You are on page 1of 2

BORANG SINOPSIS BUKU

Nama Sekolah : SMK RAJA MUDA MUSA Kod Sekolah : BEA3077
1 Nama Guru NUR HIDAYAH BINTI OTHMAN
2. Judul Kemahiran
memimpin
3. Bidan ! Kemahiran
"r#$e%i#nali%me
&. Tari'h "em(en)anan * +. Ma%a ! *
,. Tempa) "em(en)anan *
-. .in#p%i%
Bu'u ini meneran'an dan merun'ai (e(erapa panduan/ pandanan/ dan
)e'ni'*)e'ni' 0an dapa) diuna'an (ai menin'a)'an 'e(#lehan 'i)a
mempenaruhi #ran lain. O(1e')i$ 'i)a adalah %upa0a mere'a dapa) men1alan'an
)ua% dan )anun1a2a( denan (ai' (ai men3apai #(1e')i$ dan ma)lama) 0an
di)e)ap'an #leh 'i)a dan #rani%a%i.Bahaian per)ama (u'u ini meneran'an apa
%e(enarn0a 0an di'a)a'an pemimpin dan 3iri*3iri 0an perlu dimili'i #leh %e%e#rn
pemimpin 0an mahu (er1a0a memimpin peni'u) mere'a. An)ara )#pi'*)#pi' 0an
di(in3an'an adalah Bela1ar Memimpin/ Menilai %emula Harapan Anda/ Ber'#n%i
Ma)lama)/ Tua% %e#ran "emimpin Dan mem(ina 'ari%ma. Bahaian 'edua pula
le(ih mem(in3an'an perhu(unan pemimpin dan peni'u)n0a.perhu(unan 0an
(ai' dan man)ap an)ara pemimpin dan peni'u)n0a mem(an)u pemimpin
mempenaruhi )inda'an peni'u) dalam men3apai ma)lama) #rani%a%i.
Bahaian )era'hir pula mem(in3an'an prin%ip*prin%ip 'epimpinan i%lam. Dalam
)#pi' ini/ penuli% meneran'an '#n%ep umum 0an perlu diha0a)i #leh %e#ran
pemimpin I%lam.
4. Nilai "ene)ahuan 5 "ena1aran
1. An)ara 'aedah pen)in (ai pemimpin adalah menun1u''an 'epada #ran
(aha2a 'i)a (#leh memimpin. Ki)a (#leh mela'u'ann0a denan men1adi
%e#ran 0an e$e%ien dan mena1ar #ran (a2ahan (er$i'ir un)u' diri mere'a
%endiri. .e#ran pemimpin 0an )ida' dapa) menuru% diri %endiri dan )ida'
e$i%ien a'an menua) 'e3emerlanan. Oran (a2ahan menh#rma)i dan
men0an1un 'e3emerlanan.
2. A%pe' pen)in dalam 'epimpinan adalah hu(unan 'emanu%iaan. "emimpin
perlu %en)i%a% (erupa0a men1alin'an hu(unan (ai' denan %u(#rdina)n0a.
Oleh i)u pemimpin perlu le(ih %en%i)i6e pada 'eperluan %u(#rdina)n0a.
3. .alah %a)u 3ara mempenaruhi peni'u) 'i)a adalah denan menun1u''an
'ari%ma. Kari%ma (erma'%ud 3iri*3iri i%)ime2a 0an dimili'i #leh %e%e#ran
dan men1adi %an1unan #ran lain a)aupun peni'u) mere'a.
&. Tua% %u'ar 0an diper)anun1a2a('an 'epada pemimpin adalah
7AM"IRAN 8
menam(il perha)ian dan mendenar %e)iap per'ara 0an di%ampai'an #leh
%u(#rdina)/ mem(eri na%iha) dan mem(e)ul'an 'e%ilapan dan men'ri)i'
'er1a 0an dila'u'an #leh %u(#rdina). Te)api )ua% 0an palin %u'ar 0an
diper)anun1a2a('an 'epada pemimpin adalah mempenaruhi/
mem#)i6a%i dan 3u(a menu(ah %u(#rdina) men1adi indi6idu 0an le(ih
(ai'.
+. .e(aai %e#ran pemimpin I%lam/ 'i)a haru% mem(eri ala''an/ d#r#nan
'epada peni'u) %upa0a mere'a dapa) mem(eri'an pendapa) 0an dapa)
di'#n%i (er%ama ahli*ahli #rani%a%i lain.
9. Apli'a%i Ilmu Dalam Orani%a%i 5 ":"
1. Dalam #rani%a%i %e'#lah menerima dan menaih'an )ua% adalah per'ara
0an %erin (erla'u. 8#n)#hn0a/ %e#ran uru %en)ia%a menerima arahan
daripada pen)ad(ir un)u' mela'u'an %e%ua)u )ua% %eper)i men1adi 'e)ua
dalam menendali'an a')i6i)i %e'#lah. Denan ilmu 'epimpinan ini 'i)a
dapa) memimpin #rani%a%i 0an di(en)u' denan le(ih (er'e%an.
2. .elain i)u/ 'emahiran pemimpin ini dapa) di)erap'an 'e dalam 1i2a pela1ar
denan mem(eri )ua% 'epada mere'a 3#n)#hn0a %e(aai 'e)ua 'ela%.
'adan*'adan pela1ar a'an menadu 'epada 'i)a pela1ar*pela1ar lain )ida'
mahu meni'u) arahann0a. Jadi 'i)a dapa) mem(eri )ahu dia apa 0an
%epa)u)n0a dia la'u'an denan menuna'an 'emahiran*'emahiran
pemimpin %upa0a para pela1ar dapa) menerima arahann0a %e3ara )ida'
lan%un 'i)a menerap'an 3iri*3iri pemimpin 0an (ai' dalam diri mere'a .
3. Apa(ila 'i)a (erada di a)a% %e%ua)u #rani%a%i/ 'i)a )ida' %edar #ran
(a2ahan 'i)a (era%a )er)inda% denan 3ara 'epimpinan 'i)a.(u'u ini a'an
men1adi panduan 'epada 'i)a 3ara men1adi %e#ran pemimpin 0an le(ih
(ai' dan 3emerlan iai)u %en)ia%a (er'#n%i idea/ $i'iran dan pendapa)
denan peni'u)n0a/ (er'#n%i ma%alah denan peni'u)/men1adi pendenar
0an (ai'/ mem(im(in dan mendidi'/ murah denan u3apan )erima 'a%ih
dan %e(aain0a.'i)a )ida' %epa)u)n0a %en)ia%a mem(er 'ri')i'an 0an )a'
mem(ina 'epada peni'u) 1ua 'erana ian0a a'an me1a)uh'an m#ral dan
m#)i6a%i mere'a .
Di%edia'an #leh/ Di%ah'an #leh/
;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;.
< NUR HIDAYAH BINTI OTHMAN =