You are on page 1of 1

Kabanata 8: Nailathala ang Noli Me

Tangere (1887)
Reported by:
Sheena E. Bernal
3
rd
Year BEEd -SpEd
Dalawang dahilan kung
bakit di malilimutan ni
Rizal ang matinding
taglamig ng 1886

Masakit na bahagi: Siya'y
gutom, may sakit, at
naghihirap sa malayong
lungsod

Masayang bahagi:
Lumabas na sa limbagan
ang kanyang Noli Me
Tangere nong Marso 1887

Maximo Viola

Dumating sa Berlin
nang siya'y nasa rurok
na ng paghihirap, at
nagpautang sa kanya
ng kinakailangang
pondo para mailathala
ang nobela

Ideya ng Pagsulat ng
isang Nobela sa
Pilipinas

Uncle Tom's Cabin ni
Harriet Beecher Stowe -
naglarawan sa kaawa-
awang kalagayan ng mga
pinagmamalupitang Negro

Enero 2, 1889 -
pagtitipon ng mga
Pilipino sa tahanan
ng mga Paterno sa
Madrid.

Ipinanukala ni Rizal
sa isang grupo ng
mga Pilipino ang
pagsusulat ng isang
nobela. Mga sumang-
ayon: Pedro, Maximo,
Antonio Paterno,
Graciano Lopez
Jaena, Evaristo
Aguirre, Eduardo de
Lete, Julio Lorente,
Melencio Figueroa, at
Valentin Ventura
.
Ideya ng Pagsulat ng
Isang Nobela
Tungkol sa Pilipinas

Sa kasamaang palad,
hindi naisakatuparan ang
proyekto ni Rizal. Mas
ninais nilang sumulat ukol
sa kababaihan. Kaya
ipinasya ni Rizal na siya
na lamang ang
magsusulat ng nobela.

Ang Pagsulat ng Noli

Noong pagtatapos ng
1884, sinimulan ni
Rizal ang pagsusulat
ng nobela sa Madrid at
natapos ang kalahati
nito.

Noong 1885, nagtungo
siya sa Paris
pagkaraang
makapagtapos ng
kanyang pag-aaral sa
Unibersidad Central de
Madrid at natapos niya
ang kalahati ng
pangalawang-hati.

Almenya - lugar kung
saan natapos ni Rizal
ang huling sangkapat
ng nobela.

Noong Abril-Hunyo
1886 sa Wilhemsfield
, isinulat ang huling
kabanata ng nobela.

Noong araw ng
taglamig ng Pebrero
1886, ginawa ang
huling rebisyon ng
manuskrito ng Noli.
Fernando Canon
kaibigan at kaklase.

Si Viola,
Tagapagligtas ng
Noli

Nakatanggap si Rizal
ng telegrama mula kay
Dr. Maximo Viola na
nooy papunta sa
Berlin. Kaibigan niyang
nagmula sa mayamang
pamilya ng San Miguel,
Bulacan.

Ilang araw bago mag-
Pasko ng 1887,
ikinagulat ni Dr.
Maximo ang paghihirap
at pagkakasakit ni
Rizal.

Si Viola ay pumayag
na tustusan ang
pagpapalimbag ng Noli
at nagpahiram kay
Rizal ng panggastos sa
pang-araw-araw

Elias at Salome
kabanata na kasamang
naalis sa ilang
manuskripto
Pebrero 21, 1877 -
natapos ni Rizal ang
Noli at handa na ito
mailathala
Berliner
Buchdruckrei-
Action-Gesselshaft
imprentahan na may
pinakamababang singi,
300 piso para sa 2,000
sipi ng nobela