BREVIAR STATISTIC

- Ediţia 2010 –


INSTITUTUL NAŢIONAL DE STATISTICĂ
DIRECŢIA REGIONALĂ DE STATISTICĂ NEAMŢTURISMUL JUDEŢULUI NEAMŢ

JUDEŢUL NEAMŢ
Piatra Neamţ, Str.Locotenent Drăghescu nr.7
Tel. 0233-213206
e-mail : tele@neamt.insse.ro
www.neamt.insse.ro


Direcţia Regională de Statistică NeamţReproducerea conţinutului acestei publicaţii, integrală sau parţială, în forma
originală sau modificată, precum şi stocarea într-un sistem de regăsire sau transmiterea
sub orice formă şi prin orice mijloace sunt interzise fără autorizarea scrisă a Direcţiei
Regionale de Statistică Neamţ
Utilizarea conţinutului acestei publicaţii, cu titlu explicativ sau justificativ, în
articole, studii, cărţi este autorizată numai cu indicarea clară şi precisă a sursei.


1
C
C
C
U
U
U
P
P
P
R
R
R
I
I
I
N
N
N
S
S
S

Judeţul Neamţ – Prezentare generală.......................................................................................................................................... 2
CAP.1 GEOGRAFIA ŞI ORGANIZAREA ADMINISTRATIV-TERITORIALĂ……………………………………………………................. 4
1.1Poziţia geografică a judeţului………………………………………………………………................................................................ 4
1.2 Lungimea hotarelor…………………………………………………………………………………………………………………….…. 4
1.3 Principalele cursuri de apă……………………………………………………………………………………………………………..… 4
1.4 Principalele lacuri………………………………………………………………………………………………………………………..… 5
1.5 Principalele altitudini muntoase………………………………………………………………………………………………………..… 5
1.6 Organizarea administrativă a judeţului……………………………………………………………………………………………..…… 5
1.7 Suprafaţa, populaţia, numărul satelor şi localităţilor componente pe municipii, oraşe şi comune ……………………………..… 6
CAP.2 CAPACITATEA DE CAZARE TURISTICĂ……………………………………………………………………………………………… 8
2.1 Structurile de primire turistică cu funcţiuni de cazare turistică şi capacitatea de cazare turistică, pe tipuri de structuri ……… 8
2.1.1 Număr de structuri…………………………………………………………………………………............................................ 8
2.1.2 Capacitatea de cazare turistică existentă ( instalată ) la 31 iulie – nr. locuri…………………………............................. 9
2.1.3 Capacitatea de cazare turistică în funcţiune – nr.locuri-zile………………………………………………...... 10
2.2 Structurile de primire turistică cu funcţiuni de cazare turistică şi capacitatea de cazare turistică, pe tipuri de structuri şi forme
de proprietate……………….………………………………………………………………………………………………………………………...

11
2.2.1 Număr de structuri……………………………………………………………………….......................................................... 11
2.2.2 Capacitatea de cazare turistică existentă ( instalată ) la 31 iulie 2009 – nr.locuri.…………………………………………. 12
2.2.3 Capacitatea de cazare turistică în funcţiune în anul 2009 – nr.locuri-zile…………………………………………………... 13
2.3 Structurile de primire turistică cu funcţiuni de cazare turistică şi capacitatea de cazare turistică, pe tipuri de structuri şi
categorii de confort, ……………….……………………………………………………………………………………………………………….. 14
2.3.1 Număr de structuri………………………………………………………………………………………………………………… 14
2.3.2 Capacitatea de cazare turistică existentă ( instalată ) la 31 iulie 2009 – nr.locuri ….……………………………………... 14
2.3.3 Capacitatea de cazare turistică în funcţiune în anul 2009 – nr.locuri-zile .……………………………………………….… 15
2.4 Structurile de primire turistică cu funcţiuni de cazare turistică şi capacitatea de cazare turistică pe tipuri de structuri şi
localităţi……………….…………………………………………………………………………………………………………………………….… 16
2.4.1 Număr de structuri …………………………………………………………………………………………………………………... 16
2.4.2 Capacitatea de cazare turistică existentă ( instalată ) la 31 iulie 2009 – nr.locuri ….. ……………………………………... 18
2.4.3 Capacitatea de cazare turistică în funcţiune în anul 2009 – nr.locuri-zile …………………………………………………….. 20
2.5. Camere existente în structurile de primire turistică cu funcţiuni de cazare turistică, la 31 iulie 2009……………………………… 22
CAP.3 ACTIVITATEA DE CAZARE TURISTICĂ………………………………………………………………………………………………. 23
3.1 Sosiri ale turiştilor în structurile de primire turistică cu funcţiuni de cazare turistică, pe tipuri de structuri……………………….. 23
3.1.1 Sosiri ale rezidenţilor în structurile de primire turistică cu funcţiuni de cazare turistică, pe tipuri de structuri……………. 24
3.1.2 Sosiri ale nerezidenţilor în structurile de primire turistică cu funcţiuni de cazare turistică, pe tipuri de structuri…………. 24
3.2 Sosiri ale turiştilor în structurile de primire turistică cu funcţiuni de cazare turistică, pe tipuri de structuri şi categorii de confort,
în anul 2009……………………………......................................................................................................................................................

25
3.3 Sosiri ale turiştilor în structurile de primire turistică cu funcţiuni de cazare turistică pe localităţi, în anul 2009…………………… 26
3.4 Înnoptările în structurile de primire turistică cu funcţiuni de cazare turistică, pe tipuri de structuri………………………………… 29
3.4.1 Înnoptările rezidenţilor în structurile de primire turistică cu funcţiuni de cazare turistică, pe tipuri de structuri ……………. 30
3.4.2 Înnoptările nerezidenţilor în structurile de primire turistică cu funcţiuni de cazare turistică, pe tipuri de structuri ………… 30
3.5 Înnoptările în structurile de primire turistică cu funcţiuni de cazare turistică pe tipuri de structuri şi categorii de confort, în anul
2009 …………………………………………………………………………… ……………………………………….. ………………………….
31
3.6 Înnoptările în structurile de primire turistică cu funcţiuni de cazare turistică, pe localităţi, în anul 2009....................................... 32
3.7 Sosirile, înnoptările şi durata medie a şederii în structurile de primire turistică cu funcţiuni de cazare turistică, pe ţări de
reşedinţă a turiştilor, în anul 2009 …………………………………………………....................................................................................... 34
3.8 Sosirile, înnoptările şi durata medie a şederii vizitatorilor străini în structurile de primire turistică cu funcţiuni de cazare
turistică, pe principalele ţări de reşedinţă ale turiştilor, în perioada 2003-2009……………………………………………………………….
35
3.9 Indicii de utilizare netă a capacităţii de cazare turistică, pe tipuri de structuri ................................ ……………………................ 36
3.10 Indicii de utilizare netă a capacităţii de cazare turistică în funcţiune, pe tipuri de structuri şi categorii de confort, în anul 2009. 36
3.11 Indicii de utilizare netă a capacităţii de cazare turistică în funcţiune, pe localităţi, în anul 2009 ………………………………….. 38
Sursa datelor…………………………………………………………………………………………………………………………………. 40
Precizări metodologice……………………………………………………………….…………………………………………………….. 40
2
a
J
J
J
u
u
u
d
d
d
e
e
e
ţ
ţ
ţ
u
u
u
l
l
l


N
N
N
e
e
e
a
a
a
m
m
m
ţ
ţ
ţp
p
p
r
r
r
e
e
e
z
z
z
e
e
e
n
n
n
t
t
t
a
a
r
r
r
e
e
e


g
g
g
e
e
e
n
n
n
e
e
e
r
r
r
a
a
a
l
ll
ă
ă
ă

A. POZIŢIA GEOGRAFICĂ :
Judeţul Neamţ este situat în partea central-estică a României, între 46º40’ şi 47º20’ latitudine nordică şi 25º43’ şi 27º15’
longitudine estică. Ocupă o poziţie care se suprapune, în parte, Carpaţilor Orientali, Subcarpaţilor Moldoveneşti şi Podişului
Moldovenesc, limitându-se la nord cu judeţul Suceava, la vest cu judeţul Harghita, la sud cu judeţul Bacău, iar la est cu judeţele
Vaslui şi Iaşi. Se întinde pe o suprafaţă de 5896 km², ceea ce reprezintă 2,5% din suprafaţa totală a ţării.
B. RELIEFUL:
Principalele unităţi de relief ale judeţului Neamţ sunt dispuse în trepte, cu înălţimi ce descresc de la vest spre est – 1907 m în
vârful Ocolaşul Mare din muntele Ceahlău şi 169 m în lunca Siretului. Munţii sunt preponderenţi, ocupând 51% din suprafaţa
judeţului.
C. CLIMA:
În ansamblu, judeţul Neamţ, prezintă o climă temperat continentală, cu particularităţi specifice părţii de est a ţării. Maxima
absolută, de +38,6ºC ( din august 1952 ) s-a înregistrat la Piatra-Neamţ, iar minima de -33,2ºC ( din februarie 1954 ) s-a semnalat
la Roman.
D. REŢEAUA HIDROLOGICĂ:
Râurile care îşi au izvoarele pe acest teritoriu ( dintre care menţionăm: Ozana, Cracăul, Tarcăul, Cuiejdiul, Nechitul şi Valea
Neagră) deţin o pondere mică în volumul general al scurgerii, în raport cu debitul principalelor râuri care brăzdează teritoriul
judeţului ( Siretul, Moldova, Bistriţa ). Lacurile sunt în totalitate artificiale, executate în scopuri complexe ( hidrologice, atenuarea
viiturilor, piscicultură şi agrement ). Acestea sunt situate de-a lungul râurilor Bistriţa, Valea Neagră, Verdele şi Români.
E. VEGETAŢIA ŞI FAUNA:
Vegetaţia judeţului Neamţ aparţine în cea mai mare parte etajului forestier ( peste 51% din suprafaţă ) şi într-o mică măsură
silvostepei, care pătrunde pe Valea Siretului. Cea mai mare parte a zonei forestiere o ocupă pădurile amestecate, limita sa
superioară ajungând până la 1500 m în Munţii Tarcău, de unde coboară în regiunea subcarpatică, sub 500m. O atenţie deosebită
se acordă protejării florei şi faunei, care constituie adevărate monumente ale naturii. Parcul Naţional Ceahlău, cu o suprafaţă de
5200 ha, cea mai mare rezervaţie naturală din judeţ, adăposteşte numeroase specii rare de plante şi animale, cum ar fi: floarea de
colţ, laricele din renumitele “Poliţe cu crini”, capra neagră, râsul etc. Pe Valea Tarcăului se întinde rezervaţia forestieră Goşman, un
codru cu specii de fag şi conifere a căror vârstă este cuprinsă între 135 şi 270 de ani. La Branişte, lângă Târgu Neamţ, pe o
distanţă de 10 km, se păstreză o pădure de stejar cu exemplare de peste 300 de ani. Între localitătile Agapia şi Văratec sunt două
rezervaţii sugestiv intitulate “codrii de aramă” şi “pădurea de argini” în care predomină gorunul şi mesteacănul şi a căror denumire
se datorează lui Eminescu, bun cunoscător al acestor meleaguri. În apropierea Mănăstirii Neamţ se află Rezervaţia de Zimbri şi
Faună Carpatină “Dragoş Vodă”.
F. ISTORIE ŞI ARTĂ:
Judeţul Neamţ este una dintre unităţile administrativ- teritoriale cele mai înzestrate din punct de vedere muzeistic, iar
numeroasele mănăstiri păstrează inestimabile comori de artă, fiind totodată şi vechi monumente de arhitectură. Municipiul Piatra
Neamţ, supranumit “Sinaia Moldovei”, este atestat documentar din anul 1387 şi găzduieşte obiective turistice, cum ar fi: Complexul
Muzeal Judeţean Neamţ, Muzeul de Artă, Muzeul de Etnografie, Muzeul de Ştiinţele Naturii, Muzeul Memorial ”Calistrat Hogaş”,
precum şi Complexul Monumental din epoca lui Ştefan cel Mare. În municipiul Roman se pot vizita numeroase monumente,
lăcaşe de cult şi muzee. Astfel, Muzeul de Istorie cuprinde colecţii privind vestigii ale Culturii Cucuteni şi obiecte geto-dacice; mai

3
l
e
pot fi vizitate Muzeul de Artă şi Muzeul de Ştiinţe ale Naturii. Zona Târgu Neamţ concentrează numeroase monumente istorice şi
de artă, muzee şi case memoriale. În preajma oraşului se înalţă Cetatea Neamţului – monument istoric – una dintre cele mai
impunătoare fortificaţii din epoca medievală a Moldovei. În localitate, dar şi în împrejurimi, turiştii au posibilitatea să viziteze Muzeul
Memorial ”Ion Creangă”, Muzeul Memorial ”Mihail Sadoveanu”, Casa Memorială ” Alexandru Vlahuţă” şi Casa Memorială ”
Veronica Micle”. Zona Bicazului este renumitã prin barajul construit pe râul Bistriţa, prima lucrare hidroenergeticã de mari proporţii
din ţarã.
Judeţul Neamţ, cunoscut ca unul dintre cele mai frumoase şi mai încărcate de istorie judeţe ale Moldovei, pământ stăpânit de
domnitori mari: Alexandru cel Bun, Ştefan cel Mare, Petru I Muşat, Petru Rareş, deţine un bogat şi important patrimoniu de lăcaşuri
de cult şi monumente medievale. Pe aceste meleaguri istorice se înalţă mănăstiri de renume, din care este suficient să amintim
doar câteva:
Mănăstirea Neamţ, cea mai veche mănăstire din Moldova ( datează, se pare, din 1375-1391);
Mănăstirea Bistriţa, ctitorită în anul 1407 de domnitorul Alexandru cel Bun;
Mănăstirea Agapia, ctitorită în 1644 şi pictată în interior de Nicolae Grigorescu;
Mănăstirea Văratec, monument de arhitectură, este ctitoria maicii Olimpiada, din 1785;
Mănăstirea Secu este un alt monument istoric şi de arhitectură, datând din anul1602;
Mănăstirea Sihăstria a fost ctitorită în 1730 pe vatra unui vechi schit din anul 1655.
Mănăstirea Pângăraţi, Mănăstirea Almaş, Mănăstirea Brădiţel, Mănăstirea Horaiţa, Ansamblul Palatul Cnejilor.

P
P
P
r
r
r
o
o
o
p
p
p
u
u
u
n
n
n
e
e
e
r
r
r
i
i
i


d
d
d
e
e
e


t
t
t
r
r
r
a
a
a
s
s
s
e
e
e
e
e
e


t
t
t
u
u
u
r
r
r
i
i
i
s
s
s
t
t
t
i
i
i
c
c
c
e
e
e


î
î
î
n
n
n


î
î
î
m
m
m
p
p
p
r
r
r
e
e
e
j
j
j
u
u
u
r
r
r
i
i
i
m
m
m
i
i
i
,
,
,


c
c
c
u
u
u


p
p
p
l
l
e
e
c
c
c
a
a
a
r
r
r
e
e
e


d
d
d
i
i
i
n
n
n
P
P
P
i
i
i
a
a
a
t
t
t
r
r
r
a
a
a


N
N
N
e
e
e
a
a
a
m
m
m
ţ
ţ
ţTuriştii care doresc să viziteze aceste locuri minunate ale judeţului Neamţ, pe lângă obiectivele turistice ca: - monumente
istorice, mănăstiri, cetăţi, case memoriale, muzee – se pot bucura şi de alte locuri plăcute de petrecere a timpului liber. Iubitorii
sporturilor de agrement găsesc atracţii diverse în complexele sportive din această zonă: Complexul de agrement Rechinul,
Complexul de agrement Strand, Baza hipică Col. Virgil Bărbuceanu, iar pentru practicarea sporturilor de iarnă: pârtia de schi,
Telescaunul, pârtia pentru perne gonflabile de pe Muntele Cozla ( aici se poate ajunge cu Telegondola oraşului Piatra Neamţ, care
oferă turiştilor o minunată panoramă ). Priveliştile încântătoare şi clima plăcută îi îndeamnă pe turişti la drumeţie, pe drumuri de
munte ( Valea Bistriţei, Valea Tarcăului, Barajul şi Lacul de acumulare Izvorul Muntelui, Poiana Teiului, Rezervaţiie Naturale Cheile
Bicazului şi Cheile Şugăului, Peştera Toşorog şi Peştera Munticelu, Lacu Roşu, Munţii Ceahlău cu Vf. Ocolaşu Mare şi Cascada
Duruitoarea ), dar şi în zonele de tratament din staţiunile balneoclimaterice: Staţiunea Durău – destinaţie de vacanţă atât pentru
odihnă cât şi pentru tratamentul nevrozelor astenice şi anemiei, iar Staţiunea Bălţăteşti pentru tratamentul bolilor reumatismale.
Pe aceste meleaguri frumoase turiştii sunt primiţi în hoteluri, moteluri, cabane , vile, pensiuni şi în alte tipuri de unităţi de
cazare în care pot cunoaşte oameni harnici şi deosebiţi de primitori şi să se bucure de gustul mâncărurilor tradiţionale
moldoveneşti.


1. Piatra Neamţ - Mănăstirile Bistriţa şi Pângăraţi -
Bicaz Baraj - Cheile Bicazului - Piatra Neamţ (100 km)

2. Piatra Neamţ - Lacul de acumulare Bicaz -Poiana
Teiului - Staţiunea Durău - Piatra Neamţ (200 km)
3. Piatra Neamţ - Mănăstirile Horaiţa, Văratec şi Agapia - Cetatea
Neamţului - Târgu Neamţ - Casa memorială ” Ion Creangă” din
Humuleşti - Piatra Neamţ

4. Piatra Neamţ - Târgu Neamţ - Mănăstirile Neamţ, Secu,
Sihăstria - Piatra Neamţ (200 km)


4

C
C
C
A
A
A
P
P
P
.
.
.
1
1
1


G
G
G
e
e
e
o
o
o
g
g
g
r
r
r
a
a
a
f
f
f
i
i
i
a
a
a


ş
ş
ş
1
i
i
i


o
o
o
r
r
r
g
g
g
a
a
a
n
n
n
i
i
i
z
z
z
a
a
a
r
r
r
e
e
e
a
a
a


a
a
a
d
d
d
m
m
m
i
i
i
n
n
n
i
i
i
s
s
s
t
t
t
r
r
r
a
a
a
t
t
t
i
i
i
v
v
v
-
-
-
t
t
t
e
e
e
r
r
r
i
i
i
t
t
t
o
o
o
r
r
r
i
i
i
a
a
a
l
l
l
ă
ă
ă
1
1
.
.
.
1
1
1


P
P
P
o
o
o
z
z
z
i
i
i
ţ
ţ
ţ
i
i
i
a
a
a


g
g
g
e
e
e
o
o
o
g
g
g
r
r
r
a
a
a
f
f
f
i
i
i
c
c
c
ă
ă
ă
a
a
a


j
j
j
u
u
u
d
d
d
e
e
e
ţ
ţ
ţ
u
u
u
l
l
l
u
u
u
i
i
i

Punctul Punctul extrem Judeţele cu care Longitudine Latitudine
cardinal Comuna Satul se învecinează estică nordică
Nord Brusturi-Drăgăneşti Orţăşti Suceava 26
0
22

47
0
20

Sud Cândeşti Pădureni Bacău 26
0
07

46
0
40

Est Stăniţa Vega Iaşi 27
0
15

46
0
59

Oniceni Pustieta Vaslui 27
0
14

46
0
46

Vest Borca Lunca Harghita 25
0
43

47
0
06
1
1
1
.
.
.
2
2
2


L
L
L
u
u
u
n
n
n
g
g
g
i
i
i
m
m
m
e
e
e
a
a
a


h
h
h
o
o
o
t
t
t
a
a
a
r
r
r
e
e
e
l
l
l
o
o
o
r
r
rkm
Judeţe vecine

Lungimea hotarelor
Judeţul Suceava 102
Judeţul Bacău 166
Judeţul Iaşi 125
Judeţul Vaslui 17
Judeţul Harghita 1331
1
1
.
.
.
3
3
3


P
P
P
r
r
r
i
i
i
n
n
n
c
c
c
i
i
i
p
p
p
a
a
a
l
l
l
e
e
e
l
l
l
e
e
e


c
c
c
u
u
u
r
r
r
s
s
s
u
u
u
r
r
r
i
i
i


d
d
d
e
e
e


a
a
a
p
p
p
ă
ă
ăkm
Lungimea cursului de apă
Denumirea cursului de apă
Pe teritoriul judeţului Pe teritoriul României
Bistriţa 118 283
Moldova 70 213
Cracău 58 58
Ozana 54 54
Siretul 42 559
Valea Neagră 40 40
Topoliţa 30 30
Tarcău 29 29
Bicazul 27 42
Cuejdiu 26 26
Bistricioara 14 55


5
r

1
1
1
.
.
.
4
4
4
P
P
P
r
r
i
i
i
n
n
n
c
c
c
i
i
i
p
p
p
a
a
a
l
l
l
e
e
e
l
l
l
e
e
e


l
l
l
a
a
a
c
c
c
u
u
u
r
r
r
i
i
i
Denumirea lacului Tipul genetic Localitatea
Suprafaţa lacului
(ha)
Izvoru Muntelui Lac artificial Bicaz, Hangu, Poiana Teiului, Ceahlău 3.100
Pângăraţi Lac artificial Pângăraţi 155
Vaduri Lac artificial Alexandru cel Bun 120
Bâtca Doamnei Lac artificial Piatra Neamţ 235
1
1
1
.
.
.
5
5
5


P
P
P
r
r
r
i
i
i
n
n
n
c
c
c
i
i
i
p
p
p
a
a
a
l
l
l
e
e
e
l
l
l
e
e
e


a
a
a
l
l
l
t
t
t
i
i
i
t
t
t
u
u
u
d
d
d
i
i
i
n
n
n
i
i
i


m
m
m
u
u
u
n
n
n
t
t
t
o
o
o
a
a
a
s
s
s
e
e
e
Denumirea vârfului Denumirea masivului muntos
Altitudinea vârfului
(m)
Ocolaşu Mare Ceahlău 1.907
Toaca Ceahlău 1.900
Budacu Bistriţa 1.859
Hăşmaşu Mare Hăşmaş 1.792
Grinţieş Bistriţa 1.757
Bivolu Stânişoara 1.530
Măgura Tarcău 1.491
Murgoci Goşman 1.293
1
1
1
.
.
6
6
6


O
O
O
r
r
r
g
g
g
a
a
a
n
n
n
i
i
i
z
z
z
a
a
a
r
r
r
e
e
a
a
a


a
a
a
d
d
d
m
m
m
i
i
i
n
n
n
i
i
i
s
s
s
t
t
t
r
r
r
a
a
a
t
t
t
i
i
i
v
v
v
ă
ă
ă


a
a
a


j
j
j
u
u
u
d
d
d
e
e
e
ţ
ţ
ţ
u
u
u
l
l
l
u
u
u
i
i
i


. e


Suprafaţa totală kmp 5.896
Municipii nr. 2
Oraşe nr. 3
Comune nr. 78
Sate şi localităţi
componente
nr. 360


6
.
1
1
1
.
.
7
7
7


S
S
S
u
u
u
p
p
p
r
r
r
a
a
a
f
f
f
a
a
a
ţ
ţ
ţ
a
a
a
,
,
,


p
p
p
o
o
o
p
p
p
u
u
u
l
l
l
a
a
a
ţ
ţ
ţ
i
i
i
a
a
a
,
,
,


n
n
n
u
u
u
m
m
m
ă
ă
ă
r
r
r
u
u
u
l
l
l
s
s
s
a
a
a
t
t
t
e
e
e
l
l
l
o
o
o
r
r
r


ş
ş
ş
i
i
i


l
l
l
o
o
o
c
c
c
a
a
a
l
l
l
i
i
i
t
t
t
ă
ă
ă
ţ
ţ
ţ
i
i
i
l
l
l
o
o
o
r
r
r


c
c
c
o
o
o
m
m
m
p
p
p
o
o
o
n
n
n
e
e
e
n
n
n
t
t
t
e
e
e


p
p
p
e
e
e
m
m
m
u
u
u
n
n
n
i
i
i
c
c
c
i
i
i
p
p
p
i
i
i
i
i
i
,
,
,


o
o
o
r
r
r
a
a
a
ş
ş
ş
e
e
e


ş
ş
ş
i
i
i


c
c
c
o
o
o
m
m
m
u
u
u
n
n
n
e
e
e
Municipii , oraşe , comune Suprafaţa totală la
31.12.2008
kmp
Populaţia
la 1 iulie 2009
Sate
şi localităţi
componente
Total judeţ 5.896 562.489 360
Municipiul Piatra Neamţ 77,5 106.922 4
Municipiul Roman 29,8 66.987 1
Oraş Bicaz 138,9 8.471 7
Oraş Roznov 40,4 9.410 3
Oraş Târgu Neamţ 43,0 20.630 4
Agapia 58,7 4.545 4
Alexandru cel Bun 84,2 5.582 7
Bahna 57,2 3.604 8
Bălţăteşti 34,7 4.376 3
Bârgăuani 74,7 4.043 13
Bicaz-Chei 102,3 4.778 4
Bicazu Ardelean 111,7 4.068 3
Bîra 23,1 1.909 3
Bodeşti 63,1 5.174 4
Boghicea 39,4 2.612 4
Borca 205,2 6.583 7
Borleşti 107,7 9.510 5
Boteşti 33,7 4.848 3
Bozieni 46,7 3.103 5
Brusturi 50,2 3.683 4
Cândeşti 37,7 4.209 6
Ceahlău 95,6 2.465 3
Cordun 42,3 7.603 3
Costişa 26,6 3.663 4
Crăcăoani 134,8 4.594 5
Dămuc 178,1 3.123 3
Dobreni 23,5 1.729 3
Dochia 31,2 2.714 2
Doljeşti 34,7 7.436 4
Drăgăneşti 26,5 1.917 4
Dragomireşti 40,7 2.452 6
Dulceşti 52,8 2.656 6
Dumbrava Roşie 52,6 7.914 4
Farcaşa 92,3 3.222 5
Făurei 52,1 2.205 4
Gâdinţi 43.3 2.699 1
Gârcina 122,5 4.798 3
Gherăeşti 30,7 6.530 3
Ghindăoani 24,3 2.164 1


7

Municipii , oraşe , comune Suprafaţa totală la
31.12.2008
kmp
Populaţia
la 1 iulie 2009
Sate
şi localităţi
componente
Girov 68,6 5.233 9
Grinţieş 138,7 2.547 3
Grumăzesti 39,8
5.430
4
Hangu 121,7 3.964 5
Horia 40,2 7.257 2
Icuşeşti 64,3 4.650 7
Ion Creangă 74,9 5.815 6
Mărgineni 59,8 4.053 4
Moldoveni 40,4 2.402 2
Negreşti 34,9 1.985 2
Oniceni 45,4 3.512 11
Pânceşti 37,4 1.497 5
Pângăraţi 121,9 5.406 6
Păstrăveni 37,4 3.978 4
Petricani 75,7 5.965 4
Piatra Şoimului 145,9 8.299 4
Pipirig 196,8 8.856 7
Podoleni 40,2 5.665 2
Poiana Teiului 165,6 4.986 11
Poienari 34,7 1.612 3
Răuceşti 77,1 8.631 4
Războieni 35,9 2.273 5
Rediu 36,0 5.221 4
Români 53,9 4.474 3
Ruginoasa 27,0 2.076 2
Săbăoani 33,4 11.300 2
Sagna 54,5 5.068 3
Săvineşti 20,1 6.640 2
Secuieni 72,9 3.488 9
Stăniţa 88,0 2.298 7
Ştefan cel Mare 50,1 3.315 7
Tămăşeni 23,7 9.324 2
Tarcău 398,9 3.497 6
Taşca 95,6 2.701 4
Tazlău 161,9 2.970 1
Ţibucani 49,7 4.470 3
Timişeşti 49,4 4.053 5
Trifeşti 61,0 5.213 2
Tupilaţi 32,4 2.326 4
Urecheni 30,0 4.099 3
Valea Ursului 59,6 4.269 5
Văleni 34,9 1.793 4
Vânători-Neamţ 167,1 8.752 4
Zăneşti 34,1 6.195 2


8

pr ă
C
C
C
A
A
A
P
P
P
.
.
.


2
2
2


C
C
C
A
A
A
P
P
P
A
A
A
C
C
C
I
I
I
T
T
T
A
A
A
T
T
T
E
E
E
A
A
A


D
D
D
E
E
E


C
C
C
A
A
A
Z
Z
Z
A
A
A
R
R
R
E
E
E


T
T
T
U
U
U
R
RR
I
I
I
S
S
S
T
T
T
I
I
I
C
C
C
Ă
Ă
Ă
2
2
2
.
.
.
1
1
1


S
S
S
t
t
t
r
r
r
u
u
u
c
c
c
t
t
t
u
u
u
r
r
r
i
i
i
l
l
l
e
e
e


d
d
d
e
e
e


p
p
r
r
i
i
i
m
m
m
i
i
i
r
r
r
e
e
e


t
t
t
u
u
u
r
r
r
i
i
i
s
s
s
t
t
t
i
i
i
c
c
c
ă
ă
ă


c
c
c
u
u
u


f
f
f
u
u
u
n
n
n
c
c
c
ţ
ţ
ţ
i
i
i
u
u
u
n
n
n
i
i
i


d
d
d
e
e
e


c
c
c
a
a
a
z
z
z
a
a
a
r
r
r
e
e
e


t
t
t
u
u
u
r
r
r
i
i
i
s
s
s
t
t
t
i
i
i
c
c
c
ă
ă


ş
ş
ş
i
i
i


c
c
c
a
a
a
p
p
p
a
a
a
c
c
c
i
i
i
t
t
t
a
a
a
t
t
t
e
e
e
a
a
a


d
d
d
e
e
e


c
c
c
a
a
a
z
z
z
a
a
a
r
r
r
e
e
e


t
t
t
u
u
u
r
r
r
i
i
i
s
s
s
t
t
t
i
i
i
c
c
c
ă
ă
ă
,
,
,


p
p
p
e
e
e


t
t
t
i
i
i
p
p
p
u
u
u
r
r
r
i
i
i


d
d
d
e
e
e


s
s
s
t
t
t
r
r
r
u
u
u
c
c
c
t
t
t
u
u
u
r
r
r
i
i
i


2
2
2
.
.
.
1
1
1
.
.
.
1
1
1


N
N
N
u
u
u
m
m
m
ă
ă
ă
r
r
r


d
d
d
e
e
e


s
s
s
t
t
t
r
r
r
u
u
u
c
c
c
t
t
t
u
u
u
r
r
r
i
i
i


¹
¹
¹
)
)
)Denumire 2003 2004 2005 2006*) 2007*) 2008*) 2009*)
Total
76 78 94 109 122 128 187
Hoteluri 13 15 16 16 15 15 17
Hosteluri şi hoteluri pentru tineret 1 - 1 2 2 2 2
Moteluri 8 7 5 4 4 4 5
Vile turistice 2 3 3 3 3 3 4
Cabane turistice 8 6 5 5 5 5 5
Campinguri 1 1 2 1 1 1 1
Tabere de elevi şi preşcolari 3 3 3 3 3 3 3
Popasuri turistice 4 4 4 4 4 4 4
Pensiuni turistice **) 6 9 8 13 16 17 24
Pensiuni agroturistice **) 28 29 42 54 63 69 115
Căsuţe turistice 1 1 1 1 1 1 2
Bungalouri - - 3 2 4 3 4
Spaţii de cazare pe nave 1 - 1 1 1 1 1


Evoluţia numărului structurilor de primire turistică
246.1
168.4
123.7
102.6
100.0
110.0
120.0
130.0
140.0
150.0
170.0
180.0
190.0
200.0
210.0
240.0
250.0
2004 2005
%
220.0
230.0
160.5
160.0
143.4
90.0
2006 2007 2008 2009
2003 = 100


------------
¹) La 31
*)Inclusi ri-pat

**
)
Pen turistice, iar Pensiunile rurale s-au redefinit ca p agroturisti


--------------
iulie
v unităţile cu mai puţin de 5 locu
siunile urbane s-au redefinit ca pensiuni ensiuni ce

9

2
2
2
.
.
.
1
1
1
.
.
.
2
2
2
C
C
C
a
a
a
p
p
p
a
a
a
c
c
c
i
i
i
t
t
t
a
a
a
t
t
t
e
e
e
a
a
a
a
a
a
z
z
z
a
a
a
r
r
r
e
e
e
e
e
e
n
n
n
t
t
t
ă
ă
ă


(
(
(
l
l
l
a
a
a
t
t
t
ă
ă
ă


)
)
)


¹- numă uri -
de
e
c
c
d
d
e c


e
e
e
xist
x
x
i
i
s
s
t
t


i
i
nsta
in
n
s
s
t
t
a
a
¹
¹
)
)
)


r loc
Denumire 2003 2004 2005 2006*) 2007*) 2008*) 2009*)
Total
3.482 3.483 4.045 4.145 4.289 4.424 5.446
Hoteluri 1.531 1.638 1.700 1.701 1.684 1.684 1.751
Hosteluri şi hoteluri pentru tineret 14 - 42 72 62 72 72
Moteluri 357 250 243 196 196 196 232
Vile turistice 48 78 76 74 74 74 101
Cabane turistice 310 320 336 290 329 329 323
Campinguri 20 38 72 80 20 20 60
Tabere de elevi şi preşcolari 562 492 492 462 472 472 472
Popasuri turistice 154 170 198 104 118 118 118
Pensiuni turistice **) 76 118 142 255 279 312 396
Pensiuni agroturistice **) 341 343 645 766 909 1.005 1.709
Căsuţe turistice 40 36 36 36 20 20 46
Bungalouri - - 43 35 52 46 90
Spaţii de cazare pe nave 29 - 20 74 74 76 76
Evoluţia capacităţii de cazare turistică existentă ( instalată)
- număr locuri -
100.0
100.0
116.2
119.0
123.2
127.1
156.4
90.0
110.0
120.0
130.0
140.0
150.0
160.0
2004
%
2005 2006 2007 2008 2009
2003 = 100

-----------
¹) La 31
*)Inclusi
**
)
Pensi nsiuni turistice, iar Pensiunile rurale s-au red ag


---------------------
iulie
v unităţile cu mai puţin de 5 locuri-pat
unile urbane s-au redefinit ca pe efinit ca pensiuni roturistice


10
2
2
2
.
.
.
1
1
1
.
.
.
3
3
3
C
C
C
a
a
a
p
p
p
d
d
d
e
e
e

în
n
n


f
f
uum -zil

c
c
c
a
a
a
z
z
z
a
a
a
r
r
r
e
e
e


î
î
a
a
a
c
c
c
i
i
i
t
t
t
a
a
a
t
t
t
e
e
e
a
a
a

fu
u
n
n
n
c
c
c
ţ
ţ
ţ
i
i
i
u
u
u
n
n
n
e
e
e

- n ăr locuri e -
Denumire 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Total
1.051.884 1.150.550 1.164.661 1.263.552 1.269.877 1.379.014 1.563.148
Hoteluri
505.445 588.610 600.350 603.776 572.088 570.825 568.380
Hosteluri şi hoteluri pentru tineret
2.996 2944 11.994 22.244 21.080 22.692 22.630
Moteluri
98.685 95.229 66.483 57.698 54.410 58.530 62.522
Vile turistice
10.630 23.546 22.198 24.098 25.090 26.144 33.609
Cabane turistice
80.302 100.432 84.978 88.256 90.902 83.735 85.756
Campinguri
4.480 3.496 7.694 3.220 1.632 2.944 2.784
Tabere de e i pre levi ş şcolari
205.130 187.521 155.994 135.530 136.110 145.680 154.180
Popasuri turistice
20.804 13.702 16.346 12.244 11.576 14.284 8.976
Pensiuni turistice **)
24.286 28.082 49.179 72.168 77.751 93.035 107.648
Pensiuni agroturistice **)
87.699 95.154 129.102 214.113 250.351 330.257 470.885
Căsuţe turistice
6.120 6.624 2.196 3.808 1.240 1.840 5.818
Bungalouri
- 1.550 10.195 10.547 9.413 10.932 22.740
Spaţii de cazare pe nave
5.307 3.660 7.952 15.850 18.234 18.116 17.220Capacitatea de cazare în funcţ e, în perioada 2003 - 2009
1051884
1150550
1164661
263552 1269877
1379014
1563148
2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003
0
200000
400000
800000
0
00000
1600000
iun
1
600000
100000
u
r
i
-
z
12
1400000
N
u
m
ă
r

l
o
c
i
l
e
11
2
2
2
.
.
.
2
2
2


S
S
S
t
t
t
r
r
r
u
u
u
c
c
c
t
t
t
u
u
u
r
r
r
i
i
i
l
l
l
e
e
e


d
d
d
e
e
e


p
p
p
r
r
r
i
i
i
m
m
m
i
i
i
r
r
r
e
e
e


t
t
t
u
u
u
r
r
r
i
i
i
s
s
s
t
t
t
i
i
i
c
c
c
ă
ă
ă


c
c
c
u
u
u


f
f
f
u
u
u
n
n
n
c
c
c
ţ
ţ
ţ
i
i
i
u
u
u
n
n
n
i
i
i


d
d
d
e
e
e


c
c
c
a
a
a
z
z
z
a
a
a
r
r
r
e
e
e


t
t
t
u
u
u
r
r
r
i
i
i
s
s
s
t
t
t
i
i
i
c
c
c
ă
ă
ă


ş
ş
ş
i
i
i


c
c
c
a
a
a
p
p
p
a
a
a
c
c
c
i
i
i
t
t
t
a
a
a
t
t
t
e
e
e
a
a
a


d
d
d
e
e
e


c
c
c
a
a
a
z
z
z
a
a
a
r
r
r
e
e
e


t
t
t
u
u
u
r
r
r
i
i
i
s
s
s
t
t
t
i
i
i
c
c
c
ă
ă
ă
,
,
,


p
p
p
e
e
e


t
t
t
i
i
i
p
p
p
u
u
u
r
r
r
i
i
i


d
d
d
e
e
e


s
s
s
t
t
t
r
r
r
u
u
u
c
c
c
t
t
t
u
u
u
r
r
r
i
i
i


ş
ş
ş
i
i
i


f
f
f
o
o
o
r
r
r
m
m
m
e
e
e


d
d
d
e
e
e


p
p
p
r
r
r
o
o
o
p
p
p
r
r
r
i
i
i
e
e
e
t
t
t
a
a
a
t
t
t
e
e
e
,
,
,


2
2
2
.
.
.
2
2
2
.
.
.
1
1
1


N
N
N
u
u
u
m
m
m
ă
ă
ă
r
r
r
s
s
s
t
t
t
r
r
r
u
u
u
c
c
c
t
t
t
u
u
u
r
r
r
i
i
i


¹
¹
¹
)
)
)

Denumire
Total
Interes public şi
local
Integral privată*) Cooperatistă
Total
187 13 172 2
Hoteluri
17 5 12 -
Hosteluri şi hoteluri pentru tineret
2 - 2 -
Moteluri
5 - 4 1
Vile turistice
4 - 4 -
Cabane turistice
5 - 5 -
Campinguri
1 - 1 -
Tabere de elevi şi preşcolari
3 3 - -
Popasuri turistice
4 - 4 -
Pensiuni turistice
4 2 - 23 1
Pensiuni agroturistice
115 5 110 -
Căsuţe turistice
2 - 2 -
Bungalouri
4 - 4 -
Spatii de cazare pe nave
1 - 1 -


Structurile de primire turistică cu funcţiuni de cazare turistică,
pe forme de propr tate, la 31 iulie 2009
13
2
0
50
75
125
150
Interes public şi local l privată Cooperatistă
r
ie
172
175
25
100

u
n
i
t
ă
ţ
i
Integra
N
u
m
ă

----------------------
¹) La 31 iulie
*) La forma de proprietate integral privată s-au inclus societăţile comerciale cu capital integral privat române i societăţile comerciale cu capital privat românesc şi capital străin

sc ş

12

2
2
2
.
.
.
2
2
2
.
.
.
2
2
2
C
C
C
a
a
a
p
p
p
a
a
a
c
c
c
i
i
i
t
t
t
a
a
a
t
t
t
e
e
e
a
a
a


d
d
d
e
e
e


c
c
c
a
a
a
z
z
z
a
a
a
r
r
r
e
e
e


t
t
t
u
u
i
i
s
s
s
t
t
t
i
i
i
c
c
c
ă
ă
ă


e
e
e
x
x
x
i
i
i
s
s
s
t
t
t
e
e
e
n
n
n
t
t
t
ă
ă
ă


(
(
(


i
i
i
n
n
n
s
s
s
t
t
t
a
a
a
l
l
l
a
a
a
t
t
t
ă
ă
ă


)
)
)


¹
¹
¹
)
)
)- număr locuri -

ur
r
r
i


Denumire
Total Interes public şi local Integral privată*) Cooperatistă
Total
5.446 1.059 4.341 46
Hoteluri
1.751 544 1.207 -
Hosteluri şi hoteluri pentru tineret
72 - 72 -
Moteluri
232 - 198 34
Vile turistice
101 - 101 -
Cabane turistice
323 - 323 -
Campinguri
60 - 60 -
Tabere de elevi şi preşcolari
472 472 - -
Popasuri turistice
118 - 118 -
Pensiuni turistice
396 - 384 12
Pensiuni agroturistice
1.709 43 1.666 -
Casute turistice
46 - 46 -
Bungalouri
90 - 90 -
Spaţii de cazare pe nave
76 - 76 -

Structura capacităţii de cazare existentă ( insta ă)¹),
pe for roprietate
lat
me de p
79.7%
19.5%
0.8%
INTERES PUBLIC ŞI LOCAL INTEGRAL PRIVATĂ COORERATISTĂ


----------------------
¹) La 31 iulie
*) La forma de proprietate integral privată s-au inclus societăţile comerciale cu capital integral privat românesc şi societăţile comerciale cu capital privat românesc şi capital străin


13

2
2
2
.
.
.
2
2
2
.
.
.
3
3
3


C
C
C
a
a
a
p
p
p
a
a
a
c
c
c
i
i
i
t
t
t
a
a
a
t
t
t
e
e
e
a
a
a


d
d
d
e
e
e


c
c
c
a
a
a
z
z
z
a
a
a
r
r
r
e
e
e


t
t
t
u
u
u
r
r
r
i
i
i
s
s
s
t
t
t
i
i
i
c
c
c
ă
ă
ă


î
î
î
n
n
n


f
f
f
u
u
u
n
n
n
c
c
c
ţ
ţ
ţ
i
i
i
u
u
u
n
n
n
e
e
e
,
,
,


î
î
î
n
n
n


a
a
a
n
n
n
u
u
u
l
l
l


2
2
2
0
0
0
0
0
0
9
9
9
- număr locuri-zile-
Denumire Total
Interes public şi
local
Integral privată*) Cooperatistă
Total
1.563.148 309.236 1.237.184 16.728
Hoteluri
568.380 143.695 424.685 -
Hosteluri şi hoteluri pentru tineret
22.630 - 22.630 -
Moteluri
62.522 - 49.444 13.078
Vile turistice
33.609 - 33.609 -
Cabane turistice
85.756 - 85.756 -
Campinguri
2.784 - 2.784 -
Tabere de elevi şi preşcolari
154.180 154.180 - -
Popasuri turistice
8.976 - 8.976 -
Pensiuni turistice
107.648 - 103.998 3.650
Pensiuni agroturistice
470.885 11.361 459.524 -
Căsuţe turistice
5.818 - 5.818 -
Bungalouri
22.740 - 22.740 -
Spaţii de cazare pe nave
17.220 - 17.220 -
Structura capacităţii de cazare turistică în funcţiune,
pe tipuri de struct ri de primire turistică,
în a ul 2009
Pe ni
agrotu tice
30.1%
Hoteluri
36.4%
Tab de elevi ş
u
n
nsiu
ris
ere i
preşcolari
9.8%
Cab e turistice
5%
Alte unităţi de
Moteluri
4.0%
Pensiuni
an
5.
cazare turistică
7.3%

turistice
6.9%-----------
*) La for s societăţile comerciale cu capital integral pr omânesc şi societăţ omerciale cu capita t românesc şi capi răin


-----------
ma de proprietate integral privată s-au inclu ivat r ile c l priva tal st

14

2
2
2
.
.
.
3
3
3


S
S
S
t
t
t
r
r
r
u
u
u
c
c
c
t
t
t
u
u
u
r
r
r
i
i
i
l
l
l
e
e
e


d
d
d
e
e
e


p
p
p
r
r
r
i
i
i
m
m
m
i
i
i
r
r
r
u e
e
e


t
t
t
u
u
u
r
r
r
i
i
i
s
s
s
t
t
t
i
i
i
c
c
c
ă
ă
ă


c
c
c
u
u
u


f
f
f
u
u
u
n
n
n
c
c
c
ţ
ţ
ţ
i
i
i
u
u
u
n
n
n
i
i
i


d
d
d
e
e
e


c
c
c
a
a
a
z
z
z
a
a
a
r
r
r
e
e
e


t
t
t
u
u
r
r
r
i
i
i
s
s
s
t
t
t
i
i
i
c
c
c
ă
ă
ă


ş
ş
ş
i
i
t
t
t
a
a
a
t
t
t
e
e
e
a
a
a


d
d
d
e
e
e


c
c
c
a
a
a
z
z
z
a
a
a
r
r
r
e
e
e


t
t
t
u
u
u
r
r
r
i
i
i
s
s
s
t
t
t
i
i
i
c
c
c
ă
ă
ă
,
,
,


p
p
p
e
e
e


t
t
t
i
i
i
p
p
p
u
u
u
r
r
r
i
i
i


d
d
d
e
e
e


s
s
s
t
t
t
r
r
r
u
u
u
c
c
c
t
t
t
u
u
i
i


ş
ş
ş
i
i
i


c
c
c
a
a
a
t
t
t
e
e
e
g
g
g
o
o
o
r
r
r
i
i
i
i
i
i


d
d
d
e
e
e


c
c
c
o
o
o
n
n
n
f
f
f
o
o
o
r
r
r
t
t
t


2
2
2
.
.
.
3
3
3
.
.
.
1
1
1
r

d
d
d
e
e
e


s
s
¹
¹
¹
)
)
)i
i
i
c
c
c
a
a
a
p
p
p
a
a
a
c
c
c
i
ur
r
r
i


N
N
N
u
u
u
m
m
m
ă
ă
ă
r
r
st
t
t
r
r
r
u
u
u
c
c
c
t
t
t
u
u
u
r
r
r
i
i
iDenumire Total 4 stele 3 stele 2 stele 1 stea Neclasificată
Total
187 10 80 82 11 4
Hoteluri
17 - 9 5 2 1
Hosteluri şi hoteluri pentru tineret
2 - 1 1 - -
Moteluri
5 - 2 3 - -
Vile turistice
4 1 1 1 1 -
Cabane turistice
5 - 2 2 1 -
Campinguri
1 - - 1 - -
Tabere de elevi şi preşcolari
3 - - - - 3
Popasuri turistice
4 - - 2 2 -
Pensiuni turistice
24 1 7 15 1 -
Pensiuni agroturistice
115 8 54 49 4 -
Căsuţe turistice
2 - 1 1 - -
Bungalouri
4 - 2 2 - -
Spaţii de cazare pe nave
1 - 1 - - -


2
2
2
.
.
.
3
3
3
.
.
.
2
2
2
C
C
C
a
a
a
p
p
p
a
a
a
c
c
c
i
i
i
t
t
t
a
a
a
t
t
t
e
e
e
a
a
a


d
d
d
e
e
e


c
c
c
a
a
a
z
z
z
a
a
a
r
r
r
e
e
e


t
t
t
u
u
is
s
s
t
t
t
i
i
i
c
c
c
ă
ă
ă


e
e
e
x
x
x
i
i
i
s
s
s
t
t
t
e
e
e
n
n
n
t
t
t
ă
ă
ă


(
(
(


i
i
i
n
n
n
s
s
s
t
t
t
a
a
a
l
l
l
a
a
a
t
t
t
ă
ă
ă


)
)
)


¹
¹
¹
)
)
)


- număr locuri -

ur
r
r
i
i


Denumire Total 4 s ele t 3 stele 2 stele 1 stea Neclasificată
Total
5.446 171 2.456 2.038 286 495
Hoteluri
1.751 - 1.045 539 144 23
Hosteluri şi hoteuri pentru tineret
72 - 42 30 - -
Moteluri
232 - 78 154 - -
Vile turistice
101 30 28 27 16 -
Cabane turistice
323 - 101 191 31 -
Campinguri
60 - - 60 - -
Tabere de elevi şi preşcolari
472 - - - - 472
Popasuri turistice
118 - - 70 48 -
Pensiuni turistice
396 6 156 222 12 -
Pensiuni agroturistice
1709 135 856 683 35 -
Căsuţe turistice
46 - 20 26 - -
Bungalouri
90 - 54 36 - -
Spaţii de cazare pe nave
76 - 76 - - -


----------------
¹) La 31 iulie
Pentru pensi asificarea pe flori a fost asimilată cu clasificarea pe stele

-----------

unile agroturistice cl
Structura capacităţii de cazare existentă ( instalată) ¹),
pe categorii de clasificare
2 st e el
3 stele
37.4%
45.1%
1 stea
5.3%
4 stele
3.1%
Neclasificat
9.
e
1%
4 stele 3 stele 2 stele 1stea Neclasificate


2
2
2
.
.
.
3
3
3
.
.
.
3
3
3


a
a
c
c
c
i
i
i
t
t
t
a
a
a
t
t
t
e
e
e
a
a
a


d
d
d
e
e
e


z
z
a
a
a
r
r
r
e
e
e


t
t
t
u
u
u
r
r
r
i
i
i
s
s
s
ă
ă
ă


î
î
î
n
n
n


f
f
f
u
u
u
n
n
n
c
c
c
n
n
n
e
e
e
,
,
,
î
î
î
n
n
n


a
a
a
l
l


2
2
2
0
0
0
0
0
0
9
9
9


- nu r locuri-zile
C
C
C
a
a
a
p
p
p
a
c
c
c
a
a
a
z
t
t
t
i
i
i
c
c
c
ţ
ţ
ţ
i
i
i
u
u
u
n
n
n
u
u
u
l
mă -
De Total 4 stele 3 stele numire 2 stele 1 stea Neclasificată
To
.563.148
tal
1 65.725 773.458 505.792 62.590 155.583
Hoteluri
568.380 - 376.155 155.894 34.928 1.403
Hosteluri şi hoteluri pentru tineret
22.630 - 11.680 10.950 - -
Moteluri
62.522 - 27.654 34.868 - -
Vile turistice
33.609 10.950 9.380 9.855 3.424 -
Cabane turistice
85.756 - 17.199 59.195 9.362 -
Campinguri
2.784 - - 2.784 - -
Tabere de elevi şi preşcolari
154.180 - - - - 154.180
Popasuri turistice
8.976 - - 4.740 4.236 -
Pensiuni turistice
107.648 2.190 43.609 58.199 3.650 -
Pensiuni agroturistice
470.885 52.585 255.401 155.909 6.990 -
Căsuţe turistice
5.818 - 1.840 3.978 - -
Bungalouri
22.740 - 13.320 9.420 - -
Spaţii de cazare pe nave
17.220 - 17.220 - - -


-----
¹) L
----------------
a 31 iulie

15

16
2
2
2
.
.
.
4
4
4
S
S
S
t
t
t
r
r
r
u
u
u
c
c
c
t
t
t
u
u
u
r
r
r
i
i
i
l
l
l
e
e
e


d
d
d
e
e
e


p
p
p
r
i
i
i
r
r
r
e
e
e


t
t
t
u
u
u
r
r
r
i
i
i
s
s
s
t
t
t
i


c
c
c
u
u
u


f
f
f
u
u
u
n
n
n
i
i
u
u
u
n
n
n
i
i
i


d
d
d
e
e
e


c
z
z
z
a
a
a
r
r
r
e
e
e


t
t
t
u
u
u
r
r
r
t
t
i
i
i
c
c
c
ă
ă
ă


ş
ş
ş
i
i
i
c
c
c
a
a
a
p
p
p
a
a
a
c
c
c
i
i
i
t
t
t
a
a
a
t
t
t
e
e
e
a
a
a


d
d
d
e
e
e


c
c
c
a
a
a
r
r
r
e
e
e


t
t
t
u
u
u
r
r
r
i
i
i
s
s
s
t
t
t
i
i
i
c
c
c


p
p
p
e
e
e


t
t
t
i
i
i
p
p
p
u
u
u
d
d
e
e
e


s
s
s
t
t
t
r
r
r
u
u
u
c
c
r
r
r
i
i
i


ş
ş
ş
i
i
i


l
l
l
o
o
o
c
c
c
li
i
i
t
t
t
ă
ă
ă
ţ
ţ
ţ
i
i
i
2
2
2
.
.
.
4
4
4
.
.
.
1
1
1


N
N
N
u
u
u
r
r
r


s
s
s
t
t
t
r
r
r
u
u
u
c
c
c
t
t
t
u
u
u
)
r
r
i
i
i
m
m
m
i
i
c
c
c
ă
ă
ă
c
c
c
ţ
ţ
ţ
i
c
c
a
a
a
i
i
i
s
s
s
t
z
z
z
a
a
a
ă
ă
ă
,
,
,
r
r
r
i
i
i


d
ct
t
t
u
u
u
a
a
a
l
l
m
m
m
ă
ă
ă
r
r
r
i
i
i


¹
¹
¹
)
)

Denumirea localităţii
Total Hoteluri
Hosteluri
şi hoteluri
pentru
tineret Moteluri
Vile
turistice
Cabane
turistice Campinguri

Total, din care: 7 18 17 2 5 4 5 1

urban 49 9 1 2 - 3 1
Piatra Neamţ
6 1 3 1 - - - -
Roman
5 3 - - - - -
Bicaz
17 1 - 1 - 3 1
Târgu Neamţ
1 1 2 - 1 - - -

rural 138 8 1 3 4 2 -
Agapia
0 2 - - - 1 - -
Alexandru cel Bun
5 1 1 - - - - -
Bălţăteşti
5 4 - - - - -
Bicaz Chei
1 - - - - - -
Bicazu Ardelean
2 - - - - - -
Borca
2 - - - - - -
Ceahlău
42 3 1 - 3 2 -
Costişa
1 - - - - - -
Dobreni
1 - - - - - -
Dulceşti
1 - - 1 - - -
Dumbrava Roşie
5 - - 2 - - -
Farcaşa
1 - - - - - -
Gârcina
2 - - - - - -
Girov
2 - - - - - -
Grinţieş
2 - - - - - -
Hangu
7 - - - - - -
Pângăraţi
2 - - - - - -
Pipirig
3 - - - - - -
Poiana Teiului
3 - - - - - -
Răuceşti
1 - - - - - -
Săvineşti
1 - - - - - -
Secuieni
1 - - - - - -
Ştefan cel Mare
1 - - - - - -
Tarcău
6 - - - - - -
Tazlău
1 - - - - - -
Trifeşti
1 - - - - - -
Tupilaţi
2 - - - - - -
Vânători-Neamţ
7 - - - - - -

-----------
La iulie
----------
31

17

continuare
Denumirea localităţii
Tabere de
elevi şi
preşcolari
Popasuri
turistice
Pensiuni
turistice
Pensiuni
agroturistice
Căsuţe
turistice Bungalouri
Spaţii de
cazare pe
nave

Total, din care: 3 4 24 115 2 4 1

urban 2 1 24 2 1 2 1
Piatra Neamţ
1 - 11 - - - -
Roman
- - 2 - - - -
Bicaz
1 1 4 2 1 1 1
Târgu Neamţ
- - 7 - - 1 -

rural 1 3 - 113 1 2 -
Agapia
- - - 19 - - -
Alexandru cel Bun
- - - 14 - - -
Bălţăteşti
- - - 1 - - -
Bicaz Chei
- - - 1 - - -
Bicazu Ardelean
- - - 2 - - -
Borca
- - - 2 - - -
Ceahlău
- 2 - 30 - 1 -
Costişa
- - - 1 - - -
Dobreni
- - - 1 - - -
Dulceşti
- - - - - - -
Dumbrava Roşie
- - - 3 - - -
Farcaşa
- - - 1 - - -
Gârcina
- - - 2 - - -
Girov
- - - 2 - - -
Grinţieş
- - - 2 - - -
Hangu
- 1 - 6 - - -
Pângăraţi
- - - 2 - - -
Pipirig
- - - 3 - - -
Poiana Teiului
- - - 3 - - -
Răuceşti
1 - - - - - -
Săvineşti
- - - 1 - - -
Secuieni
- - - 1 - - -
Ştefan cel Mare
- - - 1 - - -
Tarcău
- - - 4 1 1 -
Tazlău
- - - 1 - - -
Trifeşti
- - - 1 - - -
Tupilaţi
- - - 2 - - -
Vânători-Neamţ
- - - 7 - - -
18
2
2
2
.
.
.
4
4
4
.
.
.
2
2
2


C
C
C
a
a
a
p
p
p
a
t
t
t
e
e
e
a
a
a


d
d
d
e
e
e


c
c
c
a
a
a
z
z
z
a
a
a
t
t
t
u
u
u
r
r
r
i
i
i
s
s
s
t
t
t
i
i
i
c
c
c
ă
ă
ă


e
e
e
x
x
x
te
e
e
n
n
n
t
t
t
ă
ă
ă


(
(
(


i
i
i
n
n
n
s
s
s
l
l
a
a
a
t
t
t
ă
ă
ă


)
)
)


¹
¹
¹
)
)
)


- număr locuri -
a
a
c
c
c
i
i
i
t
t
t
a
a
a
r
r
r
e
e
e

i
i
i
s
s
s
t
t
t
t
t
a
a
a
l


Denumirea localităţii Total Hoteluri
Hosteluri
şi hoteluri
pentru
tineret

Moteluri Vile turistice
Cabane
tutistice
Campinguri

Total, din care: 5.446 1.751 72 232 101 323 60

urban 2.228 954 30 144 - 132 60
Piatra Neamţ
888 582 30 - - - -
Roman
248 214 - - - - -
Bicaz
731 38 - 110 - 132 60
Târgu Neamţ
361 120 - 34 - - -

rural 3.218 797 42 88 101 191 -
Agapia 324 - - - 27 - -
Alexandru cel Bun 283 50 - - - - -
Bălţăteşti 535 521 - - - - -
Bicaz Chei 8 - - - - - -
Bicazu Ardelean 36 - - - - - -
Borca 24 - - - - - -
Ceahlău 1.011 226 42 - 74 191 -
Costişa 19 - - - - - -
Dobreni 16 - - - - - -
Dulceşti 42 - - 42 - - -
Dumbrava Roşie 108 - - 46 - - -
Farcaşa 21 - - - - - -
Gârcina 39 - - - - - -
Girov 32 - - - - - -
Grinţieş 20 - - - - - -
Hangu 86 - - - - - -
Pângăraţi 31 - - - - - -
Pipirig 30 - - - - - -
Poiana Teiului 34 - - - - - -
Răuceşti 212 - - - - - -
Săvineşti 12 - - - - - -
Secuieni 10 - - - - - -
Ştefan cel Mare 16 - - - - - -
Tarcău 76 - - - - - -
Tazlău 6 - - - - - -
Trifeşti 20 - - - - - -
Tupilaţi 66 - - - - - -
Vânători-Neamţ 101 - - - - - -


-------

---------------
¹) La 31 iulie

19

continuare - număr locuri -
Denumirea localităţii
Tabere de
elevi şi
preşcolari
Popasuri
turistice
Pensiuni
turistice
Pensiuni
agroturistice
Căsuţe
turistice
Bungalouri
Spaţii de
cazare pe
nave

Total, din care: 472 118 396 1.709 46 90 76

urban 260 50 396 30 26 70 76
Piatra Neamţ
140 - 136 - - - -
Roman - - 34 - -
- -
Bicaz 120 50 63 30 26 26 76
Târgu Neamţ - - 163 - - 44 -

rural 212 68 - 1.679 20 20 -
Agapia - - - 297 - - -
Alexandru cel Bun - - - 233 - - -
Bălţăteşti - - - 14 - - -
Bicaz Chei - - - 8 - - -
Bicazu Ardelean - - - 36 - - -
Borca - - - 24 - - -
Ceahlău - 56 - 412 - 10 -
Costişa - - - 19 - - -
Dobreni - - - 16 - - -
Dulceşti - - - - - - -
Dumbrava Roşie - - - 62 - - -
Farcaşa - - - 21 - - -
Gârcina - - - 39 - - -
Girov - - - 32 - - -
Grinţieş - - - 20 - - -
Hangu - 12 - 74 - - -
Pângăraţi - - - 31 - - -
Pipirig - - - 30 - - -
Poiana Teiului - - - 34 - - -
Răuceşti 212 - - - - - -
Săvineşti - - - 12 - - -
Secuieni - - - 10 - - -
Ştefan cel Mare - - - 16 - - -
Tarcău - - - 46 20 10 -
Tazlău - - - 6 - - -
Trifeşti - - - 20 - - -
Tupilaţi - - - 66 - - -
Vânători-Neamţ - - - 101 - - -
20
2
2
2
.
.
.
4
4
4
.
.
ci
i
i
t
t
t
a
a
a
t
t
t
e
e
e
a
a
a


d
d
d
e
e
e


c
c
c
a
r
r
r
e
e
e


t
t
t
u
u
u
r
r
r
i
i
i
s
s
s
t
t
t
i
i
i
c
c
c
ă
ă
ă
f
f
f
u
u
u
n
n
n
c
c
c
ţ
ţ
ţ
i
i
i
u
u
u
n
n
n
e
e
e
,
,
,


î
a
a
n
n
n
u
u
u
l
l
l


2
2
2
0
0
0
0
0
0
9
9
9- număr locuri-zile -
.3
3
3
C
C
C
a
a
a
p
p
p
a
a
a
c
c
a
a
z
z
z
a
a
a


î
î
î
n
n
n

î
î
n
n
n


a

Denumirea localităţii Total Hoteluri
Hosteluri
Şi hoteluri
pentru
tineret
Moteluri Vile turistice
Cabane
turistice
Campinguri

Total, din care: 1.563.148 568.380 22.630 62.522 33.609 85.756 2.784

urban 656.637 328.108 10.950 31.328 - 26.561 2.784
Piatra Neamt 318.219 212.430 10.950 - - - -
Roman 83.838 71.118 - - - - -
Bicaz 157.074 11.360 - 18.250 - 26.561 2.784
Târgu Neamţ 97.506 33.200 - 13.078 - - -

rural 906.511 240.272 11.680 31.194 33.609 59.195 -
Agapia 92.562 - - - 9.855 - -
Alexandru cel Bun 96.727 18.250 - - - - -
Bălţăteşti 146.828 142.292 - - - - -
Bicaz Chei 856 - - - - - -
Bi 13.140 cazu Ardelean - - - - - -
B 6.148 orca - - - - - -
C 269.699 eahlău 79.730 11.680 - 23.754 59.195 -
C 5.225 ostişa - - - - - -
D 5.664 obreni - - - - - -
D 15.330 ulceşti - - 15.330 - - -
Dumbrava Roşie 31.924 - - 15.864 - - -
F 7.665 arcaşa - - - - - -
Gârcina 14.235 - - - - - -
G
12.280
irov
- - - - - -
G 4.510 rinţieş - - - - - -
Hangu 13.132 - - - - - -
P 12.045 ângăraţi - - - - - -
Pipirig 11.208 - - - - - -
Poiana Teiului 10.970 - - - - - -
R 59.280 ăuceşti - - - - - -
S 4.380 ăvineşti - - - - - -
S 3.650 ecuieni - - - - - -
Ştefan cel Mare 3.650 - - - - - -
T 9.252 arcău - - - - - -
T 396 azlău - - - - - -
T 4.778 rifeşti - - - - - -
T 24.090 upilaţi - - - - - -
V eamţ 26.887 ânători-N - - - - - -

21
continuare - număr locuri-zile -
Denumirea localităţii
Tabere de
elevi şi
preşcolari
Popasuri
turistice
Pensiuni
turistice
Pensiuni
agroturistice
Căsuţe
turistice

Bungalouri
Spaţii de
cazare pe
nave

Total, din care: 154.180 8.976 107.648 470.885 5.818 22.740 17.220

urban 94.900 3.100 107.648 9.610 3.978 20.450 17.220
Piatra Neamţ 51.100 - 43.739 - - - -
Roman - - 12.720 - - - -
Bicaz 43.800 3.100 12.061 9.610 3.978 8.350 17.220
Târgu Neamţ - - 39.128 - - 12.100 -

rural 59.280 5.876 - 461.275 1.840 2.290 -
Agapia - - - 82.707 - - -
Alexandru cel Bun - - - 78.477 - - -
Bălţăteşti - - - 4.536 - - -
Bicaz Chei - - - 856 - - -
Bicazu Ardelean - - - 13.140 - - -
Borca - - - 6.148 - - -
Ceahlău - 4.592 - 89.678 - 1.070 -
Costişa - - - 5.225 - - -
Dobreni - - - 5.664 - - -
Dulceşti - - - - - - -
Dumbrava Roşie - - - 16.060 - - -
Farcaşa - - - 7.665 - - -
Gârcina - - - 14.235 - - -
Girov - - - 12.280 - - -
Grinţieş - - - 4.510 - - -
Hangu - 1.284 - 11.848 - - -
Pângăraţi - - - 12.045 - - -
Pipirig - - - 11.208 - - -
Poiana Teiului - - - 10.970 - - -
Răuceşti 59.280 - - - - - -
Săvineşti - - - 4.380 - - -
Secuieni - - - 3.650 - - -
Ştefan cel Mare - - - 3.650 - - -
Tarcău - - - 6.192 1.840 1.220 -
Tazlău - - - 396 - - -
Trifeşti - - - 4.778 - - -
Tupilaţi - - - 24.090 - - -
Vânători-Neamţ - - - 26.887 - - -22
2
2
2
.
.
.
5
5
5


C
C
C
a
a
a
m
m
m
e
e
e
r
r
r
e
e
e


e
e
e
x
x
x
i
i
i
s
s
s
t
t
t
e
e
e
n
n
n
t
t
t
e
e
e


î
î
î
n
n
n


s
s
s
t
t
t
r
r
r
u
u
u
c
c
c
t
t
t
u
u
u
r
r
r
i
i
i
l
l
l
e
e
e


d
d
d
e
e
e


p
p
p
r
r
r
i
i
i
m
m
m
i
i
i
r
r
r
e
e
e


t
t
t
u
u
u
r
r
r
i
i
i
s
s
s
t
t
t
i
i
i
c
c
c
ă
ă
ă


c
c
c
u
u
u


f
f
f
u
u
u
n
n
n
c
c
c
ţ
ţ
ţ
i
i
i
u
u
u
n
n
n
i
i
i


d
d
d
e
e
e


c
c
c
a
a
a
z
z
z
a
a
a
r
r
r
e
e
e


t
t
t
u
u
u
r
r
r
i
i
i
s
s
s
t
t
t
i
i
i
c
c
c
ă
ă
ă


¹
¹
¹
)
)
)


- număr camere -

După dotare După numărul de locuri în cameră
Mod de
funcţionare
Denumire
Total
cu
baie
sau
duş
fără
baie
sau
duş
cu 1
pat de
un loc
cu 1
pat de
2
locuri
cu 2
paturi
de un
loc
cu
mai
mult
de 2
paturi
Camere
în
aparta-
mente
Perma
-nent
Sezo-
nier
Total
0 266 2.446 2.150 296 78 1.082 983 182 121 2.18
Hoteluri
869 864 5 - 46 252 503 11 57 869
Hosteluri şi hoteluri pentru tineret
31 2 0 5 1 1 - 14 5 10 2 26
Mote
114 114 - 30
luri
4 36 64 6 4 84
Vile
50 50 - -
turistice
1 36 11 2 - 50
Cabane turistice
88 64 4 2 2 5 41 20 19 3 86
Cam
10 10 - 10
pinguri
- - 10 - - -
Tabe eşcolari
89 1 8 20
re de elevi şi pr
8 - - 15 74 - 69
Popasuri turistice
59 59 - 59 - - 59 - - -
Pens
193 181 2 28
iuni turistice
1 3 96 83 7 4 165
Pens
835 689 6 7 74
iuni agroturistice
14 19 559 169 47 37 61
Căsu
23 23 - 23
ţe turistice
- - 23 - - -
Bung
43 38 5 5
alouri
- 30 9 4 - 38
Spaţ ve
25 25 - 10
ii de cazare pe na
- 9 12 2 2 15

---------------------
¹) La 31 iulie


23

C
C
C
A
A
A
P
P
P
.
.
.


3
3
3


A
A
A
C
C
C
T
T
T
I
I
I
V
V
V
I
I
I
T
T
T
A
A
A
T
T
T
E
E
E
A
A
A


D
D
D
E
E
E


C
C
C
A
A
A
Z
Z
Z
A
A
A
R
R
R
E
E
E


T
T
T
U
U
U
R
RR
I
I
I
S
S
S
T
T
T
I
I
I
C
C
C
Ă
Ă
Ă


3
3
3
.
.
.
1
1
1


S
S
S
o
o
o
s
s
s
i
i
i
r
r
r
i
i
i


a
a
a
l
l
l
e
e
e


t
t
t
u
u
u
r
r
r
i
i
i
ş
ş
ş
t
t
t
i
i
i
l
l
l
o
o
o
r
r
r
î
î
î
n
n
n


s
s
s
t
t
t
r
r
r
u
u
u
c
c
c
t
t
t
u
u
u
r
r
r
i
i
i
l
l
l
e
e
e


d
d
d
e
e
e


p
p
p
r
r
r
i
i
i
m
m
m
i
i
i
r
r
r
e
e
e


t
t
t
u
u
u
r
r
r
i
i
i
s
s
s
t
t
t
i
i
i
c
c
c
ă
ă
ă
c
c
c
u
u
u


f
f
f
u
u
u
n
n
n
c
c
c
ţ
ţ
ţ
i
i
i
u
u
u
n
n
n
i
i
i
d
d
d
e
e
e


c
c
c
a
a
a
z
z
z
a
a
a
r
r
r
e
e
e


t
t
t
u
u
u
r
r
r
i
i
i
s
s
s
t
t
t
i
i
i
c
c
c
ă
ă
ă
,
,
,


p
p
p
e
e
e


t
t
t
i
i
i
p
p
p
u
u
u
r
r
r
i
i
i


d
d
d
e
e
e


s
s
s
t
t
t
r
r
r
u
u
u
c
c
c
t
t
t
u
u
u
r
r
r
i
i
i- număr sosiri -
Denumire 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Total
110.861 129.300 117.344 140.761 156.665 160.049 148.840
Hoteluri
70.762 82.365 75.603 81.340 86.858 78.204 64.647
Hosteluri şi hoteluri pentru tineret
114 230 646 1.887 2.487 1.949 1.582
Moteluri
14.694 16.826 9.608 10.487 12.223 13.141 11.175
Vile turistice
1.090 2.442 2.534 3.283 3.567 3.612 4.296
Cabane turistice
4.117 6.459 6.130 9.541 10.879 11.297 8.413
Campinguri
209 288 169 286 217 168 61
Tabere de elevi şi preşcolari
8.887 8.991 5.828 8.014 7.661 8.266 7.008
Popasuri turistice
1.068 968 455 895 669 611 447
Pensiuni turistice
3.907 3.917 3.668 4.804 4.955 7.423 6.759
Pensiuni agroturistice
5.536 6.314 11.731 18.473 24.455 32.829 40.463
Căsuţe turistice
137 281 66 170 43 73 145
Bungalouri
- 26 350 704 925 777 2.921
Spaţii de cazare pe nave
340 193 556 877 1.726 1.699 923Evoluţia sosirilor turiştilor în tur pri uris
cu f n re c
116.6
105.8
.0
1.3
4.4
104.4
117.0
13
14
115.1
112.1
.1
.3
79.1
80.0
0.0
0.0
170.0
2004 2005 2006 2007 2008 2009
struc ile de mire t tică
uncţiu i de caza turisti ă
127
14
14
134.3
3.8
144.4
152.9
7.3
128
110.0
120.0
130.0
%
14
150.0
16
180.0
190.0
Total
Români
S
108.3
100.0
98
70.0
90.0
trăini
2003


= 10024

c
c
c
u
u
u


f
f
f
u
u
u
n
n
n
c
c
c
ţ
ţ
ţ
i
i
i
u
u
u
n
n
n
i
i
i

z
z
z
a
a
a
r
r
r
e
e
e
ic
c
c
ă
ă
ă
,
,
,


p
p
r
r
r
i
i
i


d
d
d
e
e
e
tu
u
u
r
r
r
i
i
ir so
3
3
3
.
.
.
1
1
1
.
.
.
1
1
1
S
S
S
o
o
o
s
s
s
i
i
i
r
r
r
i
i
i


a
a
a
l
l
l
e
e
e


r
r
r
e
e
e
z
z
z
i
i
i
d
d
d
e
e
e
n
n
n
ţ
ţ
ţ
i
i
i
l
l
l
o
o
o
r
r
r


î
î
î
n
n
n


s
s
s
t
t
t
r
r
r
u
u
u
c
c
c
t
t
t
u
u
u
r
r
r
i
i
i
l
l
l
e
e
e


d
d
d
e
e
e


p
p
p
r
r
r
i
i
i
m
m
m
i
i
i
r
r
r
e
e
e


t
t
t
u
u
u
r
r
r
i
i
i
s
s
s
t
t
t
i
i
i
c
c
c
ă
ă
ă
d
d
d
e
e
e


c
c
c
a
a
a


t
t
t
u
u
u
r
r
r
i
i
i
s
s
s
t
t
t
i
i
pe
e
e


t
t
t
i
i
i
p
p
p
u
u
u


s
s
s
t
t
t
r
r
r
u
u
u
c
c
c
t
t
- numă siri -
Denumire 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Tota
89
l
.602 104.833 93.503 119.913 129.392 137.015 132.017
Hoteluri
51.575 59.707 53.498 62.446 61.772 58.031 49.823
Hosteluri şi hoteluri pentru tineret
113 216 646 1.847 2.477 1.949 1.582
Moteluri
13.729 15.888 9.175 10.031 11.708 12.609 10.753
Vile turistice
944 2.352 2.345 3.115 3.398 3.419 4.126
Cabane turistice
4.101 6.414 6.094 9.532 10.798 11.185 8.340
Campinguri
202 288 169 286 217 168 61
Tabere de elevi şi preşcolari
8.887 8.991 5.828 8.014 7.661 8.266 7.008
Popasuri turistice
1.050 950 450 878 657 603 404
Pensiuni turistice
3.546 3.605 3.472 4.646 4.766 7.175 6.629
Pensiuni agroturistice
4980 5936 10.954 17.537 23.427 31.699 39.463
Căsuţe turistice
135 279 62 155 43 73 145
Bungalouri
- 24 313 689 916 733 2.866
Spaţii de cazare pe nave
340 183 497 737 1.552 1.105 817
3
3
3
.
.
.
1
1
1
.
.
.
2
2
2
S
S
S
o
o
o
s
s
s
i
i
i
r
r
r
i
i
i


a
a
a
l
l
l
e
e
e


n
n
n
e
e
e
r
r
r
e
e
e
z
z
z
i
i
i
d
d
d
e
e
e
n
n
n
ţ
ţ
ţ
i
i
i
l
l
l
o
o
o
r
r
r


î
î
î
n
s
s
s
t
t
t
r
r
r
u
u
u
c
c
c
t
t
t
u
u
u
r
r
r
i
i
i
l
l
l
e
e
e


d
d
d
e
e
e


p
p
p
r
r
r
i
i
i
m
m
m
i
i
i
r
r
r
e
e
e


t
t
t
u
u
u
r
r
r
i
i
i
s
s
s
t
t
t
i
i
i
c
c
c
ă
ă
ă


c

- număr sosiri -
n
n


c
c
u
u
u


f
f
f
u
u
u
n
n
n
c
c
c
ţ
ţ
ţ
i
i
i
u
u
u
n
n
n
i
i
i
d
d
d
e
e
e


c
c
c
a
a
a
z
z
z
a
a
a
r
r
r
e
e
e


t
t
t
u
u
u
r
r
r
i
i
i
s
s
s
t
t
t
i
i
i
c
c
c
ă
ă
ă
,
,
,


p
p
p
e
e
e


t
t
t
i
i
i
p
p
p
u
u
u
r
r
r
i
i
i


d
d
d
e
e
e


s
s
s
t
t
t
r
r
r
u
u
u
c
c
c
t
t
t
u
u
u
r
r
r
i
i
iDenumire 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Total
21.259 24.467 23.841 20.848 27.273 23.034 16.823
Hoteluri
19.187 22.658 22.105 18.894 25.086 20.173 14.824
Hosteluri şi hoteluri pentru tineret
1 14 - 40 10 - -
Moteluri
965 938 433 456 515 532 422
Vile turistice
146 90 189 168 169 193 170
Cabane turistice
16 45 36 9 81 112 73
Campinguri
7 - - - - - -
Tabere de elevi şi preşcolari
- - - - - - -
Popasuri turistice
18 18 5 17 12 8 43
Pensiuni turistice
361 312 196 158 189 248 130
Pensiuni agroturistice
556 378 777 936 1.028 1.130 1.000
Căsuţe turistice
2 2 4 15 - - -
Bungalouri
- 2 37 15 9 44 55
Spaţii de cazare pe nave
- 10 59 140 174 594 10625S
S
S
o
o
o
s
s
s
i
i
i
r
r
r
i
i
i


a
a
a
l
l
l
e
e
e


t
t
t
u
u
u
r
r
r
i
i
i
ş
ş
ş
t
t
t
i
i
i
l
l
l
o
o
o
r
r
r


î
î
î
n
n
n


s
s
s
t
t
t
r
r
r
u
u
u
c
c
c
t
t
t
u
u
u
r
r
r
i
p
p
r
r
r
i
i
i
m
m
m
i
i
i
r
r
r
e
e
e


t
t
t
u
u
u
s
s
t
t
t
i
i
i
c
c
c
ă
ă
ă


c
c
c
u
u
u


f
f
f
u
c
c
c
ţ
ţ
ţ
i
i
i
u
u
u
n
n
n
i
i
i


d
d
d
e
e
e

az
z
z
a
a
a
r
r
r
e
e
e


t
t
t
u
u
u
r
r
r
i
i
i
s
s
c
c
c
ă
ă
ă
,
,
,
p
p
p
e
e
e


t
t
t
i
i
i
p
p
p
u
u
u
r
r
r
i
i
i


d
d
d
e
e
e


s
s
s
t
t
t
r
r
r
u
u
u
c
c
c
t
t
t
u
u
u
r
r
r
i
i
i


ş
ş
ş
ca
a
a
t
t
t
e
e
e
g
g
g
o
o
o
r
r
r
i
i
i
i
i
i
c
c
c
o
o
o
n
n
n
f
f
f
o
o
o
r
r
r
t
t
t
,
,
,


a
a
a
n
n
n
u
u
u
l
l
l


2
2
2
0
0
0
0
0
0
9- număr sosiri -
3
3
3
.
.
.
2
2
2
i
i
l
l
l
e
e
e


d
d
d
e
e
e


p
r
r
r
i
i
i
s
u
u
n
n
n
c
c
c
a
a
st
t
t
i
i
i
i
i
i


c
c
d
d
d
e
e
e
î
î
î
n
n
n

9
9Denumire
Total 4 stele 3 stele 2 stele 1 stea Neclasificată
T 148 otal .840 8.999 87.662 39.283 5.853 7.043
Români 132.017 8.739 72.164 38.310 5.761 7.043
Străini 16.823 260 15.498 973 92 -
H 6 oteluri 4.647 - 53.972 7.926 2.714 35
Români 49.823 - 39.305 7.774 2.709 35
Străini 14.824 - 14.667 152 5 -
H şi hoteluri pentru tineret 1.58 osteluri 2 - 1.107 475 - -
Români 1.582 - 1.107 475 - -
Străini - - - - - -
Moteluri 11.175 - 2.308 8.867 - -
Români 10.753 - 2.242 8.511 - -
Străini 422 - 66 356 - -
Vi ce 4 le turisti .296 2.370 467 1.089 370 -
Români 4.126 2.227 467 1.062 370 -
Străini 170 143 - 27 - -
Cabane turistice 8.413 - 584 6.758 1.071 -
Români 8.340 - 566 6.740 1.034 -
Străini 73 - 18 18 37 -
Campinguri 61 - - 61 - -
Români 61 - - 61 - -
Străini - - - - - -
Tabere de elevi şi preşcolari 7.008 - - - - 7.008
Români 7.008 - - - - 7.008
Străini - - - - - -
Popasuri turistice 447 - - 161 286 -
Români 404 - - 159 245 -
Străini 43 - - 2 41 -
Pensiuni turistice 59 6.7 49 2.577 3.209 924 -
Români 6.629 41 2.488 3.177 923 -
Străini 130 8 89 32 1 -
Pensiuni agroturistice 63 40.4 6.580 23.646 9.749 488 -
Români 63 39.4 6.471 23.094 9.418 480 -
Străini 1.000 109 552 331 8 -
Căsuţe turistice 145 - 96 49 - -
Români 145 - 96 49 - -
Străini - - - - - -
Bungalouri 21 2.9 - 1.982 939 - -
Români 2.866 - 1.982 884 - -
Străini 55 - - 55 - -
Spaţii de cazare pe nave 923 - 923 - - -
Români 17 8 - 817 - - -
Străini 106 - 106 - - -26

.
.
.
3
3
3


S
S
S
o
o
o
s
s
s
i
i
i
r
r
r
i
i
i


a
a
a
l
l
l
e
e
e


t
t
t
u
u
u
r
r
r
i
i
i
ş
ş
ş
t
t
t
i
i
i
l
l
l
o
o
o
r
r
r


î
î
î
tr
r
r
u
u
u
c
c
c
t
t
t
u
u
u
r
r
r
i
i
i
l
l
l
e
e
e
p
p
p
r
r
r
i
i
i
m
m
m
i
i
i
r
r
r
e
e
e


t
t
t
u
i
i
s
s
s
t
t
t
i
i
i
c
c
c
ă
ă
ă


c
c
c
u
u
u


f
f
f
c
c
c
ţ
ţ
ţ
i
i
i
u
u
u
n
n
n
i
i
i


d
d
d
e
e
e

z
z
z
a
a
a
r
r
r
e
e
e


t
t
t
u
u
u
r
r
r
i
i
i
s
s
s

ă
ă
,
,
,
p
p
p
e
e
e
c
c
c
a
a
a
l
l
l
i
i
i
t
t
t
ă
ă
ă
ţ
ţ
ţ
i
i
i
,
,
,


î
î
î
n
n
n
n
n
u
u
u
l
l
l


2
2
2
0- număr sosiri -
3
3
3
n
n
n


s
s
s
t
t
d
d
d
e
e
e
u
u
r
r
r
i
u
u
u
n
n
n
c
c
c
a
a
a
t
t
t
i
i
i
c
c


l
l
l
o
o
o
n

a
a
a
0
0
0
0
0
9
9
9Denumirea localităţii Total Hoteluri
Hosteluri
şi hoteluri
pentru
tineret
Moteluri Vile turistice
Cabane
turistice
Campinguri

Total, din care: 148.840 64.647 1.582 11.175 4.296 8.413 61

urban 76.199 51.217 475 8.836 - 1.655 61
Piatra Neamţ 42.442 35.121 475 - - - -
Roman 14.014 13.216 - - - - -
Bicaz 10.529 285 - 5.334 - 1.655 61
Târgu Neamţ 9.214 2.595 - 3.502 - - -

rural 72.641 13.430 1.107 2.339 4.296 6.758 -
Agapia 10.251 - - - 1.089 - -
Alexandru cel Bun 13.305 2.020 - - - - -
Bălţăteşti 6.462 6.354 - - - - -
Bicaz Chei 24 - - - - - -
Bicazu Ardelean 644 - - - - - -
Borca 127 - - - - - -
Ceahlău 22.289 5.056 1.107 - 3.207 6.758 -
Costişa 161 - - - - - -
Dobreni 78 - - - - - -
Dulceşti 1.445 - - 1.445 - - -
Dumbrava Roşie 2.239 - - 894 - - -
Farcaşa 261 - - - - - -
Gârcina 896 - - - - - -
Girov 919 - - - - - -
Grinţieş 120 - - - - - -
Hangu 813 - - - - - -
Pângăraţi 1.300 - - - - - -
Pipirig 633 - - - - - -
Poiana Teiului 222 - - - - - -
Răuceşti 3.994 - - - - - -
Săvineşti 1.012 - - - - - -
Secuieni 233 - - - - - -
Ştefan cel Mare 152 - - - - - -
Tarcău 677 - - - - - -
Tazlău 17 - - - - - -
Trifeşti 257 - - - - - -
Tupilaţi 2.309 - - - - - -
Vânători-Neamţ 1.801 - - - - - -


27are - num sosiri - continu ăr
Denumirea localităţii
Tabere de
elevi şi
preşcolari
Popasuri
turistice
Pensiuni
turistice
Pensiuni
agroturistice
Căsuţe
turistice

Bungalouri
Spaţii de
cazare pe
nave

Total, din care: 7.008 447 6.759 40.463 145 2.921 923

urban 3.014 106 6.759 388 49 2.716 923
Piatra Neamţ 2.896 - 3.950 - - - -
Roman - - 798 - - - -
Bicaz 118 106 768 388 49 842 923
Târgu Neamţ - - 1.243 - - 1.874 -

rural 3.994 341 - 40.075 96 205
Agapia - - - 9.162 - - -
Alexandru cel Bun - - - 11.285 - - -
Bălţăteşti - - - 108 - - -
Bicaz Chei - - - 24 - - -
Bicazu Ardelean - - - 644 - - -
Borca - - - 127 - - -
Ceahlău - 244 - 5.820 - 97 -
Costişa - - - 161 - - -
Dobreni - - - 78 - - -
Dulceşti - - - - - - -
Dumbrava Roşie - - - 1.345 - - -
Farcaşa - - - 261 - - -
Gârcina - - - 896 - - -
Girov - - - 919 - - -
Grinţieş - - - 120 - - -
Hangu - 97 - 716 - - -
Pângăraţi - - - 1.300 - - -
Pipirig - - - 633 - - -
Poiana Teiului - - - 222 - - -
Răuceşti 3.994 - - - - - -
Săvineşti - - - 1.012 - - -
Secuieni - - - 233 - - -
Ştefan cel Mare - - - 152 - - -
Tarcău - - - 473 96 108 -
Tazlău - - - 17 - - -
Trifeşti - - - 257 - - -
Tupilaţi - - - 2.309 - - -
Vânători-Neamţ - - - 1.801 - - -


28Sosirile turiştilor în structurile de primire turistică cu funcţiuni de cazare
turistică, pe tipuri de structuri, în anul 2009
64647
1582
11175
4296
8413
7008 6759
40463
4497
0
20000
40000
60000
80000
H
o
t
e
l
u
r
i
H
o
s
t
e
l
u
r
i

ş
i

h
o
t
e
l
u
r
i

p
e
n
t
r
u
t
i
n
e
r
e
t
M
o
t
e
l
u
r
i
V
i
l
e

t
u
r
i
s
t
i
c
e
C
a
b
a
n
e

t
u
r
i
s
t
i
c
e
T
a
b
e
r
e

d
e

e
l
e
v
i

ş
i

p
r
e
ş
c
o
l
a
r
i
P
e
n
s
i
u
n
i

t
u
r
i
s
t
i
c
e

P
e
n
s
i
u
n
i


a
g
r
o
t
u
r
i
s
t
i
c
e
A
l
t
e

u
n
i
t
ă
ţ
i

d
e

c
a
z
a
r
e

t
u
r
i
s
t
i
c
ă
N
u
m
ă
r

s
o
s
i
r
i
Î nnoptările turiştilor în structurile de primire turitică
cu funcţiuni de cazare turistică, pe tipuri de structuri, în anul 2009
2061
14602
7995 10138
19154
12162
65844
5605
182981
0
20000
40000
60000
80000
100000
120000
140000
160000
180000
200000
H
o
t
e
l
u
r
i
H
o
s
t
e
l
u
r
i

ş
i

h
o
t
e
l
u
r
i

p
e
n
t
r
u
t
i
n
e
r
e
t
M
o
t
e
l
u
r
i
V
i
l
e

t
u
r
i
s
t
i
c
e
C
a
b
a
n
e

t
u
r
i
s
t
i
c
e
T
a
b
e
r
e

d
e

e
l
e
v
i

ş
i

p
r
e
ş
c
o
l
a
r
i
P
e
n
s
i
u
n
i

t
u
r
i
s
t
i
c
e

P
e
n
s
i
u
n
i

a
g
r
o
t
u
r
i
s
t
i
c
e
A
l
t
e

u
n
i
t
ă
ţ
i

d
e

c
a
z
a
r
e

t
u
r
i
s
t
i
c
ă
N
u
m
ă
r

î
n
n
o
p
t
ă
r
i


29


3
3
3
.
.
.
4
4
4


Î
Î
Î
n
n
n
n
n
n
o
o
o
p
p
p
t
t
t
ă
ă
ă
r
r
r
i
i
i
l
l
l
e
e
e


î
î
î
n
n
n


s
s
s
t
t
t
r
r
r
u
u
u
c
c
c
t
t
t
u
u
u
r
r
r
i
i
i
l
l
l
e
e
e


d
d
d
e
e
e


p
p
p
r
r
r
i
i
i
m
m
m
i
i
i
r
r
r
e
e
e


t
t
t
u
u
u
r
r
r
i
i
i
s
s
s
t
t
t
i
i
i
c
c
c
ă
ă
ă


c
c
c
u
u
u
f
f
f
u
u
u
n
n
n
c
c
c
ţ
ţ
ţ
i
i
i
u
u
u
n
n
n
i
i
i
d
d
d
e
e
e


c
c
c
a
a
a
z
z
z
a
a
a
r
r
r
e
e
e


t
t
t
u
u
u
r
r
r
i
i
i
s
s
s
t
t
t
i
i
i
c
c
c
ă
ă
ă
,
,
,


p
p
p
e
e
e


t
t
t
i
i
i
p
p
p
u
u
u
r
r
r
i
i
i


d
d
d
e
e
e


s
s
s
t
t
t
r
r
r
u
u
u
c
c
c
t
t
t
u
u
u
r
r
r
i
i
i
- număr înnoptări -
Denumire 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Total
255.810 301.342 265.938 306.735 336.978 346.036 320.542
Hoteluri
187.741 222.798 198.496 206.512 227.154 216.945 182.981
Hosteluri şi hoteluri pentru tineret
143 317 810 2.450 3.175 2.521 2.061
Moteluri
19.208 20.864 11.734 13.179 15.568 16.887 14.602
Vile turistice
1.822 3.662 4.025 5.559 5.416 6.386 7.995
Cabane turistice
6.530 9.113 7.553 13.874 13.764 11.930 10.138
Campinguri
239 320 233 936 397 254 87
Tabere de elevi şi preşcolari
23.539 22.079 17.583 23.792 22.094 21.789 19.154
Popasuri turistice 1.411 1.424 685 1.269 946 858 602
Pensiuni turistice
4.783 5.675 5.095 6.377 7.142 12.636 12.162
Pensiuni agroturistice
9.616 12.531 18.635 28.348 38.209 52.442 65.844
Căsuţe turistice
353 2.201 85 795 59 163 313
Bungalouri
- 26 434 1.127 1.006 923 3.431
Spaţii de cazare pe nave
425 332 570 2.517 2.048 2.302 1.172
Evoluţia înnoptărilor turiştilor în structurile de primire turistică
cu funcţiuni de cazare turistică
117.8
125.3
135.3 131.7
119.9
104.0
132.8
138.3
132.5
123.5
102.4
118.5
79.1
116.8
126.7
113.3
113.7
97.5
70.0
80.0
90.0
100.0
110.0
120.0
130.0
140.0
150.0
2004 2005 2006 2007 2008 2009
%
Total
Români
Străini
2003 = 100

30

3
3
3
.
.
.
4
4
4
.
.
.
1
1
1
Î
Î
Î
n
n
n
n
n
n
o
o
o
p
p
p
t
t
t
ă
ă
ă
r
r
r
i
i
i
l
l
l
e
e
e


r
r
r
e
e
e
z
z
z
i
i
i
d
d
d
e
e
e
n
n
n
ţ
ţ
ţ
i
i
i
l
l
l
o
o
o
r
r
r
î
î
î
n
n
n


s
s
s
t
t
t
r
r
r
u
u
u
c
c
c
t
t
t
u
u
u
r
r
r
i
i
i
l
l
l
e
e
e


d
d
d
e
e
e


p
p
p
r
r
r
i
i
i
m
m
m
i
i
i
r
r
r
e
e
e


t
t
t
u
u
u
r
r
r
i
i
i
s
s
s
t
t
t
i
i
i
c
c
c
ă
ă
ă


c
c
c
u
u
u


f
f
f
u
u
u
n
n
n
c
c
c
ţ
ţ
ţ
i
i
i
u
u
u
n
n
n
i
i
i
d
d
d
e
e
e


c
c
c
a
a
a
z
z
z
a
a
a
r
r
r
e
e
e


t
t
t
u
u
u
r
r
r
i
i
i
s
s
s
t
t
t
i
i
i
c
c
c
ă
ă
ă
,
,
,
p
p
p
e
e
e


t
t
t
i
i
i
p
p
p
u
u
u
r
r
r
i
i
i


d
d
d
e
e
e


s
s
s
t
t
t
r
r
r
u
u
u
c
c
c
t
t
t
u
u
u
r
r
r
i
i
i
- număr înnoptări -
Denumire

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Total 220.132 260.929 225.367 271.937 291.780 304.353 292.319
Hoteluri
155.581 185.825 161.005 174.966 185.695 180.507 158.983
Hosteluri şi hoteluri pentru tineret
142 303 810 2.346 3.165 2.521 2.061
Moteluri
17.456 19.486 11.047 12.497 14.887 16.128 13.859
Vile turistice
1.649 3.508 3.773 5.391 5.195 6.162 7.609
Cabane turistice
6.505 8.997 7.499 13.865 13.683 11.768 10.046
Campinguri
225 320 233 936 397 254 87
Tabere de elevi şi preşcolari
23.539 22.079 17.583 23.792 22.094 21.789 19.154
Popasuri turistice
1.393 1.404 679 1.252 927 850 554
Pensiuni turistice
4.241 4.785 4.727 6.181 6.793 11.919 11.885
Pensiuni agroturistice
8.625 11.892 17.040 26.635 36.175 50.081 63.442
Căsuţe turistice
351 2.199 77 766 59 163 313
Bungalouri
- 24 397 1.112 997 872 3.344
Spaţii de cazare pe nave
425 207 497 2.198 1.713 1.339 982


3
3
3
.
.
.
4
4
4
.
.
.
2
2
2
Î
Î
Î
n
n
n
n
n
n
o
o
o
p
p
p
t
t
t
ă
ă
ă
r
r
r
i
i
i
l
l
l
e
e
e


n
n
n
e
e
e
r
r
r
e
e
e
z
z
z
i
i
i
d
d
d
e
e
e
n
n
n
ţ
ţ
ţ
i
i
i
l
l
l
o
o
o
r
r
r
î
î
î
n
n
n


s
s
s
t
t
t
r
r
r
u
u
u
c
c
c
t
t
t
u
u
u
r
r
r
i
i
i
l
l
l
e
e
e


d
d
d
e
e
e


p
p
p
r
r
r
i
i
i
m
m
m
i
i
i
r
r
r
e
e
e


t
t
t
u
u
u
r
r
r
i
i
i
s
s
s
t
t
t
i
i
i
c
c
c
ă
ă
ă


c
c
c
u
u
u


f
f
f
u
u
u
n
n
n
c
c
c
ţ
ţ
ţ
i
i
i
u
u
u
n
n
n
i
i
i
d
d
d
e
e
e


c
c
c
a
a
a
z
z
z
a
a
a
r
r
r
e
e
e


t
t
t
u
u
u
r
r
r
i
i
i
s
s
s
t
t
t
i
i
i
c
c
c
ă
ă
ă
,
,
,
p
p
p
e
e
e


t
t
t
i
i
i
p
p
p
u
u
u
r
r
r
i
i
i


d
d
d
e
e
e


s
s
s
t
t
t
r
r
r
u
u
u
c
c
c
t
t
t
u
u
u
r
r
r
i
i
i
- număr înnoptări -
Denumire

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Total 35.678 40.413 40.571 34.798 45.198 41.683 28.223
Hoteluri
32.160 36.973 37.491 31.546 41.459 36.438 23.998
Hosteluri şi hoteluri pentru tineret
1 14 - 104 10 - -
Moteluri
1.752 1.378 687 682 681 759 743
Vile turistice
173 154 252 168 221 224 386
Cabane turistice
25 116 54 9 81 162 92
Campinguri
14 - - - - - -
Tabere de elevi şi preşcolari
- - - - - - -
Popasuri turistice
18 20 6 17 19 8 48
Pensiuni turistice
542 890 368 196 349 717 277
Pensiuni agroturistice
991 639 1.595 1.713 2.034 2.361 2.402
Căsuţe turistice
2 2 8 29 - - -
Bungalouri
- 2 37 15 9 51 87
Spaţii de cazare pe nave
- 125 73 319 335 963 19031
3
3
3
.
.
.
5
5
5


Î
Î
Î
n
n
n
n
n
n
o
o
o
p
p
p
t
t
t
ă
ă
ă
r
r
r
i
i
i
l
l
l
e
e
e


î
î
î
n
n
n


s
s
s
t
t
t
r
r
r
u
u
u
c
c
c
t
t
t
u
u
u
r
r
r
i
i
i
l
l
l
e
e
e


d
d
d
e
e
e


p
p
p
r
r
r
i
i
i
m
m
m
i
i
i
r
r
r
e
e
e


t
t
t
u
u
u
r
r
r
i
i
i
s
s
s
t
t
t
i
i
i
c
c
c
ă
ă
ă


c
c
c
u
u
u


f
f
f
u
u
u
n
n
n
c
c
c
ţ
ţ
ţ
i
i
i
u
u
u
n
n
n
i
i
i


d
d
d
e
e
e


c
c
c
a
a
a
z
z
z
a
a
a
r
r
r
e
e
e


t
t
t
u
u
u
r
r
r
i
i
i
s
s
s
t
t
t
i
i
i
c
c
c
ă
ă
ă
,
,
,


p
p
p
e
e
e


t
t
t
i
i
i
p
p
p
u
u
u
r
r
r
i
i
i


d
d
d
e
e
e


s
s
s
t
t
t
r
r
r
u
u
u
c
c
c
t
t
t
u
u
u
r
r
r
i
i
i


ş
ş
ş
i
i
i


c
c
c
a
a
a
t
t
t
e
e
e
g
g
g
o
o
o
r
r
r
i
i
i
i
i
i


d
d
d
e
e
e


c
c
c
o
o
o
n
n
n
f
f
f
o
o
o
r
r
r
t
t
t
,
,
,


î
î
î
n
n
n


a
a
a
n
n
n
u
u
u
l
l
l


2
2
2
0
0
0
0
0
0
9
9
9
- număr înnoptări -
Denumire Total 4 stele 3 stele 2 stele 1 stea Neclasificată
Total
320.542 13.133 145.736 121.223 21.244 19.206
Români 292.319 12.700 119.949 119.324 21.140 19.206
Străini 28.223 433 25.787 1.899 104 -
Hoteluri
182.981 - 91.345 73.925 17.659 52
Români 158.983 - 67.591 73.686 17.654 52
Străini 23.998 - 23.754 239 5 -
Hosteluri şi hoteluri pentru tineret
2.061 - 1.583 478 - -
Români 2.061 - 1.583 478 - -
Străini - - - - - -
Moteluri
14.602 - 3.331 11.271 - -
Români 13.859 - 3.121 10.738 - -
Străini 743 - 210 533 - -
Vile turistice
7.995 4.382 500 2.733 380 -
Români 7.609 4.194 500 2.535 380 -
Străini 386 188 - 198 - -
Cabane turistice
10.138 - 2.191 6.758 1.189 -
Români 10.046 - 2.161 6.740 1.145 -
Străini 92 - 30 18 44 -
Tabere de elevi şi preşcolari
19.154 - - - - 19.154
Români 19.154 - - - - 19.154
Străini - - - - - -
Campinguri
87 - - 87 - -
Români 87 - - 87 - -
Străini - - - - - -
Popasuri turistice
602 - - 187 415 -
Români 554 - - 185 369 -
Străini 48 - - 2 46 -
Pensiuni turistice
12.162 133 4.960 6.145 924 -
Români 11.885 98 4.821 6.043 923 -
Străini 277 35 139 102 1 -
Pensiuni agroturistice
65.844 8.618 38.095 18.454 677 -
Români 63.442 8.408 36.631 17.734 669 -
Străini 2.402 210 1.464 720 8 -
Căsuţe turistice
313 - 192 121 - -
Români 313 - 192 121 - -
Străini - - - - - -
Bungalouri
3.431 - 2.367 1.064 - -
Români 3.344 - 2.367 977 - -
Străini 87 - - 87 - -
Spaţii de cazare pe nave
1.172 - 1.172 - - -
Români 982 - 982 - - -
Străini 190 - 190 - - -


32


3
3
3
.
.
.
6
6
6
Î
Î
Î
n
n
n
n
n
n
o
o
o
p
p
p
t
t
t
ă
ă
ă
r
r
r
i
i
i
l
l
l
e
e
e


î
î
î
n
n
n


s
s
s
t
t
t
r
r
r
u
u
u
c
c
c
t
t
t
u
u
u
r
r
r
i
i
i
l
l
l
e
e
e


d
d
d
e
e
e


p
p
p
r
r
r
i
i
i
m
m
m
i
i
i
r
r
r
e
e
e


t
t
t
u
u
u
r
r
r
i
i
i
s
s
s
t
t
t
i
i
i
c
c
c
ă
ă
ă


c
c
c
u
u
u


f
f
f
u
u
u
n
n
n
c
c
c
ţ
ţ
ţ
i
i
i
u
u
u
n
n
n
i
i
i


d
d
d
e
e
e


c
c
c
a
a
a
z
z
z
a
a
a
r
r
r
e
e
e


t
t
t
u
u
u
r
r
r
i
i
i
s
s
s
t
t
t
i
i
i
c
c
c
ă
ă
ă
,
,
,
p
p
p
e
e
e


l
l
l
o
o
o
c
c
c
a
a
a
l
l
l
i
i
i
t
t
t
ă
ă
ă
ţ
ţ
ţ
i
i
i
,
,
,


î
î
î
n
n
n


a
a
a
n
n
n
u
u
u
l
l
l


2
2
2
0
0
0
0
0
0
9
9
9
- număr înnoptări -
Denumirea localităţii Total Hoteluri
Hosteluri
şi hoteluri
pentru
tineret Moteluri
Vile
turistice
Cabane
turistice Campinguri

Total, din care: 320.542 182.981 2.061 14.602 7.995 10.138 87

urban 121.372 81.853 478 10.999 - 3.380 87
Piatra Neamţ 66.066 52.217 478 - - - -
Roman 26.185 24.142 - - - - -
Bicaz 16.436 2.467 - 5.605 - 3.380 87
Târgu Neamţ 12.685 3.027 - 5.394 - - -

rural 199.170 101.128 1.583 3.603 7.995 6.758 -
Agapia 15.164 - - - 2.733 - -
Alexandru cel Bun 18.667 2.149 - - - - -
Bălţăteşti 84.055 83.816 - - - - -
Bicaz Chei 68 - - - - - -
Bicazu Ardelean 1.977 - - - - - -
Borca 159 - - - - - -
Ceahlău 40.554 15.163 1.583 - 5.262 6.758 -
Costişa 341 - - - - - -
Dobreni 105 - - - - - -
Dulceşti 1.909 - - 1.909 - - -
Dumbrava Roşie 4.742 - - 1.694 - - -
Farcaşa 337 - - - - - -
Gârcina 1.177 - - - - - -
Girov 1.840 - - - - - -
Grinţieş 252 - - - - - -
Hangu 1.045 - - - - - -
Pângăraţi 2.568 - - - - - -
Pipirig 1.007 - - - - - -
Poiana Teiului 532 - - - - - -
Răuceşti 12.006 - - - - - -
Săvineşti 1.372 - - - - - -
Secuieni 314 - - - - - -
Ştefan cel Mare 528 - - - - - -
Tarcău 1.255 - - - - - -
Tazlău 35 - - - - - -
Trifeşti 505 - - - - - -
Tupilaţi 3.467 - - - - - -
Vânători-Neamţ 3.189 - - - - - -
33


continuare - număr înnoptări -
Denumirea localităţii
Tabere de
elevi şi
preşcolari
Popasuri
turistice
Pensiuni
turistice
Pensiuni
agroturistice
Căsuţe
turistice

Bungalouri
Spaţii de
cazare pe
nave

Total, din care: 19.154 602 12.162 65.844 313 3.431

1.172

urban 7.148 116 12.162 750 121 3.106 1.172
Piatra Neamţ 6.704 - 6.667 - - - -
Roman - - 2.043 - - - -
Bicaz 444 116 1.341 750 121 953 1.172
Târgu Neamţ - - 2.111 - - 2.153 -

rural 12.006 486 - 65.094 192 325 -
Agapia - - - 12.431 - - -
Alexandru cel Bun - - - 16.518 - - -
Bălţăteşti - - - 239 - - -
Bicaz Chei - - - 68 - - -
Bicazu Ardelean - - - 1.977 - - -
Borca - - - 159 - - -
Ceahlău - 342 - 11.335 - 111 -
Costişa - - - 341 - - -
Dobreni - - - 105 - - -
Dulceşti - - - - - - -
Dumbrava Roşie - - - 3.048 - - -
Farcaşa - - - 337 - - -
Gârcina - - - 1.177 - - -
Girov - - - 1.840 - - -
Grinţieş - - - 252 - - -
Hangu - 144 - 901 - - -
Pângăraţi - - - 2.568 - - -
Pipirig - - - 1.007 - - -
Poiana Teiului - - - 532 - - -
Răuceşti 12.006 - - - - - -
Săvineşti - - - 1.372 - - -
Secuieni - - - 314 - - -
Ştefan cel Mare - - - 528 - - -
Tarcău - - - 849 192 214 -
Tazlău - - - 35 - - -
Trifeşti - - - 505 - - -
Tupilaţi - - - 3.467 - - -
Vânători-Neamţ - - - 3.189 - - -


34
3
3
3
.
.
.
7
7
7


S
S
S
o
o
o
s
s
s
i
i
i
r
r
r
i
i
i
l
l
l
e
e
e


,
,
,


î
î
î
n
n
n
n
n
n
o
o
o
p
p
p
t
t
t
ă
ă
ă
r
r
r
i
i
i
l
l
l
e
e
e


ş
ş
ş
i
i
i


d
d
d
u
u
u
r
r
r
a
a
a
t
t
t
a
a
a


m
m
m
e
e
e
d
d
d
i
i
i
e
e
e


a
a
a


ş
ş
ş
e
e
e
d
d
d
e
e
e
r
r
r
i
i
i
i
i
i


î
î
î
n
n
n


s
s
s
t
t
t
r
r
r
u
u
u
c
c
c
t
t
t
u
u
u
r
r
r
i
i
i
l
l
l
e
e
e


d
d
d
e
e
e


p
p
p
r
r
r
i
i
i
m
m
m
i
i
i
r
r
r
e
e
e


t
t
t
u
u
u
r
r
r
i
i
i
s
s
s
t
t
t
i
i
i
c
c
c
ă
ă
ă


c
c
c
u
u
u


f
f
f
u
u
u
n
n
n
c
c
c
ţ
ţ
ţ
i
i
i
u
u
u
n
n
n
i
i
i


d
d
d
e
e
e


c
c
c
a
a
a
z
z
z
a
a
a
r
r
r
e
e
e


t
t
t
u
u
u
r
r
r
i
i
i
s
s
s
t
t
t
i
i
i
c
c
c
ă
ă
ă
,
,
,


p
p
p
e
e
e


ţ
ţ
ţ
ă
ă
ă
r
r
r
i
i
i


d
d
d
e
e
e


r
r
r
e
e
e
ş
ş
ş
e
e
e
d
d
d
i
i
i
n
n
n
ţ
ţ
ţ
ă
ă
ă


a
a
a


t
t
t
u
u
u
r
r
r
i
i
i
ş
ş
ş
t
t
t
i
i
i
l
l
l
o
o
o
r
r
r
,
,
,


î
î
î
n
n
n


a
a
a
n
n
n
u
u
u
l
l
l


2
2
2
0
0
0
0
0
0
9
9
9Ţări ( zone ) de reşedinţă Sosiri Înnoptări Durata medie a şederii
- zile-
Total 148.840 320.542 2,2
Rezidenţi 132.017 292.319 2,2
Nerezidenţi, din care: 16.823 28.223 1,7
Europa 1,7 , din care: 12.779 21.144
Uniune 1,7 a Europeană: 11.541 19.076
Austria 1,3 836 1.104
Belgia 736 1,4 509
Bulgaria 246 1,6 150
Cipru 5 6 1,2
Danemarca 148 322 2,2
Estonia 4 5 1,3
Finlanda 37 49 1,3
Franţa 1.538 2.295 1,5
Germania 2.562 4.273 1,7
Grecia 374 419 1,1
Irlanda 35 76 2,2
Italia 1.921 4.657 2,4
Letonia 5 6 1,2
Lituania 7 13 1,9
Luxemburg 7 12 1,7
Olanda 449 560 1,2
Polonia 376 804 2,1
Portugalia 46 102 2,2
Regatul Unit 302 517 1,7
Republica Cehă 59 127 2,2
Slovacia 23 43 1,9
Slovenia 16 21 1,3
Spania 1.941 2.345 1,2
Suedia 36 46 1,3
Ungaria 155 292 1,9
Republica Moldova 664 1.148 1,7
Turcia 197 366 1,9
Elvetia 125 186 1,5
Federatia Rusa 92 146 1,6
Ucraina 91 126 1,4
Norvegia 10 10 1,0
Alte ţări din Europa 59 86 1,5
Asia, din care: 3.442 5.541 1,6
Israel 3.246 4.839 1,5
China 62 271 4,4
India 56 272 4,9
Alte ţări din Asia 78 159 2,0
America de Nord, din care: 464 1.343 2,9
S.U.A. 283 588 2,1
Canada 181 755 4,2
America de Sud, din care: 9 9 1,0
Brazilia 4 4 1,0
Mexic 3 3 1,0
Alte ţări din America deSud 2 2 1,0
Africa, din care: 86 125 1,5
Egipt 5 5 1,0
Alte ţări din Africa 81 120 1,5
Australia, Oceania şi alte teritorii 43 61 1,4

35
3
3
3
.
.
.
8
8
8


S
S
S
o
o
o
s
s
s
i
i
i
r
r
r
i
i
i
l
l
l
e
e
e


,
,
,


î
î
î
n
n
n
n
n
n
o
o
o
p
p
p
t
t
t
ă
ă
ă
r
r
r
i
i
i
l
l
l
e
e
e


ş
ş
ş
i
i
i


d
d
d
u
u
u
r
r
r
a
a
a
t
t
t
a
a
a


m
m
m
e
e
e
d
d
d
i
i
i
e
e
e


a
a
a


ş
ş
ş
e
e
e
d
d
d
e
e
e
r
r
r
i
i
i
i
i
i


v
v
v
i
i
i
z
z
z
i
i
i
t
t
t
a
a
a
t
t
t
o
o
o
r
r
r
i
i
i
l
l
l
o
o
o
r
r
r


s
s
s
t
t
t
r
r
r
ă
ă
ă
i
i
i
n
n
n
i
i
i
î
î
î
n
n
n


s
s
s
t
t
t
r
r
r
u
u
u
c
c
c
t
t
t
u
u
u
r
r
r
i
i
i
l
l
l
e
e
e


d
d
d
e
e
e


p
p
p
r
r
r
i
i
i
m
m
m
i
i
i
r
r
r
e
e
e


t
t
t
u
u
u
r
r
r
i
i
i
s
s
s
t
t
t
i
i
i
c
c
c
ă
ă
ă


c
c
c
u
u
u


f
f
f
u
u
u
n
n
n
c
c
c
ţ
ţ
ţ
i
i
i
u
u
u
n
n
n
i
i
i


d
d
d
e
e
e


c
c
c
a
a
a
z
z
z
a
a
a
r
r
r
e
e
e


t
t
t
u
u
u
r
r
r
i
i
i
s
s
s
t
t
t
i
i
i
c
c
c
ă
ă
ă
,
,
,
p
p
p
e
e
e


p
p
p
r
r
r
i
i
i
n
n
n
c
c
c
i
i
i
p
p
p
a
a
a
l
l
l
e
e
e
l
l
l
e
e
e


1
1
1
0
0
0
ţ
ţ
ţ
ă
ă
ă
r
r
r
i
i
i


d
d
d
e
e
e


r
r
r
e
e
e
ş
ş
ş
e
e
e
d
d
d
i
i
i
n
n
n
ţ
ţ
ţ
ă
ă
ă


a
a
a
l
l
l
e
e
e


t
t
t
u
u
u
r
r
r
i
i
i
ş
ş
ş
t
t
t
i
i
i
l
l
l
o
o
o
r
r
r
,
,
,
î
î
î
n
n
n


p
p
p
e
e
e
r
r
r
i
i
i
o
o
o
a
a
a
d
d
d
a
a
a


2
2
2
0
0
0
0
0
0
3
3
32
2
2
0
0
0
0
0
0
9
9
9


2003 2004 2005 2006
D
u
r
a
t
a

m
e
d
i
e

a

ş
e
d
e
r
i
i

D
u
r
a
t
a

m
e
d
i
e

a

ş
e
d
e
r
i
i

D
u
r
a
t
a

m
e
d
i
e

a

ş
e
d
e
r
i
i


D
u
r
a
t
a

m
e
d
i
e

a

ş
e
d
e
r
i
i

Ţara de
reşedinţă

S
o
s
i
r
i

Î
n
n
o
p
t
ă
r
i

Nr.
zile
S
o
s
i
r
i

Î
n
n
o
p
t
ă
r
i

Nr.
zile
S
o
s
i
r
i

Î
n
n
o
p
t
ă
r
i

Nr.
zile
S
o
s
i
r
i

Î
n
n
o
p
t
ă
r
i

Nr.
zile
Italia
3996 9351 2,3 4949 10821 2,2 4386 10396 2,4 3449 7155 2,1
Israel
3854 5268 1,4 5480 7790 1,4 5887 8419 1,4 2772 4072 1,7
Germania
2373 3295 1,4 2842 4084 1,4 2762 3742 1,4 2041 2924 1,4
Franţa
2270 2929 1,3 2507 3029 1,2 2218 2791 1,3 1900 2726 1,4
Spania
1316 1783 1,4 1467 1746 1,2 1216 1422 1,2 1774 2130 1,2
Olanda
727 1492 2,1 651 1052 1,6 841 1412 1,7 392 495 1,3
Republica
Moldova
696 1448 2,1 734 1034 1,4 514 769 1,5 912 1293 1,4
SUA
686 1439 2,1 579 1029 1,8 566 1072 1,9 468 979 2,1
Austria
578 1033 1,8 613 900 1,5 716 1017 1,4 1153 2214 1,9
Regatul Unit
421 733 1,7 682 1161 1,7 564 1476 2,6 604 1477 2,4

continuare
2007 2008 2009
D
u
r
a
t
a

m
e
d
i
e

a

ş
e
d
e
r
i
i

D
u
r
a
t
a

m
e
d
i
e

a

ş
e
d
e
r
i
i

D
u
r
a
t
a

m
e
d
i
e

a

ş
e
d
e
r
i
i

Ţara de
reşedinţă

S
o
s
i
r
i

Î
n
n
o
Nr.
zile
p
t
ă
r
i

S
i
r
i

o
s
Î
n
n
o
Nr.
zile
p
t
ă
r
i

S
o
s
i
r
i

Î
n
n
o
Nr.
zile
p
t
ă
r
i

Italia 1 4657 2,4 3820 7397 1,9 2946 6654 2,3 192
Israel 5973 8054 1,3 6350 1,5 3246 4839 1,5 4133
Germania 3392 5830 1,7 2962 4646 1,6 2562 4273 1,7
Franţa 2259 3204 1,4 2050 2867 1,4 1538 2295 1,5
Spania 2380 2784 1,2 2536 3033 1,2 1941 2345 1,2
Olanda 810 998 1,2 668 816 1,2 449 560 1,2
Republica
Moldova
338 592 1,7 392 591 1,5 664 1148 1,7
SUA
500 908 1,8 486 2290 4,7 283 588 2,1
Austria
1691 2804 1,7 1625 2840 1,7 836 1104 1,3
Regatul Unit
806 1462 1,8 617 1065 1,7 302 517 1,7Sosirile vizitatorilor străini în structurile de primire turistică cu funcţiuni de cazare
turistică, pe principalele 10 ţări de reşedinţă, în perioada 2003 - 2009
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
4000
4500
5000
5500
6000
6500
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
ITALIA ISRAEL GERM ANIA
FRANŢA SP ANIA OLANDA
REP UBLICA M OLDOVA REGATUL UNIT AUSTRIA
SUA

3
3
3
.
.
.
9
9
9


I
I
I
n
n
n
d
d
d
i
i
i
c
c
c
i
i
i
i
i
i


d
d
d
e
e
e


u
u
u
t
t
t
i
i
i
l
l
l
i
i
i
z
z
z
a
a
a
r
r
r
e
e
e


n
n
n
e
e
e
t
t
t
ã
ã
ã


a
a
a


c
c
c
a
a
a
p
p
p
a
a
a
c
c
c
i
i
i
t
t
t
ă
ă
ă
ţ
ţ
ţ
i
i
i
i
i
i


d
d
d
e
e
e


c
c
c
a
a
a
z
z
z
a
a
a
r
r
r
e
e
e


t
t
t
u
u
u
r
r
r
i
i
i
s
s
s
t
t
t
i
i
i
c
c
c
ă
ă
ă
Ani 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
% 24,3 26,2 22,8 24,3 26,5 25,1 20,5


3
3
3
.
.
.
1
1
1
0
0
0
I
I
I
n
n
n
d
d
d
i
i
i
c
c
c
i
i
i
i
i
i


d
d
d
e
e
e


u
u
u
t
t
t
i
i
i
l
l
l
i
i
i
z
z
z
a
a
a
r
r
r
e
e
e


n
n
n
e
e
e
t
t
t
ã
ã
ã


a
a
a


c
c
c
a
a
a
p
p
p
a
a
a
c
c
c
i
i
i
t
t
t
ă
ă
ă
ţ
ţ
ţ
i
i
i
i
i
i


d
d
d
e
e
e


c
c
c
a
a
a
z
z
z
a
a
a
r
r
r
e
e
e


t
t
t
u
u
u
r
r
r
i
i
i
s
s
s
t
t
t
i
i
i
c
c
c
ă
ă
ă


î
î
î
n
n
n


f
f
f
u
u
u
n
n
n
c
c
c
ţ
ţ
ţ
i
i
i
u
u
u
n
n
n
e
e
e
,
,
,
p
p
p
e
e
e


t
t
t
i
i
i
p
p
p
u
u
u
r
r
r
i
i
i


d
d
d
e
e
e


s
s
s
t
t
t
r
r
r
u
u
u
c
c
c
t
t
t
u
u
u
r
r
r
i
i
i


ş
ş
ş
i
i
i


c
c
c
a
a
a
t
t
t
e
e
e
g
g
g
o
o
o
r
r
r
i
i
i
i
i
i


d
d
d
e
e
e


c
c
c
o
o
o
n
n
n
f
f
f
o
o
o
r
r
r
t
t
t
,
,
,
î
î
î
n
n
n


a
a
a
n
n
n
u
u
u
l
l
l


2
2
2
0
0
0
0
0
0
9
9
9
%

Denumire Total 4 stele 3 stele 2 stele 1 stea Neclasificată
Total 20,5 20,0 18,8 24,0 33,9 12,3
Hoteluri 32,2 - 24,3 47,4 50,6 3,7
Hosteluri şi hoteluri pentru tineret 9,1 - 13,6 4,4 - -
Moteluri 23,4 - 12,0 32,3 - -
Vile turistice 23,8 40,0 5,3 27,7 11,1 -
Cabane turistice 11,8 - 12,7 11,4 12,7 -
Campinguri 3,1 - - 3,1 - -
Tabere de elevi şi preşcolari 12,4 - - - - 12,4
Popasuri turistice 6,7 - - 3,9 9,8 -
Pensiuni turistice 11,3 6,1 11,4 10,6 25,3 -
Pensiuni agroturistice 14,0 16,4 14,9 11,8 9,7 -
Căsuţe turistice 5,4 - 10,4 3,0 - -
Bungalouri 15,1 - 17,8 11,3 - -
Spaţii de cazare pe nave 6,8 - 6,8 - - -

36

37Indicii de utilizare netă a capacităţii de cazare turistică în funcţiune,
pe categorii de confort, în anul 2009
20.0
18.8
24.0
33.9
12.3
0.0
5.0
10.0
15.0
20.0
25.0
30.0
35.0
40.0
4 stele 3 stele 2 stele 1 stea Neclasificată
%

Indicii de utilizare netă a capacităţii de cazare turistică în funcţiune,
pe tipuri de structuri, în anul 2009
32.2
9.1
23.4
23.8
11.8
3.1
12.4
6.7
11.3
14.0
5.4
15.1
6.8
0.0
5.0
10.0
15.0
20.0
25.0
30.0
35.0
40.0
H
o
t
e
l
u
r
i
H
o
s
t
e
l
u
r
i

ş
i

h
o
t
e
l
u
r
i

p
e
n
t
r
u
t
i
n
e
r
e
t
M
o
t
e
l
u
r
i
V
i
l
e

t
u
r
i
s
t
i
c
e
C
a
b
a
n
e

t
u
r
i
s
t
i
c
e
C
a
m
p
i
n
g
u
r
i
T
a
b
e
r
e

d
e

e
l
e
v
i

ş
i

p
r
e
ş
c
o
l
a
r
i
P
o
p
a
s
u
r
i

t
u
r
i
s
t
i
c
e
P
e
n
s
i
u
n
i

t
u
r
i
s
t
i
c
e

P
e
n
s
i
u
n
i

a
g
r
o
t
u
r
i
s
t
i
c
e
C
ă
s
u
ţ
e

t
u
r
i
s
t
i
c
e
B
u
n
g
a
l
o
u
r
i
S
p
a
ţ
i
i

d
e

c
a
z
a
r
e

p
e

n
a
v
e
%


38

3
3
3
.
.
.
1
1
1
1
1
1


I
I
I
n
n
n
d
d
d
i
i
i
c
c
c
i
i
i
i
i
i


d
d
d
e
e
e


u
u
u
t
t
t
i
i
i
l
l
l
i
i
i
z
z
z
a
a
a
r
r
r
e
e
e


n
n
n
e
e
e
t
t
t
ă
ă
ă


a
a
a


c
c
c
a
a
a
p
p
p
a
a
a
c
c
c
i
i
i
t
t
t
ă
ă
ă
ţ
ţ
ţ
i
i
i
i
i
i


d
d
d
e
e
e


c
c
c
a
a
a
z
z
z
a
a
a
r
r
r
e
e
e


t
t
t
u
u
u
r
r
r
i
i
i
s
s
s
t
t
t
i
i
i
c
c
c
ă
ă
ă


î
î
î
n
n
n


f
f
f
u
u
u
n
n
n
c
c
c
ţ
ţ
ţ
i
i
i
u
u
u
n
n
n
e
e
e
,
,
,


p
p
p
e
e
e


l
l
l
o
o
o
c
c
c
a
a
a
l
l
l
i
i
i
t
t
t
ă
ă
ă
ţ
ţ
ţ
i
i
i
,
,
,


î
î
î
n
n
n


a
a
a
n
n
n
u
u
u
l
l
l


2
2
2
0
0
0
0
0
0
9
9
9
%
Denumirea localităţii


Total Hoteluri
Hosteluri
şi hoteluri
tineret Moteluri
Vile
turistice
Cabane
turistice Campinguri

Total, din care: 20,5 32,2 9,1 23,4 23,8 11,8 3,1

urban 18,5 24,9 4,4 35,1 - 12,7 3,1
Piatra Neamţ 20,8 24,6 4,4 - - - -
Roman 32,2 34,0 - - - - -
Bicaz 10,5 21,7 - 30,7 - 12,7 3,1
Târgu Neamţ 13,0 9,1 - 41,2 - - -

rural 22,0 42,1 13,6 8,3 23,8 11,4 -
Agapia 16,4 - - - 27,7 - -
Alexandru cel Bun 19,3 11,8 - - - - -
Bălţăteşti 57,3 58,9 - - - - -
Bicaz Chei 7,9 - - - - - -
Bicazu Ardelean 15,1 - - - - - -
Borca 2,6 - - - - - -
Ceahlău 15,0 19,0 13,6 - 22,2 11,4 -
Costişa 6,5 - - - - - -
Dobreni 1,9 - - - - - -
Dulceşti 12,5 - - 12,5 - - -
Dumbrava Roşie 14,9 - - 10,7 - - -
Farcaşa 4,4 - - - - - -
Gârcina 8,3 - - - - - -
Girov 15,0 - - - - - -
Grinţieş 5,6 - - - - - -
Hangu 8,0 - - - - - -
Pângăraţi 21,3 - - - - - -
Pipirig 9,0 - - - - - -
Poiana Teiului 4,9 - - - - - -
Răuceşti 20,3 - - - - - -
Săvineşti 31,3 - - - - - -
Secuieni 8,6 - - - - - -
Ştefan cel Mare 14,5 - - - - - -
Tarcău 13,6 - - - - - -
Tazlău 8,8 - - - - - -
Trifeşti 10,6 - - - - - -
Tupilaţi 14,4 - - - - - -
Vânători-Neamţ 11,9 - - - - - -
39
continuare %
Denumirea localităţii
Tabere de
elevi şi
preşcolari
Popasuri
turistice
Pensiuni
turistice
Pensiuni
agroturistice
Căsuţe
turistice

Bungalouri
Spaţii de
cazare pe
nave

Total, din care: 12,4 6,7 11,3 14,0 5,4 15,1 6,8

urban 7,5 3,7 11,3 7,8 3,0 15,2 6,8
Piatra Neamţ 13,1 - 15,2 - - - -
Roman - - 16,1 - - - -
Bicaz 1,0 3,7 11,1 7,8 3,0 11,4 6,8
Târgu Neamţ - - 5,4 - - 17,8 -

rural 20,3 8,3 - 14,1 10,4 14,2 -
Agapia - - - 15,0 - - -
Alexandru cel Bun - - - 21,1 - - -
Bălţăteşti - - - 5,3 - - -
Bicaz Chei - - - 7,9 - - -
Bicazu Ardelean - - - 15,1 - - -
Borc a - - - 2,6 - - -
Ceahlău - 7,5 - 12,6 - 10,4 -
Costişa - - - 6,5 - - -
Dobreni - - - 1,9 - - -
Dulceşti - - - - - - -
Dumbrava Roşie - - - 19,0 - - -
Farcaşa - - - 4,4 - - -
Gârcina - - - 8,3 - - -
Giro - v - - 15,0 - - -
Grinţieş - - - 5,6 - - -
Hangu - 11,2 - 7,6 - - -
Pângăraţi - - - 21,3 - - -
Pipirig - - - 9,0 - - -
Poiana Teiului - - - 4,9 - - -
Rău 20,3 ceşti - - - - - -
Săvineşti - - - 31,3 - - -
Secuieni - - - 8,6 - - -
Ştef - an cel Mare - - 14,5 - - -
Tarcău - - - 13,7 10,4 17,5 -
Tazl - ău - - 8,8 - - -
Trifeşti - - - 10,6 - - -
Tupilaţi - - - 14,4 - - -
Vânători-Neamţ - - - 11,9 - - -
40
S
S
S
U
U
U
R
R
R
S
S
S
A
A
A
D
D
D
A
A
A
T
T
T
E
E
E
L
L
L
O
O
O
R
R
R

CAP.1

Surse administrative

CAP.2
2.1 ( 2.1.1 , 2.1.2 )
2.2 ( 2.2.1 , 2.2.2 )
2.3 ( 2.4.1 , 2.4.2 )
2.5

Cercetarea statistică TURISM 1 B - Capacitatea de cazare turistică existentă
talată ) la 31 iulie - completate de persoanele juridice şi fizice care au în
prietate sau administrează în locaţie de gestiune structuri de cazare
turistică cu funcţiuni de cazare turistică, clasificate de Ministerul
Turismului .

( ins
pro

CAP. 2
2.1 ( 2.1.3 )
2.2 ( 2.2.3 )
2.3 ( 2.3.3 )
2.4 ( 2.4.3 )
CAP. 3
Cercetarea statistică lunară TURISM 1A - Frecventarea structurilor de
primire turistică cu funcţiuni de cazare turistică, realizată în conformitate
cu Directiva 95/57/EC . Formularele statistice TURISM 1 A sunt completate
lunar de toate persoanele juridice şi fizice care au în proprietate sau
administrează în locaţie de gestiune structuri de cazare turistică cu o
capacitate de cazare instalată de cel puţin 5 locuri-pat, ce au funcţionat
permanent sau sezonier, în perioada de referinţă, având certificat de
clasificare emis de Ministerul Turismului.

Datele înscrise în BREVIAR, pentru anul 2009, sunt provizorii.


P
P
P
R
R
R
E
E
E
C
C
C
I
I
I
Z
Z
Z
Ă
Ă
Ă
R
R
R
I
I
I
M
M
M
E
E
E
T
T
T
O
O
O
D
D
D
O
O
O
L
L
L
O
O
O
G
G
G
I
I
I
C
C
C
E
E
E
T
T
T
u
u
u
r
r
r
i
i
i
s
s
s
m
m
m
u
u
u
l
l
l
cuprinde activităţile desfăşurate de persoane în cursul călătoriilor şi şederilor lor în afara mediului lor obişnuit (
reşedinţei obişnuite ), pentru o perioadă consecutivă care să nu depăşească un an, în scopuri de odihnă, pentru afaceri, vizitarea
prietenilor şi rudelor, tratament medical, religie, pelerinaj.

C
C
C
a
a
a
p
p
p
a
a
a
c
c
c
i
i
i
t
t
t
a
a
a
t
t
t
e
e
e
a
a
a


d
d
d
e
e
e


c
c
c
a
a
a
z
z
z
a
a
a
r
r
r
e
e
e


t
t
t
u
u
u
r
r
r
i
i
i
s
s
s
t
t
t
i
i
i
c
c
c
ă
ă
ă
n trucţie sau amenajare, care
furnizează în mod permanent sau sezonier serviciul de cazare şi alte servicii specifice pentru turişti.
Tipurile de structuri de primire turistică cu funcţiuni de cazare turistică stabilite prin Ordinul nr.510/2002 cu modificările
ulterioare, sunt următoarele:
o H
H
H
o
o
o
t
t
t
e
e
e
l
l
l
u
u
u
l
l
l


este structura de cazare turistică amenajată în clădiri sau în corpuri de clădiri sau în corpuri de clădiri, care pun
la dispoziţia turiştilor camere, garsoniere sau apartamente dotate corespunzător, asigură prestări de servicii specifice şi dispune de
recepţie şi de spaţii de alimentaţie în incintă.
o H
H
H
o
o
o
t
t
t
e
e
e
l
l
l
u
u
u
r
r
r
i
i
i
l
l
l
e
e
ea
a
a
p
p
p
a
a
a
r
r
r
t
t
t
a
a
a
m
m
m
e
e
e
n
n
n
t
t
t
sunt hotelurile compuse din apartamente sau garsoniere, astfel dotate încât să asigure
păstrarea şi prepararea alimentelor, precum şi servirea mesei în incinta acestora.
o M
M
M
o
o
o
t
t
t
e
e
e
l
l
l
u
u
u
l
l
l
este unitatea hotelieră situată, de regulă, în afara localităţilor, în imediata apropiere a arterelor intens circulate,
dotată şi amenajată atât pentru satisfacerea nevoilor de cazare şi masă, precum şi pentru parcarea în siguranţă a mijloacelor de
transport.
o H
H
H
o
o
o
t
t
t
e
e
e
l
l
l
u
u
u
r
r
r
i
i
i
l
l
l
e
e
e


p
p
p
e
e
e
n
n
n
t
t
t
r
r
r
u
u
u


t
t
t
i
i
i
n
n
n
e
e
e
r
r
r
e
e
e
t
t
t
sunt structuri de cazare turistică, cu dotări simple, adaptate cerinţelor caracteristice tineretului,
care asigură servicii de cazare, masă, agrement, pe baza unor regulamente de organizare interioară specifice. De regulă, sunt
amplasate în centre universitare, staţiuni şi în alte zone turistice frecventate de tineret.
Pri s
s
s
t
t
t
r
r
r
u
u
u
c
c
c
t
t
t
u
u
u
r
r
r
ă
ă
ă


d
d
d
e
e
e


p
p
p
r
r
r
i
i
i
m
m
m
i
i
i
r
r
r
e
e
e


t
t
t
u
u
u
r
r
r
i
i
i
s
s
s
t
t
t
i
i
i
c
c
c
ă
ă
ă


c
c
c
u
u
u


f
f
f
u
u
u
n
n
n
c
c
c
ţ
ţ
ţ
i
i
i
u
u
u
n
n
n
i
i
i


d
d
d
e
e
e


c
c
c
a
a
a
z
z
z
a
a
a
r
r
r
e
e
e


t
t
t
u
u
u
r
r
r
i
i
i
s
s
s
t
t
t
i
i
i
c
c
c
ă
ă
ă
se înţelege orice cons

41
o Hostelurile sunt structuri de cazare turistică cu o capacitate de minim 5 camere sau apartamente dispuse pe un nivel
sau pe mai multe niveluri, în clădiri cu altă destinaţie iniţială decât cea de cazare turistică.
o capacitate relativ redusă, funcţionând în clădiri independente cu
arhitectură specifică, care asigură cazarea, alimentaţia şi alte servicii specifice, necesare turiştilor aflaţi în drumeţie sau la odihnă în
zone montane, rezervaţii naturale, în apropierea staţiunilor balneare sau altor obiective de interes turistic.
o C
C
C
a
a
a
b
b
b
a
a
a
n
n
n
e
e
e
l
l
l
e
e
e


d
d
d
e
e
e


v
v
v
â
â
â
n
n
n
ă
ă
ă
t
t
t
o
o
o
a
a
a
r
r
r
e
e
e


ş
ş
ş
i
i
i


d
d
d
e
e
e


p
p
p
e
e
e
s
s
s
c
c
c
u
u
u
i
i
i
t
t
t
sunt structuri de cazare turistică de capacitate redusă, amplasată în zone bogate
în fond cinegetic şi de pescuit, care asigură condiţii pentru cazare şi servicii suplimentare specifice activităţii.
o V
V
V
i
i
i
l
l
l
e
e
e
l
l
l
e
e
e


sunt structuri de cazare turistică de capacitate relativ redusă, funcţionând în clădiri independente, cu arhitectură
specific care asigură cazare turiştilor şi
prestarea unor servicii specifice.
o B
B
B
u
u
u
n
n
n
g
g
g
a
a
a
l
l
l
o
o
o
u
u
u
r
r
r
i
i
i
l
l
l
e
e
e
sunt structuri de cazare turistică de capacitate redusă, realizate de regulă, din lemn sau din alte materiale
similare. În zone cu umiditate ridicată ( munte, mare) acestea pot fi construite şi din zidărie. Sunt amplasate în perimetrul
campingurilor, satelor de vacanţă, ca unităţi in one turistice sau ca spaţii complementare pe
lângă alte structuri de cazare turistică. Asigură cazarea turiştilor, precum şi celelalte servicii prestate de unitatea de bază.
Funcţionează, de regulă, cu activitate sezonieră.
o P
P
P
e
e
e
n
n
n
s
s
s
i
i
i
u
u
u
n
n
n
i
i
i
l
l
l
e
e
e


t
t
t
u
u
u
r
r
r
i
i
i
s
s
s
t
t
t
i
i
i
c
c
c
e
e
e


r
r
r
u
u
u
r
r
r
a
a
a
l
l
l
e
e
e


ş
ş
ş
i
i
i


u
u
u
r
r
r
b
b
b
a
a
a
n
n
n
e
e
e
sunt structuri de cazare turistică având o capacitate de cazare de până la 10
camere, totalizând maxim 30 locuri în mediul rural şi până la 20 camere în mediul urban, funcţionând în locuinţele cetăţenilor sau în
clădiri independente, care asigură în spaţii special amenajate cazarea turiştilor, pregătirea şi servirea mesei.
o C
C
C
a
a
a
m
m
m
p
p
p
i
i
i
n
n
n
g
g
g
u
u
u
r
r
r
i
i
i
l
l
l
e
e
e
sunt structuri de cazare turistică destinate să asigure cazarea turiştilor în corturi sau rulote, astfel
amenajate încât să permită acestora să parcheze mijlocul de transport, să îşi pregătească masa şi să beneficieze de celelalte
servicii specifice acestor tipuri de unităţi. Capacitatea campingurilor se exprimă în număr de locuri de campare şi se stabileşte prin
înmulţirea cu 4 a numărului parcelelor de campare, la care se adaugă eventualele locuri de cazare în căsuţe tip camping şi / sau în
bungalouri amplasate în incinta unităţii.
o C
C
C
ă
ă
ă
s
s
s
u
u
u
ţ
ţ
ţ
e
e
e
l
l
l
e
e
e
sunt spaţii de cazare de dimensiuni reduse, realizate din lemn sau alte materiale similare, compuse de regulă
dintr-o cameră şi un mic antreu sau terasă şi uneori dotate cu grup sanitar propriu.
o S
S
S
a
a
a
t
t
t
u
u
u
l
l
l


d
d
d
e
e
e


v
v
v
a
a
a
c
c
c
a
a
a
n
n
n
ţ
ţ
ţ
ă
ă
ă
este un ansamblu de clădiri, de regulă vile sau bungalouri, amplasat într-un perimetru bine delimitat,
care asigură turiştilor servicii de cazare, de alimentaţie şi o gamă largă de prestaţii turistice suplimentare ( agrement, sportive,
culturale etc.).
o P
P
P
o
o
o
p
p
p
a
a
a
s
s
s
u
u
u
l
l
l


t
t
t
u
u
u
r
r
r
i
i
i
s
s
s
t
t
t
i
i
i
c
c
c
reprezintă o structură de cazare turistică de capacitate redusă, formată din căsuţe şi/sau bungalouri,
amplasate într-un perimetru bine delimitat, care asigură servicii da cazare şi alimentaţie, precum şi posibilităţi de parcare auto.
Dotarea şi serviciile aferente sunt identice cu ale campingurilor de aceeaşi categorie, cu excepţia faptului că popasurile turistice nu
dispun de teren de campare.
o C
C
C
a
a
a
m
m
m
e
e
e
r
r
r
e
e
e
l
l
l
e
e
e


d
d
d
e
e
e


î
î
î
n
n
n
c
c
c
h
h
h
i
i
i
r
r
r
i
i
i
a
a
a
t
t
t


î
î
î
n
n
n


l
l
l
o
o
o
c
c
c
u
u
u
i
i
i
n
n
n
ţ
ţ
ţ
e
e
e


f
f
f
a
a
a
m
m
m
i
i
i
l
l
l
i
i
i
a
a
a
l
l
l
e
e
e


s
s
s
a
a
a
u
u
u


î
î
î
n
n
n


c
c
c
l
l
l
ă
ă
ă
d
d
d
i
i
i
r
r
r
i
i
i


c
c
c
u
u
u


a
a
a
l
l
l
t
t
t
ă
ă
ă


d
d
d
e
e
e
s
s
s
t
t
t
i
i
i
n
n
n
a
a
a
ţ
ţ
ţ
i
i
i
e
e
e
, sunt structuri de cazare turistică constând
într-un număr limitat de spaţii, care oferă servicii de cazare şi posibilitatea preparării hranei în bucătăria folosită exclusiv de turişti
sau în comun cu locatarul.
o
o
o


S
S
S
t
t
t
r
r
r
u
u
u
c
c
c
t
t
t
u
u
u
r
r
r
i
i
i


d
d
d
a
a
a


c
c
c
a
a
a
z
z
z
a
a
a
r
r
r
e
e
e


t
t
t
u
u
u
r
r
r
i
i
i
s
s
s
t
t
t
i
i
i
c
c
c
ă
ă
ă


p
p
p
e
e
e


n
n
n
a
a
a
v
v
v
e
e
e


f
f
f
l
l
l
u
u
u
v
v
v
i
i
i
a
a
a
l
l
l
e
e
e


ş
ş
ş
i
i
i


m
m
m
a
a
a
r
r
r
i
i
i
t
t
t
i
i
i
m
m
m
e
e
e
,
,
,


i
i
i
n
n
n
c
c
c
l
l
l
u
u
u
s
s
s
i
i
i
v
v
v


p
p
p
o
o
o
n
n
n
t
t
t
o
o
o
a
a
a
n
n
n
e
e
e


p
p
p
l
l
l
u
u
u
t
t
t
i
i
i
t
t
t
o
o
o
a
a
a
r
r
r
e
e
e
.
.
.


În numărul structurilor de primire turistică cu funcţiuni de cazare turistică sunt cuprinse structurile de primire turistică
existente la 31 iulie ( inclusiv unităţile cu mai puţin de 5 locuri-pat ) din anul respectiv, inclusiv cele care sunt închise provizoriu din
diverse motive (curăţenie, lipsă clienţi, reparaţii curente, etc.); se exclud doar cele a căror activitate a fost întreruptă pentru o
perioadă mai mare de timp, în vederea realizării unor reparaţii capitale sau pentru modificări importante ale capacităţii de cazare
sau/şi a categoriei de încadrare.
C
C
C
a
a
a
b
b
b
a
a
a
n
n
n
e
e
e
l
l
l
e
e
e


t
t
t
u
u
u
r
r
r
i
i
i
s
s
s
t
t
t
i
i
i
c
c
c
e
e
e
sunt structuri de cazare turistică de
ă, situate în staţiuni balneoclimaterice sau în alte zone şi localităţi de interes turistic,
dependente în cadrul unor staţiuni sau z

42
Vilele turistice, bungalourile şi pensiunile turistice se constituie ca structuri de primire turistică cu funcţiuni de cazare
turistică distincte, pentru fiecare clădire în parte, chiar dacă au o recepţie comună la mai multe vile, bungalouri sau pensiuni.
Căsuţele care nu sunt complementare la un alt tip de structură de primire turistică cu funcţiuni de cazare turistică şi au o
recepţie comună constituie o structură de primire turistică “unitate tip căsuţă” şi se prezintă distinct.
Nu se cuprind în structurile de primire turistică cu funcţiuni de cazare turistică:
o structurile de primire folosite în exclusivitate de posesori sau chiriaşi, pe o durată mai mare de un an, indiferent de clasificarea
acestora;
o locuinţele secundare ale populaţiei, utilizate în scopuri turistice în mod exclusiv de posesorii acestora;
o căminele, internatele şcolare pe perioada anului şcolar;
o unităţile spitaliceşti ( cu excepţia sanatoriilor şi altor spaţii similare ce practică în mod exclusiv activităţi turistice);
o vagoanele dormitor;
o adăposturile şi refugiile montane şi similare;
o bărăcile şi dormitoarele pentru muncitori, căminele de bătrâni şi casele de copii.
Capacitatea de cazare turistică existentă (instalată) reprezintă numărul de locuri de cazare de folosinţă turistică
înscrise în ultimul act de recepţie, omologare sau clasificare al structurii de primire turistică, exclusiv paturile suplimentare care se
pot instala în caz de necesitate. Numărul de locuri a fost determinat pentru structurile existente la 31 iulie din anul respectiv (
inclusiv unităţile cu mai puţin de 5 locuri-pat ), aflate în stare de funcţionare. Locurile aferente structurilor de primire turistică cu
funcţiuni de cazare turistică complementare ( căsuţe, terenuri de campare, ş.a.) la o structură de primire turistică de bază ( hotel,
motel, camping etc) sunt cuprinse la structura de primire turistică de bază.
Capacitatea de cazare turistică în funcţiune ( exprimată în locuri-zile ) reprezintă numărul de locuri de cazare puse la
dispoziţia turiştilor de către structurile de primire turistică, ţinând cont de numărul de zile cât acestea sunt deschise în perioada
considerată. Se exclud locurile din camerele sau structurile închise temporar din lipsă de turişti, pentru reparaţii capitale sau
pentru alte motive.
U
U
U
A
A
A
c
c
c
t
t
t
i
i
i
v
v
v
i
i
i
t
t
t
a
a
a
t
t
t
e
e
e
a
a
a


d
d
d
e
e
e


c
c
c
a
a
a
z
z
z
a
a
a
r
r
r
e
e
e


t
t
t
u
u
u
r
r
r
i
i
i
s
s
s
t
t
t
i
i
i
c
c
c
ă
ă
ăSosirea unui turist se înregisrează când o persoană este înscrisă în Registrul structurii de primire turistică cu funcţiuni de
cazare turistică, pentru a fi găzduită una sau mai multe nopţi. Acest indicator cuprinde toate persoanele (români şi străini) care
călătoresc în afara localităţilor în care îşi au domiciliul stabil, pentru o perioadă mai mică de 12 luni şi stau cel puţin o noapte într-o
structură de primire turistică în zone vizitate din ţară; motivul principal al călătoriei este altul decât acela de a desfăşura o activitate
remunerată în locurile vizitate. În fiecare structură de primire turistică cu funcţiuni de cazare turistică se socoteşte o singură sosire
pe turist, indiferent de numărul de înnoptări rezultate din şederea sa neîntreruptă.
Înnoptarea este intervalul de 24 ore, începând cu ora hotelieră, pentru care o persoană este înregistrată în evidenţa spaţiului
de cazare turistică şi beneficiază de găzduire în contul tarifului aferent spaţiului ocupat, chiar dacă durata de şedere efectivă este
inferioară intervaluilui menţionat, indiferent dacă fizic este prezentă sau nu în cameră.
Înregistrarea turistului străin care este cazat într-o structură de primire turistică cu funcţiuni de cazare turistică se face după
ţara sau zona geografică de reşedinţă a acestuia.
Indicii de utilizare netă a capacităţii de cazare turistică în funcţiune exprimă relaţia între capacitatea de cazare turistică
în funcţiune şi utilizarea efectivă a acesteia de către turişti, într-o perioadă determinată. Se calculează prin raportarea numărului de
înnoptări realizate, la capacitatea de cazare turistică în funcţiune, din perioada respectivă.
Durata medie a şederii se calculează prin împărţirea numărului de înnoptări realizate, la numărul de sosiri ale turiştilor.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful