Isaac Sirul-Despre Ispite Intristari Dureri Și Răbdare

Sfântul Isaac Sirul cel de Dumnezeu-insuflat

Despre ispite, întristări, dureri şi răbdare
Traducere din limba greacă de Ieroschimonah Ştefan Nuţescu
SCHITUL LACU - S!NTUL "UNT# ATH$S
#ditura #%AN&H#LIS"$S
'ucure(ti - )**+
,agina -
S . NU UIT." /# S IN0II N$I " UC#NICI " .1TU1ISIT$1I AI 2NCHIS$1IL$1
C$"UNIST# 1$"!N#
,o3ered b4 ABBYY FineReader --
/o3nload ,/5 htt65773338archi9e8org7details7IsaacSirul-/es6reIs6iteIntristari/ureriSi1abdare:;-<
/o3nload $/T5 htt65773338archi9e8org7details7IsaacSirul-/es6reIs6iteIntristari/ureriSi1abdare
Cuprins
2nsemnare introducti9ă 88888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888=
Cu9inte 6urtătoare de năde>de 888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888;
Cu smerenia ?m6uţinăm ?ntristarea adusă de is6ite 8888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888@
NecaAurile ?ndurate fără de 9oie sunt iconomisite de iubirea de oameni a lui /umneAeu 8888888888888888888888888888888888888+
2n 9remea necaAurilorB să ne ?ncredinţăm ?nţele6ciunii (i 6urtării de gri>ă a lui /umneAeu 88888888888888888888888888888888888<
Să-I fim recunoscători lui /umneAeu 6entru necaAurile ce ni le trimite (i să le răbdăm cu bucurieB căci #l ne
iube(te 8888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888C
Să nu ?nce6i lucrarea 9irtuţiiB dacă nu e(ti 6regătit să te lu6ţi cu 9ră>ma(ul 888888888888888888888888888888888888888888888888888888888-)
2nţele6ciunea lui /umneAeu se arată ?n is6ite (i ?n necaAuri 88888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888-)
,rin necaAuriB cunoa(tem dragostea lui /umneAeu 8888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888-=
Toţi cei care mor 6entru lume se 6regătesc să ?ndure cu bucurie cele ne6lăcute 88888888888888888888888888888888888888888888888888-;
,entru care 6ricini sunt ?ngăduite is6itele 8888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888-D
,agina )
Crucea is6itelor ne iAbă9e(te de cugetarea cea semeaţă (i ne 6o9ăţuie(te către 9irtute 888888888888888888888888888888888888888-+
2n 2m6ărăţia lui /umneAeu 9om intra cu multă durere (i osteneală 888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888-<
1eaua 6ătimireB suferită cu smerenieB este urmată de bucurie 888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888)*
Să nu la(i ?năuntrul tău sămEnţa gEndului 9iclean ca să nu caAi ?n is6ite 8888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888)*
F1ugaţi-9ă ca să nu intraţi ?n is6ităG 888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888)-
%om birui is6itele tru6e(ti cu a>utorul harului lui /umneAeu 8888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888)=
"arile is6ite sunt urmate de mari harisme8 Is6itele care ?nţele6ţesc 88888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888);
Is6itele ?ngăduite celor mEndriB care sunt 9ră>ma(i ai lui /umneAeu 8888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888)@
Is6itele ?ngăduite 9ră>ma(ilor lui /umneAeu care sunt cei mEndri 88888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888)+
Is6ita ?m6uţinării de suflet 888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888)C
/in eH6erienţa dobEndită ?n necaAuriB se na(te ?nţele6ciunea 8888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888=*
Is6itele sunt un leac amar8 Să-l 6rimim a(adar cu smerenie (i răbdare 88888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888=)
1ugăciunile ne?ncetate făcute ?n 9remea is6itelor 888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888==
/umneAeu (i ?ngerii se bucură ?n necaAurile noastreB ?n tim6 ce dia9olul se bucură ?n trEndă9ia (i traiul nostru
bun 88888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888=;
$sEnde(te-te 6e tine ?nsuţi ?n 9remea necaAului (i nu deAnădă>dui 8888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888=;
F'eţiaG lui /umneAeu ?l face 6e om nesimţitor faţă de ?ntristări 88888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888=D
Tru6ul se face nesimţitor la necaAuri 88888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888=@
,rin răbdarea ?n necaAuriB ne facem 6ărta(i ai ,atimilor lui Hristos 888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888=@
1ăbdarea ?n necaAuri 888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888=+
Să suferim nedre6tatea cu smerenie (i cu bucurie 888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888=+
1ăbdarea este harisma lui /umneAeu 8888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888=<
1ăbdarea cea de mulţi ani care a adus ?mbel(ugat harul lui /umneAeu 888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888=<
SATU1I /UH$%NIC#ŞTI 88888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888=C
,agina =
nsemnare intr!ducti"ă
Iubite cititorB această bro(urăB 6e care o ţii ?n mEinile taleB este scrisă de un
mare dascăl 6urtător de /umneAeu (i 6ăstor al 'isericii $rtodoHe care a trăit ?n secolul al
@-lea o 9iaţă ?ngerească8 #ste 9orba de Cu9iosul Isaac SirulB care a a>uns la măsuri ?nalte
de ne9oinţăB 9irtuteB desă9Er(ire (i sfinţenie8 Cu9intele (i ?n9ăţăturile sale sunt 6line de
?nţele6ciune dumneAeiască (i har8
Aici sunt cu6rinse ?n9ăţături dumneAeie(ti des6re ?nfruntarea ?ntristărilorB
?ncercărilorB durerilor (i is6itelor8 Să fim cu multă luare-aminte la ele (i să le 6unem ?n
6ractică ca să dobEndim merinde duho9nice(ti (i folos duho9nicesc din ?ntristările ce ne
cu6rind8
Aceste sfaturi 6reţioaseB mEntuitoare (i 6line de eH6erienţă ale ?nţele6tului (i
de /umneAeu-6urtătorului Isaac Sirul ne 9or a>uta mult 6e noiB călătorii cei ?ndureraţiB 6e
calea acestei 9ieţi8 A>unge numai să le 9alorificăm 6rin răbdareB 6ocăinţăB rugăciune (i
?ncredere ?n ,ronia dumneAeiască a Iubitorului de oameni /umneAeuB ,ărintele nostru Cel
ceresc8
Se ti6ăre(te această lucrare de către editura F$rthodoHos Ii6seliG s6re sla9a
lui /umneAeu (i s6re mEngEierea semenilor no(tri ?ntristaţi (i ?ndureraţi8
,agina ;
#u"inte purtăt!are de năde$de
FiuleB cEnd 9rei să te a6ro6ii să slu>e(ti /omnului /umneAeuB găte(te-ţi
sufletul tău s6re is6ităJG KCartea ?nţele6ciunii lui IsusB fiul lui Sirah K#cclesiasticulL )B -L8
FUitaţi-9ă la neamurile cele din ?nce6ut (i 9edeţi cine a nădă>duit s6re /omnul
(i s-a ru(inatM Sau cine a 6etrecut ?n frica Lui (i a fost 6ărăsitM Sau cine L-a chemat 6e #l
(i a fost trecut cu 9edereaMG KCartea ?nţele6ciunii lui IsusB fiul lui Sirah K#cclesiasticulL )B
-*---L8
F2n lume necaAuri 9eţi a9eaB dar ?ndrăAniţi8 #u am biruit lumeaG KIoan -@B ==L8
F/ar credincios este /umneAeuB Care nu 9a ?ngădui ca să fiţi is6itiţi mai mult
decEt 6uteţi ciB odată cu is6itaB 9a aduce (i scă6area din eaB ca să 6uteţi răbdaG K- Corinteni
-*B -=L8
,agina D
Ispite, întristări, dureri și răbdare
#u smerenia împu%inăm întristarea adusă de ispite
Să ne aducem aminte de făcătorii de releB care se dau 6e ei ?n(i(i ?n mEinile
>udecătorilor ca să fie 6ede6siţi 6entru fa6tele lor8 Ace(tiaB atunci cEnd ?nce6 să fie
chinuiţiB dacă se smeresc (i ?(i mărturisesc fără ?ntErAiere nedre6tatea lorB sunt 6ede6siţi
mai 6uţin (iB suferind acele dureriB se iAbă9esc8 /acă ?nsă rămEn ne?ndu6lecaţi (i nu 9or
să-(i mărturisească fărădelegeaB chinurile lor se ?nmulţesc8 Iar la sfEr(itB du6ă multe
suferinţe (i du6ă ce tru6ul lor a>unge 6lin de răniB sunt ne9oiţi să mărturiseascăB chiar (i
fără să 9reaB dar acum nu le mai folose(te la nimicB deoarece au ?ndurat de>a toate acele
chinuri8
Căci (i noiB 6entru 6ăcatele noastre cele nesăbuiteB suntem 6redaţiB ca să fim
miluiţiB ?n mEinile /re6tului Nudecător al tuturor oamenilor (i 6rimim lo9iturile
?ntristărilorB 6Enă cEnd le 9om mărturisi8 Atunci 6edea6sa se mic(oreaAă8 A(adarB dacăB
atunci cEnd 9a 9eni 6este noi toiagul NudecătoruluiB ne 9om smeri (i ne 9om aduce aminte
de nedre6tăţile noastreB mărturisindu-le ?n faţa /re6tului NudecătorB cu 6uţine is6ite (i
?ntristări ne 9om iAbă9i8
/ar se 6oate ca ?n tim6ul certării să ne cu6rindă ?ncă6ăţEnarea (i să nu
mărturisim că noi am gre(itB fiind 9rednici să 6ătimim (i mai multeB ci să aruncăm 9ina
6entru 6ăcatele noastre asu6ra oamenilor8 'a ?ncă (i asu6ra dia9olilorB iar uneori chiar (i
asu6ra dre6tăţii dumneAeie(ti iar astfel ne scoatem 6e noi ?n(ine ne9ino9aţi8
Ne ?ncă6ăţEnăm (i nu ne 6ocăimB de(i (tim că /umneAeu cunoa(te mai bine
ceea ce ne este de folos (i că dre6tatea Lui se ?ntinde 6este ?ntreaga lume (i că nimeni nu
,agina @
este 6ede6sit fără să 6oruncească #l8 /eci dacă 9om ?nfrunta ?ntristările noastre cu o astfel
de ?ncă6ăţEnareB orice necaA 9a 9eni 6este noiB ne 9a aduce o mEhnire ne?ncetatăB iar
necaAurile noastre 9or de9eni (i mai cum6lite (i 9or 9eni unele du6ă altele8 Iar aceasta
6Enă cEnd 9om dobEndi o ade9ărată cunoa(tere de sine Oi ne 9om smeri (i 9om
con(tientiAa că am 6ăcătuit8
/ar dacă ne 9om ?n9Erto(a (iB siliţi fiind de necaAuriB 9om mărturisi 6ăcatele
noastre la sfEr(itB această mărturisire nu ne 9a folosiB de 9reme ce am ?ndurat toate
?ntristările (i is6itele (i ne-am li6sit de mEngEierea 6e care o aduce 6ocăinţa8
,agina +
&ecazurile îndurate fără de "!ie sunt ic!n!misite de iubirea de !ameni a
lui Dumnezeu
Cu cEt cine9a se 9a li6si de bună9oie de bunătăţile acestei lumiB cu atEt mila
lui /umneAeu ?l 9a urmaB iar iubirea Lui ?l 9a ocroti8 2nsă toţi cei care au o 9oinţă slabă (iB
6entru aceastaB nu se 6ot ne9oi 6entru dobEndirea 9ieţii 9e(niceB /umneAeu 6o9ăţuie(te
sufletele lor s6re 9irtute 6rin necaAurile cele fără de 9oie8
Căci (i acel sărac LaAăr nu era li6sit de bunătăţile acestei lumi de bună9oie8
Acesta a9ea (i tru6ul 6lin de răni (i astfel era cu6rins de două suferinţe amareB una fiind
mai rea decEt cealaltă8 2nsă la sfEr(itB s-a ?n9rednicit de sEnul lui A9raam8
/umneAeu este foarte a6roa6e de inima omului ?ntristatB care cu durere strigă
către #l8 Se 6oate ca /umneAeu să-l li6sească 6e om de bunătăţile cele materiale sau să-i
trimită un alt necaAB dar toate acestea le ?ngăduie 6Enă cEnd ne 9om de6rinde cu răbdarea8
#l lucreaAă ?ntocmai ca un medic care o6ereaAă 6e cine9a 6entru a-l scă6a de o boală
gra9ă8 Cu toate acesteaB /umneAeu ?i arată iubirea Sa de oameni 6otri9it cu măsura ?n care
acela ?ndură necaAurile8
,agina <
n "remea necazuril!r, să ne încredin%ăm în%elepciunii şi purtării de 'ri$ă
a lui Dumnezeu
Nici demoniiB nici fiarele nu-l 6ot 9ătăma 6e omB nici oamenii răi nu-(i 6ot
?m6lini 9oia lor cea rea de a-i distruge 6e ceilalţiB dacă /umneAeuB Care cErmuie(te toată
lumeaB nu 9a ?ngădui aceasta8 Iar dacă ?ngăduieB #l 9a hotăr? cEt de mare 9a fi 9ătămarea8
Căci /umneAeu nu ?ngăduie ca ei să acţioneAe ?n de6lină libertateB 6entru că altfel nu ar fi
su6ra9ieţuit nici o fă6tură8 #l nu lasă ca 6uterea demonilor (i a oamenilor răi să se a6ro6ie
de fă6turile Sale (i să le 9atăme 6otri9it 9oinţei lor8
/e aceeaB să-ţi s6ui ?ntotdeauna5 F2l am 6e /umneAeu Care mă 6ăAe(te (i nici
o fă6tură nu 6oate să mă 9atămeB dacă nu are ?ngăduinţă de la /umneAeu8 Cred ?ncă (i
aceasta că nici măcar ?naintea ochilor mei nu 9or ?ndrăAni să se arate (i nici să-i aud
ameninţările8 Căci dacă ar fi a9ut ?ngăduinţă de la /umneAeu să facă rău cEt de mult 9orB
nu ar fi fost ne9oie de cu9intele lor ca să mă ?nfrico(eAeB ci ar fi făcut cu mine ce ar fi
9rutG8
Şi iară(i să-ţi s6ui5 F/acă este 9oia /omnului meu ca fă6turile Sale să fie
stă6Enite de demoni (i de oamenii 9icleniB 6rimesc aceasta cu bucurie ca să nu Aădărnicesc
9oia /omnului meuG (i astfelB ?n 9remea is6itelor te 9ei um6le de bucurieB fiind
?ncredinţat că mEna /omnului te 6o9ăţuie(te 6rin is6ite8
2ntăre(teB a(adarB inima taB a9End ?ncredere ?n /omnul (i nu te teme nici de
frica de noa6teB nici de săgeata ce Aboară Aiua8 Căci credinţa dre6tului ?n /umneAeuB ne
s6une SfEnta Scri6turăB ?mblEnAe(te fiarele sălbatice (i le face ca ni(te mielu(ei8
,agina C
Să-I fim recun!scăt!ri lui Dumnezeu pentru necazurile ce ni le trimite şi
să le răbdăm cu bucurie, căci (l ne iubeşte
/e multe oriB /umneAeu ?ngăduie ca asceţii 9irtuo(i să fie ?ncercaţi cu li6sirea
de bunurile materiale (i să se ridice is6ite asu6ra lorB să sufere boli tru6e(tiB 6recum Io9B să
fie aruncaţi ?n sărăcie (i ?n 6rime>dia de a fi uci(i de oamenii cei răi8 Numai sufletele lor
nu sunt 9ătămate8 Căci nu este cu 6utinţă ca atunci cEnd 6ă(im 6e calea lui /umneAeu să
nu ?ntElnim lucruri (i situaţii ne6lăcuteB iar tru6ul să nu fie chinuit cu boli (i osteneliB
desigurB atunci cEnd iubim 9iaţa trăită ?n 9irtute8
$mul care ?(i 6etrece 9iaţa sa 6otri9it 9oii sale 6ăcătoaseB care este biruit de
in9idie sau de altă 6atimă de suflet-ucigătoareB 9a fi osEndit de /umneAeu8 /acă ?nsă 9a
6ă(i 6e drumul 9irtuţii (i 9a trăi 6otri9it 9oii lui /umneAeuB ?m6reună cu mulţi alţii care
fac aceea(i ne9oinţăB dar 9a ?ntElni ce9a ne6lăcutB nu este bine să 6ărăsească calea 9irtuţii
ciB dim6otri9ăB trebuie să 6rimească ?ncercarea cu bucurieB iar nu să se 6lEngăB (i să
mulţumească lui /umeAeu 6entru acest mare dar8
Să-I mulţumească ?ncă (i 6entru că a căAut ?n această ?ncercare 6entru
dragostea Lui (i că s-a făcut 6ărta( 6ătimirilor ,roorocilorB A6ostolilor (i tuturor SfinţilorB
care au ?ndurat necaAurile fără să 6ărăsească calea lui /umneAeuB fie că au 9enit is6ite de
la oameniB fie de la tru6B fie de la demoni8 CăciB fără ?ngăduinţa lui /umneAeuB nu este cu
6utinţă să ne găsească is6itaB care se face 6entru noi 6ricină de a trăi 6otri9it 9oii
dumneAeie(ti8
Nu este cu 6utinţă ca /umneAeu să lucreAe ?ntr-un alt chi6B atunci cEnd 9rea
să-l a>ute 6e cel ce dore(te să se afle lEngă #lB decEt să ?ngăduie ca acesta să fie ?ncercatB
6entru ca astfel să se dăruiască cu totul ade9ărului #9angheliei Şi aceasta 6entru că omul
singur nu se 6oate ?n9rednici de măreţia 9irtuţiiB căciB 6entru a 6rimi binefacerile lui
,agina -*
/umneAeuB nu 6oate singur să se dea 6e sine necaAurilor (iB mai multB să se bucure 6entru
eleB fără să fi 6rimit harisma răbdării de la Iisus Hristos8
Aceasta o mărturise(te (i SfEntul A6ostol ,a9el8 Căci atEt de mare este acest
darB ?ncEt nume(te aceasta harismăB AicEnd5 FCăci 9ouă 9i s-a dăruitB 6entru HristosB nu
numai să credeţi ?n #lB ci (i să 6ătimiţi 6entru #lG Pili6eni -B )CL8
Şi a(a cum A6ostolul ,etru scria ?n e6istola sa5 F/ar de 9eţi (i 6ătimi 6entru
dre6tateB fericiţi 9eţi fi888 ?ntrucEt sunteţi 6ărta(i 6atimilor lui HristosG K- ,etru =B -;Q ;B
-=L8
A(adarB nu este bine să te bucuri cEnd toate ?ţi merg bineB iar ?n necaAuri să te
6osomoră(ti (i să cugeţi că ele KnecaAurileL sunt străine de calea lui /umneAeu8 Căci de la
?nce6utul lumiiB (i din generaţie ?n generaţieB oamenii 6ă(esc 6e calea lui /umneAeu 6rin
cruce (i 6rin răstignirea (i omorErea 6atimilor8 /e unde ?nsă ţi-a 9enit aceastaB adică să nu
dore(ti necaAurileM AflăB deci căB dacă cugeţi astfelB nu te afli 6e calea lui /umneAeu8 Nu
9rei să 6ă(e(ti 6e urmele sfinţilorB ci 9oie(ti să mergi 6e o altă caleB a taB (i să 6ă(e(ti 6e ea
fără să 6ătime(ti nimic8
Calea lui /umneAeu este crucea de fiecare Ai8 Nimeni nu a urcat la Cer 6rin
odihnă8 Ştim unde sfEr(e(te calea odihnei (i a traiului bun8 /umneAeu ?nsă niciodată nu
9rea ca să rămEnă fără gri>ă cel ce I s-a afierosit cu toată inima sa8 /im6otri9ăB #l 9rea ca
acesta să se ?ngri>ească ne?ncetat de dobEndirea 9irtuţilor8 /ar (i din aceasta ?nţelegem că
/umneAeu ?i 6oartă de gri>ăB din fa6tul că ?i trimite ne?ncetat necaAuri8
,e cei care ?(i 6etrec 9iaţa ?ndurEnd is6iteB niciodată dumneAeiasca ,ronie nu-i
lasă să cadă ?n mEinile dracilor8 /esigurB dacă se 6leacă (i sărută cu smerenie 6icioarele
fraţilorB le aco6eră gre(elile ca (i cum ar fi ale lui8
Cel care 9rea să trăiască fără să se ?ngri>escă de 9irtute (i face aceasta ?n mod
con(tientB dar ?n acela(i tim6 9rea să 6ă(ească 6e calea 9irtuţiiB unul ca acesta nu are nici
,agina --
cea mai mică idee des6re această cale8 /re6ţii nu numai că s-au ne9oit de bună9oieB ci
chiar (i fără de 9oieB 6rin ?ndurarea is6itelor cum6liteB trimise lor 6entru a li se ?ncerca
răbdarea8 Căci atunci cEnd sufletul are frică de /umneAeuB nu se teme de nimic din cele
care 9atămă tru6ulB deoarece năde>dea lui se află ?n /umneAeuB atEt ?n această 9iaţăB cEt (i
?n cea 9iitoareB care nu are sfEr(it8 Amin8
Să nu începi lucrarea "irtu%ii, dacă nu eşti pre'ătit să te lup%i cu "ră$maşul
Atunci cEnd 9rei să ?nce6i o lucrare 6lăcută lui /umneAeuB mai ?ntEi să te
6regăte(ti ?m6otri9a is6itelor care te 9or afla (i să nu (o9ăi deloc8 Căci 9ră>ma(ul are
obiceiB atunci cEnd 9ede 6e cine9a că ?nce6e cu credinţă fierbinte o lucrare bună (i
mEntuitoareB să-l ?m6iedice cu diferite is6ite ?nfrico(ătoareB caB din 6ricina lorB să se
răcească rE9na lui (i să nu mai aibă 9reo dorinţă de a se ?ndeletnici cu 9reo lucrare 6lăcută
lui /umneAeu8 Iar aceasta nu 6entru că 9ră>ma(ul ar a9ea o asemenea 6utere - căci dacă ar
fi a9utB nimeni nu ar fi 6utut face 9reodată 9reo fa6tă bună - ci /umneAeu ?ngăduie astfelB
a(a cum am aflat din 6ilda lui Io98
A(adarB 6regăte(te-te 6e sineţiB astfel ?ncEt să ?nfrunţi cu 9ite>ie is6itele ce se
?m6otri9esc lucrării 9irtuţilor (i numai atunci această lucrare a ta e bine6lăcută lui
/umneAeu8 /ar dacă nu te 9ei 6regăti 6entru ?nfruntarea is6itelorB să nu 6orne(ti s6re
să9Er(irea 9irtuţilor8
,agina -)
n%elepciunea lui Dumnezeu se arată în ispite şi în necazuri
A(a cum se a6ro6ie genele una de altaB tot astfel se a6ro6ie (i is6itele de
oameni8 Iar aceasta /umneAeu a iconomisit-o cu ?nţele6ciune ca noi să dobEndim
folos8 Adică să baţi cu stăruinţă la u(a milei lui /umneAeu atunci cEnd e(ti ?m6resurat de
is6ite (iB 6rin frica ?ntristărilorB să intre ?n mintea ta sămEnţa 6omenirii lui /umneAeuB ca
rugEndu-te fierbinte să te a6ro6ii de #l8 Şi astfel să se sfinţească inima ta cu ne?ncetata
6omenire a lui /umneAeu8 /acă 9ei face aceastaB atunci cEnd 2l 9ei rugaB #l te 9a asculta8
)rin necazuri, cun!aştem dra'!stea lui Dumnezeu
Ca să nu-ţi 6ierAi ?ncrederea (i dăruirea faţă de #lB /umneAeu a iconomisit să
fii ?ncercat de necaAuri8 Aceasta (i ca să 6ărăse(ti calea LuiB atrăgEnd astfel mEnia SaB iar
atunci te 9a 6ede6siB dacă nu te 9ei 6ocăiB te 9a le6ăda de la faţa Lui8
&Ende(te-te (i la aceasta5 cEtă li6să de e9la9ie (i cEte fa6te necu9iincioase
aduc ?n 9iaţa noastră traiul cel bun (i li6sa fricii de /umneAeu8 /e aceeaB 6rin 6ătimirile
noastre (i 6rin necaAurile ce 9in asu6ra noastrăB cre(te 6omenirea Lui ?n inima ta8 Şi astfelB
6rin frica de cele ne6lăcuteB /umneAeu te de(tea6tă ca să baţi la u(a milosti9irii
SaleB iAbă9indu-te ?n acest chi6 de necaAuri (i semănEnd ?năuntrul inimii tale dragostea Sa
,agina -=
cea dumneAeiască8 ,rin aceastaB #l te aduce lEngă Sine (i te cinste(te cu darul ?nfieriiB
dăruindu-ţi din bel(ug harul său8
Căci altfel cum ai fi cunoscut că ?ţi 6oartă de gri>ă (i te iube(teB dacă nu te-ar
fi ?m6resurat necaAurileM ,entru că mai ales 6rin durere (i ?ntristare este cu 6utinţă să se
?nmulţească dragostea lui /umneAeu ?n sufletul tău (i să-l um6le8 #le te fac să-ţi cuno(ti
harismele tale (i-ţi aduc aminte de deosebita 6urtare de gri>ă ce o are /umneAeu 6entru
tine8
Toate aceste daruri duho9nice(ti se 6rimesc ?n urma celor ?ntristătoare8 Şi
aceasta ca să te ?n9eţi să mulţume(ti 6entru toate lui /umneAeu8
Aminte(te-ţi de /umneAeuB ca (i #l să-Ri amintească de tine8
Iar atunci cEnd 2(i 9a aduce aminte de tine (i te 9a mEntui de necaAuriB 9ei
6rimi de la #l tot felul de binecu9Entări (i 9ei fi fericit8 A(adarB nu-L uitaB risi6indu-ţi
mintea ?n de(ertăciuniB ca să nu te uite nici #l 6e tine atunci cEnd 9ei fi răAboit de cel
9iclean8 CEnd toate ?ţi 9or merge bineB să te su6ui lui /umneAeu (i să 6ăAe(ti 6oruncile
LuiB ca să ai ?ndrăAneală ?naintea Lui ?ntru necaAurile taleB 6rin rugăciunea făcută din
inimă (i cu stăruinţă8
,agina -;
*!%i cei care m!r pentru lume se pre'ătesc să îndure cu bucurie cele
neplăcute
/acă is6ititorul 9a lo9i 6e cel nedre6tB acesta nu 9a a9ea cura> să ceară
a>utorul lui /umneAeu (i nici să a(te6te de la #l mEntuireB 6entru că ?n 9remea ?n care nu
a9ea necaAuri (i se afla ?ntru odihnăB nu a ?m6linit 9oia Sa8
2nainte de a ?nce6e răAboiulB caută cu stăruinţă să faci alianţă (i mai ?nainte de
a te ?mbolnă9iB caută să afli cine este medic bun8 AstfelB ?nainte de a 9eni asu6ra ta
necaAuriB să te rogiB ca ?n 9remea necaAului să-L afli 6e /umneAeu a>utătorB iar #l te 9a
asculta cu atenţie8 "ai ?nainte de a aluneca (i de a cădea ?n deAnăde>deB să te rogi lui
/umneAeuB dar mai ?nainte de a te rugaB să-ţi ?m6line(ti făgăduinţele tale monahaleB care
sunt 6ro9iAiile tale 6e calea lui /umneAeu8
Corabia lui Noe ?n tim6 de 6ace a fost construităB iar co6acii folosiţi la
construirea ei fuseseră 6lantaţi cu o sută de ani mai ?nainte8 AstfelB atunci cEnd a 9enit
mEnia lui /umneAeu 6entru li6sa de 6ocăinţă a oamenilorB cei nedre6ţi (i cei ne6ăsători s-
au 6ierdutB ?n tim6 ce 6entru dre6tul Noe corabia s-a făcut aco6erămEnt mEntuitor8
Toţi cei care au murit 6entru lumeB ?ndură cu bucurie is6itele (i cele ne6lăcuteB
?n tim6 ce aceia care trăiesc lume(te nu au 6uterea să ?ndure nedre6tatea8 Ace(tia din urmă
fie sunt biruiţi de sla9a de(artăB fie se mEnie (i se tulburăB 6urtEndu-se ca unii fără de
minteB fie sunt biruiţi de ?ntristare (i deAnăde>de8
,agina -D
)entru care pricini sunt în'ăduite ispitele
/e aceeaB /omnul ?ngăduie să 9ină is6ite asu6ra sfinţilor care ?l iubesc caB
6rin Adrobirea inimiiB care se dobEnde(te cu rugăciune stăruitoareB să se a6ro6ie de #l cu
smerenie8 /e multe ori le 6ricinuie(te frică - 6rin 6ătimirile tru6e(ti (i 6rin alunecarea ?n
amintirile necurateB 6rin ocări (i bat>ocoririB 6rin boli (i ne6utinţe tru6e(tiB 6rin sărăcie (i
li6sa celor necesare 6entru ?ntreţinerea tru6ului8 Iar alteori #l ?ngăduie să 9ină 6este ei o
frică cum6lită (i să simtă o 6ărăsire de har (i un răAboi ?n9er(unat din 6artea dia9olului8
/e multe oriB /omnul ?i smere(te 6e ale(ii Săi (i ?n diferite alte chi6uri8 Iar
toate acestea ca să nu dormiteAe sau să cadă ?n ne6ăsareQ sau se 6ot 6etrece ca ne9oitorul
să-(i ca6ete sănătatea sufleteascăB 6e care a 6ierdut-o din 6ricina 6ăcatelor saleB sau ca
acestaB temEndu-se de chinurile 9iitoareB să se 6ăAească de 6ăcat8 A(adarB is6itele aduc
folos8
Nu s6un ?nsă că omul trebuie să 6rimească de bună9oia sa gEndurile cele
ru(inoase (i să (i le amintească ca să afle 6ricină de smerenieB nici să caute să intre ?n alte
is6iteB ci 9reau să s6un că omulB atunci cEnd să9Er(e(te bineleB trebuie să fie atent (i să-(i
6ăAească sufletul de 6ăcatB cugetEnd că este Aidit (iB 6rin urmareB u(or 6oate cădea8 $rice
om Aidit are ne9oie de 6uterea lui /umneAeu care să-l a>ute8 Iar cel care are ne9oie de
a>utorul altuiaB are o ne6utinţă firească8 Unul ca acestaB atunci cEnd ?(i con(tientiAeaAă
ne6utinţaB trebuie să se smerească (i să ceară ceea ce ?i trebuie de la cel care 6oate să-i
dea8 A(adarB dacă omul (i-ar 9edea de la ?nce6ut ne6utinţaB nu s-ar lăsa cu6rins de
ne6ăsareB iar dacă nu ar fi ne6ăsătorB nu ar dormi fără gri>ă (i nu s-ar 6reda ?n mEinile
celor care ?l rănesc cu ?ntristările ca să-l scoatăB ?n cele din urmăB din ne6ăsarea sa8
Cel care 6ă(e(te 6e calea lui /umneAeuB trebuie să-I mulţumească 6entru toate
necaAurile care ?l ?m6resoară (i să se osEndească 6e sine ?nsu(i 6entru ne6ăsare8 #l trebuie
,agina -@
să (tie că /omnulB Care ?l iube(te (i ?i 6oartă de gri>ăB nu ar fi ?ngăduit să 9ină asu6ra lui
necaAuriB ca să-i de(te6te minteaB dacă nu s-ar fi arătat ne6ăsător8
Se 6oate ca /umneAeu să fi ?ngăduit un necaAB deoarece omul s-a mEndrit
cEnd9a8 /e aceea el trebuie să ?nţeleagăB să nu se tulbure (i să nu 6ărăsească ne9oinţaB ci
să se considere 6e sine ca fiind 6ricina is6iteiB ca răul să nu se facă ?ndoitB adică să sufere
(i să nu 9rea să se 9indece8 La /umneAeuB Care este iA9orul dre6tăţiiB nu eHistă
nedre6tate8 Aceasta nici măcar să o cugetăm8 Slă9it să fie numele Lui ?n 9eciJ Amin8
#rucea ispitel!r ne izbă"eşte de cu'etarea cea semea%ă şi ne p!"ă%uieşte
către "irtute
Atunci cEnd harul dumneAeiesc 9ede că omul ?nce6e să aibă o idee ?naltă
des6re sine (i să cugete semeţB ?ndată sloboAe(te asu6ra lui is6ite (i mai 6uterniceB care să-
l biruiascăB 6Enă cEnd acesta 9a ?n9ăţa că este ne6utincios8 Iar aceasta o face ca omul să
sca6e la /umneAeu (i să rămEnă lEngă #lB ?ntru smerenie8
AstfelB el a>unge la măsura desă9Er(itei credinţe (i a desă9Er(itei năde>di ?n
iul lui /umneAeuB ?naintEnd ?ntru acest chi6 către 9irtutea dragostei8 Căci omul cunoa(te
cEt de minunată este dragostea lui /umneAeu către elB atunci cEnd se află ?m6resurat de
greutăţiB care ?l des6art de orice năde>de omenească8 Abia atunci /umneAeu ?i arată
,agina -+
6uterea Sa cea mEntuitoare8 $mul niciodată nu 9a 6utea cunoa(te 6uterea dumneAeiască
trăind ?n odihnă (i desfătare8 Şi niciodată /umneAeu nu Şi-a arătat ?ntr-un chi6 simţit
6uterea Sa cea mEntuitoareB fără numai ?n locuri lini(tite (i 6ustiiB ?n locuri unde nu
?ntElne(ti multă 9orbărie (i gălăgie 6ricinuite de oameni8
Să nu te miri atunci cEndB la ?nce6utul ne9oinţei tale monahaleB te 9or 6oto6i
necaAuri (i ?ntristări cum6lite8 Căci nici măcar nu 6oate fi numită 9irtuteB cea care nu este
urmată de ?ncercări grele8 #a a fost numită 9irtute din 6ricina greutăţilor 6e care le
?nfruntă8
SfEntul Ioan s6une că este un lucru obi(nuit ca 9irtutea să fie su6usă
?ncercărilor8 Iar fericitul "arcu Ascetul s6une că lucrarea care se să9Er(e(te ?ntru odihnă
este 9rednică de defăimare8 iecare 9irtuteB atunci cEnd este să9Er(ită 6otri9it 6oruncii
SfEntului /uhB se nume(te cruce8 /e aceeaB toţi cei care 9or să trăiască ?ntru frica
/omnului (i să 6rimească 6uterea sfinţitoare a lui Iisus HristosB 9or fi 6rigoniţi K) Timotei
=B -)L8 Căci /omnul a s6us5 F$ricine 9oie(te să 9ină du6ă "ineB să se le6ede de sineB să-
(i ia crucea sa (i să-mi urmeAe "ieG K"arcu <B =;L8 Cel care nu 9oie(te să trăiască ?n
odihnăB 9a 6ierde traiul cel bun 6entru Numele "euB dar ?(i 9a mEntui sufletul său K"arcu
<B =DL8
/e aceeaB 6une ?naintea ta 6ri9eli(tea CruciiB hotărEt fiind să mori Kcelor
lumeOtiLB (i atunci 9ei 6utea să-L urmeAi8
,agina -<
n mpără%ia lui Dumnezeu "!m intra cu multă durere şi !steneală
/e cEte ori omulB atunci cEnd 9rea să ?ncea6ă o lucrare 6entru dragostea
/omnuluiB nu se ?ntreabă s6unEnd5 F$are eHistă odihnă ?n această lucrareM $are cum 9oi
6utea 6ă(i 6e această cale a 9irtuţii fără să mă ostenescM $are eHistă ce9a care să nu
6ricinuiască osteneală tru6ului meuMG8 Ia 6ri9e(te cum căutăm să le facem 6e toate fără
ostenealăJ
/ar ce s6uiB omuleM %rei să urci la Cer (i să intri ?n 2m6ărăţia lui /umneAeuB
să te ?m6ărtă(e(ti de sla9a Lui (i să te bucuri de odihna lumii aceleia (i de 6etrecerea
?m6reună cu ?ngeriiB să dobEnde(ti 9iaţa cea fără de moarte (i ?ntrebi dacă acest drum care
duce la /umneAeu are greutăţiM
Uitaţi-9ă la marinariB care aleargă du6ă lucrurile acestei lumi mincinoase (i
de(arteB cum 6lutesc ?m6otri9a 9alurilor ?nfrico(ătoare ale mării8 ,ri9iţi (i la cei de 6e
uscat cum se ?ncumetă să străbatăB cu 6reţul 9ieţii lorB drumuri ane9oioase (i cărări
stEncoase (i nu s6un niciodată că drumul lor are greutăţi (i osteneli8
/ar noi facem dim6otri9ă5 oriunde ne-am aflaB căutăm odihna8 /acă ?nsă 9om
cugeta ?n fiecare situaţie la ,atimile /omnuluiB atunci 9om ?nţelege că nici o osteneală sau
greutate nu este mai mare decEt acestea8
Nu cum9a este cine9a care nu este de6lin ?ncredinţat de aceastaM Adică este
cine9a care5
✧a biruit ?n răAboiB
✧sau a 6rimit 6e ca6ul său cununa stricăcioasă a biruinţeiB
,agina -C
✧sau a reu(it ceea ce 9oiaB chiar dacă nu era ce9a 9rednic de laudăB
✧sau a de9enit slu>itorB
✧ sau a iAbutit să dobEndească o 9irtute 9rednică de mirareB dacă mai ?nainte
ar fi dis6reţuit osteneala (i necaAulB (i dacă nu ar fi ?nde6ărtat din sufletul său cugetarea
aţEţătoare a odihneiB care na(te ne6ăsareaB trEndă9iaB fricaM $are toate acestea nu ?l
mole(esc 6e omB făcEndu-l ne6utincios 6entru orice lucrare duho9niceascăM
Reaua pătimire, suferită cu smerenie, este urmată de bucurie
/urerile (i ostenelile 6e care le suferim ?n această lumeB 6entru dragostea lui
/umneAeuB nu se 6ot com6ara cu desfătarea duho9nicească 6e care #l a 6regătit-o celor
ce rău-6ătimesc (i se li6sesc de bunătăţile acestei lumi8 A(a cum sno6iiB de bucurieB se
adună ?n urma celor ce seceră cu osteneală (i sudoareB tot astfel bucuria urmeaAă relei-
6ătimiriB 6e care am suferit-o 6entru dragostea lui /umneAeu8 ,Einea care se cE(tigă cu
sudoareB este dulce 6entru ţăranB tot astfel (i ostenelile care sunt răbdate 6entru 9irtuteB se
fac (i ele dulci ?n inima care a cunoscut 6e Hristos8
Să rabAi cu mulţumire ?n>osirea (i umilirea ca să ai ?ndrăAneală la /umneAeu8
$mul care rabdă de bună 9oie cu9inte grele (i ?n>ositoareB fără ca mai ?nainte să-l fi
9ătămat 6e cel care ?l ocără(teB a(aAă cunună de s6ini 6e ca6ul său8 Unul ca acesta este
fericitB deoarece la Nudecata 9iitoare 9a fi răs6lătit cu cununa nestricăciunii8
,agina )*
Să nu-l lauAi 6e cel ce 6ătime(te tru6e(teB dar care are simţurile slăbănogite8
Aici ?nţeleg auAulB limba ne?nfrEnată (i ochii iubitori de 6ăcat8
Să nu laşi înăuntrul tău sămân%a 'ândului "iclean ca să nu cazi în ispite
/acă /omnul te 9a cerceta (i Se 9a ?ngri>i de cele trebuincioase tru6ului tăuB
fără ca tu să te ostene(tiB ?n tim6 ce tu te ne9oie(ti 6entru s6orirea sufletului tăuB atunci se
6oate ca dia9olulB uciga(ul de oameniB să me(te(ugească (i să-ţi strecoare următorul gEnd5
că adică tu ?nsuţi e(ti 6ricina acestei 6urtări de gri>ă a lui /umneAeu8 /acă 9ei 6rimi acest
gEndB ?ndată se 9a lua de la tine această 6urtare de gri>ă a lui /umneAeu (i atunci se 9or
ridica asu6ra ta foarte multe is6ite8 Iar aceasta se 9a 6etrece din ?ngăduinţa 6roniatoare a
lui /umneAeu8
$ricumB /umneAeu nu ?(i ridică de la tine 6urtarea Sa de gri>ă numai 6entru
această mi(care a gEndului tăuB ci 6entru 6rimirea (i 6ăstrarea lui ?n mintea ta8 Căci
/umneAeu nu 6ede6se(teB nici nu ?l >udecă 6e om 6entru un gEnd 9enit ?n minte fără de
9oie (i nici 6entru o ?n9oire de scurtă durată cu el8
A(adarB dacă atunci cEnd gEndul Kcel 6ăcătosL ne 9a is6itiB noi 9om irita
6atima din noiB dar ?ndată du6ă aceasta ne 9a a>unge căinţa (i umilinţaB /omnul nu 9a cere
de la noi socoteală 6entru această ne6ăsare a noastră8 /ar 9om fi răs6unAători atunci cEnd
mintea noastră 9a 6rimi acel gEnd ca fiind bun (iB fără să ne dăm seama de 6aguba
KsufleteascăLB 9a a(te6ta să cE(tige ce9a de 6e urma luiB considerEndu-l cu9iincios (i
folositor (i ne?nţelegEnd că acesta ?l 9a duce ?ntr-o ?nfrico(ătoare 6rime>die8
,agina )-
„Ru'a%i-"ă ca să nu intra%i în ispită”
Să nu fugi de necaAuriB deoarece a>utat fiind de eleB cuno(ti ade9ăratul sens al
9ieţii (i dragostea lui /umneAeu8
Să nu te ?nfrico(eAi de is6iteB căci ?n ele 9ei afla comoară8
Să te rogi ca să nu intri ?n is6itele suflete(ti8 CEt des6re cele tru6e(tiB să te
6regăte(ti să le ?nfrunţi cu toată 6uterea taB căci fără ele nu te 6oţi a6ro6ia de /umneAeu8
2năuntrul lor se află odihna dumneAeiască8 Cel care fuge de is6itele tru6e(tiB fuge de
9irtute8
/omnul ne ?ndeamnă să nu fugim de suferinţăB căci 6rin multe suferinţe
trebuie să intrăm ?n 2m6ărăţia lui /umneAeu Ka6tele a6ostolilor -;B ))L (i ?n lume
necaAuri 9eţi a9ea KIoan -@B ==L (i ?ntru răbdarea 9oastră 9eţi dobEndi sufletele 9oastre
KLuca )-B -CL8
A(adar cum ne s6une5 F1ugaţi-9ă ca să nu intraţi ?n is6ităG KLuca ))B ;*LM
AiciB /omnul ne 6orunce(te să ne rugăm ca să nu intrăm ?n is6ita necredinţei8
#l s6une5 1oagă-te ca să nu intri ?n is6ita cugetării semeţeB care conduce la
hula dia9olească ?m6otri9a /uhului SfEnt (i la trufie8
1oagă-te ca nu cum9a să ?ngăduie /umneAeuB din 6ricina amintirilor releB să
intri ?n răAboi 9ădit cu dia9olul8
1oagă-te ca nu cum9a să 6lece de la tine ?ngerul curăţiei (i astfel să fii cu6rins
de flacăra răAboiului tru6esc iar a6oiB ne6utEnd răbdaB să fii 6ărăsit de harul lui
/umneAeu8
1oagă-te ca nu cum9a să intri ?n is6ită (i să te a6rinAi de mEnie ?m6otri9a
,agina ))
cui9a sau să te cu6rindă ?ndoiala (i să (o9ăi ?n a face 9oia lui /umneAeu8 CăciB atunciB ?n
suflet 9a ?nce6e o mare lu6tă8
Aceasta ?nseamnă cu9Entul5 1ugaţi-9ă ca să nu intraţi ?n is6ită8
CEt des6re is6itele tru6uluiB să te 6regăte(ti să le 6rime(ti cu bărbăţie8 Să ?noţi
?n marea acestor is6ite cu toate 6uterile taleB um6lEnd ochii tăi de lacrimile durerii (i ale
dragosteiB ca să nu 6lece de la tine harul lui /umneAeu care te 6ăAe(te8 ără is6iteB
6urtarea de gri>ă a lui /umneAeu nu se face 9ădită (i este cu ne6utinţă să dobEnde(tiB fără
eleB ?ndrăAneală la /umneAeu (i să ca6eţi ?nţele6ciunea SfEntului /uh8
ără eleB nu se 9a 6utea ?nrădăcina ?năuntrul tău dorul cel du6ă /umneAeu8
"ai ?nainte de a 9eni is6iteleB omul se roagă ca un străinB ?nsă atunci cEnd
?ndură is6iteleB 6entru dragostea /omnului (i rămEne neschimbatB 2l obligă 6e /umneAeu
ca să-l a>ute8 Atunci Acesta ?l socote(te 6rieten ade9ărat al SăuB deoarece s-a lu6tat (i a
biruit 6e 9ră>ma(ul SăuB ?m6linind 9oia Sa cea sfEntă8
Şi iară(iB roagă-te ca să nu intri ?n is6ita cum6lită a dia9oluluiB aceea a trufiei
(i a dis6reţuirii8 Să 6rime(ti necaAurile tru6uluiB dacă iube(ti 6e /umneAeu (i 9rei ca să te
s6ri>inească 6uterea Sa (i să biruiască ?n sufletul tău 6e 9ră>ma(ii Săi8 1oagă-te ca să nu
intri ?n is6itele duhului (i să se ?ntărească ?n tine gEndurile (i obi(nuinţele cele rele8 Să
a(te6ţi necaAurile tru6e(ti ca să fie ?ncercată astfel dragostea ta 6entru /umneAeu (i să se
slă9ească 6uterea Lui ?ntru răbdarea ta8 A lui /umneAeu fie sla9a (i 6uterea ?n 9ecii
9ecilor8 Amin8
,agina )=
+!m birui ispitele trupeşti cu a$ut!rul ,arului lui Dumnezeu
Şi iară(iB /omnul nostruB din nemăsurata Sa milosti9ireB mult se ?ngri>e(te de
noi (i de aceeaB dacă 9ei lua aminte la 6ildele 6e care ţi le 9oi daB ne-a ?ndemnat să ne
rugăm (i 6entru is6itele tru6uluiB nu ca să le e9itămB ci ca să nu cădem deodată ?n necaAuri
tru6e(ti mai 6resus de 6uterea noastră (i astfel să ne 6ierdem răbdarea8 Iar aceasta a
iconomisit-oB deoarece a 9ăAut că firea noastră omenească este ne6utincioasă din 6ricina
tru6ului nostru 6ămEntesc (i stricăcios (i nu se 6oate ?m6otri9i is6itelor ce ne ?m6resoarăB
căAEnd astfel din 9irtuteB biruită fiind de necaAuri (i dureri8
Să ne adunămB a(adarB toate 6uterile (iB cu harul lui /umneAeuB să dis6reţuim
necaAurile tru6ului (i să afierosim sufletul nostru lui /umneAeu8 AstfelB 9om 6utea trece
cu a>utorul Lui noianul acestor is6iteB ?ntăriţi fiind de 6uterea Sa care ne 9a mEntui din
9alurile ce ne ?ncon>oară8
Această 6utere l-a mEntuit (i 6e Iosif din cursa egi6tenceiB arătEndu-l chi6 al
?nfrEnării8 #a l-a 6ăAit ne9ătămat (i 6e /aniel ?n groa6a cu lei (i 6e cei trei tineri KAnaniaB
AAaria Oi "isailL ?n cu6torul cu focB 6e Ieremia l-a iAbă9it din groa6a cu noroi (i l-a miluit
(i ?n tabăra haldeilor8 Aceea(i 6utere a lui /umneAeu l-a scos 6e ,etru din temniţăB 6e
cEnd u(ile erau Aă9orEteB iar 6e ,a9el l-a mEntuit din mEinile sinagogii iudaice8
2ntr-un cu9EntB /umneAeu este ?ntotdeauna (i 6retutindeni lEngă robii SăiB
dEndu-le 6utere (i biruinţăB 6ăAindu-i 6rin multe inter9enţii minunate (i arătEndu-le
energiile sale mEntuitoare ascunse ?n toate necaAurile lor8
Să a9emB a(adarB ?n sufletele noastreB rE9nă ?m6otri9a dia9olului (i a
slu>itorilor luiB a(a cum au a9ut "acabeiiB Sfinţii ,roorociB A6ostoliiB "uceniciiB Cu9io(ii
(i toţi /re6ţii8 Căci ace(tia au 6ăAit legile dumneAeie(ti (i 6oruncile SfEntului /uh ?n
,agina );
locuri ?nfrico(ătoareB ?ndurEnd is6ite greleB dis6reţuind desfătările lume(ti (i durerile
tru6e(ti (i făcEnd răbdare8 Ace(tia erauB ?naintea lui /umneAeuB dre6ţi (i credincio(i robi
ai SăiB deoarece nu s-au lăsat biruiţi de 6rime>diile care ?m6resurau sufletele (i tru6urile
lor8 #i sunt cei care au biruit 6rin bărbăţia lor (i cu a>utorul harului lui /umneAeu8
-arile ispite sunt urmate de mari ,arisme. Ispitele care în%elep%esc
Atunci cEnd 9ei ?ntElni 6e drumul ne9oinţei tale o 6ace neschimbatăB atunci să
te temiB deoarece te afli de6arte de calea bătătorită de 6icioarele mult-6ătimitoare ale
Sfinţilor8 /eoarece cu cEt ?nainteAi 6e calea ce duce la 2m6ărăţia lui /umneAeuB aceasta 6e
care ţi-o 9oi s6une să-ţi fie semn de ?ncredinţareB (i anume că is6itele de9in tot mai
6uternice8 Cu cEt s6ore(ti mai multB cu atEt se ?nmulţesc is6itele8 A(adarB atunci cEndB
mergEnd 6e calea ne9oinţeiB 9ei 9edea ?năuntrul tău că e(ti ?m6resurat de diferite is6ite ce
de9in tot mai 6uterniceB să (tii căB ?ntr-ade9ărB sufletul tău a s6orit ?n chi6 tainic (i mai
multB 6rimind un alt har la cel de dinainte8
Căci 6otri9it cu măsura harului este (i mEhnirea 6ricinuită de is6iteB 6e care
/umneAeu o aduce ?n suflet8 Iar aici nu 9orbesc de mEhnirea adusă de is6itele lume(tiB ce
9in 6este unii oameniB 6entru a ?nfrEna răutatea lorB (i nici de tulburările tru6e(tiB ci de
?ntristările care sunt ?ngăduite numai monahilor isiha(ti8 Iar dacă sufletul este ne6utincios
(i nu 6oate răbda is6itele cele mariB atunci nu 9a 6utea 6rimi nici harismele cele mari8
,entru că /umneAeu nu dă o harismă mare fără să 9ină mai ?nainte o mare is6ităB căci
,agina )D
6otri9it cu as6rimea is6itelor sunt ?m6ărţite (i harismele de către ?nţele6ciunea lui
/umneAeuB 6e care oamenii de obicei nu o 6ot cu6rinde8 A(adarB du6ă mulţimea marilor
?ntristări 6e care le trimite 6urtarea de gri>ă a lui /umneAeuB 6oţi ?nţelege de cEtă cinste te-
a ?n9rednicit8 Căci 6otri9it cu ?ntristarea 6rin care treciB este (i mEngEierea ce o 6rime(ti8
Harisma lui /umneAeu nu se manifestă niciodată ?n chi6 9ădit la omB mai
?nainte ca acesta să guste amărăciunea is6itelor (i a ?ntristărilor8 /esigurB ea eHistă de mai
?nainte ?n mintea noastrăB ?nsă ?ntErAie să se facă cunoscută ca energie8 /e aceea trebuie ca
noi să a9emB ?n tim6ul is6itelorB ?n sufletul nostru bucurie (i frică8 'ucurieB 6entru că ne-
am ?n9rednicit să 6ă(im 6e calea 6e care au 6ă(it Sfinţii (i mai ales Iisus HristosB Care dă
9iaţă la toată lumeaB ?nsă suntem datori să a9em (i fricăB ca nu cum9a mEndria noastră să
fie 6ricina is6itelor8 /ar toţi cei care sunt smeriţi-cugetători sunt luminaţi de harul lui
/umneAeu (i 6ot să disceamă care is6ite sunt trimise 6entru s6orirea duho9nicească (i
6entru ?mbogăţirea 9ieţii ?n HristosB (i care sunt ?ngăduite de /umneAeu 6entru a ne
?nţele6ţi atunci cEnd se trufe(te inima noastră8
,agina )@
Ispitele în'ăduite cel!r mândri, care sunt "ră$maşi ai lui Dumnezeu
Aici 9oi 9orbi de is6itele care sunt trimise de toiagul duho9nicesc al lui
/umneAeuB 6entru ca sufletul să s6orească ?n 9irtuteB is6ite 6rin care el se eHerseaAăB se
ne9oie(teB este ?ncercat8
#le sunt5 lene9iaB ?ngreuierea tru6uluiB mole(eala mădularelorB aSedia Kslăbirea
Oi tulburarea sufletuluiLB tulburarea minţiiB ideea stăruitoare că a9em 9reo boală tru6eascăB
stările de deAnăde>deB ?ntunecarea cugetăriiB li6sa de orice a>utor omenesc (i de cele
trebuincioase tru6uluiB 6recum (i altele asemenea8
,rin aceste is6ite omul simte ?n sufletul său 6ărăsire (i ne?ncredere ?n el
?nsu(iB iar inima i se face ?nfrEntă (i smerită8 2n acest felB omul este ?ncercatB ca el să
dorească (i să caute harul ăcătorului său8 Iar aceste is6ite sunt iconomisite de
dumneAeiasca 6ronieB 6otri9it cu 6uterea răbdării (i cu ne9oia fiecăruia8 2n aceste is6iteB
9ei găsi ?m6letite mEngEierea lui /umneAeu (i nefericireaB lumina (i ?ntunericulB răAboiul
(i a>utorulB mEhnirea (i desfătarea8 Acesta este a(adar semnul că omul este a>utat de
/umneAeu (i s6ore(te8
,agina )+
Ispitele în'ăduite "ră$maşil!r lui Dumnezeu care sunt cei mândri
Aici 9eţi găsi is6itele 6e care le ?ngăduie /umneAeu celor fără de ru(ine (i
celor care cugetă semeţB să9Er(ind astfel nedre6tate ?naintea 'unului /umneAeu8 A(adar
is6itele 9ădit demoniceB ce de6ă(esc 6uterea lor de a răbdaB sunt5 li6sirea de ?nţele6ciunea
6e care o a9eauB atacul furios al 6atimii desfrEnăriiB care se sloboAe(te asu6ra lor 6entru a
smeri trufia lorB a6rinderea mEnieiB dorinţa de a-(i im6une 9oia lorB de a se ?m6otri9i ?n
cu9EntB de a-i mustra (i a-i 6ede6si 6e ceilalţiB dis6reţuirea doririlor celor du6ă /umneAeu
ale inimilor lorB ?n(elarea desă9Er(ită a minţii lorB hulele ?m6otri9a lui /umneAeuB cugetări
6line de nebunieB 9rednice de rEs - a( s6une mai degrabă de 6lEnsB dis6reţuirea de către
oameniB distrugerea re6utaţiei lorB bat>ocorirea (i chinuirea ?n multe feluri de către
demoniB 6e ascuns (i la arătareB dorinţa de a 6etrece ?m6reună cu mireniiB de a flecări
?ntotdeauna ca unii fără de minteB de a născoci lucruri nefolositoare (i de a s6une 6rofeţii
mincinoaseB de a făgădui lucruri ce de6ă(esc 6uterile lor8 Acestea sunt is6itele suflete(ti8
Iar is6itele cele tru6e(ti ale omului mEndru sunt5 ?ntEm6lările dureroase ce
stăruie 6ururea ?n ?m6letire cu el (i sunt ane9oie de destrămatB ?ntElniri cu oameni răi (i
necredincio(i care ?i 6ricinuiesc necaAuriQ uneori inima i se tulbură dintr-o dată din 6ricina
fricii lui /umneAeuQ de multe ori cade de 6e stEnci (i alte locuri ?nalteQ (i alte 6ătimiri rele
ale tru6ului li se ?ntEm6lă unora ca ace(tiaQ li6sirea năde>dii (i a credinţei ?n /umneAeuB
li6sa oamenilor care ar 6utea mEngEia inima lor deAnădă>duităB lucru ce este iconomisit
astfel de 6uterea lui /umneAeu8 ŞiB 6e scurtB unii ca ace(tia 6ătimesc toate cele care sunt
mai 6resus de 6uterea lor de a răbdaB la acestea adăugEndu-se (i răAboiul adus de 6atimile
lor8
Iar aceste is6ite ?nce6 atunci cEnd omul ?nce6e să se considere ?nţele6t8 Şi
astfel cade cEnd ?ntr-o is6ităB cEnd ?ntr-altaB 6otri9it cu măsura ?n care 6rime(te aceste
,agina )<
gEnduri de mEndrie8
A(adarB din felurile is6itelor ce te atacăB ?nţelege cărările ?nguste 6e care se
abat gEndurile tale8 Şi dacă 9ei 9edea ?m6letite unele dintre aceste is6ite cu cele 9ădit
demoniceB ce le-am arătat mai susB să (tii căB 6otri9it cu is6itele 6e care le 6rime(tiB s-a
cuibărit ?n tine mEndria (i te roade8
Ispita împu%inării de suflet
Atunci cEnd /umneAeu 9rea să aducă 6este om o mEhnire (i mai mareB ca
astfel să se 6ocăiască (i să caute mila SaB ?ngăduie să cadă ?n ?m6uţinarea de suflet8 Iar
aceasta na(te 6uterea cea tare a trEndă9ieiB ce ?năbu(ă sufletul (i-l face să 6reguste iadul8
A6oi 9ine duhul ie(irii din minţiB din care iA9orăsc nenumărate is6ite 6recum tulburarea
minţiiB mEniaB hulaB cErtireaB gEndurile necurateB mutarea dintr-un loc ?ntr-altulB căci
nicăieri nu-(i află odihnaB (i cele asemenea8
Iar dacă mă 9ei ?ntreba care este cauAa tuturor acestoraB ?ţi 9oi răs6unde că
ne6ăsarea8
2nsă leacul tuturor acestora este unul singurB cu a>utorul căruia omul 9a găsi
?ndată ?n sufletul său mEngEierea du6ă care tEn>ea8 A(adar care este acest leacM #ste
smerita-cugetare a inimii8 ără ea nu 6oate să strice cine9a ?ngrăditura is6itelorB ci
dim6otri9ă le face mai 6uternice (i atunci ele ?l co6le(esc8
,agina )C
Să nu te mEnii 6e mine că ?ţi s6un ade9ărul8 Niciodată nu ai căutat smerenia
cu toată 6uterea sufletului tău8 /acă 9reiB 9ino ?n ţinutul ei (i 9ei 9edea cum te 9a iAbă9i
de răutatea is6itelor8 CăciB du6ă măsura smeritei tale cugetăriB ?ţi 9a da /umneAeu (i
6uterea să rabAi necaAurile8
Şi 6otri9it răbdării taleB se u(ureaAă (i greutatea necaAurilor tale (i astfel
6rime(ti alinare8 Şi cu cEt 6rime(ti mEngEiereB cu atEt dragostea ta 6entru /umneAeu
cre(te8 Şi cu cEt iube(ti mai mult 6e /umneAeuB cu atEt se măre(te bucuria 6e care ţi-o
dăruie(te /uhul SfEnt8
,rea milosti9ul nostru ,ărinteB 9rEnd să ?ntoarcă ?n bine is6itele fiilor săi
ade9ăraţiB nu le ridicăB ci le dă 6utere ca să le rabde8 Toate aceste bunătăţi - alinareaB
dragostea (i bucuria - ne9oitorii le 6rimesc ca roade ale răbdăriiB ca să a>ungă la
desă9Er(ire8 ie ca HristosB /umneAeul nostruB să ne ?n9rednicească cu harul său să
suferim amărăciunea is6itelor 6entru dragostea LuiB ?ntru mulţumirea inimii8 Amin8
,agina =*
Din e/perien%a d!bândită în necazuri, se naşte în%elepciunea
Sfinţii ?(i arată ?n fa6tă dragostea lor 6entru /umneAeu 6rin toate cele 6e care
le rabdă 6entru Numele Său8 /umneAeu le trimite necaAuriB dar nu Se de6ărteaAă de eiB
6entru că ?i iube(te8 /in această dragoste 6ătimitoareB inima lor 6rime(te ?ndrăAnire ca să
6ri9ească la #l ?n chi6 neaco6eritB ?ncredinţaţi fiind că cererile lor 9or fi ascultate (i
?m6linite8
"are este 6uterea rugăciunii ce se face cu ?ndrăAnire8 Tocmai 6entru aceasta
/umneAeu lasă ca sfinţii Săi să guste toată ?ntristareaB ca să dobEndească eH6erienţă (i
astfel să se ?ncredinţeAe de a>utorul Său (i să ?nţeleagă cEt de mult se ?ngri>e(te de ei8
Astfel ei dobEndescB din is6iteB ?nţele6ciune8 Şi aceasta ca să nu rămEnă ne?ncercaţiB li6siţi
fiind de eH6erienţa duho9nicească atEt a bineluiB cEt (i a răuluiB ci să dobEndeascăB din
?ncercarea lorB cuno(tinţa tuturor lucrurilor8 Căci altfel 9or fi tErEţi de ne(tiinţă (i 9or
a>unge de bat>ocura dia9olilor8 /eoarece dacă ar fi ?ncercaţi numai ?n cele bune (i nu ar
a9ea eH6erienţa lu6tei cu răulB ar merge la răAboi cu desă9Er(ire neeH6erimentaţi8
Iar dacă susţinem că ei 6ot fi ?ncercaţi (i fără să aibă eH6erienţa lu6tei cu
is6itele cele releB este ca (i cum i-am asemăna cu boii (i cu asiniiB care nu au libertate ?n
nimic8 $mul nu 6oate gusta (i 6reţui bineleB dacă mai ?nainte nu a ?ncercat amărăciunea
is6itelor8 AstfelB atunci cEnd 9a ?ntElni ?n 9iaţă bunătăţile lui /umneAeuB el le 9a folosi
?ntru libertate cunoscEnd 9aloarea lorB ca (i cum le-ar dobEndi 6rin sudoarea sa8
$amenii 9in la cuno(tinţa cea ade9ărată atunci cEnd /umneAeu 2(i retrage
6uterea SaB făcEndu-i astfel să-(i simtă 6ro6ria lor slăbiciuneB greutatea ?ncercărilor (i
9iclenia 9ră>ma(ului8 Atunci ei ?nţeleg cu cine au a se lu6taB cEt de slabă este firea lor
omenească (i cum ?i 6ăAe(te 6uterea dumneAeiască8 2(i 9or da seama cEt de mult au s6orit
?n 9irtute (i că fără 6uterea lui /umneAeu sunt ne6utincio(i ?n faţa oricărei 6atimi8 Iar
,agina =-
aceasta o face /umneAeu ca ei să dobEndeascăB din toate aceste eH6erienţe ne6lăcuteB
ade9ărata smerenie (i să se a6ro6ie de #lB a(te6tEnd a>utorul Lui ?ntru rugăciune
stăruitoare8
Iar toate acestea de unde le 9or ?n9ăţa dacă nu din eH6erienţa dobEndită ?n
urma multor necaAuriB 6rin care /umneAeu ?ngăduie să treacăM
SfEntul A6ostol ,a9el s6une5 FŞi 6entru ca să nu mă trufesc cu măreţia
desco6eririlorB datu-mi-s-a mie un ghim6e in tru6B un ?nger al SataneiB să mă bată 6este
obraAB ca să nu mă trufescG K) Corinteni -)B +L8
/ar (i credinţă statornică dobEnde(te cine9a din aceste is6ite 6rin ?ncercarea
a>utorului dumneAeiescB 6e care de multe ori ?l 6rime(te ?n lu6ta sa8 Astfel se face
ne?nfricatB dobEndind cura> ?n 9remea is6itei8
Is6ita aduce folos tuturor oamenilor8 /acă ?ncercarea l-a folosit 6e ,a9elB
nimeni nu 6oate s6une că ea este nefolositoareB ci toţi aceia care nu 9or să 6rimească folos
din is6ite (i ?ncercăriB 6entru mEntuirea lorB 9or da seamă ?naintea lui /umneAeu8
,agina =)
Ispitele sunt un leac amar. Să-l primim aşadar cu smerenie şi răbdare
A(adarB ne9oitorii sunt is6itiţi 6entru a-(i mări bogăţia duho9niceascăB iar cei
ne6ăsători sunt is6itiTi 6entru a fi 6ăAiţi de ceea ce ?i 9atămăB cei adormiţi 6entru a se treAiB
cei ?nde6ărtaţi de /umneAeuB 6entru a se a6ro6ia de #lB iar 6rietenii lui /umneAeu ca să
intre cu ?ndrăAneală ?n casa Sa8 Un fiu care nu a fost scos ?n lumeB nu 6oate mEnui bogăţia
tatălui săuB astfel ?ncEt să se folosească de ea8 /e aceeaB /umneAeu trimite la ?nce6ut
greutăţi (i ?ncercări dureroase fiilor SăiB iar a6oi le arată ce daruri le 6regăte(te8 Sla9ă lui
/umneAeuB Care 6rin leacuri amare ne ?n9rednice(te să ne desfătăm de sănătatea
duho9niceascăJ
#ste cine9aB oareB care nu simte mEhnire (i osteneală ?n tim6ul ?ncercăriiM
#steB oareB cine9a care să nu simtă amărăciune atunci cEnd bea leacul is6itelor (i al
necaAurilorM A(adarB nimeni nu 6oate dobEndi o sănătate trainică fără să treacă 6rin acest
stadiu al ?ncercărilor8 2nsă nici răbdarea ?n is6ite nu este a noastră8 Căci cum ar 6utea
omulB care este un 9as de lutB să ţină ?ntr-?nsul a6aB dacă nu-l căle(te focul dumneAeiescM
/acă 9om 6leca ca6ulB atunci orice lucru bun (i folositor 2i 9om cere lui /umneAeu ?n
rugăciunea noastră cu smerenieB cu dorire ne?ncetată (i cu răbdareB ni-l 9a da8
A(a cum leacurile 6e care le luămB alungă din tru6ul nostru microbiiB tot astfel
(i mEhnirile 6uternice curăţă inima noastră de fa6tele (i amintirile cele rele8
,agina ==
Ru'ăciunile neîncetate făcute în "remea ispitel!r
A(a cum co6iii mici se ?nfrico(eaAă de 6ri9eli(tile ?ns6ăimEntătoare (i aleargă
la 6ărinţii lorB 6rinAEndu-se de hainele lor (i cerEndu-le a>utorulB tot astfel (i sufletul5 cu
cEt se teme mai mult de is6iteB cu atEt aleargă mai re6ede la /umneAeu (i se li6e(te de #lB
făcEnd rugăciuni ne?ncetate8 Cu cEt is6itele 9in asu6ra luiB una du6ă altaB cu atEt se roagă
mai mult8 2nsă atunci cEnd is6itele ?nceteaAăB iar sufletul ?(i află odihnaB de obicei el
6ierde contactul cu realitatea Kduho9nicească - nota traducătoruluiL (i se ?nde6ărteaAă de
/umneAeu8
Dumnezeu şi în'erii se bucură în necazurile n!astre, în timp ce dia"!lul
se bucură în trândă"ia şi traiul n!stru bun
Cu cEt cresc ostenelile noastre AilniceB tru6e(ti (i duho9nice(tiB cu atEt se
mic(oreaAă răAboiul tru6esc8 Căci mEhnirile (i 6rime>diile omoară iubirea de 6lăceriB ?n
tim6 ce traiul bun (i ne6ăsarea o hrănesc8 /e aceea (i /umneAeu cu ?ngerii Săi se bucură
?n mEhnirile (i necaAurile noastreB ?n tim6 ce satana (i toţi dia9olii lui se bucură atunci
cEnd trEndă9im (i 6etrecem ?n desfătare8
,agina =;
0sândeşte-te pe tine însu%i în "remea necazului şi nu deznădă$dui
Să fii 6regătit să 6rime(ti tot felul de dis6reţuiri (i >igniriB osEndiri (i ocări din
6artea tuturorB chiar (i de la cei de la care nu te a(te6ţi8 Să te consideri 6e tine ?nsuţi
9rednic de ele (i să le 6rime(ti 6e toate cu mulţumire (i cu bucurie8
Să rabAi orice osteneală (i mEhnire (i 6rime>dieB ce 9ine din 6artea demonilorB
ca unul ce ai ?m6linit 9oile lor cEnd erai ?n 6ăcat8 Şi să rabAi cu bărbăţie li6sirea celor de
trebuinţăB ?ntEm6lările ne6lăcute (i amărăciunile 9ieţii8
Să rabAi a9End ?ncredere ?n /umneAeuB chiar (i li6sa hranei tale AilniceB care
?n cEte9a ceasuri de9ine gunoi8
Iar toate acestea să le rabAi de bună9oieB 6unEndu-ţi năde>dea ?n /umneAeu (i
nea(te6tEnd de la altcine9a iAbă9irea sau alinarea8 Căci orice a>utor 9enit din 6artea
oamenilor se dă ?n urma luminării (i 6o9ăţuirii celei de la /umneAeu8 LasăB a(adarB toată
gri>a ta la /umneAeu (i ?n toate greutăţile tale osEnde(te-te 6e tine ?nsuţiB s6unEndu-ţi că tu
e(ti 6ricina tuturor relelorB ca unul ce ai mEncat din rodul o6rit al 6omului (i ai că6ătatB
astfelB felurite 6atimi8
,rime(teB a(adarB acum cu mulţumire amărăciunileB care te 9or scoate din
mole(eala ta (i care te 9or face să te ?ndulce(ti de harul lui /umneAeu8
,agina =D
„Be%ia” lui Dumnezeu îl face pe !m nesim%it!r fa%ă de întristări
Atunci cEnd se 9a de(te6ta ?n suflet dorinţa firească de a trăi lEngă /umneAeuB
iar acest 6ahar al doririi 9a adă6a 9iaţa ne9oitorului (i-l 9a ?mbătaB el nu 9a mai simţi
lumeaB nici ostenealaB ci se 9a face nesimţitor faţă de ?ntristări (i faţă de diferitele lucrări
ostenitoare8 AtunciB unul ca acesta simte că 6ă(e(te ?n aerB iar nu 6e 6ămEntB ca ceilalţi
oameni8 Şi aceasta 6entru că nu mai 9ede as6rimea drumului (i nu mai are ?naintea sa
munţi (i 9ăi de străbătut8 Căci a(a cum s6une Isaia5 F/rumurile colţuroase 9or de9eni
6entru ei căi netedeG KIsaia ;*B ;LB ei nu mai simt lumeaB 6entru că au ochii sufletului
?ndre6taţi către ,ărintele lor Ceresc8 Iar năde>dea lor ?n /umneAeu de9ine atEt de simţităB
?ncEt aceasta le aratăB a(a cum arătăm noi cu degetulB ?n fiecare cli6ăB cele care se află la
distanţe mari (i sunt ne9ăAute8 Acestea le 9ăd ?năuntrul lor cu ochiul cel ascuns al
credinţei (i ?ntr-un chi6 6e care nu 6utem să-l ?nţelegem dintru ?nce6ut8 Şi ?n9ă6ăiat fiind
sufletul lor de flacăra /uhului SfEntB ei le 9ăd 6e cele 9iitoare ca (i cum ar fi 6reAente8
*rupul se face nesim%it!r la necazuri
CEnd sufletul se 9a ?mbăta cu bucuria năde>dii (i a desfătării lui /umneAeuB
tru6ul se face nesimţitor la necaAuriB chiar dacă este bolnă9icios8 CăciB de(i ridică greutate
?ndoităB boala (i necaAulB nu slăbe(teB ci se desfăteaAă de bucuria lui /umneAeu ?m6reună
cu sufletul (i ?l a>ută să se bucureB de(i este bolnă9icios8 Acestea se 6etrec atunci cEnd ?n
suflet 9ine bucuria /uhului SfEnt8
,agina =@
)rin răbdarea în necazuri, ne facem părtaşi ai )atimil!r lui 1rist!s
Să-i cercetăm (i 6e filoAofii ateiB a(a cum se numesc888 Unii dintre ei biruiau
cu desă9Er(ire 6ofta tru6ească8 Alţii răbdau mai u(or ocările (i osEndirile8 Alţii sufereau
boli cum6lite fără să se ?ntristeAe8 Alţii iară(i arătau răbdare ?n necaAuri (i ?n mari
nenorociri8 Şi dacă ace(tia răbdau toate acestea din sla9ă de(artă sau din năde>de de(artăB
cu atEt mai mult noiB monahiiB - (i desigur toţi cre(tinii - suntem datori să răbdămB noi care
am fost chemaţi de /umneAeu să ne facem 6ărta(i ,atimilor (i sla9ei Lui8
Răbdarea în necazuri
Toate ?ntEm6lările dureroase (i necaAurileB atunci cEnd nu a9em răbdareB ne
chinuiesc ?ndoit8 ,entru că omulB 6rin răbdarea saB alungă amărăciunea nenorocirilorB ?n
tim6 ce ?m6uţinarea de suflet na(te deAnăde>dea iadului8
1ăbdarea este maica alinăriiB este o 6utere sufletească care se na(te dintr-o
inimă largă8 /ar această 6utere cu greu o află omul ?n necaAurile saleB dacă nu are
dumneAeiescul harB 6e care ?l dobEnde(te 6rin rugăciune stăruitoare (i lacrimi Oi
6artici6are la slu>bele 'isericii $rtodoHe8
,agina =+
Să suferim nedreptatea cu smerenie şi cu bucurie
Cel care 6oate răbda nedre6tatea cu bucurieB de(i 6oate să o ?nde6ărteAe (i să
o e9iteB a 6rimit ?năuntrul său mEngEierea lui /umneAeu ?m6reună cu ?ncrederea ?n #l8 Iar
cel care rabdă cu smerită-cugetare cle9etirile 6ornite ?m6otri9a saB unul ca acesta a a>uns
la desă9Er(ire (i se minuneaAă de el Sfinţii ?ngeri8 Căci nici o altă 9irtute nu este mai mare
(i mai greu de dobEndit8
Răbdarea este ,arisma lui Dumnezeu
Atunci cEnd răbdarea 9a cre(te ?n sufletele noastreB este semn că am 6rimit ?n
chi6 tainic harul alinării8 ,uterea răbdării este mai mare decEt simţirea bucuriei ?n inima
noastră8 Ca să trăim ?n /umneAeuB trebuie să smerim simţurile noastre8 Atunci cEnd
trăie(te inimaB simţurile se smerescB iar cEnd acestea se răA9rătescB inima moare 6entru
/umneAeu8
,agina =<
Răbdarea cea de mul%i ani care a adus îmbelşu'at ,arul lui Dumnezeu
Unul dintre Sfinţii ,ărinţi a s6us5
$datăB cEnd eram foarte ?ntristat din 6ricina ?ncercărilorB am mers la un
6ustnic bătrEn8 Acesta era bolna9 (i ţintuit la 6at8 /u6ă ce am luat binecu9Entarea luiB m-
am a(eAat lEngă el (i i-am s6us5
- ,ărinteB fă o rugăciune 6entru mineB căci mult mă mEhnesc din 6ricina
is6itelor dia9ole(ti8
AtunciB stareţul deschiAEndu-(i ochii mi-a s6us5
- iul meuB tu e(ti tEnăr (i de aceea nu ?ngăduie /umneAeu să fii co6le(it de
is6ite mai 6resus de 6uterea ta8
- /e(i sunt tEnărB am is6ite 6e care numai oamenii 9irtuo(i le au8
- /umneAeu 9rea să te facă ?nţele6t8
- Cum mă 9a face ?nţele6tM #u ?n fiecare Ai gust moartea sufletului8
- 2nceteaAăB fiul meuJ Am s6us că /umneAeu te iube(te (i ?ţi 9a da harul
Său8 Să (tiiB fiul meuB că treiAeci de ani m-am lu6tat cu demonii (i tim6 de douăAeci de ani
nu am simţit a>utorul lui /umneAeuB ?nsă du6ă ce a trecut cel de-al douăAeci (i cincilea anB
am ?nce6ut să simt o oarecare odihnăB care a ?nce6ut a6oi să crească tot mai mult8 2n cel
de-al douăAeci (i o6tulea an odihna a de9enit foarte simţită8 IarB cEnd se a6ro6ia sfEr(itul
celui de-al treiAecilea anB atEt de mult s-a ?ntărit ?ntru mine această odihnăB ?ncEt nu 6ot să
o eH6rim ?n cu9inte8 CEnd 9reau să mă ridic la rugăciuneB doar trei 6salmi a6uc să rostesc
cu gura mea (i ?ndată sunt ră6it ?n eHtaAB lEngă /umneAeu8 2n această stareB trei Aile dacă
stau ?n 6icioareB nu simt deloc oboseală8 %eAi cEtă odihnă mi-a 6ricinuit lucrarea cea de
mulţi ani a răbdăriiM
,agina =C
SFA*2RI D210+&I#(3*I
✧ Să-i iube(ti (i să 6ătime(ti ?m6reună cu cei săraciB ca (i tu să fii miluit de
/umneAeu8
✧ Să nu-i mustri 6e cei care au ?ntristare ?n inimăB ca să nu fii 6ede6sit cu acela(i
toiag (iB căutEnd 6e cine9a care să te alineB să nu afli 6e nimeniJ
✧Aminte(te-ţi că (i tu ai tru6 de ţărEnă (i fă binele tuturorB fără deosebire8
✧"ai 6resus decEt toate 9irtuţile este drea6ta socoteală8
✧ Să nu mustri 6e nimeni 6entru gre(eala luiB ci să te consideri răs6unAător 6entru
toateB chiar (i 6entru gre(eala a6roa6elui8
✧ "ai bine să fii dis6reţuitB decEt să dis6reţuie(ti 6e altul8 "ai bine să fii
nedre6tăţitB decEt să nedre6tăţe(ti8
✧ Să nu locuie(ti ?m6reună cu omul mEndruB ca să nu 6iardă sufletul tău harul
SfEntului /uhB (i astfel să de9ină săla( al 6atimilor 9iclene8
✧ Cel care fuge de sla9a cea de(artă a lumiiB unul ca acesta simte ?n sufletul său
sla9a 9eacului ce 9a să fie8
✧Ură(te odihna (i traiul bunB ca să-ţi 6ăAe(ti gEndurile tale netulburate8
✧ ere(te-te de ?ntElnirile cele multe (i ?ngri>e(te-te de sufletul tăuB ca să-ţi 6ăstreAi
lini(tea sufletească8
✧,ăAe(te-te de 6ăcatele cele miciB ca să nu caAi ?n cele mari8
✧ 2ţi este mai de folos să ?n9ieAi sufletul tău din 6atimiB cugetEnd la cele
dumneAeie(tiB decEt să ?n9ieAi morţi8
,agina ;*
✧"ulţi oameni au făcut lucruri minunateB au ?n9iat morţiB s-au ostenit să-i aducă 6e
cei ?n(elaţi la calea mEntuirii (i alte minuni mari8 "ulţi oameni au fost 6o9ăţuiţi cu
a>utorul lor la cunoa(terea de /umneAeu8 "ai tErAiuB ?nsăB ace(tia care au ?n9iat
morţiB au căAut ?n 6atimi de ocarăB ucigEnd astfel sufletul lor8 ,rin aceastaB 6rin
fa6tele lor 6ăcătoase ce s-au făcut arătateB ei au smintit 6e mulţi8 2n realitateB ei erau
cei bolna9i (i ?n loc să se ?ngri>ească de sănătatea lor sufleteascăB au ie(it ?n marea
lumii acesteia ca să tămăduiască (i să mEntuiască sufletele altoraB 6ierAEnd astfel
năde>dea ce o a9eau ?n /umneAeu (i sufletele lor8
✧ Cel care se scErbe(te de ?n(elarea (i răs6Endirea minţii ?n cele lume(tiB 9ede
?năuntrul inimii sale 6e Stă6Enul (i /omnul său8
✧ ,entru ca /umneAeu să ia ?n considerare 9irtuţile noastreB trebuie ca ele să fie
?nsoţite de ?nfrEnare tru6ească (i de con(tiinţă curată K6ost Oi s6o9edanieL8
✧"ai bine să locuie(ti ?m6reună cu 9ulturii decEt cu cel lacom (i nesăţios8
✧ "ai bine să trăie(ti ?m6reună cu cel infirm (i cu cel ne?nsemnatB decEt cu cel
mEndru8
✧"ai bine să fii 6rigonitB decEt să 6rigone(tiQ să fii răstignitB decEt să răstigne(tiQ să
fii nedre6tăţitB decEt să nedre6tăţe(tiQ să fii cle9etitB decEt să cle9ete(ti8
✧ 2ndre6tăţirea de sine nu are loc ?n 9iaţa cre(tinilor (i nu este cu6rinsă nicăieri ?n
?n9ăţătura lui Hristos8
✧ /acă iube(ti blEndeţeaB 9ei a9ea 6ace ?n sufletul tău8 Iar dacă te 9ei ?n9rednici să
dobEnde(ti 6aceaB te 9ei bucura ?n orice ?ncercare8
✧ /umneAeu rabdă toate ne6utinţele noastreB ?nsă nu-l suferă 6e cel care tot tim6ul
cErte(teB ci ?l 6ede6se(te ca să-l ?ndre6te8
,agina ;-
✧ &ura (i inimaB care ?n fiecare ?ncercare 2i mulţumesc lui /umneAeuB 6rimesc
binecu9Entarea Lui (i harul dumneAeiesc8
✧ Harului dumneAeiesc ?i 6remerge smerita-cugetareB iar 6ede6seiB cugetarea
semeaţă8
✧Atunci cEnd 9iaţa ta este du6ă /umneAeuB să nu te ?ntristeAi 6entru necaAurile (i
relele tale 6ătimiriB căci /umneAeu ţi le 9a ridica ?ntr-o bună Ai8 Să nu te temi nici de
moarteB 6entru că /umneAeu a 6regătit bunătăţile cele 9iitoare ca să te facă mai
6resus de moarte8
,agina ;)

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful