‫"ואכלתם אותו בחפזון"‬

‫פסח תשס"ט‬
‫‪ #1‬שמות טז‪:‬יא ‪  -‬וְ ָככָה תֹּאכְ לוּ אֹת ֹו מָ ְתנֵי ֶכם חֲ ג ִֻרים ַנ ֲעלֵיכֶם בְּ ַרגְ לֵיכֶם וּמַ ֶקּלְ כֶם בְּ י ְֶדכֶם וַ אֲ כַלְ ֶתּם אֹת ֹו בְּ ִחפָּ זוֹן‬
‫פֶּ סַ ח הוּא ַלה'‪.‬‬
‫‪ #2‬רש"י שם ‪ -‬מתניכם חגרים ‪ -‬מזומנים לדרך‪ .‬בחפזון ‪ -‬לשון בהלה ומהירות‪ ,‬כמו )שמואל א' כג‪:‬כו( ויהי‬
‫דוד נחפז ללכת )מלכים ב' ז‪:‬טו( אשר השליכו ארם בחפזם‪ .‬פסח הוא לה הקרבן קרוי פסח על שם הדלוג‬
‫והפסיחה שהקב"ה היה מדלג בתי ישראל מבין בתי מצרים וקופץ ממצרי למצרי‪ ,‬וישראל אמצעי נמלט‪ ,‬ואתם‬
‫עשו כל עבודותיו לשם שמים‪ .‬דבר אחר דרך דילוג וקפיצה‪ ,‬זכר לשמו שקרוי פסח וגם פשק"א ]פסח[ לשון‬
‫פסיעה‪.‬‬
‫‪ #3‬ויקרא פרק כו‪:‬טז ‪ -‬אַף אֲ נִי אֶ ע ֱֶשׂה זֹּאת ָלכֶם וְ ִהפְ ַק ְד ִתּי ֲעלֵיכֶם בֶּ הָ לָה אֶ ת הַ ַשּׁחֶ פֶ ת וְ אֶ ת הַ ַקּ ַדּחַ ת ְמכַלּוֹת עֵ ינַיִ ם‬
‫וּמ ִדיבֹת נָפֶ שׁ וּזְ ַרעְ ֶתּם ל ִָריק זַ ְר ֲעכֶם וַ אֲ ָכלֻהוּ אֹיְ בֵ יכֶם‪:‬‬
‫ְ‬
‫וּשׁנוֹתָ ם בַּ בֶּ הָ לָה‪.‬‬
‫‪ #4‬תהלים עח‪:‬לג ‪ -‬וַ יְ כַל בַּ הֶ בֶ ל יְ מֵ יהֶ ם ְ‬
‫‪ #5‬ספר אורחות צדיקים שער הזריזות ‪ -‬אף על פי שהזריזות טובה מאד‪ ,‬ייזהר שלא ימהר בעבודתו יותר‬
‫מדאי‪ ,‬כי הרוכב במהירות הוא קרוב מאד להיכשל‪ .‬וכן מי שהוא רץ במהירות‪ ,‬הוא נופל‪ .‬ולא ייתכן לתקן‬
‫מעשה )מתוקן( ]בבהלה[‪ ,‬אבל במתון יתוקנו הענינים‪ .‬וכן אמרו רבותינו )אבות פ"א מ"א(‪ :‬הוו מתונים בדין‪.‬‬
‫‪ #6‬מס' אבות דרבי נתן פרק כט ‪ -‬ויקרא למשה ולאהרן לילה ויאמר קומו צאו מתוך עמי )שם יב‪:‬לא(‪ .‬אמרו לו‬
‫וכי גנבים אנו שנצא בלילה אלא המתן לנו עד שיביא לנו הקב"ה ז' ענני כבוד ונצא בהם בשמחה ובראש גלוי‬
‫שנאמר ממחרת הפסח יצאו בני ישראל ביד רמה )במדבר לג‪:‬ג(‪:‬‬
‫‪ #7‬אור החיים דברים כח‪:‬יא ‪ -‬ושמחת בכל הטוב‪...‬גם ירמוז במאמר בכל הטוב אל התורה‪ ,‬כאומרם ז"ל‬
‫)אבות פ"ו מ"ג( ואין טוב אלא תורה‪ ,‬שאם היו בני אדם מרגישין במתיקות ועריבות טוב התורה היו משתגעים‬
‫ומתלהטים אחריה ולא יחשב בעיניהם מלא עולם כסף וזהב למאומה כי התורה כוללת כל הטובות שבעולם‪:‬‬
‫‪ #8‬מס' עירובין נד‪ - :‬באהבתה תשגה תמיד כגון רבי אלעזר בן פדת‪ .‬אמרו עליו על רבי אלעזר שהיה יושב‬
‫ועוסק בתורה בשוק התחתון של ציפורי‪ ,‬וסדינו מוטל בשוק העליון של ציפורי‪.‬‬
‫‪ #9‬רש"י שם ‪ -‬באהבתה תשגה תמיד ‪ -‬בשביל אהבתה תעשה עצמך שוגה ופתי‪ ,‬להניח עסקיך ולרוץ לדבר‬
‫הלכה‪.‬‬
‫‪ #10‬רמב"ם הל' עדות ט‪:‬י ‪ -‬הפתאים ביותר שאין מכירין דברים שסותרין זה את זה ולא יבינו עניני הדבר‬
‫כדרך שמבינין שאר עם הארץ‪ ,‬וכן המבוהלים והנחפזים בדעתם והמשתגעים ביותר הרי אלו בכלל השוטים‪,‬‬
‫ודבר זה לפי )מה( שיראה הדיין שאי אפשר לכוין הדעת בכתב‪.‬‬
‫‪ #11‬מס' בבא מציעא קז‪ - :‬תנו רבנן‪ :‬שלשה עשר דברים נאמרו בפת שחרית‪...‬ללמוד תורה וללמד‬
‫‪ #12‬רש"י שם ‪ -‬ללמוד וללמד ‪ -‬מחמת ישוב הדעת‪.‬‬
‫‪ #13‬שפת אמת ליקוטים עמ' נז ‪ -‬אמרו חז"ל כל אהבה שתלוי' בדבר בטל דבר בטלה אהבה כו'‪ ,‬פירוש זה‪ ,‬כי‬
‫פירוש אהבה הוא מה שנמשך האדם כולו אחר דבר ההוא בתשוקה עצומה עד שעושה מה שאין דרכו כמו‬
‫שאמרו אהבה מקלקלת השורה פירוש כי אהבה ענינה שאין האדם בסדר כלל כיון שאוהב דבר ההוא אם כן כל‬
‫מה שיצטרך לעשות על ידי אהבתו בו יעשה‪ ,‬אם כן איננו איש מסודר לדבר זה‪ ,‬זה היא אהבה גמורה כיון שאין‬
‫דבר בעולם שיבטל אהבה זו וזה רק באינה תלוי בדבר ובאה רק על ידי הפנימיות שבו שבטבעו אוהב לדבר‬
‫ההוא‪ ,‬אבל אם בא על ידי איזה דבר אף שלדבר זה אוהב אהבה גמורה עם כל זה כיון שבא רק על ידי דבר זה‬
‫אם כן כשיבטל הדבר יתבטל גם כן‪ ,‬ממילא אף קודם ביטול הדבר איננו אהבה‪ ,‬שענין אהבה הוא שלא יתבטל‬
‫הדבר לעולם‬
‫‪ #14‬שמות לד‪:‬ג ‪ -‬וְ ִאישׁ א ַי ֲעלֶה עִ מָּ וְ גַם ִאישׁ אַל י ֵָרא בְּ כָל הָ הָ ר גַּם הַ צֹּאן וְ הַ בָּ ָקר אַל יִ ְרעוּ אֶ ל מוּל הָ הָ ר הַ הוּא‪  :‬‬
‫‪ #15‬שפת אמת )כי תשא תרל"ט( ‪ -‬ברש"י אין לך יפה מן הצניעות‪ .‬וקשה למה לא נתן גם הראשונות בצינעא‪.‬‬
‫אבל בוודאי שניהם צריכין שבוודאי בראשונות היו בני ישראל בחי' צדיקים גמורים‪...‬ונפלו גם בנ"י מהתלהבות‬
‫הראשון עד שגרם שבאו אח"כ לכלל חטא העגל‪ .‬לכן הי' אח"כ העצה בבחי' הצניעות‪ .‬ומ"מ גם זה אמת כי לולי‬
‫התלהבות הקודם בפירסום לא הי' אח"כ יכולת לילך בדרך צניעות‪ .‬רק ע"י שכבר הקדימו בקולי קולות‬
‫נתקיים אח"כ הצניעות‪ .‬וזה לימוד לדורות כי בתחילה צריך להיות בהתלהבות עצום‪ .‬ואם כי לא יהי' נשאר‬
‫זאת ההתלהבות דבר של קיימא‪ .‬עכ"ז הוא העצה גם לימי הירידה אח"כ‪.‬‬
‫ְעוּריִ אַהֲ בַ ת כְּ לוּ תָ יִ לֶכְ ֵתּ‬
‫רוּשׁ ִ ַלם לֵאמֹר כֹּה אָמַ ר ה' זָ ַכ ְר ִתּי ָל חֶ סֶ ד נ ַ‬
‫‪ #16‬ירמיהו ב‪:‬ב ‪ -‬הָ וְ ָק ָראתָ ְבאָזְ נֵי יְ ָ‬
‫אַחֲ ַרי בַּ ִמּ ְדבָּ ר בְּ אֶ ֶרץ א זְ רוּעָ ה‪:‬‬

‫‪ #17‬ס' המה ינחמוני מועדים עמ' ‪51‬‬

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful