You are on page 1of 2

AUTORITZACIÓ SORTIDES LOCALS

En/Na: _______________________________________________________

amb DNI _________________ com a mare, pare o representant legal,

AUTORITZA al seu fill/a: _________________________________________

de _______ nivell, a participar en totes les sortides locals que es realitzaran
durant aquest curs 2007-08.

Signatura

Aquesta activitat està aprovada pel Consell Escolar, a l’alumnat qui hi participi li cal aquesta
autorització escrita dels seus pares, mares o representants legals. (Resolució del 21 de juny del 1999
del Departament d’Ensenyament.

AUTORITZACIÓ SORTIDES LOCALS

En/Na: _______________________________________________________

amb DNI _________________ com a mare, pare o representant legal,

AUTORITZA al seu fill/a: _________________________________________

de _______ nivell, a participar en totes les sortides locals que es realitzaran
durant aquest curs 2007-08.

Signatura

Aquesta activitat està aprovada pel Consell Escolar, a l’alumnat qui hi participi li cal aquesta
autorització escrita dels seus pares, mares o representants legals. (Resolució del 21 de juny del 1999
del Departament d’Ensenyament.