_¸¸____¸

¸¸______¸_¸¸
Dharma-paryāya

A dharmák felsorolása

(vázlat)

készítette
Uherkovich László


Albertirsa
2005. szeptember_¸¸____¸______¸_¸
2
Uherkovich László 11/26/2009 1:24:55 PM
Dpal-brtsegs rakrita (Srikutarakrita) Chos-kyi rnam-grangs
(Dharma-prayāya), azaz A dharmák számbavétele c. művének
rövid ismertetése

[A Manual of Key of Buddhist Terms. Categorization of Buddhist Terminology with
Commentary, by Lotsawa Kaba Paltseg, translated by Thupten K. Rikey and Andrew
Ruskin. Dharamsala: Library of Tibetan Works and Archives, 1992 alapján. Ez a munka
tartalmazza a Chos-kyi rnam-grangs című alapszöveg fordítását, és az alapszöveghez
készült Chos-kyi rnam-grangs-kyi brjed-byang shes-bya-ba (Dharma-paryāyābhismarana-
nāma), azaz A dharmák felsorolásának emlékeztetője című kommentárt is felhasználta, bár
a sokat igérő angol címmel ellentétben nem fordította le azt teljességében. A kommentár
érdekessége, hogy a kánonban az alapszöveg előtt szerepel, így a cimekkel ellentétben tkp.
az alapszöveg az emlékeztető, és a kommentár az “emlékeztető felsorolás.”]

A Chos-kyi rnam-grangs (
______¸_
), azaz A dharmák számbavétele a legfontosabb
buddhista szakterminusok felsorolását és legfőképpen jól áttekinthető csoportosítását tűzi
ki céljául. A buddhista kanonikus irodalomban való tájékozódás megkönnyítésére írta a
8. századi tibeti származású Ka-ba Dpal-brtsegs (Srikuta, vagy Srikutarakrita), aki a
Phan-yul régióban a Ka-ba klánban született. Szülei Ka-ba blo-ldan és Brong-gza’ mdo-
lcam voltak.
Tevékenysége a Khri-srong lde-btsan király uralkodása alatti időszakhoz, szoro-
sabban a Bsam-yas kolostorhoz köthető. Padmasambhava, Tibet híres tantrikus mestere
Vairocanát, Chogro Lui Gyaltsant és a Ka-ba Dpal-brtsegs-t, mint három indiai
mahászidha újretestetöltését ismerte fel, és eképpen karmikus kapcsolatot és autoritást a
szanszkrit buddhista szövegek tibeti nyelvre való fordításában. Mielőtt fordítói tevékeny-
ségüket elkezdték ezek a híres személyiségek és reinkarnációk, beavatást nyertek a külső,
belső és tikos tantrákba. Ka-ba Dpal-brtsegs tevékeny részt vett ezután, fordítói társaival
együtt, a Bsam-yas kolostorban összpontosuló fordítói tevékenységben. Khri-srong lde-
btsan király megbízta őt, hogy Sántaraksita segédje legyen a szentszövegek kiadói,
szerkesztői munkájában, melyket a Bsam-yas kolstorhoz kapcsolódó első fordítói kors-
zakban adtak ki (
__¸_¸__¸¸
).
Mikor az első fordítói korszak véget ért a Bsam-yas-ban, a király megbízta, hogy
másik három fordító segítségére, meghívjon egy indiai panditot Kasmírból, aki
leellenőrizné az összes szöveget, melyet addig tibeti nyelvre fordítottak. Ő nem csupán az
Indiába tartó csoport vezetője lett, hanem a király személyes képviselője is. Vimalamitra
_¸¸____¸______¸_¸
3
Uherkovich László 11/26/2009 1:24:55 PM
pandittal, akit Indrabodhi királyságában tartózkodó ötszáz pandit közül választottak ki,
tért vissza. Továbbá közvetítő volt Khri-srong lde-btsan király és a nem-buddhista mi-
niszterek között, mikor Vairocanát hamisan megvádolták a nem-tiszta tanítások megtartá-
sával, mialatt Indiában volt. Közvetlenül visszatérésekor Vairocanát száműzték Tsha-ba
Rong-ba (Dél-kelet Tibet) A király ítéletét követően Vairocanát visszahelyezték a Bsam-
yas-ba, Ka-ba Dpal-brtsegs három másik fordítóval Tsa-ba Rang-ba ment és visszahozta
őt, és evvel elkezdődött a fordítói tevékenységek második korszaka. Úgy is tekintik, mint
jó gyakorlót, aki elsajátította a más emberek gondolatában olvasás hatalmát. A nevét tar-
talmazza ama korszak huszonöt híres mahásziddhájának (
_¸_¸__¸_
) felsorolása.
Abban az időszakban, mikor ezek a sziddhák hatalmi versengést tartottak fen a
bon-po papokkal, mondják róla, hogy küzdelemre hívott és legőgyött egy bizonyos Tshe-
mi g.yung-drung-nak (
___¸¸_¸
) nevezett nagyhatalmú bon-po papot. Azonban semmi
ismeretünk nincs róla a történelmi Bsam-yas vitában, noha azt mondják róla, hogy na-
gyon járatos volt a kínai nyelvben.
1
A tibeti irodalomhoz való hozzájárulása számos fordításból és az általa írt néhány
más munkából áll. Több mint hetven szöveget fordított, melyek magukba foglalják a
buddhista tanulmányok szinte mindent területét. A legmagasabban becsült hozzájárulása-
inak egyike a fordított szövegek katalógusa, mely szövegek a két legnagyobb közép-tibeti
könyvtárban őríztek meg, a Phangthang Kamed-ben (
¸¸¸_¸___
) és a Tongthang
Denkar-ban (
_¸_¸____¸
). Ezek a Bka’-gyur és a Bstan-’gyur legkorábbi katalógusai.
Más munkái, melyek a Bstan-’gyur-ban őrződtek meg: a
__¸¸_¸___¸
(Peking No.
5843.), a
__¸¸_¸_¸_¸_______¸¸____
(Peking No. 5844), és a
__¸¸_¸¸__¸__¸
Élete későbbi részében tantrikus gyakorlatokat foly-
tatott, és számos tantrikus szertartást végzett el. A Padma thang-yig (
¸___¸¸_
) sze-
rint, Ka-ba Dpal-brtsegs, a Zahor és Vairocana fegyelmének (upadhyaya) megtartója
volt, akik vezető alakjai voltak a Khri-srong lde-btsan számára a Bsam-yas és Központi
katedrálisba (
__¸
) bemutatott ritusoknak.

1
Chandra, Lokesh: bka' thang sde lnga, dga' ldan phun tshogs gling edition, Delhi, 1982, p. 530.

_¸¸____¸______¸_¸
4
Uherkovich László 11/26/2009 1:24:55 PM
_____¸_¸
(Peking No. 4728). Továbbá lefordította a dzogschen meditációs rendszer né-
hány szövegét is, melyek immár a Rnying-ma-pa munkák tantra gyűjteményében (
_¸_¸
__¸__
) találhatóak fel.
Megbízható források nem tesznek említést a halálának idejéről, mégis bizonyos,
hogy hosszú ideig élt Khri-srong lde-bntsan halála után. Tri-de Srong-tsang, a közvetlen
utána következő király uralkodása alatt is élt, és katalógusokat állított össze.
Noha nagyon kevés tudós volt mindenütt a következő századokban, aki az életéről és tet-
teiről próbált meg írni, jó híre nem nem csökkent le egészen korunkig.


A magyar fordításról
A magyar fordítás, vagy inkább a fordítást követő „csoportosító-vázlat” a ti-
beti szöveg pekingi kiadású (The Tibetan Tripitaka, vol. 145. Mdo-hgrel
CXXVI
_
(Cho), No. 5850 Chos-kyi rnam-graogs, fo. 345b1-352b5, 140-
143 pp. vette alapul, valamint erősen figyelembe vette a fenetebb említett A
Manual of Key of Buddhist Terms. Categorization of Buddhist Terminology
with Commentary, by Lotsawa Kaba Paltseg, translated by Thupten K. Ri-
key and Andrew Ruskin. Dharamsala: Library of Tibetan Works and Arc-
hives, 1992 munka csoportosításait.

A fordításnál segítséget jelentett legfőképpen a fent említett tibeti szövegforrás angol for-
dítása, mely legelőször is TSEPAK RIGZIN: Tibetan-English Dictionary of Buddhist
Terminology, Published by the Library of Tibetan Works and Archives, Dharamsala.
1986 reviedált szótárára hivatkozik, természetesen a nehezebb részek után itt is utánanéz-
tem. Ennek ellenére szinte az összes kifejezésnek utánanéztem a pekingi kiadású tibeti-
tibeti-kínai „háromkötetes nagy szótárban”, a BOD-RGYA TSHIG-MDZOD CHEN-MO Peking:
Mi-rigs dpes-skrun-khang, 1993 szótárban is (ez már elérhető elektronikus formátumban
is). Valamint jelentős segítség volt J EFFREY HOPKINS: Tibetan-Sanskrit-English
Dictionary kéziratos kiadása (HOPKINS, J .: Tibetan-Sanskrit-English Dictionary Tibetan
Studies Institute, Dylee Virginia and the (kiadási év nélküli gépirat), valamint ennek
elektronikusan elérhető változata is. Sok szempontból segítséget nyújtott KŐRÖSI CSOMA,
S.: Sanskrit-Tibetan-English Vocabulary (Mahāvyutpatti) (Terjék J ózsef (ed): Collected
_¸¸____¸______¸_¸
5
Uherkovich László 11/26/2009 1:24:55 PM
Works of Alexander Csoma de Körös, vol. 3) Budapest, Akadémiai Kiadó, 1984, illetve a
klasszikusnak tekinhető DAS, S. C.: Tibetan-English Dictionary New-Delhi, Motilal
Banarsidass, 1998 (reprint); és ez, a kevéssé ismert terminológiai szótár: LODEN SHENRAP
DAGYAB: Bod-brda'i tshig-mdzod Delhi, Library of Tibetan Works and Archives, 1989 is
több szempontból jelentős segítség volt.
A felsorolásszerű csoportosítás szorosan követi a tibeti szöveget. A pekingi kiadású ká-
non fóliószámozásait vastagbetűsen is kiemelve megadtuk a könnyebb tájékozódás ked-
véért._¸¸____¸______¸_¸
6
Uherkovich László 11/26/2009 1:24:55 PM
Tartalom

1. az öt szkandha
¸¸¸_¸

1.1. a tizenöt forma-szkandha
_____¸¸¸___¸
1.2. az érzés szkandha
_¸_¸¸¸¸¸

1.3. képzetalkotás szkandha
¸_¸___¸¸¸¸

1.4. összetevő tényezők szkandha
¸_¸___¸¸¸¸

1.4.1. az 51 tudattényező
___¸__¸_¸¸_¸_________¸
1.4.1.1. az 5 mindenhol jelenlévő tudattényezők
_¸__¸___¸

1.4.1.2. az 5 meghatározott tudattényezők
¸¸__¸¸_¸¸
1.4.1.3. a 11 erényes tudattényező
________¸
1.4.1.4. a 6 gyökér szennyeződés
___¸_¸__¸ ___¸
1.4.1.5. a 20 másodlagos szennyeződés
__¸___¸___¸¸

1.4.1.6. a 4 változó tudattényező
____¸¸_¸___¸

1.4.1.7. az önhittség 7 fajtája
¸_¸___¸__¸_¸
(a gyökérszennyeződések csoportjába tarto-
zik)
1.4.1.8. az 5 helytelen nézet
_____¸_¸
(a gyökérszennyeződések csoportjához tartozik)
1.4.2 a tizennégy tudathoz nem társuló összetevő tényező
____¸___¸____¸
1.5. a tudatosság szkandha: a nyolc tudatosság
__¸¸__¸¸¸¸¸_¸__¸¸__¸____¸
2. a nyolc tárgy
¸¸___¸
3. a tizenkét érzéki tartomány
_________¸
4. a tizennyolc elem (az érzékelés tizennyolc eleme)
________¸
5.

a függő keletkezés
___¸¸_¸¸¸¸_¸¸
5.1. a külső függő keletkezés
_¸¸___¸¸_¸¸¸¸_¸_¸
5.1.1.

a külső függő keletkezés hat oka
____¸

5.2. a belső függő keletkezés 12 tagja
_¸____¸¸_¸¸¸¸_¸_¸

5.2.2. A belső függő keletkezés 12 tényezőjének megszüntetése
5.3. a belső függő keletkezés hat feltétele
_________¸

5.4. öt jellemvonás, melyet a függő keletkezésen belül látunk
____¸__¸_¸___¸

6. a hat ok
___¸

7. a négy feltétel = a tapasztalás négy feltétele
____¸
8. az öt eredmény, öt féle eredmény
¸____¸
9. a két igazság
___¸___¸

_¸¸____¸______¸_¸
7
Uherkovich László 11/26/2009 1:24:55 PM
10. a három jellemvonás
________¸

11. az öt dharma/jelenség(fajta)
___¸

12. a két Én-nélküliség
_____¸___¸

13. a három hordozó/a három út
_____¸

14. a három drágaság, három ékesség
_________¸¸
15. a megvilágosodás 37 tagja/ága
_¸_______________¸_¸

15.1. a négy éberség megalapozása
__¸______¸__¸

15.2. a négy tökéletes elhagyás/a négy erőfeszítés
¸¸__¸¸_¸___¸
15.3. a mágikus képességek négy lába/tagja
_¸_¸__¸¸__¸

15.4. az öt erő
__¸¸_¸

15.5. az öt hatalom
____¸
15.6. a megvilágosodás hét tényezője
_¸___¸_¸___¸_¸
15.7. az árja nyolcrétű ösvény
¸¸__¸¸¸_¸_¸____¸

16. az öt ösvény
¸__¸
16.1. a felhalmozás ösvénye
____¸_

16.2. az előkészület ösvénye
_¸_¸¸_¸

16.3. a látás ösvénye
__¸_¸¸_¸
16.4. a meditáció ösvénye
__¸¸¸_
16.5. a tökéletesség (befejezés) ösvénye
__¸__¸¸¸_

17. a tíz tökéletesség
¸¸¸___¸__¸
18. a bódhiszattva tíz szintje
_¸______¸¸___¸


19. a Buddha négy bölcsessége
_¸____¸____¸

20. a Buddha három teste
_¸________¸
21. a Tathágata négy tökéletes analitikus tudása
________¸¸__¸¸__¸¸¸_¸__¸

22. a Tathágata négy félelem nélkülisége
________¸¸_¸__¸__¸

23. a Tathágata hat természetfeletti tudása
________¸¸_¸_¸¸__¸¸__¸

24. egy Tathágata tíz hatalma
________¸¸_____¸

25. a Tathágata tíz ereje
__¸__¸

26. a Tathágata 18 mással nem osztott tulajdonásága/másoktól eltérő 18 tulajdonsága
_¸____
___¸__¸_____¸

27. a Hármas kosár, Tripitaka
______¸

28. A “Kiváló beszéd” tizenkét tagja. A Tripitaka 12 része
__¸¸_¸_¸______¸
_¸¸____¸______¸_¸
8
Uherkovich László 11/26/2009 1:24:55 PM
29. a négy szándék/a négy célzatosság (a magyarázatra szoruló szútrákban található Buddha négy
alapvető szándéka)
__¸_¸__¸
30. a négy rejtett szándék, a rejtett szándék négy fajtája, Buddha magyarázatra szoruló tanításainak
négy típusa
__¸¸__¸_¸__¸

31 a négy árja igazság
___¸__¸
31.1. a szenvedés árja igazsága
____¸¸

31.2. a szenvedés eredetének árja igazsága
_¸_¸_¸¸

31.3. a szenvedés megszüntetésének árja igazsága
¸__¸¸

31.4. az ösvény árja igazsága, a szenvedés megszüntetésére vezető ösvény árja igazsága
¸_¸

32. a Hallgatók felhalmozás ösvényének öt aspektusa
________¸__¸
33. az előkészület ösvénye
_¸_¸¸_

34. látás ösvénye
__¸_¸¸_

34.1. a látás ösvénye tudtának 16 tudatpillanata
_¸_¸¸_______________¸

35. a meditáció ösvénye
____¸¸¸_¸

36. a befejezés/betetőzés ösvénye
__¸__¸¸¸_¸

37. a Hallgatók 16 tudása
_______¸____¸
38. a Hallgatók teljes felszabadulásának nyolc ösvénye
_______¸¸_¸_¸¸____

38.1. a négy belépés
¸__¸__¸
38.2. négy gyümölcsben tartózkodás
¸___¸___¸__¸

38.3. a két folyamba lépett
____¸__¸_____¸

39. a kétfajta Ön-buddha
¸¸_¸______¸

40. a nyolc világi ösvény
¸_____¸_____¸
40.1. a négy (forma birodalmon belüli) koncentráció
________¸

40.2. a négy forma-nélküli (forma-feletti) elmélyedés
___¸¸¸__¸__

41. a nyolc felszabadulás
__¸¸_¸¸___¸

42. a nyolc kimagasló koncentráció
_¸_____¸¸_______¸
43. a folytatólagosan létező kilenc meditatív elmélyedés
__¸____¸¸___¸¸¸__¸__¸¸

44. a tíz mindent magába foglaló koncentráció/ a tíz mindent magába foglaló észlelés
__¸¸_____
__¸

45. az érző lények három tartománya/birodalma
____________¸
45.1. a vágyak tartományában az érző lények 20 létállapota
¸__¸¸__________¸_¸_¸___¸
45.2. a forma-tartomány 17 istenosztálya
___________¸_¸

45.3. a forma-nélküli birodalom 4 istenosztálya
______¸¸_¸___¸
_¸¸____¸______¸_¸
9
Uherkovich László 11/26/2009 1:24:55 PM

(fol. 345b)

1.
¸¸¸_¸
phung-po lnga - az öt szkandha/pszicho-fizikai komplexum/aggregátum

1.1.
_____¸¸¸¸
forma-szkandha

1.2.
_¸_¸¸¸¸¸
érzés szkandha

1.3
¸_¸___¸¸¸¸
képzet(alkotás) szkandha

1.4.
¸_¸___¸¸¸¸
összetevő tényezők szkandha

1.5
__¸¸__¸¸¸¸¸¸
tudatosság szkandha

1.1.
_____¸¸¸___¸
a tizenöt forma-szkandha

1.1.1.
¸_¸___¸__¸
a [nagy] négy elem

(1)
_¸___¸
föld elem

(2)
_¸___¸
víz elem

(3)
_¸___¸
tűz elem

(4)
_¸____¸
levegő elem

1.1.2.
_¸__¸¸____¸
=
___¸__¸¸_________¸

a tizenegy (négy elemből) származta-
tott forma

az öt érzékelő képesség
(1)
_____¸¸¸
szem érzékelő képesség (látóképesség)
2
(2)
__¸__¸¸¸
fül érzékelő képesség (hallóképesség)


(3)
_¸__¸¸¸
orr érzékelő képesség (szaglóképesség)

(4)
_¸__¸¸¸
nyelv érzékelő képesség (ízlelő képesség)

(5)
¸____¸¸¸
test érzékelő képesség (tapintó képesség)

az érzékelő képességek tárgyai

(6)
____¸
forma

(7)

hang


2
Az érzékelő képességek (
__¸¸
) nem ugyanazok, mint az érzékszervek. A buddhista hagyomány az érzéki
képességeket annak ellenére, hogy azok a négy nagy elem származékai, nem materiálisnak fogja fel. Vis-
zont egyértelműen megmondják a buddhista szövegek, hogy ezek a testben hol helyezkednek el. A négy
nagy elem sem materiális, hanem inkább a formaiság, vagy szubsztancialitás ideái.
_¸¸____¸______¸_¸
10
Uherkovich László 11/26/2009 1:24:55 PM
(8)

illat

(9)
¸¸
íz

(10)
¸__¸
tapintási tárgy

(11)
__¸¸¸____¸_¸¸
nem érezhető (tapintható) tárgyak

1.2.
_¸_¸¸¸¸_____¸
a három érzés szkandha (a következő):

(1)
___¸
kellemes érzés

(2)
____¸¸
kellemetlen érzés

(3)
____¸_¸¸
se nem kellemes, se nem kellemetlen érzés (szószerint:
egyik sem)

1.3.
¸_¸___¸¸¸¸¸____¸
a három képzet(alkotás) szkandha:

(1)
_¸¸¸
kicsi

(2)
___¸¸_¸¸¸
kiterjedt

(3)
____¸¸
határtalan (mérhetetlen)

1.4.
¸_¸___¸¸¸¸
az összetvő tényezők szkandha

1.4.1.
___¸__¸_¸¸_¸_________¸
az ötvenegy tudattényező

1.4.2.
____¸___¸____¸
a tizennégy tudathoz nem társuló összetevő tényező

1.4.1.
___¸_¸_¸_¸¸_¸__¸
az (51) tudattényező tudattényező összetevő
tényezők

1.4.1.1.
_¸__¸___¸
a mindenhol jelenlévő tudattényezők
3
(1)
¸_¸¸
érintkezés (=a tudat érintkezése, találkozássa a tárggyal)

(2)
¸_¸__¸¸
figyelem

(3)
_¸_¸
érzés

(4)
¸_¸__¸
képzet(alkotás), a tárgy képzete

(5)
___¸¸
szándék, akarat


3
Vagy: mindig jelenlévő tudattényzők. Ezek minden tudathoz (
___
), vagy tudatpillanathoz társulnak.
Nélkülük nem jöhet létre tapasztalás.

_¸¸____¸______¸_¸
11
Uherkovich László 11/26/2009 1:24:55 PM

1.4.1.2.
¸¸__¸¸_¸¸
meghatározott tudattényezők

(1)
¸_¸_¸¸
törekvés

(2)
__¸¸
hit, bizalom

(3)
__¸¸
éberség

(4)
_¸¸¸__¸
stabilizáció, összpontosítás

(5)
__¸_¸
bölcsesség, felismerés

(fol. 346a)
1.4.1.3.
________¸
a tizenegy erényes (üdvös) tudattényező

(1)
__¸¸
hit

(2)
¸___¸¸
szégyenérzet

(3)
_¸¸_¸¸
erkölcsösség

(4)
____¸¸___¸__¸
nem-vágyakozás erényes gyökérok

(5)
__¸__¸¸___¸__¸
nem-gyülölet erényes gyökérok

(6)
______¸¸___¸_¸
nem-ostobaság erényes gyökérok

(7)
___¸__¸
törekvés, erélyesség

(8)
____¸_¸¸
mentális hajlékonyság, mentális rugalmasság

(9)
__¸_¸¸
lelkiismeretesség

(10)
__¸___¸
kiegyensúlyozottás, neutralitás

(11)
__¸¸_¸__¸
nem-ártás

1.4.1.4.
___¸_¸__¸
=
___¸
a hat gyökér (alap) szennyeződés
4
(1)
¸_____¸
vágyakozás


(2)
_¸__¸
gyűlölet, harag

(3)
¸_¸¸
önhittség, büszkeség

(4)
_¸_¸¸
tudatlanság

(5)
__¸
hamis nézetek

(6)
___¸
kételkedés


4
A
___¸_¸¸
szószerint nyomorúságot, szenvedést jelent. Kissé erőltetetten a magyar szenv szóval is
forítják. Mi itt a szennyeződés fordítást adjuk, mivel ezek a negatív tényezők a tudatot beszennyezik.

_¸¸____¸______¸_¸
12
Uherkovich László 11/26/2009 1:24:55 PM

1.4.1.5.
__¸___¸___¸¸
a húsz másodlagos (kísérő) szennyeződés

(1)
__¸
harag

(2)
¸___¸¸__¸¸
neheztelés, düh

(3)
¸__¸¸
(4)
__¸¸
(5)
___¸
irígység

(6)
_¸_¸
fukarság, zsugoriság

(7)
_¸¸
(8)

csalás, megtévesztés

(9)
___¸¸
(10)
__¸¸¸___¸¸
(11)
¸___¸¸
(12)
_¸__¸_¸¸
(13)
___¸_¸¸
(14)
__¸_¸¸
(15)
___¸¸
hitetlenség

(16)
¸¸¸
lustaság

(17)
____¸¸
lelkiismeretlenség, erkölcstelenség

(18)
___¸_¸¸
feledékenység

(19)
__¸¸_¸¸_¸
(20)
______¸_¸¸
önelemzés hiánya


1.4.1.6.
____¸¸_¸___¸
a négy változó tudattényező

(1)
¸__¸¸
bánkódás, bűnbánat

(2)
___¸
alvás

(3)
__¸¸
vizsgálódás

(4)
___¸¸
elemzés

_¸¸____¸______¸_¸
13
Uherkovich László 11/26/2009 1:24:55 PM
1.4.1.7.
¸_¸___¸__¸__¸
az öthittség hét fajta (a gyökérszennyeződések cso-
portjába tartozik)


(1)
¸_¸¸
önhittség

(2)
__¸¸_¸¸
túlzó önhittség (felsőbbrendűség érzés)

(3)
¸_¸¸__¸¸_¸¸
önhittségnél nagyobb önhittség

(4)
¸¸__¸¸¸_¸¸
az “Én-gondolat” önhittsége

(5)
_¸_¸¸¸_¸¸
beképzelt önhittéség, öntelt önhittség

(6)
_¸____¸¸¸_¸¸
alsóbbrendűség gondolat önhittsége
(kissebrendűség érzés)

(7)
¸_¸¸¸_¸¸
ártalmas önittség


1.4.1.8.
_____¸__¸
az ötfajta helytelen nézet (=a hat
gyökérszennyeződés(
___¸
) közé tartozó helytelen nézet (
__¸
) öt fajtája)

(1)
¸_____¸__¸
a múlandóság halmainak nézete

(2)
__¸¸__¸¸__¸
végletek fenntarásának nézete
(3)
¸_¸¸__¸
kifordult nézet

(4)
______¸__¸¸
helytelen nézetet magasabbrendűként fenntartani

(5)
_¸____¸¸__¸_¸______¸__¸¸
rossz erkölcsi előírásokat és
életmódot magasabbrendűnek tartani

1.4.2.
____¸___¸_¸¸¸_¸________¸¸______¸_¸_¸_¸______¸_____¸
A tudathoz nem társuló összetvő tényezők: a forma és a tudattényezők....
(1)
__¸¸
megszerzés, megvalósulás

(2)
¸_¸____¸¸¸__¸¸___¸¸¸__¸¸
képzet(alkotás) nélküli
megszüntetésbe való elmélyedés

(3)
¸__¸¸___¸¸¸__¸¸¸_¸____¸¸
a megszüntetés
elmélyedésében való képzetnélküliség

(4)
_____¸¸¸
életerő

(5)
¸_____¸¸
típusok hasonlósága, hasonló típus

_¸¸____¸______¸_¸
14
Uherkovich László 11/26/2009 1:24:55 PM
(6)
__¸
születés

(7)
__¸
öregedés

(fol. 346b)
(8)
___¸¸
fennállás

(9)
___¸¸
állandótlanság

(10)
_¸____¸
szótövek csoportja

(11)
¸_¸___¸
betűk csoportja

(12)
__¸____¸
a közönséges ember állapota

(13)
___¸__¸¸___¸____¸¸
1.5.
__¸¸__¸¸¸¸¸_¸__¸¸__¸____¸
a tudatosság szkandha: a nyolc tudatosság:

(1)
_____¸¸__¸¸
szem-tudatosság (látás-tudatosság)

(2)
__¸__¸¸__¸¸
fül-tudatosság (hallás-tudatosság)

(3)
_¸__¸¸__¸¸
orr-tudatosság (szaglás-tudatosság)

(4)
_¸__¸¸__¸¸
nyelv-tudatosság (ízlelés-tudatosság)

(5)
¸____¸¸__¸¸
test-tudatosság (tapintás-tudatosság)

(6)
¸____¸¸__¸¸
elme-tudatosság (gondolkodás-tudatosság)

(7)
___¸_¸___¸_¸
szennyezett-elme

(8)
_¸_____¸¸__¸¸
alap-tudatosság (tárház-tudatosság)

¸¸____¸¸__¸¸__¸¸___¸¸__¸__¸¸______¸¸¸
az elme-tudatosság (gondolkodás-tudatosság) érzékszervi erő mind a hat tuda-
tosság megszüntével nyomban merül fel

2.
¸¸___¸
a nyolc tárgy/a tudatosságok nyolc tárgya

(1)
_¸_¸
érzés

(2)
¸_¸__¸
képzet, megismerés

(3)
¸_¸__¸
összetevő tényezők

(4)
__¸¸¸____¸_¸¸
nem tapintható, fel nem fogható tárgy

(5)
¸_¸________¸¸
a nem összetett tér

_¸¸____¸______¸_¸
15
Uherkovich László 11/26/2009 1:24:55 PM
(6)
______¸_¸_¸¸¸__¸¸
a nem-elemző megszűnés

(7)
__¸____¸¸¸__¸¸
elemző megszűnés

(8)
______¸
olyanság

___¸_¸____¸__¸_¸___¸
a szennyezett elmét kísérő négy tényező:

(1)
_____¸_¸¸
az Én tekintetében ostobaság

(2)
______¸
Én-nézet

(3)
____¸_¸_¸
Énben való önhittség

(4)
_______¸¸¸
Énhez ragaszkodás


_¸_____¸¸__¸_¸
az alaptudatosság:

(1)
_____________¸
minden mag alapja

(2)
¸___¸___¸
minden újraszületés alapja

(3)
___¸
minden újraszületés oka

(4)
¸_¸___¸__¸
csak a testen belül áll fenn

(5)
____¸_¸¸__¸¸¸____¸¸
a tárgyak és jellemvonásaik
különbségét nem megismerő

(6)
¸____¸¸
részek nélküli(ség)

(7)
_____¸¸¸__¸¸
folytonosan kibontakozó

3.
_________¸
a tizenkét érzéki tartomány/az érzékelés 18 tartománya

(1)
_______¸
szem érzéki tartomány

(2)
__¸¸
fül ~

(3)
_¸¸
orr ~

(4)
_¸¸
nyelv ~

(5)
¸__¸
test (tapintási) ~

(6)
¸__¸
elme ~

(7)
_____¸
forma ~

(8)
_¸¸
hang ~

_¸¸____¸______¸_¸
16
Uherkovich László 11/26/2009 1:24:55 PM
(9)
_¸¸
illat ~

(10)
¸¸¸
íz ~

(11)
¸__¸¸
tapintási tárgy ~

(12)
_______¸
dharma ~

4.
________¸
a tizennyolc elem (az érzékelés tizennyolc eleme)

(1)
______¸
szem ~

(2)
________¸
forma

(3)
_____¸¸__¸¸___¸
szem-tudatosság elem

(4)
__¸___¸
fül ~
(5)
_¸___¸
hang ~

(6)
__¸__¸¸__¸¸___¸
hallás-tudatosság ~

(7)
_¸___¸
orr ~

(8)
_¸___¸
illat ~

(9)
_¸__¸¸__¸¸___¸
szaglás tudatosság ~

(10)
_¸___¸
nyelv ~

(11)
¸¸___¸
íz ~

(12)
_¸__¸¸__¸¸___¸
ízlelés tudatosság ~

(13)
¸_____¸
test ~

(14)
¸__¸
tapintási tárgy ~

(15)
¸____¸__¸¸___¸
test tudatosság ~

(16)
¸_____¸
elme ~

(17)
______¸
dharma ~

(18)
¸____¸¸__¸¸___¸
elme tudatosság ~

5.
___¸¸_¸¸¸¸_¸¸
a függő keletkezés

5.1.
____¸_¸¸¸¸_¸_¸
külső függő keletkezés

5.2.
_¸___¸¸_¸¸¸¸_¸_¸
belső függő keletkezés

_¸¸____¸______¸_¸
17
Uherkovich László 11/26/2009 1:24:55 PM
(fol. 347a)

5.1.
_¸___¸¸_¸¸¸¸_¸_¸
a külső függő keletkezés

(1)
___¸____¸¸
magból hajtás (csíra)

(2)
__¸¸_____¸
hajtásból (csírából) levél

(3)
____¸__¸_¸
levélből törzs

(4)
_¸_¸___¸¸
törzsből rügy

(5)
__¸¸__¸¸¸
rügyből bél (virág kezdemény)

(6)
_¸¸¸____¸
bélből (virág kezdeményből) virág

(7)
___¸_¸___¸
virágból gyümölcs

5.1.1.
____¸
a külső függő keletkezés hat oka:

(1)

föld

(2)

víz

(3)

tűz

(4)
_¸¸
levegő

(5)
____¸¸
tér

(6)
_¸_____¸
az idő tartománya

5.2.
_¸____¸¸_¸¸¸¸_¸_¸
a belső függő keletkezés 12 tényezője és
létrejövésük:
(1)
_¸_¸¸
nem-tudás

(2)
¸_¸__¸
összetevő tényezők


(3)
__¸¸__¸¸
tudatosság

(4)
_¸_¸____¸
név és forma

(5)
______¸
az érzékelés hat tarománya

(6)
¸_¸¸
érintkezés (az érzékek érintkezése tárgyaikkal)


(7)
_¸_¸
érzés


(8)
__¸¸
szomj/létszomj

(9)
¸_¸¸
ragaszkodás/tapadás

_¸¸____¸______¸_¸
18
Uherkovich László 11/26/2009 1:24:55 PM

(10)
__¸¸
létesülés/létesülési folyamat

(11)
__¸
születés

(12)
___¸¸_¸__¸__¸__¸__¸_¸¸____¸__¸¸¸______¸¸¸__¸___
¸_¸_¸__¸____¸_¸¸¸¸___¸¸___¸_¸_¸¸_¸¸¸
öregedés, halál, nyomorúság, jajveszékelés boldogtalanság és nyugtalanság jön
létre. Így jönek létre ezek a pusztán szenvedések halmai.

(a tibetiszövegben található formában)
_¸_¸¸____¸_¸__¸
a nem tudás feltételével az összetvő tényezők
jönnek létre

¸_¸_________¸¸__¸¸
az összetevő tényezők felétételével a tudatossák ke-
letkezik

__¸¸__¸¸_____¸_¸____¸
a tudatosság feltételével a név és forma ~

_¸_¸_______________¸
a név és forma feltételével az érzékelés hat tar-
tománya ~

___________¸_¸¸
az érzékelés hat tartománya feltételével az érinkezés ~

¸_¸¸_____¸_¸
az érintkezés feltételével az érzés ~

_¸_¸______¸¸
az érzés feltételével a szomj ~

__¸¸____¸_¸¸
a szomj feltételével a ragaszkodás (tapadás) ~

¸_¸¸______¸¸
a ragaszkodás feltételével a létesülés ~

__¸¸______¸
a létesülés fetételével a születés ~

__¸_______¸¸_¸__¸____¸___
a születés feltételével az öregedés, halál, nyomorúság, jajveszékelés

_¸¸____¸__¸¸¸______¸¸¸__¸___¸_¸_¸__¸____¸_¸¸¸¸_¸__¸¸_
__
szenvedés, boldogtalanság és nyugtalanság jön létre: Így jönek létre ezek a pusztán
¸_¸_¸¸_¸¸¸
szenvedések halmai.


_¸¸____¸______¸_¸
19
Uherkovich László 11/26/2009 1:24:55 PM
5.2.2. A belső függő keletkezés 12 tényezőjének megszüntetése (a függő keletkezés
tényezői fordított sorrendben)

_¸_¸¸__¸_¸_¸__¸__¸
a nem-tudás megszüntetésével az összetevő
tényezők megszűnnek

_¸__¸___¸___¸¸__¸__¸
az összetevő tényezők megszüntetésével a tuda-
tosság megszűnik

__¸¸__¸¸___¸__¸_¸____¸__¸
a tudatosság megszüntetésével a név és for-
ma megszűnik

_¸_¸__¸__¸__¸_______¸__¸
a név és forma megszüntetésével az
érzékelés hat tartománya megszűnik

______¸___¸_¸¸_¸¸__¸
az érzékelés hat tartományának megszüntetésével az
érintkezés megszűnik

¸_¸¸___¸_¸_¸_¸__¸
az érintkezés megszüntetésével az érzés megszűnik

_¸_¸___¸___¸¸__¸
az érzés megszüntetésévek a szom megszűnik

__¸¸___¸_¸_¸¸__¸
a szomj megszűntetésével a ragszkodás megszűnik

¸_¸¸___¸_¸__¸¸__
a ragaszkodás megszüntetésével a létesülés
megszűnik

__¸¸___¸___¸__¸
a létesülés megszüntetésével a születés megszűnik

__¸___¸____¸_¸__¸¸____¸__¸_¸¸____¸__¸¸¸______¸¸¸__¸
a születés megszüntetésével az öregedés, halál, nyomorúság, jajveszékelés, szen-
vedés, boldogtalanság és nyugtalanság

___¸__¸¸¸_¸_¸
megszűnik.
(fol. 347b)
__¸____¸_¸¸¸¸_¸__¸¸___¸__¸¸¸_¸¸¸
Így szüntetjük meg ezeket a kizárólag szenvedés halmait.


_¸¸____¸______¸_¸
20
Uherkovich László 11/26/2009 1:24:55 PM
5.3.
_________¸
a belső függő keletkezés hat feltétele:

(1)

föld

(2)

víz

(3)

tűz

(4)
_¸¸
levegő

(5)
____¸¸
tér

(6)
__¸¸__¸¸___¸
tudatosság tartománya

5.4.
____¸__¸_¸___¸
öt jellemvonás, melyet a függő keletkezésen belül látunk

(1)
__¸¸_¸_¸¸
állandótlanság

(2)
__¸¸_¸_¸¸
a nihilizmus hiánya

(3)
¸¸_¸_¸_¸¸
a bennerejlően létező jelenség nem-létrejövése

(4)
_____¸¸¸_¸_¸
nagy eredmények, melyek kisebb okokból származnak

(5)
__¸¸__¸__¸
tudatfolytonosság, melyben ezek az eredmények mani-
fesztálódnak

6.
___¸
a hat ok (a jelenségek felmerülésének hat oka)

(1)
__¸¸_¸
ható ok, tevékeny ok,cselekvő ok

(2)
____¸_¸_¸_¸
veleszületett ok

(3)
_¸____¸¸_¸
azonos-állapot ok

(4)
__¸_¸¸___¸_¸
kísérő ok, együttjáró ok

(5)
_¸__¸__¸_¸
mindig jelenlévő ok

(6)
__¸¸__¸¸_¸
kibontakozó/beérő ok

7.
____¸
a négy feltétel (a tapasztalás négy feltétele)

(1)
____¸¸__¸
tárgyi feltétel

(2)
___¸¸__¸
alapvető feltétel =alanyi feltétel

(3)
____¸¸__¸
közvetlenül megelőző feltétel

(4)
_¸__¸
okozati feltétel

_¸¸____¸______¸_¸
21
Uherkovich László 11/26/2009 1:24:55 PM
8.
¸____¸
az öt eredmény

(1)
__¸¸__¸¸¸___¸
beért eredmény

(2)
____¸¸¸___¸
oknak megfelelő eredmény

(3)
_¸_¸¸___¸
megszűnési eredmény

(4)
_____¸¸¸___¸
személyek által okozott eredmények

(5)
___¸¸¸___¸
környezeti eredmények (környezetként tapasztalt
eredmények)

9.
___¸___¸
a két igazság

(1)
_¸_______¸¸
konvencionális/relatív igazság/valóság

(2)
____¸¸___¸¸
végső igazság/valóság

9.1.
_¸_¸______¸¸¸¸____¸
a konvencionális/relatív igazságnak is két
fajtája van:

(1)
¸¸__¸¸_¸___¸
tökéletes konvencionális/relatív igazság

(2)
¸¸__¸_¸_¸¸_¸____¸
nem tökéletes konvencionális igazság

10.
________¸
a három jellemvonás

(1)
_¸_____¸
tulajdonított/elképzelt jellemvonás

(2)
_____¸¸
mástól függő jellemvonás

(3)
¸¸___¸¸
tökéletes/tökéletesen megalapozott jellemvonás

11.
___¸
az öt dharma/jelenség(fajta)

(1)
_¸¸
név, elnevezés

(2)
____¸
ok

(3)
__¸¸__¸¸
fogalmiság, fogalmi gondolkozás

(4)
¸¸__¸¸¸__¸
tökéletes bölcsesség

(5)
______¸
Olyanság

12.
_____¸___¸
a két Én-nélküliség/a két Önvaló nélküliség

_¸¸____¸______¸_¸
22
Uherkovich László 11/26/2009 1:24:55 PM
(1)
__¸_____¸¸
a dharmák/jelenségek Én-nélkülisége

(2)
_¸__¸_____¸¸
a személyiség Én-nélkülisége

13.
_____¸
a három hordozó/a három út

(1)
_______¸¸
a Hallgatók hordozója, Srávakajána

(2)
¸¸_¸______¸¸
az Ön-buddhák hordozója, Pratyékabuddhajána

(3)
__¸__¸¸
a Nagy hordozó, Mahájána

14.
_________¸¸
a három drágaság, három ékesség

(1)
_¸_________¸
Buddha-drágaság

(2)
________¸
Dharma-drágaság

(3)
__¸_¸_______¸
Szangha-drágaság

(fol. 348a)

15.
_¸_______________¸_¸
a megvilágosodás 37 tagja/ága

15.1.
__¸______¸__¸
a négy éberség megalapozása

15.2.
¸¸__¸¸_¸___¸
a négy tökéletes elhagyás

15.3.
_¸_¸__¸___¸
a mágikus képességek négy lába/tagja

15.4.
__¸¸_¸
az öt erő

15.5.
____¸
az öt hatalom

15.6.
_¸___¸_¸___¸_¸
a megvilágosodás hét tényezője

15.7.
¸¸__¸¸¸_¸_¸____¸
az árja nyolcrétű ösvény

_¸¸____¸______¸_¸
23
Uherkovich László 11/26/2009 1:24:55 PM
15.1.
__¸__¸___¸__¸
a négy éberség megalapozása (a négy közeli kon-
templáció)

(1)
¸___¸__¸___¸¸
a test feletti éberség megalapozása

(2)
_¸___¸__¸___¸¸
az érzések feletti éberség megalapozása

(3)
_____¸__¸___¸¸
a tudat feletti éberség megalapozása

(4)
____¸__¸___¸¸
a dharmák/tudattárgyak feletti éberség megala-
pozása

15.2.
¸¸__¸¸_¸___¸
a négy tökéletes elhagyás/a négy erőfeszítés

(1)
__¸____¸_____¸_______¸¸__¸_¸¸_¸_¸___¸¸
a még fel nem
merült nem üdvös káros dharmák nem létrejövése miatti törekvés megte-
remtése

(2)
__¸____¸____¸____¸_¸_¸¸_¸_¸___¸¸
a már létrejött nem
üdvös káros dharmák elhagyása miatt a törekvés megteremtése

(3)
___¸_____¸______¸¸_¸¸_¸_¸___¸¸
a még létre nem jött üdvös
dharmák létrehozása miatt a törekvés megteremtése

(4)
___¸____¸______¸¸___¸_¸___¸_¸__¸¸___¸¸_¸_¸¸_¸¸¸¸_
____¸¸__¸_¸¸¸_¸_¸___¸¸
a már felmerült erényes dharmák fenntartása, ismételt megteremtése, meg nem
romlása, és majdani tökéletes megvalósulása miatt a törekvés megteremtése.

15.3.
_¸_¸__¸¸__¸
a mágikus képességek négy lába/tagja

(1)
¸_¸_¸¸_¸¸¸___¸_¸¸_¸___¸__¸¸_¸_¸__¸¸¸
nyolc ellenszer alkalmazásával ellátott törekvésen való koncentráció

(2)
_____¸¸¸___¸_¸¸_¸___¸__¸¸_¸_¸¸__¸¸¸
a nyolc ellenszer alkalmazásával ellátott tudat koncentrációjának mágikus
képesség lába

(3)
___¸____¸¸¸___¸_¸¸_¸___¸_¸¸¸_¸_¸__¸¸¸
a nyolc ellenszer alkalmazásával ellátott törekvésen való koncentráció mágikus
képességének lába

(4)
__¸¸_¸¸¸____¸¸¸_¸___¸__¸¸_¸_¸__¸¸¸
a nyolc ellenszerel ellátott elemzés alkalmazásával ellátott elemzés mágikus
képességének lába/tagja

_¸¸____¸______¸_¸
24
Uherkovich László 11/26/2009 1:24:55 PM
15.4.
__¸¸_¸
az öt erő

(1)
____¸¸¸
a hit ereje

(2)
___¸_____¸¸¸
a törekvés ereje

(3)
__¸¸__¸¸¸
az éberség ereje

(4)
_¸¸¸_____¸¸¸
a koncentráció ereje

(5)
__¸____¸¸¸
a bölcsesség ereje

15.5.
____¸
az öt hatalom

(1)
__¸¸___¸
a hit hatalma

(2)
___¸______¸
a törekvés hatalma

(3)
__¸¸___¸
az éberség hatalma

(4)
_¸¸¸______¸
a koncentráció hatalma

(5)
__¸_____¸
a bölcsesség hatalma

(fol. 348b)
_¸¸____¸______¸_¸
25
Uherkovich László 11/26/2009 1:24:55 PM
15.6.
_¸___¸_¸___¸_¸
a megvilágosodás hét tényezője

(1)
__¸¸¸___¸___¸_¸_¸
a tökéléletes éberség megvilágosodás tényezője

(2)
____¸¸¸__¸¸____¸___¸_¸_¸
a dharmák tökéletes megkülönböztetésének megvilágosodás tényezője =
tökéletes szemlélet

(3)
___¸__¸¸___¸___¸_¸_¸
a tökéléletes törekvés megvilágosodás tényezője

(4)
__¸_¸¸___¸___¸_¸_¸
a tökéletes öröm megvilágosodás tényezője

(5)
____¸_¸¸¸___¸___¸_¸_¸
a tökéletes mentális rugalmasság megvilágosodás tényezője

(6)
_¸¸¸__¸¸___¸___¸_¸_¸
a tökéletes elmélyedés megvilágosodás tényezője

(7)
__¸___¸¸___¸___¸_¸_¸
a tökéletes egyensúly megvilágosodás tényezője

15.7.
¸¸__¸¸¸_¸_¸____¸
az árja nyolcrétű ösvény

(1)
¸¸__¸¸__¸
tökéletes szemlélet/nézet

(2)
¸¸__¸¸__¸¸
tökéletes gondolkodás

(3)
¸¸__¸¸¸_¸
tökéletes beszéd

(4)
¸¸__¸¸¸____¸¸
tökéletes cselekvés

(5)
¸¸__¸¸¸__¸
tökéletes életmód

(6)
¸¸__¸¸_¸_¸
tökéletes törekvés

(7)
¸¸__¸¸__¸¸
tökéletes éberség

(8
¸¸__¸¸_¸¸¸__¸
tökéletes koncentráció
16.
¸__¸
az öt ösvény (a megvilágosodás megvalósításának öt ösvénye)

16.1.
_____¸_¸
az érdem felhalmozás ösvénye

16.2.
_¸_¸¸_¸
az előkészület ösvénye

16.3.
__¸_¸¸_¸
a látás ösvénye

16.4.
__¸¸¸_¸
a meditáció ösvénye

16.5.
__¸__¸¸¸_¸
a befejezés ösvénye (többé már nem tanulás ösvénye)

_¸¸____¸______¸_¸
26
Uherkovich László 11/26/2009 1:24:55 PM
16.1.
____¸___¸
a felhalmozás ösvénye (tényezői)

(1)
____¸_¸___¸
az ösvényre éppen belépett (még közönséges ember)
erkölcsi előírásai

(2)
__¸¸¸____¸¸
az érzékek kapuinak megfékezése (tartózkodás az érzékek
ragaszkodási tárgyaitól)

(3)
_______¸¸
az étkezésben való mértékletesség

(4)
_________¸__¸_¸_¸¸_¸¸___¸¸
este és hajnalban alvás nélkül
a jógára törekedni

(5)
______¸___¸¸_¸_¸¸__¸_¸¸
az önelemzésben való tartózkodásban való
teljes élvezet

16.2.
_¸_¸¸_¸
az előkészület ösvénye (tényezői):

__¸__¸¸____¸
a bizalom/hit cselekedetének négy szintje:

(1)
_¸___¸¸_¸¸¸__¸
az üresség fogalmi megértésén való koncentráció

(2)
_¸____¸¸_¸¸¸__¸
ennek a koncentrációnak a növelése

(3)
________________¸__¸¸_¸¸¸__¸
az üresség közvetlen fel-
fogásába egy fogalmi megértésen keresztül belépő koncentráció

(4)
____¸_____¸¸¸___¸
a gondolkodás pillanata, mely közvetlenül megelőzi
az üresség közvetlen felfogását

16.3.
__¸_¸¸_¸
a látás ösvénye:

_¸______¸¸__¸¸¸
a Bódhiszattva első szintje.

16.4.
__¸¸¸__¸____¸_____¸¸_¸_¸¸¸
a meditáció ösvénye a második bódhis-
zattva szinttől a tizedik bódhiszattva szintig tart

16.5.
__¸__¸¸¸___¸_____¸¸
a tökéletesség (befejezés) ösvénye a Buddhaság
szintje =a többé már nem tanulás szintje

_¸¸____¸______¸_¸
27
Uherkovich László 11/26/2009 1:24:55 PM
17.
¸¸¸___¸__¸
a tíz tökéletesség
5
(1)
__¸¸¸¸¸___¸¸
az adakozás tökéletessége


(2)
_¸____¸¸¸___¸¸
az erkölcsösség tökéletessége

(3)
___¸¸¸¸¸___¸¸
a türelem tökéletessége

(4)
___¸___
(fol. 349a)
¸¸¸___¸¸
a türelem tökéletessége

(5)
_______¸¸¸___¸¸
a meditatív elmélyedés tökéltessége

(6)
__¸__¸¸¸___¸¸
a bölcsesség tökéletessége

(7)
____¸¸¸___¸¸
a módszerek tökéletessége

(8)
____¸¸¸___¸¸
a hatalom/erő tökéletssége

(9)
__¸__¸¸¸___¸¸
az ima tökéletessége

(10)
¸___¸¸¸___¸¸
a primordiális bölcsesség tökéletessége

18.
_¸______¸¸___¸
a bódhiszattva tíz szintje

(1)
¸____¸__¸¸
Örömteli

(2)
____¸
Folttalan

(3)
¸___¸¸
Megvilágosító

(4)
¸_¸__¸
Sugárzó fény

(5)
____¸___¸_¸
Nehezen meghódítható

(6)
_¸__¸_¸¸¸
Előrehaladott

(7)
¸¸_¸_¸¸¸
Messzirejutó

(8)
__¸_¸
Megingathatatlan

(9)
¸__¸¸___¸
Kiváló bölcsesség

(10)
_____¸
A Dharma felhője

_¸_______¸__¸_¸
a Buddha szintje a Mindenütt jelenlévő fény


5
A tíz tökéletesség magába foglalja az általában a Mahájánának tulajdonított hat tökéletességet. Úgy tűnik
- mint más tibeti szövegek is hangsúlyozzák - nem pusztán as hat tökéltesség (
_¸¸___¸__
) fontos, hanem
ezt kiegészítendő, még négyről is beszélnek.
_¸¸____¸______¸_¸
28
Uherkovich László 11/26/2009 1:24:55 PM
19.
_¸____¸____¸
a Buddha négy bölcsessége

(1)
_¸¸__¸¸__¸
a Tükörhöz hasonlatos bölcsesség

(2)
___¸___¸_¸
az Azonosság bölcsessége

(3)
__¸__¸¸¸__¸
a Megkülönböztetés bölcsessége

(4)
________¸___¸
a Tökélyrejuttatás bölcsessége (Mindent megvalósító
bölcsesség)

20.
_¸________¸
a Buddha három teste

(1)
____¸
Bölcsesség test/Tantest - Dharmakája

(2)
¸¸______¸¸_¸
Tökéletes élvezet teste, Gyönyörtest - Szambhógakája

(3)
_¸¸¸_¸
Manifeszáció teste/Mágikus átváltozás teste - Nirmánakája

21.
________¸¸__¸¸__¸¸¸_¸__¸
a Tathágata négy tökéletes analitikus tudása

(1)
____¸¸__¸¸¸_¸¸
a dharmák tökéletes analitikus ismerete

(2)
____¸¸__¸¸¸_¸¸
a jelentés tökéletes ismerete

(3)
¸_¸¸____¸¸__¸¸¸_¸¸
a biztos jelentésű szavak tökéletes ismerete

(4)
___¸__¸¸__¸¸¸_¸¸
a magabiztosság tökéletes ismerete/az
ékesszólás tökéletes ismerete

22.
________¸¸_¸__¸__¸
a Tathágata négy félelem nélkülisége

(1)
________¸_¸¸___¸__¸__¸¸_¸___¸¸
minden dharma tökéletesen megvalósításán/megértésén keresztüli megvilágo-
sodás felé való félelemnélküliség

(2)
__¸_______¸¸___¸¸_¸___¸¸
félelemnélküliség az összes szennyeződés megtisztítására szolgáló bölcsességgel
kapcsolatban

(3)
_¸_¸___¸¸_________¸_¸_¸_¸¸_¸¸¸¸___¸¸_¸___¸¸
félelemnélküliség afelé, hogy másoknak az akadályozó dharmák elkerülését
tanítsa

(4)
¸______¸_______¸¸¸_¸_¸¸_¸¸¸_¸_¸¸________¸_¸_¸_
¸___¸¸
az olyanság állapotának megvalósításásval kapcsolatos félelemnélküliség, mely a
lemondás ösvénye, azon célból, hogyz összes kíválóságot elérje

_¸¸____¸______¸_¸
29
Uherkovich László 11/26/2009 1:24:55 PM
23.
________¸¸_¸_¸¸__¸¸__¸
a Tathágata (Akként-érkezett) hat természet-
feletti tudása

(1)
_¸__¸
isteni szem/isteni látás

(2)
_¸__¸
isteni fül/isteni hallás

(fol. 349b)

(3)
_______¸___¸¸
mások gondolatának tudása

(4)
¸___¸_¸__¸¸
testi csodák (bemutatásának) tudása

(5)
___________¸¸
korábbi létállapotokra való emlékezés tudása (előző
születési állapotok ismerete)

(6)
__¸__¸__¸¸
a szennyeződések megsemmisítésének tudása

24.
________¸¸_____¸
egy Tathágata tíz hatalma

(1)
___¸_¸____¸_¸___¸¸___¸
ismerni azt ami lehetséges, és ami
nem lehetséges

(2)
¸____¸¸__¸¸___¸¸___¸
a tettek eredménye ismeretének hatalma

(3)
__¸_______¸¸___¸
a különféle mentális törekvést/hajlam ismeretének a hatalma

(4)
__________¸¸___¸
a különféle elemek ismeretének hatalma (a különféle mentális képességek
ismerete)

(5)
__¸¸____¸____¸_¸___¸¸___¸
az emberek magas- és alacsonyrendű képességei ismeretének hatalma

(6)
______¸¸__¸¸____¸¸___¸
az összes cél ösvényei ismeretének hatalma/minden

(7)
_______¸__¸¸_¸¸_¸_¸¸¸___¸¸___¸¸¸__¸___¸¸_¸______¸_¸
_¸¸__¸¸_¸__¸__¸________¸¸___¸
a koncentráció, megszabadulás, megszilárdítás, meditatív elmélyedés, a
teljeskörű szennyeződések, és a megtisztított jelenségek tudásának a ha-
talma

(8)
___________¸___¸¸___¸
a korábbi életek/létállapotokra emlékezés tudásának hatalma

(9)
¸_¸¸__¸_____¸¸___¸
a halál-átvándorlás és az újraszületés tudásának hatalma

(10)
__¸_______¸¸___¸¸___¸
az összes szennyeződés megsemmisítse tudásának hatalma

_¸¸____¸______¸_¸
30
Uherkovich László 11/26/2009 1:24:55 PM

25.
__¸__¸
a tíz erő (a Tathágata tíz ereje)

(1)
_¸__¸_¸
az élethossz feletti uralom

(2)
¸__¸__¸_¸
javak adásának ereje

(3)
___¸__¸_¸
a tudat feletti ellenőrzés ereje

(4)
¸_¸__¸_¸
mások negatív tettei következményei mérséklése ereje

(5)
__¸__¸_¸
az újraszületés kézben tartásának ereje

(6)
__¸¸__¸_¸
a törekvésben való eltökéltség ereje

(7)
__¸_¸__¸_¸
az ima ereje

(8)
_¸_¸¸__¸_¸
mágikus tettek bemutatásának ereje

(9)
__¸__¸_¸
a Dharma tanításának ereje
(10)
¸__¸__¸_¸
a bölcsesség ereje (az összes jelenség megértésének ereje)

26.
_¸_______¸__¸_____¸
a Tathágata 18 mással nem osztott tulajdonásága/másoktól eltérő 18 tulajdonsága

(1)
________¸¸¸_¸¸__¸¸_¸

a Tathágatában nincsen tévedés (a Tathágata nem birtokol tévedést)

(2)
____¸¸_¸
csacsogás nélküli, fecsegés nélküli, zajtalan, lényegtelen beszéd nélküli

(3)
__¸___¸¸
feledékenység nélküli, nem csökken az ébersége

(4)
______¸¸____¸__¸¸
kiegyensúlyozatlan tudat nélküliek, meditatív egyensúlya nem szűnik meg

(5)
___¸¸¸_¸____¸¸
nincs benne a különbség képzete (a szamszára és a nírvána különbözőként való fel-
fogása nincs meg benne)

(6)
__¸_____¸¸__¸_____¸¸
nem bír megkülönböztetés nélküli
egykedvűségnek

(7)
¸_¸_¸___¸__¸¸
szándékában nincs hanyatlás

(8)
___¸_____¸__¸¸
törekvése hanyatlás nélküli
(9)
__¸___¸__¸¸
ébersége hanyatlás nélküli

(10)
__¸____¸__¸¸
bölcsessége nem hanyatló
(11)
_¸¸¸_____¸__¸¸
koncentrációja hanyatlás nélküli

_¸¸____¸______¸_¸
31
Uherkovich László 11/26/2009 1:24:55 PM
(12)
__¸¸¸_¸___¸__¸¸
megszabadulása hanyatlás nélküli

(fol. 350a)

(13)
¸__¸______¸______¸¸__¸¸¸______¸_¸_¸
minden testi cselekedetét a bölcsesség előzi meg és a bölcsesség követi

(14)
¸__¸______¸______¸¸__¸¸______¸_¸_¸
minden szóbeli cselekedetét a bölcsesség előzi meg és a bölcsesség követi

(15)
¸__¸______¸______¸¸__¸¸______¸_¸_¸
minden elme-beli cselekedetét a bölcsesség előzi meg és a bölcsesség követi

(16)
_¸¸_¸¸_¸_¸________¸¸¸____¸_¸¸__¸¸
az eljövendő idő összes tárgyát akadálytalanul látó bölcsesség

(17)
¸__¸¸_¸_¸________¸¸¸____¸_¸¸__¸¸
az elmúlt idő összes tárgya felé akadálytalanul látó bölcsesség

(18)
__¸__¸__¸¸_¸_¸________¸¸¸____¸_¸¸__¸¸
a jelen idő összes tárgyát akadálytalanul látó bölcsesség

27.
______¸
a Hármas kosár, Tripitaka

(1)
___¸___¸
A Fegyelem kosara, Vinajapitaka

(2)
¸_¸¸_¸___¸
A Tanbeszédek kosara, Szútrapitaka

(3)
___¸_¸¸___¸
A Tudás kosara, Abhidharmapitaka

28.
__¸¸_¸_¸______¸
A “Kiváló beszéd” tizenkét tagja. A Tripitaka 12 része.

(1)
__¸_¸
Beszédek gyűjteménye/csoportja

(2)
__¸_____¸¸_¸
Dalban való elbeszélések csoportja

(3)
¸¸_¸___¸¸_¸
Prófétikus tanítások csoportja

(4)
_______¸¸_¸
Versek csoportja

(5)
___¸___¸¸_¸
Speciális aforizmák csoportja
(6)
_¸__¸_¸
Bevezető tanítások csoportja

(7)
___¸__¸¸_¸
Példabeszédek csoportja

(8)
____¸_¸_¸
Legendák csoportja

(9)
__¸¸¸____¸
Születéstörténetek csoportja

(10)
_____¸¸_¸
Nagy terjedelmű tanítások csoportja

(11)
___¸¸_¸_¸_¸
Csodálatos tanítások/Csodák csoportja

(12)
___¸¸_¸¸_¸
Véglegesített tanítások csoportja

_¸¸____¸______¸_¸
32
Uherkovich László 11/26/2009 1:24:55 PM
29.
__¸_¸__¸
a négy szándék/a négy célzatosság (a magyarázatra szoruló
szútrákban található Buddha négy alapvető szándéka)

(1)
___¸__¸__¸_¸¸
az azonosságra vonatkozó célzatosság

(2)
_¸____¸__¸_¸¸
egy másik időre vonatkozó célzatosság

(3)
_____¸__¸_¸¸
más jelentésre/célra vonatkozó célzatosság

(4)
_¸______¸¸__¸_¸¸
más személyekre vonatkozó célzatosság

30.
__¸¸__¸_¸__¸
a négy rejtett szándék, a rejtett szándék négy fajtája, Budd-
ha magyarázatra szoruló tanításainak négy típusa

(1)
__¸_¸¸__¸¸__¸_¸¸
a lényeket a Mahájána ösvényére való belépésre
bátorító tanítások

(2)
_____¸__¸¸__¸_¸¸
a meghatározásokról szóló tanítások, a jellem-
vonásokra vonatkozó rejtett szándék

(3)
___¸¸__¸¸__¸_¸¸
az ellenszerekről szóló tanítások, az ellenszerekre
vonatkozó rejtett szándék

(4)
__¸_¸__¸¸__¸_¸¸
a magyarázatra vonatkozó rejtett szándék / a
tanításokban használatos terminusokra vonatkozó rejtett szándék

31.
___¸__¸
a négy árja igazság

31.1.
____¸¸
a szenvedés árja igazsága

31.2.
_¸_¸_¸¸
a szenvedés eredetének árja igazsága

31.3.
¸__¸¸
a szenvedés megszüntetésének árja igazsága

31.4.
¸_¸
az ösvény árja igazsága, a szenvedés megszüntetésére
vezető ösvény árja igazsága

31.1.
____¸____¸¸__¸
a szenvedés árja igazságának négy aspektusa:

(1)
___¸¸
állandótlanság

(2)
____¸¸
szenvedés

(3)
_¸¸¸
üresség

(4)
_____¸¸
Én-nélküliség, anátman

_¸¸____¸______¸_¸
33
Uherkovich László 11/26/2009 1:24:55 PM
31.2.
_¸_¸_¸____¸¸¸¸__¸___¸
a szenvedés eredete igazságának is négy as-
pektusa van:

(fol. 350b)
(1)
_¸_¸_¸¸
minden eredete

(2)

ok

(3)
__¸
feltétel

(4)
¸__¸__¸¸

¸___¸
létrejövés

31.3.
¸__¸¸___¸¸__¸__¸
a megszüntetés igazsága négy aspektusa:

(1)
¸__¸¸
megszüntetés, niródha

(2)
__¸
nyugalom, béke

(3)
___¸¸
kiválóság, tökéletes állapot

(4)
¸_¸¸¸_¸_¸
biztos megszabadulás

31.4.
¸_¸__¸
az ösvény négy aspektusa

(1)
¸_¸
ösvény

(2)
¸__¸¸
ok, alap

(3)
__¸¸
megvalósítás

(4)
¸_¸¸¸__¸¸
biztos szabadság

32.
________¸__¸
a Hallgatók felhalmozás ösvényének öt aspektusa

(1)
____¸_¸___¸
(2)
__¸¸¸____¸¸
az érzékek kapuinak fel-
tartóztatása/megfékezése/fegyelmezése

(3)
_______¸¸
mértékletesség az evésben (az evés
mértékének ismerete)

(4)
_________¸__¸_¸_¸¸_¸¸___¸¸
este és hajnalban alvás nélkül
a jógára törekedni

(5)
______¸___¸¸_¸_¸¸__¸_¸
az önelemzésben való tartózkodásban való
teljes élvezet

_¸¸____¸______¸_¸
34
Uherkovich László 11/26/2009 1:24:55 PM
33.
_¸_¸¸__¸_¸¸¸__¸¸____¸
az előkészület ösvénye : a biztos
megkülönböztetés négy tényezője

(1)
__¸


(2)
__¸
csúcs

(3)
___¸¸
türelem

(4)
¸__________¸
magasrendű világi Dharma

34.
__¸_¸¸_¸
a látás ösvénye

34.1
__¸_¸¸_______________¸
a látás ösvénye tudtának 16 tudatpillanata

(1)
____¸¸____¸¸___¸¸
a szenvedés tulajdonságai ismeretének türelme/felé
való türelem
(2)
____¸¸____¸¸
a szenvedés tulajdonságainak megismerése
(3)
____¸¸______¸¸__¸¸___¸¸
a szenvedés újabb (azutáni)
megértésének türelme
(4)
____¸¸______¸¸__¸¸
a szenvedés azutáni megértése
(5)
_¸_¸_¸¸____¸¸___¸¸
a szenvedés eredete tulajdonságai megismerése felé
való türelem
(6)
_¸_¸_¸¸____¸¸
a szenvedés eredete tulajdonságainak megismerése
(7)
_¸_¸_¸¸______¸___¸¸___¸¸
a szenvedés eredete azutáni
(rákövetkező) megértésének türelme
(8)
_¸_¸_¸¸______¸___¸¸
a szenvedés eredete azutáni
megértése
(9)
¸__¸¸____¸¸___¸¸
a szenvedés megszüntetése tulajdonsága megis-
merése felé való türelem
(10)
¸__¸¸____¸¸
a szenvedés megszüntetése tulajdonságai/valósága megis-
merése
(11)
¸__¸¸______¸¸__¸¸___¸¸
a szenvedés megszüntetése azutáni
megértésének türelme
(12)
¸__¸¸______¸¸__¸¸
a szenvedés megszüntetésének azutáni
megértése
(13)
¸_¸____¸¸___¸
az ösvény valósága megismerésének türelme
(14)
¸_¸____¸¸
az ösvény valóságának megismerése
(15)
¸_¸______¸¸__¸¸___¸¸
az ösvény azutáni megértésének türelme
(16)
¸_¸______¸¸__¸¸
az ösvény rákövetkező megismerése
_¸¸____¸______¸_¸
35
Uherkovich László 11/26/2009 1:24:55 PM
35.
____¸¸¸_¸
a meditáció ösvénye

(1)
¸__¸¸¸
kis ösvény
(a)
_¸¸¸_¸¸¸
a kis kis ösvény
(b)
_¸¸¸¸_¸¸
a kis közepes ösvény
(c)
_¸¸¸__¸¸
a kis nagy ösvény

(2)
¸_¸_¸¸¸
közepes ösvény
(a)
¸_¸¸¸_¸¸¸
a közepes kis ösvény
(b)
¸_¸¸¸¸_¸¸¸
a közepes közepes ösvény
(c)
¸_¸¸¸__¸¸
a közepes nagy ösvény

(3)
¸___¸¸
nagy ösvény
(a)
__¸¸_¸¸¸
a nagy kis ösvény
(b)
__¸¸¸_¸¸¸
a nagy közepes ösvény
(c)
__¸¸__¸¸
a nagy nagy ösvény

(3)
_¸_¸¸_¸
az előkészület ösvénye

(a)
_¸____¸¸¸_¸
az akadálynélküli ösvény

(b)
__¸¸_¸_¸¸_¸
a teljes megszabadulás ösvénye

(c)
__¸¸_¸_¸
a rendkívüli ösvény

¸¸__¸¸¸¸¸__¸____¸
_¸_¸¸_¸_¸_¸¸
_¸_¸¸¸_¸¸
_¸¸_¸_¸¸__¸¸¸
¸¸_¸_¸¸¸¸¸____¸
_¸_¸_¸____¸
¸¸___¸¸¸¸____¸
_¸_¸_¸____¸
36.
__¸__¸¸¸__¸___¸¸¸
a befejezés/betetőzés ösvénye a többé már: nem tanulás
ösvénye

_¸¸____¸______¸_¸
36
Uherkovich László 11/26/2009 1:24:55 PM
37.
_______¸____¸
a Hallgatók 16 tudása

(1)
____¸¸____¸¸___¸¸
a szenvedés valósága megismerésének türelme

(2)
____¸¸____¸¸
a szenvedés valóságának megismerése

(3)
____¸¸______¸¸__¸¸___¸¸
a szenvedés azt követő megértésének
a türelme

(4)
____¸¸______¸¸__¸¸
a szenvedés azt követő megértése

(5)
_¸_¸_¸¸____¸¸___¸¸
a szenvedés eredete valósága megértésének türelme

(6)
_¸_¸_¸¸____¸¸
a szenvedés eredete valóságának megértése

(7)
_¸_¸_¸¸______¸¸__¸¸___¸¸
a szenvedés eredete azt követő
megértésének türelme

(8)
_¸_¸_¸
(fol. 351a)
¸______¸¸__¸¸
a szenvedés eredete azt követő
megértése

(9)
¸__¸¸____¸¸___¸¸
a szenvedés megszűntetése valósága megis-
merésének türelme

(10)
¸__¸¸____¸¸
a szenvedés megszűntetése valósága megismerése

(11)
¸__¸¸________¸¸__¸¸___¸¸
a szenvedés megszűntetése
rákövetkező megértésének a türelme

(12)
¸__¸¸______¸¸__¸¸
a szenvedés megszűntetése rákövetkező
megértése

(13)
¸_¸____¸¸___¸¸
a szenvedés megszűntetésére vezető ösvény
valósága megismerésének türelme

(14)
¸_¸____¸¸
a szenvedés megszűntetésére vezető ösvény valóságának
megismerése

(15)
¸_¸______¸¸__¸¸___¸¸
a szenvedés megszűntetésére vezető ösvény
rákövetkező megismerésének türelme

(16)
¸_¸______¸¸__¸
a szenvedés megszűntetésére vezető ösvény
rákövetkező megértése

_¸¸____¸______¸_¸
37
Uherkovich László 11/26/2009 1:24:55 PM
38.
_______¸¸_¸_¸¸______¸
a Hallgatók teljes felszabadulásának
ösvénye nyolc:
¸__¸___¸¸¸___¸___¸__¸¸
a négy belépés, és négy
eredményben való tartózkodás

38.1.
¸__¸__¸
a négy belépés

(1)
____¸__¸¸¸__¸¸
a folyambalépésbe belépő

(2)
¸____¸¸¸_¸¸__¸¸
az egyszer visszatérés gyümölcsébe belépő

(3)
_¸_¸¸_¸¸__¸¸
a vissza nem térés gyümölcsébe belépő

(4)
_____¸¸¸__¸¸
az arhatság gyümölcsébe belépő

38.2.
¸___¸_¸___¸___¸
négy gyümölcsben tartózkodás van:

(5)
___¸_¸__¸¸
=
___¸__¸__¸¸¸___¸___¸¸
a folyambalépés
gyümölcsében tartózkodás

(6)
¸____¸¸¸_¸
=
¸____¸¸¸_¸___¸___¸¸
az egyszer visszatérés
gyümölcsében tartózkodás

(7)
_¸_¸¸_¸
=
_¸_¸¸¸¸¸___¸___¸¸
a vissza nem térés gyümölcsében
való tartózkodás

(8)
_____¸¸
=
_____¸¸¸___¸___¸¸
az arhatság gyümölcsében
tartózkodás

38.3.
____¸__¸_____¸
a két folyamba lépett

(1)
¸___¸¸
fokozatosan belépő

(2)
___¸¸_¸¸__¸¸
azonnal felszabaduló

¸___¸_¸______¸¸__¸
a fokozatosan belépő: mindent tartal-
maz/mindent felölel

___¸¸_¸¸¸_¸__¸_¸___¸____¸_¸¸___¸¸____¸____¸__¸¸
____¸¸__
a hirtelen belépő: bármely igazságokat miután nyilvánvalóan megértett,
képességére támaszkodik
6
__¸_¸__¸¸¸___________¸¸¸___¸_¸___¸_¸_¸

és a világfeletti ösvény három tartományában tapasztalt
szennnyeződéseket hírtelen kiküszöböli,

¸_____¸_¸__¸¸¸____¸¸_____¸¸¸_____¸____¸¸
és ez a folyamba lépés gyümölcse, és az arhatság gyümölcsében való
tartózkodás.


6

____¸¸
képes vmire, képes vmit megtenni;
___¸
megállja a helyét egy helyzetben, képes
megbirkózni egy helyzettel

_¸¸____¸______¸_¸
38
Uherkovich László 11/26/2009 1:24:55 PM

39.
¸¸_¸______¸
a kétfajta Ön-buddha

(1)
__¸_¸_______¸¸
aki “rinocérosz”-hoz hasonlóan egyedül él

(2)
____¸__¸¸
aki társaságkedvelő/csoportosan él/ életmódot folytat

_________¸______¸_________¸¸____¸_¸_¸___¸_¸___¸¸
¸___________¸]__^__¸¸__¸¸¸


40.
¸_____¸__
(fol. 351b)
____¸
a nyolc világi ösvény

40.1.
________¸
a négy (forma birodalmon belüli) kon-
centráció

40.2.
___¸¸¸__¸__¸
a négy forma-nélküli (forma-feletti)
elmélyedés

40.1.
________¸
a négy koncentráció

(1)
_¸¸¸
az első koncentráció

(2)
___¸¸
a második koncentráció

(3)
___¸¸
a harmadik koncentráció

(4)
__¸¸
a negyedik koncentráció

40.2.
___¸¸¸__¸___
a négy forma-nélküli (forma-feletti) elmélyedés

(1)
____¸__¸¸_____¸
a tér végtelensége érzékelési tartománya

(2)
______¸¸_____¸
a tudat végtelensége érzékelési tartománya

(3)
_¸¸__¸¸____¸
a nem valamiság érzékelési tartománya (minden
tárgyiság hiánya)

(4)
¸_¸____¸_¸__________¸
a sem képzet, sem nem képzet
érzékelési tartománya (a lehetséges tapasztalás határa)

40.1.(1)
_______¸¸¸¸_¸___¸
az (forma birodalmon belüli) első koncentráció tu-
datttényezőinek ötös csoportja, az ~ koncentráló tudat tudattényezőinek öt tényezője:

(1)
__¸¸
gondolati ösztönzés

(2)
___¸¸
elemzés, vizsgálódás

_¸¸____¸______¸_¸
39
Uherkovich László 11/26/2009 1:24:55 PM
(3)
__¸_¸
kedv, örömérzés

(4)
___¸
boldogságérzés

(5)
_______¸__¸
összpontosítás (egy pontú tudat)

40.1. (2)
_________¸¸¸_¸____¸
a (forma birodalmon belüli) második kon-
centráció tudattényezőinek négyes csoportja/ a forma birodalmon belüli második kon-
centráció koncentráló tudatának négy tudattényezője:

(1)
_¸¸___¸_¸
belső világosság

(2)
__¸_¸
kedv, örömérzés

(3)
___¸
boldogságérzés

(4)
_______¸__¸
összpontosítás, egy pontú tudat

40.1. (3)
___¸¸¸_¸___¸
a (forma birodalmon belüli) harmadik koncentráció
tudattényezőinek ötös csoportja/ a forma birodalmon belül a harmadik koncentráció kon-
centráló tudatának öt tudattényezője

(1)
__¸____¸
mentális egyensúly, közömbösség, kimozdíthatatlanság

(2)
__¸¸
éberség

(3)
_____¸
önelemzés, figyelmesség

(4)
___¸
boldogságérzés

(5)
_______¸__¸
összpontosítás, egy pontú tudat

40.1. (4)
________¸¸¸_¸____¸
a (forma birodalmon belüli) negyedik kon-
centráció tudattényezőinek négyes csoportja/ a forma taartományon belüli negyedik kon-
centráció koncentráló tudatának négy tudattényetője
(1)
__¸___¸¸____¸¸
tökéletesen tiszta mentális
egyensúly/közömbösség/kimozdíthatatlanság

(2)
__¸¸¸____¸¸
teljesen tiszta éberség

(3)
____¸_¸¸_¸____¸¸_¸_¸¸_¸_¸
a sem szenvedés, sem boldogság
érzése; a szenvedéstől és boldogságtól menetes érzés

(4)
_______¸___¸
összpontosítás, egy pontú tudat


¸¸¸___¸¸¸_¸__¸¸¸_¸__¸_¸__¸¸____¸____¸¸____¸_¸__
vagy az ellenszerek tényezői, a hasznos tényezők, és midkettő fennállásának/helyének
öntermészetű tényezői

_¸¸____¸______¸_¸
40
Uherkovich László 11/26/2009 1:24:55 PM
41.
__¸¸_¸¸___¸
a nyolc felszabadulás
(a) A három forma birodalmon belüli felszabadulás:

(1)
_____________¸__¸
a formával rendelkezőt formaként
tekintés (általi feszabadulás)
(2)
_¸______¸¸¸_¸__¸__¸¸________¸__¸
a belső formanélküli
képzetével a külső formaként tekintés (általi felszabadulás)

(3)
__¸¸__¸_¸__¸_______¸¸
a csodálatos formától való felszabadulás
megvalósításában tartózkodás
(b) az öt formabirodalmon belüli felszabadulás:

(1)
____¸__¸¸_____¸
a végtelen tér érzékelési tartománya

(2)
______¸¸_____¸
a végtelen tudatosság érzékelési tartománya

(3)
_¸¸__¸¸____¸
a nem valamiság érzékelési tartománya

(4)
¸_¸____¸_¸___________¸
a sem képzet, sem nem képzet érrzékelési
tartománya =
___¸___¸¸
a létezés csúcsának felszabadulása

(5)
¸_¸___¸¸_¸__¸¸¸__¸_¸__¸_______¸¸
a képzetalkotás, az érzés
megszüntetése megvalósításában való tartózkodás

42.
_¸_____¸¸_
(fol. 352a)
______¸
a nyolc kimagasló koncentráció

(1)
__¸¸¸
fehér

(2)
__¸¸¸
vörös

(3)
_¸¸¸
sárga

(4)
__¸¸
kék

(5)
__¸¸
kellemes

(6)
___¸¸
kellemetlen

(7)
__¸¸¸


(8)
¸_¸¸
rossz

_¸¸____¸______¸_¸
41
Uherkovich László 11/26/2009 1:24:55 PM
43.
__¸____¸¸___¸¸¸__¸__¸¸
a folytatólagosan létező kilenc meditatív
elmélyedés

(1)
___¸¸
nem-fogalmiság

(2)
__¸_¸
öröm

(3)
___¸
boldogság

(4)
__¸___¸
egykedvűség

(5)
____¸__¸_____¸
a tér végtelenségének tartománya

(6)
______¸_____¸
a tudat végtelenségének tartománya

(7)
_¸¸__¸¸____¸
a nem-valamiság tartománya (minden tárgyiság hiánya)

(8)
¸_¸____¸_¸___________¸
a sem képzet, sem nem képzet tartománya (a
lehetsége tapasztalás végső határa =a létezés csúcsa)

(9)
¸__¸¸___¸¸__¸¸
a megszűntetés meditatív elmélyedése

44.
__¸¸_______¸
a tíz mindent magába foglaló koncentráció/ a tíz mindent magába
foglaló észlelés

(1)
__¸¸__¸¸¸____¸
a fehér mindent áthatásának észlelése

(2)
__¸¸__¸¸¸____¸
a vörös szín mindent áthatássának észlelése

(3)
__¸¸_¸¸¸____¸
a sárga mindent áthatásának észlelése
(4)
__¸¸__¸¸____¸
a kék mindent áthatásának észlelése

(5)
__¸¸_¸____¸
a föld elem mindent áthatásának észlelése

(6)
__¸¸_¸____¸
a víz elem mindent áthatásának észlelése

(7)
__¸¸_¸____¸
a tűz elem mindent áthatásának észlelése

(8)
__¸¸_¸____¸
a levegő elem mindent áthatásának észlelése

(9)
_______¸____¸
a tér elem mindent áthatásának észlelése

(10)
__¸¸__¸¸__¸¸____¸
a tudat mindent áthatásának észlelése

45.
____________¸
az érző lények három tartománya/birodalma

45.1.
¸_____¸
vágy-tartomány

45.2.
_______¸
forma-tartomány (tiszta formák tartománya)

45.3.
______¸¸
forma nélküli tartomány (forma feletti tartomány)

_¸¸____¸______¸_¸
42
Uherkovich László 11/26/2009 1:24:55 PM
45.1.
¸__¸¸__________¸_¸_¸___¸
a vágyak tartományában az érző
lények 20 létállapota

(1)
__¸__¸____¸
a nyolc forró pokol

(2)
_¸_¸__¸____¸
a nyolc hideg pokol

(3)
___¸_______¸__¸_________¸¸_¸¸¸__¸___¸¸
a
környező érző lények poklai egy vagy kettő, vagy sok és a saját okokból
valósul meg.

(4)
_¸_¸____¸_¸_¸____¸__¸¸¸¸
az állatok: a vízben, síkságo-
kon és a levegőégben élnek.

(5)
¸___________¸¸___¸¸_¸_¸¸
a préták: a Tan király Sin-
rdzse palotájában.

(6)
_¸_¸__¸
a négy emberi kontinens

(a)
_¸¸__¸
Ökör használó

(b)
____¸
Kellemetlen hang

(c)
¸_¸¸__¸¸
Magasrendű testű

(d)
¸____¸¸
Dzsambú-sziget

(15-20)
_¸¸___¸
az istenek hat osztálya a vágy-tartományban

(a)
_¸__¸___¸
a Négy nagy király birodalma

(b)
_______¸
a Harminchárom istenek (Isvara =Sakra és kísérete)

(c)
¸___¸¸
Harc nélküli istenek

(d)
__¸__¸
Örömteli istenek

(e)
¸_¸__¸¸
Mágikus teremtményeikben örömet lelő istenek

(f)
___¸_¸__¸__¸
Mások mágikus teremtményét hatalmukba tartó is-
tenek

(fol. 352b)

45.2.
___________¸__¸
a forma-tartomány 17 istenosztálya
(a)
_______¸¸¸
a forma-tartománybeli első koncentráció 3 istenosztálya:

(1)
_¸_¸¸
Brahma

(2)
_¸___¸
Mahábrahma

(3)
_¸_¸__¸__¸__¸
Brahmapurohita
_¸¸____¸______¸_¸
43
Uherkovich László 11/26/2009 1:24:55 PM
(b)
_________¸¸
a forma-tartomány második koncentrációjának 3 iste-
nosztálya

(1)
¸__¸¸
Kis fény (istenei)

(2)
¸___¸¸
Tiszta fény (istenei)

(3)
____¸_¸
Határtalan fény (istenei)

(c)
_________¸¸
a forma-tartomány harmadik koncentrációjának 3 szintje

(1)
___¸¸
Kis erény

(2)
____¸
Kiterjedt erény

(3)
______¸
Határtalan erény

(d)
________¸¸
a forma-tartomány negyedik kincentrációjának 3 szintje

(1)
____¸
Felhőtlen

(2)
________¸
Érdemből született

(3)
¸____¸
Nagy gyümülcs

(e)
__¸_¸__¸
a Tiszta hely öt istenosztálya

(1)
___¸
Nem nagy

(2)
___¸¸¸
Szenvedés nélküli

(3)
____¸_¸
Kiváló megjelenés

(4)
_____¸_¸
Nagy észlelés (tapasztalás)

(5)
¸___¸
Nincs magasabb, Legmagasabb

45.3.
______¸¸_¸___¸
a forma-nélküli birodalom 4 istenosztálya

(1)
____¸__¸______¸__¸¸__¸
a tér végtelensége tapasztalatának
megközelítése

(2)
______¸¸______¸__¸¸__¸
a tudat végtelensége tapasztalatának közel
jutott

(3)
_¸¸__¸¸_____¸__¸¸__¸
a “nem valamiság” tapasztalatának
megközelítése

(4)
¸_¸____¸_¸____________¸__¸¸__¸
a sem észlelés sem nem
észlelés tapasztalatának megközelítése

______¸__¸¸_r_<_¸¸_________¸____¸¸

_¸¸____¸______¸_¸
44
Uherkovich László 11/26/2009 1:24:55 PM
E rövid (kis terjedelmű) dharmák számbavételét Ácsárja Dpal-brcegsz készített.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful