P. 1
Curs Cinetica

Curs Cinetica

|Views: 0|Likes:
Published by Misca Liviu
Chimie
Chimie

More info:

Categories:Types, School Work
Published by: Misca Liviu on Jun 25, 2014
Copyright:Traditional Copyright: All rights reserved

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/25/2014

pdf

text

original

1.

CINETICĂ CHIMICĂ

1.1. Noţiuni generale

Reacţiile – transformările - chimice reprezintă rearanjări ale atomilor din molecule ce
determină schimbări de structură. Aceste transformări chimice pot fi rapide sau mai lente.
Cinetica chimică este o ramură din chimia fizică ce studiază:
- viteza de reacţie - legea de evoluţie în timp a unei reacţii (denumită legea vitezei), în
anumite condiţii experimentale,
- mecanismul de reactie - explicarea modului (amănunţit) de producere a reacţiei, adică
studiul mecanismului reacţiei dar mai ales găsirea etapei determinante de viteză. Aceasta
constituie etapa cea mai lentă din întreg lanţul format din numeroase reacţii elementare a
căror rezultat este reacţia chimică.
Viteza reacţiilor chimice este o mărime esenţială a cineticii chimice ce arată cât de
repede se realizează transformarea reactanţilor în produşi de reacţie.
Majoritatea reacţiilor din natură şi tehnică sunt procese complexe. Pe baza studiilor
cinetice s-a arătat că aceste reacţii se realizează prin succesiuni de reacţii ireductibile la altele
mai simple, denumite reacţii sau etape elementare.
Analiza cinetică a unei reacţii chimice are drept scop identificarea reacţiilor
elementare ce au loc într-un sistem complex de reacţii, stabilirea secvenţelor de etape
elementare ce stau la baza reacţiilor simple precum şi determinarea vitezei cu care acestea se
desfăşoară.
Toate aceste secvenţe elementare prin care se desfăşoară o reacţie constituie
mecanismul de reacţie.
De exemplu oxidarea metanului la 700°C are loc prin intermediul următoarelor
reacţii simple:
CH
4
+ O
2
CH
2
O + H
2
O
CH
2
O + O
2
CO + H
2
O
2
CO + 1/2 O
2
CO
2
H
2
O
2
H
2
O + 1/2 O
2
CH
4
+ 2 O
2
CO
2
+ 2 H
2
O

A doua reacţie simplă de oxidare a formaldehidei, s-a dovedit că decurge prin
intermediul următoarelor reacţii elementare:
CHO + O
2
CO + HO
2
+ CH
2
O HO
2
H
2
O
2
+ CHO

Reacţiile chimice pot decurge în mediu omogen, într-o singură fază – reacţii omogene
– sau în mediu eterogen, la interfaţa a două faze – reacţii eterogene.
Considerăm o reacţie chimică omogenă ce decurge într-o singură etapă, având forma
generală:
' '
i
i
i
i
i i
A A
¿ ¿
÷ v v

unde: - A
i

şi A’
i
reprezintă simbolurile chimice ale speciilor intrate în reacţie – reactanţi –
respectiv a speciilor rezultate din reacţie – produşi de reacţie.
- ν
i
şi ν’
i
reprezintă coeficienţii stoechiometrici corespunzători.
Prin convenţie coeficientul stoechiometric ν
i
se consideră negative pentru reactanţi şi
pozitiv pentru produşii de reacţie.
Orice viteză din fizică reprezintă o variaţie a unui parametru în raport cu timpul. Ceea
ce se modifică pe parcursul unei reacţii chimice, sunt cantităţile de substanţe (de reactanţi
respectiv de produşi). Dar cantităţile depind de mărimea sistemului (de masa, respectiv de
volumul acestuia), deci sunt mărimi extensive. Pentru a se obţine o mărime intensivă se
raportează cantităţile (în moli) la volumul sistemului, V. Se obţine astfel mai multe viteze de
reacţie, exprimate în raport cu fiecare dintre participanţii la reacţie.
Viteza de reacţie, v, se defineşte ca variaţia cantităţii de reactant (sau produs de
reacţie) în unitatea de timp, pe unitatea de volum al sistemului de reacţie.
dt
dn
V
i
A 1
v ÷ =
dt
dn
V
i
A ' 1
v =
semnul – indică scăderea concentraţiei unui reactant (se consumă) iar semnul + indică
creşterea concentraţiei unui produs de reacţie (se formează în cursul reacţiei).
Viteza de reacţie poate fi definită în raport cu oricare reactant sau produs de reacţie
ţinând seama de rapoartele stoechiometrice dintre reactanţi şi produşii de reacţie:
2
1
2
1
2
1
dn
dn
n
n
= =
v
v

Astfel, deoarece între dn
i
şi dn
i
’ există următoarele rapoarte stoechiometrice:
i
i
i
i
dn dn dn dn dn dn
'
'
.......
'
'
'
'
. .......
2
2
1
1
2
2
1
1
v v v v v v
= = ÷ = ÷ = ÷
viteza globală de reacţie poate fi exprimată prin oricare din următoarele relaţii:
dt
dn
V dt
dn
V dt
dn
V dt
dn
V dt
dn
V dt
dn
V
i
i
i
i
'
' 1
.......
'
' 1
'
' 1 1
.......
1 1
2
2
1
1
2
2
1
1
v v v v v v
= = ÷ = ÷ = ÷
Pentru reacţiile omogene ce decurg la volum constant, rapoartele
V
n
i
şi
V
n
i
'
reprezintă
concentraţiile reactanţilor, c
i
şi produşilor de reacţie, c’
i
iar expresia vitezei de reacţie pentru
un sistem închis devine:
dt
dc
dt
dc
i
i
i
i
'
'
v
v v
= ÷ =

De exemplu pentru reacţia de obţinere a amoniacului:

Viteza de reactie raportată la fiecare partener la reacţie este:

Unitatea de măsură pentru viteza reacţiilor chimice rezultă din relaţiile de mai sus şi
este:
[v] = mol.L
-1
.s
-1
.
Viteza reacţiilor chimice se determină în funcţie de o serie de factori care o
influenţează, precum: concentraţia reactanţilor, temperatura, presiunea, mediul de reacţie,
prezenţa şi natura catalizatorilor, etc.
Influenta concentraţiei reactanţilor asupra vitezei de reacţie
Ramura cineticii chimice ce se ocupă cu studiul influenţei concentraţiei asupra vitezei
de reacţie poartă numele de cinetică formală.
Influenta concentraţiei reactanţilor asupra vitezei de reacţie este descrisă de ecuaţia
fundamentală a cineticii chimice formale sau legea vitezei de reacţie care este dată de relaţia:
[
=
i
n
A
i
i
c k v
unde: - k – constanta vitezei de reacţie;
-
i
A
c - concentraţia reactantului A
i
;
- n
i
– sunt nişte constante (întregi sau fracţionare), denumite ordine parţiale de
reacţie în raport cu reactantul A
i
.
Suma ordinelor parţiale de reacţie:
¿
=
i
i
n n
poartă numele de ordin total de reacţie.
Ordinul total de reacţie este o mărime formală ce se poate determina experimental prin
măsurători de viteză de reacţie şi poate fi zero, un număr întreg sau fracţionar. Ordinul total
de reacţie nu este neapărat egal cu molecularitatea, ν, care se defineşte cu relaţia:
¿
=
i
i
v v
Molecularitatea este o mărime fizică reală care indică numărul de molecule care se
ciocnesc pentru a produce reacţia chimică elementară.
Pentru reacţiile chimice elementare, ordinele parţiale de reacţie în raport cu reactanţii
sunt egale cu coeficienţii stoechiometrici din ecuaţia chimică, iar ordinul total de reacţie este
egal cu molecularitatea reacţiei, dată de suma coeficienţilor stoechiometrici.
Unul dinte obiectivele studiilor cinetice îl constituie tocmai determinarea ordinelor de
reacţie parţiale şi a sumei acestora – ordinul de reacţie global. Apoi, pe această bază, se
încearcă apoi explicarea ordinului cu ajutorul mecanismului de reacţie.
O cale de determinare a ordinului de reacţie parţial în raport cu unul dintre reactanţi
este efectuarea de măsurători de viteză prin realizarea unei concentraţii variabile ale unuia
dintre reactanţi şi menţinerea constantă a tuturor celorlalţi (în exact aceleaşi condiţii
experimentale, temperatură, presiune etc). Din variaţia vitezei, apelându-se la o reprezentare
logaritmică, se calculează ordinul parţial de reacţie exprimat prin panta dreptei obţinute.
Astfel, dacă ecuaţia vitezei unei reacţii oarecare este:
v = k C
A
nA
C
B
nB

după logaritmare, aceasta devine:
log v = log k + n
A
·log C
A
+ n
B
·log C
B

Presupunând că concentraţia modificată prin experiment a fost C
B
, urmează că ecuaţia devine:
log v = const. + n
B
·log C
B

adică ecuaţia unei drepte. Dar, coeficientul unghiular al dreptei obţinute este n
B
, adică ordinul
parţial de reacţie.

Constanta vitezei de reacţie, k, reprezintă viteza specifică de reacţie pentru concentraţii
ale reactanţilor egale cu unitatea. Valoarea k, care nu mai depinde de concentraţie, depinde
însă de toţi ceilalţi factori care afectează viteza, in special de temperatură. De aceea, din punct
de vedere al cineticii chimice, în afara stabilirii ecuaţiei vitezei, este extrem de importantă
stabilirea valorii k (o constantă caracteristică unei reacţii în ceea ce priveşte viteza acesteia).
Constanta de viteză se exprimă în unităţi de măsură diferite, în funcţie de ordinul total
de reacţie, n:
[k] = (mol/L)
1-n
.s
-1

Clasificarea reacţiilor chimice din punct de vedere cinetic se face în funcţie de diferite
criterii:
 - după ordinal de reacţie:
- reacţii de ordinul 0;
- reacţii de ordinul 1, 2, 3 etc.
- reacţii de ordin fracţionar, care indică mecanismul unei reacţii chimice complexe;
 după molecularitatea reacţiei:
- reacţii monomoleculare;
- reacţii bimoleculare;
- reacţii trimoleculare;
 după complexitatea mecanismului de reacţie:
- reacţii chimice elementare;
- reacţii chimice complexe, care la rândul lor se clasifică în:
- reacţii reversibile:
A
1
A
2
k
1
k
2

Ex: reacţia de descompunere a etanului în etenă
k
2
C
2
H
6
C
2
H
4
+ H
2
k
1

- reacţii paralele, de forma:
k
1
k
2
k
3
A
1
A
A
2
A
3
A
1
A
A
2
A
3

Viteza globală a reacţiilor paralele este determinată de viteza reacţiei cele mai rapide.
- reacţii succesive sau consecutive, care sunt de forma:
A
1
A
A
2
A
3
k
1
k
3
k
2

În cazul reacţiilor succesive, reacţia chimică cu viteza cea mai mică este reacţia lentă
determinantă de viteză pentru întreg procesul chimic.
1.2 Cinetica formală a reacţiilor chimice elementare
Principalii factori care influenţează viteza de reacţie sunt concentraţia reactanţilor şi
temperatura:
v = f(c
i
) . f(T).
Cinetica formală studiază influenţa concentraţiei reactanţilor asupra vitezei de reacţie,
prin intermediul constantei vitezei de reacţie,
v = f(c
i
).

Expresia analitică a vitezei depinde de ordinul reacţiei date. O reacţie chimică este de
ordinul n dacă are viteza direct proporţională cu produsul a n concentraţii, c sau cu c
n
. Dar o
concordanţă perfectă între ordinul de reacţie şi molecularitate există doar în cazul unor reacţii
simple (ideale) care decurg într-o singură treaptă.
În continuare vor fi studiate ecuaţiile cinetice diferenţiale şi integrate pentru reacţii
chimice omogene elementare ce au loc în sistem închis.

1.2.1. Reacţii chimie de ordinul 1
În reacţiile chimice de ordinul 1, etapa elementară constă în transformarea unei singure
molecule de reactant A, în produşi de reacţie:
A P

Pentru o astfel de reacţie elementară, viteza de reacţie este dată de următoarele relaţii:
dt
dc
÷ = v kc = v
Din egalarea celor două relaţii şi separarea variabilelor, rezultă ecuaţia cinetică
diferenţială, pentru o reacţie chimică elementară, ireversibilă, de ordinal 1:
kdt
c
dc
= ÷
Considerând că la momentul iniţial, t = 0, concentraţia iniţială a reactantului este c
0,
iar
după

un timp, t, concentraţia devine c (c = c
0
– x, unde x este consumul de reactant), se
determină ecuaţia cinetică integrată pentru o reacţie chimică elementară, ireversibilă, de
ordinal 1:
} }
= ÷
t c
c
dt k
c
dc
0
0

kt
c
c
=
0
ln sau
kt
e c c
÷
=
0

Expresia constantei de viteză, este:
c
c
t
k
0
ln
1
=
iar unitatea de măsură, este [k] = timp
-1
(s
-1
, min
-1
, h
-1
).
Timpul de fracţionare, t
f
, este intervalul de timp în care se consumă fracţiunea, f, din
cantitatea iniţială de reactant (c = c
0
– c
0
f). Pentru reacţiile elementare de ordinul 1:
f c c
c
k c
c
k
t
f
0 0
0 0
ln
1
ln
1
÷
= = ;
f k
t
f
÷
=
1
1
ln
1

Timpul de înjumătăţire, t
1/2
, reprezintă intervalul de timp în care jumătate din
cantitatea iniţială de reactant se consumă. Pentru reacţiile elementare de ordinul 1, expresia
timpului de înjumătăţire este:
k k
t
693 , 0 2 ln
2 / 1
= =
Pentru o reacţie de ordinul 1, timpul de fracţionare nu depinde de concentraţia iniţială
de reactant, ci numai de fracţiunea f, din concentraţia de reactant consumată.

Variaţia concentraţiei reactantului într-o reacţie de ord. 1

Din punct de vedere teoretic o reacţie de ordinul 1, nu se termină niciodată:
0 = t ,
· ÷ t , 0 ÷ c
practic, convenţional, o reacţie se consideră terminată după
2 / 1
. 10 t t = .
0
c c =
Exemple de reacţii chimice elementare, ireversibile, de ordinal 1, sunt: reacţiile de
izomerizare a hidrocarburilor, reacţiile de descompunere termică, reacţiile de dezintegrare a
elementelor radioactive naturale şi artificiale, etc.

1.2.2. Reacţii chimice de ordinul 2
Reacţiile chimice de ordinul 2 sunt cele mai întâlnite în practică.
În cazul reacţiilor de ordinul 2, etapa elementară implică participarea a două molecule
identice sau diferite de reactant:
A P 2

B + A P

Ecuaţia cinetică diferenţială, pentru o reacţie chimică elementară, ireversibilă,
de ordinal 2 este dată de relaţia:
2
kc
dt
dc
= ÷
După separarea variabilelor şi integrare:
} }
= ÷
t c
c
dt k
c
dc
0
2
0

rezultă ecuaţia cinetică integrată pentru o reacţie chimică elementară, ireversibilă, de ordinal
2:
kt
c c
= ÷
0
1 1
sau
0
0
1 ktc
c
c
+
=
Expresia constantei de viteză, este:
|
|
.
|

\
|
÷ =
0
1 1 1
c c t
k
iar unitatea de măsură, este [k] = timp
-1
.conc
-1
(L.mol
-1
.s
-1
).
Timpul de fracţionare, t
f
, este:
|
|
.
|

\
|
÷
=
f
f
kc
t
f
1
1
0
;
f k
t
f
÷
=
1
1
ln
1

Timpul de înjumătăţire, t
1/2
, pentru reacţiile elementare de ordinul 2:
0
2 / 1
.
1
c k
t =


Variaţia concentraţiei reactantului într-o reacţie de ord. 2

Exemple de reacţii chimice elementare, ireversibile, de ordinul 2, sunt: reacţiile de
saponificare a esterilor, esterificarea alcoolilor, etc.
Stabilirea ecuaţiilor cinetice diferenţiale şi integrate se realizează în mod similar
pentru reacţiile de ordinul 3 sau în general pentru o reacţie de ordinul n:
A P n

viteza de reacţie fiind dată de expresia:
n
kc
dt
dc
= ÷
Pentru obţinerea expresiei constantei de viteză şi a timpului de fracţionare se
procedează la fel ca în cazurile precedent.

1.3. Influenţa temperaturii asupra vitezei de reacţie
Viteza reacţiilor chimice este foarte sensibilă la variaţiile de temperatură:
k = f (T).
Cu foarte puţine excepţii viteza de reacţie creşte odată cu creşterea temperaturii. S-a
observat că la creşterea temperaturii ci 10°C, în domeniul temperaturilor obişnuite, viteza de
reacţie se dublează sau uneori se triplează. Aceasta poate fi exprimată prin relaţia:
3 2 ~
10
÷
+
k
k
t
.
Conform relaţiei van’t Hoff, raportul între constantele de viteză, k
t+10
, la temperatura (t
+ 10)°C şi k
t
, la temperatura t°C se numeşte coeficientul de temperatură, γ.
;
10
¸ =
+
k
k
t
γ e (1,5; 4)
Acesta are valoarea cea mai probabilă 2 dar poate atinge şi valori mai mari.
Generalizând pentru, At = 10°C:
10 / ) (
1 2
1 2
t t
t t
k k
÷
= ¸
Pe baza datelor experimentale, Arrhenius a stabilit o dependenţă exponenţială a vitezei
de reacţie cu temperatura:
RT E
a
Ae k
/ ÷
=
unde: A – factorul preexponenţial sau factorul de frecvenţă, ce depinde de numărul de
ciocniri dintre molecule (A are aceiaşi unitate de măsură cu k);
E
a
– energia de activare, care reprezintă surplusul minim de energie, mult peste
valoarea medie, pe care trebuie să îl posede moleculele active de reactant pentru ca reacţia să
aibă loc;
R – constanta universală a gazelor ideale, 8,314 J/mol.K = 1,987 cal/mol.K = 0,082
L.atm/mol.K;
T – temperatura termodinamică, K.

Relaţia lui Arrhenius are valabilitate generală, pentru intervale de temperatură nu prea
mari în care energia de activare nu variază cu temperatura.
Există însă şi puţine excepţii de la ecuaţia lui Arrhenius (reacţii anti-Arrhenius):
- reacţii chimice a căror viteză de reacţie scade cu temperatura;
- reacţii chimice în lanţ ramificat, în domeniul de explozie, în care viteza de reacţie
prezintă discontinuităţi în funcţie de temperatură.

Energia de activare
Semnificaţia fizică a celor doi parametri din ecuaţia lui Arrhenius, A şi E
a
, poate fi
interpretată atât prin teoria clasică cât şi prin teoria cuantică a ciocnirilor dintre molecule.
Conform teoriei mecanicii clasice ciocnirea dintre două particule este determinată de
viteza acestora şi de parametrii de ciocnire (poziţiile sterice favorabile desfăşurării reacţiei
chimice). În general, au loc ciocniri bimoleculare, astfel că moleculele active trebuie să
posede împreună o energie mai mare decât energia de activare. Factorul preexponenţial, A,
reprezintă chiar numărul de ciocniri dintre molecule, corectat probabilistic.
Conform teoriei mecanicii cuantice şi statistice (Eyring, Polanyi, 1935), într-o reacţie
chimică, în timpul ciocnirii, moleculele formează o stare intermediară instabilă, cu conţinut de
energie mult superior sistemului şi un timp de viaţă foarte scurt, numită stare de tranziţie sau
complex activat:
A + B [A........B]*
reactanti
stare de tranzitie
(complex activat)
produsi
de reactie
C + D

În starea de tranziţie formarea noilor legături se produce în acelaşi timp cu slăbirea
vechilor legături, asigurându-se o energie de activare minimă.
Energia asociată legăturilor chimice este o formă de energie potenţială şi astfel
reacţiile sunt însoţite de modificarea energiei potenţiale.
Energia de activare va fi energia necesară pentru a duce reactanţii din starea iniţială în
starea de tranziţie (complex activat) de unde apoi se ajunge în starea finală la produşii de
reacţie. Figura reprezintă schematic variaţia energiei potenţiale ce însoţeşte o reacţie chimică,
în funcţie de coordonata de reacţie.

[A....B]*
A + B
C + D
E
n
e
r
g
i
e

p
o
t
e
n
t
i
a
l
a
Coordonata de reactie
E
a
AH < 0
E*
E
R
E
P
Coordonata de reactie
E
n
e
r
g
i
e

p
o
t
e
n
t
i
a
l
a
[A....B]*
C + D
A + B
E
a
AH > 0
E*
E
R
E
P

a b
Fig. Variaţia energiei potenţiale pentru o reacţie chimică exotermă (a) şi endotermă (b).

Aşadar, energia de activare este egală cu diferenţa dintre energia complexului activat,
E*, şi energia reactanţilor, E
R
:
E
a
= E* - E
R

Valorile parametrilor din ecuaţia lui Arrhenius se pot determina analitic sau grafic
pentru o anumită reacţie pe baza măsurătorilor cinetice la diverse temperaturi.
Metoda analitică se reduce la rezolvarea unui simplu sistem algebric de două ecuaţii cu
două necunoscute corespunzătoare a două valori ale temperaturii, T
1
şi T
2
. Pentru
simplificarea calculelor se foloseşte ecuaţia Arrhenius în formă logaritmată.
¦
¦
¹
¦
¦
´
¦
÷ =
÷ =
2
2
1
1
ln ln
ln ln
RT
E
A k
RT
E
A k
a
a
¬
1 2
1
2
2 1
ln
T T
k
k
T RT
E
a
÷
=
Metoda grafică foloseşte n perechi de valori experimentale (k, T) reprezentate în
coordonate semilogaritmice, lnk = f (1/T). Din panta dreptei astfel obţinute se obţine energia
de activare E
a
, iar ordonata la origine reprezintă valoarea logaritmată a factorului
preexponenţial, lnA, figura 2.
o
tgo
=
E
a
R
÷
1/T
lnk
lnA
0

Fig. Determinarea prin metoda grafică a parametrilor din ecuaţia lui Arrhenius.
Pentru valori ale energiei de activare, E
a
< 10 kcal/mol, reacţia chimică decurge
instantaneu cu viteze foarte mari care nu se pot măsura la temperatura camerei.
Pentru valori ale energiei de activare, E
a
> 70 kcal/mol, viteza reacţiei chimice este
foarte mică, aproape neglijabilă.

1.4. Influenţa catalizatorilor asupra vitezei de reacţie

Procesele chimice catalizate intervin în numeroase procese industriale şi biologice, din
industria petrochimică, a materialelor plastice ţi elastomerilor, a coloranţilor şi în bioteh-
nologii ca şi în numeroase procese din tehnică, precum degradarea oxidativă a hidrocarburilor
din uleiurile de provenienţă petrolieră, degradarea termică a policlorurii de vinii şi uscarea în
aer a peliculelor de ulei sicativ.
Reacţiile chimice catalizate decurg în prezenţa unor substanţe chimice numite
catalizatori, care, prezente în sistemul de reacţie, în cantităţi foarte mici, uneori de ordinul
ppm (părţi per milion), măresc considerabil viteza de reacţie.
Catalizatorii sunt substanţe chimice organice şi anorganice, mic moleculare sau
macromolecolulare, aparţinând unor clase foarte variate: metale, semi conductori,
electroizolanţi, combinaţii metalice, enzime etc.
Catalizatorii nu se consumă în reacţie, ci se regăsesc nemodificaţi, calitativ şi canti-
tativ, la sfârşitul procesului chimic.
Catalizatorii prezintă următoarele caracteristici esenţiale comune;
- Accelerează numai reacţiile posibile termodinamic pentru care variaţia entalpiei libere AG
< 0.
-Acţionează cinetic prin micşorarea energiei de activare, ceea ce determină creşterea vitezei
de reacţie.
- Nu influenţează echilibrul chimic dinamic, dar favorizează stabilirea lui mai rapidă, prin
mărirea vitezei reacţiei directe şi inverse.
- Intervine chimic şi selectiv în mersul reacţiei. Deseori catalizatori diferiţi pot conduce la
transformări chimice diferite ale aceloraşi substanţe chimice, ca, de exemplu, în următoarele
reacţii de cataliză eterogenă:
C
2
H
5
OH
Al
2
O
3
Cu
ZnO
350 C
250 - 300 C
400 C
o
o
o
H
2
C CH
2
+ H
2
O
CH
3
CHO + H
2
H
2
C CH CH CH
2
+ 2H
2
O + H
2

Catalizatorii îşi modifică selectivitatea în funcţie de condiţiile de reacţie. Specificitatea
diferiţilor catalizatori variază în limite largi. Astfel, acizii tari catalizează diferite tipuri de
reacţii chimice, spre deosebire de enzime, care pot cataliza o singură reacţie chimică.
Există trei clase mari de reacţii catalizate:
- cataliză omogenă, în care catalizatorul şi reactanţii se găsesc în aceeaşi fază, ca de exemplu
reacţiile unor compuşi organici care decurg în soluţie şi sunt catalizate de acizi, baze sau de
ionii metalelor tranziţionale;
- cataliză eterogenă, în care catalizatorul şi reactanţii se găsesc in faze diferite şi care se
caracterizează prin specificitate mare;
- cataliză enzimatică, în prezenţă de enzime (sau fermenţi) cu grad de specificitate foarte
avansat.
Mecanismul reacţiilor catalitic a fost studiat pe baza a numeroaselor date experimentale.
experimentale. Cele mai multe reacţii de cataliză omogenă au fost studiate în soluţie
Pentru o reacţie de ordinul I în cataliză omogenă:
A P
K

unde K este catalizatorul, unul din mecanismele de reacţie decurge după următoarea schemă:

A + K (AK)*
complex activat


(AK)*
P + K


Din figura care prezintă variaţia energiei sistemului în funcţie de coordonata de reacţie se
observă scăderea energiei de activare a reacţiei catalizate faţă de reacţia necatalizată: E
A
<
E
AK


Viteza de reacţie pentru reacţia necatalizală este:

si pentru reacţia catalizata:

în care kt este constanta catalitică a vitezei de reacţie care reprezintă o măsură a
eficienţei catalizatorului; c
k
este concentraţia de catalizator.
În reacţiile de cataliză eterogenă, reactanţii se găsesc în faze diferite (lichide sau
gazoase) faţă de catalizator, care este in fază solidă. În cataliza eterogenă este necesar ca cel
puţin un reactant să fie adsorbit (de obicei chemosorbit) la suprafaţa catalizatorului solid. în
cazul adsorb|iei chimice (chemosorblie), speciile; chimice de reactanţi suni reţinute la
suprafaţa solidă, formând o legătură chimică, de obicei covalentă. Acesta este şi motivul
pentru care catalizatorii solizi sunt folosiţi în formă fin divizată, care măreşte suprafaţa de
contact.
Mecanismul catalizei eterogene presupune următoarele etape:
(I) difuzia reactanţilor spre suprafaţa catalizatorului,
(2)adsorbţia chimică a reaclanlilor pe suprafaţa solidă, fenomen ce se produce
concomitent cu activarea;
(3) reacţia chimică ce se produce între speciile activate, la suprafaţa catalizatorului;
(4) desorbţia produşilor de reacţie formali şi
(5) difuzia îor în mediul de reacţie.
Activitatea catalizatorilor eterogeni poate fi mărită prin prezenţa în sistem, în cantităţi
foarte mici, a unor substanţe numita promotori sau poate fi anulata în prezenţa, chiar în
urme a unor substanţe numite otrăvuri.
De exemplu, automobilele moderne sunt prevăzute cu convertizoare catalitice care
conţin pulberi de Pt şi NiO (sau alţi oxizi ai metalelor tranziţionale). Catalizatorii reduc
gradul poluare atmosferică, determinată de produşii poluanţi din gazele de ardere, catalizând
următoarele reacţii:
-oxidarea hidrocarburilor nearse şi a produşi lor de ardere incompletă a benzinei (de
exemplu oxidul de carbon) din gazele de ardere:
C
8
H
18
+ 12.5 O
2
8CO
2
+ 9 H
2
O
Pt
NiO

CO + 1/2O
2
CO
2
Pt
NiO

- descompunerea oxidului de azot, NO, din gazele de ardere în elementele
componente:
NO
1/2N
2
+ 1/2O
2

Prezenţa plumbului în benzinele etilate (cate conţin tetraetil plumb} otrăveşte
catalizatorul. în consecinţă, benzinele etilate nu pot fi folosite pentru alimentarea motorului
automobilelor echipate cu convertizor catalitic.
Autocataliza reprezintă fenomenul de accelerare a unei reacţii chimice datorită acţiunii
catalitice a unui produs de reacţie sau a unor intermediari instabili, foarte reactivi. Un
exemplu de autocataliză reprezintă reacţia de dehidroclorurare a policlorurii de vinil, realizată
de acidul clorhidric, pus în libertate:

CH CH CH CH
H Cl H Cl
C
H
C
H
CH CH
H Cl
- HCl

Această reacţie poate avea loc în timpul prelucrării polimerului şi produce degradarea
termică, însoţită de înrăutăţirea calităţii.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->