Proiecte VISUAL BASIC

------------------------------------
1. Să se realizeze o aplicaţie VB care permite unor copii să îşi consolieze cunoştinţele espre
animale. !ntre"ările #or $i $işiere cu sunet care #or $i erulate în timpul a$işării ima%inilor
corespunzătoare. Una in ima%ini #a $i cea corectă& celelalte #or $i eronate. La selectarea unei
ima%ini se #a a$işa o recompensă acă răspunsul a $ost corect sau se #a a$işa o atenţionare e %enul
"ilă roşie& aca răspunsul a $ost eronat. 'umele $işierelor corespunzătoare între"ărilor şi
răspunsurilor #or $i citite intr-un $işier te(t sau "ază e ate. La s$)rşitul *ocului& utilizatorul #a
primi o ima%ine sau un sunet recompensă în $uncţie e numărul e răspunsuri corecte. Ima%inile
recompensă şi numărul e răspunsuri corecte la care se acora aceasta recompensă se #or sta"ili in
secţiunea e con$i%urări.
+. Să se implementeze un pro%ram e tip ,slies-o.,. Vor $i a$işate pe r)n mai multe $işiere cu
ima%ini& cu o anumita înt)rziere între ele. Utilizatorul #a a#ea posi"ilitatea să seteze acest inter#al
e timp& ar se #a $ace o #eri$icare /să nu $ie introuse #alori ne%ati#e etc.0. Pot $i implementate
e$ecte e trecere e la o ima%ine la alta - eplasări ale ima%inii în a$ara $ormei& şi apariţia
următoarei ima%ini in altă latură a $erestrei.
1. Să se implementeze o aplicaţie care să simuleze *ocul e tenis2 o min%e se eplasează într-o
$ereastră& iar atunci c)n atin%e paleta este respinsă în irecţia opusă su" un anumit un%-i /se
re$lectă at)t $aţă e paletă c)t şi $aţă e mar%ini0. Se #a implementa şi secţiunea e *oc automat& în
care se #a %enera un%-iul su" care porneşte min%ea.
3. Să se realizeze o aplicaţie ce trasează %ra$ice pentru i$erite $uncţii a$işate într-o listă e selecţie
/$/(0 4 sin/(0& $/(0 4 cos/(0& $/(04 a(5"& $/(0 4 a(6+5"(5c etc.0 7uncţia şi inter#alul #or putea $i
selectate e utilizator. 8esenarea %ra$icelor se #a $ace prin apariţia unor puncte intermeiare la
anumite cooronate sta"ilite e utilizator şi apoi trasarea animată a %ra$icului. Inter#alul e timp
$olosit la animaţie #a $i sta"ilit in secţiunea e con$i%urări.
9. Să se scrie o aplicaţie VB& care să prelucreze in$ormaţii re$eritoare la stuenţi. Aplicaţia #a a$işa
următorul meniu2
8ate
- preluare
- e la tastatura
- intr-un $işier
- sal#are
- prelucrări
- aău%are note
- moi$icare note
- calculare meie
- aău%are stuenţi
- şter%ere stuenţi
- oronare
- upă meie
- upă nume
- upă nota la un e(amen /inicat0
A$işare
- a situaţiei unui stuent inicat
- a situaţiei %enerale a stuenţilor2 nume& nr. e(amene promo#ate& meia& nr. e(amene
nepromo#ate
Ieşire
8espre
şi #a trata corespunzător opţiunile utilizatorului.
:BS2
8atele in $işier #or $i e $orma2 'U;<& ':=A><(1& ':=A><(+& ':=A><?1& ;<8I<.
La preluarea atelor intr-un $işier se #a opta pentru2
- aău%are la s$)rşitul înre%istrărilor curente
- şter%erea atelor curente şi încărcarea noilor ate
@. Să se realizeze o aplicaţie tip a%enă în care se #or aplica operaţiile elementare tip "aze e ate.
Se #a consiera aău%area& eitarea şi şter%erea unei persoane sau a in$ormaţiilor corespunzătoare.
Se #or permite următoarele operaţii suplimentare2
- căutarea unei persoane upă nume& număr tele$on sau aresa e e-mail
- a$işarea persoanelor care au ata e naştere într-o anumită lună sau într-un anumit an.
- a$işarea persoanelor intr-un anumit %rup. Se #a consiera a%ena or%anizată în %rupuri2 prieteni&
ser#iciu& $amilie& etc.
- la esc-ierea aplicaţiei #or $i a$işate persoanele care îşi ser"ează ziua e naştere la ata curentă
A. Să se implementeze în VB *ocul ;ine.
B. Să se realizeze o aplicaţie VB ce implementează un *oc e tip ? şi :. Unul intre *ucători #a $i
calculatorul. Acesta poate $i2 începător& meiu& a#ansat.
C. Să se realizeze o aplicaţie VB ce implementează un *oc e tip a#ioane /sau na#e maritime0.
1D. Să se realizeze o aplicaţie VB ce implementează un *oc e tip sp)nzurătoarea. Se #a scrie un
$işier te(t& cu o serie e cu#inte ce #or $i $olosite aleator& în *oc.
11. Să se realizeze o aplicaţie VB ce implementează un *oc e tip puzzle.
1+. Să se realizeze o aplicaţie tip 'orton Commaner& ce implementează principalele operaţii cu
$işiere şi irectoare. Se #a permite şi căutarea $işierelor care conţin un anumit cu#)nt sau %rup e
cu#inte.
11. Să se implementeze un tutorial pentru în#ăţarea tastaturii.
13. Să se implementeze %ra$ic pro"lema la"irintului. Pereţii la"irintului #or $i %eneraţi aleator.
Inter#alul e timp $olosit la animaţie& imensiunile la"irintului sunt sta"ilite in secţiunea e
con$i%urări.
19. Să se implementeze o aplicaţie în care să se reprezinte %ra$ic construcţia unui ar"ore "inar.
Valorile pentru nourile ar"orelui #or putea $i citite intr-un $işier speci$icat e utilizator sau #or
putea $i preluate e la tastatura.
1@. Să se implementeze o aplicaţie în care să se #izualizeze %ra$ic rezol#area pro"lemei re%inelor.
Inter#alul e timp $olosit la animaţie şi imensiunile ta"lei e şa- #or $i sta"ilite in secţiunea e
con$i%urări.
1A. Să se implementeze o aplicaţie în care să se #izualizeze %ra$ic rezol#area pro"lemei Esăritura
caluluiF. Punctul e start #a $i sta"ilit e utilizator. Inter#alul e timp $olosit la animaţie şi
imensiunile ta"lei e şa- #or $i sta"ilite in secţiunea e con$i%urări.
1B. Să se implementeze o aplicaţie în care să se #izualizeze %ra$ic rezol#area pro"lemei turnurilor
in Ganoi. Inter#alul e timp $olosit la animaţie #a $i sta"ilit in secţiunea e con$i%urări.
1C. Să se implementeze o aplicaţie în care să se #izualizeze %ra$ic i$erite metoe e sortare.
Valorile ce tre"uie sortate #or putea $i citite intr-un $işier speci$icat e utilizator sau #or putea $i
preluate e la tastatură. Inter#alul e timp $olosit la animaţie #a $i sta"ilit in secţiunea e
con$i%urări.
+D. Să se implementeze un test e e#aluare a cunoştinţelor intr-un anumit omeniu precizat prin
meniu. Se #or permite şi răspunsuri sau între"ări care să conţină ima%ini. 8e e(emplu& la %eo%ra$ie2
Ce lac apare în ima%inea următoareH
+1. Să se implementeze o aplicaţie ce permite %estionarea C8-urilor şi 8V8-urilor personale. Vor
$i isponi"ile următoarele opţiuni e meniu2
- aău%are interpret& actor sau $ilm
- eitareIşter%ere interpret& actor sau $ilm
- a$işarea $ilmelor în care apare un anumit actor
- a$işarea C8-urilor care conţin meloii interpretate e un anumit interpret
++. Să se implementeze o aplicaţie care realizează e#aluarea unei e(presii post$i(ate utiliz)n sti#a.
Se #a realiza o animaţie corespunzătoare încărcării operanzilor în sti#a şi a e$ectuării operaţiei la
înt)lnirea unui operator. Inter#alul e timp $olosit la animaţie #a $i sta"ilit in secţiunea e
con$i%urări.
+1. !ntre insulele unui ar-ipela% se a$lă n pouri. Un turist îşi propune să #iziteze aceste pouri& o
sin%ură ată& pornin e la o anumita insulă. Să se a$işeze %ra$ic toate posi"ilităţile e parcur%ere a
celor n pouri. Inter#alul e timp $olosit la animaţie #a $i sta"ilit in secţiunea e con$i%urări.
+3. Să se implementeze o aplicaţie %ra$ică pentru rezol#area pro"lemei e eterminare a rumului
minim între + localităţi. Cerinţe minime /a$işarea unei -ărţi& posi"ilitatea e a ale%e punct e start şi
stop& reprezentarea %ra$ică a rumului minim0. In$ormaţiile espre rumuri #or $i citite intr-un
$işier te(t.
+9. Să se implementeze o aplicaţie în care să se #izualizeze %ra$ic rezol#area Epro"lemei circuluiF
/ti%ri şi lei0. Inter#alul e timp $olosit la animaţie #a $i sta"ilit in secţiunea e con$i%urări.
+@. Să se implementeze o aplicaţie în care să se #izualizeze %ra$ic rezol#area pentru pro"lema
Eplata unei sumeF. Inter#alul e timp $olosit la animaţie #a $i sta"ilit in secţiunea e con$i%urări.
+A. Să se implementeze %ra$ic pro"lema rucsacului. Inter#alul e timp $olosit la animaţie #a $i
sta"ilit in secţiunea e con$i%urări.
+B. : persoana tre"uie să stră"ată un teren eni#elat în $orma e reptun%-i. Persoana se a$la intr-
un colţ al terenului şi tre"uie să a*un%ă în coltul ia%onal opus. Se #a consiera că terenul este
moelat cu a*utorul unei ta"le e imensiune m(n. 7iecare pătrat al ta"lei are o anumită
înălţime/înălţimea poate $i reprezentată prin i$erite nuanţe e culori0. Se ştie că persoana nu poate
sări e la înălţimi mai mari ec)t G1 şi nu poate urca la înălţimi mai mari ec)t G+. Să se realizeze
o aplicaţie care să etermine şi să #izualizeze toate posi"ilităţile în care persoana poate parcur%e
terenul. Inter#alul e timp $olosit la animaţie #a $i sta"ilit in secţiunea e con$i%urări.
+C. 7ie un lac în%-eţat su" $orma unui ta"lou "iimensional m(n. : "roscuţă se %ăseşte în poziţia
/1&10& iar în poziţia /m&n0 se %ăseşte o insectă. !n %-eată se %ăsesc %ăuri ale căror cooronate se
cunosc. Să se realizeze o aplicaţie care %ăseşte rumul cel mai scurt al "roscuţei p)nă la insectă şi
înapoi ştiin că2
- "roscuţa nu poate păşi ec)t pe %-eaţă
- "roscuţa se poate eplasa în 3 irecţii2 sus& *os& st)n%a& reapta
- în punctele în care păşeşte "roscuţa %-eaţa ceează.
Aplicaţia #a #izualiza %ra$ic rumul us-întors al "roscuţei şi #a permite setarea poziţiilor iniţiale
ale "roscuţei şi insectei. Inter#alul e timp $olosit la animaţie #a $i sta"ilit in secţiunea e
con$i%urări.
1D. Un panou e tir istracti# este $ormat in n(n casete ce ascun "eculeţe le%ate în serie pe trasee
ce escriu i#erse $i%uri. : caseta poate să conţină mai multe "eculeţe& $iecare "ec aparţin)n unei
$i%uri istincte. Jintirea unei casete acţionează asupra întrerupătoarelor circuitelor electrice
corespunzătoare traseelor pe care sunt inserate "eculeţele in casetă.
Să se realizeze o aplicaţie care simulează *ocul e tir. !n cazul în care sunt mai mulţi *ucători& se #a
consiera c)şti%ător *ucătorul ce #a o"ţine luminarea tuturor $i%urilor cu numărul cel mai mic e
$ocuri.
11. Să se scrie pro%ramul pentru %estionarea împrumuturilor cărţilor intr-o "i"liotecă. : carte
poate să e(iste în mai mult e(emplare. Pe l)n%ă operaţiile e aău%are& eitare& şter%ere pentru un
autor sau carte sau pentru persoana care împrumută& se #or a$işa următoarele situaţii2
- pentru o anumită carte se #a a$işa acă este isponi"ilă sau nu
- pentru o anumită persoană se #a a$işa numărul e cărţi împrumutate. 8acă numărul epăşeşte o
anumită #aloare sta"ilită în secţiunea e con$i%urări& #a apare un mesa* e atenţionare şi nu se #a
permite împrumutul unei alte cărţi.
1+. Se a un %rup e oraşe şi cone(iunile între ele. Să se implementeze o aplicaţie %ra$ică care
a$işează toate rumurile ce trec prin toate oraşele& parcur%)nu-le o sin%ură ată.
11. Un "roscoi se %ăseşte pe o $runză e nu$ăr pe un lac. Broscoiul poate sari numai e la o $runză
la alta şi nu tre"uie să caă în apă. Pe lac se %ăsesc mai multe $runze. 8imensiunea lacului este
%enerată aleator Să se implementeze o aplicaţie %ra$ică care a$işează rumul "roscoiului p)nă la
ieşirea in lac. Inter#alul e timp $olosit la animaţie #a $i sta"ilit in secţiunea e con$i%urări.
13. La o ;asă rotună pri#in ECreşterea rolului întreprinerilor în $inanţarea în#ăţăm)ntului
superiorF au $ost in#itate să trimită c)te un reprezentant n $irme. <ste cunoscut $aptul că $iecare
$irmă in#itată are una sau mai multe $irme concurente printre celelalte in#itate. Să se implementeze
o aplicaţie %ra$ică care să aşeze participanţii la o masa rotună ast$el înc)t reprezentanţii a ouă
$irme concurente să nu stea alături.
19. Un teren este reprezentat su" $orma unei matrice cu n linii şi n coloane. <lementele /i& *0 ce
aparţin mulţimii numerelor reale reprezintă cotele i$eritelor porţiuni in acest teren. Se presupune
că o "ilă se %ăseşte pe o porţiune /iD&*D0. Să se implementeze o aplicaţie %ra$ică care a$işează toate
traseele posi"ile e a $i urmate e "ilă spre a ieşi in teren. Bila se poate eplasa pe o porţiune
în#ecinată cu o cotă strict in$erioară cotei terenului pe care se %ăseşte la momentul curent.
Inter#alul e timp $olosit la animaţie #a $i sta"ilit in secţiunea e con$i%urări.
1@. Un "roscoi se %ăseşte pe o $runza e nu$ăr pe un lac. Broscoiul poate sari numai su" $orma
săriturii calului şi nu tre"uie să caă în apă. Pe lac se %ăsesc mai multe $runze. 8imensiunea lacului
este %enerată aleator Să se implementeze o aplicaţie %ra$ică care a$işează rumul "roscoiului p)nă
la ieşirea in lac. Inter#alul e timp $olosit la animaţie #a $i sta"ilit in secţiunea e con$i%urări.
1A. Intre n oraşe e(ista o reţea e şosele care unesc ouă oraşe între ele. Să se implementeze o
aplicaţie %ra$ică care a$işează toate posi"ilităţile e ale%ere a şoselelor& ast$el înc)t să se a*un%ă in
oraşul s în oraşul .
1B. Să se realizeze un tutorial pentru apro$unarea cunoştinţelor espre liste simplu înlănţuite. Se
#a utiliza implementarea cu #ectori& însă %ra$ic #a $i reprezentată moul e implementare al listelor
prin înlănţuire. :peraţii minime /care #or conţine şi reprezentările %ra$ice corespunzătoare02
- iniţializarea listei
- aău%area unui element la începutulIs$)rşitulIupă un element al listei
- şter%erea unui element e la începutulIs$)rşitul listei
- căutarea şi şter%erea unui element
1C. Să se implementeze %ra$ic căutarea cu a*utorul ar"orilor "inari. Inter#alul e timp $olosit la
animaţie #a $i sta"ilit in secţiunea e con$i%urări.
3D. Să se implementeze o aplicaţie în care se #izualizează %ra$ic moul optim e e$ectuare a
curăţeniei pe străzile unui oraş. Inter#alul e timp $olosit la animaţie #a $i sta"ilit in secţiunea e
con$i%urări. In$ormaţiile espre străzi #or $i preluate intr-un $işier te(t sau #or putea $i introuse
in inter$aţă.
31. Să se realizeze o aplicaţie care să e#ienţieze cel puţin 1D e$ecte pentru te(t2 e#antai& eplasare
aleatoare /st)n%a& reapta& sus& *os0& moi$icare culoare& eplasare $i(ă /orizontală& #erticală&
o"lică0& moi$icare culoare& $ont& stil la ni#el e literă& moi$icare aleatoare c-enar etc. 8in
secţiunea e con$i%urări se #a putea selecta $rec#enţa cu care se #a es$ăşura animaţia şi& e
asemenea& e$ectele care să $ie utilizate /se pot selecta unul sau mai multe e$ecte compati"ile K e
e(emplu& nu se poate selecta at)t eplasarea pe orizontala& cat şi eplasarea aleatoare0.
3+. La o a%enţie e turism& o$ertele sunt stocate în $işiere te(t /sau "ază e ate0 su" $orma2
=ara

Localitate Staţiune !nceput
perioaa
S$)rşit
perioaa
;asa 'r.
locuri
'r.
locuri
rezer#ate
PreţIpersI
perioaa
/$ără masă&
emipensiune&
etc.0
Să se implementeze un sistem e rezer#are& ast$el înc)t& pe măsură ce sunt cumpărate "ilete pentru
o anumită staţiune şi perioaa& numărul e locuri rezer#ate să crească.
Să se a$işeze următoarele rapoarte2
- o$ertele e preţ intr-o anumită perioaă
- o$ertele pentru o anumită staţiune
- locurile isponi"ile în %eneral
- locurile isponi"ile intr-o anumită perioaă
- locurile isponi"ile la o anumită staţiune
31. Să se implementeze o aplicaţie care permite tinerea e#ientei ele#ilor care susţin pro"a sporti#ă
la "acalaureat. Aplicaţia #a permite introucerea ele#ilor care participă /nume& prenume& #)rsta&
liceu0. Sal#area lor se #a $ace într-un $işier te(t sau "ază e ate. La $iecare pro"a se #or introuce
note pentru $iecare ele#. Pe l)n%ă operaţiile e introucere& eitare şi şter%ere& să se a$işeze
următoarele rapoarte2
- lista ele#ilor cu notele şi meiile $inale
- lista ele#ilor care nu au promo#at pro"a sporti#ă/meia L@0
- lista ele#ilor care nu au promo#at o anumită pro"ă / la %enerarea acestui raport se #a ale%e pro"a
pentru care să se a$işeze situaţia0
- a$işarea situaţiei unui anumit ele#
33. Să se implementeze un *oc e tip tetri(. 7ormele care tre"uie să $ie aşezate sunt2
:rinea e apariţie şi poziţia sunt aleatoare. La apăsarea să%eţilor se #or eplasa st)n%a& reapta&
*os& iar la apăsarea tastei M se #a roti cu CD
D
. La completarea unei linii& aceasta #a ispare. La $inalul
*ocului se #or a$işa clasamentele upă timpInr>linii>completate şi upă ma(imul e linii
completate.
39. Să se scrie o aplicaţie pentru %estionarea numerelor la loto. Aplicaţia #a permite introucerea
unui "ilet cu o anumita serie& precum şi numerele orite e cumpărător& in$ormaţii care #or $i
stocate într-un $işier te(t sau "ază e ate. Pe l)n%ă operaţiile e introucere& eitare şi şter%ere& să
se a$işeze statistici cu cele mai utilizate numere& #ariantele cele mai es $olosite& sau numere rar
utilizate. La introucere numerelor e(trase& se #or a$işa c)şti%ătorii cate%oriei I& a II Ka şi a III-a.
3@. La un t)r% e maşini tre"uie înre%istrate toate maşinile care au $ost #)nute /cumpărate0. Pentru
$iecare maşină se #or inica2 nume #)nzător& nume cumpărător& tip maşină /nume $irmă 5 moel&
e(p.2 7irma2 :pel& ;oel2 Astra 1.30& an $a"ricaţie& ata tranzacţie& preţ. Pe l)n%ă operaţiile e
introucere& eitare şi şter%ere& aplicaţia tre"uie să a$işeze următoarele rapoarte2
- cea mai căutată maşină ca şi $irmă sau ca moel& într-o anumită perioaă
- un %ra$ic al preţului pentru un anumit moel& pe o anumită perioaă e timp
- a$işarea tranzacţiilor intr-o anumită zi
:"ser#aţie2 la introucerea unei noi tranzacţii& se #a a#ertiza printr-un mesa* acă e(istă o persoană
care cumpără mai multe maşini în aceeaşi zi sau acă o persoană #ine mai multe maşini în aceeaşi
zi.
3A. Să se implementeze o aplicaţie e testare. !ntre"ările #or $i preluate intr-un $işier te(t sau "ază
e ate su" $orma2
Intrebare R1 R2 R3 R4 R5 RaspCorect Imagine EsteIntrebareCuRaspunsUnic
Va e(ista o secţiune e con$i%urări& accesi"ilă numai cu parolă& care #a permite selectarea timpului
necesar pentru e$ectuarea testului şi pentru a #izualiza lista stuenţilor cu notele corespunzătoare.
La începerea testului& stuentul tre"uie să introucă numele& %rupa şi tipul testului /între"ări cu
răspuns unic sau cu răspuns multiplu0. Aceste in$ormaţii #or $i sal#ate într-un alt $işier te(t /sau în
"aza e ate într-un ta"el separat0.
La începerea unui test #or $i selectate aleator 1D între"ări& şi #or $i a$işate $iecare pe pa%ini separate&
$iecare pa%ină a#)n "utoanele Urmatoarea şi Anterioara& pentru a #izualiza o între"are următoare
sau a re#eni la una anterioară. Măspunsurile #or $i a$işate cu "utoane raio sau casete c-ecN în
$uncţie e tipul testului /între"ări cu răspuns unic sau cu răspuns multiplu0. La selectarea opţiunii
Oata=est sau la inter#alul presta"ilit e timp se #a a$işa rezultatul şi se #a sal#a numele stuentului&
lista e între"ări cu răspunsurile alese e el şi nota. !n cazul în care între"area #izează o anumită
sec#enţă e co& c)mpul Ima%ine #a conţine numele $işierului ima%ine cu sec#enţa e co& care #a
tre"ui a$işată corespunzător pe $ormă.
3B. Să se implementeze o aplicaţie care simulează cule%erea $lorilor e pe un c)mp. 7lorile sunt
istri"uite aleator& numărul lor $iin setat in opţiunea e con$i%urare. C)n coşul colector atin%e o
$loare şi este menţinut asupra ei un inter#al e timp /sta"ilit in secţiunea e con$i%urare0& aceasta
ispare e pe c)mp şi apare în coş în miniatură. La $inal se #a a$işa inter#alul e timp în care au
$ost culese $lorile. La opţiunea A$işare =op se #a a$işa clasamentul în $uncţie e raportul
timpInr>$lori. Va e(ista şi opţiunea cule%ere automată& în care coşul #a căuta $lorile şi le #a cule%e.
Se #a ţine cont e timpul necesar cule%erii unei $lori.
3C. Mezultatele unui sona* e opinie tre"uie introuse intr-un $işier te(t sau "ază e ate pentru a $i
prelucrate. In$ormaţiile ce tre"uie stocate sunt2
V)rsta Se( MaspIntre"1 MaspIntre"+ MaspIntre"1 MaspIntre"3
Pe l)n%ă operaţiile e introucere& eitare şi şter%ere& să se a$işeze statistici cu pri#ire la2
- numărul e $emei şi "ăr"aţi care au răspuns sona*ului
- inter#al e #)rsta al su"iecţilor
- tipul ma*oritar care au răspuns cu da la $iecare între"are /aca sunt mai mulţi "ăr"aţi sau
mai multe $emei& sau ce inter#al e #)rsta preomină / +D-1D & 1D-3D & etc.00
- tipul ma*oritar care au răspuns cu nu la $iecare între"are /aca sunt mai mulţi "ăr"aţi sau
mai multe $emei& sau ce inter#al e #)rsta preomină / +D-1D & 1D-3D & etc.00
9D. La o $a"rică& prezenţa se $ace pe "aza unei cartele. La intrare se înre%istrează numele persoanei&
ora utilizării cartelei /-2m2s0 şi tipul operaţiei /ieşireIintrare0& ata. Pe l)n%ă operaţia e aău%are& se
#or a$işa următoarele statistici2
- lista persoanelor care nu au stat B ore în $a"rică într-o anumită zi
- lista persoanelor care nu au stat B ore în $a"rică 1 zile consecuti# /#or primi o penalizare0
- a$işarea timpului e lucru în $a"rică pentru $iecare an%a*at
- a$işarea persoanelor care tre"uie să primească plată pentru ore suplimentare
:"ser#aţie2 se consiera zi e lucru intre orele B K 1@.
91. Se consiera un la"irint şi i$erite tro$ee ascunse în el. Să se implementeze o aplicaţie care
permite colectare tro$eelor. La $inal se #a a$işa inter#alul e timp care a trecut e la începerea
*ocului. La selectarea opţiunii =op se #a a$işa un clasament în $uncţie e timpInr.tro$ee.
8imensiunea la"irintului şi numărul e tro$ee #or $i %enerate în $uncţie e %raul e i$icultate al
*ocului.
9+. Se consiera un la"irint şi un căţel ascuns în el. Să se implementeze o aplicaţie care permite
urmărirea şi prinerea căţelului. La $inal se #a a$işa inter#alul e timp necesar pentru a prine
căţelul. Acesta se poate eplasa pe culoarele la"irintului sau poate staţiona. Aceste mişcări sau
staţionări #or $i %enerate aleator. La selectarea opţiunii =op se #a a$işa un clasament în $uncţie e
timpul necesar pentru prinerea căţelului. 8imensiunile la"irintului #or $i %enerate în $uncţie e
%raul e i$icultate al *ocului.
91. Să se implementeze o aplicaţie care simulează urmărirea unui peşte mic e către un peşte
răpitor. Pentru peştele mic se #or %enera mişcări aleatoare /inclusi# zi%-za% şi circular0.
93. Să se implementeze o aplicaţie care simulează un antrenament pentru portarul unei ec-ipe e
$ot"al. Pentru *ucător se #or %enera mişcări aleatoare şi& e asemenea& momentul lansării min%ii.
Portarul /utilizatorul0 tre"uie să prină min%ea.
99. Să se simuleze %ra$ic pro"a e atletism cu o"stacole. Vitezele atleţilor şi o"stacolele sunt
%enerate aleator. La s$)rşit se #a a$işa clasamentul în $uncţie e orinea sosirii. 7iecare o"stacol
%enerează o înt)rziere presta"ilită in secţiunea e con$i%urări. Ima%inile cu atleţi #or a#ea cel puţin
+ stări.
9@. Să se implementeze o aplicaţie care simulează o cursă e cai. Se #a consiera un circuit complet
/3 laturi0. La un moment at #a $i a$işată latura în care sunt cei mai mulţi cai. Vitezele cailor sunt
%enerate aleator. C)n se a*un%e la latura e pe care s-a at start-ul& #or $i aşteptaţi toţi caii şi se #a
a$işa clasamentul în $uncţie e momentul sosirii. Ima%inile cailor #or a#ea cel puţin + stări.
9A. Să se simuleze pro"a e canota*. Ima%inile cu "ărci #or a#ea 3 stări cu #)slele în i$erite poziţii.
8upă ce s-a terminat traseul& "ărcile se opresc treptat cu un anumit procent in #iteza iniţială.
9B. Să se simuleze un raliu. Se #a aău%a şi partea e sunet corespunzătoare. C)n se #a selecta o
maşină /clicN e mouse0 se #a e(ecuta un zoom pe maşina respecti#a& ast$el înc)t să i se poată
#eea numărul. La următorul clicN se #a re#eni la ima%inea pistei cu poziţiile corespunzătoare
pentru maşini /în "acN%roun celelalte maşini continuă cursa0.
9C. Să se implementeze cule%erea merelor intr-un pom. 8upă ce au $ost culese merele e pe o
anumită crean%ă& atorită $aptului că este mai uşoară& se poate riica şi pot să apară alte mere
/numărul lor epine e %raul e i$icultate0. Se #or înre%istra timpii necesari cule%erii merelor şi
se #a tine un clasament cu orinea timpInr.mere
@D. Să se simuleze căerea unei min%i e pe un eal la care sunt speci$icate cotele. Cotele mai
înalte #or $i colorate cu nuanţe mai înc-ise& iar cotele mai *oase cu nuanţe mai esc-ise ale aceleaşi
culori. Cotele terenului şi poziţia min%ii sunt preluate intr-un $işier te(t. Va e(ista şi opţiunea e
meniu Generare& la care cotele şi poziţia iniţială a min%ii #or $i %enerate aleator.
@1. 8in moti#e e securitate& la o $irmă& $iecare persoană tre"uie să îşi sc-im"e parola e acces la
sistem la $iecare + săptăm)ni şi nu are #oie să alea%ă o parolă anterioară. Se consieră o aplicaţie e
testare a parolelor alese e o anumită persoană. Parolele şi atele la care au $ost setate #or $i stocate
într-o "ază e ate. Aplicaţia #a permite2
- atenţionarea utilizatorului la $iecare + săptăm)ni că tre"uie să îşi sc-im"e parola.
- introucerea unei noi parole& cu #eri$icările necesare2 parolă sla"ă /conţine oar litere0& parola
meie /conţine oar litere şi ci$re sau oar litere şi alte caractere0 parolă puternică /conţine at)t
litere& ci$re& cat şi alte caractere0. 'umai parolele puternice şi cele care nu au mai $ost setate
anterior sunt acceptate.
@+. Să se realizeze un tutorial pentru i$eriţi paşi e ans. =ipurile e ans cu in$ormaţiile speci$ice
/paşi& ima%ini corespunzătoare paşi0 #or $i preluate intr-o "ază e ate /sau $işier te(t0. Se #a
permite pe l)n%ă a$işare& şi introucerea& moi$icarea sau şter%erea unei sec#enţe e paşi pentru un
anumit ans.
@1. Să se realizeze un tutorial pentru apro$unarea cunoştinţelor espre mulţimi. Se #a utiliza
implementarea cu #ectori. :peraţii minime /care #or conţine şi reprezentările %ra$ice
corespunzătoare02
- aău%area unui element în mulţime ast$el înc)t în orice moment elementele mulţimii să $ie în
orine crescătoare. !n acest caz se #a reprezenta %ra$ic căutarea elementului upă care #a $i inserat
noul element& eplasarea elementelor spre reapta cu o unitate şi inserarea noului element.
- şter%erea unui element in mulţime
- intersecţia& reuniunea şi i$erenţele A-B şi B-A între ouă mulţimi A şi B.
@3. Se consieră un *oc electronic care simulează $uncţionarea li$turilor într-o clăire cu minim 1D
eta*e. 'umărul e li$turi /P410& numărul e eta*e& precum şi eta*ele între care $uncţionează $iecare
li$t sunt %enerate aleator sau introuse e utilizator& $iecare set e ate e intrare $iin isponi"il
pentru utilizări repetate. <(emplu2 Set12 1 li$turi& 1D eta*e& Li$t1 $uncţionează între eta*ul 1 şi @& Li$t
+ $uncţionează între parter şi eta* 1& Li$t 1 $uncţionează între eta* 9 şi 1D. C)n se lansează *ocul&
li$turile $uncţionează upă pro%ramul sta"ilit& iar utilizatorul se a$la la parter şi oreşte să a*un%ă la
ultimul eta*. <l #a tre"ui să urceIsă co"oare in li$t şi să aştepte pe r)n li$turile con#ena"ile pentru
a a*un%e la ultimul ni#el. La $inal #a $i a$işat timpul necesar utilizatorului pentru a a*un%e la ultimul
eta*& precum şi clasamentul timpilor necesari pentru setul curent e ate.
@9. /ma(im @ ast$el e proiecte K cate unul la $iecare semi%rupa0. Să se implementeze o aplicaţie e
%estiune. Vor $i isponi"ile următoarele opţiuni e meniu2
- aău%are entitate
- eitareIşter%ere entitate
- a$işare entităţi /cu posi"ilitatea e eitareIşter%ere entitateIentităţi selectate0
- minim + prelucrări suplimentare
Model evaluare proiecte:
Oficiu 1 p
Implementarea unor funcţionalităţi minime 2 p
Interfaţă grafică rudimentară 1 p
Respectarea tuturor cerinţelor 2 p
Complexitatea opţiunilor (sau propunerea de opţiuni noi unde sunt prea puţine specificate) 2 p
Interfaţă grafică comercială + preluarea si validarea datelor de la utilizator 2 p
1 p

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful