You are on page 1of 11

TAJUK LO

BERDASARKAN DOKUMEN
STANDARD KURIKULUM (DSK)
TAJUK 1 :

கொனறற
வேநதன
(TAHUN 1)

4.2.1 ஒனறொம
ஆணடறொன
கொனறற
வேநதனின
கொரறள
அறிநத
கறேர;
எழதேர
(memahami dan
menulis maksud
puisi)

SILA RUJUK
DSK BTSK
TAHUN 1


LO 1 : வடடல
வசச 1
(Kemahiran
mendengar dan
bertutur)

(Aras Rendah)


1.3. கெேிமடததேறறறச ெரயொ
கறேர:அதறவற
தலஙகேர.
(Menyebut apa yang didengar dan
respon)
 Pengenalan kepada Konsep
 Penerangan Konsep secara
konteksual
 Aktiviti
 Penilaian


LO 2 : வடடல
வசச 2

(Kemahiran
mendengar dan
bertutur)

(Aras Sederhana)


1.3. கெேிமடததேறறறச ெரயொ
கறேர:அதறவற
தலஙகேர.
(Menyebut apa yang didengar dan
respon)
 Pengenalan kepada Konsep
 Penerangan Konsep secara
konteksual
 Aktiviti
 Penilaian
LO 3 : வடடல
வசச 3

(Kemahiran
mendengar dan
bertutur)

(Aras Tinggi)


1.3. கெேிமடததேறறறச ெரயொ
கறேர:அதறவற
தலஙகேர.
(Menyebut apa yang didengar dan
respon)
 Pengenalan kepada Konsep
 Penerangan Konsep secara
konteksual
 Aktiviti
 PenilaianLO 4 : ேொெிபப 1

( Kemahiran
Membaca)

(Aras Rendah)


2.3 அரஞகெொறளின கொரறள
அறிேர.
(Memahami maksud perbendaharaan
kata)
 Pengenalan kepada Konsep
 Penerangan Konsep secara
konteksual
 Aktiviti
 Penilaian


LO 5 : ேொெிபப 2
(Kemahiran
Membaca)

( Aras Sederhana)

2.3 அரஞகெொறளின கொரறள
அறிேர.
(Memahami maksud perbendaharaan
kata)
 Pengenalan kepada Konsep
 Penerangan Konsep secara
konteksual
 Aktiviti
 Penilaian


LO 6 : ேொெிபப 3
(Kemahiran
Membaca)

(Aras Tinggi)

2.3 அரஞகெொறளின கொரறள
அறிேர.
(Memahami maksud perbendaharaan
kata)
 Pengenalan kepada Konsep
 Penerangan Konsep secara
konteksual
 Aktiviti
 Penilaian


LO 7 : எழதத 1
(Kemahiran
Menulis)

3.3 ேொகியம அறமபர
(Membina ayat)
 Pengenalan kepada Konsep
 Penerangan Konsep secara
konteksual
 Aktiviti
(Aras Rendah)

 Penilaian


LO 8 : எழதத 2
(Kemahiran
Menulis)

(Aras Sederhana)


3.3 ேொகியம அறமபர
(Membina ayat)

 Pengenalan kepada Konsep
 Penerangan Konsep secara
konteksual
 Aktiviti
 Penilaian


LO 9 : எழதத 3
(Kemahiran
Menulis)

(Aras Tinggi)


3.3 ேொகியம அறமபர
(Membina ayat)

 Pengenalan kepada Konsep
 Penerangan Konsep secara
konteksual
 Aktiviti
 Penilaian

TAJUK 2 :


கொனறற
வேநதன
(TAHUN 2)

4.2.2
இரணடொம
ஆணடறொன
கொனறற
வேநதனின
கொரறள
அறிநத
கறேர;
எழதேர

LO 1 : வடடல
வசச 1
(Kemahiran
mendengar dan
bertutur)

(Aras Rendah)

1.3. கெேிமடததேறறறச ெரயொ
கறேர:அதறவற
தலஙகேர.
(Menyebut apa yang didengar dan
respon)
1.4 கேளவிேளககச சர஬ான
சசால, சசாறசாடர, வாகேி஬ம
ஆேி஬ வறறக சோணட பதில
கறவர
( menggunakan perkataan, rangkaikata,
ayat bagi menjawab soalan)
1.5 சபாரதத஫ான சசால,
சசாறசாடர, வாகேி஬ம
ஆேி஬வறறப ப஬னபடததிப
கபசவர (menggunakan perkataan,
(memahami dan
menulis maksud
puisi)

SILA RUJUK
DSK BTSK
TAHUN 2
rangkaikata, ayat yang sesuai semasa
bertutur)
 Pengenalan kepada Konsep
 Penerangan Konsep secara
konteksual
 Aktiviti
 PenilaianLO 2 : வடடல
வசச 2

(Kemahiran
mendengar dan
bertutur)

(Aras Sederhana)

1.3. கெேிமடததேறறறச ெரயொ
கறேர:அதறவற
தலஙகேர. (Menyebut apa yang
didengar dan respon)
 Pengenalan kepada Konsep
 Penerangan Konsep secara
konteksual
 Aktiviti
 Penilaian


LO 3 : வடடல
வசச 3

(Kemahiran
mendengar dan
bertutur)

(Aras Tinggi)

1.3. கெேிமடததேறறறச ெரயொ
கறேர:அதறவற
தலஙகேர.
(Menyebut apa yang didengar dan
respon)

 Pengenalan kepada Konsep
 Penerangan Konsep secara
konteksual
 Aktiviti
 Penilaian

LO 4 : ேொெிபப 1

(Kemahiran
Membaca)

(Aras Rendah)


2.4 ேொெிததப பரநத கொளேர
2.4.3 இரணட கெொறள
கொணட ேொகியதறத
ேொெிததப பரநத கொளேர

2.4.4 மனற கெொறள
கொணட ேொகியதறத
ேொெிததப பரநத கொளேர

 Pengenalan kepada Konsep
 Penerangan Konsep secara
konteksual
 Aktiviti
 Penilaian


LO 5 : ேொெிபப 2

(Kemahiran
Membaca)


(Aras Sederhana)

2.4.3 இரணட கெொறள
கொணட ேொகியதறத
ேொெிததப பரநத கொளேர.
(memahami ayat yang
menggandungi dua perkataan
2.4.4 மனற கெொறள
கொணட ேொகியதறத
ேொெிததப பரநத கொளேர
(memahami ayat yang
mengandungi tiga perkataan)

 Pengenalan kepada Konsep
 Penerangan Konsep secara
konteksual
 Aktiviti
 Penilaian

LO 6 : ேொெிபப 3
(Kemahiran
Membaca)

(Aras Tinggi)


2.4.3 இரணட கெொறள
கொணட ேொகியதறத
ேொெிததப பரநத கொளேர
(memahami ayat yang
mengandungi tiga perkataan)

2.4.4 மனற கெொறள
கொணட ேொகியதறத
ேொெிததப பரநத கொளேர
(memahami ayat yang
mengandungi tiga perkataan)
 Pengenalan kepada Konsep
 Penerangan Konsep secara
konteksual
 Aktiviti
 PenilaianLO 7 : எழதத 1
(Kemahiran
Menulis)

(Aras Rendah)


3.3 ேொகியம அறமபர
(Membina ayat)

 Pengenalan kepada Konsep
 Penerangan Konsep secara
konteksual
 Aktiviti
 Penilaian


LO 8 : எழதத 2
(Kemahiran
Menulis)

(Aras Sederhana)


3.3 ேொகியம அறமபர
(Membina ayat)

 Pengenalan kepada Konsep
 Penerangan Konsep secara
konteksual
 Aktiviti
 PenilaianLO 9 : எழதத 3
(Kemahiran
Menulis)

(Aras Tinggi)


3.3 ேொகியம அறமபர
(Membina ayat)

 Pengenalan kepada Konsep
 Penerangan Konsep secara
konteksual
 Aktiviti
 Penilaian

TAJUK 3 :

கொனறற
வேநதன
(TAHUN 3)

4.2.3
மனறொம
ஆணடறொன
கொனறற
வேநதனின
கொரறள
அறிநத
கறேர;
எழதேர
(memahami dan
menulis maksud
puisi)

SILA RUJUK
DSK BTSK
TAHUN 3

LO 1 : வடடல
வசச 1
(Kemahiran
mendengar dan
bertutur)

(Aras Rendah)

1.3. கெேிமடததேறறறச ெரயொ
கறேர:அதறவற தலஙகேர.

(Menyebut apa yang didengar dan
respon)
1.4 வளேிளககச ெரயொன
கெொல, கெொறகறொடர, ேொகியம
ஆியேறறறக கொணட தில
கறேர
( menggunakan perkataan,
rangkaikata, ayat bagi menjawab
soalan)
1.5 கொரததமொன கெொல,
கெொறகறொடர, ேொகியம
ஆியேறறறப யனடததிப
வசேர
(menggunakan perkataan, rangkaikata,
ayat yang sesuai semasa bertutur)

LO 2 : கேடடல
கபசச 2

(Kemahiran
mendengar dan
bertutur)

(Aras Sederhana)

1.3. கெேிமடததேறறறச ெரயொ
கறேர:அதறவற தலஙகேர.
(Menyebut apa yang didengar dan
respon)
1.4 வளேிளககச ெரயொன
கெொல, கெொறகறொடர, ேொகியம
ஆிய ேறறறக கொணட தில
கறேர
( menggunakan perkataan,
rangkaikata, serta ayat bagi menjawab
soalan)
1.5 கொரததமொன கெொல,
கெொறகறொடர, ேொகியம
ஆியேறறறப யனடததிப
வசேர
(menggunakan perkataan, rangkaikata,
ayat yang sesuai semasa bertutur)

 Pengenalan kepada Konsep
 Penerangan Konsep secara
konteksual
 Aktiviti
 PenilaianLO 3 : கேடடல
கபசச 3

(Kemahiran
mendengar dan
bertutur)

(Aras Tinggi)

1.3. கெேிமடததேறறறச ெரயொ
கறேர:அதறவற தலஙகேர.
(Menyebut apa yang didengar dan
respon)
1.4 வளேிளககச ெரயொன
கெொல, கெொறகறொடர, ேொகியம
ஆிய ேறறறக கொணட தில
கறேர
( menggunakan perkataan,
rangkaikata, ayat bagi menjawab
soalan)
1.5 கொரததமொன கெொல,
கெொறகறொடர, ேொகியம
ஆியேறறறப யனடததிப
வசேர
(menggunakan perkataan, rangkaikata,
ayat yang sesuai semasa bertutur)

 Pengenalan kepada Konsep
 Penerangan Konsep secara
konteksual
 Aktiviti
 Penilaian


LO 4 : வாசிபப 1
(Kemahiran
Membaca)

(Aras Rendah)
2.2 ேொெிபபப கதிறளச
ெரயொன வேம, கதொனி,
உசெரபபடன ேொெிபர.

(membaca teks dengan nada,
sebutan serta intonasi yang betul)
2.2.2 வலிச ெிததிரஙறளச
ெரயொன வேம, கதொனி,
உசெரபபடன ேொெிபர.

2.2.3 உறரயொடலறளச
ெரயொன வேம, கதொனி,
உசெரபபடன ேொெிபர.

 Pengenalan kepada Konsep
 Penerangan Konsep secara
konteksual
 Aktiviti
 Penilaian


LO 5 : வாசிபப 2
( Kemahiran
Membaca)

(Aras Sederhana)2.2 ேொெிபபப கதிறளச
ெரயொன வேம, கதொனி,
உசெரபபடன ேொெிபர.

(membaca teks dengan nada, sebutan
serta intonasi yang betul)
2.2.2 வலிச ெிததிரஙறளச
ெரயொன வேம, கதொனி,
உசெரபபடன ேொெிபர.

2.2.3 உறரயொடலறளச
ெரயொன வேம, கதொனி,
உசெரபபடன ேொெிபர.

 Pengenalan kepada Konsep
 Penerangan Konsep secara
konteksual
 Aktiviti
 Penilaian

LO 6 : வாசிபப 3

(Kemahiran
Membaca)

(Aras Tinggi)


2.2 ேொெிபபப கதிறளச
ெரயொன வேம, கதொனி,
உசெரபபடன ேொெிபர.

(membaca teks dengan nada,
sebutan serta intonasi yang betul)

2.2.2 வலிச ெிததிரஙறளச
ெரயொன வேம, கதொனி,
உசெரபபடன ேொெிபர.

2.2.3 உறரயொடலறளச
ெரயொன வேம, கதொனி,
உசெரபபடன ேொெிபர.

 Pengenalan kepada Konsep
 Penerangan Konsep secara
konteksual
 Aktiviti
 Penilaian

LO 7 : எழதத 1
(Kemahiran
Menulis)

(Aras Rendah)


3.2 கெொலேளம கரகிக
கொளேர.
(memperkayakan
perbendaharaan kata)
3.3 ேொகியம அறமபர.
(membina ayat)
3.4 ரததணர வளேிளககப
தில எழதேர.
(menjawab soalan berdasarkan
teks)

 Pengenalan kepada Konsep
 Penerangan Konsep secara
konteksual
 Aktiviti
 PenilaianLO 8 : எழதத 2
(Kemahiran
Menulis)

(Aras Sederhana)


3.2 கெொலேளம கரகிக
கொளேர.
3.3 ேொகியம அறமபர.
3.4 ரததணர வளேிளககப
தில எழதேர.

 Pengenalan kepada Konsep
 Penerangan Konsep secara
konteksual
 Aktiviti
 PenilaianLO 9 : எழதத 3
(Kemahiran
Menulis)

(Aras Tinggi)
3.2 கெொலேளம கரகிக
கொளேர.
3.3 ேொகியம அறமபர.
3.4 ரததணர வளேிளககப
தில எழதேர.

 Pengenalan kepada Konsep
 Penerangan Konsep secara
konteksual
 Aktiviti
 Penilaian