You are on page 1of 2

THNG BO TUYN DNG TR L - BAN D N

V tr: Trng Phng D n


M t:
- Tham mu, t vn, xut cc tng d n cho BG Cng ty;
- Lp k hoch, t chc nghin cu giai on tin kh thi cho cc d n, nh gi hiu qu
v a ra cc xut;
- T chc trin khai thc hin cc d n c ph duyt, t khu nghin cu giai on
pht trin sn phm chuyn su, b tr nhn s v b phn tham gia, iu vn cc cng
vic gia cc c nhn v phng ban lin quan, gim st, nh gi, xut cc iu chnh
nu c;
- Chuyn giao, gim st v h tr qu trnh p dng thc tin ca d n, xut cc bin
php tip tc i mi, ci thin v m rng d n nu thy cn thit;
- Qun l, iu hnh cng vic v nhn s ca Phng d n cng ty;
- Chi tit cng vic trao i ti bui phng vn.
Yu cu:
- Tt nghip i hc tr ln;
- Thnh tho ting anh;
- C t nht 02 nm kinh nghim v tr tng ng;
- Nng lc t duy c bit nhy bn v sng to;
- C kh nng sp xp, qun l v iu hnh cng vic;
- Nhit tnh, trch nhim, chu c p lc cao trong cng vic;
- Trnh tin hc thnh tho, ting Anh c hiu tt.
Quyn li:
- Lng cng 1500$ - 3000$, xng ng vi nng lc v ng gp;
- c hng y cc ch i ng theo Lut Lao ng Vit Nam (BHXH,
BHYT);
- Mi trng lm vic chuyn nghip, nng ng, thn thin;
- Lm vic ti H Ni;

- C hi lm vic v gn b lu di trong cng ty u t cng ngh v truyn thng
internet hng u Vit Nam pht huy ti a nng lc bn thn v pht trin ngh
nghip.

V tr: Chuyn vin d n
M t cng vic:
- c o to v hng dn lm cc cng vic sau:
+ Nghin cu, tm hiu, tham kho cc m hnh kinh doanh trn internet trn th gii;
+ H tr vic xy dng v trin khai cc tng, chin lc ... cho cc d n website tim nng.
- Tng hp, tm kim, dch ti liu, thng tin bng ting Anh;
- Chun b ti liu, phin dch v ghi bin bn cc cuc hp, trao i vi i tc nc ngoi;
- Thc hin mt s cng vic khc khi c yu cu.
Yu cu:
- Tt nghip i hc;
- Ting Anh hoc ting Trung thnh tho c 4 k nng;
- u tin c kinh nghim phin dch trong cc ngnh thng mi, kinh doanh;
- Nhanh nhn, sng to, t duy logic;
- Kh nng s dng ngn t tt;
- Kh nng tng hp vn v x l cng vic tt.
Quyn li:
- Thu nhp hp dn t 400 700USD ;
- c hng y cc ch theo Lut Lao ng Vit Nam (BHXH, BHYT);
- Mi trng lm vic chuyn nghip, nng ng, thn thin, c hi thng tin cao;
- C hi lm vic v gn b lu di trong cng ty cng ngh v truyn thng internet hng u
Vit Nam pht huy ti a nng lc bn thn v pht trin ngh nghip.