P. 1
תכניית פסטיבל הקולנוע ירושלים 2014

תכניית פסטיבל הקולנוע ירושלים 2014

|Views: 15,125|Likes:
Published by JerCin
תכניית פסטיבל הקולנוע ירושלים 2014 המלאה
כל הסרטים, כל האירועים
תכניית פסטיבל הקולנוע ירושלים 2014 המלאה
כל הסרטים, כל האירועים

More info:

Published by: JerCin on Jun 26, 2014
Copyright:Traditional Copyright: All rights reserved

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/30/2014

pdf

text

original

1 www.jff.org.

il
10-20/ 7/14
*
9377 / תונרקהה חול / םיעוריאה / םיטרסה
יארוקל דחוימ ףסומ
:גיצהל םיאג UCM-ו גניק דטיינוי יטרס
םילשוריב עונלוקה לביטספ החיתפה טרס
תיגיגח החיתפ
20:00 העשב ילויב 10 ,ישימח םוי
דלפנסאה לירמ ש"ע ןטלוסה תכירב
19:00-מ להק תסינכ
GALA OPENING
THURSDAY JULY 10th AT 8:00 PM
SULTAN'S POOL – MERRILL HASSENFELD AMPHITHEATER
SEATING BEGINS AT 7:00 PM
:םיסיטרכ תשיכרל TICKETS: *9377
:גיצהל םיאג UCM-ו גניק דטיינוי יטרס
םילשוריב עונלוקה לביטספ החיתפה טרס
תיגיגח החיתפ
20:00 העשב ילויב 10 ,ישימח םוי
דלפנסאה לירמ ש"ע ןטלוסה תכירב
19:00-מ להק תסינכ
GALA OPENING
THURSDAY JULY 10th AT 8:00 PM
SULTAN'S POOL – MERRILL HASSENFELD AMPHITHEATER
SEATING BEGINS AT 7:00 PM
:םיסיטרכ תשיכרל TICKETS: *9377
4
*
9377
"םידקור םיברע" :החיתפה טרס
.עושק דייס לש וירפס יפ לע ,סילקיר ןרע לש וטרס
.קנע ךסמ לע םיטרסהמ היווח
ןטלוסה תכירב ,19:30 ,10.7
םישדח םיטרס ,םירטסאמה
*
קוד יק םיק ,"סויבומ"
*
דווטסיא טנילק ,"זיוב יזר'ג"
*
םיבלכ"
*
הזסרוקס ןיטרמ ,"סומלופ לש םינש 50"
*
ןמזייו קירדרפ ,"ילקרבב"
*
גנאיל גנימ יאסט ,"םיטטושמ
.יקסבורודוח ורדנחלא ,"תואיצמה לוחמ"
*
"הלועה חורה" :הליענה טרס
ינפיה היצמינאה ןואג לש הנורחאה תפומה תריצי
.יקזאימ ואיה
1 קטמניס 21:30 ,19.7 / 22:00 ,17.7
תווהתהב ןחלופ :הלילה ךות לא עונלוק
םיבמוז
*
היזנודניאב ןשקא
*
הילרטסואב המיא
*
הרוטטקיד
*
דנלטוקסב תיסקס תירזייח
*
הניטנגראב
.םישנ ידיב תטלשנה
:הקיתעה ריעב עונלוק תוליל
תומוחה ןיב תואקתפרהו ןשקא
תנרקהו תואטמסב חרי רואל םירויס :םגו
.(40 דומע 'ר) ופי רעש לע ןויכראה תורצוא
.םילשורי חותיפל תושרה תוסחב
.תישפוח הסינכה ,20:30 ,13-15.7
טלאק יטרס ןותרמ
הנושארה הנחתה םחתמב
םירועישו תואצרה ,היפוסמניס :םגו
ףותישב .עונלוקה םלועמ םייחל
.(39 דומע 'ר) השדחה סילופורקא
.תישפוח הסינכה ,20:30 ,11-19.7
תויח תועפוה :הליל־ידניא
קטמניסה תניגב ברע ידמ
,םיריעצה םיילקיסומה םיבכרהה בטימ
הבוהצ תללוצ ,השדח חור ףותישב
.(תונרקה חול 'ר) הקיסומל הימדקאהו
תישפוח הסינכה
גיצמ 31-ה עונלוקה לביטספ
5 www.jff.org.il
תונמא שגופ עונלוקהשכ

*
הניווב תונמאל ןואיזומהו ידנלוהה םואיזומסקיירה לש םיעלקה ירוחאמ
*
םיילכירדא םינוקייא לא דממ תלתב עסמ
.תיטסינרדומה תולכירדאה לש דחכנה םלועה
*
רויד הנפואה תיבל סנומיס ףאר לעה-בצעמ לש ותסינכ
םילשוריל העיגמ ימואלניבה עונלוקה תרמצ
("ארפה ירוצי ץרא") ב"הרא ,זנו'ג קייפס םע םישגפמו ןמא תותיכ ,תואנדס
*
הירטסוא ,לדייז ךירלוא
*
("םידעצ העבש") האירוק םורד ,קוו ןא'צ קראפ
*
,טמאמ דיוויד
*
("םירחא לש םייח") הינמרג ,קדג הניטרמ
*
("ןדע ןג")
.("םיימעפ לצלצמ רוודה") ב"הרא
ונבהאש תוקיסאלקה
טניבקה" דעו סרדנו םיו לש "ססקט ,זירפ"מ
*
ןושיק םירפא לש "יתבש חלאס" דעו ייר סלוקינ לש "םירוענה דרמ"מ
ימלועה עונלוקה בטימ
*
Shame on Us דמצהו ןונד היאמ םע היח תינורטקלא הקיסומ יווילב "ירגילק ר"ד לש
.ילטיגיד רוזחש טקיורפב
םידליה יטרס םע תיעונלוק הגיגח
.(37 דומע 'ר) םלועב םיבוטה
לע לאידנומה רמג
חרי רואל קנע ךסמ
קטמניסה תניג ,22:00 ,13.7
החפשמה לכל לביטספ
םלועב םיבושחה םילביטספה לש םילודגה םיחצנמה
סרפה ,"םיאלפה"
*
ןילרבב "בהזה בד" סרפ ,"קד חרק ,רוחש םחפ"
*
היצנווב "בהזה הירא" סרפ ,"שודק שיבכ"
,"םינבנבל"
*
ןאקב "םיאמבה לש םייעובש" יסרפ לכ ,"ןושאר טבממ הבהא"
*
ןאקב םיטפושה רבח לש לודגה
.סנדנאסב ןושארה סרפה ,"םדא גורהל"
*
היצנווב םירקבמה סרפ ,"הווחב םוט"
*
ןילרבב םירוכיבה סרפ
זנו'ג קייפס
6
*
9377 6
לביטספב םיעוריאו םישגפמ
Screen Daily Jerusalem
עונלוקה ןיזגמ :לארשיב הנושארל
לביטספה תריזמ חוודמ יתרקויה
.תוימוי תורודהמב
םינעוצקמל קר אל
םלשומ רליירט םירצוי דציכ
*
עונלוקה תיישעת יריכב םע םישגפמו תואנדס
.יתונמאה עונלוקב תוידיתע תומגמ
*
םילביטספה םלועב ןעונלוקל ךירדמה
*
.תישפוח הסינכה ,קטמניסהו ןסנה תיב ,16.7
JFF.Industry@gmail.com :המשרהל
זנו' ג קייפס םע ןמא תתיכ
15 לגרל ,"'ץיבוקלמ ןו'ג תויהל" טרסה תנרקה
רקסואה הכוז יאמבה םע שגפמו ,ותאיציל םינש
.("ארפה ירוצי ץרא" ,"איה" ,"ןשייטפדא")
1 קטמניס ,17:00 ,16.7
תמוצב תונמא
עונלוקו ואדיו תונמאל תורחתה
ןמרקא לטנש לש הכורעת ,ינויסינ
,התומעמ הידמו תונמאל זכרמב
.ןיפירג 'גרו'ג רוטמינאה םע שגפמ
ןאיויוו הקנמ-הלס תצובק :םירצוא
.יקסבורטסוא
תישפוח הסינכה ,ןסנה תיב
רדי' גנירפ
יאמצעה עונלוקה תורחת
לארשי לש יביטנרטלאה
לוהוכלאו הקיסומ יווילב
.הלילה ךות לא
,20:00-מ לחה ,17.7
קטמניסה תניג
2014 םילשורי טניופ'ציפ
יטרס םודיקל 9-ה גני'ציפה סנכ
םילארשי עונלוק ירצויו הלילע
.חותיפב תוקפהל
,םיננאש תונכשמ ,14-15.7
תישפוח הסינכה
7 www.jff.org.il
2.0 תשרב םירצוי made for web
דרשמו Youtube ,םיקיפמה דוגיא סנכ .לטיגידה םלועב תונשדחו הריצי
.היזיוולטו עונלוק ,הידמ-וינ ירצויל הלכלכה
סנכה רתאב המשרהב םולשת אלל הסינכה ,הפאזה ןודעומ ,17.7
יתבמ עונלוקה תומגמ תורחת רמג
.ץראה יבחרב רפסה
.םיפתתשמ 125
.יגביא הנאד :החנמ
1 קטמניס ,12:00-18:00 ,10.7
הריבל הלוע תועש 48
.םילשוריב רצקה טרסה תקפה תורחת רמג .םידדומתמ 70 ,תוממי יתש
3 קטמניס ,20:30 ,19.7 .2 ץורע ,ןייטשנרוב בדנ :החנמ
םילשורי תימואלניבה עונלוקה תממח
םס ש"ע עונלוקל ס"היב לש 3 'סמ הממחב םלועהמ םיריעצה םירצויה בטימ
."םידקור םיברע" תקפה לע סילקיר ןרעו עושק דייס םע שגפמ .לגיפש
תישפוח הסינכה ,םיננאש תונכשמ ,11.7
ץוחבמ טבמ ,םינפבמ טבמ
עונלוק לע 3-ה ימואלניבה סנכב ןייד יסאל הווחמ
תפקתשמ איהש יפכ יאמבה לש ותומד .ירטנמוקוד
.עונלוקה ךסמ לע
תישפוח הסינכה ,םיננאש תונכשמ ,16.7
8
*
9377
ילש הדלי 10%
10% My Child
,תירבע | תוקד 84 | 2014 לארשי | ןוא-רב ירוא
תילגנאבו תירבעב תויבותכ
,הלש אמא לש שדחה רבחה ,וקינ .עבש תב קר ינארפ
אוצמל בייח וקינ ,ינארפ לש אמא םע תויהל ידכ .26 ןב
ובש עגרהמ .הדליה לש הבל תא םג שובכל ךרדה תא
תטימב התמהדתל וקינ תא הלגמ ינארפשכ ,םישגפנ םה
.אונשלו בוהאל ,רדתסהל םיחרכומ םה ,הירוה
םירצויה דמעמב
2ז קטמניסה תניג 20:30 17.7
.רדי'גנירפד
םימי 24
24 Days
| תוקד 110 | 2013 תפרצ | ידקרא רדנסכלא
תירבעבו תילגנאב תויבותכ ,תיתפרצ
עקר לע הנועו ףטחנ רשאכ 23 ןב היה ימילח ןליא
בקוע טרסה .םימלסומ םינוציק לש היפונכ ידיב ימשיטנא
תרוקיב חתומו ,יגארטה הפוסל דע ,הפיטחה ילוגלג רחא
דוביע .תיאזירפה הרטשמה לש הדי ןויפר לע תבקונ
.ימילח תור םאה לש הרפסל יעונלוק
69ה רדמס בל 13:00 12.7
180א 1 קטמניס 10:00 16.7
.תידוהיה היווחהד
המישוקופ לע םיטבמ 36
36 Views of Fukushima
| 2014 ןפי/לארשי | ןמלמ זוע הווד ,ארפק לכימ
תויבותכ ,תירבעו תילגנא ,תינפי | תוקד 85
תילגנאבו תירבעב
םימשר ףסוא .המישוקופב םירוכה ןוסא רחאל ןפיב עסמ
,השלוח-חוכ ,החכיש-ןורכיז ,ןויקינ-םוהיז לש רובש
,הרתסה-הפישח ,תוומ-םייח ,ץמוא-דחפ ,דיתע-רבע
.םינפי ,הזה הרקמב .םדא ינב - הלא לכ ןיבו .רקש-תמא
םירצויה דמעמב

57ג 3 קטמניס 15:30 12.7
.ידועית ילארשי עונלוקד .שנאלב טראקד .םירטסאמד
הקיתש לש םימי 40
40 Days of Silence
/ןטסיקבזוא/דנלוה | הבוליאמסיא טדואס
,תיקבזוא | תוקד 88 | 2014 תפרצ/הינמרג
תילגנאב תויבותכ
לש יתרוסמ רדנ תלטונ ,הריעצ תיקבזוא ,הקיביב
רפכב התבס לצא ררוגתהל תרבועו םוי 40 ךשמל הקיתש
ןיב חתמה לע הפהפי יביסרפסקא טרס .םירהב דדובמ
השאה דיקפתל תישנ תואמצע ןיבו המדקל תרוסמ
.תיתרוסמה הרבחב
80ב 2 קטמניס 09:45 13.7
286ב 2 קטמניס 11:45 19.7
סומלופ לש םינש 50
The 50 Year Argument
| 2014 ב"הרא | יקסדט דיוייד ,הזסרוקס ןיטרמ
תילגנא | תוקד 97
הירוטסיהה רחא םיבקוע יקסדט דיויידו הזסרוקס ןיטרמ
םטרס אשומ לש תיתוברתהו תיטילופה ,תיתורפסה
- "The New York Review of Books" ,שדחה ידועיתה
דסונש ,ב"הרא לש ליבומה ילאוטקלטניאה תעה בתכ
הירוטסיהה בוציעב עירכמ דיקפת קחישו הנש 50 ינפל
.תיאקירמאה
195ג 3 קטמניס 14:30 16.7
233ג 3 קטמניס 19:15 17.7
' 71

,תילגנא | תוקד 100 | 2014 הינטירב | 'גנאמד ןאי
תירבעב תויבותכ
לייח עיגמ ,דנלריאב ימינפה ךוסכסה לש ואישב ,1971-ב
לש םירוזאל תקלוחמה ,טספלבל ותדיחי םע ריעצ ילגנא
קשנהשכ ."םיניוע" םילותק לשו "םינמאנ" םיטנטסטורפ
ךא ,בנגה תובקעב ףדרמל אצוי אוה ףטחנ ותימע לש
.ביואה חטש קמועב הרהמב ומצע אצומ
47א 1 קטמניס 22:00 12.7
144ו 11 יטיס המניס 22:30 14.7
.הלאגד
Congo Beat the Drum
| 2014 הקיימ'ג/לארשי | רגת (אתבלכ) לאירא
תירבעב תויבותכ ,תירבעו תילגנא | תוקד 58
תילגנאבו
דיחי טעמכ דועית םג אוהש ונימב דיחי ילקיסומ עסמ
הקוחרה ,הקיימ'ג לש תיתימאה תיתרתחמה הקיזומל
םיפוח ,םילקד לש יביראקה פיטואירטסהמ רוא תונש
םיאקיזומ ינש לש םמולח תמשגה .ילראמ בובו םיבהזומ
ךלוה םלוע ךות לא הרידנ הצצהל םיכוזה םייוושכע
םירצויה דמעמב .קבאו ןשע ייוטע םילילצ לש דחכנו
267ג 3 קטמניס 13:30 18.7
The Go Go Boys
,תירבע | תוקד 85 | 2014 לארשי | הילדמ הליה
תילגנאב תויבותכ ,תיתפרצו תילגנא
םרויו ןלוג םחנמ וקיפה יאקירמאה םולחה רחא ףדרמב
תרבחל וכפהו דווילוהב םיטרס 300-מ רתוי סובולג
יעטק בוליש ךות .םלועב הליבומה תיאמצעה םיטרסה
הכובסה םיסחיה תכרעמ תא טרסה ןחוב םירידנ ןויכרא
תימואלניב החלצהל ואיבה םיבלושמה םהיתוחוכש ימ לש
םירצויה דמעמב .םתליפנל םג ךא ,תספתנ יתלב
59ג 3 קטמניס 19:00 12.7
.ידועית ילארשי עונלוקד .ידועית ילארשי עונלוקד
10
*
9377
הבמס וא
O Samba
| תוקד 82 | 2014 הינמרג/ץייווש | ושאג 'זרו'ז
תילגנאב תויבותכ ,תיזגוטרופו תיתפרצ
לע תואשילקה דגנ אצוי ושאג 'זרו'ז טסירטנמוקודה
וניטרמ רמזהו ןיחלמה תרזעבו ,תיאליזרבה הבמסה
דוקירמ רתוי הברה איה הבמסה יכ ונל הארמ הליו הד
,הפש ,הלימ םג איה הבמסה ;תינתוואת ןגא תעונתו
.םייח ךרד - תורחא םילימב וא ,טסקט
63ד 4 קטמניס 11:15 12.7
237ד 4 קטמניס 14:30 17.7
.שנאלב טראקד
.שנאלב טראקד
.שנאלב טראקד
םירצקה םיטרסה :2014 רקסוא
Oscars 2014: The Shorts
תיניפ ,תינד ,תיתפרצ ,תידרפס | תוקד 97
תילגנאב תויבותכ ,תילגנאו
תשמח תא לודגה ךסמה לע תוארל תימעפ-דח תונמדזה
הנשה םידמעומ ויהש םירצקה םייתלילעה םיטרסה
עגר" ,"ינא יתייה אל הז" :תיאקירמאה הימדקאה סרפל
סרפ תא ףרגש) "םוילה" ,"לכה תדבאמ ינאש ינפל
."ןמרוו תייעב"ו "?לכהב לפטל תבייח ינא" ,(רקסואה
28ד 4 קטמניס 10:15 11.7
273ד 4 קטמניס 16:30 18.7
.תודחוימ תונרקהד
עייסמ וגא
Auxiliary Ego
,תירבע | תוקד 88 | 2014 לארשי | רדיק ןרע
תילגנאב תויבותכ
םע ךלשוהו קנע תנגפה ךלהמב רצענ ןונמאש הלגמ יקימ
איה .תועיצקב רצעמ הנחמל לאמש יליעפ תואמ דוע
הווקתב ,בשומב ןיראק לש התיבל התוחא םע תעסונ
ןיראק ךא .הל עייסל ידכ הירשקב שמתשהל לכות וזש
...תונססה העיבמ
2ז קטמניסה תניג 24:15 17.7
.רדי'גנירפד
ןוגה םדא
The Decent One
| תוקד 96 | 2014 הירטסוא/לארשי | אפאל הסנו
תילגנאבו תירבעב תויבותכ ,תינמרג
רתויב תוירזכאהו תוטלובה תויומדה תחא לש ןקויד
םינמוי ,םיבתכמ תואמ תועצמאב .ישילשה ךיירה לש
רשפאמ טרסה ,וארנ אל םלועמש םיישיא םימולצתו
וחומ ירותסמ לא החונ אל םיתעלו תידוחיי הפישח
סאה דקפמ ,"יפוסה ןורתפה לכירדא" לש וייח תודלותו
םירצויה דמעמב .רלמיה ךירנייה ,סא
198ג 3 קטמניס 21:00 16.7
.ידועית ילארשי עונלוקד
.ידועית ילארשי עונלוקד
:ןואפ לש םיירהצה רחא
רלק הל ליקנט
Afternoon of a Faun: Tanaquil Le Clercq
תילגנא | תוקד 91 | 2013 ב"הרא | יקסריוב יסננ
הזומו הלוע תבכוכ ,תצרענ הנירלב התיה רלק הל ליקנט
םור'גו ןישנלב 'גרו'ג םיידגאה םיפרגואירוכה ינש לש
איה ,התליהת אישבו 27 תב התיהשכ ,1956-ב .סניבור
הדקר אל איה .הפוג לכב תקתושמ הרתונו וילופב התקל
.םויה דע הרופיס ידיב ףודר טלבה םלועו ,רתוי
98ד 4 קטמניס 22:00 13.7
262ב 2 קטמניס 17:45 18.7
ןומהה שיא
The Man of the Crowed
95 | 2013 ליזרב | שייראמיג ואק ,זמוג ולסרמ
תילגנאב תויבותכ ,תיזגוטרופ | תוקד
,וגרמ םע רשק םקור ,םנפומו דדוב רטק גהנ ,לנבוי
שמשל לנבוימ תשקבמ וגרמשכ .תבכרה תנחתב תיחקפ
הילא חתפיהל ץלאנ אוה ,תברקתמה התנותחב דעכ
תדוקנכ ופ ןלא רגדא לש רצקה ורופיס .רתוי טעמ
.ישונא רשקל ההימכו תודידב לע בלל עגונ טרסל אצומ
יאמבה דמעמב
15ב 2 קטמניס 11:30 11.7
65ד 4 קטמניס 15:45 12.7
רבמבונ רבוטקוא
October November
| תוקד 114 | 2014 הירטסוא | ןמליפש ץוג
תילגנאבו תירבעב תויבותכ ,תינמרג
"המקנ" םדוקה וטרסש ,ןמליפש ץוג ירטסואה יאמבה
רזוח ,רקסואל דמעומ היהו תימואלניב הליהתב הכז
לע ,קירבהל קחושמו אילפהל םלוצמה שדח טרס םע
םרוגה ,הירטסוא לש םירהה בלב יתחפשמ דוחיא תודוא
.חטשה ינפ לע ףוצל רבעה תודוסל
4ב 3 קטמניס 22:00 10.7
263ב 2 קטמניס 19:45 18.7
.המרונפד
רדענה לאה
The Absent God
,תירבע | תוקד 68 | 2014 לארשי | ןור םרוי
תילגנאב תויבותכ ,תיתפרצ
האמב םיפוסוליפה ילודגמ ,(1906-1995) סניול לאונמע
דומלתה תמכוחל האושה יחקל ןיב בליש ,20-ה
לש יטאמתה וקב דקמתמ טרסה .תיברעמה היפוסוליפלו
בלכ תוישונאה םינפה תא גיצמו ,"הקיטפואכ הקיתא"
יטנבלרה ילסרבינוא רסמ תלעב תידוהי הקיתא לש הבל
םירצויה דמעמב .דימתמ רתוי ילוא םויכ
119ב 2 קטמניס 18:00 14.7
.תידוהיה היווחהד
וקורט לא
El Truco (The Trick)
| תוקד 50 | 2014 לארשי | ןוזניול היליסס
תילגנאבו תירבעב תויבותכ ,תידרפס
תועצמאב ןורכיזו דועית לש תולאשב קסוע טרסה
דעיתש ,היבא לש ןויכרא ימוליצו תרצויה תמלצמ
קוריפ ךילהת ללוכ ,וייח ךלהמ תא תויביססבואב
רופיסה ךותמ .ןנוכמ יגארט עוריא ואישש החפשמה
,םירקש ,תואיצמ לש תוילאבולג תויגוס תולוע יתחפשמה
םירצויה דמעמב .ןורכיזו דועית
231ג 3 קטמניס 14:45 17.7
11 www.jff.org.il
ילארשיה עונלוקה ןרק
03-5625992 :סקפ 03-5628180 :לט / 6701614 ביבא לת ,12 תידוהי תורדש
www.filmfund.org.il info@filmfund.org.il
לביטספב ילארשיה עונלוקה ןרק
2014 םילשורי עונלוקה
THE ISRAEL FILM FUND
AT THE JERUSALEM FILM FESTIVAL
םידקור םיברע
DANCING ARABS
החיתפ טרס
רדי׳גנירפ
ילש הדלי 10%
10% MY CHILD
ןפיצרמ לש םיחרפ
MARZIPAN FLOWERS
תימשר תורחת
גרוב
SELF MADE
לש טפשמה - טג
םלסמא ןאיויו
GETT: THE TRIAL OF
VIVIANE AMSALEM
ןקז ןב
BEN ZAKEN
םימודא םילע
RED LEAVES
facebook.com/israelfilmfund
12
*
9377
ריינ קדהמ לש הימוטנא
Anatomy of a Paper Clip
,תינפי | תוקד 99 | 2013 ןפי | הדקיא הריקא
תילגנאב תויבותכ
הנדסב לעופ גיצמה ,םינפיה םעה ירופיסל ינרדומ דוביע
השא אצומו ותרידל עיגמש ריינ יקדהמ רוצייל תיתיב
.ההוזמ אל ןוזמ תלכואו תרכומ אל הפש תרבדמה
התכזש ,ירוקמו ןנער לוק הגיצמה תידרוסבא הידמוק
.םדרטור לביטספב רמנה סרפב
5ד 4 קטמניס 18:30 10.7
205ד 4 קטמניס 22:00 16.7
אוה אל ינא
I'm not Him
/הינמרג/תפרצ/היקרוט | ולגומילסריפ ןופייט
תירבעב תויבותכ ,תיקרוט | תוקד 124 | 2013 ןווי
תילגנאבו
הנושמ םיסחי תכרעמ חתפמ ,דדובתמו יחצנ קוור ,טאהינ
ודצל דובעל הלחהש הפהפי הריעצ םע תרכממ ךא
.אלכב בשויה ןיירבעל האושנה ,םילוחה תיב חבטמב
ןושארה סרפהו אמור לביטספב טירסתה סרפ הכוז
.לובנטסיא לביטספב
55ג 3 קטמניס 10:30 12.7
181א 1 קטמניס 12:15 16.7
ילקרבב
At Berkeley
| תוקד 244 | 2013 ב"הרא | ןמזייו קירדרפ
תילגנא
ןרקסמ ימדקא דסומל ילקרב תטיסרבינוא תא ךפוה המ
הסנמ ןמזייו קירדרפ קנעה טסירטנמוקודה ?ךכ לכ
דחא רחא בקועה קתרמ טרס םע הלאשה לע בישהל
דסומ - ב"הראב רתויב םיקשחנה דומילה תודסוממ
.תירוביצ הלכשהו הרקוי ןיב בלשל חילצמה ידוחיי
97ד 4 קטמניס 17:30 13.7
300ד 4 קטמניס 11:30 19.7
תונמאל הלהבה
The Art Rush
תילגנא | תוקד 86 | 2013 תפרצ | רומל ןאירמ
תילגנאב תויבותכ ,תיתפרצו
,םינוילימ תורשעב תורכמנ תונמא תוריצי ובש ןדיעב
םלוע - רקיעב אל םא - םג אוה תונמאה םלוע יכ רורב
יזכרמ ןיב םלוע קבוח עסמל ונתוא חקול טרסה .יקסע
תא חצפל ןויסינב םוחתה לש חתפמה תויומדו תונמאה
.הזה בכרומה הדשה
33ד 4 קטמניס 19:30 11.7
170ד 4 קטמניס 22:00 15.7
ילר'צ לש ץראה
Charlie's Country
| תוקד 108 | 2014 הילרטסוא | רה הד ףלור
תירבעב תויבותכ ,תילגנא
הד ףלור יאמבל רבוח ליליפלוג דיוייד יני'גירובאה ןקחשה
תיתרוסמ הליהקב יחה רבג םלגמו ,תישילשה םעפב רה
.םיימוקמה ייחב ףרה אלל תוברעתמש תויושרב קבאנו
העפוה שיגמ (טירסתה תביתכל ףתוש היהש) ליליפלוג
טבמ" תרגסמב קחשמה סרפב ותוא התכיזש תיזואוטריו
.ןאק לביטספב "םיוסמ
137ה רדמס בל 15:45 14.7
290ב 2 קטמניס 20:15 19.7
רייצ יתייהש ללגב
Because I Was A Painter
| תוקד 104 | הינמרג /תפרצ | טנגוק רפוטסירכ
תויבותכ ,תינלופו תינמרג ,תילגנא ,תיתפרצ
תילגנאב
םיגשומ םניא םייטתסא םיכרעו תיתונמא הארשה
טרסה ,םלואו .םייצאנה זוכירה תונחמ םע םירשקנה
ורציש םידוהי םינמא לש םרופיס תא איבמ הזה ידועיתה
ךא םלבסמ טלפמכ ,האושה ןמזב זוכירה תונחמב תונמא
.ורבעש תויווחה תא םיאבה תורודה ןעמל דעתל ידכ םג
95ד 4 קטמניס 14:00 13.7
202ד 4 קטמניס 15:45 16.7
.הלילה ךות לאד
קודבבה
The Babadook
| תוקד 92 | 2014 הילרטסוא | טנק רפינ'ג
תירבעב תויבותכ ,תילגנא
קיספמ אלו ,םעז תויוצרפתהמ לבוס עבשה ןב לאומס
,תוניצרב ךכל תסחייתמ אל ומא ."קודבב"ה לע רבדל
,םוקמ םושמ עיפוהש םידלי רפס הלגמ איהש רחאל ךא
אמש שושחל הליחתמ איה ,תונערופ םהל אבנמה
.םיכושחה תונורדסמב דש הזיא םהל ברוא תמאב
םלצה דמעמב
157ב 2 קטמניס 23:00 15.7
251ו 11 יטיס המניס 22:00 17.7
גרוב
Self Made
,תירבע | תוקד 89 | 2014 לארשי | ןפג הריש
תילגנאב תויבותכ ,תינמרגו תיתפרצ ,תיברע
ינשב ךא הביבס התואב תויח ,לכימו ןידאנ ,םישנ יתש
תונתמההו הרבחה יצחל תחת תרבקנ ןידאנ .תווצק
תא תדבאמ תינמאה תרפא וליאו ,םימוסחמב תוכשוממה
תועט .המצעמ הקוחר איה המכ שדחמ הלגמו ןורכיזה
תיתימאה ההימכב תעגלו ףלחתהל ןהל תמרוג שונא
םירצויה דמעמב .לובגה לש רחאה דצב ןהלש
184א 1 קטמניס 20:00 16.7
230ג 3 קטמניס 12:45 17.7
ילוק לא יאוב
Come to my Voice
| תוקד 105 | 2014 הינמרג / היקרוט | יבארק ןייסוח
תילגנאבו תירבעב תויבותכ ,תיקרוטו תידרוכ
לכ תא רסואו ידרוכ רפכ לע טשופ יקרוטה אבצה
הרואכלש המיחלה יעצמא תא אצמ אלש רחאל םירבגה
דיקפהל איה םררחשל הדיחיה ךרדהש םושמ .וב ורתסוה
התבס םע הנטקה ןאי'ג תאצוי ,קשנ ילכ םיקרוטה ידיב
.היבא תא ריזחהל עייסיש חדקא רחא םישופיח עסמל
יאמבה דמעמב
79א 1 קטמניס 21:45 13.7
118ב 2 קטמניס 15:30 14.7
.שפוחה חורבד
.תידוהיה היווחהד
.שנאלב טראקד .שנאלב טראקד
.שנאלב טראקד
.המרונפד
.םירטסאמד
.יתלילע ילארשי עונלוקד
13 www.jff.org.il
14
*
9377
ץוע ץראל הרזחב
Legends of Oz: Dorothy's Return
| תוקד 88 | 2014 ב"הרא | רייפ טנס ןד ,ןיפ ליו
ירבע בוביד
,לילחדה הידידי תא ליצהל ידכ ץוע ץראל תרזוח יתורוד
םייאמש ,עשרה רטס'ג לש וידימ חפה שיאו היראה
רזיו תא תשגופ איה ךרדב .תוטנוירמל םתוא ךופהל
םירזועש – ולמשרמה שיאו הניסרחה תכיסנ ,ףושניה
עסמ .דגרמזיאה ריעל החמשהו רדסה תא בישהל
.החפשמה לכל ילקיסומ תואקתפרה
74א 1 קטמניס 09:30 13.7
108א 1 קטמניס 09:30 14.7
.םידלי יטרסד
ןטקה תיבה
The Little House
,תינפי | תוקד 136 | 2014 ןפי | הדאמי י'זוי
תילגנאבו תירבעב תויבותכ
הייח תא ללוגמה סופא גיצמ הדאמי י'זוי ינפיה יאמבה
ובש עגרהמ לחה ,המלועל הכלה התע הזש השא לש
החפשמ לצא תתרשמכ דובעל הלחהו ויקוטל העיגה
הכיז טרסה .היינשה ע"החלמ לש התצירפ ברע ,הדימא
.ןילרב לביטספב תינקחשה סרפב יקורוק וראה תא
208ה רדמס בל 14:30 16.7
311ב 2 קטמניס 10:00 20.7
ןקז ןב
Ben Zaken
,תירבע | תוקד 85 | 2014 לארשי | םרוכ תרפא
תילגנאב תויבותכ
הלדגל ץלאנ ,יחורל ירוה דח בא ,(הדש זרילא) ימולש
ןיבל ויחא לש תויפיצה ןיב ןרמתל השקתמו ומא תיבב
ומאש רחאל .ותבל ותברק תא הפי ןיעב האור אלש ,ומא
בלב טילחמ ימולש ,החוורה תויושרל "םינישלמ" ויחאו
.תורדשב םידלי תיבל יחור תא חולשל דבכ
םירצויה דמעמב
112א 1 קטמניס 18:15 14.7
159ג 3 קטמניס 11:15 15.7
גאטנוס ןזוסל עגונב
Regarding Susan Sontag
תילגנא | תוקד 100 | 2014 ב"הרא | סטייק יסננ
,גאטנוס ןזוס לש הלעופו הייח לע ידועית טרס
.20-ה האמה לש םיטלובה םייתוברתה םינוקייאהמ
םיטסקט םג ומכ ,תונויארו ןויכרא ירמוח ,םימולצת ךרד
תוברתה תרקבמ לש התומד תפשחנ ,גאטנוס הבתכש
הכז טרסה .םויה דע ףרה אלל םידהדהמ היתונויערש
.הקביירט לביטספב חבשל ןויצב
207ה רדמס בל 12:30 16.7
285ב 2 קטמניס 09:45 19.7
טאגזוי לש זולבה
Yozgat Blues
| 2013 הינמרג/היקרוט | ןוקשו'ג ליזאפ טומחמ
תילגנאב תויבותכ ,תיקרוט | תוקד 93
ןודעומב עיפוהל ותדימלת םע אצוי קיתו םינודעומ רמז
.תוינכותה יפ לע להנתמ לכה אל םש ,טאגזוי ריעב
תויתרגש תולועפל שגד הקינעמה תיעונלוק הפש תרזעב
קפסמו תויומד רפסמ לש שגרמו ןידע רואית טרסה איבמ
.הבהאו תונקדזה ,דובכ לע ןטק רופיס
34ד 4 קטמניס 21:30 11.7
278ה רדמס בל 12:30 18.7
םיילושב
Fringe Story
תירבע | תוקד 70 | 2014 לארשי | רוימ-ןב רות
תילגנאב תויבותכ ,תילגנאו
תאצויה ,"הדותרוא" 'גנירפה ןורטאית תצובק לש הרופיס
חתופ עסמה ."םינבא" עפומה םע הפוריא יבחרב רויסל
לש תילכלכה תויאדכה תא קפסב דימעמו םינשי םיעצפ
יטילאיר תינכות אקווד תאז היהת םאה .עפומה ךשמה
?בצמה תא ליצתש 'ץיבלינא יכדרמ לש ובוכיכב
םירצויה דמעמב
125ג 3 קטמניס 16:15 14.7
הנכסה ינפב
For Those in Peril
,תילגנא | תוקד 92 | 2013 הינטירב | טייר לופ
תירבעב תויבותכ
לוצינה אוה דנלטוקסב תקחורמ םיגייד תליהקמ רענ
םהייח תא הדפיקש תירותסמ תימי הנואת לש דיחיה
,הליהקה ירבח .לודגה ויחא םהבו םיריעצ השימח לש
תונומאו םיסותימ ,ימוקמ רולקלופמ תוקומע םיעפשומה
.הידגרטב םשאה תא וב םיאור ,תולפט
51ב 2 קטמניס 16:30 12.7
187ב 2 קטמניס 12:00 16.7
.םירוכיב יטרסל תורחתד
.םירטסאמד
.יתלילע ילארשי עונלוקד
.יתלילע ילארשי עונלוקד
.המרונפד .המרונפד
.ידועית ילארשי עונלוקד
.ימואלניב ידועית עונלוקד
טג
Gett: The Trial of Vivian Amsalem
| 2014 לארשי | ץבקלא ימולש ,ץבקלא תינור
תויבותכ ,תיאקורמו תיתפרצ ,תירבע | תוקד 113
תילגנאב
הקוקז איה .טג תברוסמ איה (ץבקלא תינור) ןאיויו
איה ,הליע ילב .ןישוריגב הלעב תא בייחל ידכ הליעל
עפומל םיכפוה ינברה ןידה תיבב םינוידה .םינש הכחת
קרפ .וניד קספ לע טילחמה אוה "עבתנ"ה ובש יאקפק
םירצויה דמעמב .ץבקלא םיחאה לש היגולירטב ישילש
12א 1 קטמניס 20:00 11.7
56ג 3 קטמניס 13:00 12.7
דדוב רוביג
Intrepido: A Lonely Hero
| תוקד 104 | 2013 הילטיא | וילמא ינאי'ג
תילגנאבו תירבעב תויבותכ ,תיקלטיא
םיסרפ השולשב הכזש ,וילמא ינאי'ג לש שדחה וטרס
שורג ,וינוטנא לש ורופיס תא איבמ ,היצנו לביטספב
םינוש תומוקמל עיגמ – "ףילחמ"כ דבועש הדימעה ליגב
חילצמ אוה .הדובעל עיגהל םהמ רצבנש םישנא ףילחמו
.היסול תא שגופ אוהש דע ,החלצהב דיקפת לכ אלמל
105ו 11 יטיס המניס 17:00 13.7
164ג 3 קטמניס 22:15 15.7
15 www.jff.org.il
ופי רעש ,דוד לדגמ ןואיזומ
*2884 / 02-6265333 www.towerofdavid.org.il
ט
ר
ה
ל
ג
נ
א

ל
ע
י

:
ם
ו
ל
י
צ

/

ה
ב
י
ל
ח

ד
ו
ד

:
ב
ו
צ
י
ע
«عا فيط» ةكش ةيا عرب ضرعلا
*
מ"עב תויטבצמרפ תוישעת עבט תרבח תכימתב הכורעתה
Funding for the exhibition has been given by TEVA Pharmaceutical Industries Ltd
םיכמסמ יפלא ,הגוצת יטירפ תואמ
האופר ירפס ,הנושאר הפישחב
תוחקרמ ,םירידנ םימוליצ ,םיקיתע
אפרמ הב הכורעתב - אפרמ יבשעו
תולובג אלל םימייקתמ רוזמו
עדמ ןיבו םימש ידסח ןיב םילשוריב
.סנ ןיבו הפגמ ןיב ,האופרה
:הכורעתב דוע
םירגובמל םירויס תרדס החקרמכ ריע
החפשמל תויוליעפ
הירלג חיש
*2884 :המשרהו עדימל
16
*
9377
דראקיפ ימי'ג
Jimmy P.
| תוקד 117 | 2013 תפרצ/ב"הרא | ןאשלפד ונרא
תירבעב תויבותכ ,תילגנא
ינאידניא אצוממ יאקירמא ,(ורוט לד ויסינב) יפ ימי'ג
תויעב לש הרושמ לבוסו היינשה ע"החלמב ףתתשהש
טסילנאוכיספה םע קומע רשק חתפמ ,תוינפוגו תוישפנ
םיינשהש העש ,(קירלמא הייתמ) ורבד 'זרו'ז יתפרצה
.םוגעה יתואירבה ובצמל תוביסה תא חצפל םיסנמ
40ה רדמס בל 20:30 11.7
177ו 11 יטיס המניס 17:30 15.7
ק'ג
Jack
| תוקד 103 | 2014 הינמרג | רגרב דראודא
תילגנאבו תירבעב תויבותכ ,תינמרג
ןמזל תיבהמ תמלענ 10-ה ןב ק'ג לש תירוה-דחה ומאשכ
ריעה .הירחא שפחל ריעצה ויחא םע אצוי אוה ,ךשוממ
לע ,םיידדצה היתובוחר לע ,םינושה היבשות לע ןילרב
וטבמ תדוקנמ תטבינ ,הבש הלילה ינודעומו םיקראפה
.תורשפ רסח תורגבתה עסמל עלקנה דלי לש
יאמבה דמעמב
71ה רדמס בל 17:45 12.7
78א 1 קטמניס 19:30 13.7
זיוב יזר'ג
Jersey Boys
| תוקד 134 | 2014 ב"הרא | דווטסיא טנילק
תירבעב תויבותכ ,תילגנא
םרופיס תא איבמ דווטסיא טנילק לש שדחה וטרס
,יזר'ג וינמ םיריעצ םיאקיסומ העברא לש יתימאה
םיבכרהה דחאל הכפהנש הקהל ומיקה 60-ה תונשבש
- תיאקירמאה הקיסומה תודלותב רתויב םיחילצמה
תא םזמזל וקיספת אל הנרקהה םותב ."תונועה עברא"
."Big Girls Don't Cry" תאו "Sherry"
72ה רדמס בל 20:15 12.7
114א 1 קטמניס 22:15 14.7
ןטק גד
Swim Litle Fish Swim
תוקד 95| 2013תפרצ/ב"הרא | סיסב הלול ,ראמע ןבור
תילגנאבו תירבעב תויבותכ ,תיתפרצו תילגנא
תנצסב ץורפל הווקמה הייפהפי הייתפרצ תינמא ,סאליל
,דראויל לש םתרידב תחראתמ ,קרוי וינ לש תונמאה
אל הפוקת הווח גוזהש אלא .תפתושמה םתבו יראמ
רבשמה בלב המצע תאצומ סאלילו ,םיסחיב הטושפ
תויעבב תקסועה בלל תעגונ תימוק המרד .יתחפשמה
םירצויה דמעמב .ונלוכ לש
38ה רדמס בל 16:15 11.7
75א 1 קטמניס 11:30 13.7
ינאו רויד
Dior and I
תילגנא | תוקד 89 | 2014 תפרצ | גנ'צט קירדרפ
תילגנאבו תירבעב תויבותכ ,תיתפרצו
עדונה הנפואה תיב לש םיעלקה ירוחא לא הרידנ הצצה
ףאר לש קתרמה הדובעה ךילהת לאו "רויד ןאיטסירכ"
.ראופמה דסומב ולש םירוכיבה תייצקלוק לע סנומיס
תגוצתב םימייתסמה דחוימב םיחותמ תועובש הנומש
תא הילא אשונ הנפואה םלוע לכש תינתפאש הנפוא
יאמבה דמעמב .ויניע
92ג 3 קטמניס 20:00 13.7
168ד 4 קטמניס 17:45 15.7
.ימואלניב ידועית עונלוקד
םישוע םישנאש םירבד
Things People Do
,תילגנא | תוקד 110 | 2014 ב"הרא | ןיילק רעס
תירבעב תויבותכ
רדרדתמ םישמ ילבמו ותדובע תא דבאמ החפשמ שיא
,הרטשמ שיא םע רשק חתפמ אוה ליבקמב .עשפה לא
טרס .הלופכה ותוהז תא ףושחל תמייאמ תורבחה ךא
ססבתהש לארשי דילי ,ןיילק רעס לש הפהפי םירוכיב
סנרט םע תובר דבעו דווילוהב םיבושחה םיכרועה דחאכ
יאמבה דמעמב .קילאמ
89ג 3 קטמניס 14:30 13.7
268ג 3 קטמניס 15:00 18.7
םימל ץוחמ גד
The Amazing Catfish
89 | 2013 תפרצ/וקיסקמ | סול-טנס הידואלק
תילגנאבו תירבעב תויבותכ ,תידרפס | תוקד
תכפהנ ,טקרמרפוסב תדבועה הדדוב הריעצ ,הידואלק
,םידלי העברא תב תירוה-דח החפשממ ילרגטניא קלחל
.תפפורתמו תכלוה הלוחה םאה לש התואירבש ןמזב
הפרגש ,בלל תעגונו תבקונ ,תעשעשמ תימוק המרד
וטנורוט םהבו םילביטספ ללשב םיסרפ לש הרוש
.ונרקולו
39ה רדמס בל 18:30 11.7
210ה רדמס בל 19:00 16.7
םישנה תכלממב יק'ג
Jacky in the Kingdom of Women
,תיתפרצ | תוקד 90 | 2014 תפרצ | ףוטס דאיר
תילגנאבו תירבעב תויבותכ
העש ,םישנה תוטלוש "ןוּבּוּבּ" תירוטטקידה הקילבופרב
יק'ג .תיבה קשמ לע םינומאו תוקרובב םיסוכמ םירבגהש
(גרובסניג טולרש) תילרנגה תב ובש ,לודגה ףשנל ןנוכתמ
תעשעשמו תזעונ הריטאס .הלעב תא רוחבל הדיתע
ימענ ,סויציוונזה לשימ לש חרוא תועפוה תללוכה
.סובד לאונמעו ונילוג הירלו ,יקסבובל
61ג 3 קטמניס 22:45 12.7
281א 1 קטמניס 14:45 19.7
םולכ אוה םורדה
South is Nothing
,תיקלטיא | תוקד 90 | 2013 הילטיא | ולומ ויבפ
תילגנאבו תירבעב תויבותכ
החפשמ תדדומתמ הילטיא םורדב ילכלכה רבשמה לצב
הסנמ החפשמה בא דועב .ןבה ןדבוא םע םוי תשק
יוליג לש עסמל תינדרמה ותב תאצוי היפאמהמ קומחל
ינמיס תא רזפל חילצת םאה .היחא תובקעב ימצע
?הלאשה
103ה רדמס בל 20:45 13.7
242ה רדמס בל 10:15 17.7
.םירטסאמד
.םירטסאמד
.המרונפד
.המרונפד
.הלילה ךות לאד
.םירוכיב יטרסל תורחתד .םירוכיב יטרסל תורחתד
.הלאגד
17 www.jff.org.il
18
*
9377
ישונא ןוה
Human Capital
| תוקד 110 | 2014 תפרצ/הילטיא | יזריו ולואפ
תילגנאבו תירבעב תויבותכ ,תיקלטיא
השא ,יתרבחה תודמעמה םלוסב ספטל ףאוש ן"לדנ ןכוס
תובקעב תכלוה הרענ ,םירחא םייח לע תמלוח הרישע
ליל ךלהמב ,זאו .ביבסמש םיצחלה לכ תורמל היתוקושת
תכלוהש תירותסמ הנואת תשחרתמ ,דחא גלשומ ףרוח
.וזב וז תוכורכה דואמ תונוש תוחפשמ יתש ןגוהכ ךבסל
.רתויב בוטה טרסל יקלטיאה רקסואה סרפ הכוז
139ה רדמס בל 20:30 14.7
253א 1 קטמניס 13:15 18.7
הטילש הדביא איה
She's Lost Control
| תוקד 90 | 2014 ב"הרא | טדראוקרמ הינא
תירבעב תויבותכ ,תילגנא
תובכע ילעב םירבג תדמלמ ,תינימ תלפטמכ תדבוע הנור
:לכמ רתוי ונממ םיששוח םהש רבדה םע דדומתהל דציכ
םג ומכ ,הייח תא םידקופה םיעוריא לש הרוש .תוימיטניא
טא הל םימרוג ,המוי תרגש תא רערעמש שדח טנייצפ
תיאמבה דמעמב .הטילש דבאל טא
147א 1 קטמניס 14:00 15.7
232ג 3 קטמניס 17:00 17.7
תודבאתה
Suicide
,תירבע | תוקד 129 | 2014 לארשי | ןמדרפ ינב
תילגנאב תויבותכ
הריעצ ןיד תכרוע .דחא םוי ךשמב ולוכ שחרתמה ןחתומ
הוולמ לומ תוומו םייח לש קחשמב תדדומתמ (יול ילמ)
,קתקתמ לוחה ןועשו םדקתמ םויהש לככ .ירזכא תיבירב
תא עצבל הילע דורשת התחפשמש ידכ יכ הל ררבתמ
םירצויה דמעמב .םלשומה עשפה
234ג 3 קטמניס 21:30 17.7
אלפומה דוסה ,יפלוו
Wolfy, the Incredible Secret
| 2013 תפרצ | דנומוא קירא ,ףרטולוס ראוגרג
תירבעב תויבותכ ,תיתפרצ | תוקד 79
לש ומא תא שפחל םיאצוי בנראה םוטו באזה יפלוו
ינלכא לש ינוגסס לביטספל םיעלקנו דנליפלווב באזה
ןחבמב דומעת םתורבח םאה .םלועב םילודגה רשבה
לע םיינשה ולגי םיהדמ דוס הזיאו ,עבעבמה רשבה ריס
.יתפרצה ראזסה סרפ הכוז ?יפלוו לש ותדיל
122ג 3 קטמניס 09:30 14.7
265ב 2 קטמניס 10:15 18.7
ורדעיהמ קחרה
That Lovely Girl
,תירבע | תוקד 95 | 2014 לארשי | היעדי ןרק
תילגנאב תויבותכ
םישימח ןבכ אוה (דארג יחצ) השמ .גוז םה ימתו השמ
םה .הלש םירשעה תונש תליחתב (ןמ'גרות ןיעמ) ימתו
הארנ הנממש המילאו תירזכא םיסחי תכרעמ םילהנמ
.ותבו בא םה ימתו השמ .ץלחיהל יוכיס ןיא ימתלש
לביטספב "םיוסמ טבמ" תרגסמב הרוכבב ןרקוה טרסה
םירצויה דמעמב .ןאק
149א 1 קטמניס 19:00 15.7
196ג 3 קטמניס 16:45 16.7
תלדב קפוד באז
A Wolf at the Door
| תוקד 100 | 2013 ליזרב | הרבמיוק ודננרפ
תילגנאבו תירבעב תויבותכ ,תיזגוטרופ
שלושמ לש םירקשהו תולפאה תוקושתה לא עסמ
תפטחנ הנטק הדלי ובש עגרהמ ,ךבתסמו ךלוהש םיבהא
סרפב הכז הרבמיוק ודננרפ לש וטרס .ירותסמ חרואב
טרסה סרפב ,ןורחאה ןאיטסבס ןס לביטספב Horizons
.םיפסונ םיסרפ לש הרושבו ויר לביטספב תינקחשהו
111א 1 קטמניס 16:00 14.7
228ב 2 קטמניס 22:30 17.7
רגלופ טנאירו
The Polgar Variant
,תירגנוה | תוקד 68 | 2014 לארשי | םריבא יסוי
תילגנאבו תירבעב תויבותכ ,תירבע ,תילגנא
,תוידוהי ,תוירגנוה תויחא שולש לש ןפודה אצוי ןרופיס
תונש לש תיטסינומוקה טשפדובב ןתוקנימ ולדוגש
םירצויה דמעמב .טמחש תונואג תויהל םיעבשה
161ג 3 קטמניס 15:30 15.7
.םירוכיב יטרסל תורחתד .המרונפד
.המרונפד .הלאגד .יתלילע ילארשי עונלוקד
.יתלילע ילארשי עונלוקד .םידלי יטרסד .ידועית ילארשי עונלוקד
ףויזה
The Fake
| תוקד 101 | 2013 האירוק םורד | וה-גנס ןוי
תילגנאב תויבותכ ,תינאירוק
םע דדומתהל ץלאנו רפכב ותיב לא רזוח ררחושמ ריסא
וה-גנס ןוי .ותיערמ ןאצ תא תונוהל הסנמש ילולכנ רמוכ
ריבעמה ןנגוסמ היצמינא ןחתומ שיגמ ("םיריזחה ךלמ")
.האירוק-םורדב יתדה דסממה לע תבקונ תרוקיב
243ה רדמס בל 12:15 17.7
266ב 2 קטמניס 12:00 18.7
פאזו פיז
Zip & Zap and the Marble Gang
| תוקד 106 | 2013 דרפס | סוטנס רקסוא
תירבעב תויבותכ ,תידרפס
שדחמ ךוניחל םיחלשנ פאזו פיז ןסרה יחלושמ םימואתה
ידכ שישה תרתחמ תא םירבח םע םימיקמו ,היימינפב
טעמ אל תוכזב .יטנוקלפ עשרה להנמה תא רגמל
ןיב יובחש ירותסמ דוס םילגמ םה ,בל ץמואו היישות
.םהייח לש הקתפרהל ךופהיש עסמב ,דסומה ילתוכ
145א 1 קטמניס 09:30 15.7
216א 1 קטמניס 09:30 17.7
.םידלי יטרסד
19 www.jff.org.il
?ךופה תונבל המל
סיסבהמ םינוב הלכשה
םייטסינמוהה םידומילה
סיסב םכל םיקינעמ
םוחת לכב החלצהל
*BA ראות :לארשיב הנושארל
בלשמה יגוח־וד לולסמב
תוחמתהב םייטסינמוה םידומיל
ןוכיתה חרזמה ידומילב
היפוסוליפב וא םאלסאהו
תידוהי תוגהו תיברעמ
ההובג הלכשהל הצעומה רושיאב תינתומ ראותה תקנעה*
:תישיא השיגפ ועבק
www.shalem.ac.il / 1-800-800-616
www. shal em. ac. i l | םילשורי | 3 ןקסעה ׳חר | םלש ימדקאה זכרמה
ןדזרד ,תינוסקסה תיתכלממה הרפואה
20
*
9377
(םימ לע ןמש) אמ לע תיז
The Unwelcoming
תירבע | תוקד 74 | 2014 לארשי | חילמלא יבור
תילגנאבו תירבעב תויבותכ ,תיברעו
באה :לארשיל הבר'גמ ןזוא תחפשמ הלוע 2006 תנשב
ןושש יח ,הרודח ,יסאנ - םידליהו ,לשאר םאה ,שומימח
ויבשות בורש םורדב בשומל העיגמ החפשמה .הליהתו
היהש ,םוקמה ךא ,50-ה תונשב היסינותמ םה םג ולע
.דחוימב תניוע הריזכ הלגתמ ,םוחב םתוא טולקל רומא
םירצויה דמעמב
197ג 3 קטמניס 19:15 16.7
:ריש יאלמ וייח
יפלח םהרבא לש ורופיס
Life of Poetry: The Story of Avraham Halfi
,תירבע | תוקד 53 | 2014 לארשי | בגשמ ירוא
תירבעב תויבותכ
ינומלאה רוביגה ,יפלח םהרבא לש ותריציו וייח רופיס
ותרזעב קר בחרה רוביצל ףשחנש ,תירבעה הרישה לש
םירצויה דמעמב .ןייטשנייא קירא לש
24ג 3 קטמניס 16:30 11.7
םיבוט םירבח
True Friends
תפרצ | ינוגל וברפ האוסנרפ ,ראנישרא ןפטס
תירבעב תויבותכ ,תיתפרצ | תוקד 104 | 2013
תוקידאב ןנוגמה ןדעסמ ןיב םינש תכוראו המח תורבח
תונח חתפש תואלמגב יאקיטילופ ,23-ה תב ותב לע
ןחבמב תדמוע ,יתריצי םוסחמב ןותנה רפוסו םירפס
תיתפרצ הידמוק .םירקשו םיחויט לש הרוש עקר לע
.בלל תעגונו תעשעשמ
35ה רדמס בל 10:00 11.7
176ו 11 יטיס המניס 14:00 15.7
12 רצק חווט
Short Term 12
| תוקד 96 | 2013 ב"הרא | ןוטרק לאינד ןיטסד
תירבעב תויבותכ ,תילגנא
.ןוכיסב רעונ ינבל םירוגמ זכרמב החיגשמכ תדבוע סיירג
ןוחבל הל םימרוג םיעוריא רפסמ דחא עובש ךלהמב
.תויתוהמ תוערכה לבקל התוא םיצלאמו הייח תא שדחמ
,םירקבמה ברקב טיהלל היהו םיסרפ תורשעב הכז טרסה
.ישארה דיקפתב ןוסרל ירב לש התעפוה תוכזב הברה
42א 1 קטמניס 11:30 12.7
141ו 11 יטיס המניס 16:15 14.7
271ג 3 קטמניס 21:30 18.7
הווחב םוט
Tom at the Farm
| תוקד 102 | 2013 תפרצ/הדנק | ןלוד הייבסק
תילגנאבו תירבעב תויבותכ ,תיתפרצ
25 ליגבש ,עונלוקה םלוע לש אלפה דלי ,ןלוד הייבסק
תא גיצמ ,םיסרפ ירוטע םיר'ציפ השיש לע רבכ םותח
רבג לע ,ובוכיכבו ויומיבב תזעונ הריצי ,"הווחב םוט"
,חונמה וגוז ןב לש ותחפשמ תא שוגפל אצויש ריעצ
םירקבמה סרפ הכוז .תינימה ותייטנל תעדומ התיה אלש
.היצנו לביטספב
60ג 3 קטמניס 20:30 12.7
296ג 3 קטמניס 17:30 19.7
.םירוכיב יטרסל תורחתד
ןרק ידח
I Believe in Unicorns
| תוקד 80 | 2014 ב"הרא | ףוהרייאמ האיל
תירבעב תויבותכ ,תילגנא
המאב לפטל תצלאנה עפוש ןוימד םע הרענ ,הניבד
לש וימסקב יבש תלפונ ,םילגלג אסיכל תקתורמה
לא תפחסנ איה .יביטקרטאו רעוס ריעצ ,גנילרטס
עסמל ותיא תאצויו תואקתפרהו הקיטנמור לש תלוברעמ
.םירג םה הבש הנטקה הרייעה ןמ קחרה םתוא חקולש
תיאמבה דמעמב
17ב 2 קטמניס 16:00 11.7
101ה רדמס בל 16:15 13.7
תפרצמ םירבח
Friends from France
/הדנק/הינמרג/תפרצ | יקסרלטוק פיליפ ,לייו ןא
,תיסור ,תיתפרצ | תוקד 100 | 2013 היסור
תילגנאבו תירבעב תויבותכ ,תירבע
ךלהמב ירט גוזל םיזחתמה םידוד ינב םה םור'זו לורק
הרקה המחלמה ,1979 איה הנשה .הסדואל ןגרואמ לויט
יברוסמ םע רשק רוציל איה םתמישמו ,המוציעב ןיידע
םע םישגפמהש אלא .לארשיל עיגהל םהל עייסלו היילע
...ול ופיצ םיינשהש המ קוידב אל םה ןויצ יריסא םתוא
ןייטשקוב הינא תופתתשהב
100ה רדמס בל 13:45 13.7
156ב 2 קטמניס 20:45 15.7
םיימשב הריטה
Castle in the Sky
,תינפי | תוקד 124 | 1986 ןפי | יקזאימ ואיה
תירבעב תויבותכ
עיקרהמ תלפונ ,לפרועמ רבע םע תירותסמ הרענ ,הטיש
םיינשה דחי .תורכמב דבועה םותי רענ ,וזאפ לש וידיל
ראשה ןיב ללוכה ריעסמו יפא תואקתפרה עסמל םיאצוי
הדובאה ריעה רחא שופיחו םיימימש םיטאריפב המחלמ
הווחמ תרגסמב ןרקומ .םימשב תפחרמה "הטופהל"
.יקזאימ ואיהל
235ד 4 קטמניס 10:00 17.7
וטקובמיט
Timbuktu
| 2014 הינטירואמ/תפרצ | וקאסיס ןמחרדבע
תויבותכ ,תיתפרצו תיברע ,גראוט | תוקד 97
תילגנאבו תירבעב
.ותחפשמ םע הוולשב ןאדיק יח ,וטקובמיטמ קוחר אל
ינדורה ןוטלשהמ םיבשותה םילבוס ,תאז תמועל ,ריעב
סואכה ךסחנ ותחפשמו ןאדיקמ .ימאלסיאה דאהי'גה לש
לומ ותוא הביצמ תילרוג תירקתש דע ,וטקובמיט לש
לש תימשרה תורחתב ףתתשה טרסה .םישדחה םיקוחה
.םיסרפ ינשב הכזו ןאק לביטספ
9א 1 קטמניס 13:30 11.7
269ג 3 קטמניס 17:30 18.7
.םידלי יטרסד
.ידועית ילארשי עונלוקד
.ידועית ילארשי עונלוקד
.הלאגד .תידוהיה היווחהד
.המרונפד
.המרונפד .המרונפד
21 www.jff.org.il
03-5664750 | 03-5664746 :ןופלט | 65117 ,ביבא-לת 18 למשחה
www.kerenmakor.org.il | 077-4456180 :סקפ
תורחתב םיפתתשמה ןרקה יטרס ירצויל תוכרב
קלח םיחקולה םירצויה לכלו
2014 םילשורי עונלוקה לביטספב
:ידועית ילארשי עונלוק תורחתב םיפתתשמ
:רצקה ילארשיה עונלוקה תורחתב ףתתשמ
"רקי םיהולא"
רומדת זראו ביתנ איג :יומיבו טירסת
דלפניש יש :הקפה
"הזילע"
ןמייה רמות :יומיב
"ןמייה םיחאה יטרס" ןמייה רמותו קרב :הקפה
"רדענה לאה"
ןור םרוי :יומיב
לארה בדנ :הקפה
"ןוגה םדא"
אפאל הסנו :יומיב
"םיטרס תוקפה סקרוולליר" :הקפה
"המישיקופמ תונומת 36"
:הקפהו יומיב
ןמלמ הוודו ארפק לכימ
(םימ לע ןמש) "אמ לא תיז"
חילמלא יבור :יומיב
"סמליפגיפ" קרב ידעו ץש יתור :הקפה
22
*
9377
הענה הריטה
Howl's Moving Castle
,תינפי | תוקד 119 | 2004 ןפי | יקזאימ ואיה
תירבעב תויבותכ
לוואה לש תירותסמה ותריט תולגרמל ,הנטק הרייעב
.תיתחפשמה םיעבוכה תונחב יפוס תדבוע ,ףשכמה
יפוס תא תכפוה הללק הילע הליטמה תיאנק הפשכמ
.לוואה לש ותריטל תדדונו הרייעה ןמ תחרוב איה .הנקזל
הרטמ אוצמל יפוס החילצמ ,השדחה התרוצב ,ןאכ
.יקזאימ ואיהל הווחמ תרגסמב ןרקומ .הייחל השדח
292ג 3 קטמניס 09:30 19.7
אוצי/אובי
Import/Export
| 2007 הינמרג/תפרצ/הירטסוא | לדייז ךירלוא
,תילגנאו תיקבולס ,תיסור ,תינמרג | תוקד 136
תילגנאב תויבותכ
איבהש ,לדייז ךירלוא לש יתפומהו ינשה יתלילעה וטרסב
,הגלוא תבצינ דחמ :םירופיס ינש םיאבומ ,ל"ניבה ותצירפל
הווקתב הירטסואל העיגמה הניארקואמ תירוה-דח םא
ירטסוא ריעצ ,לואפ תא שי דגנמו ;רתוי םיבוט םייחל
ךירלוא יאמבה דמעמב .הניארקואל גרוחה ויבא םע אצויש
רטטשפוה הירמ תינקחשהו לדייז
77א 1 קטמניס 16:15 13.7
.םידלי יטרסד
אלמה חריה םוי
Day of the Full Moon
,תיסור | תוקד 93 | 1998 היסור | בורזנחש ןראק
תילגנאב תויבותכ
1998-מ וטרסב רזוש בורזנחש ןראק יסורה יאמבה
תרשרש ךרד וזב וז תוכורכ הלאו ,תויומד 80-מ רתוי
ןמזה יכבנב יטויפ עסמל ונתוא םיחקולה םיעוריא לש
יבולרק לביטספב םיסרפ ינשב הכז טרסה .בחרמהו
םליפסומ ינפלואל הווחמ | יאמבה דמעמב .יראו
260ב 2 קטמניס 14:00 18.7
הלילה דריי
Night Will Fall
תילגנא | תוקד 90 | 2014 הינטירב | רגניס הרדנא
ינדיס ואצי היינשה םלועה תמחלמ לש המויס םע
תא גיצמה טרס רוציל קוק'ציה דרפלאו ןייטשנרב
תונחמב תירבה תולעב ומליצש םידירטמה םירמוחה
לש ידועיתה וטרס .םיררחושמה הדמשההו זוכירה
,אוהה ןרקסמה טקיורפה רחא בקוע רגניס הרדנא
.1945 יהלשב זנגנש
םירצויה דמעמב
155ב 2 קטמניס 18:30 15.7
288ב 2 קטמניס 15:30 19.7
טוקשא אל :ץנירפ םיכאוי
Joachim Prinz: I Shall Not Be Silent
| קנרטספ גרבנרינ ל'צייר ,רשיפ ןיקסא ל'צייר
תילגנא | תוקד 50 | 2014 ב"הרא
תויומדהמ ,ץנירפ םיכאוי רחא בקועה ידועית ןקויד
ברכ וימימ .20-ה האמב רתויב תונרקסמהו תובכרומה
םירבוצ םיצאנהש העש ,30-ה תונש לש הינמרגב ידוהי
ליעפל ותכיפהו ב"הראל ותעגהל דעו ,חוכ רתויו רתוי
לא תינפומה תונעזגה דגנכ םחולה טלוב םדא תויוכז
םירצויה דמעמב .תיאקירמא-ורפאה הליהקה
166ד 4 קטמניס 14:00 15.7
299ד 4 קטמניס 10:00 19.7
.תודחוימ תונרקהד
.תודחוימ תונרקהד
.תודחוימ תונרקהד
ברש ימי
Dog Days
| תוקד 121 | 2001 הירטסוא | לדייז ךירלוא
תילגנאבו תירבעב תויבותכ ,תינמרג
,לדייז ךירלוא טטרשמ ןושארה יתלילעה וטרסב
,םויה םילעופה רתויב םיקתרמהו םיזעונה םיאמבהמ
הרוש תועצמאב תירטסואה תונגרובה לע יתרוקיב 'זאלוק
הכז טרסה .ןימו לוהוכלא ,תומילא םיבלשמה םירופיס לש
.היצנו לביטספב םיטפושה רבח לש דחוימ סרפב
רטטשפוה הירמ תינקחשהו לדייז ךירלוא יאמבה דמעמב
127ג 3 קטמניס 20:00 14.7
תיחצנ הדלי
Obvious Child
| תוקד 83 | 2014 ב"הרא | רייפסבור ןאיליג
תירבעב תויבותכ ,תילגנא
רבחה ידי לע תקרזנ ,הנונשו הריעצ תיאקימוק ,הנוד
.ןמדזמ ץוטסמ ןוירהל תסנכנו התדובע תא תדבאמ ,הלש
ריכהל םג ילוא ךרדה לעו ,הלפה תושעל הטילחמ איה
דחא .ןוירהל התוא סינכהש רוחבה תא רתוי בוט תצק
.הנשה לש רתויב םירבודמה םייאקירמאה םיטרסה
13א 1 קטמניס 22:30 11.7
250ו 11 יטיס המניס 20:00 17.7
.ידועית ילארשי עונלוקד
.הלאגד
.תידוהיה היווחהד
.תידוהיה היווחהד
!טאלב ,ךמא תאו ךיבא תא דבכ
Honor thy Father and thy Mother, Damn It!
| תוקד 58 | 2014 לארשי | 'ץיבלימחר הרדנסכלא
תילגנאב תויבותכ ,תיסורו תירבע
השד תולגמ הניארקואב ןמאמ ודרפוהש רחאל םינש 16
ךא ,לארשיב המע תודחאתמו המויק לע (21) השטנו (22)
שלושמה תא הוולמ טרסה .םינשי םיעצפ ףשוח שגפמה
רשק ןיב רעפה לש תבכרומ הנומת גיצמו רכונמה ישנה
םירצויה דמעמב .היתונבל םא ןיבש םיסחיל םד
91ג 3 קטמניס 18:30 13.7
שודק שיבכ
Sacro GRA
| תוקד 93 | 2013 הילטיא | יסור וקנרפנאי'ג
תילגנאבו תירבעב תויבותכ ,תיקלטיא
הירא סרפב םעפ יא הכזש ןושארה ידועיתה טרסה
יתעבטה שיבכה ךרואל עסמ עיצמ היצנו לביטספב בהזה
םישנא םע םישגפמ ללוכ אוה .אמור תא ףיקמה קנעה
םידדצה םע קתרמ שגפמ ןמזמו ,הרבחה תובכש לכמ
.הילטיא תריב לש םירכומ תוחפה
21ג 3 קטמניס 10:00 11.7
245ה רדמס בל 16:30 17.7
.ימואלניב ידועית עונלוקד
23 www.jff.org.il
11.7 / ישיש םוי
09:30
(7א) תעכ היח ינא ךכ
11:30
*
(8א) עיקר
13:30
(9א) וטקובמיט
15:45
(10א) ינמרגה אפורה
17:45
טבממ המחלמ
(11א) ןושאר
20:00
*
(12א) טג
22:30
(13א) תיחצנ הדלי
09:30
לש םיחולשמה תוריש
(14ב) יקיק
11:30
*
(15ב) ןומהה שיא
13:45
םילשורי ךלמ ומיח
*
(16ב)
16:00
*
(17ב) ןרק ידח
18:00
(18ב) קד חרק ,רוחש םחפ
20:00
(19ב) אבא יתוא סופת
22:15
(20ב) סויבומ
10:00
(21ג) שודק שיבכ
12:00
*
(22ג) הזילע
14:00
*
(23ג) תומילא סימ
16:30
ורופיס :ריש יאלמ וייח
(24ג) יפלח םהרבא לש
18:00
(25ג) הזועת
20:15
(26ג) הליל יכלהמ
22:30
(27ג) 2 הטישפה
10:15
2014 רקסוא
(28ד) םירצקה םיטרסה
12:15
ויה םידוהיהשכ
(29ד) םיקיחצמ
14:00
*
(30ד) לודגה ןואיזומה
16:00
(31ד) קחרמה
17:45
(32ד) םימדקתמל סלולק
19:30
(33ד) תונמאל הלהבה
21:30
(34ד) טאגזוי לש זולבה
10:00
(35ה) םיבוט םירבח
12:00
(36ה) ןגנתמ
14:00
(37ה) רמוכה
16:15
*
(38ה) ןטק גד
18:30
(39ה) םימל ץוחמ גד
20:30
(40ה)

דראקיפ ימי'ג
1 קטמניס 3 קטמניס רדמס בל 2 קטמניס 4 קטמניס
קטמניסה תניג 22:00
ןומרח יעור ,הליל ידניא
םיננאש תונכשמ 10:00 - 16:30
םילשורי ל"ניבה עונלוקה תממח
קטמניס ,קטידמ 19:00
טמאמ דיוויד ,הלבונ תארקה
קטמניסה תניג 21:00
יקסבולס לאינד ,הליל ידניא
09:45
אל רבכש ולא רובע
(41א) רפסל תולוכי
11:30
*
(42א) 12 רצק חווט
13:30
(43א) ער רעיש
15:30
*
(44א) רקוטס
18:00
(45א) ץיוודנס באלק
20:00
*
(46א) םימודא םילע
22:00
(47א) 71
09:30
(48ב) ססקט ,זירפ
12:15
(49ב) עשיה אבצ
14:00
ןיב יח :ץימרק ןירמ
*
(50ב) םיטרסה
16:30
(51ב) הנכסה ינפב
18:30
(52ב) טילפ
20:15
*
(53ב) םדא גורהל
22:15
(54ב) עבטה יעדמ
10:30
(55ג) אוה אל ינא
13:00
(56ג) טג
15:30
המישוקופ לע םיטבמ 36
*
(57ג)
17:00
*
(58ג) םולשה לוק
19:00
*
(59ג) The Go Go Boys
20:30
(60ג) הווחב םוט
22:45
(61 ג) םישנה תכלממב יק'ג
09:30
ילש םוסקה ןכשה
(62ד) ורוטוט
11:15
*
(63ד) הבמס וא
13:15
עיקרב םיפיקשמ
*
(64ד)
15:45
*
(65ד) ןומהה שיא
18:00
שדחה םואיזומסקיירה
*
(66ד)
22:15
*
(67ד) םירוסא םיטרס
11:15
(68ה) האנק
13:00
*
(69ה) םימי 24
15:30
(70ה) ךישמאש וא רוצע
17:45
*
(71ה) ק'ג
20:15
(72ה) זיוב יזר'ג
12.7 / תבש םוי
1 קטמניס 3 קטמניס רדמס בל 2 קטמניס 4 קטמניס
קטמניסה תניג 21:30
קנאפ לא 'תניב ,הליל ידניא
קטמניס ,קטידמ 18:00
קוו ןא'צ קראפ ןמא תתכ
קטמניסה תיירפס 18:00
הרודנפ ביטקלוק
קטמניסה תניג 20:30
וירט ילאילמג לט ,הליל ידניא
חול
תונרקה
09:30
(74א) ץוע ץראל הרזחב
11:30
*
(75א) ןטק גד
13:45
*
(76א) םידעצ העבש
16:15
*
(77א) אוצי/אובי
19:30
*
(78א) ק'ג
21:45
*
(79א) ילוק לא יאוב
09:45
(80ב)הקיתשלשםימי 40
11:30
(81ב) באל בתכמ
13:00
*
(82ב) ולמ
15:45
:הינמרגב זוכיר תונחמ
(83ב) תיתדבוע הריקס
17:30
*
(84ב) פ רטושה
19:45
*
(85ב) עיקר
22:00
(86ב) תישפוח העונת
10:00
םירצק םילארשי םיטרס
*
(87ג) 2 תינכות -
12:30
(88ג) םימודא םילע
14:30
םישנאש םירבד36
*
(89ג) םישוע
17:00
*
(90ג) םדו רשב םיבלכ
18:30
,ךמא תאו ךיבא תא דבכ
*
(91ג) !טאלב
20:00
*
(92ג) ינאו רויד
22:15
(93 ג) םיטטושמ םיבלכ
11:45
םייחה :טרביא ר'גור
(94ד)םמצע
14:00
(95ד) רייצ יתייהש ללגב
16:00
(96ד) סקארק סואל רמ
17:30
(97ד) ילקרבב
22:00
:ןואפ לש םיירהצה רחא
(98ד) רלק הל ליקנט
11:30
(99ה) הזועת
13:45
תפרצמ םירבח
*
(100ה)
16:15
*
(101ה) ןרק ידח
18:30
*
(102ה) תונירדנמ
20:45
(103ה) םולכ אוה םורדה
15:00
(104ו) םיפנוטמה
17:00
(105ו) דדוב רוביג
19:15
(106ו) תרגהמה
21:45
(107ו) םימואתה
13.7 / ןושאר םוי
קטמניסה תניג 21:45
LIVE לאידנומה רמג
קטמניס ,קטידמ 12:00
םיטרסל םירליירט תנדס
קטמניס ,קטידמ 16:00
קוו ןא'צ קראפ םע ינאירוק עונלוק לנאפ
קטמניסה תניג 20:30
Live Beat Tape ,הליל ידניא
1 קטמניס 3 קטמניס רדמס בל 2 קטמניס 4 קטמניס 11 יטיס המניס
םירצויה דמעמב הנרקה
*
19:00
(1א) תואיצמה לוחמ
21:45
(2א) תעכ היח ינא ךכ
20:00
:החיתפה טרס
(1ז) םידקור םיברע
19:30
(3ב) םירוענה דרמ
22:00
(4ב) רבמבונ רבוטקוא
18:30
ריינ קדהמ לש הימוטנא
(5ד)
20:30
(6ד) םיקיקלחה תחדק
10.7 / ישימח םוי
1 קטמניס ןטלוסה תכירב 2 קטמניס 4 קטמניס
24
*
9377
09:30
ץוע ץראל הרזחב
(108א)
11:45
(109א) םידקור םיברע
13:45
*
(110א) בלצה תונחת
16:00
(111א) תלדב קפוד באז
18:15
*
(112א) ןקז ןב
20:15
*
(113א) ססנירפ
22:15
(114א) זיוב יזר'ג
09:45
ולש םייניעל דעבמ
(115ב)
11:30
(116ב) לפא םלוע
13:30
(117ב) לגרודכ טפוש
15:30
*
(118ב) ילוק לא יאוב
18:00
*
(119ב) רדענה לאה
19:45
טרא ואדיול תורחתה
(120ב) ינויסינ עונלוקו
21:30
*
(121ב) תומילא סימ
09:30
אלפומה דוסה ,יפלוו
(122ג)
11:30
*
(123ג) םסרופמה ןתנ
13:45
םילארשי םיטרס
3 תינכות - םירצק
*
(124ג)
16:15
*
(125ג) םיילושב
18:00
(126ג) קנרפ
20:00
*
(127ג) ברש ימי
22:30
(128ג) רועל תחתמ
11:00
םירצק םיטרס
תיפוריאה הימדקאהמ
(129ד)
13:30
*
(130ד) ינוציק עשר
15:30
םיקיקלחה תחדק
(131ד)
17:45
(132ד) וקודה לע םיתמ
19:30
!הריכמל אל םישנ
(133ד)
21:15
(134ד) םיפנוטמה
11:00
(135ה) תואיצמה לוחמ
13:30
(136ה) אבא יתוא סופת
15:45
(137ה) ילר'צ לש ץראה
18:00
חיכוהל וניצרש המ
*
(138ה)
20:30
(139ה) ישונא ןוה
14:00
(140ו) ןוטבב םיקדס
16:15
(141ו) 12 רצק חווט
18:15
(142ו) רמוכה
20:30
(143ו) ינמרגה אפורה
22:30
(144ד) 71
1 קטמניס 3 קטמניס רדמס בל 2 קטמניס 4 קטמניס 11 יטיס המניס
קטמניסה תניג 20:00
רדניקסייר ,הליל ידניא
(קנרפ תא ושפח)
םיננאש תונכשמ 10:00 – 12:00
גני'ציפה עוריא ,טניופ'ציפ
םילשורי לביטספ לש יתנשה
קטמניסה יבחר 18:00
היצזיבורפמיא ,"תיב"
דוקיר לש
קטמניס ,קטידמ 18:00
םע ןמא תתכ
לדייז ךירלוא
10:00
(180א) םימי 24
12:15
(181א) אוה אל ינא
14:45
*
(182א) ריקה
17:00
ץיבוקלמ ןו'ג תויהל
*
(183א)
20:00
*
(184א) גרוב
22:00
*
(185א) םיאלפה
09:30
(186ב) ןאדיאמ
12:00
(187ב) הנכסה ינפב
13:45
*
(188ב) ןבל לצ
16:15
'גרו'ג לש םיטרסה
*
(189ב) ןיפירג
18:15
*
(190ב) יתבש חלאס
20:45
*
(191ב) םימל ץוחמ
22:30
(192ב) סויבומ
09:30
םילמנה תכלממ
(193ג) תודובאה
11:45
םירצק םילארשי םיטרס
*
(194ג) 4 תינכות -
14:30
סומלופ לש םינש 50
*
(195ג)
16:45
+ ורדעיהמ קחרה
*
(196ג) לנאפ
19:15
ןמש) אמ לע תיז
*
(197ג) (םימ לע
21:00
*
(198ג) ןוגה םדא
23:00
(199 ג) רבדמה
11:30
(200ד) עיקרב םיפיקשמ
13:45
*
(201ד) 'פ רטושה
15:45
רייצ יתייהש ללגב
(202ד)
17:45
*
(203ד) זירפב רמור
19:30
*
(204ד) הארמה לולסמ
22:00
ריינ קדהמ לש הימוטנא
(205ד)
10:45
ולש םייניעל דעבמ
(206ה)
12:30
גאטנוס ןזוסל עגונב
(207ה)
14:30
(208ה) ןטקה תיבה
17:15
(209ה) עבטה יעדמ
19:00
(209ה) םימל ץוחמ גד
21:00
(211ה) ץיוודנס באלק
15:00
(212ו) הליל יכלהמ
17:30
(213ו) רועל תחתמ
19:45
(214ו) רבור
22:00
(215ו) קנרפ
16.7 / יעיבר םוי
1 קטמניס 3 קטמניס רדמס בל 2 קטמניס 4 קטמניס 11 יטיס המניס
םיננאש תונכשמ 10:00 - 17:00
םירצויה םורופ סנכ
םיירטנמוקודה
ןסנה םחתמ 13:00 - 17:30
ףותישב תויעוצקמ תואנדס
היזיוולטו עונלוקל םזימה
קטידמ 17:00
םע ןמא תתכ
קדג הניטרמ
קטידמ 19:30
םע ןמא תתכ
זנו'ג קייפס
הניג 22:00
הליל ידניא
רבוטקוא/ןורחא/ינש
הניג 20:00
תובקע
םילשוריב
הניג 19:00
Layerz
09:30
(145א) פאזו פיז
12:00
(146א) ססנירפ
14:00
הטילש הדביא איה
*
(147א)
16:30
*
(148א) רבעמו לעמ
19:00
ורדעיהמ קחרה
*
(149א)
21:15
םירבדמ םינבמ
םידמימ השולשב
(150א)
10:00
(151ב) באל בתכמ
11:30
*
(152ב) !המידק
13:45
חיכוהל וניצרש המ
*
(153ב)
16:15
הארמה לולסמ
*
(154ב)
18:30
*
(155ב) הלילה דריי
20:45
תפרצמ םירבח
*
(156ב)
23:00
*
(157ב) קודבבה
09:30
(158ג) םיפנוטמה
11:15
(159ג) ןקז ןב
13:00
םילארשי םיטרס
1 תינכות - םירצק
*
(160ג)
15:30
*
(161ג) רגלופ טנאירו
17:30
*
(162ג) ןבל לצ
20:15
*
(163ג) תולריפס
22:15
(164 ג) דדוב רוביג
12:00
(165ד) םירוסא םיטרס
14:00
:סנירפ םיכאוי
טוקשא אל
*
(166ד)
16:00
(167ד) וקודה לע םיתמ
17:45
*
(168ד) ינאו רויד
20:00
:שנאלב טראק
(169ד) םירצק םיטרס
22:00
(170ד) תונמאל הלהבה
11:45
(171ה) םינבנבל
14:00
(172ה) האנק
15:45
*
(173ה) תונירדנמ
18:00
*
(174ה) בלצה תונחת
20:30
*
(175ה) םדא גורהל
14:00
(176ו) םיבוט םירבח
17:30
(177ו) דראקיפ ימי'ג
19:45
(178ו) דבוע הז הככ
21:45
(179ו) 2 הטישפה
15.7 / ישילש םוי
14.7 / ינש םוי
קטמניסה תניג 21:00
ןורי אוהי ,הליל ידניא
קטמניס ,קטידמ 18:30
המוארטו תולכירדא לנאפ
ןסנה םחתמ 20:00
ןמרקא לטנאש לש התכורעת תחיתפ
קטמניסה תניג 20:00
Dane joe-ו ודיגמ ינר ,הליל ידניא
1 קטמניס 3 קטמניס רדמס בל 2 קטמניס 4 קטמניס 11 יטיס המניס
קטמניסה תניג 21:30
,הליל ידניא
יקסנמלוא ידע
25 www.jff.org.il
09:30
(216א) פאזו פיז
11:30
(217א) ןגנתמ
13:15
(218א) םיטילפ
15:15
(219א) עבטה יעדמ
17:00
עוריא :הכימ ירופיס
רירגש הכימל הרקוה
(220א)
20:00
םיסרפה תקולח סקט
(221א)
22:00
(222א) הלועה חורה
10:00
(223ב) ססקט ,זירפ
12:45
'א קלח ,םולשו המחלמ
*
(224ב)
16:00
(225ב) תישפוח העונת
18:00
*
(226ב) !המידק
20:00
(227ב) םיטקש םימ
22:30
(228ב) תלדב קפוד באז
10:15
קד חרק ,רוחש םחפ
(229ג)
12:45
(230ג) גרוב
14:45
(קירטה) וקורט לא
*
(231ג)
17:00
הטילש הדביא איה
*
(232ג)
19:15
סומלופ לש םינש 50
(233ג)
21:30
*
(234ג) תודבאתה
10:00
(235ד) םיימשב הריטה
12:30
(237ד) םימל ץוחמ
14:30
(238ד) הבמס וא
16:30
*
(239ד) זירפב רמור
18:15
!הריכמל אל םישנ
(240ד)
20:00
ויה םידוהיהשכ
(241ד) םיקיחצמ
22:00
(242ד)קחרמה
10:15
םולכ אוה םורדה
(243ה)
12:15
(244ה) ףויזה
14:15
(245ה) ןוטבב םיקדס
16:30
(246ה) שודק שיבכ
18:30
(247ה) רבור
20:45
(248ה) םימואתה
15:00
(249ו) תעכ היח ינא ךכ
17:30
(250ו) תרגהמה
20:00
(251ו) תיחצנ הדלי
22:00
*
(252ו) קודבבה
1 קטמניס 3 קטמניס רדמס בל 2 קטמניס 4 קטמניס 11 יטיס המניס
קטמניסה תבחר 19:00
זול תויחאה ,הליל ידניא
םילשורי הפאז 9:00 - 17:00
"תשרב םירצוי" םיקיפמה דוגיא סנכ
קטמניסה תניג 20:00 - 02:00
,(22:30) ןפיצרמ לש םיחרפ ,(20:30) ילש הדלי 10% :רד'גנירפ
(24:15) עייסמ וגא
1 קטמניס 3 קטמניס רדמס בל 2 קטמניס 4 קטמניס
10:00
םירבדמ םינבמ
םידמימ השולשב
(252א)
13:15
(253א) ישונא ןוה
15:30
*
(254א) םיאלפה
18:30
(255א) ער רעיש
20:00
(256א) רמוכה
22:15
ךישמאש וא רוצע
(257א)
10:15
אלפומה דוסה ,יפלוו
(265ב)
12:00
(266ב) ףויזה
14:00
אלמה חריה םוי
*
(260ב)
16:15
(261ב) האנק
17:45
:ןואפ לש םיירהצה רחא
(262ב) רלק הל ליקנט
19:45
(263ב) רבמבונ רבוטקוא
22:00
(264ב) עשיה אבצ
09:15
(258ג) םירוענה דרמ
11:30
הירוגנסהמ םיקית
*
(259ג)
13:30
Congo Beat the Drum
*
(267ג)
15:00
םישוע םישנאש םירבד
*
(268ג)
17:30
(269ג) וטקובמיט
19:45
*
(270ג) ץיוודנס באלק
21:30
*
(271ג) 12 רצק חווט
12:00
שדחה םואיזומסקיירה
*
(272ד)
16:30
םיטרסה :רקסוא
(273ד) םירצקה
18:30
םסרופמה ןתנ
*
(274ד)
20:45
לודגה ןואיזומה
*
(275ד)
22:30
םימדקתמל סלולק
(276ד)
10:30
(277ד) לפא םלוע
12:30
טאגזוי לש זולבה
(278ד)
18.7 / ישיש םוי
17.7 / ישימח םוי
קטמניסה תניג 21:30
The betty Bears ,הליל ידניא
הבחר 18:00
Spoken word "םלאס ירטאופ"
הבחר 19:00
םודאה חיטשה תוברתל הווחמ ,"םדמדא"
קטמניסה תניג 20:00
'גנירפ עפומ ,"תא ייהת"
10:30
םילמנה תכלממ
(279א) תודובאה
12:30
(280א) רבור
14:45
םישנה תכלממב יק'ג
(281א)
16:45
ןושאר טבממ המחלמ
(282א)
19:00
(283א) רועל תחתמ
21:30
(284א) הלועה חורה
09:45
גאטנוס ןזוסל עגונב
(285ב)
11:45
הקיתש לש םימי 40
(286ב)
13:30
*
(287ב) ינוציק עשר
15:30
*
(288ב) הלילה דריי
17:30
(289ב) םיטטושמ םיבלכ
20:15
(290ב) ילר'צ לש ץראה
22:30
(291ב) םיטקש םימ
09:30
(292ג) הענה הריטה
12:15
ירגילק ר"ד לש טניבקה
(293ג)
14:00
(294ג)םינבנבל
16:15
*
(295ג) ןאכו םש
17:30
(296ג) הווחב םוט
19:45
(297ג) רמגה :תועש 48
22:15
(298ג) קנרפ
10:00
אל :ץנירפ םיכאוי
(299ד) טרס + טוקשא
11:30
(300ד) ילקרבב
16:00
םיטרס :שנאלב טראק
(301ד) םירצק
17:45
םייחה :טרביא ר'גור
(302ד) םמצע
20:00
סקארק סואל רמ
(303ד)
21:45
(304ד) רבדמה
19.7 / תבש םוי
1 קטמניס 3 קטמניס 2 קטמניס 4 קטמניס
10:00
יטרס תורחתב הכוזה
םידליה
12:15
םילארשי םיטרס ץבקמ
םיסרפב וכזש םירצק
14:30
תורחתב הכוזה
ל"ניבה םירוכיבה
16:45
םיסרפב םיכוזה
עונלוקה תורחתב
יתלילעה ילארשיה
10:00
(311ב) ןטקה תיבה
12:45
(312ב)ןאדיאמ
15:30
להקה תשקבל טרס
18:00
םיסרפב םיכוזה
עונלוקה תורחתב
ידועיתה ילארשיה
10:00
תורחתב םיכוזה
תידוהיה היווחה
14:30
חורב תורחתב םיכוזה
שפוחה
19:00
תשקבל םיטרס ינש
להקה
20.7 / ןושאר םוי
1 קטמניס
2 קטמניס
3 קטמניס
לביטספה רתאב םייונישו םינוכדע ירחא ובקע
תונרקה
םיכוזה םיטרסה
תויורחתב
לביטספה
26
*
9377
םיננאש תונכשמ ,הנושארה הנחתה םחתמ ,ןטלוסה תכירב ,קטמניס <
171 / 75 / 78 / א77 / 77 / 74 / 72 / 71 / 34 / 21 / 18 / 7
'א4 / 31 / 6 / 14 / 50 יטיס המניס <
א77 / 77 / 34 / 21 / 18 רדמס בל עונלוק <
13 ןסנה םחתמ <
םניח הנושאר העש - אליממ ןוינח ,אתרק ןוינח ,תבכרה םחתמ ןוינח ,ןומעפה ןג ןוינח ,ןויצ רה ןולמ ןוינח <
02.5654334 .סקפ /
*
9377 .לט / 11 ןורבח ךרד םילשורי קטמניס <
'ד דוק / 4 קטמניס / 'ג דוק / 3 קטמניס / 'ב דוק / 2 קטמניס / 'א דוק / 1 קטמניס
'ה דוק / 02.5618168 / 4 'גרו'ג דיול 'חר רדמס בל עונלוק <
'ו דוק / 10 ןיבר קחצי 'חר (11 םלוא ,c רוזא) יטיס המניס <
'ז דוק / םוניה ןב איג החיתפה עוריא / ןטלוסה תכירב <
02.6292220 / 9 השמ ןימי 'חר םיננאש תונכשמ <
02.6535239 / זמר דוד רככ הנושארה הנחתה םחתמ <
02.5793702 ,17 סוכרמ בוחר ןסנה םחתמ <
ןטסירומה רככ ,םינובה ןג ,ופי רעש הקיתעה ריעה ןגאב תוצוח יעוריא <
בוקנה ןמזב ולחי םיעוריאהו תונרקהה לכ <
דבלב עוריא /הנרקהה תליחת דע ורמשי םינמוסמ תומוקמ <
סיטרכ לכ יבג לעו תונרקהה חולב ,ץראה ףסומב תנייוצמ הנרקה לכ תעש <
לביטספהו קטמניסה ירתאבו קטמניסב תועדומה חול יבג לע םוי ידמ ומסרופי םינוכדעו תופסות ,םייוניש <
דבלב ןמוזמבו אלמ ריחמב הריכמה , הנרקהה ינפל 'קד 45 וחתפי יטיס המניסו רדמס בל תופוק <
דיחא ריחמ ₪ 25 "תועש 48" טקייורפל סיטרכ ריחמ <
דיחא ריחמ ₪ 60 רדי'גנירפ עוריאל סיטרכ ריחמ <
שארמ םיסיטרכה תא ףוסאלו םידקהל ץלמומ <
(יארשאה סיטרכ תגצהב) ןמזוהש ןושארה טרסה גצומ וב םלואה תפוקב םיסיטרכה תא ףוסאל שי <
דבלב קטמניסה תפוקב ףוסאל שי החיתפה עוריאל םיסיטרכ <
(החיתפה עוריא ללוכ אל ,ףקותב טנדוטס תדועת תגצהב ףקת) ₪ 100-ב םיטרס 4 םיטנדוטסל עצבמ <
החיתפה עוריאלו טרסל הסינכ סיטרכב 1+1 דראק ימואל יארשא סיטרכ יקיזחמל <
דבלב לביטספה תפוקב שממל ןתינ
דבלב לביטספה תפוקב שממל ןתינ םידלי יעוריאבו החיתפה עוריאב תוחנה "ימלשורי" סיטרכ יקיזחמל <
(החיתפה עוריא ללוכ אל) םיבכוכ 350 תרומת םניח ינש סיטרכ סרפסקא ןקירמא תוחוקלל <
www.itraveljerusalem.com ,לביטספל תודחוימ תוברתו חוריא תוליבח - "םילשוריב םיימוי וחק" <
ח.ל.ט ,םיעצבמ לפכ ןיא <
םיסיטרכ
הנרקה תועש
תומוקמו םירתא
תירוביצ הרובחת
םינוינחו
02.5654334 סקפ / *9377 / תופוק <
13:00-10:00 'ו / 19:00-10:00 'ה - 'א תמדקומ םיסיטרכ תריכמ <
ןורחאה טרסה תנרקה תליחת דע 9.00-מ לביטספה ימיב <
השיכרה רחאל םיסיטרכ ףילחהל וא לטבל ןתינ אל <
תמדקומ הריכמ
27/6/14-מ לחה
דדוב שכורל םיסיטרכ רפסמ
תונוש תונרקהל
קטמניסה ייונמל ריחמ בחרה להקל ריחמ
1-3 ₪ 40 ןופלטבו טנרטניאב ₪ 46 / ₪ 44
4-7 ₪ 37 ₪ 41
רתויו 8 ₪ 33 ₪ 37
(דיחא ריחמ) ןופלטבו טנרטניאב ₪ 62 / ₪ 60 החיתפה עוריאל סיטרכ ריחמ
דבלב ₪ 90 -ב לארשי ןואיזומב עגמ תדוקנ עוריאו לביטספה לש החיתפה עוריאל בלושמ סיטרכ
www.jff.org.il / *9377 :םיסיטרכ תנמזה
(טנוקסיד קנב רעש) יטיס המניס (רשגל תחתמ) קטמניסה תומלוא ןיב םולשת אלל תועסה
תוצחל 13:00 ןיב ילויב 17-13 ישימח דע ןושאר ימיב הלוגע העש לכ הנאצת רדמס עונלוקו
27 www.jff.org.il
-”לושיבה תונמוא“
?םכילא רבדמ
סיטרכ תויהל לוכי הז
םכלש רוקיבה
?עבטו םישנא םיבהוא
דרשמה תויהל לוכי הז
םכלש
?חילצהלו להנל הצור
ףונה תויהל לוכי הז
הדובעב ךלש
www.touri sm.gov.i l :רתאל וסנכיה תורשכהו םיסרוק לע עדימל
םכל העיצמ איהו תדמתמ הפונתב תאצמנ תורייתה תיישעת
תויורשפא לש םלש םלוע ,םיימדקא םידומילו תיעוצקמ הרשכה
.םודיק ילולסמו הקוסעת
ינגראמ ךרד ירומ תועיסנ יצעוי חוריאו הירנילוק תואנולמ
.דועו םיעוריא ,םירתא ילהנמ תסנכנ תוריית
םייחל הריירק – תוריית
28
*
9377
רמוכה
Calvary
100 | 2014 הינטירב/דנלריא | הנודקמ לקיימ ןו'ג
תירבעב תויבותכ ,תילגנא | תוקד
הפצמ ודועב םויא עמוש דנלריאב הנטק הליהקב רמוכ
ותודליב רחא רמוכ ידי לע סנאנש הליהק רבח :יודיוול
הריפסה ןמזב .קוידב עובש דועב ותוא חוצרל טילחה
העש ,ודיקפתלו הליהקל וסחי תא רמוכה ןחוב רוחאל
.רתויו רתוי תישממל תכפוה ויפלכ תומילאהש
37ה רדמס בל 14:00 11.7
142ו 11 יטיס המניס 18:15 14.7
256א 1 קטמניס 20:00 18.7
דבוע הז הככ
And So It Goes
,תילגנא | תוקד 93 | 2014 ב"הרא | רנייר בור
תירבעב תויבותכ
ךסמה לע הנושארל םידחאתמ ןוטיק ןאידו סלגאד לקיימ
שגפ יראהשכ") רנייר בור לש תיטנמור הידמוקב לודגה
הדכנב לפטל ץלאנ לבסנ יתלב ן"לדנ ןכוס .("ילאס תא
תא ליפהל הסנמ אוה .המויק לע עדי אל ללכש ,ולש
– ןבומכ – םיניינעה לבא ,הנושמה ותנכש לע קיתה
.הטילשמ םיאצוי
73ו 11 יטיס המניס 21:00 12.7
178ו 11 יטיס המניס 19:45 15.7
םדו רשב םיבלכ
Pitbulls Flesh & Blood
,תירבע | תוקד 56 | 2014 לארשי | לאכימ לט
תילגנאבו תירבעב תויבותכ
לובטיפ יבלכ האמ םע תדדובמ הווחב יח 'ץיבולדנמ לבוי
יקסעמ ,םיבלכ תוברק לש תוריזמ ליצה םתואש ףטסמאו
לבוי רשאכ .השק תוללעתהמו םייקוח אל תועברה
תריזל הרזחב ובנגנ ולש םיבלכהו הצרפנ הווחהש הלגמ
.םצוליחל דיחי עצבמל אצוי אוה ,תוברקה
םירצויה דמעמב
90ג 3 קטמניס 17:00 13.7
םיקיחצמ ויה םידוהיהשכ
When Jews Were Funny
,תילגנא | תוקד 89 | 2013 הדנק | גייווז ןלא
תירבעב תויבותכ
ללוכה עסמל אצוי גייווז ןלא ךרעומה טסירטנמוקודה
רתויב םילודגה םידוהיה םיאקימוקהמ המכ םע תונויאר
ותועמשמ יהמ :הלודגה הלאשל בישהל ןויסינב ,וננמז לש
ידנקה טרסל סרפה הכוז ?ידוהיה רומוהה לש תיתימאה
.וטנורוט לביטספב רתויב בוטה
29ד 4 קטמניס 12:15 11.7
240ד 4 קטמניס 20:00 17.7
וישכע היח ינא ךכ
How I Live Now
| תוקד 101 | 2013 הינטירב | דלנודקמ ןיווק
תירבעב תויבותכ ,תילגנא
תחלשנה הרענ ,יזייד תא תמלגמ ("הרפכ") ןנור השרס
איה .תירפכה הילגנאב התחפשמ יבורק לא קרוי וינמ
ןורחאה רבדה הז לבא ,םימל ץוחמ גד ומכ השיגרמ
אלה דיתעב ,ןכמ רחאל רצק ןמז .התוא גיאדהל ךירצש
.תישילש םלוע תמחלמ תצרופ ,טרסה שחרתמ ובש קוחר
2א 1 קטמניס 21:30 10.7
7א 1 קטמניס 09:30 11.7
248ו 11 יטיס המניס 15:00 17.7
םיטטושמ םיבלכ
Stray Dogs
| תוקד 138 | 2013 תפרצ/ןאווייט | גנאיל גנימ יאסט
תילגנאבו תירבעב תויבותכ ,תינירדנמ
סרפ הפרגש ,גנאיל גנימ יאסט לש המיעפמה ותריצי
ינשב לפטל הסנמה בא הגיצמ ,היצנו לביטספב דחוימ
חתפתמה טרס .העובק גג תרוק אלל ייפיאט יבחרב וידלי
למגתמ ךא ,יברימ זוכיר םיפוצה ןמ שרודו יטיא בצקב
.תיטויפ המצועב
93ג 3 קטמניס 22:15 13.7
289ב 2 קטמניס 17:30 19.7
ןאדיאמ
Maidan
| תוקד 130 | 2014 דנלוה/הניארקוא | הצינזול ייגרס
תילגנאב תויבותכ ,תיניארקוא
הנשה הללוחתהש הכפהמה תוחתפתה לש ידוחיי דועית
יפלא תואמ הבאשש הטקשה תרצעהמ ,הניארקואב
רוטע יאמבה .םימילאה בוחרה תוברקל דעו םיחרזא
המוא לש ביהרמ ןקויד שיגמ הצינזול ייגרס םיחבשה
.שדחמ התוהז תא הלגמה תררועתמ
186ב 2 קטמניס 09:30 16.7
312ב 2 קטמניס 12:45 20.7
םדא גורהל
To Kill a Man
| 2014 תפרצ/הלי'צ | סארדנמלא זדננרפ ורדנחלא
תילגנאבו תירבעב תויבותכ ,תידרפס | תוקד 82
ידיב תטלשנה תיתייעב הנוכשב םירג ותחפשמו החרוח
יתנוכשה ןדורל החפשמה ינב ןיב תומיע .לפש ןיירבע
יכ ןיבמ החרוחו ,ךשמתמ טויס ידכל םהייח תא ררוג
םשארבו םיסרפ ללשב הכז טרסה .דחא ןורתפ קר שי
.סנדנאס לש ל"ניבה תורחתב רתויב בוטה טרסל סרפה
יאמבה דמעמב
53ב 2 קטמניס 20:15 12.7
175ה רדמס בל 20:30 15.7
םינבנבל
Güeros
| תוקד 106 | 2014 וקיסקמ | סויסלפזיאור וסנולא
תילגנאבו תירבעב תויבותכ ,תידרפס
תתבשומ יטיס וקיסקמב תימואלה הטיסרבינואה
וקירדפל םרוגש המ ,םיטנדוטסה תואחמ תובקעב
םה התואש תקדרובמה הרידב "בקריהל" סוטנסו
עיגמ ,סאמות ,וקירדפ לש ריעצה ויחאש לזמ .םיקלוח
רחא םישופיח עסמל תאצל םהל םרוגו ,םמע תוהשל
.ןילרב לביטספב םירוכיבה סרפ הכוז .וילע ץרענה רמזה
171ה רדמס בל 11:45 15.7
294ג 3 קטמניס 14:00 19.7
.םירוכיב יטרסל תורחתד .םירוכיב יטרסל תורחתד
.הלאגד
.הלאגד .הלאגד
.ידועית ילארשי עונלוקד .םירטסאמד
.שפוחה חורבד
.תידוהיה היווחהד
29 www.jff.org.il
םידממ השולשב םירבדמ םינבמ
Cathedrals of Culture
,דרופדר טרבור ,ןסדמ לקיימ ,רגוואלג לקיימ ,סרדנו םיו
/הירטסוא/קרמנד/הינמרג | זונייא םירכ ,ןילוא טרגרמ
תירבעב תויבותכ ,תילגנא | תוקד 156 | 2014 היגוורונ
םיטרס השיש עיצמה דממ תלתב ביהרמ יעונלוק טקיורפ
:םיילכירדא םינוקייא השיש לע םיכרעומ םיאמב לש םירצק
תימואלה היירפסה ,ןילרבב תינומרהליפה תרומזתה תיב
קלאס ןוכמ ,היגוורונב ןדלאה אלכה תיב ,היסור לש
.ודיפמופ זכרמו ולסוא לש הרפואה תיב ,וגייד ןסב םיעדמל
150א 1 קטמניס 21:15 15.7
252א 1 קטמניס 10:00 18.7
רבדמה
The Desert
| תוקד 98 | 2013 הניטנגרא | לב ףוטסירכ
תילגנאבו תירבעב תויבותכ ,תידרפס
-טסופ הביבסב רצובמ תיבב םייח הנאו ןתנו'ג ,לסקא
,םיבהא שלושמ להנל וחילצה םה םעפ .תיטפילקופא
לסקאו ,ןתנו'ג םע יטנמור רשקב תאצמנ הנא תעכ ךא
לסקאשכ תונתשהל ליחתמ לכה .ותודידבב ססובתמ
םשב יבמוז םע םיבשו ןוזמ שפחל םיאצוי ןתנו'גו
.סרוגתיפ
199ג 3 קטמניס 23:00 16.7
304ד 4 קטמניס 21:45 19.7
עבטה יעדמ
Natural Sciences
| תוקד 71 | 2014 תפרצ/הניטנגרא | יסקול סאיתמ
תילגנאבו תירבעב תויבותכ ,תידרפס
אוצמל תמלוחו תדדובמ היימינפב היח 12-ה תב הליל
שיש דיחיה זמרהו ,ותוא השגפ אל םלועמ איה .היבא תא
המיכסמ תורומה תחא ,הלזמל .תכתמ תסיפ אוה הל
ןושארה סרפה הכוז .םישופיחה עסמב הילא תוולתהל
.ןילרב לביטספב Generation Kplus תרגסמ לש
54ב 2 קטמניס 22:15 12.7
209ה רדמס בל 17:15 16.7
219א 1 קטמניס 15:15 17.7
חיכוהל וניצרש המ
Quod Erat Demonstrandum
| תוקד 105 | 2013 הינמור | יקצינזורג יירדנא
תילגנאבו תירבעב תויבותכ ,תינמור
דחוימ סרפב הכזש ,יקצינזורג יירדנא לש וטרס
ונתוא תחקולה ןבל-רוחשב המרד אוה ,אמור לביטספב
תפידר לע טבמ תקפסמו 80-ה תונש לש הינמור לא
לש ורופיס ךרד ,יטסינומוקה ןדיעב הימדקאה ישנא
םירצויה דמעמב .םיללכל תייצל בהוא אלש יאקיטמתמ
138ה רדמס בל 18:00 14.7
153ב 2 קטמניס 13:45 15.7
תרגהמה
The Immigrant
תילגנא | תוקד 120 | 2013 ב"הרא | יירג סמיי'ג
תילגנאבו תירבעב תויבותכ ,תינלופו
קרוי וינל העיגמה הריעצ היינלופ ,(ראיטוק ןוירמ) הווא
רבג לש תדוכלמל תלפונ ,רתוי םיבוט םייחל הווקתב
הילע הפוכו ותוסח תחת התוא חקולה (סקיניפ ןיקאוח)
,םסוקה ודנלרואב תשגופ איה דחא םוי .תונזב דובעל
.טויסהמ ץלחיהל הלש הדיחיה הווקתל ךפהנש
106ו 11 יטיס המניס 19:15 13.7
249ו 11 יטיס המניס 17:30 17.7
ולש םייניעל דעבמ
Eye Am
תיקרוט | תוקד 78 | 2013 תפרצ/היקרוט
תילגנאלו תירבעל םוגרת ,תיתפרצו
.הייאר תויעבמ לבס דימתו ,עונלוק בהא דימת קילמ
אוה ,תוארל בושי םא רורב אלו תוסוכמ ויניע רשאכ
רצויה .םיטרס רוצילו תוארל וקבאמ רופיס תא ללוגמ
יפרגויבוטוא טרסב םמצע תא םימלגמ ותחפשמ ינבו
.טיבהל תלוכיה לע ימיטפוא טבמ קפסמה ,שגרמ
115ב 2 קטמניס 09:45 14.7
206ה רדמס בל 10:45 16.7
.הלילה ךות לאד
.הלאגד
.הלאגד .םירטסאמד
.תודחוימ תונרקהד .המרונפד
.המרונפד .המרונפד
סויבומ
Moebius
| תוקד 89 | 2013 האירוק םורד | קוד-יק םיק
גולאיד אלל
תא תקרופו הלעבב המקנ עסמל תאצוי תדגבנ השא
תורבוחלו סקס ירתאל רוכמה ,רגבתמה הנב לע המעז
שיגמ ,קנעה ינאירוקה יאמבה ,קוד-יק םיק .סקימוק
יכרע לע רגית תארוקה םייברק תכפהמו הרוחש הידמוק
.תינגרובה החפשמה
20ב 2 קטמניס 22:30 11.7
192ב 2 קטמניס 22:15 16.7
הליל יכלהמ
Night Moves
| תוקד 112 | 2013 ב"הרא | טדרהכייר ילק
תירבעב תויבותכ ,תילגנא
םיבככמ דאגסראס רטיפו גנינפ הטוקד ,גרבנזייא יס'ג
יליעפ השולשכ ("יסולו ידנו") טדרהכייר ילק לש הטרסב
,ירטקלאורדיה רכס ץצופל םיטילחמה הביבס תוכיא
תאז ,תיתיישעתה תוברתה תא םרובעב ףקשמה למס
.תיעבט היגרנא לש רוקמ לכ תלסחמו םיבאשמ תפרוטש
26ג 3 קטמניס 20:15 11.7
212ו 11 יטיס המניס 15:00 16.7
לודגה ןואיזומה
The Great Museum
| תוקד 94 | 2014 הירטסוא | ןסואהצלוה סנהוי
תילגנאב תויבותכ ,תילגנאו תינמרג
תודלותל ןואיזומה לש םיעלקה ירוחאמ לא ידוחיי טבמ
תונמאה יפסואמ דחא תא ליכמה ,הניווב תונמאה
לביטספב "ירגילק" סרפב הכזש ,טרסה .םלועב םילודגה
דעו םיקנמהמ ,ןואיזומה ידבוע רחא בקוע ,ןילרב
יתוברת זכרמ לש יתרגש אל ןקויד רציימו ,הלהנהל
יאמבה דמעמב .ותומכ ןיאמ בושח
30ד 4 קטמניס 14:00 11.7
275ד 4 קטמניס 20:45 18.7
.שנאלב טראקד
30
*
9377
אוה ¨סלטוה טראמס תונולמ תשרמ ¨לייא ןולמ
דעוימו ¨םילשורי בלב םקוממה ינוריע ןולמ
חוריא תייווח עיצמה םירייתלו םיקסע ישנאל
ןב בוחרדמל דומצב ¨ומוקימ Æתמדקתמו תינשדח
יאנפהו יוליבה זכרמל בשחנה ¨םסרופמה הדוהי
ישנא לע ףדעומה ןולמל ותוא ךפוה ≠ ימלשוריה
ןולמה תביבס Æםילשורי רוזאב םיחרואו םיקסע
יתב ואצמת הכילה קחרמבו ¨תססותו תימאניד
Æיוליב תומוקמו הפק
¨םילשורי לש קקושה הביל בלב םקוממ אוה
הקיתעה ריעה Æםסרופמה הדוהי ןב בוחרדמב
הכילה קחרמב םיאצמנ אליממ םחתמו ופי רעש¨
קחרמב אצמנ הדוהי הנחמ קוש ¨תוקד ±∞כ לש
Æתחא תבכר תנחת
ינרדומ ןונגסב םיבצועמ םירדח ∂∏ ללוכ ןולמה
םיאתהל הדיפקב ןנכותו ¨דחוימב ינכדעו
Æםיקסע ישנאו םילייטמ¨ םיריית לש םהיכרצל
תוחורא עיצמה חוורמ לכוא רדח ןולמב
¨ימלשורי חוחינב דחוימב תוקנפמ רקוב
Æתומיעט תבשו ישיש תוחורא ןכו
¨חותפה ןולמה גג לע םייגיגח םיעוריא םייקל ןתינ
דויצב רזבואמהו שידחה םיעוראה םלואב ןכו
Æםדקתמ ילוקרוא
∞≤Æ∂≤≤±±±±
א
ב

י
נ
א

ה
נ
ה

¨
ם
י
ל
ש
ו
ר
י
SMART HOTELS
3
SMART HOTELS
15
26
36
68
02 . 6221111
JERUSALEMINN
EYAL
7
7 Shatz St.
7
7
7 Yohanan Horkanos St.
21
21 Shamai St.
21
MONTEFIORE
8
8 Nahal Meishar St.
RAMON
SMART HOTELS
SMART CHOICE
גניק בוחרל דומצה טקשו ןטק בוחרדמב ¨ץ¢ש בוחרב םקוממ ירויפיטנומ ןולמ
תסנכה תיבו הדוהי ןב בוחרדמ ¨יוליבה יזכרממ רצרצק הכילה קחרמ ¨ßגרוßג
יפוסב Æתוקד ±µ ≠כ לש החונינ הכילהב עיגהל ןתינ הקיתעה ריעה לא Æלודגה
הטיווס שי ןולמב Æןולמל דומצה בוחרדמב םוסק םינמא דירי םייקתמ עובשה
Æקנפתהל םיצור םתסש ולאלו םידחוימ םיעורא םיגגוחל ¨תראופמו תדחוימ תחא
SMART HOTELS
3
SMART HOTELS
15
26
36
68
02 . 6221111
JERUSALEMINN
EYAL
7
7 Shatz St.
7
7
7 Yohanan Horkanos St.
21
21 Shamai St.
21
MONTEFIORE
8
8 Nahal Meishar St.
RAMON
SMART HOTELS
SMART CHOICE
תלייטו ופי בוחרל דומצ ¨סונקרוה בוחרב ןטק קיטוב ןולמ אוה ןיא םלזורßג ןולמ
תללוכה תינוגסס םייוליב תנצס תחתפתמו תכלוה ןולמה ביבס Æהדוהי ןב
םיבצועמו םימיענ םירדח ≤∂ ןולמב Æםיססותו םיריעצ תודעסמו םיבאפ
יתשר תונמזה זכרמ
SMART HOTELS
3
SMART HOTELS
15
26
36
68
02 . 6221111
JERUSALEMINN
EYAL
7
7 Shatz St.
7
7
7 Yohanan Horkanos St.
21
21 Shamai St.
21
MONTEFIORE
8
8 Nahal Meishar St.
RAMON
SMART HOTELS
SMART CHOICE
דרפנ יתלב קלח אוהו ¨ןומר שתכמ תפש לע שממ םקוממ ןומר תוטיווס ןולמ
תורשפאמה ¨תורזבואמ חוריא תוטיווס ≥∂ ןולמב Æןומר הפצמ לש ינוריעה ףונהמ
ףונהמ תונהל ¨תוחפשמו םירטסקא יאטרופס ¨םיינפוא יבכור ¨םילייטמל
Æםירזבואמו םיחוורמ םירדחמו םלועב לודגה שתכמה לש טנפהמה
ןולמ יתבב החמתמה ,תימנידו הריעצ תשר איה SMART HOTELS תשר
לע דחוימ דחאו,םילשוריב ןולמ יתב 3 תשרל .ריעה זכרמב םייתוכיאו םינטק
.ןומר שתכמ קוצמ תפש
SMART HOTELS תשרב תונולמה ירדח לכ
תיתיב השוחת ויחרואל קינעמו ,בידא, ןעוצקמ תווצה ,םיגזוממו םימיענ
תונווגמו תורישע תונולמב תושגומה רקובה תוחורא .ישיא סחיו תקנפמ
.םעט לכל הנעמ תונתונו
םידיינ םיבשחמו םירדחבו יבולב םניח יטוחלא טנרטניא תונולמב
ררקמ ,םילבכו המזלפ תויזיולט ,הפק תנכהל הכרע .םיחרואה תורישל םניח
.תולע אללו םיחרואה תורשל שיגנ לכה ,תילטיגיד תפסכו ןטק
תוחונו הלועמ םוקימ ןיב ילאדיא בוליש םיעיצמ טראמס תונולמ
.ךפסכל רתויב הבוטה הרומתה תא םינתונו
דומצה טקשו ןטק בוחרדמב ,ץ"ש בוחרב םקוממ ירויפיטנומ ןולמ
ןב בוחרדמ ,יוליבה יזכרממ רצרצק הכילה קחרמ ,'גרו'ג גניק בוחרל
הכילהב עיגהל ןתינ הקיתעה ריעה לא .לודגה תסנכה תיבו הדוהי
םוסק םינמא דירי םייקתמ עובשה יפוסב .תוקד 15 כ לש החונינ
,תראופמו תדחוימ תחא הטיווס שי ןולמב .ןולמל דומצה בוחרדמב
.קנפתהל םיצור םתסש ולאלו םידחוימ םיעורא םיגגוחל
בוחרל דומצ ,סונקרוה בוחרב ןטק קיטוב ןולמ אוה ןיא םלזור׳ג ןולמ
םייוליב תנצס תחתפתמו תכלוה ןולמה ביבס.הדוהי ןב תלייטו ופי
26 ןולמב .םיססותו םיריעצ תודעסמו םיבאפ תללוכה תינוגסס
.םיבצועמו םימיענ םירדח
קלח אוהו ,ןומר שתכמ תפש לע שממ םקוממ ןומר תוטיווס ןולמ
חוריא תוטיווס 36 ןולמב .ןומר הפצמ לש ינוריעה ףונמ דרפנ יתלב
יאטרופס םיינפוא יבכור ,םילייטמל תורשפאמה ,תורזבואמ
לודגה שתכמה לש טנפהמה ףונהמ תונהיל ,תוחפשמו םירטסקא
.םירזבואמו םיחוורמ םירדחמו םלועב
,הדוהי ןב בוחרדמל קשונו ,יאמש בוחרב םקוממה-לייא ןולמ
,קורי ןולמ אוה ןולמה .שממ הלא םימיב חתפנש שדח ןולמ אוה
םיבצועמה,םיינרדומו םישידח םירדח 68 ובו הביבסל יתודידי
.ינשדח ןונגסב
יתשר תונמזה זכרמ
02 . 6221111
JERUSALEM INN
EYAL
7
7 Shatz St.
7
7
7 Yohanan Horkanos St.
21
21 Shamai St.
21
MONTEFIORE
8
8 Nahal Meishar St.
RAMON
SMART HOTELS
SMART CHOICE
יתבב החמתמה ¨תימנידו הריעצ תשר איה SMART HOTELS תשר
¨םילשוריב ןולמ יתב ≥ תשרל Æריעה זכרמב םייתוכיאו םינטק ןולמ
Æןומר שתכמ קוצמ תפש לע דחוימ דחאו
¨םיגזוממו םימיענ SMART HOTELS תשרב תונולמה ירדח לכ
סחיו תקנפמ תיתיב השוחת ויחרואל קינעמו בידא ¨ןעוצקמ תווצה
תונתונו תונווגמו תורישע תונולמב תושגומה רקובה תוחורא Æישיא
Æםעט לכל הנעמ
םידיינ םיבשחמו םירדחבו יבולב םניח יטוחלא טנרטניא תונולמב
¨םילבכו המזלפ תיזיוולט ¨הפק תנכהל הכרע Æםיחרואה תורישל םניח
Æתולע אללו םיחרואה תורשל שיגנ לכה ¨תילטיגיד תפסכו ןטק ררקמ
םוקימ ןיב ילאדיא בוליש םיעיצמ SMART HOTELS תשר תונולמ
Æךפסכל רתויב הבוטה הרומתה תא םינתונו תוחונו הלועמ
31 www.jff.org.il
:הינמרגב הדמשהו זוכיר תונחמ
תיתדבוע הריקס
German Concentration Camps Factual Survey
הינטירב | קוק'ציה דרפלא ,ןייטשנרב ינדיס
תילגנא | תוקד 70 | 1945/2014
ידיב ומלוצש םירידנ םירמוחמ בכרומה ידועית טרס
הדמשההו זוכירה תונחמ רורחש תעב תירבה תולעב
דרפלא לש טקיורפכ לחהש ,טרסה .ןילופבו הינמרגב
קתועב ףשחנ הנשה קרו ,1945 יהלשב זנגנ ,קוק'ציה
.ןילרב לביטספ תרגסמב רזחושמ
יטירבה ילאירפמיאה ןואיזומה ישנא דמעמב
83ב 2 קטמניס 15:45 13.7
באל בתכמ
Letter to a Father
| תוקד 65 | 2013 הניטנגרא | יקסנירזוק ודרגדא
תילגנאב תויבותכ ,תידרפס
?ומלועל ךלה ןמזמ רבכש באל בתכמ בותכל ןתינ ךיא
לכ לע בישהלו תונורכזה תא רזחשל םדא לוכי דציכ
תולאשהמ קלח קר ולא ?הנעמל וכז אלש תולאשה
יתוגה ידועית טרסב ןוחבל אצוי יקסנירזוק ודרגדאש
.ריכה אל םלועמש באה לע ישיא דואמו
81ב 2 קטמניס 11:30 13.7
151ב 2 קטמניס 10:00 15.7
םיפנוטמה
The Dirties
תילגנא | תוקד 83 | 2013 הדנק | ןוסנו'ג טאמ
תעפות לע המקנ טרס רוציל םיטילחמ ןוכית ידימלת ינש
הארנש המל אצומה תדוקנ יהוז .רפסה תיבב תונוירבה
טרסל ךפוה ךא ,יסופיט ימוק המיא ןחתומ דועכ הליחתב
.םייעונלוק םיטוטיצ ללשב לבותמה ,בכרומ תורגבתה
וארתש רתויב בושחה טרסה הז" יכ עבק תימס ןיווק
."הנשה
104ו 11 יטיס המניס 15:00 13.7
134ד 4 קטמניס 21:15 14.7
158ג 3 קטמניס 09:30 15.7
תואיצמה לוחמ
The Dance of Reality
| 2013 תפרצ/הלי'צ | יקסבורודוח ורדנחלא
תילגנאב תויבותכ ,תידרפס | תוקד 130
םינש 23 רחאל יאמבה אסיכ לא בש קנעה יקסבורודוח
אוה .ותודלי תוזוחמ לע תיפרגויבוטוא הריצי שיגמו
םיטנמלא םע ולש תישיאה הירוטסיהה תא בלשמ
וטומה תא ףקשמה טרס שיגמו ,םייתימו םיילרטאית
לוחמ ,לוחממ רתוי אל איה תואיצמה :ולש יביטמיטלואה
.וננוימדב רצונש
1א 1 קטמניס 19:00 10.7
135ה רדמס בל 11:00 14.7
םיטקש םימ
Still the Water
| תוקד 118 | 2013 תפרצ/דרפס/ןפי | הסאווק ימענ
תילגנאב תויבותכ ,תינפי
ןה עבטל תועגונה ןימוי תוקיתע תורוסמ ,ןטק ינפי יאב
עצמאב אלמה חריה תוגיגח ליל ךלהמב .הרגשבש ןיינע
תרזעב .םיב הפצ הפוג הלגמ 16-ה ןב וטיאק ,טסוגוא
הסאווק ימענ .המולעתה תא חצפל הסני אוה ותרבח
לש תימשרה תורחתב הגצוהש תיטויפ הריצי השיגמ
.ןאק לביטספ
227ב 2 קטמניס 20:00 17.7
291ב 2 קטמניס 22:30 19.7
תומילא סימ
Miss Violence
| תוקד 98 | 2013 ןווי | סאנארבא סורדנסכלא
תילגנאבו תירבעב תויבותכ ,תינווי
תספטמ ,יקיל'גא לש תדלוהה םוי תגיגח ךלהמב
חתפנ ךכ .תדבאתמו ןולחה ןדא לא 11-ה תב הדליה
רדשל הסנמה החפשמ לש הרופיס תא ללוגמה ,טרסה
תריצי .םידירטמו םילפא תודוס הריתסמ ךא תויביטמרונ
.היצנו לביטספב םיסרפ העבראב התכזש תפומ
יאמבה דמעמב
23ג 3 קטמניס 14:00 11.7
121ב 2 קטמניס 21:30 14.7
וֹל ֶ מ
Mélo
,תיתפרצ | תוקד 112 | 1986 תפרצ | הנר ןלא
תירבעב תויבותכ
הדוותמו םידידי גוז לצא חראתמ ,םסרופמ רנכ ,לסרמ
השאה לש הבל תא הבוש אוה .תועמדב רמגנש ןמור לע
.םירבשמו תוינפת ריתע יטנמור שלושמ ללוחמו
| MK2 ינפלואל הווחמ | הנר ןלא לש ורכזל תיגיגח הנרקה
ץימרק ןירמ טרסה קיפמ דמעמב
82ב 2 קטמניס 13:00 13.7
.תוקיסאלקד
.םירטסאמד .תודחוימ תונרקהד
ןושאר טבממ המחלמ
Love At First Fight
,תיתפרצ | תוקד 98 | 2014 תפרצ | הייאק אמות
תילגנאבו תירבעב תויבותכ
םיסרפה תשולש לכ תא ףרגו ירוטסיה איש עבקש טרסה
ןאק לביטספב "םיאמבה לש םייעובש" תרגסמ לש
תוכילה םיענ רענ ,ונרא ןיב תוקבאיה ברק םע ליחתמ
םירישע תב ,ןלדמ ןיבל ,ומלועל רבכמ אל ךלה ויבאש
.הלחתהה קר תאזו .תינפוג תוליעפל הרוכמה תרעוס
11א 1 קטמניס 17:45 11.7
282א 1 קטמניס 16:45 19.7
.המרונפד
.םירוכיב יטרסל תימואלניב תורחתד .המרונפד .שנאלב טראקד
.תידוהיה היווחהד
םימל ץוחמ
Vessel
| 2014 לגוטרופ/דרפס/הינזנט/ב"הרא | ןטיו הנאיד
תילגנאב תויבותכ ,תילגנא | תוקד 90
הטילחמ ,הריעצ תיטסילאידיא האפור ,סטרפמוג הקבר
בלב תולפה יתוריש קפסתש העונת םיקהלו היינוא רוכחל
רשפאמ וניא קוחה ןהבש תונידמב תויחה םישנ רובע םי
הצימא השא לע קתרמ ידועית טרס .תונוירה קיספהל
.SXSW לביטספב םיסרפ ינשב הכזש ,ןפוד תאצויו
191ב 2 קטמניס 20:45 16.7
236ד 4 קטמניס 12:30 17.7
.שפוחה חורבד
32
*
9377
תוקלתסה :הארמהה לולסמ
3 קלח ,םזינרדומה
The Airstrip Decampment of Modernism, Part III
| תוקד 108 | 2014 הינמרג | ץלוהגימא ץנייה
תילגנאב תויבותכ ,תינמרג
לע ףסונ טבמ קפסמ ץלוהגימא ץנייה ךרעומה יאמבה
דקמתמ אל אוה םעפה ךא ,תיטסינרדומה תולכירדאה
,םלועה יבחרב קתרמ עסמל אצוי אלא דחא טקטיכראב
קוחרה חרזמל דעו הקירמא םורד ךרד ,הפוריאמ
יאמבה דמעמב .ב"הראו
154ב 2 קטמניס 16:15 15.7
204ד 4 קטמניס 19:30 16.7
תונירדנמ
Tangerines
| 2013 הי'גרו'ג/הינוטסא | הזדאשורוא אזאז
תירבעב תויבותכ ,תינוטסאו תיסור | תוקד 87
תילגנאבו
רבג אוה וביא .המוציעב המחלמה .1990 ,היזחבא
יצע לובי תא ףוטקל ידכ הנכסה רוזאב ראשנש ינוטסא
ריתומ ותלד ףס לע שחרתמה םילא תומיע .תונירדנמה
.וב לפטלו ותוא תחקל ץלאנ וביאו ,רוחאמ עוצפ לייח
.השרו לביטספב להקה ביבח סרפו יומיבה סרפ הכוז
ישארה ןקחשהו יאמבה דמעמב
102ה רדמס בל 18:30 13.7
173ה רדמס בל 15:45 15.7
רבעמו לעמ
Above and Beyond
| 2014 לארשי/הינטירב/ב"הרא | ןמסורג הטרבור
תילגנא | תוקד 90
לש םרופיס תא איבמה ידועית טרס אוה "רבעמו לעמ"
ובדנתהו היינשה םלועה תמחלמב ופתתשהש םיסייט
הצובק .תואמצעה תמחלמ ךלהמב לארשי ןעמל םוחלל
המחלמה לש הלרוג תא עירכהל העייס םירבג לש וז
.לארשי לש התסובת תא עונמלו
148א 1 קטמניס 16:30 15.7
תודובאה םילמנה תכלממ
Minuscule: Valley of the Lost Ants
| תוקד 89 | 2013 תפרצ | ובאס שאמות ,ורי'ז ןלה
גולאיד אלל
תרסח המחלמ תותיצמ קינקיפמ ורתונש ןוזמ תויראש
תומחלנש תובירי םילמנ תובשומ יתש ןיב םימחר
לצב .רכוס תויבוק םע חפ תספוק לע תויביססבואב
טבשמ לצניהל ונבר השמ תרפ ןהל תעייסמ קבאמה
.תומודאה םילמנה
193ג 3 קטמניס 09:30 16.7
279א 1 קטמניס 10:30 19.7
'א קלח ,םולשו המחלמ
War and Peace, Part 1
| תוקד 142 | 1967 מ"הרב | קו'צרדנוב ייגרס
תילגנאב תויבותכ ,תיסור
ףלא 120 ,םימוליצ תונש שמח ,רלוד ןוילימ 100 ןב ביצקת
תקפהל םירושקה םירפסמהמ קלח קר ולא – םיבצינ
וניסינ אלו וניצר אל" .םליפסומ ינפלוא לש הרקויה
קו'צרדנוב ריהצה ,"רוקמהמ רבד עורגל וא ףיסוהל
."טרסה לש יתימאה רבחמה אוה יוטסלוט" .ותעשב
םליפסומ אישנ ,בורזנחש ןראק דמעמב
224ב 2 קטמניס 12:45 17.7
םירוענה דרמ
Rebel without a Cause
,תילגנא | תוקד 111 | 1955 ב"הרא | ייר סלוקינ
תירבעב תויבותכ
תינונאקה תפומה תריצי לש רזחושמו שדח קתוע
ןושארה םויב .ןיד סמיי'ג לש ובוכיכב ייר סלוקינ לש
םירענה תרובח םע קראטס םי'ג ךבתסמ שדחה ןוכיתב
ותוא ליבותש םיתומיע תרדסל עלקנו םילבוקמה
.רבג תויהל דציכ :הדירטמה הלאשה םע דדומתהל
3ב 2 קטמניס 19:30 10.7
258ג 3 קטמניס 09:15 18.7
קחרמה
The Distance
,תיסור | תוקד 80 | 2014 דרפס | ורייאבק וי'גרס
תילגנאב תויבותכ
חוכ תנחת דיל הכורא הפוקת ךשמב אולכה ירטסוא ןמא
םהמ דחא ,המוק יכומנ םיעשופ השולשל הנופ ריביסב
ורובע ובנגיש תנמ לע ,תורידנ תויתפלט תולוכי לעב
הנחתה ךותב קזחומה ירותסמ טירפ - "קחרמה" תא
.דחוימב הנושמ רמוש ידי לע חטבואמו
31ד 4 קטמניס 16:00 11.7
241ד 4 קטמניס 22:00 17.7
סקארק סואל רמ
Mr. leos caraX
| תוקד 72 | 2014 תפרצ | המולס-זיאול הסט
תילגנאב תויבותכ ,תינפיו תילגנא ,תיתפרצ
יאמבה לש ותומד תא חצפל הסנמה ידועית טרס
אוהש ךות ,סקארק סואל יטמגינאהו ךרעומה יתפרצה
לש ןוימדה ריתעו יטויפה םלועל הפוצה תא באוש
ונוזחמ הארשה באושה ,ןנגוסמו ףחוס ןקויד .ויטרס
.ואשומ לש יתונמאה
96ד 4 קטמניס 16:00 13.7
303ד 4 קטמניס 20:00 19.7
.שפוחה חורבד
.תוקיסאלקד
.הינאמניסד
.תודחוימ תונרקהד
.תודחוימ תונרקהד .תודחוימ תונרקהד
.תודחוימ תונרקהד .שנאלב טראקד
.םידלי יטרסד
םיטרסה ןיב יח :ץימרק ןירמ
Marin Karmitz: A Life at the Movies
| תוקד 52 | 2014 תפרצ | םהוב ןופ סקילפ
תילגנאב תויבותכ ,תיתפרצ
דחא תא הנשה חראל האג םילשורי עונלוקה לביטספ
אישנהו דסיימה ,ץימרק ןירמ ,הפוריאב םיקיפמה ילודגמ
טרסה .םדסוויהל הנש 40 םינייצמה ,MK2 ינפלוא לש
ללוכו ,ץימרק לש וייח רחא בקוע ונינפלש ידועיתה
סיינאו הקנה לאכימ ,ימטסוראיק סאבע םע תונויאר
ץימרק ןירמ דמעמב .הדרו
50ב 2 קטמניס 14:00 12.7
33 www.jff.org.il
רועל תחתמ
Under the Skin
| תוקד 108 | 2013 הינטירב | רזיילג ןתנו'ג
תירבעב תויבותכ ,תילגנא
תוריהמה םיכרדב תעסונ (ןוסנהו'ג טלרקס) הייפהפי השא
ןתינ אלש תוינימ תועצה םע םירבג התפמ ,דנלטוקס לש
והז השעמל .השאב רבודמ תמאב אלש אלא .ןהל ברסל
םתואל תודוכלמ ןמוטש תינשוח המלע לש רועב רזייח
.רוחש ינעבוט לזונ ךותב םתומ תא םיאצומה ,םירבג
128ג 3 קטמניס 22:30 14.7
213ו 11 יטיס המניס 17:30 16.7
283א 1 קטמניס 19:00 19.7
םסרופמה ןתנ
Famous Nathan
תילגנא | תוקד 98 | 2014 ב"הרא | רקרוודנה דיול
,Nathan's Famous לש תויקינקנה תא ריכמ יאקירמא לכ
הנש האמ ינפל ןכרד תא ולחה ןהש עדוי יקרוי וינ לכו
,"םסרופמה ןתנ" לש ודכנ ,טרסה יאמב .דנלייא ינוקב
ךרד תיתחפשמה הירוטסיהה תא רזושו רוחאל ןנובתמ
.ןנגוסמ 'זאטנומו םירידנ ןויכרא ירמוח ,םייתיב םיטרס
םירצויה דמעמב
123ג 3 קטמניס 11:30 14.7
274ד 4 קטמניס 18:30 18.7
!הריכמל אל םישנ
ן ֶ מ ֶ פוּ הניארקוא לש רופיסה
Ukraine is Not a Brothel
תוקד 78 | 2013 הניארקוא/הילרטסוא | ןירג יטיק
תירבעב תויבותכ ,תיסורו תיניארקוא |
תיטסינימפה העונתה ,"ןמפ" לע קימעמ ידועית טבמ
תוכזב תיתרושקתו תירוביצ הרעס הררועש תיניארקואה
הזח תופושח םישנ תוללוכה ,תויביטקובורפה היתואחמ
םיחרפב ןשאר תאו תויטילופ תואמסיסב ןפוג תא תורטעמה
.היצנו לביטספב חבשל ןויצב הכז טרסה .םיינועבצ
133ד 4 קטמניס 19:30 14.7
239ד 4 קטמניס 18:15 17.7
ןגנתמ
Lilting
,תילגנא | תוקד 91 | 2014 הינטירב | ואק גנוה
תירבעב תויבותכ
תוומה .המהדתב ומא תא הכמ יאק לש ימואתפה ותומ
,יאק לש וגוז ןב ,דר'ציר לש וייח תא תוחפ אל רערעמ
תידובמק-תיניס השא - םאל תכמות די טישוהל טילחמש
הכוז .ידמל השק דיב וב תגהונו תילגנא תרבדמ ישוקבש
.סנדנאס לביטספב םוליצה סרפ
36ב רדמס בל 12:00 11.7
217א 1 קטמניס 11:30 17.7
ןוטבב םיקדס
Cracks in Concrete
| תוקד 105 | 2014 הירטסוא | גאד טומוא
תילגנאבו תירבעב תויבותכ ,תינמרג
תא רתאמו ךשוממ רסאמ רחאל אלכהמ ררחתשמ ןאטרא
ףושחל ילבמ .ויבא תוהז תא עדוי וניאש ,רגבתמה ונב
הסנמה ,רענל רוזעל הסנמ אוה םהיניב רשקה תא
האורו ,רטוז םימס רחוסכ סנרפתמו פאר תריירק קינזהל
.רבעב עציב אוהש תויועטה ןתוא לע רזוח ונב דציכ
140ו 11 יטיס המניס 14:00 14.7
244ה רדמס בל 14:15 17.7
וקודה לע םיתמ
Doc of the Dead
| תוקד 91 | 2014 הינטירב | פיליפ רדנסכלא
תילגנא
רופיס ךות לא קומע ללוצ פיליפ רדנסכלא יאמבה
עיצמו תורפסבו עונלוקב םיבמוזה רנא'ז לש ותוחתפתה
תיתרבח "הפיגמ" לע דואמ הנהמו ימניד ,ףיקמ טבמ
ינוקייא םע תונויאר ללוכ טרסה .ילאבולג הדימ הנקב
.גפ ןומייסו ורמור 'גרו'ג ,סקורב סקמ ומכ םיבמוז
132ד 4 קטמניס 17:45 14.7
167ד 4 קטמניס 16:00 15.7
יתבש חלאס
Sallah Shabati
,תירבע | תוקד 110 | 1964 לארשי | ןושיק םירפא
תילגנאב תויבותכ
תיתפומה ותריציל לבוי ןייצמ םילשורי עונלוקה לביטספ
קתוע לש תיגיגח הרוכב תנרקהב ,ןושיק םירפא לש
היהש ןושארה ילארשיה טרסה לש רזחושמו שדח
הכזש טרס ,בהזה סובולגב הכזו רקסואל דמעומ
םיבר יניעב ספתנו םידקת תרסח תיתפוק החלצהל
םינקחשהו םירצויה דמעמב .ןושארה סקרובה טרסכ
190ב 2 קטמניס 18:15 16.7
.הלילה ךות לאד .הינאמניסד
.המרונפד
.המרונפד
.שפוחה חורבד .ימואלניב ידועית עונלוקד
.תוקיסאלקד
עיקרב םיפיקשמ
Watchers of the Sky
/דא'צ/תפרצ/דנלוה/ב"הרא | גרבצלב טדא
תויבותכ ,תילגנא | תוקד 122 | 2014 הדנאור
תירבעב
חצר) "Genocide" חנומה תא עבטש ימ ,ןיקמל לאפר
תימואלניב טפשמ תכרעמ םודיקל וייח תא שידקהו (םע
ררועמ םג ךא דירטמ ידועית טרסל הכוז ,ותוא ףוכאתש
ינש הכוז .םייפהפי היצמינא יעטק בלשמה ,הווקת
.סנאדנס לביטספב םיסרפ
64ד 4 קטמניס 13:15 12.7
200ד 4 קטמניס 11:30 16.7
.שפוחה חורבד
רקוטס
Stoker
99 | 2013 ב"הרא/הינטירב | קוו-ןא‘צ קראפ
תירבעב תויבותכ ,תילגנא | תוקד
לש ןבוכיכב ,דווילוהב קוו-ןא'צ קראפ לש ןושארה וטרס
רחאלש הרענ לע רפסמ ,הקסבוקיסאו הימו ןמדיק לוקינ
.העדי אל ומויק לעש האנה דודל תעדוותמ היבא תומ
שיאה םע רשקהו ,המא םעו המע ררוגתהל רבוע דודה
.דירטמו יטויפ תורגבתה רופיס ללוגמ ירותסמה
יאמבה דמעמב
44א 1 קטמניס 15:30 12.7
.תודחוימ תונרקהד
34
*
9377
םירצק םילארשי םיטרס
3 תינכות
תילגנאב תויבותכ ,תירבע | תוקד 125 | 2014 לארשי
:רצקה ילארשיה עונלוקה תורחתב םידדומתמה םיטרס
לאפר לש "םייניע ימצעת" ,בוקסוג הענ לש "תינתיפצתה"
לש "רקי םיהולא" ,ןולייא סדה לש "םימה לע זירפ" ,ולולב
,לגיפש בינו ונרומ טרבור לש "אשמ" ,ביתנ איגו רומדת זרא
לכימו ןויחוא לבנע לש "הידעצב" ,ונרומ ןתוד לש "קוש"
לארשיל 'ץיבוביל והיעשי ןיב החיש ךותמ" ,סלגלגיפש
"ןכניממ םימושיר" ,רמש קפואו ןומיר הדע לש "1980 ,דדלא
.ןיקיימ הריש לש "הקולס ימ 'גיד"ו ק'ג לש
124ג 3 קטמניס 13:45 14.7
םירצק םילארשי םיטרס
2 תינכות
תויבותכ ,תירבע | תוקד 116 | 2014 לארשי
תילגנאב
:רצקה ילארשיה עונלוקה תורחתב םידדומתמה םיטרס
יתמא לש "םויה ףוס דע" ,ןמדירפ ריאי לש "ישילש תיב"
לש "םימה רוב" ,םייהנגוג ןתמ לש "ComeBack" ,יזנכשא
"ןורדמ קראפ"ו ןמזנל יבצ לש "רבד תירחא" ,הגנל הד ןג
.םהרוד ידוד לש
87ג 3 קטמניס 10:00 13.7
םירצק םילארשי םיטרס
4 תינכות
תילגנא ,תירבע | תוקד 126 | 2014 לארשי
תילגנאב תויבותכ ,תיסורו
ילארשיה עונלוקה תורחתב םידדומתמה םיידועית םיטרס
,סלק םות לש "תרחאה הטנלפה לא עסמ" :רצקה
לש "הארמ תנומת" ,םטול לעי לש "תוומהו המלעה"
םא" ,'ץיבוניבר ןולא לש "םירוה רוקיב" ,ץרווש לאינד
,סורג באויו היברט באהיא לש "ךילא ךייחי םלועה ךייחת
.רקב ישיבא לש "תיכוכז לע ספטמ אל ברקע"
194ג 3 קטמניס 11:45 16.7
תיפוריאה הימדקאהמ םירצק םיטרס
Short Matters!
תידרפס ,תירגלוב ,תיברע ,תיסור | תוקד 110
תילגנאב תויבותכ ,תיתפרצו
תיפוריאה הימדקאה סרפל םידמעומ ויהש םירצק םיטרס
ינאש ףא" ,(היסור) יקיפ הניטסירכ לש "המיז" :עונלוקל
,(ןיטסלפ) ןוטלימה טרבור ראמוע לש "שבי רהנהש עדוי
,(הירגלוב) הבזורג הניטסירכו בונ'צלו רטפ לש "ץופקל"
(היגלב) קרוטזוא טנלוב לש "םינטק תונולח םע םיתב"
.(היגלב) טאמרבא ןו םוט לש "לצה תומ"ו
129ד 4 קטמניס 11:00 14.7
םירצק םילארשי םיטרס
1 תינכות
תויבותכ ,תירבע | תוקד 122 | 2014 לארשי
תילגנאב
:רצקה ילארשיה עונלוקה תורחתב םידדומתמה םיטרס
,שרוח רבנע לש "רוקיבה" ,לקד ןתנוי לש "לירפאב דחא"
הארנכ" ,תרופ הריש לש "?ךירונ ליא תא האר והשימ"
"רדנ"ו ,דוד-ןב רמועו רסמ ןד לש "הככ םירוק םירבדש
.ןוארב ילעטנ לש
160ג 3 קטמניס 13:00 15.7
תולריפס
Spirals
,תירבע | תוקד 80 | 2014 לארשי | רוג לעי
תילגנאב תויבותכ
ןורטאית תצובקב תושגפנ מ"הרב תואצוי תורענ עברא
םילכ תרזעב .תיפולח החפשמ ןיעמל תוכפוהו
ןה םלוצמה ןורכיזה לש ילריפס ביטרנו םיינורטאית
בישקהל ,ןועטה ןרבע לש םירשקה תא ריתהל תוליחתמ
תכפוהה הריחב ,הווהב ןתבוטב רוחבלו ימינפה ןלוקל
.יאבצה תורישה תבוח לומ לא תבכרומ
163ג 3 קטמניס 20:15 15.7
םירוסא םיטרס
Forbidden Films
,תינמרג | תוקד 94 | 2013 הינמרג | רלומ סקילפ
תילגנאב תויבותכ ,תילגנאו תירבע ,תיתפרצ
הנש 70 ,םויכ .םיטרס 1,200-מ רתוי קיפה ישילשה ךיירה
םירוסא ןיידע וללה םיטרסהמ 40 ,םיצאנה תליפנ ירחא
"יחצנה ידוהיה" ,"סיז ידוהיה" םהב ,תירוביצ הנרקהל
םירוטילקת ץיפהל םירסוא ףא םינמרגה ."םידלישטורה"ו
םיטרס לע ידועית טרס .היזיוולטב םרדשלו םהלש
.םירוסא
67ד 4 קטמניס 22:15 12.7
165ד 4 קטמניס 12:00 15.7
.ידועית ילארשי עונלוקד .רצק ילארשי עונלוקד
.רצק ילארשי עונלוקד .רצק ילארשי עונלוקד .רצק ילארשי עונלוקד
.תידוהיה היווחהד
ןיפירג 'גרו'ג לש םיטרסה
George Griffin's Films
תילגנא | תוקד 87 | ןיפירג 'גרו'ג
אוה ,יקרוי וינ עונלוק רצויו רוטמינא ,ןיפירג 'גרו'ג
זאמ .ב"הראב תיאמצעה הנצסב םיטלובה תוחוכהמ
הקד ןיב ענ םכרואש םיטרס 30-מ רתוי רצי אוה 1969
גיצמו םילשורי לביטספב חראתמ אוה הנשה .העש יצחל
.2012-ל 1975 ןיב וקפוהש םיטרס 22 תללוכה תינכות
יאמבה דמעמב
189ב 2 קטמניס 16:15 16.7
.תמוצב תונמאד .תודחוימ תונרקהד
רפסל תולוכי אל רבכש ולא רובע
For Those Who Can Tell No Tales
| 2013 הניבוגצרהו הינסוב | 'ץינאבז הלימסאי
תירבעב תויבותכ ,תינסובו תילגנא | תוקד 75
תילגנאבו
וויא לש עדונה ורפס תא תארוקה תילרטסוא תריית
הרייעב רקבל הטילחמ ,"הנירדה לע רשג" 'ץירדנא
הבוש םע קר .דארגשיו – רשגה בצינ הבש תינסובה
ושחרתהש המחלמה תועווז לע תדמול איה הילרטסואל
.המלצמ םע םעפה ,דארגשיוול בושל הטילחמו ,םוקמב
41א 1 קטמניס 09:45 12.7
.שפוחה חורבד
35 www.jff.org.il
!לביטספ היהי ,ואוב
םינמא םדקל הנשה םג הכישממ ,תונמאלו תוברתל סיפה תצעומ
הריציל בחרה להקה ןיב םישיגפמה םיטקיורפ םוזיל ,םירצויו
.ץראה יבחרב םינוש םילביטספ תורשעל םורתלו תיתונמאה
.היווחהמ קלח תויהלו םילביטספב ונתיא גוגחל ואוב
-ב ”תוברתב סיפ ךירצ“ תצובקל ופרטצה
36
*
9377
קד חרק ,רוחש םחפ
Black Coal, Thin Ice
| תוקד 106 | גנוק גנוה/ןיס | ןאני ואאיד
תילגנאבו תירבעב תויבותכ ,תינירדנמ
סרפה - בהזה בדב הכזש ןנגוסמו ינרדומ ראונ-םליפ
רחאל םינש שמח .ןילרב לביטספב רתויב בוטה טרסל
תא רתאל אצוי חדומ הרטשמ ןיצק ,ודיקפתמ העשוהש
ןיס ןופצב הנטק הרייע לש התחונמ תא דירטהש חצורה
.הלועפל רזחש ,ותעשב
18ב 2 קטמניס 18:00 11.7
229ג 3 קטמניס 10:15 17.7
םימודא םילע
Red Leaves
,תירהמא | תוקד 88 | 2014 לארשי | הטג יזב
תילגנאבו תירבעב תויבותכ ,תירבע
תא רכומ ,ירט ןמלא ,היפויתאמ רגהמ ,הלדט וינגסמ
תושגנתהה .וידלי יתב ןיב ונמז תא ריבעהל אצויו תיבה
רמש םהילעש םייפויתאה םיכרעהו תוברתה ןיב המילאה
,וינפ לע תחפוטש תירזכאה תואיצמה לומ לא ,תוקידאב
.ותחפשמ לומ ןורחא תומיעל ותוא םיאיבמ
םירצויה דמעמב
46א 1 קטמניס 20:00 12.7
88ג 3 קטמניס 12:30 13.7
הזילע
Aliza
,תירבע | תוקד 58 | 2014 לארשי | ןמיה רמות
תילגנאבו תירבעב תויבותכ
יאמב ןיבל ןזור הזילע תיגולותימה תינקחשה ןיב שגפמ
םירצויה דמעמב .וכרד תליחתב ריעצ
ה22ג 3 קטמניס 12:00 11.7
ךישמאש וא רוצע
If You Don't, I Will
,תיתפרצ | תוקד 102 | 2014 תפרצ | רייליפ יפוס
תילגנאבו תירבעב תויבותכ
,םייתפרצ קנע יבכוכ ינש ,קירלמא הייתמו סובד לאונמע
םיליחתמו םהיסחימ םיעבשה השאו רבג ,יושנ גוז םימלגמ
תיאמבה ךא ,יניצר ילוא אשונה .היינשהמ דחא קחרתהל
,תוימוק תויצאוטיסו רומוה לש עפש תרזעב וב תלפטמ
.ןח אלמו ןונש ,גנעמ טרס איה האצותהו
70ה רדמס בל 15:30 12.7
257א 1 קטמניס 22:15 18.7
םיטילפ
Refugee
| תוקד 90 | 2014 הניטנגרא/תפרצ | ןמרל וגייד
תילגנאבו תירבעב תויבותכ ,תידרפס
תיבה תא תוריהמב שוטנל םיצלאנ הרול ומאו סאיתמ
לש תפסונ המילא תוצרפתהמ טלמיהל ידכ םירג םה ובש
,ןוירהב הרולו הנומש ןב קר סאיתמ .הכמה לעבה ,ןאיבפ
ובש םוקמ רחא שופיחב םיטוטיש עסמל םיאצוי םה ךא
.םינגומו םיחוטב ושיגרי
52ב 2 קטמניס 18:30 12.7
218א 1 קטמניס 13:15 17.7
םידקור םיברע
Dancing Arabs
| 2014 תפרצ/הינמרג/לארשי | סילקיר ןרע
תירבעב תויבותכ ,תיברעו תירבע | תוקד 105
תילגנאבו
םיברע" עושק דייס לש וירפסל ףחוס יעונלוק דוביע
,םוהרב קיפואת לש םבוכיכב ,"דיחי ינש ףוג"ו "םידקור
,הריטמ יברע דלי ,דאיא .בונושומ לאכימו סיסקבא לעי
אוה םש ,םילשוריב תיתרקוי תידוהי היימינפל חלשנ
.תוהזו תוברת ,הפש לש תויגוס םע דדומתמ ומצע אצומ
םינקחשהו םירצויה דמעמב
1ז ןטלוסה תכירב 20:00 10.7
109א 1 קטמניס 11:45 14.7
.ידועית ילארשי עונלוקד .יתלילע ילארשי עונלוקד
.החיתפה טרס - הלאגד .המרונפד
ססקט ,זירפ
Paris, Texas
ב"הרא/הינטירב/תפרצ/הינמרג ברעמ | סרדנו םיו
תירבעב תויבותכ ,תילגנא | תוקד 147 | 1984
חילצמה ,עדונה וטרסל הנש 30 ןייצמ םילשורי לביטספ
שדח קתוע לש הנרקהב ,סרדנו םיו לש רתויב ךרעומהו
רבג .ןורחאה ןאק לביטספב הנושארל גצוהש רזחושמו
תוירבדמב הלגתמ םינש עברא ךשמל ומלענ ויתובקעש
.ורבע םע דדומתהל ץלאנו ססקט לש
48ב 2 קטמניס 09:30 12.7
223ב 2 קטמניס 10:00 17.7
לפא םלוע
Finsterworld
| תוקד 91 | 2013 הינמרג | רדלוורטסניפ הקוארפ
תילגנאבו תירבעב תויבותכ ,תינמרג
טרס הגיצמ רדלוורטסניפ הקוארפ תיטסירטנמוקודה
המכ לש ןרופיס תא ללוגמה םישרמו ןושאר יתלילע
,םינוש םירשק תועצמאב וזב וז תוכורכה תויומד
לש תינמרגה המואה לש דירטמו לפא ספיספ תורציימה
ינשו לואירטנומ לביטספב םירוכיבה סרפ הכוז .ונימי
.ךיריצ לביטספב םיסרפ
116ב 2 קטמניס 11:30 14.7
277ה רדמס בל 10:30 18.7
.םירוכיב יטרסל תורחתד
.הלאגד
.תוקיסאלקד
םיאלפה
The Wonders
2014 הינמרג/ץייווש/הילטיא | רכאוורור סילא
,תינמרגו תיתפרצ ,תיקלטיא | תוקד 110 |
תילגנאבו תירבעב תויבותכ
םיאמב לש הרוש לע הרבג רכאוורור סילא הריעצה תיאמבה
לודגה סרפב ןורחאה ןאק לביטספב התכזשכ םיכרעומו םיקיתו
בקועה ,ינשה ךוראה הטרס ,"םיאלפה" לע םיטפושה רבח לש
היחה תידוחיי םיארובד תחפשמ ברקב דחא ילרוג ץיק רחא
תיאמבה דמעמב .יתרוסמ ןפואב שבד תרציימו עבטה בלב
185א 1 קטמניס 22:00 16.7
254א 1 קטמניס 15:30 18.7
.המרונפד .המרונפד
37 www.jff.org.il
ביבסמ יעונלוק עסמ
החפשמה לכל םלועל
1 קטמניס | 09:30 | 13.7 | ןושאר
יטיס המניס | 10:00 | 18.7 | ישיש
1 קטמניס | 09:30 | 15.7 | ישילש
3 קטמניס | 10:00 | 17.7 | ישימח
3 קטמניס | 09:45 | 16.7 | יעיבר
1 קטמניס | 10:00 | 19.7 | תבש
2 קטמניס | 09:30 | 11.7 | ישיש
2 קטמניס | 10:00 | 12.7 | תבש
1 קטמניס | 09:30 | 14.7 | ינש
4 קטמניס | 10:00 | 12.7 | תבש 3 קטמניס | 10:00 | 18.7 | ישיש 3 קטמניס | 10:00 | 19.7 | תבש
לביטספב םידלי יטרס
הענה הריטה
הריטה
םיימשבש
םוסקה ןכשה
ורוטוט ילש
תוריש
לש םיחולשמה
יקיק
דוסה יפלוו
אלפומה
:ץוע ץרא תודגא
יתורוד לש התרזח
פיז
פאזו
תכלממ
םילמנה
תודובאה
יקזאימ ואיה ינפיה היצמינאה ןמאל הווחמ
תוצובקו תונטייקל םידחוימ םיריחמ
38
*
9377
ססנירפ
Princess
,תירבע | תוקד 92 | 2014 לארשי | רזע םולש ילט
תילגנאב תויבותכ
גרוחה היבאו 12-ה תב רדא ,תיבהמ תרדענ המאש ןמזב
.םינכוסמ תוזוחמל םישלוגה םידיקפת יקחשמ םיחתפמ
,אילפהל הל המודה ימולח רענ ,ןלאב תשגופ רדאשכ
עסמל םיאצוי םה דחי .החפשמל ותוא תפרצמ איה
קחשמה יקוח תא דעל הנשמה ,ןוימדל תואיצמ ןיב לפא
םירצויה דמעמב .תיבב
113א 1 קטמניס 20:15 14.7
146א 1 קטמניס 12:00 15.7
.המרונפד
.יתלילע ילארשי עונלוקד
ןבל לצ
White Shadow
117 | 2013 הילטיא/הינמרג/הינזנט | אשד זעונ
תילגנאבו תירבעב תויבותכ ,יליהאווס | תוקד
םילילא םיאפור ובש רוזאב יח ,ןקבל ינקירפא רענ ,סאילא
וייחל ששחמ .ףושיכ יכרוצל םינקבל תועלצב םישמתשמ
הווח ,דובעל ליחתמ ,ריעב ודוד םע תויחל רבוע אוה
המילא תואיצמ תחת תוכייש שפחמו הנושאר הבהא
.היצנו לביטספב סיטנרול הד סרפ הכוז .ידמל
יאמבה דמעמב
162ג 3 קטמניס 17:30 15.7
188ב 2 קטמניס 13:45 16.7
עשיה אבצ
Salvation Army
81 | 2013 ץיווש/וקורמ/תפרצ | היאט הללאדבע
תילגנאב תויבותכ ,תיברעו תיתפרצ | תוקד
שגרמ יעונלוק דוביע גיצמ היאט הללאדבע רפוסה
וירוענ תונשמ :"עשיה אבצ" יפרגויבוטואה ורפסל
וימיל דעו ,תיתרבחו תינימ העדות חתיפ םש ,וקורמב
ללש םע דדומתהל ץלאנה הבנ'זב ששורמ טנדוטסכ
.הפוריאב יאקורמ לאוסקסומוה ותויהב םיכורכה םיטביה
49ב 2 קטמניס 12:15 12.7
264ב 2 קטמניס 22:00 18.7
םירצק םיטרס :שנאלב טראק
Carte Blanche Shorts
,תיתפרצו תילגנא ,תיניפ ,תידרפס | תוקד 78
תילגנאב תויבותכ
הגיצמ ,שנאלב טראק תרגסמ תרצוא ,יקסבורטסוא ןאיויו
"וטנרט תיינופמיס" :םירצק םיטרס השימח לש תינכות
,ץלוהגימא ץנייה לש "םינואיזומ ינש" ,םרופטאלפ לש
לש "RPG OKC" ,םולב הקפ וטסיר לש "ןטק רעיש רודכ"
"Ancha es Castilla N'Importe Quoi"ו לקימראק ילימא
.ורייאבק וי'גרס לש
169ד 4 קטמניס 20:00 15.7
301ד 4 קטמניס 16:00 19.7
2 הטישפה
The Raid 2
תוקד 150 | 2014 ב"הרא/היזנודניא | סנווא תראג
תויבותכ ,תיברעו תילגנא ,תינפי ,תיזנודניא |
תילגנאבו תירבעב
ןרקוהש 2011-מ יזנודניאה ןשקאה טיהלל ךשמהה טרס
לש םינוירבה ברקב יומס ןכוסכ לעופ המאר .םילשורי לביטספב
תותיחשה תא ףושחלו טקידניסה תא ליפהל ןנכתמ ,הטרק'ג
סנדנאסב ןרקוהש ויפויב ביהרמ הלועפ ןחתומ .הרטשמב
.Indiewire עונלוקה רתא לש םירקבמהמ לוגע 100-ל הכזו
27ג 3 קטמניס 22:30 11.7
179ו 11 יטיס המניס 21:45 15.7
קנרפ
Frank
| תוקד 95 | 2014 דנלריא/הינטירב | ןוסמרבא ינל
תירבעב תויבותכ ,תילגנא
שבוחה ירותסמו יטמזירכ יאקיסומכ בככמ רדנבספ לקיימ
-הקירבמה הקהלה לא .ושאר לע תיקנע הכיסמ תעה לכ
לכב בלתשהל הסנמש ןדילק ,ןו'ג ףרטצמ ולש היוזה
התקבב ךשוממ תוטלקה ןשסל בכרהה םע אצויו וחוכ
.תווהתהב ןחלופ טרס איהש תילקיסומ הידמוק .תדדובמ
126ג 3 קטמניס 18:00 14.7
215ו 11 יטיס המניס 22:00 16.7
298ג 3 קטמניס 22:15 19.7
ןפיצרמ לש םיחרפ
n Marzipan Flowers
,תירבע | תוקד 74 | 2014 לארשי | ןורדלק םדא
תילגנאל םוגרת
ילונ) סדה לש הרופיס תא האיבמה תינועבצ המרדולמ
עונפוא תנואתב הלעב תומש 48 תב תיקינצוביק ,(רמוע
הפוקתל תאצל הטילחמ איה .המלוע תא תחאב ףרוט
יביבא-לתה ךרכל תרבוע ,חדינה ץוביקהמ תמיוסמ
םירצויה דמעמב .שדחמ המצע תא הלגמו
2ז קטמניסה תניג 22:30 17.7
.רדי'גנירפד
.םירוכיב יטרסל תורחתד
.שנאלב טראקד
ירגילק ר"ד לש טניבקה
The Cabinet of Dr. Caligari
,םליא | תוקד 75 | 1920 הינמרג | הניו טרבור
תירבעב תויבותכ םע תינמרגב תורתוכ
תפומה תריצי לש רזחושמו שדח קתוע
לביטספב הרוכבב גצוהש ,1920-מ תיטסינויסרפסקאה
דחא רפסמ םיעגושמ תיב רצחב .ןורחאה ןילרב
ר"ד יתימה ףשכמה תודוא לע רופיסה תא םיזפשואמה
תינמרג הרייע ואיצוהש תוחיצרה תרשרש לעו ,ירגילק
היח הקיסומ יווילב .התוולשמ הנטק
293ג 3 קטמניס 12:15 19.7
.יסאלק עונלוקד
.הלאגד
.הלילה ךות לאד
םיקיקלחה תחדק
Particle Fever
,תילגנא | תוקד 100 | 2013 ב"הרא | ןוסניול קראמ
תירבעב תויבותכ
ברקל לוכיה יוסינ איה ץייוושב םיקיקלחה ץיאמ תלעפה
לבא ,םוקיה לעופ הבש ךרדה תנבהל ישונאה ןימה תא
תוחיש ךרד .תולבוקמה תוירואיתה לכ תא ךירפהל םג
דחוימב ביהלמ עסמ אוה טרסה ,םיליבומ םינעדמ םע
.ונתוא בבוסה םלועה תנבה רבעל
6ד 4 קטמניס 20:30 10.7
131ד 4 קטמניס 15:30 14.7
.ימואלניב ידועית עונלוקד
39 www.jff.org.il
חרי רואל עונלוק
םילשורי 31-ה עונלוקה לביטספ
הנושארה הנחתה םחתמב חראתמ
11.7 ישיש
םשגב רישא ריש
Singing In the Rain
16.7 יעיבר
300
.
12.7 תבש
הדילמ םיחצור
Natural Born Killers
14.7 ינש
סקירטמ
The Matrix
15.7 ישילש
הטדנוו
V for Vendetta
17.7 ישימח
ץוע ץראמ םסוקה
The Wizard of Oz
18.7 ישיש
הנטק תונח
הפירטמו
Little Shop of Horrors
19.7 תבש
חורה םע ףלח
Gone With the
Wind
ברע ידמ
העשב
20:30
הסינכה
תישפוח
,ונתיא שגרתהל ואוב
תויליל תונרקהב ,שדחמ ברע לכ
םינמזה לכמ ןחלופה יטרס בטימ לש
ילויב 14-16
20:30
עונלוקה םלוע ךותמ םייחל םירועיש :היפוסמניס
השדחה סילופורקא ףותישב עונלוקו היפוסוליפ לע האצרה
39
40
*
9377
םילשורי 31 -ה עונלוקה לביטספ
הקיתעה ריעב הנושארל חראתמ
הקיתעב עונלוק תוליל
.תיברעלו תירבעל םוגרת םע תילגנא ירבוד םיטרסה
םיטרסה לע םיפסונ םיטרפ
www.jff.org.il לביטספה רתאב
www. bei t shmuel . co. i l טנרטניאה רתאב / 02-6203461 / 606 : ןופלטב המשרהה
הקיתעה ריעה תואטמסב םידחוימ םירויס ומייקתי תונרקהה ימיב -םולשת אלל םירויס
המשרהב ,םולשת אלל םניה םירויסה .םיטרסה תונרקה ירתא לא םג ועיגיו 19:00 העשהמ
.לאומש תיב לש םירויסה תקלחמ יכירדמ תכרדהבו שארמ תינופלט
רכיכ
ןאטסירומה
םינובה ןג
הסינכה
תישפוח
15.7 ישילש
(2010) הלחתה
Inception
16.7 יעיבר
(2007) יוטטר
Ratatouille
17.7 ישימח
(1999) סקירטמ
Matrix
15.7 ישילש
:ןמ רפוס
הדלפה שיא
(2013)
Man of Steel
16.7 יעיבר
:תועבטה רש
(2001) תעבטה תווחא
The Lord of The Rings:
Fellowship of The Ring
17.7 ישימח
םיר קיפיספ
(2013)
Pacific Rim
20:00-23:00 תועשה ןיב ופי רעשל הכומסה המוחה לע ונרקוי םיטרסל ילארשיה ןויכראה תורצוא - ופי רעש
17.7 ישימח םוי דע 15.7 ישילש םוי
20:30 :םיטרסה תנרקה תעש
40
41 www.jff.org.il
םמצע םייחה :טרביא ר'גור
Life Itself
תילגנא | תוקד 118 | 2014 ב"הרא | סמיי'ג ביטס
רקבמל בשחנש ימ ,טרביא ר'גור לע ןיוצמ הדועת טרס
תליחתמ .ונרוד לש רתויב עיפשמה יאקירמאה עונלוקה
וגקישה לש רקבמכ ותדובע ךרד ,יאנותיעכ וכרד
ןוקייאל ותכיפה ,רצילופב ותוא התכיזש סמייט ןאס
תלוכיה תא דביא ןהבש תונורחאה םינשל דעו ,ינויזיוולט
.בותכל ךישמה לבא ,רבדל
94ד 4 קטמניס 11:45 13.7
302ד 4 קטמניס 17:45 19.7
ץיוודנס באלק
Club Sandwich
| תוקד 82 | 2013 וקיסקמ | הקבמייא ודננרפ
תילגנאבו תירבעב תויבותכ ,תידרפס
ןולמב השפוחל םיאצוי רוטקה רגבתמה הנבו המולאפ
ול תעייסמה הרענ שגופ רוטקהשכ .םיה תפש לע
תצלאנ המולאפ ,תוינימו הבהא לש תוזוחמל עדוותהל
םיסחיב עיפוהל םיליחתמש םיקדסה םע דדומתהל
.ןאיטסבס ןסב יומיבה סרפ הכוז .הנב םע הלש םיקודהה
45א 1 קטמניס 18:00 12.7
211ה רדמס בל 21:00 16.7
270ג 3 קטמניס 19:45 18.7
ריקה
The Wall
| 2012 הינמרג/הירטסוא | רלסלופ ןמור ןאילוי
תילגנאבו תירבעב תויבותכ ,תינמרג | תוקד 108
תאצומ הירטסוא לש םירהה בלב השפוחל תאצויה השא
,ףוקש ריק ידי לע םלועה ראשמ תקתונמ המצע תא
הינמרגה תינקחשה .הדבל ,עבטב דורשל תצלאנו
,יעונלוק קחשמב ףלאמ רועיש השיגמ קדג הניטרמ
.רפוהסואה ןלרמ לש עדונה הרפסל ביהרמ דוביעב
קדג הניטרמ תינקחשה דמעמב
182א 1 קטמניס 14:45 16.7
םימדקתמל סלולק
Beyond Clueless
,תילגנא | תוקד 89 | 2014 הינטירב | ןיל ילר'צ
יטרס לש המשנהו ףוגה ,שארה ךות לא ררחסמ עסמ
עונלוקה רקבמ .םייפלאהו 90-ה תונשב וקפוהש םירוענה
העפותה לש קירבמ חותינ שיגמ (24) ןיל ילר'צ ריעצה
תוניירק םע םיטרס 200-מ רתוימ םירמוח בלשמה טרסב
.קלאב הזוריאפ םירוענה יטרס תבכוכ לש
32ד 4 קטמניס 17:45 11.7
276ד 4 קטמניס 22:30 18.7
ינמרגה אפורה
Wakolda
היגוורונ/דרפס/תפרצ/הניטנגרא | וזנאופ היסול
תויבותכ ,תינמרגו תידרפס | תוקד 93 | 2013
תילגנאבו תירבעב
תא עונלוקל תדבעמ ("גדה דלי" ,"ה/דלי") וזנאופ היסול
התיבב החריאש תיניטנגרא החפשמ לש יתימאה הרופיס
לשו ,תיתימאה ותוהז תא תעדל ילבמ הלגנמ ףזוי תא
םיצאנה םיעשופה דחא לש ומסקב התבשנש הנטק הדלי
.םאה דיקפתב וריירוא הילטנ םע .רתויב םילודגה
10א 1 קטמניס 15:45 11.7
143ו 11 יטיס המניס 20:30 14.7
האנק
Jealousy
,תיתפרצ | תוקד 77 | 2013 תפרצ | לראג פיליפ
תילגנאבו תירבעב תויבותכ
ןקחשה ,ונב תא סייגמ לראג פיליפ יתפרצה יאמבה
ןבל-רוחשב הפהפי טרס רצויו ,לראג יאול חילצמה
סירומ חונמה ןקחשה ,ויבא לש ויתימאה ורופיס תארשהב
תינקחש תבוטל הנטקה םתבו ותשא תא בזוע רבג .לראג
.םינומא ול תרמוש שממ אל וז ךא ,תלטבומו הייפהפי
68ה רדמס בל 11:15 12.7
172ה רדמס בל 14:00 15.7
261ב 2 קטמניס 16:15 18.7
.םירטסאמד .הינאמניסד
.תידוהיה היווחהד
.תידוהיה היווחהד .הינאמניסד
םולשה לוק
The Voice of Peace
תילגנא | תוקד 89 | 2013 הינמרג | רלדירפ קירא
,תיטאריפ וידר תנחתמ רתוי הברה התיה "םולשה לוק"
1993-ל 1973 ןיב .ןפוד אצוי םדא לש וחור ירפ התיה איה
,"ןוכיתה םיב םש יא" תאצמנה היינואמ ןתנ יבייא רדיש
ידועיתה טרסה .הווקתו םולש לש םירסמ ריבעהו
.קתרמה ורופיס לא הצצה קפסמ ונינפלש
םירצויה דמעמב
58ג 3 קטמניס 17:00 12.7
!המידק
Let's Go
,תינמרג | תוקד 90 | 2014 הינמרג | ןבוהרו לקיימ
תילגנאבו תירבעב תויבותכ
תייוולב ףתתשהל ידכ ןכנימל הבש 20-ה תב הרול ,1968-ב
וטילחה המחלמה רחאלש האוש ילוצינ םה הירוה .היבא
תונחמהמ תובאוכה תויווחה ךא ,הינמרגב תויחלו ראשיהל
לש העשב ,תעכ םאה .םמוי תרגש תא ףרה אלל ודרט
?הירוה לש המוארטה תא ןיבהל הרול חילצת ,רעצ
יאמבה דמעמב
152ב 2 קטמניס 11:30 15.7
226ב 2 קטמניס 18:00 17.7
.המרונפד
.תודחוימ תונרקהד .תודחוימ תונרקהד
רבור
The Rover
102 | 2014 ב"הרא/הילרטסוא | דושימ דיוייד
תירבעב תויבותכ ,תילגנא | תוקד
קירא ,יפוטסידה דיתעב םש יא ,םיילרטסואה תוירבדמב
אצוי אוה ,בנגנ ובכר רשאכ .שונא םלצ לכ דביא (סריפ איג)
תיארחאה הייפונכה תובקעב םימחר רסחו םילא עסמל
שיגמ ("תויחה תכלממ") דושימ דיוייד ךרעומה יאמבה .עשפל
.ןאק לביטספב הרוכב תנרקהב הגצוהש ,תטנפהמ הריצי
214ו 11 יטיס המניס 19:45 16.7
246ה רדמס בל 18:30 17.7
280א 1 קטמניס 12:30 19.7
.הלאגד
42
*
9377
זירפב רמור
Rohmer in Paris
| תוקד 67 | 2013 תפרצ/הינטירב | קסימ דר'ציר
תירבעב תויבותכ ,תילגנא
לגה יליבוממ ,רמור קירא ידגאה יאמבל הבהא בתכמ
טרסה .תימלועה עונלוקה תריבלו ,תפרצב שדחה
רמור לש ויטרסמ םיטוש קרו ךא (טעמכ) בלשמ ידועיתה
דחא לש ותיישע ףוג תודוא לע הקירבמ תוניירק םע
.20-ה האמה לש תפרצב ומקש םילודגה עונלוקה ינמאמ
יאמבה דמעמב
203ד 4 קטמניס 17:45 16.7
238ד 4 קטמניס 16:30 17.7
הלועה חורה
The Wind Rises
,תינפי | תוקד 126 | 2013 ןפי | יקזאימ ואיה
תילגנאבו תירבעב תויבותכ
לע עידוהש ינפיה היצמינאה רטסאמ ,יקזאימ ואיה
סופא - הנורחאה ותריצי תא שיגמ ,יומיבמ ותשירפ
םלוחה רשכומ דלי ,ורי'ג לש ורופיס תא ללוגמה ביהרמ
םיסוטמה יסדנהממ דחאל ךפהנ ףוסבלו סייט תויהל
.םלועב רתויב םיכרעומהו םיקירבמה
222א 1 קטמניס 22:00 17.7
284א 1 קטמניס 21:30 19.7
.שנאלב טראקד .הליענה טרס - הלאגד
שדחה םואיזומסקיירה
The New Rijksmuseum
תוקד 216 | 2008/2013 דנלוה | קיידנכוה הקוא
תילגנאב תויבותכ ,תילגנאו תידנלוה | (54X4)
לש ךוראה ץופישה רחא בקועה קתרמ ידועית סופא
שדוחש עדונה ידנלוהה ןואיזומה ,"םואיזומסקייר"ה
םיינפואה יבכורב םילכירדאה יקבאמ ךרד .רושע ךשמב
,םיבצעמה ,םירצואה לומ ןואיזומה להנמ לש ותולהנתהו
יזוידנרג טקיורפ ףשחנ ,בחרה רוביצהו םיאקיטילופה
.רלוד ןוילימ 500-ל הרימאה ותולעש ךובסו
תיאמבה דמעמב
66ד 4 קטמניס 18:00 12.7
272ד 4 קטמניס 12:00 18.7
.הינאמניסד
לגרודכ טפוש
The Referee
| תוקד 96 | 2013 הניטנגרא/הילטיא | הקוז ולואפ
תירבעב תויבותכ ,תידרס ,תיקלטיא
הצובקה ,"הלירבאפ וקיטלתא"ל ףרטצמ יצוצאמשכ
טפושהשכ .חצנל הליחתמ הינידרסב העורג יכה
לש רמגה קחשמב טופשל הצור ינא'צורק ןתפאשה
.לגרודכב אל לבא ,ןייטצהל שקבתמ אוה ,תופולאה תגיל
אל רודכהש םידמול םלוכ םיבלטצמ םירופיסה ינששכ
."הנוז ןב" דימת טפושה לבא לוגע שממ
117ב 2 קטמניס 13:30 14.7
'פ רטושה
Patrolman P
תילגנא | תוקד 91 | 2013 ב"הרא | יחרזמ ודיע
.תותיחשב העוקש התיה קרוי וינ תרטשמ 1971-ב
םירקוחה ,דחוש תחיקלב ספתנ ספיליפ ליב שלבהשכ
ךפהנ אוה הרהמ דעו ,יומס ןכוסכ וליעפהל םיליחתמ
ספיליפשכ םיפרטנ םיפלקה ךא .יתועמשמ עידומל
אוה ,אלכב םירושע השולש ירחא םג .חצרב םשאומ
יאמבה דמעמב .םקנ תייצריפסנוקב רבודמ יכ ןעוט
84ב 2 קטמניס 17:30 13.7
201ד 4 קטמניס 13:45 16.7
ער רעיש
Bad Hair
הינמרג/הניטנגרא/ורפ/הלאוצנו | ןודנור הנאירמ
תירבעב תויבותכ ,תידרפס | תוקד 93 | 2013
תילגנאבו
ינתמיא ןוכישב ןטקה ויחאו ומא םע רג הנומשה ןב רוינו'ג
לתלותמה ורעיש תא קילחהל שוחנ אוה .סקארקב
לצא ררועמש המ ,תינוציחה ותעפוה יבגל יביססבואו
בלל תעגונו המישרמ הריצי .תיבופומוה הדרח ומא
.ןאיטסבס ןס לביטספב ןושארה סרפה תא הפרגש
43א 1 קטמניס 13:30 12.7
255א 1 קטמניס 18:00 18.7
םידעצ העבש
Oldboy
| תוקד 120 | 2003 האירוק םורד | קוו-ןא‘צ קראפ
תילגנאבו תירבעב תויבותכ ,תינאירוק
ןאקב םיטפושה רבח לש לודגה סרפב הכזש טרסה
קראפ לש תימואלניבה ותצירפל איבהו 2003 תנשב
רחאל ישפוחל אצויה רבג ,וס-הד וה לע רפסמ ,קוו-ןא'צ
שיאה תא אוצמל איה הדיחיה ותרטמ .אלכב הנש 15
יאמבה דמעמב .וב םוקנלו וייח תא סרהש
76א 1 קטמניס 13:45 13.7
עיקר
Canopy
84 | 2013 רופגניס/הילרטסוא | ןוסליו ןוראא
גולאיד אלל | תוקד
קסרתמ ילרטסוא סייט ,היינשה ע"החלמ לש המוציעב
תא ףרוט הלילהש לככ .רופגניס לש םילגנו'גה בלב
טלמיהל ןויסינב תורעיה יבחרב טוונל ץלאנ אוה םויה
תפחוס ,הננער הריצי .הסחמ אוצמלו םינפיה תוחוכהמ
הרוכבב הנרקוהש ,תילוקו תיתוזח הניחבמ המישרמו
יאמבה דמעמב .וטנורוט לביטספב
8א 1 קטמניס 11:30 11.7
85ב 2 קטמניס 19:45 13.7
ינוציק עשר
Radical Evil
| 2013 הינמרג/הירטסוא | יקציווזור ןפטס
תילגנאב תויבותכ ,תיניארקואו תילגנא ,תינמרג
לא ףחסיהל תחתופמ תוברתל םרוגה םזינכמה והמ
רקוח ("םינפייזה") יקציווזור ןפטס לש טרס ?תוירברבה
תוומל ורי רשא ,תויצאנה תוומה תוגולפ לש ןרופיס תא
תמחלמ ןמזב הפוריא חרזמב םידוהי ןוילימ ינשכב
ישרוש לא ילאוטקלטניאו יגולוכיספ עסמ .היינשה םלועה
יאמבה דמעמב .עשרה
130ד 4 קטמניס 13:30 14.7
287ב 2 קטמניס 13:30 19.7
.תידוהיה היווחהד .םירוכיב יטרסל תימואלניב תורחתד
.המרונפד .המרונפד .ימואלניב ידועית עונלוקד
.תודחוימ תונרקהד
43 www.jff.org.il
2014/15 תנשל םיסרוק
לגה יטרס דעו עונלוקה יצולחמ
תולכ דעו ראונר ןא‘זמ ,שדחה
..המישנה
יתפרצה עונלוקהי
םע יסאלקהי
ןירפלה לאונמעי
ונתוא ושפח / www.jer-cin.org.il /
*
9377 :וישכע יונמ ונימזה
ןודעומ
הרוכב םורט
8
םישגפמ
םיטרס
10.30 'ו ימי
שדוחל תחא
עונלוקל םיעיגמ םהש ינפל תוכיא יטרס תוארל
םיחמומהו םירקבמה בטימ תא עומשלו
,ברעמל חרזמ ןיב םיכרדה תמוצ לע
םינעוצה ןיב ,תואיצמל םיסותימ ןיב
לש ןווי תגותל הצירטסוק לש
סולופולגנא
12
םישגפמ
םיטרסו
10.00-13.00 ‘א ימי
םייעובשל תחא
8
םישגפמ
םיטרס
10.30 'ו ימי
םייעובשל תחא
חראמ ףלוו רימא ןקחשהו יאמבה
ילארשיה עונלוקה יבכוכ תא
תורוקמ לע תימיטניא החישל
.םיעלקה ירוחאמ תודוסו הארשה
חתפי ,רוגמלא הליג :וחראתי
דועו םלסמא דנומייר ,ןיילק
קחשמל וידוטס
םילשורי קטמניסב
6
םישגפמ
םיטרסו
19.30-22.30 'ג ימי
שדוחל תחא
דרו תינור לכואה תיאנותיע
,ינודא ריאמ תא תחראמ ("ץראה")
הליה ,רלימ רמוע ,דלפשור ןתנוי
תררועמ הרדסב - דועו טרפלה
עונלוקו לכוא לע ןובאית
ירנילוק עונלוק
םילודגה םיפשהי
םילשורי קטמניסבי
6
םישגפמ
םיטרסו
19.30 'ה ימי
שדוחל תחא
קטמניסב
םירבדמ
עונלוק
2014/15 תנשל םיסרוק
-םלוע קבוח עסמ
ןקלבה תוצרא
2014 רבוטקואב וחתפי םיסרוקה
44
*
9377
רושיאה לע הדלב :תישפוח העונת
םלועה לש
Free Range: Ballad on Approving of the World
| תוקד 104 | 2013 הינוטסא | ופנוא וקייו
תילגנאב תויבותכ ,תינוטסא
.תימיספ םלוע תפקשה םע רטספיה לש גוס אוה דרפ
החפשמ םיקהלו הדובע אוצמל – דסמתהל הסנמ אוה
וקייו .חילצמ שממ אל הז לבא – תינוירהה ותרבח םע
מ"מ 16-ב םימוליצ בלשמה ידוחייו זעונ טרס שיגמ ופנוא
.זאאב ןאו'גו ןהכ דרנואל לש םיטיהל ללוכה לוקספ םע
86ב 2 קטמניס 22:00 13.7
225ב 2 קטמניס 16:00 17.7
בלצה תונחת
Stations of the Cross
| תוקד 107 | 2014 תפרצ/הינמרג | ןמגורב ךירטיד
תילגנאבו תירבעב תויבותכ ,תינמרג
ךופהל ,ושי תובקעב תכלל ההמכ ,תרגבתמ הרענ ,הירמ
ךרדה תקדצב תענכושמ .ןדע ןגל עיגהלו השודקל
,ותושריחמ עבראה ןב היחא תא ליצת הכרד יכ הנימאמו
תונחת 14 ךרד תעסופו תירצונה המגודה תא תצמאמ איה
לביטספב טירסתה סרפב התכזש תננגוסמ הריצי .בלצה
יאמבה דמעמב .ןילרב
110א 1 קטמניס 13:45 14.7
174ה רדמס בל 18:00 15.7
םימואתה
The Skeleton Twins
,תילגנא | תוקד 88 | 2014 ב"הרא | ןוסנו'ג גיירק
תירבעב תויבותכ
גיו ןטסירק) וליימו יגמ םימואתל תומרוג תודירטמ תוביסנ
רושע רחאל דחאתהל ("בייל טיינ יידרטאס"מ רדה ליבו
תורומהמה ינפב םיבצינ ,םידובא יד םהינש .קתנ לש
שדוחמה רשקה םאה .םהינפב חיטהל םיכישממ םייחהש
טירסתה סרפ הכוז ?בצמה םע דדומתהל םהל רוזעי
.סנדנאס לביטספב
107ו 11 יטיס המניס 21:45 13.7
247ה רדמס בל 20:45 17.7
הזועת
Difret
| 2014 ב"הרא/היפויתא | יראהמ הנהרב יינסרז
תילגנאבו תירבעב תויבותכ ,תירהמא | תוקד 99
סנאו ףטחש רבגה תא תגרוהו הרוי 14 תב תיפויתא הרענ
הריעצ ןיד תכרוע ךא ,תוומ שנוע ינפב תבצינ איה .התוא
רסח יטפשמ קבאמל תאצויו התוסח תחת התוא תחקול
.ןילרבבו סנדנאסב להקה ביבח יסרפ הכוז .םידקת
.יתימא הרקמ לע ססובמ
25ג 3 קטמניס 18:00 11.7
99ה רדמס בל 11:30 13.7
הירוגנסהמ םיקית
Defense Files
| (םיקרפ ינש) תוקד 70| 2014לארשי | גרבדלוג שיומ
תירבעב תויבותכ ,תיסורו תיברע ,תירבע
הירוגינסה םעטמ ןידה יכרוע רחא תבקועה הרדס
לא טבמ .םיגציימ םה םתואש םימשאנה רחאו תירוביצה
תויתרבחה תוקוצמה לאו םדאה שפנב תולפאה תוניפה
."םישנ"ו "םיריעצ" :ונרקויש םיקרפה .לארשיב
יצראה ירוביצה רוגנסה םע שגפמ ךרעיי הנרקהה םותב
גרבדלוג שיומ הרדסה רצוי םעו ריפס באוי ר"ד
259ג 3 קטמניס 11:30 18.7
אבא יתוא סופת
Catch Me Daddy
תילגנא | תוקד 107 | 2014 הינטירב | ףלוו לאינד
תילגנאבו תירבעב תויבותכ ,ודרואו
התחפשממ החרב ,ינטסיקפ אצוממ הריעצ ,הלייל
הוולמה היחאשכ .הגוז ןב םע תרתתסמו תינרמשה
לע הסנ איה ,התוא רתאל חילצמ םינוירב לש הרובחב
יאמב .הייח לש רתויב לפאה הלילה ינפב תבצינו השפנ
טרס שיגמ ףלוו לאינד םיפילק-ואדיווהו תומוסרפה
.ןאקב םירקבמה תא ףחסש םירוכיב
19ב 2 קטמניס 20:00 11.7
136ה רדמס בל 13:30 14.7
ידועית ילארשי עונלוק .הלאגד
ןאכו םש
There and Here
,תירבע | תוקד 52 | 2014 לארשי | ינבל עדיבא
תירבעבו תילגנאב תויבותכ
ובשחנש םירבג ,80 ינב טוונו םיסייט השולש לש םרופיס
םרבע תא ףושחל םיטילחמה ,"תירולב יפי" םירבצל
םתודלי תובקעב עסמל םיאצוי םה .האוש ילוצינכ
םיסייטכ םהלש רהוזה ייחו תקתשומה םתורענ ,הדובאה
ךופהל ידכ םשמ ואבש הלא ורבעש המ לע רפסל ידכ
םירצויה דמעמב .ןאכ ירבצה םולחה בלל
295ג 3 קטמניס 16:15 19.7
ורוטוט ילש םוסקה ןכשה
My Neighbor Totoro
ירבע בוביד | 1988 ןפי | תוקד 86 | יקזאימ ואיה
ךומסה תיבל ןהיבא םע תורבוע יימו יקוצאס תויחאה
ןה רעיב לויט תעב .ןמא תזפשואמ ובש םילוחה תיבל
םלש םלוע ןהינפב ףשוחה ,ורוטוט םשב רוציל תועדוותמ
המא לש הבצמ יכ הלגמ יימשכ .םייתוורפ םירוצי לש
.התוא אוצמל עייסל לוכי ורוטוט קרו ,תמלענ איה רימחמ
.יקזאימ ואיהל הווחמה תרגסמב ןרקומ
62ד 4 קטמניס 09:30 12.7
.המרונפד
.המרונפד
.ידועית ילארשי עונלוקד
.הינאמניסד .שפוחה חורבד
יקיק לש םיחולשמה תוריש
Kiki's Delivery Service
,תינפי | תוקד 103 | 1989 ןפי | יקזאימ ואיה
תירבעב תויבותכ
עיגה תרוסמה יפל .13 ליגל העיגה ,הריעצ הפשכמ ,יקיק
.היתורישל קוקזש בושי אוצמלו תיבה תא בוזעל הנמז
םקמתהל תאצוי איה ,יגיג ,הלש רבדמה לותחה םע דחי
םיחולשמ תוריש תחתופ איה םש ,םיה תפש לע רפכב
.יקזאימ ואיהל הווחמה תרגסמב ןרקומ .דחוימ
14ב 2 קטמניס 09:30 11.7
.םידלי יטרסד .םידלי יטרסד
45 www.jff.org.il
הלועה חורה
רקסואה סרפ הכוז ,היצמינאה ןואג לש ןורחאה וטרס
יקאזאימ ואיה
('הענה הריטה' - 'וינופ' - 'אלפומה עסמה')
THE WIND RISES
"!ואישב יקאזאימ"
Variety
"עונלוקה תודלותב רתויב לודגה היצמינאה טרס"
Film.com
תימשרה הריחבה
וטנורוט לביטס פ
2014
רקסואל דמעומ
2014
תימשרה הריחבה
היצנו לביטספ
24/7 -המ
!עונלוקה יתבב
46
*
9377
תמוצב םירצועשכ
...ףועל ליחתמ ןוימדה
www.booknet.co.il 1-700-701-601
םירפס תמוצב םישכורל תידוחי הבטה
החנה 50%-ב טרסל ינש סיטרכ
םילשורי עונלוקה לביטספב
תשרה תויונחב םיפסונ םיטרפ
ח.ל.ט ,ןונקתל ףופכ | היינק תינובשח תגצהב | תוחנהו םיעצבמ לפכ ןיא | יאלמה רמג דע | לביטספה ימיב ףקת
םיפתושו תויוסח
ינימשה ותה
www.tav8.co.il
www.tav8.co.il
ינימשה ותה
לוחמה תנדס וגיטרו
vertigo vidpCinema Italia המני'צ הילטיא
State of Israel
Ministry for Jerusalem
and Diaspora Affairs
לארשי תנידמ
תוצופתהו םילשוריל דרשמה
C40 Y7 M100 K0
C29 Y0 M100 K0
Pantone 389 C
47 www.jff.org.il
םיפתושו תויוסח
ינימשה ותה
www.tav8.co.il
www.tav8.co.il
ינימשה ותה
לוחמה תנדס וגיטרו
vertigo vidpCinema Italia המני'צ הילטיא
State of Israel
Ministry for Jerusalem
and Diaspora Affairs
לארשי תנידמ
תוצופתהו םילשוריל דרשמה
C40 Y7 M100 K0
C29 Y0 M100 K0
Pantone 389 C
הנשה לכ ,תבשיש לכ ,םוי לכ ,םיטרס 1,200 לעמ
ערפומה טרסה ןודעומ / טלאק יטרס / הרוכב םורט תונרקה
תואצרה / םילביטספו םיעפומ / תופוק ירבוש / דמימ תלת
םירצוי םע םישגפמ
יתנש ישפוח יונמ
הלבגה אלל
₪ 545 םוקמב ₪ 435
יונמ ישכורל דחוימ עצבמ
לביטספה ימיב קטמניסל
תרחא םסרופי םהיבגל םידדוב םיעוריאו םילביטספ טעמל / 20.7.14 דע ףקותב עצבמה
םילשורי קטמניס / www.jer-cin.org.il /
*
9377 :וישכע יונמ ונימזה

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->