandungi dua bahagian, iaitu
 maklumat demografi dan = jantina, umur, kelayakan
 maklumat skala pemeringkatan (rating scale) =
persepsi pelajar tentang proses pengajaran dan
pembelajaran yang berlaku di bilik darjah. Soalan-
soalan yang diwujudkan dalam sesuatu soal selidik
bolehlah dalam bentuk soalan tertutup atau soalan
terbuka.


ANALISIS SOAL SELIDIK
 Mengumpul dan mengemaskinikan data soal selidik
 Menganalisa pengagihan jawapan bagi setiap
soalan (variable)
 Menganalsia kaitan antara soalan-soalan (variables).
 Mentafsirkan analisis yang telah dijalankan.

ARTIFAK
 Merujuk kepada sebarang produk atau hasilan
individu atau kumpulan akibat tabiat sosial
 Jenis artifak
 E-mel
 Memo
 Nota
 Buku latihan pelajar
 Gambar
 video
 Gambar membantu penyelidik mengingat kembali
imej atau peristiwa yang berkaitan semasa
membuat analisis.
 Perakam audio-merekod dialog dan temubual
 Gambar video yang dirakam semasa temubual
dapat menjelaskan pelbagai aspek lain yang
berbentuk bukan lisan seperti mimik muka dan
suasana
TEMU BUAL
 Temu bual merupakan kaedah pengutipan data yang
melibatkan interaksi face-to-face antara penyelidik
dengan informan atau orang yang ditemu bual.
 Temu bual ialah kaedah terbaik untuk meneroka
(probe) dan mendapatkan maklumat daripada
informan secara mendalam.
 Informan bagi temu bual terdiri daripada murid, ahli
panitia, rakan sejawatan, pihak pentadbir dan ibu
bapa.
 Mereka perlu ditemu bual untuk mengetahui
persepsi, pendapat dan sikap mereka terhadap kajian
yang dijalankan.
TEKNIK TEMUBUAL
Teknik Temu Bual


Ciri Utama

Berstruktur

Soalan disediakan terlebih
dahulu dan temu bual
dilaksanakan secara formal.


Separa Berstruktur


Cuma soalan utama disediakan.
Soalan susulan berdasarkan
jawapan informan.

Tidak Berstruktur


Temu bual dijalankan secara
tidak formal dengan
menggunakan soalan terbuka.
Hal ini bertujuan meneroka idea
atau perasaan informan.

PANDUAN TEMUBUAL
 Untuk menjayakan sesi temu bual, panduan berikut boleh
digunakan:
• Tentukan keadaan/suasana yang selesa semasa temu bual
• Pilih masa yang sesuai
• Bina hubungan (rapport) dengan informan
• Sekiranya perlu, minta kebenaran informan untuk
merakamkan sesi temu bual
• Gunakan soalan “probing”, contohnya: o Apakah
pandangan anda …
o Apa yang anda maksudkan dengan …
o Bagaimana ia boleh berlaku …
o Ulangi soalan/jawapan jika perlu
o Berikan tempoh masa yang sesuai kepada informan untuk
menjawab .


ANALISIS TEMU BUAL
 Data temu bual yang diperoleh perlu dibuat
tranksripsi (transcription) iaitu ditaip dengan
lengkap supaya memudahkan proses
menganalisis


 Untuk membolehkan analisis dibuat dengan
tepat, bolehlah dibuat transkripsi secara verbatim,
iaitu menggunakan perkataan atau ayat-ayat
yang sebenarnya diperoleh
Analisis data boleh dibuat
melalui cara-cara berikut:

i. Analisis Secara Manual
ii. Analisis Melalui Komputer

ANALISIS SECARA MANUAL

• Baca keseluruhan transkrip temu bual bagi mendapatkan
gambaran yang menyeluruh tentang apa yang dikatakan
oleh orang yang ditemu bual itu;
• Baca sekali lagi dan kemudian highlight atau gariskan
maklumat penting yang terdapat dalam catatan itu;
• Baca catatan tersebut sekali lagi tetapi kali ini berikan
tumpuan kepada aspek-aspek yang digariskan;
• Bentuk tema yang bersesuian berdasarkan aspek-aspek
yang digariskan itu;
• Semak semula tema-tema yang dibuat dan jika perlu
gabungkan beberapa tema yang mempunyai maksud yang
sama agar menjadi beberapa kategori tertentu; dan
• Gabung tema dan kategori yang terdapat dan buatkan
kesimpulan.


PENENTUAN KOD
 1 : Faktor guru (5)
 Guru mengajar terlalu cepat
 Guru selalu marah
 Guru tidak guna bahan bantuan mengajar
 2 : Tiada sokongan /bantuan pelajaran di rumah (2)
 Tidak pergi kelas tuisyen
 Sokongan pelajaran di rumah tiada (ibu bapa/penjaga tidak tahu
mengajar)
 3 : Menganggap pecahan tidak relevan (5)
 Tidak digunakan dalam aktiviti seharian
 Tidak selalu orang guna pecahan di kedai
 4 : Tajuk pecahan susah (2)
 Tajuk ini memang susah79
 5 : Tidak faham (3)
 6 : Tidak berminat/tidak suka (2)
 Daripada kategori-kategori yang diwujudkan itu,
anda boleh memberi kesimpulan bahawa dua
faktor utama yang menyebabkan murid tidak
berminat belajar tajuk pecahan ialah faktor guru
yang mengajar mata pelajaran matematik dan
anggapan bahawa belajar pecahan adalah tidak
relevan.
 Selain daripada itu, murid juga menyatakan
mereka tidak faham apa yang diajar, mendapati
topik pecahan susah dan tiada bantuan pelajaran
di rumah.
 Daripada analisis data temu bual ini, seterusnya
guru boleh memikirkan cara yang paling baik
untuk merancang pelan tindakan untuk
mengatasi masalah yang dihadapi oleh murid itu.
ANALISIS MELALUI
KOMPUTER
 Menggunakan software NVIVO.

PEMERHATIA
N
Terdapat dua jenis
pemerhatian
pemerhatian turut serta
pemerhatian tidak turut
serta.
 Pemerhatian tidak turut serta biasa digunakan
dalam kajian kualitatif.
 Dalam pemerhatian tidak turut serta, pemerhati tidak
terlibat secara langsung dalam situasi yang
diperhatikan (Gay & Airasian, 2000). Selepas itu,
penyelidik harus menentukan bentuk kutipan data yang
sesuai digunakan untuk menjawab persoalan kajian.
 Pemerhatian turut serta
 Pemerhati akan terlibat secara langsung dalam
situasi yang diperhatikan.
 Contoh: memerhati tsunami, memerhati air mendidih,
memerhati satu program
Terdapat dua cara untuk
mendapatkan data melalui
kaedah pemerhatian
pemerhatian berstruktur
pemerhatian tidak
berstruktur.

Pemerhatian berstruktur
 Pemerhatian berstruktur selalunya menggunakan
senarai semak pemerhatian
 Pemerhatian yang dilakukan menggunakan
senarai semak lebih mudah untuk dianalisis dan
memberi ruang kepada penyelidik untuk
membuat pemerhatian tanpa bantuan penyelidik
lain.
 Kirakan kekerapan dan peratusan.
 Susunkan mengikut keutamaan (ranking).

Pemerhatian tidak berstruktur
 biasanya menggunakan catatan nota lapangan
 catatan nota lapangan agak sukar untuk dijalankan tetapi
masih boleh digunakan dengan bantuan rakan penyelidik
lain atau merakam menggunakan video/ alat perakan
audio
 Semasa pemerhatian ini, penyelidik akan mencatat
beberapa perkara yang diperhatikan seperti masa dan
tempat pemerhatian dijalankan, keadaan tempat
pemerhatian, aktiviti yang dijalankan dan refleksi
penyelidik
 Semak maklumat dengan terperinci.
 Baca semua catatan, pemerhatian dan kemudian highlight
atau gariskan maklumat penting yang terdapat dalam
catatan itu.
 Semak maklumat semula.
 Tentukan kategori maklumat yang digunakan untuk
analisis.
 Cari tema untuk kategori itu.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful