You are on page 1of 4

Potřeba vize krajiny a strategie

vývoje krajiny v ČR na počátku
21. století
Josef Fanta
Katedra ekologie PřF JčU České Budějovice
jfanta@gmail.com
Kulturní – historická –
estetická dimenze
Přírodní –
ekologická dimenze
Ekonomická –
uživatelská dimenze
Identita
Kvalita
Trvalá udržitelnost
Kulturní vztah ke krajině?
Kulturní – historická –
estetická dimenze
Přírodní –
ekologická dimenze
Ekonomická –
uživatelská dimenze
Identita?
Kvalita?
Trvalá udržitelnost?