Universitatea Ovidius Constanta

Facultatea de Psihologie si Stiintele Educatiei
Catedra de Psihopedagogie speciala si Asistenta sociala
LUCRARE DE ABSOLVIRE
Absolvent :
Constanta 2010
Universitatea Ovidius Constanta
Facultatea de Psihologie si Stiintele Educatiei
Catedra de Psihopedagogie speciala si Asistenta sociala
LUCAE !E A"SOL#$E
Titlul lucrarii

Absolvent :

Constanta 2010
Cuprinsul lucrarii
Introducere (1,2 pg)
• Motivaţia şi argumentarea alegerii temei
• Evidenţierea elementelor particulare, sau/şi de noutate şi unicitate ale subiectului ales
• Obiectivele generale ale lucrării
• Introducerea metodologiei folosite, preentarea concisa a modului de lucru
PARTEA ÎNTI ! "UNDA#ENTE TEORETICE
Capitolul I Do$eniul conceptual %A&ordarea conceptual' rele(ant' te$ei alese!1" pg)
1#1 $efinirea principalelor concepte
1#2 %eorii e&plicative ale problematicii abordate 'n funcţie de clasificari şi tipologii,
forme de manifestare, conte&tualiare, efecte şi implicaţii
1#(# )robleme şi inconsistenţe !identificarea problemelor 'n raport cu natura nevoilor
* origine, caualitate, factori de risc, factori favorianti, etc#)
Capitolul II Descrierea )urni*orului de ser(icii si a cadrului le+islati( !1" pg)
2#1 )revederi legale si standarde relevante
2#2 Organiarea si functionarea institutiei furnioare de servicii !Misiunea
institutiei/organiatiei, politica şi strategiile de actiune, organigrama, tipuri de
servicii furniate, activitati specifice, descrierea ec+ipei
interdisciplinare/specialişti implicaţi, etc#)
PARTEA A DOUA ! CONTRIBU II PROPRII Ț
STUDIU DE CA, SAU CERCETARE APLICAT-
(de tip Raport de E(aluare. Studiu /n &a*a datelor statistice%)i0e de $onitori*are1
Capitolul III #etodolo+ia in(esti+a2iei sociale sau. dup' ca*. $etodolo+ia utili*at' /n
e)ectuarea cercet'rii aplicate (anali*'. studiu. e(aluare1 !2" pg)
Op2iunea 3 Studiul de Ca*
(#1# )reentarea caului
(#2# Metode, te+nici şi instrumente utiliate !preentare teoretică, de ilustrat 'n ane&e cu
e&emple concrete)
-e va avea 'n vedere identificarea şi preentarea teoretică şi aplicată a metodelor, te+nicilor
şi instrumentelor pentru Evaluarea Iniţială şi .omple&ă, precum şi pentru Intervenţia -ocială
(#(# /nalia şi interpretarea reultatelor evaluării
(#0# Obiectivele si planificarea interventiei !metode, te+nici, instrumente utiliate)
(#1# Intervenţia propriu2isă !activităţi concrete şi monitoriarea acestora)
(#3# Inc+iderea caului /caurilor si monitoriarea postservicii !analia reultatelor, concluii
parţiale)
Op2iunea 3 Raport de E(aluare%Studiu
(#1# )reentarea raportului/studiului
(#2# Metode, te+nici şi instrumente utiliate !preentare teoretică, de ilustrat 'n ane&e cu
e&emple concrete)
)entru 4aportul de Evaluare/-tudiu se va avea 'n vedere preentarea teoretică şi aplicată a
etapelor de lucru 'n elaborarea raportului de evaluare/studiului propus cu evidenţierea
aspectelor c+eie legate de tipologie, populaţia investigată, sursa de date, colectarea datelor,
indicatori, limitări#
(#(# /nalia şi interpretarea reultatelor !metode, te+nici, instrumente utiliate, preentare
teoretică, de ilustrat 'n ane&e cu e&emple concrete)
(#0# )reentarea reultatelor 'n forma narativă, tabele, grafice cu evidenţierea
tendinţelor/concluiilor c+eie
(#1# -intetiarea implicaţiilor ale reultatelor pentru teorie şi practică
(#3# 4ecomandări !de e&emplu, propuneri pentru 'mbunătăţirea intervenţiilor sociale, politici
sociale relevante, implementarea programelor/proiectelor, eficientiarea serviciilor, etc)#
Conclu*ii !12 1 pg)
• Evidenţierea celor mai importante concluii din lucrare
• .ompatibilitatea dintre teorie si practica
• /nalia/interpretarea/opinia personală privind reultatele obţinute 'n lucrare
• )otenţialele efecte/consecinţe ale reultatelor obţinute 'n lucrare şi preentarea
direcţiilor/oportunităţilor sau nevoilor viitoare de cercetare
• .ontribuţia proprie/ recomandări
Bi&lio+ra)ia !min 1" titluri) 2 se structureaă pe următoarele categorii5 materiale tipărite !cărţi
şi capitole 'n cărţi, articole şi lucrări conferinţe tipărite) şi surse electronice !articole şi lucrări
conferinţe disponibile on line, site2uri consultate)# /ceste liste bibliografice se vor ordona
alfabetic şi vor respecta următoarele reguli de redactare !sursa5
euro.ubbcluj.ro/avizier/ghid_licenta.doc)5
1# .arte
Exemplu:
6otler, )+# !2""0), Zece păcate capitale de marketing, Editura .O$E.-,
7ucureşti#
2# .apitol din carte
Exemplu:
Meade, 8# !19:(), ;%+e 7alance of )a<ment=##>, in he Economic! o"
#ntegration !ed# M# 6rauss), ?eorge /llen and @nAin, Bondon, pg#11121:3
(# $ocumente ale unor organiaţii, la care accesul s2a facut on2line5
Exemplu:
E. !2""1), $romoting a European %rame&ork "or 'orporate (ocial
)e!pon!ibilit*+,reen $aper, European .ommission, $? for Emplo<ment and
-ocial /ffairs, @nit EM)B/$#1,
C+ttp5//europa#eu#int/comm/emplo<mentDsocial/soc2dial/csr/greenpaperDen#pdfE,
accesat aprilie 2""3#
Ane4e
/cestea apar 'ntr2o secţiune separată, care nu se numeroteaă ca şi capitol# Fiecare ane&ă
se va menţiona cel puţin o dată 'n te&tul lucrării# /ne&ele se numeroteaă crescător !/ne&a
1,
/ne&a 2, etc),
Reguli de redactare a lucrării (sursa: euro.ubbcluj.ro/avizier/ghid_licenta.doc)
Formatul /ntre+ii lucr'ri este /0, numărul de pagini fiind 'ntre 1" * 11 e&clusiv ane&ele şi
bibliografia cu următoarele elemente5
a# -arginile paginii * se vor utilia următoarele valori pentru marginile paginii !)age -etup 2G
Margins)5
− stHnga5 2,1 cm,
− dreapta5 2 cm
− sus5 2 cm
− Ios5 2 cm
b# (pa.iere /ntre r0nduri 2 te&tul va respecta o spaţiere 'ntre rHnduri de 1,1 linii !Format2
G)aragrap+2GBine spacing2G 1,1 lines),
c# 1linierea textului /n cadrul paragra"elor 2 te&tul din cadrul paragrafelor normale va fi aliniat
'ntre marginile din stHnga şi dreapta !ju!ti"ied)# )rimul rHnd al fiecărui paragraf va avea o
indentare de 1,1 cm !Format2G )aragrap+2G Indentation2G Beft)# E&cepţie fac titlurile
capitolelor, care pot fi aliniate centrat, precum şi etic+etele tabelelor şi figurilor !a se vedea
e&plicaţiile de mai Ios),
d# %ont * fontul utiliat pentru redactare va fi %imes JeA 4oman, cu dimensiunea de 12
puncte, utiliHnd diacriticele specifice limbii 'n care este redactată lucrarea !ă, ş, ţ, ', H 2
pentru limba romHnă),
e# 2umerotarea paginilor 2 numerotarea paginilor se face 'ncepHnd cu pagina de introducere
pHnă la ultima pagină a lucrării# Jumărul de pagină se insereaă 'n subsolul paginii, centrat#
f# 1ntetul paginii 2 apare 'ncepHnd cu introducerea şi va conţine numele absolventului !'n
stHnga) şi titlul capitolului !'n dreapta),
g# abele * tabelele se numeroteaă cu 2 cifre, prima repreentHnd numărul capitolului, iar
cea de a doua repreentHnd numărul tabelului din capitolul respectiv# Fiecare tabel are număr
şi titlu, care se menţioneaă deasupra tabelului, aliniat la marginea din dreapta# $acă este
caul, sursa datelor se precieaă sub tabel, aliniat 'ntre marginile din stHnga şi dreapta
!ju!ti"ied), indicHnd 'n mod obligatoriu numele autorului!lor), lucrarea !cartea), editura, anul,
pagina sau adresa de Internet completă,
+# %iguri 2 figurile !pot fi incluse imagini, grafice, capturi de ecran) se numeroteaă cu 2 cifre,
prima repreentHnd numărul capitolului, iar cea de a doua fiind numărul figurii din capitolul
respectiv, fiecare figură are număr şi titlu, care se menţioneaă sub figură, centrat, dacă este
caul, sursa figurii se indică pe rHndul imediat următor, Iustified, indicHnd numele autorului!lor),
lucrarea !cartea), editura, anul, pagina sau adresa de Internet completă,

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful