Anexa nr.

1 - Cerere de înscriere în Asocoaţia Naţională a Agenţiilor de Turism ca
membru actic non IATA
AGENŢIA E T!"I#$ %non IATA& ' (((((((((((((((.
CERERE ÎNSCRIERE – MEMBRU ACTIV NON IATA
în
A#)CIAŢIA NAŢI)NA*+ A AGENŢII*)" E T!"I#$
#ubsemnatul .................(((((((((((((((........., în calitate de
acţionar-asociat-administrator al societăţii comerciale ((((((((((..((...
cu sediul în ora.ul(((((..(, solicit Consiliului irector înscrierea în ANAT a
agenţiei de turism ouro/eratoare-detailista(((((((((...............
Agenţia de turism îşi desfş!ar a"ti#itatea în $a%a &i"enţei de turism nr''''în
&!"a&itatea''''''('''''''str'''''''''''(( nr''($&'''
s"''((et''((a)''"!d''''(te&''''''''fa*''''''''e+
mai&''''''''''''',e$site''''''((
Titu&aru& res)!nsa$i& de a"ti#itate este d!mnu&
-d!amna''''''''''(()!ses!r - )!ses!are a $re#etu&ui de turism
nr'''''''
M anga.e% s res)e"t )re#ederi&e Statutu&ui As!"iaţiei şi a&e C!du&ui de eti"
)r!fesi!na&/ )re"um şi s a"0it în fie"are an "!ti%aţia sta$i&it de "tre Adunarea 1enera&
ANAT( 2e asemenea/ îmi e*)rim ade%iunea &a C!nsi&iu& Regi!na& din "are fa" )arte(
3a îns"riere a"0it suma de 456 7 8&ei BNR &a data )&ţii9 re)re%ent:nd ta*a de
îns"riere şi 456 7 8&ei BNR &a data )&ţii9 re)re%ent:nd "!ti%aţia aferent anu&ui 566;(
O$&igaţia de )&at a "!ti%aţiei &a îns"riere se "a&"u&ea% în "!ta trimestria&/ in"&u%:nd
trimestru& în "are se s!&i"it ade%iunea &a as!"iaţie(
eclar că am luat cuno.tinţă de /re0ederile art. 11 din #tatutul ANAT,
re2eritoare la 2a/tul că în ca3ul retragerii, sus/endării, radierii sau excluderii
din Asociaţie sunt obligat să /lătesc coti3aţia restantă /4nă la inclusi0 trimestrul în care
s-a 5otăr4t retragerea, sus/endarea, radierea sau excluderea.
2ATA ÎNSCRIERII SEMN<TURA
A#)CIAŢIA NAŢI)NA*+ A AGENŢII*)" E T!"I#$ IN ")$6NIA
Bu"ureşti/ str( =!iş!ru&ui/ nr(>/ $&( =?C/ s"(5/ a)( @4/ se"t(?/ "!d 6?44A>
Te&-=a* B 654- ?5?(6>(;; 654- ?54(4C(6> 654- ?5?(D>(@?
E+mai& !ffi"eEanat(r!F ,,,(anat(r!
Cod I7AN ANAT' ")18 C7IT 899: 1:98 ;::: 1::: 7anca Comercială Ion
Ţiriac-#ucursala I30or
NOT< B GREHENTA CERERE ESTE VA3ABI3< NUMAI ÎNSOIIT< 2E COGIA
3ICENIEI 2E TURISM

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful