U organizaciji Građevinskog fakulteta Univerzi

-
teta “Džemal Bijedić” u Mostaru i Društva za
geotehniku BiH u Mostaru će u petak, 20. lipnja s
početkom u 10 sati započeti znanstveno-stručni
skup “GEO-EXPO 2014.”.
Dobre vijesti
Sead Pašić,
rektor Univerziteta “Džemal Bijedić”
• Piše: Selma Dandić
• mostar@dnevni-list.ba
Stambeno–poslovni ko -
mpleks “Kapetanovina” je
elitno, luksuzno i jedinst-
veno naselje u gradu Mo-
staru, a čiju izgradnju vrši
renomirana građevinska
tvrtka “MO-HAUS”. Nas-
elje “Kapetanovina” gradi
se u Starom gradu, udaljeno
nekoliko metara od Starog
mosta, Neretve i Radobolje,
u zaštićenoj UNESCO-voj
zoni. Projekt izgradnje nas-
elja u potpunosti se uklapa
u staru jezgru grada i zado-
voljava sve propise i zakone
Federalnog ministarstva za
zaštitu spomenika BiH.
Kvaliteta gradnje
Zoran Husković, uspješni
hercegovački gospodarst-
venik u Njemačkoj, vlasnik
tvrtke “MO-HAUS” i nas-
elja “Kapetanovina”, ističe
kako je “Kapetanovina”
idealan poklon za grad koji
voli, poklon koji će ostati iza
njega. U vrijeme ekonomske
krize, Zoran je odlučio gra-
diti jedno od najsuvremeni-
jih i najluksuznijih naselja u
Starom gradu, a sve po viso-
kim standardima i koristeći
najsuvremeniju opremu i
tehniku, ulažući u izgradnju
samo najkvalitetnije materi-
jale. Naselje “Kapetanovina”
visokom kvalitetom gradnje,
modernim unutrašnjim i
orijentalnim vanjskim diza-
jnom stambeno-poslovnog
kompleksa na ovaj način
postavlja standarde koje
bi trebali slijediti svi inves-
titori u Hercegovini. “Puno
ljudi mi je reklo da je ovo je-
dan jako smio projekt i ja se
slažem, ali najljepši dio gra-
da Mostara je Stari grad koji
zaslužuje imati jedno elitno
naselje kakvo je ‘Kapetano-
vina’. Zaštićena UNESCO-
va zona zbog svoje ljepote
i ljepote Starog mosta te
drugih kulturno-povijesn-
ih spomenika predstavlja
najprivlačnije i najsigurnije
mjesto za život”, ističe Zoran.
Kompleks “Kapetanovina”
iako je smješten u starom
dijelu grada, ipak se nalazi
u mirnom dijelu koji je idea-
lan za život. U neposrednoj
blizini naselja nalaze se:
škola, prodavaonice, am-
bulanta, pekarnice, hotel,
restorani, kafeterije, tržnica,
vrtić, banka, pošta te ostali
sadržaji koji upotpunjuju
vrhunsku kvalitetu življenja.
Pogled na Stari most
Miran Hadžiosmanović,
savjetnik pri izgradnji, ističe
da se pri izgradnji objekta
nije vodila briga koliko košta
materijal, bilo nam je bitno
da je kvalitetan, i da zado-
voljava uvjete moderne
gradnje.
“Koristili su se visoki
standardi, termo i zvučna
izolacija, visoki standardi
za otvore, koji su na cijelom
objektu s električnim role-
tama, nešto što se rijetko
nalazi danas u objektima.
Svi izvođači teže da gradnja
bude što jeftinija, pri izgrad-
nji naselja “Kapetanovina”,
naglasak je bio na kvaliteti
materijala. Svi radovi su iz-
vedeni po propisu i nije bilo
mjesta na kojem je investi-
tor htio uštedjeti”, rekao je
Hadžiosmanović.
Izuzetno lijepi, komforni
stanovi s velikom terasom
i prelijepim pogledom na
Stari grad, Stari most i ri-
jeku Neretvu uvrštavaju
naselje “Kapetanovina” na
listu najpoželjnijih. Prva
faza izgradnje stambeno-
poslovnog kompleksa je
završena, a 17 stanova
odlikuje visoka kvaliteta
gradnje, moderan dizajn,
videonadzor, alarm i fizičko
osiguranje, prelijep pogled
na Stari grad i Stari most,
priključci na sve postojeće
komunalne infrastrukture te
zelena površina. Stanovi su
u prodaji, cijena jednog me-
tra kvadratnog iznosi 2350
KM, a u cijenu je uključen
PDV. Ako želite samo na-
jbolje za sebe i svoju obitelj
i ako Vam je bitna kvaliteta
gradnje i funkcionalnost
prostora za život, onda je
naselje “Kapetanovina” Vaš
pravi izbor.
Stambeno–poslovni kompleks
“Kapetanovina” je elitno, luksuzno i
jedinstveno naselje u gradu Mostaru
U Mostaru uskoro luksuzno naselje uz obalu Neretve
“KAPETANOVINA”
IDEALAN POKLON MOSTARU
12
Mostar
Dnevni list
Petak • 20. 6. 2014.
Riječi stanara:
Jasminka Krpo, prva stanar-
ka koja je uselila u zgradu,
ističe kako je zadovoljna
kvalitetom stana i samom
lokacijom na kojoj je smješte-
no naselje “Kapetanovina”.
“Predivno je ovdje, kao prvo,
nije bučno, zvučna izolacija je
fantastična kao i termo izo-
lacija. Posebno mi se svidjela
mogućnost da sama mogu
izabrati pločice, boju otvora i
vrata. Zaista sam oduševlje-
na”, ističe Jasminka. “Veoma
smo zadovoljni, doselili smo
prije sedam dana. Mirno je,
idealno je za obiteljski život,
a i djeca su oduševljena.
Kvaliteta je vrhunska i to nam
je pri izboru stana bilo jako
bitno. Naravno, važna je i
blizina samog središta grada,
sve nam je blizu”, ističe Adisa
Gačanović Magnussen.
Adisa Gačanović-Magnussen
Objekt će uskoro biti otvoren
Kapetanovina nudi luksuzan smještaj
Ovo je jedinstven projekt u Mostaru
Miran
Hadžiosmanović
Jasminka
Krpo
F
o
t
o
:

Ž
.
M
i
l
i
č
e
v
i
ć

i

M
.
Z
o
v
k
o