“Bí kíp” thöïc haønh cuûa chuyeân khoa taâm thaàn

baùc

1. Laøm chuû moái quan heä thaày thuoác-ngöôøi beänh: _thieát laäp giao tieáp; _laøm chuû buoåi khaùm beänh; _thieát laäp hôïp ñoàng ñieàu trò; _höôùng daãn (vöøa möùc); _phoøng traùnh “tai naïn”; 2. Nhaän ñònh ñuùng böùc tranh laâm saøng (ñuùng, ñuû caùc trieäu chöùng): _lieät keâ caùc trieäu chöùng; _hoûi caùc trieäu chöùng quan troïng; _laøm roõ caùc trieäu chöùng; 3. Xaùc ñònh beänh cô theå: _beänh nguyeân; _beänh phoái hôïp; 4. Löu yù caùc vaán ñeà aûnh höôûng ñeán keát quaû ñieàu trò: _söû duïng chaát; _loái soáng; _hoaøn caûnh moâi tröôøng 5. Thieát laäp chaån ñoaùn roõ raøng: _khoâng ñieàu trò neáu khoâng roõ chaån ñoaùn (RLTKTV) 6. Lieät keâ caùc phöông phaùp ñieàu trò (y hoïc chöùng cöù): _hoaù döôïc, taâm lyù, xaõ hoäi 7. Xaùc ñònh töông taùc thuoác: _ 8. Löïa choïn thuoác öu tieân: _an toaøn, hieäu quaû 9. Cho thuoác ñuû lieàu, ñuû thôøi gian: _shopping doctor; _traùnh duøng quaù nhieàu loaïi thuoác; 10. Yeâu caàu hoäi chaån khi nghi ngôø veà chaån ñoaùn vaø ñieàu trò: _ñaïo ñöùc, hieåu bieát 11. Xöû lyù caùc taùc duïng phuï: _parkinson, dystonia, akathesia, 12. Ñaùnh giaù hieäu quaû ñieàu trò:

_lieät keâ caùc trieäu chöùng ñích keøm ñoä naëng; (response, remission, relapse, recurrence); 13. Ngöøng thuoác: _thuoác gaây haïi, thuoác khoâng coù ñích, ngöøng ñieàu trò; _rebound, recurrence, withdrawal; 14. Ghi cheùp hoà sô:

Caùc kyõ naêng cô baûn cuûa thaày thuoác laâm saøng
1. 2. 3. 4. Khaùm: toaøn dieän, ñaày ñuû, caån thaän Chaån ñoaùn: lyù luaän, tieâu chuaån Ñieàu trò: an toaøn, hieäu quaû (y hoïc chöùng cöù) Höôùng daãn: traû lôøi caâu hoûi

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful