You are on page 1of 20

GENEZA I DEFINICIJA

LOGISTIKE

Prof. dr Slobodan Zečević, dipl.inž.
Integralni transport

Geneza i definicija logistike
‰ Etimologija
‰ Evolucija
‰ Definicije
‰ Zahtevi za logistikom
‰ Nedoumice
‰ Pojmovne odrednice
‰ Područja primene
‰ Logistički principi

Predavanje 2. Geneza i definicija logistike
2
Integralni transport

Etimologija logistike
‰ Grčki:
„ logos uman, razuman
„ logismos račun, prosuđivanje, plan
„ logistika praktična veština računanja
„ logistikos promisliti, logično razmišljati
„ logizomai proračunati, prosuditi
„ logo misliti, pomisliti
‰ Latinski:
„ logistas finansijski revizor, delitelj životnih namernica
„ logisticus račun i rezonovanje u matematičkom smislu
‰ Francuski:
„ loger konačište, stanovati, smestiti se, obitovati
„ logis stan, kuća, boravište, prenoćište
„ logistique smeštanje
„ logistiques smeštanje

Predavanje 2. Geneza i definicija logistike
3
Integralni transport

Evolucija logistike

DANAS

II svetski rat

XVII vek – vreme Napoleona

Vizantija

Antičko-rimski period

Predavanje 2. Geneza i definicija logistike
4
Integralni transport

Evolucija logistike
‰ Period 1 – Antičko-rimski period:
„ Pod nazivom Logista podrazumevala se uprava nad
državnim zalihama (rezervama) koja je
podrazumevala finansije i raspodelu životnih
namernica.
‰ Period 2 - Vizantija:
„ Vizantijski car Leon VI (866-912, vladao 886-911),
oko 900 godine uvodi logistiku u funkciji vojne
doktrine. U pisanjima o veštini ratovanja izdvaja:
Š strategija, taktika, logistika (prostor, vreme i
resursi)

Predavanje 2. Geneza i definicija logistike
5
Integralni transport

Evolucija logistike

‰ Period 3 – Francuska, Rusija:
„ Oko 1670. (1638.) Luj XIV predlaže uvođenje
nove strukture za rešavanje rastućih
administrativnih problema – Marechal General
de Logis (nastalo od loger)
Š Planiranje kretanje trupa, selektovanje
kampova, regulisanje transporta i
snabdevanja

Predavanje 2. Geneza i definicija logistike
6
Integralni transport

Evolucija logistike
„ Francuski teoretičar Baron Antoine Henry
Jomini uvodi termin la logistique u prvoj
polovini 19. veka. U delu Précis de l'art de la
guerre , na osnovu iskustava kao Napoleonov
oficir, 1836. godine podelio je veštinu
ratovanja u pet oblasti:
Š Strategija, taktika na višem nivou, logistika,
inženjering i taktika na nižem nivou
Š Logistiku definiše kao veštinu kretanja
armije, ali ne podrazumeva pod tim samo
mehaničko pomeranje već i upravljanje i
uvođenje razmišljanja u kretanje i održavanje
vojne spremnosti.

Predavanje 2. Geneza i definicija logistike
7
Integralni transport

Evolucija logistike
„ Sa Marechal General de Logis i
pisanjem Jominia počinje moderna
logistika
„ 1862. godine Jomini-ovo delo je prevedeno
na engleski i prihvaćeno kao dobro
razmišljanje u Americi, gde je pojam
logistike 1884. godine označavao transport
u priobalju

Predavanje 2. Geneza i definicija logistike
8
Integralni transport

Evolucija logistike
‰ Period 4 – II svetski rat:
„ Logistika kao termina prehvaćena pred kraj rata
od strane US armije, a kasnije i od Alijanse
‰ Period 5 – posleratni period:
„ 50-tih godina logistika počinje da se primenjuje
i u privrednim sistemima u Americi
„ 70-tih godina počinje da se primenjuje u Evropi

Predavanje 2. Geneza i definicija logistike
9
Integralni transport

Definicije logistike
‰ Nauka planiranja i izvršenja pokretanja i
podrška gotovosti.......one aspekte vojnih
operacija vezane za projektovanje i razvoj,
nabavku, skladištenje, kretanje, distribuciju,
podršku, evakuaciju i dispoziciju materijala;
kretanje, evakuaciju i hospitalizaciju osoblja;
stvaranje konstrukcije, podršku, operacije i
raspoređivanje objekata; i obezbeđenje
snabdevanja usluga. (Vojna definicija)

Predavanje 2. Geneza i definicija logistike
10
Integralni transport

Definicije logistike
‰ Logistika je organizacija, planiranje, kontrola i
realizacija robnih tokova od mesta nastanka
do mesta prodaje preko proizvodnje i
distribucije do krajnjeg korisnika sa ciljem
zadovoljenja zahteva tržišta uz minimalne
troškove i minimalne investicije. (ELA -
Evropska asocijacija za logistiku)

Predavanje 2. Geneza i definicija logistike
11
Integralni transport

Definicije logistike
‰ Logistika je termin koji opisuje procese planiranja,
izvršenja i kontrole efikasnosti tokova i zaliha sirovina,
poluproizvoda u procesu proizvodnje, gotovih
proizvoda i povezanost informacija od mesta izvora do
tačke potrošnje,sve u cilju prilagođavanja zahtevima
kupaca, klijenata. Ove aktivnosti mogu obuhvatati i
servisiranje, opsluživanje kupaca, prognozu
tražnje, distribuciju informacija i komunikativne veze,
upravljanje zalihama, manipulacije sa robom, planiranje
redosleda realizacije procesa, snabdevanje delovima i
servisnu podršku, izbor lokacije fabrika, skladišta i
opreme, pakovanje, vraćanje robe na doradu, transport i
smeštanje otpadaka, saobraćaj i transport, skladištenje i
zalihe. (CML)

Predavanje 2. Geneza i definicija logistike
12
Integralni transport

Definicije logistike
‰ Logistika je deo lanca snabdevanja koji planira,
primenjuje i kontroliše efikasnost, efektivnost
toka, i skladište roba, usluga i sa tim vezanih
informacija od tačke izvora do tačke potrošnje,
a u cilju zadovoljenja zahteva klijenta. (CML-
1998)
‰ Logistika obuhvata sve sisteme i procese koji
omogućavaju kretanje materijalnih i
nematerijalnih tokova. (Zečević)

Predavanje 2. Geneza i definicija logistike
13
Integralni transport

Zahtevi za logistikom
‰ Pravi entitet,
‰ Prava količina,
POTREBA
‰ Pravo mesto,
‰ Pravo vreme,
‰ Pravi kvalitet, LOGISTIČKI
LOGISTIKA
‰ Pravi troškovi TOKOVI

Entitet:
ZADOVOLJENJE
‰ Roba, ‰ Čovek, POTREBE
‰ Materijal, ‰ Informacija,
‰ Teret, ‰ Energija, itd.

Predavanje 2. Geneza i definicija logistike
14
Integralni transport

Logistika - nedoumice
‰ Logistika je deo operacionih istraživanja
‰ Logistika je deo lanaca snabdevanja
‰ Logistika je deo ekonomije
‰ Logistika je deo marketinga
‰ Auto škola “Logistika”
‰ Itd.

Predavanje 2. Geneza i definicija logistike
15
Integralni transport

Pojmovne odrednice
‰ Logistika – Logistics, Logistik
‰ Logistička podrška – Logistic support
‰ Integrisana logistička podrška – Integrated
logistic support
‰ Marketing logistika – Marketing logistik
‰ Poslovna logistika – Business logistics
‰ Povratna logistika – Reverse logistics
‰ Međunarodna logistička špedicija
‰ Transportna logistika
‰ Transport i logistika

Predavanje 2. Geneza i definicija logistike
16
Integralni transport
DRUŠTVENE DELATNOSTI
INDUSTRIJA MEDICINA BANKARSTVO

TRGOVINA NOVINSKE KUĆE

USLUŽNE DELATNOSTI GRADOVI-URBANE
CELINE
VOJSKA SPORT

KULTURA POŠTA

SVAKA DELATNOST IMA SVOJ CILJ FUNKCIONISANJA I IMA LOGISTIČKE PROCESE
RAZLIKE NASTAJU ZBOG RAZLIKA CILJEVA I SISTEMA

snabdevanje obezbeđivanje izgradnja proizvodnja-
energijom ljudi objekta obezbeđivanje
MTS
snabdevanje organizacija
informacijama obezbeđenje sistema
snabdevanje
materijalima veterinarsko
sanitarna
služba
LOGISTIČKI
SISTEMI I
PROCESI

Predavanje 2. Geneza i definicija logistike
17
Integralni transport

Područja primene logistike

PROIZVODNA TRANSPORTNA
TEHNOLOGIJA TEHNOLOGIJA
KOMUNIKACIONA TEHNIKA
TEHNIKA SISTEMA
LOGISTIKA
TEHNIKA
TRANSPORTNE INFORMATIKA
EKONOMIJA MARKETING
OPREME PREDUZEĆA

Predavanje 2. Geneza i definicija logistike
18
Integralni transport

Logistički principi
‰ Sveobuhvatna i jednovremena optimizacija
svih karika materijalnih, energetskih i
informacionih tokova.
‰ Izjednačavanje nivoa tehnologije logistike i
proizvodnje.
‰ Uvođenje integruma u logistički lanac -
logističke jedinice koja prolazi kroz sisteme
bez ili sa neznatnim izmenama.
‰ Vremenska sinhronazacija u cilju bržeg
protoka materijala i uz eliminaciju svih
zastoja i zaliha.
Predavanje 2. Geneza i definicija logistike
19
Integralni transport

Logistički principi
‰ Povezivanje informacionih, robnih i
energetskih tokova.
‰ Multidisciplinarni pristup optimizaciji
logističkih lanaca sa ciljem dostave prave
robe, u pravoj količini, na pravo mesto u
pravo vreme.
‰ Primena savremenih komunikacionih
sredstava i informatičke tehnologije.
‰ Edukacija i stvaranje novog profila
stručnjaka, inženjera logistike.
Predavanje 2. Geneza i definicija logistike
20