You are on page 1of 3

THNG BO TUYN DNG

Cng ty CP u t v Cng ngh i it n v s hu !"#$it" v% #&t '(ng $)n $* + ti it


N,- B,t./ng$,n01/-0vn ang cn tuy2n 131 v4 t56 sau:
4 t567 T58ng 9h:ng ;inh ./,nh <"#$it"
= t)7
- Trc tip chu trch nhim trc G !"ng t# v$ h%&t 'ng v( hiu )u* c+a ph,ng -inh
.%anh/
- !hu trch nhim 01p - h%&ch2 t3 ch4c thc hin v( 5% c% -t )u* thc hin cc - h%&ch
-inh .%anh .ch v6 785sit8 c+a !"ng t#/
- !hu trch nhim )u*ng 52 pht tri9n v( -hai thc cc gi tr t: 785sit8 c+a !"ng t#/
- ;ghi<n c4u2 tham mu v( =># .ng cc gi*i php nh?m .u# tr@ v( thAc B# h%&t 'ng -inh
.%anh 785sit8/
- Cu*n 0D2 i$u h(nh v( gim st c"ng vic c+a nh>n vi<n thu'c ph,ng -inh .%anh/
- EhFi hGp vi ph,ng nh>n s tr%ng c"ng tc tu#9n .6ng v( (% t&% nh>n vi<n ph,ng -inh
.%anh/
- T@m -im v( pht tri9n )uan h vi cc -hch h(ng v( Fi tc ti$m nHng/
- (m phn2 -D -t cc hGp Ing/
- ;hng nhim v6 -hc th8% s ph>n c"ng c+a G !"ng t#J
Y>u 1u7
- TFt nghip &i hKc tr 0<n chu#<n ng(nh -inh t h%Lc 0i<n )uan/
- !M Nt nhOt PQ nHm -inh nghim v trN )u*n 0D/
- !M -h* nHng ph>n tNch v( nh&# 5Rn vi nhng c h'i th trSng/ cM mFi )uan h r'ng/
- Tm hi9u v$ -inh .%anh v( mar-8ting/
- !M -inh nghim sa08s v( tip th/
- !M -h* nHng t3 ch4c2 )u*n 0D2 i$u h(nh/
- !M -h* nHng gia% tip tFt2 nHng 'ng v( sng t&%/
- !M -h* nHng 0(m vic 'c 01p v( 0(m vic th8% nhMm/
- !M -h* nHng 0(m vic cSng ' ca% v( chu p 0c tFt/
- &% 4cU V# tNn c nh>nU TNnh gWn -t 0>u .(iU !M )uan i9m 0(m vic h%Lc nh hng c"ng
vic rX r(ngJ
?uy%n @Ai7
- Y4c 0ng: Z[PP - ZQPPP \ ] h%a hIng \ thng ^t_# th8% nHng 0c2 -inh nghim2 -h"ng
gii h&n`J
4 t567 NhBn vi>n ;inh ./,nh
= t)7
- T vOn2 thu#t ph6c -hch h(ng ti$m nHng ._ng cc s*n phBm2 .ch v6 Hng tin2 )u*ng c%
trc tu#n tr<n 785sit8 777J5at.%ngsanJc%mJvn c+a c"ng t#/
- (m phn trc tip vi -hch h(ng 9 -D -t cc hGp Ing .ch v6 v( chHm sMc -hch h(ng/
- T@m -im2 m r'ng m&ng 0i -hch h(ng c+a c"ng t#/
- !hi tit c"ng vic tra% 3i t&i 5u3i phang vOnJ
Yu cu:
- TFt nghip trung cOp2 ca% bng tr 0<n/
- !M tFi thi9u PQ nHm -inh nghim 0(m cu00tim8 tr 0<n ^)u# nh 5Wt 5u'c`/
- d( ngSi am hi9u h%Lc #<u thNch -inh .%anh2 Lc 5it 0( -inh .%anh 785sit8 v( thng m&i
in te/
- fg nHng gia% tip v( (m phn tFt/
- fh"ng nMi ngKng2 nMi 0Wp2 -h"ng nMi giKng a phng/
- !M th9 0(m vic cSng ' ca% v( chu Gc p 0c c"ng vic/
?uy%n @Ai7
- Thu nh1p hOp .hn2 0ng cing \ ] h%a h"jng \ thng ^t3ng thu nh1p t: k tr<n QP triu`/
bit thm thng tin chi tit bn vui lng truy cp website: http://divietgr!up"net/ v#
http://btd!ngsn"c!m"vn/
lOt m%ng sm Gc gLp 5&n v( Gc Ing h(nh c_ng 5&n tr%ng t:ng 5c i v( s nghip pht
tri9n c+a !"ng t# v( 5*n th1n 5&nJ
!hAc 5&n s4c -ha82 h&nh phAc v( th(nh c"ngJ
T5Bn t5CngD
Cng ty CE 9hn u t v Cng ngh i it
$ ch%: Eh,ng QmJPQ f8angnam nan%i dan.mar- T%78r -hu ok2 -hu " th !u GiO#2 phSng Yp
Tr@2 )u1n ;am T: di<m2 n( ;'iJ
;gSi c%ntact: =$ Huy%n Trng 5an tu#9n .6ng
qi 'ng: FGHI J+F JK+
omai0: vuth,nhhuy"nLFFHMg-,i@01/- N huy"nvttM.,ivi"tg5/u90n"t