You are on page 1of 2

SEMINAR NASIONAL PENGURUSAN

DAN KEPIMPINAN PENDIDIKAN


KE-21
1 hingga 4 September 2014
Tema
PEMIMPIN KREATIF DAN INOVATIF MENJANA
TRANSFORMASI PENDIDIKAN
Institut Aminuddin Baki
Kementerian Pendidikan Malaysia, Kompleks Pendidikan Nilai
71760 Bandar Enstek, Negeri Sembilan Darul Khusus

Nama : ___________________________________________________________
No. K/P : __________________________________________________________
Nama Organisasi :
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
Alamat :__________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
No. Telefon :_____________________________
No. Telefon Bimbit : _______________________
Sebarang pertanyaan boleh dikemukakan kepada :

Urus Setia
Seminar Nasional
Pengurusan dan Kepimpinan Pendidikan Ke-21/2014
Institut Aminuddin Baki
Kementerian Pendidikan Malaysia
Kompleks Pendidikan Nilai
71760 Bandar Enstek
Negeri Sembilan Darul Khusus
(u/p: 1. Dr. Zarina bte Mohd Yasin (ext :9334)
E-mel : zarina.mdyasin@iab.edu.my
2. Siti Sapuri bte Abdul Samad (ext :9334)
E-mel : sapuri@iab.edu.my
3. Aribah bte Ishak (ext:9334)
E-mail : aribah@iab.edu.my
Tel : 06-7979200
Fax : 06-7979300
BORANG PENYERTAAN
PERTANYAAN


PERASMI :
YAB TAN SRI DATO HJ. MUHYIDDIN BIN HJ MOHD
YASSIN
Timbalan Perdana Menteri merangkap Menteri Pendidikan Malaysia
TEMA :
PEMIMPIN KREATIF DAN INOVATIF MENJANA
TRANSFORMASI PENDIDIKAN
Subtema merangkumi dimensi
Pengupayaan Digital Dalam
Kepimpinan
Kemahiran Kepimpinan
Futuristik
Inovasi Dalam Amalan
Kepimpinan
Pengurusan Risiko
Penglibatan Komuniti Dalam
OBJEKTIF SEMINAR
Mempertingkatkan tahap
kesedaran warga pendidikan
dengan tujuan berkongsi
maklumat
Menyebarkan dapatan kajian
terbaru
Membina jaringan dengan para
penyelidik dan warga pendidikan
seperti yang dihasratkan oleh
Kementerian Pendidikan
PENGENALAN
Tarikh : 1 4 Septmber 2014
Tempat : Auditorium DatoRazali, Institut Aminuddin Baki
Cawangan Genting Highlands
Bilangan Peserta : 450 orang
Tarikh Tutup Pemohonan : (i) Peserta : 8 Ogos 2014
(ii) Pembentang : 28 Julai 2014

Kreativiti dan inovasi merupakan satu strategi yang berkait rapat dengan penambahbaikan, sama ada di peringkat
individu, organisasi ataupun dalam konteks sesebuah negara. Inovasi mampu meningkatkan produktiviti dan
seterusnya menjana kekayaan ekonomi. Kreativiti dan inovasi dan harus dipupuk diperingkat sekolah lagi. Sistem
pendidikan dan budaya sekolah perlu menyediakan ruang supaya inovasi atau penambahbaikan berterusan
dilakukan untuk menjamin kelestarian kecemerlangan sekolah. Inovasi dalam pengajaran dan pembelajaran harus
menjadi perkara utama bagi memenuhi keperluan murid yang pelbagai dari segi kebolehan dan kepintaran. Dalam
konteks penambahbaikan organisasi, pemimpin sekolah perlu menjadikan inovasi sebagai amalan untuk
menyelesaikan masalah dan melakukan penambahbaikan untuk kecemerlangan organisasi. Kecanggihan teknologi
harus dijadikan pemangkin untuk menambahbaik dan melonjakkan prestasi sekolah.
Pemimpin-pemimpin pendidikan juga harus menjadikan amalan kreativiti dan inovasi sebagai satu budaya di
sekolah supaya ianya dapat diterapkan kepada murid-murid. Memandangkan kreativiti dan inovasi dalam kalangan
pemimpin adalah penting dalam meningkatkan kecemerlangan organisasi dan juga mampu menjamin
kelestariannya maka seminar nasional ini memilih tema Pemimpin Kreatif dan Inovatif Menjana Transformasi Pen-
didikan. Seminar ini akan menggarap hasil-hasil kajian yang berhubungkait dengan kemahiran pemimpin serta ino-
vasi-inovasi dalam amalan kepimpinan.
SINOPSIS TEMA
Penganjuran Seminar Nasional Pengurusan dan
Kepimpinan Pendidikan Kali ke -21 Tahun 2014
akan berlangsung pada 1-4 September 2014.
Penyertaan dibuka kepada peserta dan pembentang

KERTAS KERJA
Mereka yang berminat untuk membentangkan kertas
kerja dalam seminar ini dipelawa untuk menghantar
abstrak dan kertas kerja kepada urus setia. Penulisan
abstrak adalah mengikut ketetapan berikut :
Boleh ditulis dalam Bahasa Melayu atau Bahasa
Inggeris.
Ditaipkan menggunakan MS Word 97-2003-2007
Stail Font : Times New Roman
Saiz Font : 12
SUBTEMA
INFO SEMINAR
TARIKH PENTING
PESERTA
YURAN SEMINAR
Penyerahan Abstrak : 11 Julai 2014
Pengesahan Penerimaan Abstrak :
11 Ogos 2014
Penyerahan Kertas Kerja Penuh :
28 Julai 2014
Pembentangan : 2 - 4 September 2014
Terbuka kepada semua warga KPM
dan semua pihak yang terlibat
Peserta/Pembentang bukan KPM : RM200.00
Peserta/Pembentang KPM : RM100.00
Pelajar : RM 100.00
Warga IAB : Percuma