You are on page 1of 15

BPR-BUSSINESS PROCESS REINGINEERING

REINŽINJERING POSLOVNIH PROCESA
SEMINARSKI RAD
http://www.besplatniseminarskiradovi.com

1.POJAM REINŽINJERINGA:
UVOD
S A D R Ž A J :
stranica
1. POJAM REINŽINJERINGA-UVOD 3
2. ZAŠTO REINŽENJERING? 4
2.1. Glavni faktori okoline koji utiču na reinenjerin! 4
2.2. "snovni problem savremene or!ani#acije ba#iran na klasičnoj podjeli
rada
4
3. KARAKTERISTKE BPR- $
3.1. "snovne karakteristike reininjeri!a poslovnih procesa $
3.2. %aktori reininjerin!a poslovnih procesa &
!. PONOVNO KREIRANJE POSLOVANJA &
". #AZE REINŽINJERIGA
$.1. 'lati #a modeliranje
$.2 (ta podvr!nuti reininjerin!u)
$.3 *ote+ko,e pri provo-enju
$. KAKO USPJETI SA REINŽINJERINGOM POSLOVNIH PROCESA?
&.1 .skustva u kompanijama u kojima je proveden reininjerin!
%. ISKUSTVA JEDNE KOMPANIJE-IBM
&.ZAKLJU'AK-EPILOG
(. LITERATURA
/
/
0
11
11
11
11
13
14

2
2eininjerin! poslovanja je i#ra# koji se danas mno!o koristi u savremenoj literaturi i#
oblasti rukovo-enja i or!ani#acije i uop+te u komuniciranju me-u poslovnim
ljudima."vim i#ra#om su obuhva,eni modeli #a kompleksnu reor!ani#aciju procesa ili
1
poslovanja.3eki tvrde da je bio menaderska moda ranih devedesetih.4io je po!odan
koncept #a svoje vrijeme5vrijeme recesije i povlačenja
6Spasili su nas Bill Gates,mikroprocesor i internet67
.nformacijska tehnolo!ija je ispucala američku produktivnost u oblake.2eininjerin! je
#apravo jedna od uspje+nih stvari koje su se desile u poslovnoj istoriji.*rakse koje su se
smatrale revolucionarnim sada su svakodnevnica5a i!ralew su vanu ulo!u u oivljavanju
američkih kompanija..48 je samo jedan od mno!ih divova koji se spominje i u mom
seminarskom radu koje! je od pada i i#umiranja spasio uskla-eni pro!ram
reininjerin!a.9edna od vanijih definicija koju bi mo!li navesti a jasno oslikava proces
reininjerin!a bi bila:
62eininjerin! je proces radikalne promjene ili transformacije koji je usmjeren na
preispitivanje svako! procesa u or!ani#aciji i cjelokupnoj or!ani#aciji6:
62eininjerin!;business process reen!ineerin!<4*2=je kreativan i inovativan proces koji
mijenja or!ani#acijsku kulturu5stvara nove procese5nove sisteme5nove strukture i nove
načine #a provo-enje promjena i kao takav utiče na uspjeh kompanije67 >
1
?oristena knji!a 8.@ammer59.AhampB52eein!ineerin! the Aorporation5@arper business53.C51003
> ;www.cit.or!.Bu/projekti/rein#injerin! pp htm=
3
2. ZAŠTO REINŽINJERING?
*rije ne!o pristupimo bilo kojem poslu5moramo definisati ciljeve koje elimo
posti,i.Ailjevi su op,i ili posebni."p,i ciljevi or!ani#acije su:opstanak5ra#voj5br#o
prila!o-avanje kupcima i dobavljačima5konkurentnost i motiviranost i na kraju ali i na
početku od!ovaraju,i kvalitet proi#voda ili uslu!e namjenjene korisniku.2eininjerin!
čini drastične promjene u pove,anju kvaliteta i smanjenju tro+kova5smanjuje ivrijeme
i#vr+enja procesa5pobolj+ava unutra+nje i vanjske odnose5elimini+e nepotrebne
aktivnosti5omo!u,ava u!odnu atmosferu #a rad i defini+e +iroku od!ovornost #aposlenih.
2.1. G)*+, -./01, 0.0),+2 .03, 4/,54 + 12,+6,+321,+7
?arakteristika dana+nje! okruenja je te+ko predvi-anje.6Dri se riječi čuju nebrojeno puta
na seminarima #a menadere:?onkurencija5?upci
i*romjene;Aompetition5Austomers5Ahan!e=67
2
Ekonkurencija je postala kompleksnija a tri+ta su potpuno internacionali#irana
Ekupci potpuno diktiraju odnose na tri+tu a i način prodaje se promijenio
Epromjene postaju stalne5u#rokuje ih cijelisistem inovacija i smanjenje ivotno! vijeka
proi#voda
2.2. O8+0*+, 910:)2; 8*12;2+2 017+,<=,32 :<,1+ + .)8,5+03 90>32), 1>
?ljučno pitanje #a svako! rukovodioca moralo bi biti:6?o je od!ovoran)67
4e# od!ovornosti #a ukupni #adatak mi se orijenti+emo na fra!ment i na+a je kontrola
ostvarenja cilja nemo!u,a."snovni problemi bi bili:
Enefleksibilnost
Eodsustvo privrenosti cilju i kupcu
Ebavljenje aktivno+,u umjesto re#ultatom
2
?oristena knji!a 8.@ammer59.AhampB52eein!ineerin! the Aorporation5@arper business53.C51003
> ?ori+tena knji!a "r!ani#acijski preokret5@asan 8uratovi,5Gi? "?"5Farajevo51000
4
Epropisivanje fra!mentalnih procedura
3. KARAKTERISTIKE REINŽINJERINGA?BPR@
2eininjerin! nije popravljanje postoje,e! ne!o kompletna promjena.Drai promjenu
ra#mi+ljanja u smislu +ta i kako ,e se ubudu,e raditi i +ta očekujemo da nam bude
re#ultat."vo re#ultira dramatičnim unaprije-enjem kritičkih performansi u odnosu na
konkurenciju a ve#ano je #a cijenu5kvalitet i br#inu pojave na tri+tu
3.1.O8+0*+2 .1./21,8/,.2 12,+6,+321,+7
Dreba obratiti panju na ključne riječi:
Efundamentalno
Eradikalno
Edramatično
Eproces
%undamentalno je pitanje #a+to radimo to +to radimo5i #a+to na taj način."no +to ne treba
raditi treba potpuno eliminisati ili #amijeniti nečim novim.2adikalno #nači promijeniti
stvati u korijenu.Do je odbacivanje postoje,e! 5u potra#i #a novim.Gramatična promjena
je #amjena postoje,e! načina novim5a ne unapre-enje #a nekoliko procenata.2a#lo! #a
dramatičnu promjenu moe biti problem u kojem se poslovni sistem nala#i5a koji prijeti
opstanku5#atimpredvi-anje menadera da takav problem dola#i5ili sa#nanje da se
nala#imo na prekretnici.*roces je riječ kojom se ne bave svi menaderi .*rocesom
pretvaramo ula#e u i#la#e.Ga bi se posao uop,e mo!ao efikasno obaviti mi moramo imati
$
proces u usmjereno ra#mi+ljanje 5ra#mi+ljanje na ba#i ukupno! procesa #a #avr+etak
#adatka.
62eininjerin! poslonih procesa;4*2= nije automati#ovanje procesa5nije ni primjena
novo! softvera5to nije samo promjena strukture.Do je jednostavno ponovno
#apočinjanje.Do je di#ajniranje nove strukture procesaposlovanja67
3
3.2. #./01, 12,+6,+321,+7 908)0*+,A 910=28
Eponovni početak
Epromjena ra#mi+ljanja
Epoku+aj i#vr+enja posla na dru!i način
Etemeljna promjena pristupa u rje+avanju problema
Edinamičan i kreativan pristup poslu
Ereor!ani#acija i redi#ajn poslovnih procesa
Eorijentacija na temeljne poslovne procese
!. PONOVNO KREIRANJE POSLOVANJA
?reiranje poslovanja predu#e,a tako da ono posluje na nov način nije mo!u,e
standardi#irati5ipak je vano spomenuti da neka pravila postoje:
<vi+e poslova kombinovati u jedan
<i#vr+ilac treba donositi odluke
<operacije poredati u prirodni redoslijed
<vi+e načina da se obavi posao
<eliminirati nepotrebne kontrole
<funkcionalne odjele pretvoriti u procesne timove
<radna mjesta kreirati tako da se jednostavni #adaci promijene u miltidimen#ionalne
<ulo!e ljudi promijeniti od kontroliranih u ovla+tene
3
?ori+tena knji!a "r!ani#acijski preokret5@asan 8uratovi,5Gi? "?"5Farajevo51000
&
<umjesto obuke #a poslove je potrebno obra#ovanje
<mjeriti re#ultat umjesto aktivnosti
<!eneralni direktori su vo-e
*redu#e,e u kojem je proveden proces reininjerin!a mjenja strukturu #adataka5ulo!e
učesnika u or!ani#aciji5odnose rukovodilaca i i#vr+ilaca5sistem vrednovanja5ulo!e
rukovodilaca<u predu#e,u se5#apravo5sve mijenja.
H knji#i 62eein!ineerin! the Aorporation 6@ammer i AhampB daju sljede,u +emu
6Gijamanta poslovno! sistema6
4
:

Fva četri faktora navedena su podjednako bitna i samo dobrom kooperacijom i
funkcionalno+,u do,i ,emo do sveobuhvatne promjene u predu#e,u.
". #AZE REINŽINJERINGA
4
?oristena knji!a 8.@ammer59.AhampB52eein!ineerin! the Aorporation5@arper business53.C51003
I
*rocjena poslovnih procesa se odvija u vi+e fa#a:
Epokretanje projekata
Era#umjevanje procesa
Ealati #a modeliranje
*okretanje projekata !ovori o vanosti vi#ije i ciljeva i o tome +ta se reininjerin!om eli
posti,i.2a#umijevanje procesa se odnosi na modeliranje.2adi se pore-enje sa dru!im
boljim predu#e,ima i na temelju njihovih iskustava radise modeliranje potrebno #a ovo
predu#e,e u kome se eli sprovesti proces reininjerin!a.
".1. A)/, < ;0>2),1+32
*rema konceptima se mo!u podijeliti na:
<.3A"8J
<'2.F
<Aorporate 8odeller
<KebFphere 4usiness .nte!rator 8odeler
'2.F<*odrava ra#voj pro!ramskih rje+enja od prikupljanja poslovnih #ahtjeva5kro#
anali#u5di#ajn5modeliranje poslovnih rje+enja do testiranja5odravanja i procjene
ri#ika.'ris metodu reininjerin!a je ra#vio prof.dr 'u!ust Fcheer.
Gio '2.F<a su ra#ličiti alati kao +to je '2.F Doolset5'2.F JasB Gesi!n5*roces
performance mana!er itd.
/
'2.F 8etoda
$
Aorporate 8odeler<alat #a modeliranje arhitekture poslovno! sistema omo!u,uje
kompanijama da se +to bre i uspje+nije prila!ode čestim promjenama uslova poslovanja
tako +to mo!u modelirati poslovne objekte unutar dijela kompanije ili cijelu kompaniju.
".2. Š/ 90>*17+4/, 12,+6,+321,+74?
*rocesi su naravno predmet reininjerin!a.*rocese moramo na#vati od!ovaraju,im
imenima npr. *roces naručivanje<prijem5narudba<distribucija.Fljede,a tri kriterija mo!u
posluiti #a odluku +ta podvr!nuti reininjerin!u:
Eporeme,aj u funkcionisanju
E#načaj
Evisibiliti
".3. P0/2B.0C2 91, 910*0D2+4 12,+6,+321,+7
$
http://ima!es.!oo!le.ba/im!res)im!urlLhttp://www.ids<
scheer.pl/siMcms/media.php/1142/arisNeasBNdesi!n.pn!Oim!refurlLhttp://www.ids<
scheer.pl/poland/products/arisNdesi!nNplatform/114&$1OhL111OwL1$/Os#L4OhlLbsOstartL$Otbnid
0
*rovo-enje reininjerin!a poslovnih procesa uključuje redi#ajn u od!ovaraju,im
or!ani#acionim5poslovnim i informatičkim dijelovima poslovanja.'ko se ne i#mjene
pojedini dijelovi poslovanja moe do,i do velikih pote+ko,a."pasnost je ve#ana #a
mi+ljenje da prelaskom na nove tehnolo!ije povoljni re#ultati dola#e automatski.Peljeni
re#ultati postaju vidljivi tek nakon odre-eno! vremensko! roka.
$. KAKO USPJETI SA REINŽINJERINGOM?
Hspjeti se moe naravno čvrstom voljom sa kompletnim timom5primjenjuju,i metode
koje su po#nate i ne robuju,i im.
?lijent na prvom mjestu<sav rad treba biti usmjeren na klijenta jer sam cilj reininjerin!a
je #adovoljenje potrebe klijenta #a proi#vodima i uslu!ama.
<raditi br#o a ne opre#no<prije ne!o reininjerin! nai-e na otpor
<tolerirati ri#ik<ko ne riskira ne profitira
<prihvatiti nesavr+enost5upu+tanjem u nepo#nato činimo po!re+ke i učimo na njima
<ne treba prestati prerano5čim do-e do prvih re#ultata ili pote+ko,a5upornost i strpljenje su
bitni da bi se vidjeli re#ultati.
$.1. I8.48/* 4 .0;9+,3; 4 .03,; 32 910*2>2+ 12,+62+321,+7
poka#ala su sljede,e...
Dablica 1. 2einenjerin! proveden u kompanijama
 Hnapre-ena kvaliteta #a /4Q
 4ra pojava proi#voda #a I$Q
 Hnapre-ena komunikacija &1Q
 Dro+kovi ra#voja smanjeni #a $4Q
 Fmanjenje i#mjena #a 4/Q
 *ove,anje profita #a 3$Q
"vakvi re#ultati su posti!nuti i #bo! prelaska predu#e,a na informacijske tehnolo!ije
!dje postoji mo!u,nost definisanja novih partnerstva.
11
Ra reinenjerin! ne postoje pisana pravila ne!o se on provodi na temelju iskustava dru!ih
predu#e,a5 ali je potrebno prona,i vlastita rje+enja #a promjenu trenutačno! stanja.
.skustva dru!ih se u#imaju samo kao primjer.
%. ISKUSTVO JEDNE KOMPANIJE EIBM
Srlo malo kompanija ostvari takvu vrstu industrijske superiornosti i dominacije kakvu je
imala korporacija .nternational 4usiness 8achines;.48=5sa sjedi+tem u
'rmonku5save#na drava 3jujork5onda i#!ubila<pa vratila.
.48<ovo ime je bio sinonim #a kompjuterske tehnolo!ije.3je!ove o!romne investicije u
istraivanje i ra#voj ostavile su konkurenciju daleko i#a sebe.3jihovi kon#ervativni
prodavači 4i! 4lue kompjutera sa dosadnim kravatama imali su svoja područija.Tak su i
njihove i#u#etno vrijedne dionice bile smatrane ovnovima predvodnicima.?ompanija je
imala veliki u!led u proi#vodnji velikih mrenih kompjutera.H stvari nje!ov imid je bio
toliko snaan da5kada su kompanijekao +to su AompaU i Gell počele reklamirati *A<e5te
ma+ine su bile po#nate kao klonovi .48<a.?ada je nje!ovo istaknuto mjesto na tri+tu
personalnih računara do+lo u pitanje5veliki5!loma#an .485koji je bio #arobljen u svoju
ukočenu comand<and control hijerarhiju5nije se mo!ao dovoljno br#o kretati da ostati u
toku sa tri+tem personalnih računara5koje se rapidno mijenja.
Palosno5ali u ranim devedesetima .48 vi+e nije bio kompanija koju se nastojalo
opona+ati.3avodili su !a u novinama5a u poslovnim +kolama koristilikao primjer kako
o!roman uspjeh moe #aslijepiti kompaniju u po!ledu njene tri+ne stvarnosti.?ada je
1003 !odine Gerstner preu#eo kompaniju5to je bila sjena nekada+nje! !i!anta.
Famo rijetke kompanije .48<ov uspjeh a jo+ ih manje dobije dru!u +ansu da povrati
prija+nju slavu."n je uspio upravo to.Gerstner je do+ao i#van kompanije5bio je njena
mu+terija inje!ova perspektiva je ba+ #bo! to!a bila malo dru!ačija.4io je jako svjestan
sloenosti tehnolo!ije koja se samo pove,ava te je pored to!a #naoda ono +to stvarno
kupci trebaju i ele je neko ko ,e #a njih skupiti sve ra#bijene komadi,e u sladnu
cjelinu.Se,ina #aposlenih je odahnula kad se Gerstner pojavio."n i nje!ovi menad#eri su
se fokusirali na dvije dimen#ije5prvo pre!ledali su kratkoročne poslove
11
kompanije.9ednostavno5morali su smanjiti tro+kove i vrijeme potrebno da naprave
#adatak a pove,ati #adovoljstvo kupaca.8orali su olak+ati poslovanje sa njima samima.
Gru!o5odlučio je da moraju isticati vi+e strate!iju.*ored taktičkih manevara sstvorenih da
pobolj+aju bilans5morali su postati pametnija5bra or!ani#acija.8orali su svu svoju aktivu
i #nanja usmjeriti ka tome da učine .48 konkurentnijim."vakvo novo usmjeravanje na
poslovanje i strate!iju proi#velo je ni# unutra+njih inicijativa.*rvo i osnovno ustanovljeni
su #ajednički procesi vo-enja kompanije.Gerstner je predvidio timski pristup koji se
#asniva na infrastrukturi informacijske tehnolo!ije kojim se dijele informacije i sara-uje.
Fvakom vi+em članuuprave je dao da vodi neki reininjerin!.Hstanovio je 6dra!i
kole!a6pisma kao način preno+enja vanih poruka kro# kompaniju.Dromjesečno i na
vanimsastancima uprave predavao je re#ultate svako! pro!rama.Go danas .48 je uspio:
<stvoriti posebni usluni tim #a svaki posao5posebno #atoda se usmjeri na porast
<preoblikovati i preusmjeriti hardver5softver i tehnolo+ke timove tako da se usmjere na
!rupe proi#voda kao +to je softver ili serveri #auredske mree
<preusmjeriti fokus svih #aposlenika na kupca neovisno o trenutnim preokupacijama.Do
je bila naj#načajnija promjena.
Do je bio .48<ov novi model s kojim je i#a+ao na tri+te.H .48<u reininjerin!
poslovnih procesa je bio mehani#am kojim su promijenili način rada tj. *romijenili su
procese koje koriste i sisteme kojima pomau te procese u dosljednoj5!lobalno
usmjerenoj or!ani#aciji.Do je metamorfo#a koja obuhvata .48<ovo cjelokupno
poslovanje
12
.48 je samo jedan od primjera reor!ani#acije velikih kon!lomerata i njihovo!
prila!o-avanja promjenjivoj svjetskoj ekonomiji..48 je vjerovatno jedan od prvih
naučio na svojoj koi kako dobra finansijska kontrola i bilans be# du!ova ne !arantuju
preivljavanje.H dana+njem svijetu #a preivljavanje potrebno snano
rukovo-enje5inten#ivno fokusiranje na kupca i nje!ove potrebe te bolji di#ajn procesa i
sama implementacija i reali#acija sve!a navedeno!
&.ZAKLJU'AK-EPILOG
3apraviti preokret u poslovanju jedne kompanije5i voditi je u periodu kri#e i#u#etno je
teak posao.Do #ahtjeva posebna #nanja i posebnu ener!iju rukovodioca.*ored metoda
koje smo ovdje poku+ali sistemati#irati5i koje moraju primjeniti oni koji vode
predu#e,e5neophodno je imati stručnjake #a pojedine oblasti5u osnovnoj
djelatnosti5marketin!u i područiju mikroekonomije
13
Gosada+nja iskustva veliko! broja kri#nih menadera koja su navedena u
literature5iskustvo na primjeru kompanije u ovom seminarskom radu moe relativno br#o
i#vu,i . trajno sanirati ako se ataj posao obavi sistematski . ako se koriste metode koje su
se ve, doka#ale u praksi.
8etode koje se primjenjuju u kri#nim situacijama u poslovanju potrebne su . kad
kompanija dobro posluje.Rato je njihovo po#navanje neophodno svakom rukovodiocu5.
#ato se i#učavaju u svim +kolama i boljim kursevima.2eininjerin! je jo+ uvijek novi
poduhvat i svi koji se njime bave su pioniri.Fvijet industrijske revolucije popu+ta pred
erom !lobalne ekonomije5mo,nim informacionim tehnolo!ijama i neprestanom
promjenom.Gie se #avjesa #a doba reininjerin!a."ni koji se oda#ovu nje!ovim
i#a#ovima pisat ,e nova pravila.Fve +to je potrebno je volja #a uspjehom i hrabrost da se
#apočne
(.LITERATURA:
1.8.@ammer59.AhampB52eein!ineerin! the Aorporation5@arper business53.C51003
2."r!ani#acijski preokret5@asan 8uratovi,5Gi? "?"5Farajevo51000
3.J4FA"<J?"3V.D http:/search.ebscohost.com
4. http://www.cit.or!.Bu/projekti/rein#enjerin!Npp.html 21.1&.211I
14
1$