You are on page 1of 2

V tr: Tr l Ch tch HQT

M t cng vic:
- H tr Ch tch HQT xy dng nh hng, chin lc pht trin ca Cng ty v lp
cc bc trin khai cc chin lc ;
- Tham mu cho Ch tch lp, trin khai v qun l cc k hoch kinh doanh ton Cng
ty;
- Tip nhn nhng thng tin ch o t Ch tch, tr gip Ch tch trong vic n c,
gim st vic trin khai cng vic, cc chin lc, k hoch ca Ban lnh o Cng ty
v cc phng ban;
- Tng hp, phn tch v nh gi kt qu hot ng kinh doanh ca Cng ty theo nh
k, t gip Ch tch c cc ch o, iu chnh vic trin khai cc k hoch cng vic
kp thi, hiu qu;
- H tr Ch tch trong cc quan h i ni, i ngoi ca HQT;
- Son tho cc vn bn, ti liu, cng vn theo ch o ca Ch tch;
- Thc hin cc cng vic khc theo yu cu ca Ch tch.
Yu cu:
- Tt nghip i hc loi gii tr ln;
- Thnh tho ting Anh;
- C t nht 1nm kinh nghim v tr tr l gim c, tng gim c, hoc hi ng qun
tr;
- C tm nhn chin lc v nng lc t duy, t chc cng vic tt;
- C k nng phn tch, tng hp tt;
- Trung thc, nhanh nhn, nhit tnh, c trch nhim v chu c p lc cao.
Quyn li:
- Thu nhp tng xng nng lc v cng hin, lng cng t 1000$ - 2000$;
- c hng y cc ch theo Lut Lao ng Vit Nam (BHXH, BHYT);
- Mi trng lm vic chuyn nghip, nng ng, thn thin, c hi thng tin cao;
- C hi lm vic v gn b lu di trong cng ty cng ngh v truyn thng internet hng
u Vit Nam pht huy ti a nng lc bn thn v pht trin ngh nghip.


Cng ty C phn u t v Cng ngh i Vit
a ch: Phng 401, Ta nh Lotus, S 2 Ph Duy Tn, Dch Vng, Cu Giy, H Ni
Ngi contact: Ms Huyn Trng ban tuyn dng
Di ng: 0985 310 361
Email: vuthanhhuyen2008@gmail.com