You are on page 1of 17

KAJIAN TINDAKAN

PROGRAM KELAYAKAN PROFESIONAL
PEMIMPIN PENDIDIKAN KEBANSAAN
(NATIONAL PROFFESIONALISM
QUALIFICATION for EDUCATIONAL
LEADERS – NPQEL)
(1 jam)
O
B
J
E
K
T
I
F
•Mengenal pasti proses asas KT
•Menyatakan definisi KT
•Menyatakan ciri-ciri KT
•Membezakan antara Kajian
Konvensional dengan KT
•Mengenal pasti teknik-teknik
mengumpul data
•Membezakan konsep kesahan
dengan kebolehpercayaan
Topik Kajian Tindakan (KT) ini
memfokuskan kepada:
PROSES KAJIAN TINDAKAN
Merancang
Merancang
tindakan/intervensi bagi
mengatasi masalah yg
dihadapi/difokus
Bertindak
Melaksana tindakan bagi
mengatasi masalah yang
menjadi fokus
Memerhati
Mengumpul dan
menganalisis data bagi
menilai keberkesanan
tindakan
Tinjauan Awal
Pengumpulan data awal bagi
mengesahkan & mengenal
pasti isu sebenar
Mereflek
Muhasabah/Mereflek bagi
melihat kekuatan &
kelemahan P&P sendiri
MEREFLEK
MERANCANG
BERTINDAK
MEMERHATI
GELUNG 2
KE GELUNG
SETERUSNYA
Kajian Tindakan ialah proses di
mana pengamal mengkaji
permasalahan secara saintifik untuk
dijadikan panduan, membuat
pembetulan dan penilaian ke atas
keputusan dan tindakan yang
diambil.
(Corey 1953)
KAJIAN TINDAKAN
Kajian Tindakan ialah proses
sistematik untuk mengumpul
maklumat dan menambah baik
cara pengoperasian sesuatu
perkara dalam aspek
pendidikan, pengajaran guru
dan pembelajaran murid.
(Mills 2000)
KAJIAN TINDAKAN
Fokus yang berasaskan amalan
Amalan yang berkaitan dengan
penyelidik sendiri
Berbentuk kolaborasi.
Proses yang dinamik
Pelan Tindakan
Perkongsian Maklumat
(Creswell, 2005)
CIRI-CIRI KAJIAN TINDAKAN
Ciri Kajian Tindakan Kajian Konvensional
Pelaksana kajian Pengamal, guru, pensyarah Penyelidik terlatih, pelajar
universiti
Di mana? Sekolah, universiti, organisasi
pendidikan
Dalam makmal hingga ke
lapangan
Matlamat Ilmu yang relevan (keadaan
setempat)
Ilmu yang boleh dibuat
generalisasi
Kajian Literatur Ringkas dan berfokus kepada
sumber kedua
Banyak dan berfokus
kepada sumber primer
Persampelan Bertujuan
(Convenient or Purposive)
Rawak / representative
Analisis Data Deskriptif Deskriptif dan inferensi
Kegunaan maklumat Individu, bilik darjah atau
organisasi
Ahli profesional
Perbezaan
Soal Selidik (Survey )
TEKNIK MENGUMPUL DATA
Temu bual
Pemerhatian
Analisis Dokumen
Latar belakang
Mengkonsepsi soal selidik
Format dan analisis data
Menentukan Kesahan
Menentukan Kebolehpercayaan
SOAL SELIDIK ( SURVEY )
TEMU BUAL
Protokol temu bual
Transkrip (verbatim)
Mengkategori
Tema
ISU ANALISIS
ANALISIS KUALITATIF
Data collection
Data display
Conclusions:
drawing/verifying
Data
reduction
Miles & Huberman (1994):12
Triangulasi – catatan pemerhatian,
temu bual, dokumen
Semakan rakan (member’s check)
Tempoh pemerhatian yang lama
Pendapat pakar
Gall et al. (2003)
KESAHAN DATA KUALITATIF
Peranan pengkaji - Pengkaji adalah
instrumen
Triangulasi - catatan pemerhatian,
temu bual, dokumen
Audit trail - membuat pengesanan
dan menjejaki peristiwa
Merriam (2001)
KEBOLEHPERCAYAAN DATA
KUALITATIF
ISTILAH KESAHAN &
KEBOLEHPERCAYAAN
KUALITATIF
Credibility (boleh dipercayai
atau tidak)
Genuine (tulen)
Trustworthy (boleh
dipercayai)