You are on page 1of 16

2

1
Poslovni rezultati Ine za 2013.
Glavna skuptina INA, d.d.
Zagreb
24. lipnja 2014.
2
2 2
Glavne znaajke naeg poslovanja u 2013.
Snaan trend poveanja sigurnosti poslovanja, kljuni ZZSO indikator LTIF iznosi 1,6
(dvostruko manje u odnosu na 2010.)
Ulaganja u iznosu od 2 milijarde kuna, porast od gotovo 60% u odnosu na 2012.
55% EBITDA reinvestirano u skladu s praksom usporedivih tvrtki iz naftno-plinskog sektora
Snaan novani tijek od 4,5 milijarde kuna (21% vii u odnosu na 2012.)
Omjer duga i kapitala je doveden do sigurne zone ispod 30%, to osigurava snaan
financijski poloaj i fleksibilnost za budui rast
Dobra kontrola trokova trokovi djelatnika, usluga i ostali materijalni trokovi smanjeni
su za 0,5 milijardi kuna
Trini udio veleprodaje u Hrvatskoj porastao je sa 67% na 73%
Rast prodaje na svim kljunim tritima (Hrvatska +3%, BiH +5%, Slovenija peterostruko)
Poboljano poslovanje rafinerija: porast prinosa od srednjeg destilata za gotovo 3
postotna boda, od bijelih proizvoda za 1 postotni bod, smanjenje vlastite potronje i
gubitaka rafinerija za 1,4 postotni bod.
Uspjeno ublaavanje pada proizvodnje na starim poljima u Hrvatskoj s 9% u 2010. na 2%
u 2013. zahvaljujui pokretanju novih projekata
Porast domaih istranih aktivnosti izbueno sedam buotina u usporedbi s dvije u 2012.
2
3 3 Regional Energy Overview_v7.pptx
3
Vrlo snaan rast ulaganja u 2013.
1,166
1,655
120
358
2012 2013
Domestic International
1,286
2,013
+57%
746
1,396
457
545
83
72
2012 2013
Upstream Downstream Other
2,013
1,286
+87%
+19%
7,449
2,475
1,347
656
Exploration & Production
Refinery modernization
R&M other
Retail
HRK 12 bn
Ulaganja u 2012. i 2013.
HRK mil.
Ulaganja 2009. -2013.
HRK mil.
Domaa Meunarodna
Istraivanje i proizvodnja
Modernizacija rafinerija
RiM ostalo
Trgovina na malo
Ostalo
Istraivanje i proizvodnja
Rafinerije i marketing, ukl. Maloprodaju
55% EBITDA je reinvestirano, preko 80% ulaganja odnosi se na Hrvatsku pri emu je SD
Istraivanje i proizvodnja glavni pokreta.
12 mld. kuna CAPEX-a tijekom 2009. 2013., od ega se 10 mld. kuna odnosi na Hrvatsku, a 2,5
mld. kuna od toga na modernizaciju rafinerija
2
4 4 Regional Energy Overview_v7.pptx
Neto dobit bez jednokratnih stavki INA Grupe

HRK mil.
4
EBITDA u iznosu od 3,7 milijardi kuna, dobit pod utjecajem
izvanrednih stavki i amortizacije u Siriji
EBITDA INA Grupe
HRK mil.
Ispravak vrijednosti imovine u Siriji i SD RiM u iznosu od 1.504 odnosno 738 milijuna kuna
Izostanak prihoda iz Sirije i amortizacija povrinske imovine u iznosu od 547 milijuna kuna
Nia proizvodnja na plinskim poljima u Jadranu za 25% (djelomice kao kratkorona posljedica
poveanih ulaganja sukladno Ugovoru o podjeli proizvodnje)
Otpis ulaganja u negativne buotine uslijed poveane istrane aktivnosti u iznosu od 167 milijuna
kuna
Negativno rafinerijsko okruenje, prosjena rafinerijska mara nia za 21%
Dodatno porezno tereenje rafinerija u iznosu od 220 milijuna kuna za proteklo razdoblje
4,581
3,672
2012 2013
1,887
953
2012 2013
2
5 5
Podrobniji pregled kljunih financijskih i operativnih
pokazatelja
HRK mil. 2012. 2013. 13/12 %
Neto prihod od prodaje
29,895 27,444 (8)
EBITDA
4,581 3,672 (20)
Dobit iz osnovne djelatnosti
1,359 (1,570) n.a.
Dobit iz osnovne djelatnosti bez jedn. st.
2,866 799 (72)
Neto dobit/(gubitak)
681 (1,508) n.a.
Neto dobit/(gubitak)bez jed. St.
1,887 953 (49)
Neto novac iz poslovnih aktivnosti
3,742 4,543 21
Omjer duga i kapitala
30.83 27.00 (13)
Kapitalna ulaganja
1,286 2,013 57
45.5
40.2
2012 2013
Prosjena dnevna proizvodnja
ugljikovodika Mboepd
Sirija 3.1
3,440 3,467
2012 2013
Prodaja rafinerijskih proizvoda (uklj. i
Trgovinu na malo) kt
-17%
+1%
5
-12% bez Sirije
2
6 6
Daljnje poboljanje financijskog poloajaPorast operativnog novanog tijeka za 21% uslijed dobrog upravljanja radnim kapitalom i financijske
discipline
Snana bilanca i daljnje jaanje financijskog poloaja
Neto zaduenost INA Grupe smanjena je za 29% u usporedbi s 2012. i iznosila je 4,8 milijarde kuna krajem
godine
Omjer duga i kapitala i dalje biljei trend smanjenja, kao i tijekom protekle 3 godine, iznosei 27% na dan
31.12.2013.
Glavno refinanciranje izvreno je 2013. pod povoljnim uvjetima


Operativni novani tijek
(HRK mld.)
6
1.8
1.6
3.3
3.7
4.5
2009 2010 2011 2012 2013
+21%
Neto zaduenost (lijeva os, HRK mld.)
i odnos duga i kapitala (desna os, %)
0
10
20
30
40
50
0.0
2.0
4.0
6.0
8.0
10.0
12.0
2009 2010 2011 2012 2013
-29%
-3 pp
Dospjele obaveze
2
7 7 Regional Energy Overview_v7.pptx
7
Znaajno poboljanje operativnih i sigurnosnih performansi
LTIF: Uestalost
izgubljenog radnog
vremena zbog
ozljeda
VLASTITA
POTRONJA I GUBICI
RAFINERIJA %
PAD PROIZVODNJE
NA DOMAIM
NAFTNIM POLJIMA%
2011
2012 2013
2.6
2.1
1.6
14.9%
13.1%
11.7%
3%
2%
6%
66%
67%
73%
63
130
160
7
1
2
TRINI UDIO
VELEPRODAJE U
HRVATSKOJ
BROJ
MODERNIZIRANIH
BENZINSKIH POSTAJA
(KUMULATIV)
BROJ ISTRANIH
BUOTINA U
HRVATSKOJ
2
8 8
Znaajke poslovanja u 2013. Istraivanje i proizvodnja
Kljuni pokretai
EBITDA je iznosila 5 mld. kuna, 6% nie u odnosu na 2012. zbog:
(1) smanjenja ukupne proizvodnje ugljikovodika uglavnom zbog pada
proizvodnje u podmorju
(2) 31% smanjenja uvoza prirodnog plina zajedno s niim cjenovnim
diferencijalom
(3) internih poboljanja uinkovitosti koja su rezultirala smanjenjem
operativnih trokova za 370 mil. kuna
(4) uspjenog ublaavanja prirodnog pada proizvodnje na domaim
naftnim poljima
7 istranih buotina u Hrvatskoj u 2013., unato nedostatku
koncesija za istraivanje, od kojih su 4 uspjene stopa uspjenosti
od gotovo 60%
Istrana i razradna polja u Hrvatskoj
Drastino smanjenje podruja s istranim
dozvolama
Do 31.12.2013.
Before 2010
Do 2011.
1 1
2
5
1
2
2
6
5
1
2009 2010 2011 2012 2013
development - offshore development - onshore
exploration - offshore exploration - onshore
razrada - podmorje
istraivanje - podmorje
razrada - kopno
istraivanje - kopno
EBITDA
HRK mil.
3,459
4,435
5,901
5,356
5,035
978
2,152
2009 2010 2011 2012 2013
Oduzete
koncesije
2
9 9
U usporedbi s regionalnim ili EU prosjekom dugogodinja recesija hrvatskog gospodarstva mnogo je
gora
BDP je u 2013. pao za 1% dok je istovremeno regija pokazala znakove umjerenog rasta
Potranja za naftnim derivatima je u strukturnom padu: U Hrvatskoj, Sloveniji i Bosni, nestalo je cca.
1,5 mt potranje za gorivom u posljednjih 5 godina, to ini oko 1/3 (nominalnog) kapaciteta u
Rijeci i 2/3 u Sisku!
Pregled okruenja rafinerija i marketinga
Hrvatska : viegodinja oslabljenost
Ukupna potranja za rafinerijskim proizvodima
Izvori: Eurostat, DZS, INA
Rast BDP-a u razliitim skupinama zemalja i Hrvatskoj (%)
2007=100%
-8
-6
-4
-2
0
2
4
6
8
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
EU SEE Croatia
JIE
60%
70%
80%
90%
100%
110%
120%
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Croatia
Bosnia
Slovakia
Hungary
Slovenia
Hrvatska
60%
70%
80%
90%
100%
110%
120%
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Croatia
Bosnia
Slovakia
Hungary
Slovenia
Hrvatska
BiH
Slovaka
Maarska
Slovenija
2
10 10
Cijene nafte i derivata, a putem njih i rafinerijske mare, nepredvidivo se mijenjaju
Prekapacitiranost i niske stope iskoristivosti uzrokovane gospodarskom krizom dre rafinerijske
mare niskima
Pritisak konkurencije na trite derivata iz SAD-a, Rusije i Srednjeg i Dalekog istoka
Cijena tekog loivog ulja koja je znatno je nia od sirove nafte proizvodi vie od 200 USD gubitaka
sa svakom preraenom tonom
Pregled okruenja rafinerija i marketinga
Loe vijesti za preradu
Izvor: Platts
Urals MED cracking rafinerijske mare (USD/bbl) FOB MED spreadovi (USD/t)
-300
-250
-200
-150
-100
-50
0
50
100
150
200
2
0
0
3
2
0
0
4
2
0
0
5
2
0
0
6
2
0
0
7
2
0
0
8
2
0
0
9
2
0
1
0
2
0
1
1
2
0
1
2
2
0
1
3
2
0
1
4
Benzin
Dizel TLU
-4
-2
0
2
4
6
8
M
a
r
-
0
8
S
e
p
-
0
8
M
a
r
-
0
9
S
e
p
-
0
9
M
a
r
-
1
0
S
e
p
-
1
0
M
a
r
-
1
1
S
e
p
-
1
1
M
a
r
-
1
2
S
e
p
-
1
2
M
a
r
-
1
3
S
e
p
-
1
3
M
a
r
-
1
4
2
11 11
Globalno trite
Amerika zabrana izvoza nafte poveava preradu i gura motorna goriva preko Atlantika
Nia cijena nafte
dozvoljava amerikim
rafinerijama da izvoze
motorna goriva preko
Atlantika
Velike, moderne rafinerije s istoka planiraju
u Europi plasirati svoje proizvode
BRENT
@ 114
USD/BBL
WTI
@ 106
USD/BBL
URAL
@ 111
USD/BBL
Izvor: Bloomberg, Platts na dan 18.
lipnja 2014.
2
12 12
Znaajke poslovanja u 2013. Rafinerije i marketing
(ukljuujui Trgovinu na malo)
EBITDA
(HRK mil.)
Prodaja na tritima
(kt)
Key drivers
isti CCS* EBITDA SD Rafinerije i marketing iznosi (164) milijuna kuna nadmaujui
rezultat 2012. za 254 milijuna kuna uslijed:

(1) snanog rezultata domae veleprodaje > +8% porast (3% s Trg. na malo)
(2) rasta izvoza (5% u BiH, 524% u SLO)
(3) nie vlastite potronje i gubitaka za 1,4 %-tnih bodova
(4) kontinuirane optimizacije proizvodnih kapaciteta
(5) bolje kontrole trokova
(6) raznovrsnog odabira sirovina

Meutim, rezultat je bio pod velikim pritiskom zbog nie rafinerijske mare za 21%,
posebno u etvrtom tromjeseju 2013.

*clean CCS rezultata eliminira iz EBITDA/operativnog rezultata dobit/gubitak dranja zaliha; vrijednosno
usklaenje zaliha; efekt promjene teajnih razlika na kupce i dobavljae i efekt zatite od promjene cijena.
Clean CCS rezultati baznih razdoblja su takoer izmijenjeni sukladno unaprijeenoj metodologiji.

12
485
509
2012 2013
38
237
2012 2013
Croatia
Bosnia and Herzegovina
Slovenia
+3%
1828 1877
2012 2013
+5%
+524%
Hrvatska
Bosna i Hercegovina
Slovenija
+3%
+5%
+524%
117
(546)
(1,052)
(287)
(469)
(1,541)
(418)
(164)
2009 2010 2011 2012 2013
Reported
CCS
Prodaja u Trgovini na malo
(kt)
1,042
1,019
2012 2013
-2%
2
13 13
INA-ini trini rezultati: poveani udio na tritu unato
njegovom smanjenju i estokoj konkurenciji
Hrvatska:
-nagli rast s 64% (2011.) na 73% (2013.) unato
smanjenju trita i jakoj konkurenciji
Bosna i Hercegovina:
- Kontinuiran rast s 37% na 48% u posljednje 4
godine
Slovenija:
- Od gotovo nule na vie od 10% u jednoj godini,
to je omogueno znaajnijim ulaganjima u
rafineriju ime se poboljala kvaliteta proizvoda

Start of full
wholesale
supply of
Tifon
60%
65%
70%
75%
80%
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
INA-in udio na tritu motornih goriva u Hrvatskoj
INA-in udio na tritu motornih goriva u BiH
30%
40%
50%
60%
70%
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
INA-in udio na tritu motornih goriva u Sloveniji
Poetak
potpune
veleprodajne
opskrbe
Tifona
0%
2%
4%
6%
8%
10%
12%
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Dovretak velikih
ulaganja u
modernizaciju
rafinerija, poboljanje
kvalitete proizvoda
2
14 14
Drutveno odgovorno poslovanje u 2013.
ZLATNI INDEKS u tri kategorije:
Sudjelovanje na projektima u organizaciji
studenata, Ulaganje u studentske udruge
i Grand Prix.

CERTIFIKAT POSLODAVAC PARTNER
uspjena recertifikacija

NAGRADA ZA NAJBOLJE KORPORATIVNO
UPRAVLJANJE U HRVATSKOJ World
Finance financijski asopis

NAGRADA ZA KVALITETU USLUGE tajni
kupci ocijenili uslugu na Ininim
benzinskim postajama kao najbolju


DONACIJE I SPONZORSTVA

INA prua pomo i podrku:
djeci i mladima
osobama s posebnim potrebama
zdravstvu
projektima razminiranja
znanstvenim i inovativnim projektima
kulturnim i obrazovnim projektima
projektima koji doprinose zatiti i unapreenju zdravlja i
okolia
sportu
projektima vanima za lokalne zajednice u kojima djeluje

KORPORATIVNO VOLONTIRANJE

oko 180 Ininih zaposlenika lanovi su INA
Kluba volontera
1400 sati korporativnog volontiranja
16 akcija u 9 upanija


NAGRADE
2
15 15
Pogled i fokus menadmenta za 2014. i srednjerono
razdoblje
Unato sve teem regulatornom okruenju
koje posebno optereuje plinsko poslovanje i
segment istraivanja i proizvodnje, investicije u
2014. ostat e na razini od 2 milijarde kao i
2013.
Snana aktivnost na tritu s ciljem odravanja profitabilnih trinih udjela i
iskoritavanja privlanih prodajnih prilika
Optimizacija iskoritenosti kapaciteta radi prilagodbe potranji na tritu
Pripreme za strateke odluke o buduim ulaganjima
Daljnja optimizacija trokovne osnovice
Poveati proizvodnju i obnoviti rezerve na nain kojim se stvara vrijednost
Optimalno ulagati u razradnu imovinu na hrvatskom kopnu i moru radi poveanja
proizvodnje i usporavanja prirodnog iscrpljivanja postojeih polja
Interes za novim koncesijama u Hrvatskoj na kopnu i na moru
Proaktivan meunarodni pristup u svrhu izgradnje stabilnog i uravnoteenog portfelja

Nastavak programa modernizacije
Razvoj i provedba koncepata za preostale dijelove mree
Daljnje jaanje prisutnosti u regiji uz fokus na Bosnu i Hercegovinu i Crnu Goru
(razmatraju se i druge zemlje)
Dostizanje odrivih operativnih trokova kroz model poduzetnitva
58%
20%
9%
12%
E&P
R&M
Retail
Other
Oekivana distribucija ulaganja u 2014.
IiP
Trg.na malo
Ostalo
RiM
2
16 16
Pravne napomene
"Ova prezentacija i povezani dijapozitivi sadre anticipativne izjave. Te izjave svakako podlijeu neizvjesnosti i
promjenama u okolnostima. Te anticipativne izjave mogu ukljuiti, no ne se i ograniiti na, uinke Ininih
aktivnosti pripajanja i akvizicije koje se odnose na koriteni kapital, kapitalne izdatke, novane tijekove, utede,
dugove, potranju, amortizaciju, zbrinjavanja, dividende, prihode, uinkovitost, pokazatelja zaduenosti, rast,
unapreenja, investicije, mare, rezultate, cijene, proizvodnju, produktivnost, profite, rezerve, povrate, prodaju,
otkupe dionica, posebne i izvanredne stavke, strategiju, sinergije, porezne stope, trendove, vrijednost, koliine.
Ove anticipativne izjave podlone su rizicima, nesigurnostima te ostalim imbenicima, zbog kojih se stvarni
rezultati mogu znatno razlikovati od onih iskazanih ili pretpostavljenih u ovim izjavama. Ti rizici, nesigurnosti i
ostali imbenici ukljuuju, ali se ne ograniavaju samo na razvoje u vladinim odredbama, stope teaja, cijene
sirove nafte i plina, razlike izmeu cijene sirove nafte i cijene proizvoda, politiku stabilnost, ekonomski rast te
dovretak tekuih transakcija. Drutvo nije u mogunosti kontrolirati ili predvidjeti mnoge od tih imbenika. S
obzirom na te i druge nesigurnosti, upozoravamo vas da se pretjerano ne oslanjate na bilo koju od anticipativnih
izjava navedenih ovdje ili na neki drugi nain. Drutvo ne preuzima bilo kakvu obvezu objavljivanja revizija ovih
anticipativnih izjava (koje stupaju na snagu samo od datuma ovih napomena) koje prikazuju dogaaje ili
okolnosti nakon datuma ovih napomena ili prikazuju pojavu neoekivanih dogaaja, osim ako nije obvezatno
prema vaeim zakonima o sigurnosti.

Izjave i podaci navedeni u ovom dokumentu, koji se odnose na Inine rezultate u ovoj i buduim godinama,
predstavljaju planove, ciljeve ili projekcije."