You are on page 1of 7

ø

ø
ø
ø
ø
ø
ø
ø
ø
ø
Area Representatives : Mr. Mani : Ahmedabad, Jaipur,ø Hydrabad,Mumbai, Delhi
 Erode, Coimbatore, Kolkata, Salem : mani@balavigna.com : 9360578573
ø
Mr.Prathap : Chennai, Karur, Tirupur, Pondycherry,
Madurai, Bangaloreø : prathap@balavigna.com : 9360578572
ø
Mr. Manikandan : Delivery & Despatch - Office : manigandan@balavgna.com : 9360778572
ø
ø
ø
ø 
ø
ø  

24 Hours x 7 Days ---------- We are At your service
ø
ø à " ø "
#ø $ø %ø&'ø
ø 

M ø ø øøø øø ø ø
ø !ø

ø
ø
ø   

ø ø 
ø ø 

ø 
ø ø  ø 
ø
1 6 x 6 / 32 x 36 / 63´ Organic Cott. Plain Ruti 58.00 284
2 10 x 6 / 76 x 28 / 72´ Organic Cott. Plain Ruti 113.00 335
3 20 x 20 / 40 x 40 / 63´ Organic Cott. Plain Sulzer 1964.00 100
4 40 x 40 / 124 x 64 / 63´ Organic Cott. Plain Airjet 401.00 111
5 60 x 60 / 92 x 88 / 63´ Organic Cott. Plain Sulzer 3201.00 75
6 80 x 80 / 92 x 88 / 63´ Organic Plain Sulzer 177.00 60
7 40 x 40 / 132 x 72 / 63´ Organic Cott. Satin Airjet 478.00 129
8 80 x 80 / 176 x 106 / 63´ Organic Satin Somet 638.00 91
9 16 x 8 / 84 x 26 / 60´ Organic Oxford Sulzer 20.00 215
ø
ø
ø
ø
ø 
ø ø ø
¯ 

ø 
ø ø  ø 
ø
1 30 x 30 / 124 x 70 / 63´ Cott. Plain Airjet 635.25 164
2 40 x 40 / 120 x 100 / 63´ Cott. Plain Airjet 547.25 138
3 40 x 40 / 124 x 64 / 63´ Cott. Plain Airjet 3289.00 111
4 40 x 40 / 144 x 104 / 50´ Cott. Plain Airjet 686.00 164
5 40 x 155 / 124 x 64 / 63´ Cotton Plain Airjet 267.75 126
6 50 x 50 / 100 x 100 / 63´ Cott. Plain Airjet 2739.00 99
7 50 x 50 / 136 x 100 / 63´ Cott. Plain Airjet 1357.00 117

‘  

8 50 x 50 / 136 x 80 / 63´ Cott. Plain Airjet 481.50 109
9 50 x 50 / 144 x 80 / 63´ Cott. Plain Airjet 1029.25 116
10 60slub x 60slub / 92 x 60 / 63´ Slub Cott. Pl. Airjet 208.50 64
11 60c x 60slub / 92 x 76 / 63´ Slub Cott. Plain Airjet 138.00 71
12 60slub x 60slub / 92 x 88 / 63´ Slub Cott. Plain Airjet 2700.00 80
13 60 x 60 / 92 x 88 / 63´ Cott. Plain (S/L) Airjet 2049.50 80
14 60 x 60 / 96 x 96 / 63´ Cott. Plain Airjet 4499.00 79
15 60 x 60 / 132 x 124 / 63´ Cott. Plain Airjet 581.00 106
16 70 x 100 / 124 x 116 / 60´ Cott. Plain Airjet 1203.00 74
17 80 x 80 / 92 x 80 / 63´ Cott. Plain Airjet 902.00 59
18 80 x 80 / 92 x 96 / 63´ Cott. Plain Airjet 2592.25 62
19 2/80 x 40 / 132 x 82 / 63´ Cotton Plain Airjet 650.00 134
20 2/100 x 2/100 / 132 x 72 / 63´Cotton Plain Airjet 290.00 110
21 30 x 12 / 132 x 68 / 63´ Drill Airjet 158.00 260
22 40 x 30 / 132 x 72 / 63´ Cott. Twill Airjet 161.00 211
23 40 x 40 / 132 x 72 / 63´ Cott. Twil Airjet 243.00 137
24 40 x 40 / 140 x 96 / 63´ Cott. HB Twill Airjet 141.00 149
25 60 x 60 / 175 x 120 / 63´ Cotton Satin Airjet 1556.00 101
26 80 x 80 / 165 x 105 / 63´ Cotton Satin Airjet 1882.00 85
27 40 x 40 / 136 x 96 / 63´ Oxford Airjet 677.75 161
28 40 x 40 / 132 x 72 / 63´ Dobby Airjet 344.75 129
29 50 x 50 / 132 x 72 / 63´ Cott. Dobby Airjet 164.00 103
30 80 +2/40s x 80 / 120 x 82 / 63´ Dobby Airjet 1161.00 61
31 60 x 60 / 92 x 78 / 63´ Gap Dending Airjet 50.00 71
32 20 x 30 / 108 x 56 / 68´ Matty Airjet 390.00
ø
 

ø 
ø ø  ø 
ø
1 30 x 30 / 124 x 64 / 63´ Cott. Plain Rapier 658.00 159
2 30 x 30 / 124 x 64 / 63´ Cotto. Twill Rapier 1506.50 159
4 40+2/80 x 40 / 120 x 60 / 63´ Dobby Rapier 459.00 115
5 40+2/80D 2/40S 40 / 108 x 64 / 65´ Dobby Rapier 306.00 110
6 60 x 60 / 92 x 88 / 63´ Dobby Rapier 480.00 87
7 50 x 20 / 132 x 82 / 63´ Con. Dobby Rapier 173.50 182
8 50 x 120Rayon / 152 x 72 / 61´ Dobby Rapier 199.75 124
9 2/60S x 30 / 68 x 56 / 38´ Dobby Rapier 46.00 145
ø
 

ø 
ø ø  ø 
ø
1 40 x 30+40 / 124 x 64 / 63´ Sl. Cott. Plain Sulzer 563.50 145
2 80 x 80 / 116 x 88 / 63´ Cotton Plain Sulzer 295.50 56
3 60 x 60 / 92 x 88 / 63´ Cotton Plain(S/L) Sulzer 1130.00 87
4 60 x 60 / 96 x 96 / 63´ Cotton Plain Sulzer 3729.00 79
5 2/80s x 2/100 / 56 x 52 / 63´ Cotton Plain Sulzer 269.25 128
6 30 x 30 / 124 x 64 / 63´ Cotto. Twill Sulzer 1604.50 159
7 60 x 40 / 100 x 72 / 63´ Dobby Sulzer 285.00 87
8 60 +2/60s x 60 / 92 x 80 / 63´ Slub Dobby Sulzer 614.75 72
9 2/40S x 20 / 104 x 58 /63´ Rib Stop Sulzer 67.25 223
10 40 x 111 / 124 x 60 / 63´ Dobby Sulzer 60.00 121
11 40 x 30 / 132 x 82 / 63´ Con. Dobby Sulzer 698.50 158
12 50 +2/60s x 50 / 116 x 80 / 63´ Dobby Sulzer 78.50 109
ø
‘  

  

ø 
ø ø  ø 
ø
1 8 x 8 / 40 x 31 / 63´ Plain Ruti¶C¶ 69.50 238
2 10 x 10 / 52 x 36 / 70´ Cott. Plain Ruti¶C¶ 765.25 230
3 10 x 10 / 68 x 38 / 63´ Plain Ruti¶C¶ 36.25 273
4 20 x 20 / 108 x 56 / 63´ Cotton Plain Ruti µC¶ 171.75 209
5 40 x 40 / 132 x 72 / 63´ Cotton Plain Ruti µC¶ 445.00 129
6 60 x 60 / 92 x 88 / 63´ Cotton Plain Ruti µC¶ 1130.00 87
7 10 x 10 / 72 x 38 / 65´ Cott. Drill Ruti¶C¶ 357.00 290
8 20 x 20 / 108 x 56 / 63´ Cotton Drill Ruti µC¶ 1606.00 209
9 20 x 20 / 108 x 64 / 63´ Cott. Twill Ruti¶C¶ 764.50 239
10 20 x 20 / 108 x 62 / 63´ HB Twill Ruti¶C¶ 333.75 242
11 40 x 30 / 176 x 102 / 63´ Cotton Twill Ruti µC¶ 679.25 196
12 40 x 40 / 120 x 82 / 63´ Rev. Twill Ruti¶C¶ 780.00 133
13 40 x 40 / 132 x 72 / 63´ H.B.Twill Ruti µC¶ 347.75 129
14 50 + 2/100 x 50 / 116 x 72 / 63´ Satin Ruti µC¶ 123.50 109
15 40 x 40 / 124 x 84 / 60´ Dobby Ruti¶C¶ 225.00 159
16 40 x 40 / 120 x 90 / 63´ Dobby Ruti¶C¶ 149.50 161
17 40 x 50 / 124 x 72 / 63´ Dobby (All) Ruti µC¶ 225.00 116
ø

ø( ø)ø ø#ø)ø ø( ø)ø ø * ø 

ø 
ø ø  ø 
ø
1 12 x 12 / 68 x 42 / 63´ Twill Tencel Airjet 180.00 245
2 40 x 40 / 64 x 48 / 67´ HT Plain Sulzer 3059.00 70
3 40 x 111 / 124 x 64 / 63´ Cott. Nylon Plain Airjet 100.75 125
4 40 x 2/80s / 132 x 95/ 63´ Poly Cotton Plain Airjet 1834.00 143
5 50 x 50 / 68 x 68 / 63´ HT. Plain Airjet 262.00 67
6 50 x 40/80D / 140 x 72 / 61´ Poly. Lycra Plain Airjet 694.00 105
7 60 x 60 / 100 x 104 / 63´ HT Airjet 100.00 84
8 30 x 111 / 124 x 72 / 63´ Cott. Nylon Plain Sulzer 173.50 117
9 50 x 2/20 + 2/80 x 40 / 104 x 76 / 61´ Bright Poly Rapier 351.00 158
11 20 x 30 / 108 x 56 / 63´ BFC Ruti µC¶ 393.00 192
12 60 x 20 / 96 x 48 / 63´ Silk Slub Plain Ruti µC¶ 97.25 98
13 60 x 40/70D / 114 x 72 / 56´ Nylon Lycra Ruti µC¶ 2904.75 102
ø
ø
ø
ø 
ø ø+ø 
øø ø
¯ 

ø 
ø ø  ø 
ø
1 30 x 20 / 80 x 56 / 61´ Ly Plain Airjet 79.25 165
2 30 x 30 / 120 x 56 / 61´ Ly. Plain Airjet 190.00 151
3 40 x 30 /124 x 60 / 61´ Ly. Plain Airjet 1135.00 129
4 40 x 30 /124 x 76 / 61´ Ly. Plain Airjet 1326.25 128
5 40 x 40 / 104 x 72 / 61´ Ly. Plain Airjet 1852.50 112
6 40 x 40 / 124 x 48 / 61´ Ly. Plain Airjet 1289.25 110
7 50 x 50 / 132 x 64 / 67´ Ly. Plain Airjet 325.00 100
8 50 x 50 / 132 x 72 / 67´ Ly. Plain Airjet 147.25 103
9 50 x 50 / 140 x 52 / 61´ Ly. Plain Airjet 326.50 117
10 50 x 60 / 140 x 68 / 61´ Ly. Plain Airjet 156.50 108
11 50 x 60 / 140 x 72 / 61´ Ly. Plain Airjet 3978.00 117
12 60 x 50 /20D / 92 x 76 / 61´ Ly. Plain Airjet 427.00 76
13 60 x 60 / 114 x 72 / 61´ Ly. Plain Airjet 2163.75 78
14 60 x 50 + 20D / 114 x 72 / 61´ Ly. Plain Airjet 734.75 84
15 80 x 60/20D / 132 x 88 / 61´ Ly. Plain Airjet 513.00 83
16 40 x 40 / 132 x 68 / 61´ Ly. Twill Airjet 531.25 127
17 20 x 16 / 136 x 56 / 61´ Lycra Satin Airjet 898.75 262

‘  

ø
 

ø 
ø ø  ø 
ø
1 40 x 40 / 124 x 56 / 61´ Ly. Plain Sulzer 2498.25 112
2 40 x 40 / 124 x 64 / 61´ Ly. Plain Sulzer 189.50 119
3 50 x 40 / 140 x 52 / 61´ Ly. Plain Sulzer 598.75 105
4 50 x 50 / 140 x 60 / 61´ Ly. Plain Sulzer 56.75 102
5 50 x 60 / 140 x 60 / 61´ Ly. Plain Sulzer 610.00 98
6 50 x 60 / 140 x 80 / 61´ Ly. Plain Sulzer 4052.00 105
7 60 x 60 / 114 x 60 / 61´ Ly. Plain(1459) Sulzer 2374.25 114
8 60 x 60 / 114 x 72 / 61´ Ly. Plain( Sulzer 549.75 78
9 30 x 30 / 124 x 60 / 61´ Ly Twill Sulzer 75.75 156
10 40 x 40 / 136 x 76 / 61´ Ly Twill Sulzer 93.75 134
11 2/80s x 40 / 136 x 76 / 61´ Ly. Twill Sulzer 2573.50 147
12 20 x 16 / 108 x 56 / 61´ Ly. Drill Sulzer 1812.00 225
13 40 x 40 / 90 x 68 / 61´ Ly. Dobby Sulzer 75.00 99
ø
 

ø 
ø ø  ø 
ø
1 30 x 30 / 124 x 64 / 63´ Ly Dril Rapier 261.50 177
2 40 x 30 / 156 x 60 / 61´ Ly. Satin Rapier 2133.00 173
3 40 x 40 / 108 x 66 / 75´ Ly. Plain Rapier 823.00 141
4 50 x 60 / 166 x 72 / 61´ Ly. Satin Rapier 2117.50 116
5 60 x 40 / 156 x 100 / 61´ Ly. Satin Rapier 306.50 127
ø
  

ø 
ø ø  ø 
ø
1 20 x 16 / 108 x 46 / 61´ Ly. Plain RUTI µC¶ 262.50 240
2 20 x 16 / 108 x 56 / 61´ Ly. Plain RUTI µC¶ 101.00 258
3 40 x 30 / 124 x 48 / 61´ Ly. Plain RUTI µC¶ 234.00 119
4 40 x 40 / 104 x 60 / 61´ Ly. Plain RUTI µC¶ 479.75 141
5 40 x 40 / 124 x 48 / 61´ Ly. Plain RUTI µC¶ 1834.00 110
6 40 x 40 / 124 x 56 / 61´ Ly. Plain RUTI µC¶ 3472.50 112
7 40 x 40 / 124 x 60 / 61´ Ly. Plain RUTI µC¶ 540.00 141
8 40 x 40 / 124 x 72 / 61´ Ly. Plain RUTI µC¶ 74.50 140
9 40 x 40 / 132 x 72 / 61´ Ly. Plain RUTI µC¶ 890.00 140
10 40 x 40/20D / 104 x 60 / 61´ Ly. Plain RUTI µC¶ 1481.25 143
11 50 x 40 / 140 x 52 / 61´ Ly Plain RUTI¶C¶ 1381.25 105
12 50 x 60 / 140 x 72 / 61´ Ly. Plain Ruti µC¶ 1198.25 102
13 50 x 60 / 144 x 44 / 61´ Ly. Plain RUTI µC¶ 410.75 116
14 80 x 60/20D / 132 x 72 / 61´ Ly. Plain Ruti µC¶ 167.00 76
15 20 x 30 / 108 x 56 / 61´ Ly. Drill RUTI µC¶ 1083.75 215
16 20 x 30 / 108 x 56 / 61´ Ly. Broken Twill RUTI µC¶ 1134.00 215
17 10 x 20 / 100 x 62 / 70´ Ly. Satin RUTI µC¶ 126.50 348
ø
ø ø+ø 
øø,%%ø 

ø 
ø ø  ø 
ø
1 40 x 40 / 104 x 64 / 71´ Ly Dobby (6151) Rapier 824.75 123
2 40 x 40 / 104 x 64 / 61´ Silver Dobby Sulzer 1569.00 122
3 80 x 60 / 96 x 80 / 61´ Lycra Dobby Sulzer 50.00 63
ø
ø
ø
‘  

ø 
#-øø 

ø 
ø ø  ø 
ø
1 10sC x 660 DTEX / 68 x 34 / 61´ Plain Ruti µC¶ 29.00 275
2 20sC x 165DTEX / 108 x 48 / 63´ Plain Ruti µC¶ 17.00 181
3 20sC x 330DTEX / 60 x 56 / 63´ Plain Ruti µC¶ 23.00 171
4 40sC x 83DTEX / 132 x 82 / 63´ Plain Ruti µC¶ 23.00 129
5 20sC x 330DTEX / 108 x 56 / 63´ Lycra Drill Ruti µC¶ 19.00 236
6 20sC x 660 DTEX / 108 x 48 / 63´ Drill Ruti µC¶ 44.00 296
7 40sC x 83DTEX / 132 x 82 / 59´ Drill Ruti µC¶ 21.00 123
8 50sC x 83DTEX / 132 x 92 / 61´ Twill Ruti¶C¶ 24.00 110
9 40sC x 83DTEX / 156 x 86 / 72´ Satin Sulzer 20.00 139
10 50sCx 83DTEX / 156 x 72 / 72´ Satin Ruti µC¶ 18.00 215
11 10sC x 83DTEX / 68 x 42 / 61´ Drill Ruti µC¶ 15.00 204
12 10sC x 660 DTEX / 68 x 42 / 63´ Drill Ruti µC¶ 33.00 201
ø
ø
ø
ø
ø
ø 
 ø ø 

ø 
ø ø  ø 
ø
1 40 x 40 / 100 x 44 / 63´ Lea Plain Sulzer 20.00 168
2 40 x 44 / 92 x 44 / 63´ Lea Plain Sulzer 59.75 152
3 40 x 44 / 100 x 48 / 63´ Lea Plain Sulzer 213.75 158
4 44 x 44 / 46 x 42 / 61´ Lea Plain Sulzer 130.50 140
5 44 x 44 / 46 x 46 / 63´ Lea Plain Sulzer 38.00 143
6 2/30s x 25 / 48 x 42 / 48´ Lea Plain Sulzer 428.00 200
7 2/40s x 44 / 56 x 50 / 63´ Lea Plan Sulzer 40.00 147
8 2/60S x 44 / 64 x 46 / 63´ Lea Plain Sulzer 30.00 150
9 2/80s x 44 / 64 x 46 / 63´ Lea Plain Sulzer 61.25 109  


 ,. ø 

ø 
ø ø  ø 
ø
1 60 x 60 / 92 x 88 / 63´ Modal Plain Sulzer 230.00 71 

$%ø 
ø.% ø/øà$,øø øMàø/ø,! ø 

ø 
ø ø  ø 
ø
1 20 x 30 / 148 x 56 / 44.25´ Lycra Drill RFD Sulzer 820.75 220.00
Grey :20 x 30 / 108 x 56 / 61´
2 20 x 16 / 148 x 57 / 45.5´ Lycra Drill Sulzer 24.00 290.00
Grey : 20 x 16 / 108 x 56 / 61"
3 40 x 40 / 129 x 100 / 60´ Cotton Plain Airjet 365.00 141.00
Grey : 40 x 40 / 120 x 100 / 63"
4 40 x 40 / 168 x 50 / 43´ Lycra Plain Ruti 9.00 141.00
Grey : 40 x 40 / 124 x 48 / 61"
5 40 x 40 / 162 x 75 / 45.5´ Lycra Plain Airjet 21.00 140.00
Grey : 40 x 40 / 132 x72 / 61"
6 40 x 30 / 152 x 53 / 47´ Lycra Plain Ruti 38.00 156.00
Grey : 40 x 30 / 124 x 52 / 61"
7 40 x 40 / 164 x 56 / 44´ Lycra Plain Ruti 44.00 146.00
Grey : 40 x 40 / 124 x 56 / 61"
8 50 x 60 / 180 x 85 / 44´ Lycra Plain Sulzer 41.00 136.00
Grey : 50 x 60 / 140 x 80 / 61"
9 50 x 40 / 187 x 53 / 44´ Lycra Plain Ruti 72.00 145.00
Grey : 50 x 40 / 140 x 52 / 61"

‘  

10 50 x 60 / 170 x 64 / 47´ Lycra Plain Ruti 10.00 112.00
Grey : 50 x 60 / 140 x 60 / 61"
11 60 x 40/70D / 148 x 70 / 40´ Nylon Lycra Plain Sulzer 11.00 116.00
Grey : 60 x 40/70D / 114 x 72 / 56"
12 40 x 40 / 144 x 104 / 47´ CottonPlain Ruti 1291.00 186.00
Grey : 40 x 40 / 108 x 

+ø ø 
ø% ø ø/øø ø ø ø ø 

ø 
ø ø  ø 
ø
1 20 x 16 / 142 x 56 / 43´ Lycra Drill - White Sulzer 247.00 285.00
Grey : 20 x 16 / 108 x 56 / 61"
2 30 x 165 / 136 x 72 / 57´ Plain ± White Somet 53.00 160.00
Grey : 30 x 165 / 124 x 72 / 63"
3 40 x 40 / 129 x 100 / 60´ Cotton Plain ± Sn.white Airjet 420.00 141.00
Grey : 40 x 40 / 120 x 100 / 63"
4 40 x 40 / 142 x 72 / 60´ Cotton Plain ± Sn.white Airjet 440.00 125.00
Grey : 40 x 40 /132 x 72 / 63"
5 40 x 40 / 132 x 72 / 48.5´ Lycra Plain ± White Sulzer 260.00 151.00
Grey : 40 x 40 / 104 x 72 / 61"
6 40 x 30 / 270 x 61 / 39´ Lycra Satin ± White Ruti µC¶ 75.00 200.00
Grey : 40 x 30 / 156 x 60 / 61"
7 40 x 40 / 166 x 56 / 44´ Lycra Plain ± White Ruti µC¶ 415.00 138.00
Grey : 40 x 40 / 24 x 56 / 61"
8 40 x 40 / 170 x 50 / 44´ Lycra Plain ± White Ruti µC¶ 1229.25 146.00
Grey : 40 x 40 /124 x 52 / 61"
9 40 x 40 / 166 x 56 / 44´ Lycra Plain ± White Ruti µC¶ 1340.25 149.00
Grey : 40 x 40 / 124 x 56 / 61"
10 40 x 40 / 112 x 64 / 59´ Dowxla Dobby ± White Somet 43.00 109.00
Grey : 40 x 40 /104 x 64 / 63"
11 50 x 50 / 148 x 100 / 59.5´ Cotton Plain ± Sn.white Airjet 322.00 118.00
Grey : 50 x 50 / 136 x 100 / 63"
12 50 x 60 / 188 x 60 / 43´ Lycra Plain ± White Airjet 214.00 133.00
Grey : 50 x 60 / 140 x 60 / 61"
13 50 x 60 / 184 x 70 / 44´ Lycra Plain ± White Sulzer 270.00 144.00
Grey : 50 x 60 / 140 x 72 / 61"
14 50 x 83DTEX / 165 x 91 / 49´ Twill ± White Sulzer 37.00 105.00
Grey : 50 x 83DTEX / 132 x 92 / 63"
15 60 x 60 / 144 x 112 / 59´ Cotton Plain ± Sn.white Airjet 506.00 101.00
Grey : 60 x 60 / 136 x 112 / 63"
16 60 x 60 / 185 x 106 / 58.5´ Satin ± White Airjet 60.00 117.00
Grey : 60 x 60 / 176 x 106 / 63" 

,ø$%ø 
ø% ø øø *ø ø ø 

ø 
ø ø  ø 
ø
1 16 x 12 / 112 x 56 / 58.5´ Cotton Drill - Oliver Green Airjet 157.00 277.00
Grey : 16 x 12 / 108 x 56 / 63"
2 16 x 12 / 112 x 56 / 58.5´ Cotton Drill - Grey Airjet 33.00 277.00
Grey : 16 x 12 / 108 x 56 / 63"
3 20 x 16 / 140 x 56 / 48´ Lycra Drill ± Black Ruti µC¶ 204.00 285.00
Grey : 20 x 16 / 108 x 56 / 61"
4 20 x 30 / 152 x 56 / 48´ Lycra Drill ± Black Ruti µC¶ 234.00 220.00
Grey : 20 x 30 / 108 x 56 / 61"
5 20 x 30s Ly / 144 x 56 / 44.5´ Lycra Broken Twill - Black Ruti µC¶ 575.00 231.00
Grey : 20 x 30s Ly / 108 x 56 / 61"
6 30 x 155D / 136 x 64 / 60´ Micro Poly Plain ± Black Somet 191.50 141.00
Grey : 30 x 155D / 124 x 64 / 63"
7 30 x 155D / 136 x 64 / 60´ Micro Poly Plain ± Red Somet 321.75 141.00
Grey : 30 x 155D / 124 x 64 / 63"
8 40 x 30 / 270 x 60 / 39´ Lycra Satin ± Black Ruti µC¶ 183.00 200.00
Grey : 40 x 30 /156 x 60 / 61"

‘  

9 40 x 40 / 132 x 72 / 48.5´ Lycra Plain ± Black Ruti µC¶ 229.00 131.00
Grey : 40 x 40 / 104 x 72 / 61"
10 50 x 50 / 192 x 61 / 43´ Lycra Plain - Slub./Light Green Ruti µC¶ 520.50 133.00
Grey : 50 x 50 / 140 x 60 / 61"
11 50 x 60 / 188 x 72 / 43.5´ Lycra Plain ± Blue Sulzer 352.00 144.00
Grey : 50 x 60 / 140 x 72 / 61"
12 50 x 60 / 188 x 72 / 43.5´ Lycra Plain ± Black Sulzer 265.75 144.00
Grey : 50 x 60 / 140 x 72 / 61"
13 50 x 40 / 198 x 50 / 43.5´ Lycra Plain ± Black Ruti µC¶ 294.00 147.00
Grey : 50 x 40 / 140 x 52 / 61"
14 50 x 60 / 188 x 62 / 42´ Lycra Plain ± Black Ruti µC¶ 204.00 119.00
Grey : 50 x 60 / 140 x 60 / 61"
15 2/20s x 6 / 68 x 40 / 62´ Cotton Matty - Miltry Green Ruti µC¶ 30.00 303.00
Grey : 2/20s x 6 / 64 x 40 / 63"
16 2/30s x 12 / 136 x 64 / 57.5´ Lycra Twill - Navy Blue Somet 55.00 325.00
Grey : 2/30s x 12 / 92 x 64 / 61"
17 40 x 40 / 129 x 100 / 63´ Cotton Plain ± Blue Ruti µC¶ 3095.00 140.00
Grey : 40 x 40 / 120 x 100 / 63"
18 40 x 40 / 168 x 64 / 47´ Lycra Plain - Black Ruti µC¶ 92.50 144.00
Grey : 40 x 40 / 132 x 64 / 61"
19 40 x 40 / 168 x 50 / 45´ Lycra Plain ± Grey Ruti µC¶ 57.00 135.00
Grey : 40 x 40 / 132 x 52 / 61"
20 40slub x 20ly Slub / 164 x 56 / 42´ Lycra Satin ± Red Ruti µC¶ 18.00 222.00
Grey : 40slub x 20ly Slub /124 x 58 / 61"
21 30 x 30 / 124 x 46 / 53´ Cotton Oxford - Black Ruti µC¶ 65.25 135.00
Grey : 30 x 30 / 112 x 48 / 63"
22 40 x 40 / 168 x 48 / 45.5´ Lycra Plain ± Blue Ruti µC¶ 48.00 139.00
Grey : 40 x 40 / 135 x 48 / 61"
23 40 x 40 / 166 x 56 / 44´ Lycra Plain ± Black Ruti µC¶ 250.00 138.00
Grey : 40 x 40 /124 x 56 / 61"
24 2/80S x 30 / 95 x 70 / 46´ Cotton Dobby - Dobby Stripe Black Ruti µC¶ 37.25 110.00
Grey : 2/80S x 30 / 92 x 72 / 47"
25 50sM x 50sM / 136 x 72 / 61.5´ Modal Pl - Light Blue Ruti µC¶ 90.00 108.00
Grey : 50sM x 50sM / 132 x 72 / 63"
26 40sE x 40sE / 128 x 64 / 62´ Excel Pl ± Violet Ruti µC¶ 90.00 112.00
Grey : 40sE x 40sE / 124 x 64 / 63"
27 60 x 60 / 156 x 76 / 40.5´ Lycra plain ± Black Ruti µC¶ 126.00 115.00
Grey : 60 x 60 /114 x 76 / 61" 

‘