You are on page 1of 1

Unterciger Valta Hvitmana.

U svojim starijim danima Valt Hvitman nosio je unterciger. Tako, da moja formula o
Sjedinjenim Državama:
U. S. A. = Poe + Chaplin + Whitman
treba da se preobrati u:
U. S. A. = Poe + Chaplin + Whitman + unterciger.
e!utim ovo ne menja stvar. "#a koga menja može da ide ku$i%&. ikelandželo je
nosiounter ciger jo' u mladosti. To doka(uje i )obino. "*n se rodio u pustinji )obi&. Verone(e je
nosio 'ta vi'e 'areni unterciger. "#a mene nije obave(na istorija slikarstva od +i,arda utera%&.
-poliner je dao )le(u i .ikasu da mu unterciger i'araju kubisti/kim slikama "Vidi o tome moju
raspravu u portugalskom listu: 0l .aese od 12V0 3435 g. a tako!e i knjigu 60nkubus i Sukubus77 od
Voltera2Skota /uvenog franko2engleskog romansijera, pisca68andida6 i 6-jvan,a6&. #lonamerni
protivnici 9ove umetnosti negiraju Hvitmana. #bog untercigera. To je kao kad bi se negirao
:ekspir (bog vate koju je nosio u u'ima. "- možda i nije; :ekspirov je život malo po(nat%& )lavno
je: Dinami(am. -eroplani(am. <luidi(am. 0, kad se sve to u vidu ima, može se postaviti formula:
U. S. A. = Poe + Chaplin + Whitman + unterciger + Dante.
#a'to Dante; =vo: Dante je morao biti najbolji svoj sopstveni privrženik. Dakle bio je
najbolji Dantista. - najbolji su dantisti > -merikanci. #bog ovoga nova Umetnost, a to je:
apstraktni se(ani(am intelektualnog kosmi(ma > mora pobediti. Dola(i > jedan veliki dola(i(am i
pobedi(am. .ravi /ovek ? @arbar ? bar bar. -ko ni'ta pravi je /ovek bar bar "i to neki lep,
amerikanski bar& samo ne @iard.
.olako dola(i pobeda. i smo @alkanci. @alkanac ? aristokrata ?? A0V vek ? markonijev
telegraf (a ,rome mrave ? @ukvar (a nadljude ? ./ela -sfalta.
Bednom re/i:
Pobedizam mora pobediti*.
@o'ko Tokin.
* Od pozorišta mi tražimo više apstraktne ventilacije homogene ironije činkvečenta.