Suy Niêm Trong

Ngay Sông * 150

Chu đê suy niêm: Chiêu ta nhăc lư khách tim lôi vê

Như con én mang tin hiêu mua Xuân săp trơ vê,
Anh ta dương là tín hiêu cho biêt bong đêm đang xuông dân,
ngươi lư khach cam thây mình cân vê nơi nghi ngơi.
- Ân Danh
Chiêu ta nhăc lư khach tim lôi vê

Cư môi khi va o thu, ngươi ta thương mương tươ ng đên nhưng canh la vang rơi rung tư cac
canh cây xuông đât : co nhưng la con ơ trên cây đang chuyê n biên thành úa vàng hay đa vang
úa đang chuân bi lia canh, co nhưng la úa vàng vưa lia canh đang la ta bay xuông đât, và cung
co nhiêu la vàng đa bay xuông tơi đât , năm bưa bôn săn dươi đât chơ đôi sang mau vang tôi
đâm hơn trươc khi biên hoa thanh bui đât theo tiên trinh biên hoa cua van vât trong t hê giơi
hưu hinh vô thương nay. La thu cư rung như thê hêt mua thu nay sang mua thu khac theo chu
ky thơi tiêt cua Thiên Nhiên vân chuyên trong hanh tinh nay . William Allingham cam nhân
vê la rung mua Thu: “Giơ đây thi anh nong năng Thu âm thâm len loi luôn nhe vao cac rưng
cây xanh la ma hâm dân dân cho la cây heo vang đi rôi chơ đên luc rơi rung xuông đât đê
ma lui tan.” Canh mua Thu vơi la vang rơi rung đê canh cây trơ trui dươi bâu trơi am đam goi
lên hinh anh sông chêt la hiên tương tư nhiên trong coi sông vô thương cua moi tao vât.

Cung như la mua Thu , đơi sông con ngươi cung diên tiên tương tư trong tiên trinh biê n hoá
chung cua cac loai thu tao sinh sông tr ong vu tru vât chât nay . Con đương tiên hoa cua loai
ngươi la: sinh ra, lơn lên, vê gia va chêt, rôi cac thê hê tiêp theo nôi tiêp chu ky tiên hoa như
vây. Co điêu khac biêt giưa con ngươi va cac loai vât khac la con ngươi co y thưc, và trí khôn
nên đa hiêu đươc diên biên trong tiên hoa cua chính mình, cua ngươi khác va cac loai vât
khác. Môt câu chuyên cô tich hom hinh ngu y sư tiên hoa cua đơi sông ngăn ngui con ngươi
qua câu đô như sau: “Đô ban biêt con vât nao ban sang thi đi bôn chân , đên ban trưa thì di
hai chân, còn đên luc vê chiêu thi lai đi ba chân ?” Chăc ban se hinh dung ngay ra con ngươi
ban sang tưc la khi con be thi bo băng hai châ n hai tay, đên trưa tưc la luc lơn khôn thi đ i
băng hai chân, va luc xê chiêu tưc la khi gia yêu thi chông thêm chiêc gây nên thành ba chân.
Thâm y cua ngươi tao ra câu đô này muôn noi lên y tương đơi sông con ngươi ngăn ngui như
môt ngay sông bơi vi con ngươi se nhâp vao vong tiên hoa chuyên biên tư luc be, lơn lên, rôi
vê gia va chê t. Trong đơi sông hăng ngay co nhiêu sư kiên va nhiêu nhân tô nhăc cho con
ngươi nhơ đên nêp sông dòn mong va chong qua cua minh : chăng han như mua la thu rung .
Đo đo, xem chưng như moi ngươi đêu nhân ra luât tuân hoan tư nhiên này: minh đươc sinh
ra, lón lên, vê già, yêu dân va se chêt , va co thê chêt bât cư luc na o chư không nhât thiêt chi
chêt vao tuôi gia ma thôi.

Cung co nhiêu ngươi , nhât la ngươi Kitô hưu luôn tin vao đơi sau nên rât quan tâm đên đơi
sông hiên tai cua minh , bơi vi nêp sông dươi trân gian nay se la yêu tô anh hương đên nêp
sông đơi sau. Samuel J ohnson nhân manh đên tâm quan trong đơi sông ma con ngươi phai
sông : “Điêu quan trọng không phải chung ta se ch êt như thê nào, quan trọng la chung ta
sông như thê nào. Việc chêt thưc ra không quan trọng, bơi vi no diễn ra nhanh lăm.”

Tư tương suy niêm thêm:

“Loai cho mơ to đôi măt ngac nhin loai ngươi chung ta, bơi vi kiêp sông cua chung dôn nen
lai thanh khoảng thơi gian ngăn đên nôi chung ta co thê dễ dang quan sat chung trải qua tư
chu cho be bong thanh chu cho con rôi th ành chu cho lơn đê rôi tiên nhanh vao nhưng năm
hoàng hôn tư 10 đên 12 tuôi gi đo . Sư kiện nay gơi chung ta y niệm vê đơi sông cua chính
chúng ta cung thât la ngăn ngui chưng nao.” - John Grogan

Lơi câu nguyên trong ngay:

Lây Chua, van vât dươi trân gian nay co sinh co tư , riêng con ngươi se sông vinh cưu ơ đơi
sau. Co điêu la đơi sông vinh cưu ây khô đau hay hanh phuc con tuy thuôc vao nêp sông ma
chung con sông dươi thê gian nay. Vì vây, xin cho chung con biêt sông đao va lâp phưc đưc ơ
đơi nay, đê xưng đang vui hương hanh phuc thanh nhan trươc nhan thanh Chua mai sau.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful