บทที่ 1

ระบบคอมพิวเตอร์

• ฮาร์ดแวร์ (Hardware)
• ซอฟต์แวร์ (Software)
HW
• พีเพิลแวร์ (Peopleware)
Read a,b
c = a+b
SW
print c

PW
1-1

ประเภทของคอมพิวเตอร์
• แบ่งตามการกระทำาของ
ข้อมูล
• แบ่งตามลักษณะการใช้งาน
• แบ่งตามขนาดหน่วยความจำา

1-2

แบ่งตามการกระทำาของ
ข้อมูล

• Analog Computer
• Digital Computer
• Hybrid Computer
A/D

DIGITAL

ความร้อน
abc

D/A

CONVERTER
1-3

แบ่งตามลักษณะการใช้งาน
• ใช้งานเพื่อวัตถุประสงค์พเิ ศษ
(Special purpose computer)

– Computer Temography (CT)
่ ไป (General purpose
• ใช้งานทัว
computer)
1-4

แบ่งตามขนาดหน่วยความ
จำา

• Mainframe (Giga byte)
• Minicomputer (Mega byte)
• Microcomputer (Kilo byte)

1-5

บิต กับ ไบต์
บิต (Bit) คือ หน่ วยทีเ่ ล็กทีส
่ ุดทีอ
่ าจเป็น
เลข 0 หรือ 1 ย่อมาจาก Binary Digit
ไบต์ (Byte) คือ กลุ่มของบิต จำานวน 6-8

บิต ใช้เข้ารหัสแทน อักษร หรือ ตัวเลข 1
ตัว และนิ ยมใช้เป็นหน่ วยวัดความจุข้อมูล

1-6

หน่วยวัดความจุข้อมูล

1
1
Byte

1

1

Byte
Kbyte

=

Mbyte =
Gbyte =

K= Kilo กิโล
G = Giga จิกะ

=

6-8 Bit
210 Byte =1024
210 Kbyte
210 Mbyte
M = Mega เมกะ
T = Tera เทรา
1-7

เครื่องเมนเฟรม (Mainframe)
• มีสมรรถนะสูง คำานวณได้เร็ว มีผู้
ใช้งานพร้อมกันได้หลายคน
• มักเชื่อมต่อกับเครื่องปลายทาง
ได้จำานวนมาก
ั ใช้ตามหน่วยงานขนาด
• ปั จจุบน
ใหญ่
1-8

เครื่องมินิคอมพิวเตอร์ (Mini
computer)
ี่ ีสมรรถนะปานกลาง
• คอมพิวเตอร์ทม
• สามารถเชื่อมต่อกับเครื่องปลายทางได้
หลายเครื่อง
ลั

ษณะการทำ

งานเป

นแบบ
Centralized

นิ

มใช้หน่

ยงานขนาดย่


1-9

ไมโครคอมพิวเตอร์
(Microcomputer)
• คอมพิวเตอร์ขนาดเล็ก
• หนึ่งคนใช้ได้หนึ่งเครื่อง
• นิ ยมใช้ในร้านค้าและ
สำานักงาน

1-10

HARDWARE
• หน่ วยรับข้อมูล (Input Unit)
• หน่ วยประมวลผลกลาง (Central
Processing Unit)
• หน่ วยแสดงผล (Output Unit)
• หน่ วยความจำา (Memory Unit or
Storage Unit)
1-11

อุปกรณ์รับข้อมูลเข้า (Input
Unit)

• การป้ อนข้อมูลทางอุปกรณ์รับ
ข้อมูลโดยตรง (Online)
• การเตรียมข้อมูลบนสื่อบันทึก
ข้อมูล (Off Line)
1-12

การป้ อนข้อมูลทางอุปกรณ์
รับข้อมูลโดยตรง (Online)
• Keyboard

ข้อมูล

อุปกรณ์รบ
ั CPU
ข้อมูล

1-13

การเตรียมข้อมูลบนสื่อ
บันทึกข้อมูล (Off Line)
• เครื่องเตรียมข้อมูล (Data entry device)

–Keypunch, Key to tape device, Key to disk
device
–Key to cassette

• เครื่องอ่านข้อมูล

–Magnetic ink character recognition,
Optical
1-14

ภาพการเตรียมข้อมูลแบบ
Offline
O
F
F
L

• OFFLINE

เครื


งเตรี


ข้อมูล
ข้อมูล
อุปกรณ์
อ่าน
ข้อมูล

สื่อ
บันทึก
ข้CPU
อมูล
1-15

I
N

หน่วยรับข้อมูล (input Unit)
• แป้ นพิมพ์ (Keyboard)
• เมาส์ (Mouse)
• สะแกนเนอร์ (Scanner)
• เครื่องอ่านรหัสแท่ง
(Bar Code Reader)

1-16

หน่วยรับข้อมูล (input Unit)
เครื่องอ่านอักขระด้วยแสง
• (Optical Character Reader)
เครื่องอ่านพิกัด (Digitizer)

กล้องถ่ายวีดท
ี ัศน์ (VDO Ca
• mera)

1-17

หน่วยประมวลผลกลาง
Processor
หน่วยควบคุม และหน่วยคำานวณ ตรรกะ คือ สมอง

ของคอมพิวเตอร์ ทีค
่ ิด ทำางานต่างๆตามทีเ่ ราสัง่
นิ ยมเรียกว่า หน่วยประมวลผลกลาง หรือ CPU :

Central Processing Unit หรือ Processor
ปั จจุบน
ั มีผู้ยอ
่ หน่วยนี้ ลงบนแผ่นวงจรเล็กๆ เรียกว่า

ชิพ (Chip) หรือ ไมโครโพรเซสเซอร์ Microprocessor

1-18

หน่วยประมวลผลกลาง
(CPU : Central Processing
Unit)
• หน่วยคำานวณ และ ตรรกะ
(ALU:
Arithmetic Logic Unit )
• หน่วยควบคุม (CU: Control
Unit)
1-19

หน่วยความจำา (Memory Unit
or Storage Unit)
• หน่วยความจำาหลัก (Main Memory)
– ROM : Read Only Memory

– RAM : Random Access Memory

• หน่วยความจำาสำารอง (Secondary St
orage/Memory)
– SAS: Sequential Access Storage
– DAS/RAS : Direct/Random Access Storage

1-20

พื้นทีภ
่ ายในหน่วยความ
จำาหลัก

• Program Area
• I/O Area
• Working Area

1-21

ภาพแสดงหน่วยประมวล
ผลกลาง
Proces
sor

• Secondary
Storage

ROM RAM
Keyboard
CU

ALU

Out
put
1-22

ชนิ ดของรีจีเตอร์ (Register)
• รีจีสเตอร์ท่ัวไป (General Register)
• รีจีสเตอร์พเิ ศษ (Special Register)

–Accumulator Register
–Instruction Register
–Program Counter หรือ Address register

1-23

ตัวอย่างโปรแกรม
• PROGRAM

INPUT A,B
C = A + B
IF C > 15 THEN
PRINT
ELSE
PRINT “NUMBER IS LESS THAN 15”
END IF
DATA 10,20
END
1-24

ภาพแสดงการทำางานของ
CPU
CPU

• MEMO

C
A
B

R1
R2
R3
Control UnitIR-REG

ACC
REG

c
ADDER
ADD-REG
1-25

Access Memory
• Word

1

1111 0001
0011

5
7
10
9
12

2

1111 0010

6
8
11
13

3

1111

1

1-26

วิธีการบันทึกในหน่วยความ
จำาสำารอง

• อุปกรณ์การอ่าน และ
อุปกรณ์บันทึก
CPU
------MEMO

อุปกรณ์บันทึก
สื่อ
บันทึ

อุปกรณ์อ่าน

1-27

หน่วยความจำาสำารอง หรือ
สื่อบันทึก
(Secondary Memory)

• SAS : Sequential Access Storage
–บัตรเจาะรู (Punch Card)
ปCard Reader
ปCard Punch

–แถบกระดาษ (Paper Tape)
–เทปแม่เหล็ก (Magnetic Tape)
–เทปตลับ (Tape cassette)
1-28

DAS/RAS

จานแม่เหล็ก (Magnetic Disk)

เครื่องอ่านและบันทึกจานแม่เหล็ก (Disk drive)

แผ่นดิสเก็ตต์ (Diskette, Floppy Disk)

เครื่องอ่านและบันทึกดิสเก็ตต์ (Diskette drive)

Hard disk หรือ Fixed disk

จาน CD-ROM

1-29

ภาพบัตรเจาะ

1-30

ภาพเครื่องเจาะบัตร

1-31

ภาพแถบกระดาษ

1-32

ภาพเทปแม่เหล็ก

1-33

ลักษณะการบันทึกเทปInter record Gap
Block
Physical record
logical record
R1
R2

Physical

R3

Record 1Record 2Record 3

Interrecord Gap
Interblock Gap
Logical
Record

1-34

ภาพเครื่องบันทึกเทปแม่
เหล็ก

1-35

DAS: Direct Access
StorageMegnetic Disk
Diskette
Hard disk or Fixed disk
CD-ROM

1-36

ภาพจานแม่เหล็ก (Magnetic
disk)

1-37

รายละเอียดจานแม่เหล็ก
Tracks: ร่องบันทึกข้อมูลตามแนวเส้นรอบวงบนจานแม่เหล็ก หรือ

• ตาม ความกว้างของเทปแม่เหล็ก ร่องบันทึกข้อมูลแต่ละร่อง ไม่ตอ

เนื่ องกัน

Sector: ส่วนหนึ่งของร่องบันทึกข้อมูลบนแผ่นจานแม่เหล็กชนิ ดอ่อน

• ซึง่ บันทึกข้อมูลระหว่าง 128 byte ถึง 1 Kb

Cylinder: แนวดิง่ ตรงกันของร่องบันทึกข้อมูลบนชุดจานแม่เหล็ก

• แต่ละ แผ่นวางเรียงซ้อนกันบนแกนเดียวกัน ดังนัน
้ ถ้า 200 ร่อง
บันทึก ก็จะมี 200 Cylinder

Surface: พื้นผิวของจานแม่เหล็ก 1 แผ่นมี 2 พื้นผิว

1-38

ภาพแผ่นดิสเก็ตต์

1-39

ภาพแผ่น CD-ROM
ROM

CD-

• มีการบันทึก
ลักษณะเหมือน
กับจาน แม่
เหล็ก แต่
สามารถบรรจุ
ข้อมูลได้
มากกว่า
1-40

อุปกรณ์ทำาหน้าทีแ
่ สดงผล
ข้อมูล
(OUTPUT UNIT)

• จอภาพแสดงผล CRT, VDO,
TERMINAL, MONITOR
• เครื่องพิมพ์ (Printer)

–Impack printer : Dot matrix, Line printer
–Non- impack printer : Thermal printer, Page
printer, Laser printer

• เครื่องวาด (Plotter), ลำาโพง (Speaker)
1-41

ประเภทของการแสดงข้อมูล
• Soft copy
• Hard copy

1-42

Software

• โปรแกรม (Program): ชุด
คำาสัง่ ทีม
่ ีความสอดคล้อง
กันเป็นลำาดับ โปรแกรม
ถูกเขียนขึ้นโดย ภาษา
คอมพิวเตอร์
1-43

ภาษาคอมพิวเตอร์
• ภาษาเครื่อง (Machine Language)
• ภาษาแอสเซมบลี (Assembly Language)
• ภาษาระดับสูง (High Level Language)
• ภาษาระดับสูงมาก (Fourth Generation
Language)

1-44

ภาษาเครื่อง (Machine
Language)
• อยู่ในรูปเลขฐานสอง
• หน่วยควบคุมใน CPU สามารถ
ตีความและปฏิบต
ั ง
ิ านได้ทน
ั ที่
่ ำาแหน่งใดๆก็ได้
• อ้างถึงข้อมูลทีต
้ ตอน
• ต้องสัง่ งานทุกขัน

1-45

ภาษาแอสแซมบีส (Assembly
Language)
• กำาหนดสัญลักษณ์ให้กับกลุ่ม
ของเลขฐานสอง
0001101000110100 แทนด้วย
AR 3,4
• Symbolic Language
• Assembler
1-46

ภาษาระดับสูง (High Level
Language)
• สื่อความหมายและใช้งานง่าย
• ลักษณะคล้ายภาษาอังกฤษ
• 1 คำาสัง่ อาจประกอบด้วยภาษา
เครื่องหลายคำาสัง่
• Compiler

1-47

ภาษาระดับสูงมาก (4 GL)

• ระบุแต่ความต้องการแล้ว
ภาษาจะสร้างโปรแกรม
ให้เอง
• SQL, DB2
1-48

Assembler Compiler
L
3,4
L
4,B
AR 3,4
ST 3,C

01011000 00110000
11000000 00000000
01011000 01000000
11000000 00000100
00011010 00110100
01010000 00110000
11000000 00001000
Machine Language
1-49

Cobol Compiler

ADD A TO B
GIVING C

01011000 00110000
11000000 00000000
01011000 01000000
11000000 00000100
00011010 00110100
01010000 00110000
11000000 00001000
Machine Language
1-50

ประเภทของ Software
• System software
• Operating System:OS
–Processing Program
* Language
Transalter
* Utilities Program

• Application Program
–Special Purpose
Program
–Software Package
*Word processor
*Worksheet
*Database

1-51

ระบบปฏิบัติการ
(Operating System)
ซอฟต์แวร์ประจำาเครื่องคอมพิวเตอร์ทุกเครื่องทำาหน้าที่
เป็ นผู้จัดการคอยควบคุมดูแลการทำางานของ
คอมพิวเตอร์ตลอดเวลา
หน้าทีห
่ ลัก

เป็ นตัวกลางระหว่างผู้ใช้กับเครื่อง

แปลคำาสัง่ ของผู้ใช้ และรับไปปฏิบัติ

ควบคุมดูแลแฟ้ มข้อมูล, หน่วยความจำา, ฮาร์ดแวร์

1-52

โปรแกรมประยุกต์
(Application Program)
่ ช้งานต่างๆ ตามข้อ
• โปรแกรมทีใ
กำาหนดของหน่วยงาน
• เขียน หรือ พัฒนาโดยภาษา
คอมพิวเตอร์
• โปรแกรมประยุกต์เรื่องเดียวกันที่
ในหน่วยงานเดียวกันควร มี
ลักษณะคล้ายกัน
1-53

ภาพการทำางานระหว่าง
Hardware กับ Software
USER

COMMAND LANGUAGE PROCESSOR

USER

OPERATING
SYSTEM
EDITORS
FILE SYSTEM
COMPUTER
HARDWARE

LANGUAGE
PROCESSORCPU

MEMORY
DEVICE

USER

COMMUNICATION
LOADER
SUPPORT

APPLICATION
PROGRAMS

WORD
PROCESSOR
GRAPHICS
PACKAGE,
GRAMES

USER

1-54

ศัพท์ทีค
่ วรทราบ
• Time Sharing
• Multiprogramming
–Single CPU, Multiple CPU

–Multiple Program in Memory
–Single (Multiple) Program in
Execution
1-55

บุคลากรคอมพิวเตอร์
(People ware)
• ระดับผู้บริหาร (Administration)
–Electronic Data Processing manager :EDP
• ระดับวิชาการ (Technical)
–System Analyst and Designer, Programmer
• ระดับปฏิบัติการ (Operation)
–Computer Operator
–Keypunch Operator, Data Entry

1-56

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful