Giai Ñoaïn Traàm Caûm Chuû Yeáu

A. Coù naêm (hoaëc hôn) caùc trieäu chöùng sau ñaây hieän dieän
trong cuøng khoaûng thôøi gian 2 tuaàn vaø bieåu hieän moät söï thay ñoåi khaùc vôùi hoaït ñoäng chöùc naêng tröôùc ñoù; toái thieåu phaûi coù moät trieäu chöùng hoaëc (1) khí saéc traàm hoaëc (2) maát thích thuù hoaëc thuù vò. Löu yù: khoâng bao goàm caùc trieäu chöùng maø roõ raøng laø do moät beänh noäi khoa toång quaùt, hoaëc caùc hoang töôûng, aûo giaùc khoâng phuø hôïp khí saéc. (1) khí saéc traàm suoát ngaøy, gaàn nhö moãi ngaøy, ñöôïc chæ ra bôûi lôøi keå chuû quan (ví duï: caûm giaùc buoàn hoaëc troáng vaéng) hoaëc bôûi söï quan saùt cuûa ngöôøi khaùc (ví duï: bieåu loä khoùc loùc). Löu yù: ôû treû em vaø thanh thieáu nieân coù theå laø khí saéc deã bò kích thích . (2) giaûm ñaùng keå thích thuù hoaëc thuù vò trong haàu heát caùc hoaït ñoäng, suoát ngaøy, gaàn nhö moãi ngaøy (ñöôïc chæ ra bôûi lôøi keå chuû quan hoaëc quan saùt khaùch quan cuûa ngöôøi khaùc). (3) giaûm caân ñaùng keå khoâng do aên kieâng hoaëc taêng caân (ví duï: moät söï thay ñoåi hôn 5% troïng löôïng cô theå trong moät thaùng), hoaëc, giaûm hoaëc taêng theøm aên gaàn nhö moãi ngaøy. Löu yù: ôû treû em, xem xeùt vieäc khoâng ñaït caân naëng nhö mong ñôïi. (4) maát nguû hoaëc nguû nhieàu gaàn nhö moãi ngaøy. (5) kích thích hoaëc chaäm chaïp taâm thaàn vaän ñoäng gaàn nhö moãi ngaøy (quan saùt ñöôïc bôûi ngöôøi khaùc chöù khoâng chæ laø caûm giaùc chuû quan veà söï baát an hoaëc chaäm laïi). (6) meät moûi hoaëc maát söùc löïc gaàn nhö moãi ngaøy. (7) caûm giaùc veà söï voâ duïng hoaëc coù toäi quaù möùc hoaëc khoâng thích hôïp (maø coù theå laø hoang töôûng) gaàn nhö moãi ngaøy (khoâng chæ laø töï traùch mình hoaëc coù toäi veà vieäc coù beänh). (8) giaûm khaû naêng suy nghó hoaëc taäp trung, hoaëc söï do döï, gaàn nhö moãi ngaøy (do lôøi keå chuû quan hoaëc quan saùt khaùch quan). (9) yù nghó laëp ñi laëp laïi veà caùi cheát (khoâng phaûi laø sôï cheát), yù nghó töï töû laëp ñi laëp laïi khoâng coù keá hoaïch roõ raøng, hoaëc moät coá gaéng töï töû hoaëc moät keá hoaïch töï töû cuï theå. Caùc trieäu chöùng khoâng ñaùp öùng tieâu chuaån cho moät Giai Ñoaïn Hoãn Hôïp (xem trang ppp).

B.

C. Caùc trieäu chöùng gaây ra ñau khoå hoaëc suy giaûm ñaùng keå treân laâm saøng veà caùc lónh vöïc hoaït ñoäng xaõ hoäi, ngheà nghieäp hoaëc caùc chöùc naêng quan troïng khaùc. D. Caùc trieäu chöùng khoâng do aûnh höôûng sinh lyù tröïc tieáp cuûa moät döôïc chaát (ví duï: moät thuoác laïm duïng, moät thuoác ñieàu trò) hoaëc moät beänh noäi khoa toång quaùt (ví duï: nhöôïc giaùp). E. Caùc trieäu chöùng khoâng ñöôïc giaûi thích toát hôn bôûi söï Tang Toùc, nghóa laø sau söï maát moät ngöôøi thaân yeâu, caùc trieäu chöùng toàn taïi keùo daøi hôn hai thaùng hoaëc ñaëc tröng bôûi suy giaûm chöùc naêng ñaùng keå, söï aùm aûnh beänh lyù vôùi söï voâ duïng, yù töôûng töï töû, caùc trieäu chöùng loaïn thaàn, hoaëc chaäm chaïp taâm thaàn vaän ñoäng.  296.2x Caùc tieâu chuaån chaån ñoaùn cho Roái Loaïn Traàm Caûm Chuû Yeáu, Giai Ñoaïn Ñôn Ñoäc A. Söï hieän dieän cuûa moät Giai Ñoaïn Traàm Caûm Chuû Yeáu duy nhaát (xem trang ppp) B. Giai Ñoaïn Traàm Caûm Chuû Yeáu naøy khoâng ñöôïc giaûi thích toát hôn Bôûi Roái Loaïn Phaân Lieät Caûm Xuùc vaø khoâng ñöôïc choàng leân Taâm Thaàn Phaân Lieät, Roái Loaïn Daïng Phaân Lieät, Roái Loaïn Hoang Töôûng hoaëc Roái Loaïn Loaïn Thaàn Khoâng Ñònh Roõ Khaùc. C. Chöa heà coù moät Giai Ñoaïn Höng Caûm (xem trang ppp), moät Giai Ñoaïn Hoãn Hôïp (xem trang ppp), hoaëc moät Giai Ñoaïn Höng Caûm Nheï (xem trang ppp). Löu yù: söï loaïi tröø naøy khoâng aùp duïng neáu caùc giai ñoaïn gioáng höng caûm, gioáng hoãn hôïp hoaëc gioáng höng caûm nheï gaây ra bôûi döôïc chaát hoaëc ñieàu trò hoaëc do aûnh höôûng sinh lyù tröïc tieáp cuûa moät beänh noäi khoa toång quaùt. Neáu hieän taïi ñaùp öùng ñuû tieâu chuaån cho moät Giai Ñoaïn Traàm Caûm Chuû Yeáu, ñònh roõ tình traïng laâm saøng hieän taïi vaø/hoaëc caùc ñaëc ñieåm cuûa noù: Nheï, Trung Bình, Naëng Khoâng Coù Caùc Ñaëc Ñieåm Loaïn Thaàn/ Naëng Coù Caùc Ñaëc Ñieåm Loaïn Thaàn (xem trang ppp) Maïn tính (xem tcp 2) Coù Caùc Ñaëc Ñieåm Caêng Tröông Löïc (xem tcp 3) Coù Caùc Ñaëc Ñieåm Saàu Uaát (xem tcp 4) Coù Caùc Ñaëc Ñieåm Khoâng Ñieån Hình (xem tcp 5) Coù Khôûi Phaùt Sau Sinh (xem tcp 6) Neáu hieän taïi khoâng ñaùp öùng ñuû tieâu chuaån cho moät Giai Ñoaïn Traàm Caûm Chuû Yeáu, ñònh roõ tình traïng laâm saøng hieän taïi cuûa Roái Loaïn Traàm Caûm Chuû Yeáu hoaëc caùc ñaëc ñieåm cuûa giai ñoaïn Gaàn Nhaát:

Thuyeân Giaûm Moät Phaàn, Thuyeân Giaûm Hoaøn Toaøn (xem trang ppp) Maïn Tính (xem trang ppp) Coù Caùc Ñaëc Ñieåm Caêng Tröông Löïc (xem trang ppp) Coù Caùc Ñaëc Ñieåm Saàu Uaát (xem trang ppp) Coù Caùc Ñaëc Ñieåm Khoâng Ñieån Hình (xem trang ppp) Coù Khôûi Phaùt Sau Sinh (xem trang ppp) Löu yù ghi maõ: xem caùc thuû tuïc ghi maõ ôû trang ppp.

 Caùc Muïc Ñònh Roõ Ñoä Naëng/ Loaïn Thaàn/ Thuyeân
Giaûm ñoái vôùi Giai Ñoaïn Traàm Caûm Chuû Yeáu hieän taïi (hoaëc gaàn nhaát) .x1–Nheï: coù ít trieäu chöùng vöôït quaù yeâu caàu ñeå laøm chaån ñoaùn, vaø caùc trieäu chöùng gaây ra söï suy giaûm nheï veà chöùc naêng ngheà nghieäp hoaëc caùc hoaït ñoäng xaõ hoäi thöôøng ngaøy hoaëc caùc moái lieân heä vôùi caùc ngöôøi khaùc. .x2–Trung Bình: caùc trieäu chöùng hoaëc suy giaûm chöùc naêng ôû giöõa möùc ñoä “nheï“ vaø “naëng”. .x3–Naëng, Khoâng Coù Caùc Ñaëc Ñieåm Loaïn Thaàn: coù vaøi trieäu chöùng vöôït quaù yeâu caàu ñeå laøm chaån ñoaùn vaø caùc trieäu chöùng laøm caûn trôû ñaùng keå ñeán chöùc naêng ngheà nghieäp hoaëc caùc hoaït ñoäng xaõ hoäi thöôøng ngaøy hoaëc caùc moái lieân heä vôùi caùc ngöôøi khaùc. .x4–Naëng, Coù Caùc Ñaëc Ñieåm Loaïn Thaàn: caùc hoang töôûng hoaëc aûo giaùc. Neáu coù theå, ñònh roõ caùc ñaëc ñieåm loaïn thaàn coù phuø hôïp khí saéc hoaëc khoâng phuø hôïp khí saéc: Caùc Ñaëc Ñieåm Loaïn Thaàn Phuø Hôïp Khí Saéc: caùc hoang töôûng hoaëc aûo giaùc maø noäi dung cuûa noù hoaøn toaøn phuø hôïp vôùi chuû ñeà traàm caûm ñieån hình veà thieáu soùt caù nhaân, coù toäi, beänh taät, caùi cheát, söï hö voâ hoaëc ñaùng bò tröøng phaït. Caùc Ñaëc Ñieåm Loaïn Thaàn Khoâng Phuø Hôïp Khí Saéc: caùc hoang töôûng hoaëc aûo giaùc maø noäi dung cuûa noù khoâng lieân quan vôùi chuû ñeà traàm caûm ñieån hình veà thieáu soùt caù nhaân, coù toäi, beänh taät, caùi cheát, söï hö voâ hoaëc ñaùng bò tröøng phaït. Bao goàm caùc trieäu chöùng nhö, caùc hoang töôûng buoäc toäi (khoâng lieân quan tröïc tieáp ñeán chuû ñeà traàm caûm), tö duy bò aùp ñaët, tö duy phaùt thanh vaø caùc hoang töôûng bò ñieàu khieån. .x5–Thuyeân Giaûm Moät Phaàn: coù hieän dieän caùc trieäu chöùng cuûa Giai Ñoaïn Traàm Caûm Chuû Yeáu nhöng khoâng ñaùp öùng ñuû tieâu chuaån, hoaëc coù moät thôøi kyø khoâng coù trieäu chöùng coù yù nghóa cuûa Giai Ñoaïn Traàm Caûm Chuû Yeáu keùo daøi ít hôn 2 thaùng theo sau söï keát thuùc Giai Ñoaïn Traàm Caûm Chuû Yeáu. (Neáu Giai Ñoaïn Traàm Caûm Chuû Yeáu

choàng leân treân Roái Loaïn Loaïn Khí Saéc, thì chæ ghi moät mình chaån ñoaùn Roái Loaïn Loaïn Khí Saéc khi Giai Ñoaïn Traàm Caûm Chuû Yeáu khoâng coøn ñaùp öùng ñuû tieâu chuaån). .x6–Thuyeân Giaûm Hoaøn Toaøn: trong suoát 2 thaùng vöøa qua, khoâng coù daáu hieäu hoaëc trieäu chöùng coù yù nghóa cuûa Roái Loaïn naøy. .x0–Chöa Ñònh Roõ. Maïn Tính lieân tuïc ít nhaát 2 naêm. Coù Caùc Ñaëc Ñieåm Caêng Tröông Löïc Böùc tranh laâm saøng ñöôïc noåi baät bôûi ít nhaát hai bieåu hieän sau: (1) Baát ñoäng vaän ñoäng, khi thaáy uoán saùp (bao goàm uoán saùp taïo hình) hoaëc söõng sôø. (2) Hoaït ñoäng vaän ñoäng quaù möùc (roõ raøng laø khoâng coù muïc ñích vaø khoâng bò aûnh höôûng bôûi caùc kích thích beân ngoaøi). (3) Phuû ñònh tuyeät ñoái (moät söï khaùng cöï baát ñoäng roõ raøng ñoái vôùi moïi höôùng daãn hoaëc duy trì moät tö theá cöùng ngaéc choáng laïi moïi noã löïc ñeå laøm chuyeån ñoäng) hoaëc caâm laëng. (4) Tính chaát ñaëc bieät cuûa vaän ñoäng töï yù, khi thaáy laøm daùng ñieäu (giaû ñònh töï yù veà caùc tö theá khoâng thích hôïp hoaëc kyø quaùi), caùc cöû ñoäng ñònh hình, caùc kieåu caùch noäi baät, hoaëc laøm ñieäu boä noåi baät. (5) Nhaïi lôøi hoaëc nhaïi ñoäng taùc. Coù Caùc Ñaëc Ñieåm Saàu Uaát A. Moät ñieàu sau ñaây xaûy ra trong suoát thôøi kyø naëng nhaát cuûa giai ñoaïn hieän taïi: (1) Maát vui thuù trong taát caû hoaëc gaàn nhö taát caû caùc hoaït ñoäng (2) Thieáu phaûn öùng vôùi caùc kích thích laøm vui thuù thöôøng ngaøy (khoâng caûm thaáy toát hôn nhieàu laém, duø laø taïm thôøi, khi moät ñieàu gì ñoù toát ñeïp xaûy ra). B. Ba (hoaëc hôn) caùc ñieàu sau: (1) tính chaát khaùc bieät cuûa khí saéc traàm (nghóa laø, khí saéc traàm ñöôïc traûi nghieäm moät caùch khaùc bieät khaùc vôùi loaïi caûm giaùc ñöôïc traûi nghieäm sau caùi cheát cuûa moät ngöôøi thaân) (2) traàm caûm thöôøng naëng hôn vaøo buoåi saùng (3) thöùc daäy sôùm (ít nhaát 2 tieáng tröôùc giôø thöùc daäy haøng ngaøy) (4) chaäm chaïp hoaëc kích thích taâm thaàn vaän ñoäng ñaùng keå (5) chaùn aên hoaëc suït caân quan troïng (6) coù toäi quaù möùc hoaëc khoâng thích hôïp Coù Caùc Ñaëc Ñieåm Khoâng Ñieån Hình

A. Söï phaûn öùng khí saéc (nghóa laø, khí saéc raïng rôõ khi phaûn öùng laïi caùc söï kieän döông tính thöïc söï hoaëc tieàm taøng). B. Hai (hoaëc hôn) caùc ñieåm sau: (1) taêng caân hoaëc taêng theøm aên quan troïng (2) nguû nhieàu (3) lieät ruõ nhö chì (nghóa laø, caûm giaùc naëng nhö chì ôû tay, chaân) (4) moâ hình coù töø laâu veà tính nhaïy caûm baùc boû giöõa caùc caù nhaân (khoâng giôùi haïn vaøo caùc giai ñoaïn xaùo troän khí saéc) maø daãn ñeán söï suy giaûm ñaùng keå veà xaõ hoäi hoaëc ngheà nghieäp C. Caùc tieâu chuaån khoâng ñaùp öùng cho Coù Caùc Ñaëc Ñieåm Saàu Uaát hoaëc Coù Caùc Ñaëc Ñieåm Caêng Tröông Löïc trong cuøng moät giai ñoaïn. Coù Khôûi Phaùt Sau Sinh Khôûi phaùt cuûa Giai Ñoaïn trong phaïm vi 4 tuaàn sau sinh.

http://www.4shared.com/file/74714566/b985e178/Tram_ cam.html

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful