งานครั้งที่ ๑

นำาส่งทาง E-mail kiawjan@yahoo.com
๑. องค์ประกอบของระบบคอมพิวเตอร์
ประกอบด้วยอะไรบ้าง จงอธิบายอย่าง
ละเอียด
๒.จงอธิบายถึงความเข้าใจพื้ นฐานที่สำาคัญ
เกี่ยวกับการทำางานของระบบคอมพิวเตอร์
๓.จงอธิบายถึงหลักและวิธก
ี ารทำางานของ
อุปกรณ์รบ
ั ข้อมูล, อุปกรณ์ประมวลผล และ
อุปกรณ์ นำาออกมาอย่างละเอียด
๔.จงอธิบายถึง ระบบโปรแกรมคำาสัง่ ต่างๆ
มาอย่างละเอียด โดยให้รวมถึง ระบบ
ปฏิบัติการ, Sofeware

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful