PIAŢA PRODUSELOR

FINANCIARE DERIVATE

2
CUPRINS
INTRODUCERE...............................................................................................................................
3
CAPITOLUL I. TENDINŢE ŞI PERSPECTIVE ALE PIEŢELOR INSTRUMENTELOR
FINANCIARE DERIVATE .............................................................................................................
4
CAPITOLUL II. CONTRACTE LA TERMEN.............................................................................. 7
II.1. Contracte Forward........................................................................................................ 7
II.2. Contracte Futures..........................................................................................................
8
CAPITOLUL III. CONTRACTE CU OPŢIUNI.......................................................................... 12
CAPITOLUL IV. CONTRACTE SWAP....................................................................................... 16
CAPITOLUL V. STUDIU DE CAZ: “PIAŢA INSTRUMENTELOR FINANCIARE
DERIVATE ÎN ROMÂNIA”.......................................................................................................... 19
BIBLIOGRAFIE SELECTIVĂ.................................................................................................... 24
3
INTRODUCERE
Nevoia de pieţe ale instrumentelor financiare derviate nu s-a simţit până la începutul anilor
’70, atunci când globalizarea afacerilor care se desfăşoară în ritm constant de-a lungul a 0 de ani a
fost confruntată cu volatilitatea crescută a cursurilor de sc!imb valutar şi cu creşterea şi fluctuarea
ratelor de inflaţie" #e măsură ce companiile erau e$puse la riscuri din ce în ce mai mari,
gestionarea riscului a devenit o preocupare ma%oră a mediilor de afaceri"
#iaţa produselor bursiere derivate a cunoscut o dezvolatare e$plozivă în ultimele două
decenii" &reşterea deosebită a utilizării instrumentelor financiare derviate este dovedită de
creşterea rapidă a numărului de sc!imburi în cadrul cărora aceste instrumente sunt comercializate"
#iaţa mondială este încă dominată de marea bursă din &!icago '&onsiliul comercial din &!icago şi
(ursa comericală din &!icago) care şi-a început activitatea ca piaţă de mărfuri" *otuşi, între anii
+,-0 şi +,,. au fost desc!ise /0 de noi burse, iar, în prezent, instrumentele financiare derviate sunt
comercializate pe mai mult de 00 de burse din întreaga lume, aproape toate ţările membre 12&3
având cel puţin o astfel de bursă" #iaţa 4nternaţională la *ermen din 5ranţa cara a fost desc!isă în
+,-0, a devenit liderul pieţelor instrumentelor financiare derviate europene din întrega lume"
4nstrumentele financiare derviate sunt instrumente care permit agenţilor de piaţă să profite
de mişcările de preţuri ale altor instrumente, fără obligaţia de a le comercializa propriu-zis" 6copul
lor mitial este să permită comercianţilor să acopere riscurile cu care aceştia se confruntă pe pieţele
monetare, ca parte a activităţilor lor normale de afaceri prin contrabalansarea unui anumit tip de
risc cu riscul opus de pe piaţa instrumentelor financiare derivate"
7a sfarşitul secolului 88 produsele financiare au dobândit supremaţia pe piaţa derivatelor,
cursurile valutare, ratele dobânzilor şi indicii bursieri generând cel mai mare volum de
tranzacţionare"
4
CAPITOLUL I.
TENDINŢE ŞI PERSPECTIVE ALE PIEŢELOR INSTRUMENTELOR
FINANCIARE DERIVATE
4nstabilitatea principalelor variabile economice, cursul de sc!imb, rata dobânzii şi indicii
bursieri, a determinat apariţia unor noi instrumente de gestionare mai eficientă a riscurilor
financiar-valutare, devenite tot mai evidente"
3ezvoltarea pieţei instrumentelor financiare derivate constituie principala caracteristică a
mediului financiar modern" 9tilizate pentru prima dată în 69: la mi%locul anilor ;70, prin
avanta%ele pe care le oferă, noile instrumente permit o limitare a riscurilor financiare la care se
e$pun agenţii economici" 6tatisticile relevă o dezvoltare rapidă a acestora, atât pe pieţele bursiere,
cât şi pe pieţele ocazionale ' over t!e counter <1*&)"
4nstrumentele financiare derivate pot fi abordate din două perspective=
 conform metodologiei International Swap and Derivatives ssociations '463:) care consideră
un instrument financiar derivat ca un contract de transfer al unui risc, a cărui valoare depinde
de valoarea activului de bază>
 conform metodologiei International Financial !eportin" Standards '45?6), potrivit căreia, un
instrument financiar derivat este un instrument financiar care îndeplineşte simultan
următoarele cerinţe=
- valoarea sa depinde de valoarea activului de bază>
- nu necesită o investiţie iniţială sau presupune o investiţie iniţială mică>
- este decontat la o dată ulterioară"
4nstrumentele financiare derviate sunt utilizate pentru o varietate de scopuri, printre care=
a" prote%area împotriva riscului pieţei privind pierderile financiare rezultate din tranzacţiile
comerciale şi din instrumentele financiare>
b" reducerea sau modificarea diverselor riscuri financiare>
c" obţinerea veniturilor din arbitra%ul realizat între instrumentele financiare derivate şi pieţele
monetare>
d" realizarea profiturilor prin comercializarea instrumentelor>
5
e" speculaţia, în special, pe pieţele valutare şi de mărfuri"
9na dintre cele mai importante utilizări ale instrumentelor financiare derivate este aceea de
a permite utilizatorilor să-şi compenseze e$punerea la fluctuaţiile survenite în ratele dobânzii prin
asumarea unei e$puneri contrare e$punerii lor curente 'un împrumut, de e$emplu)" :ceastă
activitate se numeşte !edging" #rin !edging se urmăreşte transferarea riscului unor fluctuaţii
viitoare ale preţului sau ratei dobânzii prin vânzarea de contracte for@ard care le garantează un preţ
viitor pentru activul lor"
6tatisticile relevă un ritm accelerat de dezvoltare a pieţelor instrumentelor financiare
derivate mai ales după anii ;,0, atât din punct de vedere al valorii contractelor derulate, cât şi al
tipurilor de produse, indiferent dacă sunt tranzacţionate pe pieţele bursiere sau pe pieţe 1*&"
3acă luăm în considerare eficenţa utilizării instrumentelor financiare derivate în
gestionarea riscurilor financiar-valutare, costurile de tranzacţie reduse, lic!iditatea pieţelor unde
sunt tranzacţionate, precum şi evoluţia te!nicilor de informare şi negociere, preferinţa crescândă a
băncilor pentru acestea este motivată"
?itmul de creştere al operaţiunilor cu instrumente financiare derivate tranzacţionate pe
pieţele derivate a crescut an de an, numai în iunie 00/ indicele de creştere fiind cu .0A mai mare
faţă de aceeaşi perioadă a anului 00." &ele mai active sunt instrumentele financiare derivate pe
rata dobânzii, care au cunoscut la nivelul anului 00/ un ritm de creştere de +./A şi derivativele
pe curs de sc!imb, cu un indice de creştere de B/A" 3atele denotă dezvoltarea continuă a pieţei
instrumentelor financiare derivate, dublată de sofisticarea acestora şi de implicarea crescândă a
instituţiilor financiare, în special a băncilor în operaţiuni de acest gen" &ea mai rapidă creştere a
valorii contractelor caracterizează contractele pe rata dobânzii, cu mărimi nominale care, la fiecare
doi ani se dublează" 3ezvoltarea fără precedent a acestor tipuri de tranzacţii derulate pe pieţele
1*& sfidează de altfel, piederile mari suferite de unii agenţi economici de-a lungul timpului"
7a nivelul anului 00B, valoarea totală a instrumentelor financiare derivate tranzacţionate,
fără a lua în considerare derivativele pe credit, au însumat -B milioane 963, înregistrând o
creştere cu BA doar în ultimele şase luni ale anului 00B"
3inamica instrumentelor financiare derivate tranzacţionate pe piaţa 1*& în perioada iunie
+,,--decembrie 00B din punct de vedere al valorii nominale a contractelor şi al numărului
acestora este prezentată în graficul următor=
6
Su
rsa#$asel %onetar& and 'conomic Departament( )*C Derivatives %ar+et ctivit& in t,e Second -al. o. 2//0 12//623
Gr!"#$% &r. '. E()%$*" "&+,r$-.&,.%)r !"&&#"r. /.r"(,. ,r&0#*")&,. 1. 1"* OTC
2& 1.r")/ "$&". '3345/.#.-6r". 7889
2$istă mai multe tipuri de instrumente financiare derivate, după cum urmează=
 Cn funcţie de modul de decontare:
• instrumente la termen 'for@ard, s@ap, futures)>
• opţiuni 'cap, floor, collar, s@ap option)"
 Cn funcţie de piaţa pe care sunt tranzacţionate:
• *ranzacţionate pe pieţe organizate < contracte standardizate
• *ranzacţionate pe pieţele la buna înţelegere '1*&)
 Cn funcţie de variabila de bază= de curs de sc!imb, de dobândă, de credit, de indici
bursieri, de vreme etc"
&ele mai importante instrumente financiare derivate utilizate de managerii instituţiilor
financiare pentru a reduce riscul, sunt= contractele la termen 'contracte for@ard, contracte futures),
contracte cu opţiuni şi tranzacţiile s@ap"
7
CAPITOLUL II.
CONTRACTE LA TERMEN
II.'. CONTRACTE FORWARD
9n contract .orward 'la termen) reprezintă acordul înc!eiat între două părţi care se
anga%ează să realizeze o tranzacţie financiară la o data viitoare specificată şi la un preţ specificat"
9na din părţile semnatare a contractului la termen îşi asumă o poziţie lungă şi este de acord
să cumpere bunul care face obiectul contractului la o dată viitoare specificată şi pentru un anumit
preţ specificat" &ealaltă parte îşi asumă o poziţie scurtă şi este de acord să vândă bunul respectiv la
aceeaşi dată şi pentru acelaşi preţ"
&ontractele for@ard 'la termen) nu sunt tranzacţionate la bursă şi nu prezintă condiţii
standardizate, transparente" 9n contract for@ard implică un risc de credit pentru ambele părti,
similar celui de pe piaţa la vedere 'spot)" Cn astfel de condiţii, părtile contractuale pot solicita o
garanţie 'colateral), în sensul că cealaltă parte va onora contractul"
Cn mod normal, contractele for@ard nu sunt negociabile, iar atunci când contractul este
iniţiat, acesta nu are nici o valoare" Nu este implicată nici o plată, întrucât contractul este un simplu
acord de a cumpăra sau a vinde la o dată viitoare" 3e aceea, contractul nu constituie un element de
activ sau de pasiv"
Cn principal, pretul la termen 'for@ard) se determină prin preluarea preţului spot 'la vedere)
sau cas! 'numerar) din momentul tranzacţiei şi adăugarea la aceasta a Dcostului de derulareE 'cost
of carrF)"
Cn funcţie de activul suport sau marfa de referinţă a contractului, costul de derulare ia în
consideraţie plăţi şi încasări pentru elemente cum ar fi depozitarea, asigurarea, costurile de
transport, plăţi în contul dobânzilor, încasări de dividende etc"
&aracteristicile contractelor „ forward”=
G acord între două părţi de a livraHplăti la o dată viitoare prestabilită un activ ' marfă, valută,
activ financiar ), la un preţ predeterminat>
G se înc!eie în afara bursei, prin negociere directă între părţi>
8
G este un contract nestandardizat>
G are valoare fi$ă, iar rezultatul potenţial este dat la scadentă de diferenţa dintre preţul
stabilit al contractului ' preţul for@ard ) şi preţul curent ' spot ) al activului>
G contractul for@ard este lic!idat la scadenţă, în natură ' predarea activuluiHplata
contravalorii, la preţul din contract )"

II.7. CONTRACTE FUTURES
9n contract .utures reprezintă un anga%ament ferm între două părţi de a vinde, respectiv a
cumpăra anumite valori, la un preţ prestabilit la o dată viitoare" #reţul contractului va varia în
funcţie de localizarea pieţei, dar este fi$at atunci când tranzacţia este înc!eiată" 3e asemenea,
contractul prezintă o specificaţie standard, astfel încât ambele părţi ştiu e$act ce anume s-a
tranzacţionat"
&ontractele futures atât pentru mărfuri, cât şi cele financiare, sunt tranzacţionate la burse"
&ontractele futures evidentiaza următoarele trăsături comune=
 standardizare>
 tranzacţionare la o bursă>
 sunt desc!ise, iar preţurile publicate>
 sunt organizate de casele de compensare 'clearing !ouses)"
4mplicarea unei case de compensare, reflectă faptul că nu e$istă un contract între
cumpărător şi vânzător, ci un contract între fiecare dintre aceştia şi casa de compensare" &asa de
compensare acţionează ca o contrapartidă pentru ambele părţi, care conferă protecţie acestora şi
permite ca tranzacţionarea să aibă loc mai liber"
*ranzacţiile futures pot îmbrăca următoarele forme=
a" tranzacţii futures comerciale 'caracteristice în speţă burselor de mărfuri)>
b" tranzacţii futures cu instrumente financiare=
- cu valute>
- cu rata dobânzii la diferite titluri financiare ' obligaţiuni, bonuri de tezaur etc)>
- cu produse bursiere sintetice 'indici bursieri)"
9
&ontractele 5utures sunt utilizate în special de=
o !edgeri>
o speculatori>
o arbitra%euri"
Hedgerii sunt %ucători de pe piaţă care doresc să prote%eze poziţia deţinută pe un activ,
contra mişcărilor adverse viitoare ale preţurilor"
#entru a prote%a o poziţie, trebuie să se anga%eze pe piaţa futures 'la termen) o poziţie egală
şi opusă poziţiei deţinute pe piaţa de numerar 'cas!)"
2$istă două tipuri de protecţie=
- prin vânzare 's!ort !edge)>
- prin cumpărare 'long !edge)"
4rin v5n6are( se vinde o poziţie la termen 'futures) pentru a compensa o poziţie de
cumpărare pe piaţa de numerar 'cas!)" 3e e$emplu= un fond care deţine un portofoliu de titluri de
valoare ar putea să se prote%eze împotriva unei scăderi a preţurilor la bursă prin vânzarea unui
contract futures pe indicii bursieri"
4rin cump7rare, se cumpără o poziţie futures pentru a compensa o poziţie de vânzare pe
piaţa de numerar 'cas!)" 3e e$emplu= o rafinărie de ţiţei poate să consolideze preţul de cumpărare
prin cumpărarea de contracte futures pentru petrol astăzi"
4ndiferent dacă acţiunea de prote%are are ca obiect tranzacţia cas! anticipată sau o poziţie de
piaţă curentă, scopul !edging-ului este acelaşi= orice pierdere înregistrată pe una dintre pieţe este
compensată de un profit realizat pe cealaltă piaţă"
3acă preţul activului scade pe piaţa cas!, atunci, şi momentul în care !edgerul decide să
vândă futures, orice pierdere pe piaţa cas! este compensată de profitul realizat prin câstigurile din
contractul futures"
3acă preţul activului creşte pe piaţa cas!, în momentul în care !edgerul decide să cumpere
futures, orice pierdere de pe piaţa cas! este compensată de profitul realizat din câştigurile din
contractul futures"
#rin utilizarea contractelor futures, !edging-ul îndepartează posibilitatea de a obţine profit
dacă preţul cas! viitor creşte, dar oferă protecţia necesară dacă preţul cas! viitor scade" 3in acest
10
punct de vedere, !edging-ul este de fapt un contract de asigurare, care fi$ează preţul viitor al unei
mărfi sau al unui activ financiar"
Speculatorii acceptă riscul pe care !edger-ii doresc să-l transfere" 6peculatorii nu au nici o
poziţie de prote%at şi nu au resursele fizice pentru a efectua livrarea unui activ de referintă, după
cum nu au nevoie să preia livrarea unui activ de referintă" 2i anga%ează anumite poziţii pe baza
estimărilor lor cu privire la mişcările viitoare ale preţurilor şi cu scopul de a realiza un profit"
6peculatorii alimentează piaţa cu lic!idităţi, iar fără ei prote%area preţului cerută de !edgeri, ar fi
foarte scumpă"
Arbitrajeurii sunt traderi şi creatori de piaţă care se ocupă de cumpărarea şi vânzarea de
contracte futures, sperând să obţină profit din diferenţele de preţ între pieţe şiHsau burse"
&ontractul DfuturesI reprezintă prin urmare=
 un acord de cumpărareHvânzare a unei cantităţi predeterminate dintr-un activ 'marfă, valută,
activ financiar), la un preţ stabilit în momentul înc!eierii contractului, cu scadenţă
ulterioară>
 se înc!eie într-un cadru organizat ' la bursă ), printr-un mecanism tradiţional specific>
 este un contract standardizat>
 are o valoare variabilă, fiind dată de ec!ilibrul zilnic dintre cerere şi ofertă>
 câştigul sau pierderea asociate contractelor futures sunt date de diferenţa dintre preţul de
tranzacţionare al zilei 'spot) şi preţul zilei precedente>
 are o piaţă secundară ' contractul futures poate fi cedat altui cumpărător )> prin urmare, este
un instrument financiar derivat>
 poate fi e$ecutat în natură sau în numerar, sau lic!idat la bursă ' prin vânzare- poziţia long
sau cumpărare < pozitţa s!ort )"
Deose8irile dintre contractele .utures 9i cele .orward sunt sintetizate în tabelul de mai %os"
*otuşi, principala diferenţă este aceea că un contract for@ard este un acord singular 'one-off) între
un cumpărător şi un vânzător, în timp ce un contract futures reprezintă o succesiune de contracte
tranzacţionate la o bursă=
11
ontracte futures ontracte forward
'a) 6unt tranzacţionate la bursă
'b) 9tilizează o casă de compensare care oferă
protecţie pentru ambele părţi
'c) Necesită plata unei mar%e
'd) 6unt utilizate pentru protecţia contra
fluctuaţiilor de preţ şi pentru speculaţii
'e) 6unt standardizate şi publicate
'f) 6unt transparente < contractele futures sunt
raportate la bursă
'a) Nu sunt tranzacţionate la bursă
'b) 6unt private şi sunt negociate între părti fără
nici o garanţie de bursă
'c) Nu implică plăţi de mar%ă
'd) 6unt utilizate pentru protecţie contra
fluctuaţiilor de preţ şi pentru livrare fizică
'e) 3epind de condiţii contractuale negociate
'f) Nu sunt transparente întrucât nu e$istă
condiţii de raportare < ele sunt afaceri private

T6.%$% &r. '. D.)+.6"r"%. /"&,r. #)&,r#,.%. !$,$r.+ :" #.%. !)r;r/
Cn ?omânia e$istă câteva pieţe unde se pot realizaHtranzacţiona contracte futures sau
for@ard" :cestea sunt (ursa Jonetar 5inanciară şi de Jărfuri de la 6ibiu '(J5J6) unde se pot
tranzacţiona contracte .utures, dar şi diverse instituţii financiar-bancare 'bănci şi societăţi de
intermedieri financiare) care tranzacţionează contracte .orward"
12
CAPITOLUL III.
CONTRACTE CU OPŢIUNI
1pţiunile au apărut cu câteva secole în urmă şi creau posibiliatea unor tranzacţii care nu
trebuiau finalizate în mod obligatoriu, ci numai dacă era nevoie"
#ână în +,7. e$istau doar tranzacţii cu opţiuni clasice, netransmisibile" 7a această dată
&!icago 1ption 2$c!ange realizează o inovaţie financiară decisivă= opţiunile negociabile" 3acă la
opţiunile clasice cumpărătorul şi vânzătorul rămâneau legaţi prin contract până la scadenţă,
opţiunile negociabile dau posibilitatea transmiterii acestora către terţi prin vânzare-cumpărare
astfel încât părţile implicate în contract pot să-şi înc!idă poziţiile până la scadenţă independent una
de cealaltă"
Contractele cu op:iuni sunt contracte standardizate, în cadrul cărora cumpărătorul are
dreptul, dar nu şi obligaţia de a ac!iziţiona la scadenţă sau oricând până la scadenţă, un anumit
număr de titluri suport, la un anumit preţ prestabilit de e$ercitare şi în sc!imbul unei prime plătite
vânzătorului la momentul înc!eierii tranzacţiei"
#rincipalel elemente ale unui contract cu opţiuni sunt=
• !ărimea opţiunii < reprezintă cantitatea 'de valori mobiliare, mărfuri, titluri sintetice,
etc") pentru care se înc!eie contractul respectiv>
• "urata de viaţă < reprezintă perioada pentru care este înc!eiat contrcatul şi în care
opţiunea poate fi e$ecutată 'ultima dată a e$ercitării opţiunii este data e$pirării)>
• #reţul de e$ercitare < este preţul la care se poate vinde sau cumpăra opţiunea pe piaţă,
mărimea acestuia fiind determinată c!iar în momentul înc!eierii contractului, după o
procedură bursieră standardizată>
• #reţul opţiunii < este reprezentat de prima ce este ac!itată la momentul înc!eierii
contractului> valoarea primei este descompusă în valoarea intrinsecă şi valoarea timp"
#e piaţa opţiunilor pot fi cotate atât opţiuni de cumpărare, cât şi opţiuni de vânzare=
 %pţiunile de cumpărare &A''( sunt o formă de contract, înc!eiat în formă
negociabilă, care dau dreptul cumpărătorului, ca într-o perioadă de timp să cumpere
de la vânzătorul opţiunii activul de bază, la un preţ prestabilit, în sc!imbul plăţii
13
unei prime la momentul înc!eierii tranzacţiei" Kânzătorul acestei opţiuni se obligă
de a onora solicitarea cumpărătorului prin vânzarea activului suport"
 %pţiunile de v)nzare &#*+( sunt o formă de contract, înc!eiat în formă
negociabilă, care dau dreptul cumpărătorului, ca într-o perioadă de timp să vândă
către partenerul său de contract activul de bază, la un preţ prestabilit, în sc!imbul
plăţii unei prime la momentul înc!eierii tranzacţiei" Kânzătorul acestei opţiuni se
obligă să cumpere activul de bază al opţiunii, dacă aceasta este e$ercitată într-o
perioadă determinată de timp"
4nvestitorii care doresc să facă tranzacţii cu opţiuni se pot situa pe una din cele patru
pozitii=
+" ca şi cumpărător 'poziţia long)=
a" al unei opţiuni de cumpărare 'call)
b" al unei opţiuni de vânzare 'put)
" ca şi vânzător 'poziţia s!ort)=
a" al unei opţiuni de cumpărare 'call)
b" al unei opţiuni de vânzare 'put)
9rmătorul tabel vine să detalieze diferenţele dintre acestea=
A'' #*+
,-./0+%1*'
Cşi asumă irevocabil obligaţia de a
vinde sau de a cumpăra activele
suport comandateHdeţinute de
cumpărător, în condiţiile stabilite,
indiferent dacă piaţa îi este
favorabilă sau nu"
6e acoperă împotriva riscului de
scădere a valorii activelor
deţinute> acoperirea riscului este
limitată la valoarea primei"
6e acoperă împotriva riscului de
creştere a cursului> acoperirea
riscului este limitată la nivelul
primei"
*!#010+%1*'
:re dreptul, dar nu şi obligaţia de
a cumpăraHvinde la o scadenţă
determinată, o anumită cantitate
de active"
6e acoperă împotriva riscului de
creştere a preţului activului
suport> acoperirea este nelimitată"
6e acoperă împotriva riscului de
scădere a preţului activului suport>
acoperirea este nelimitată"
14
T6.%$% &r. 7. D.)+.6"r"%. /"&,r. ,r&0#*""%. #$ )1*"$&"
#entru a realiza tranzacţii de cumpărare sau de vânzare cu opţiuni, un investitor trebuie să
constituie anumite garanţii=
• pentru cumpărarea de opţiuni, investitorul va trebui să plătească integral preţul opţiunii,
respectiv prima" #rin urmare, în cazul tranzacţiilor cu opţiuni nu se lucrează în mar%ă>
• la vânzarea de opţiuni &:77, pentru care investitorul deţine la momentul vânzării activul
de bază, nu trebuie depusă decât mar%a contractului, dacă preţul de e$ercitare al opţiunii
este cel puţin egal cu cursul titlului suport> dacă preţul de e$ercitare este mai mic decât
cursul titlului suport, gradul de îndatorare al investitorului faţă de broLer depinde de preţul
de e$ercitare şi nu cursul titlului>
• la vânzarea de opţiuni &:77, pentru care investitorul nu deţine la momentul vânzării
activul de bază, acesta trebuie să constituie un depozit de garanţie stabilit la valoarea de
piaţă a activului suport"
&a si celelalte produse derivate, optiunile sunt folosite de operatorii de pe piata pentru=
 asigurare si protectie '!edging) contra fluctuatiilor adverse ale preturilor activului suport>
 speculatii asupra cresteriiHdescresterii pretului de piata al activului suport>
 oportunitati de arbitra% între piete si instrumente financiare"
&ontractele de opţiuni sunt oferite atât pentru titluri lic!ide 'purtătoare de dobândă pe
termen scurt şi lung, cursurile de sc!imb, acţiunile fără dobândă fi$ă pentru companiile mici şi
indicii bursei de valori), cât şi pentru contractele la termen 'futures contracts)" #entru opţiunile
asupra titlurilor lic!ide 'prima plătită pentru opţiuni), cumpărătorul plăteşte preţul întreg sau prima
pentru opţiunea respectivă la momentul cumpărării" #entru opţiunile asupra contractelor la termen
'opţiuni cu prima variabilă), cumpărătorii şi vânzătorii sunt limitaţi şi concentraţi pe piaţă la fel ca
şi pentru contractele efective la termen"
2$ecutarea unui contract options se poate face în următoarele moduri=
+" prin lic!idarea opţiunii
" prin e$ercitarea opţiunii
." prin e$pirarea opţiunii
15
+" ;ic,idarea op:iunii înseamnă înc!iderea poziţiei iniţiale printr-o operaţie inversă" :stfel,
cumpărătorul unei opţiuni de cumpărare îşi înc!ide poziţia printr-o vânzare a opţiunii de
cumpărare, iar vânzătorul unei opţiuni de cumpărare îşi poate înc!ide poziţia prin cumpărarea unei
opţiuni de acest fel" 3upă aceeasi logică se procedează şi în cazul opţiunilor de vânzare put" #rin
aceste lic!idări 'înc!ideri de poziţii) se produce compensarea pierderilor, provenite dintr-o poziţie,
cu câştigurile provenite din cealaltă, rezultând în final un profit sau o pierdere reduse"
" '<ercitarea op:iunii semnifică e$ercitarea dreptului pe care îl are cumpărătorul opţiunii
asupra obiectlui contractului, ceea ce înseamnă că vânzătorul va remite titlurile şi cumpărătorul îi
va plăti preţul de e$ercitare" #entru realizarea acestei operaţiuni instituţia de clearing va trebui să
găsească poziţiile corespondente pentru e$ecutarea tranzacţiei"
." '<pirarea op:iunii înseamnă în fapt renunţarea la aceasta şi are loc atunci când preţul
activului suport nu a evoluat conform aşteptărilor cumpărătorului de opţiuni" &umpărătorul va
abandona opţiunea, lăsând-o să e$pire şi să-şi piardă valabiliatea" 2l va pierde în acest caz prima în
favoarea vânzătorului de opţiune"
16
CAPITOLUL IV.
CONTRACTE SWAP
Contractele swap reprezintă instrumente financiare derivate înc!ise, care se referă la
sc!imbarea unui avanta% financiar, pe care un %ucător de pe piaţă îl deţine pe o piaţă, contra unui
avanta% ec!ivalent al unui alt %ucător de pe piaţă, pe o piaţă diferită"
#articipanţii sunt numai persoane %uridice anga%ate în contracte de emisiune a
instrumentelor financiare transferabile cu grad de rating diferit, contracte comerciale, plăţi în
moneda naţională sau alte valute, precum şi în activităţi de arbitra%, !edging şi speculaţie"
&ontractele s@ap nu au loc între partenerii contractelor economice principale de
vânzareHcumpărare, ci separat, între aceştia şi un intermediar specializat care îşi asumă separat
riscul variaţiei de preţ" 3eoarece asemenea contracte nu sunt standardizate, ele nu se pot
tranzacţiona pe o piaţă organizată şi reglementată, ci se negociază individual 'pe piaţa 1*&), fapt
care lasă posibilitatea participanţilor să fi$eze condiţii şi clauze fle$ibile ale contractelor s@ap"
Cntrucât contractele sunt negociate, iar scadenţa este convenită între cele părţi, s@ap-urile
pot avea perioade de scadenţă cât de lungi este necesar, dar cel mai frecvent acoperă perioade de
pâna la +0 ani" *ermenul de scadenţă îndepărtată reprezintă un avanta% distinct faţă de contractele
futures şi cu opţiuni, care au scadenţe relativ scurte"
1peraţiunile de s@ap sunt importante pe piaţa produselor derivate, fiind utilizate în scopul
de a=
 prote%a '!edge) e$punerea pentru= ratele dobânzii, tranzacţiile valutare, preţurile mărfurilor,
investiţiile în acţiuni şi alte titluri de valoare, orice alt tip de instrument de referinţă>
 specula, prin cumpărarea sau vânzarea de contracte s@ap în scopul de a obţine profit"
#rintre avanta=ele utilizării s@ap-urilor, se numără=
 reduce costurile de finanţare deoarece potHsunt în măsură să ofere accesul pe pietăţele pe
care, în mod normal, respectivii %ucători nu pot pătrunde>
 oferă fle$ibilitate, deoarece aceste contracte prezintă un numar aproape nelimitat de
posibilităţi de a fi perfectate astfel încât să convină ambelor părţi>
17
 înc!eie o tranzacţie unică, deoarece un singur aran%ament s@ap poate acoperi intervale de
plată de-a lungul unei scadenţe care să răspundă cerinţelor părţilor implicate>
 obţine o asigurare deoarece s@ap-urile sunt folosite pentru sc!imburi reciproce de riscuri,
acţionând ca o formă de asigurare pentru riscul de piaţă"
De6avanta=ele s@ap-urilor constau în aceea că respectivele contracte nu sunt standardizate
şi nu pot fi folosite pentru alte scopuri financiare < ele nu pot fi tranzacţionate"
2$istă multiple variaţii ale s@ap-urilor=
 S;15$r"%. 1. r, /)6<&0"" implică sc!imbarea unui set de plăţi a dobânzii pentru un alt
set de plăţi a dobânzii, toate fiind denominate în aceeaşi valută"
9n swap pe rata dob)nzii reprezintă sc!imbarea unui flu$ monetar reprezentând o rata a
dobânzii fi$e asupra unui capital noţional cu acela reprezentând o rată a dobânzii fluctuante a
aceluiaşi capital e$primat în aceeaşi valută" Nu se produce, deci, nici o sc!imbare a capitalului"
:ceste s@ap-uri sunt folositoare în special deoarece pieţele de capital fi$ şi fluctuant sunt pieţe
distincte, iar companiile care doresc să împrumute nu ar putea avea acces la ambele pieţe"
6@ap-urile pe rata dobânzii reprezintă un instrument important pentru gestionarea riscului
ratei dobânzii şi au apărut pentru prima dată în 6tatele 9nite ale :mericii în anul +,- atunci când
a apărut o creştere în cererea de instrumente financiare care puteau fi folosite pentru reducerea
riscului ratei dobânzii"
&el mai cunoscut tip de s@ap pe rata dobânzii specifică=
+" rata dobânzii utilizată pentru plăţile care urmează a fi sc!imbate>
" tipurile de dobândă utilizate 'variabile sau fi$e)>
." volumul capitalului noţional care reprezintă volumul pentru care se plăteşte dobânda>
/" perioada de timp pentru care sc!imburile continuă să se efectueze"
 S;15$r"%. (%$,r. =+;15$r" 1. #$r+$% /. +#>"-6? implică sc!imbarea unui set de plăţi
dintr-o anumită ţară pentru un set de plăţi denominat în altă valută" :cestea sunt simple
tranzacţii prin care se cumpără simultan o valută la cursul de sc!imb la vedere şi se vând la
termen, sau se vând la cursul de sc!imb la vedere şi se cumpără la termen" 9n s@ap valutar
parcurge trei etape, după cum urmează=
+" un sc!imb iniţial al capitalului 'principal)= cele două părţi contractante sc!imbă sumele de
capital la un curs de sc!imb acceptat" :cesta poate fi un sc!imb noţional din moment ce
18
scopul său este de a stabili sumele de capital ca punct de referinţă pentru calcularea plăţilor
de dobândă şi retransformarea sumelor de capital>
" sc!imbul plăţilor dobânzii la datele acceptate pe baza unor sume restante de capital şi a
ratelor fi$e acceptate ale dobânzii>
." re-sc!imbarea sumelor de capital la un curs de sc!imb predeterminat, astfel încât părţile vor
rămâne cu sumele iniţiale în valută"
2$istă multiple variaţii pentru s@ap-urile valutare simple"
Cn cadrul +;15$%$" (%$,r 2&#r$#":, =#r)++5#$rr.&#@ 6+"+ +;1? sunt tranzacţionate
două rate de dobândă fluctuante" :cest lucru este posibil deoarece băncile care au acordat cele
două împrumuturi au utilizat baze de calcul diferite pentru calcularea ratelor lor fluctuante ale
dobânzii" ?ata dobânzii cea mai folosită este 74(1? 't!e 7ondon 4nter-(anL 1ffered ?ate)"
9n +;1 (%$,r 2&#r$#":, 1. #$1)& reprezintă un s@ap valutar care implică un curs fi$ al
dobânzii şi un curs fluctuant al dobânzii" :cest s@ap reprezintă o combinaţie dintre un s@ap pe
rata dobânzii şi un s@ap valutar pe rata dobânzii fi$e < atât structura ratei dobânzii, cât şi valuta
fiind sc!imbate"
 S;15$r"%. 1. #*"$&" şi alte titluri de valoare oferă atât administratorilor de fonduri sau
managerilor de portofoliu, cât şi investitorilor instituţionali o metodă de a transfera active
în alte ţări, fără implicarea unor c!eltuieli ridicate generate de tranzacţiile de cumpărare şi
vânzare" 3e asemenea, oferă un mi%loc de evitare a comple$ităţii date de reglementări
străine, ta$e şi impozite, plăţi de dividende etc, ce caracterizează unele pieţe pe acţiuni"
6@ap-ul pe acţiuni reprezintă un anga%ament între două părţi, prin care cel puţin una dintre
părţi este de acord să-i plăteasca celeilalte părţi o rată de randament bazată pe indici
bursieri, în conformitate cu un grafic de termene viitoare, pentru perioada pâna la scadenţa
anga%amentului" &ealaltă parte efectuează plăţi bazate pe un curs fi$ sau flotant al unui alt
indice bursier" #lăţile sunt bazate pe un anumit procent convenit, aplicat la valoarea
capitalului naţional de referinţă"
 Cn cadrul unui +;1 /. 6$&$r" părţile contractante tranzacţionează flu$uri monetare, din
care cel puţin unul are la bază preţul unei mărfi sau inde$ul preţului unei mărfi"
19
CAPITOLUL V. STUDIU DE CAZ:
“PIAŢA INSTRUMENTELOR FINANCIARE DERIVATE ÎN ROMÂNIA”
#iaţa de instrumente financiare derivate este organizată şi administrată de (ursa Jonetar
5inanciară şi de Jărfuri 6: 6ibiu '(J5J6), cea mai vec!e piaţă de tranzacţionare a derivatelor
din ţara noastră şi cuprinde douM segmente= piaţa contractelor futures şi piaţa contractelor cu
opţiuni"
Cn septembrie 007, în peisa%ul bursier româmesc, a apărut o nouă piaţă de derivate care
este administrată de (ursa de Kalori (ucureşti '(K() si este specializată deocamdată în
tranzacţionarea de instrumente care au ca activ suport indicii" #iaţa de instrumente financiare
derivate operată de (K( este proaspăt lansată, deocamdată mai puţin lic!idă faţă de (J5J6"
Cn ceea ce priveşte piaţa instrumentelor financiare derivate, până în anul 000 aceasta se
afla încă într-o stare iniţialM de formare şi stabilizare" #rintr-un proces îndelungat de educare şi
informare, piaţa de capital din ?omânia a învăţat să folosească aceste instrumente financiare, astfel
că în decursul anului 000 am asistat la o creştere spectaculoasă a acestei pieţe, în special a
segmentului de contracte futures" &!iar dacă numărul instrumentelor financiare derivate este încă
mic, iar participanţii la piaţă sunt încă puţini comparativ cu situaţia altor burse, totuşi bursa
instrumentelor financiare derivate din ?omânia a reuşit în acest an să îşi capete o poziţie
privilegiată în zona 2uropei &entrale şi de 2st"
!e6ultate cumulate .utures şi options
Cn primele trei trimestre ale anului curent au fost înc!eiate 234563789 contracte futures şi
options, media zilnică fiind de 9:32;;3 &omparativ cu perioada similară din 000, când au fost
înc!eiate 236483229 contracte, creşterea volumului de transfer a atins 98<=7 >3 &ea mai bună lună
din primele nouă a fost martie, cu peste B-,"000 contracte futures şi options"
2voluţia comparativă a numărului de contracte pe primele trei trimestre din 007 vs"
aceeaşi perioadă din 000 poate fi observată şi în graficul alăturat=
20
Sursa# $%F%S
Gr!"#$% &r. 7. E()%$*" ,r"-.+,r"%A ()%$-$%$" #)&,r#,.%)r !$,$r.+ ?" )1,")&+
788BC788D
T6.%$% &r. E. V)%$-$% #)&,r#,.%)r !$,$r.+ :" )1,")&+ ,r&0#*")&, 788BC788D
21
'volu:ie pia:a .utures
&a şi în 000, în primele trei trimestre ale anului curent piaţa futures a rămas teritoriul
favorit al investitorilor în instrumentele financiare derivate" 3in totalul general precizat anterior,
2<;7 milioane de contracte au fost înc!eiate pe futures, valoarea corespunzătore lor plasându-se la
4368639=8358;394 1on" Cn aceste condiţii media zilnică este de aproape :5 de milioane 1on3 5aţă
de primele nouă luni din 000, când valoarea corespunzătoare rula%ului futures a fost de /,B,
miliarde lei totalul din ianuarie < septembrie 007 este mai mult decât dublu"
Cn ianuarie 007 totalul contractelor futures s-a ridicat la /-"B" Kaloarea acestora, cifrată
la +,0 miliarde de ?on este de .,B ori mai mare comparativ cu ianuarie 000" Cn februarie, celor
aproape .7+"000 contracte futures i-a corespuns o valoare de +,+ miliarde lei, de peste două ori
mai mare ca totalul valoric din februarie anul trecut" Jartie, luna care a înc!eiat primul trimestru a
fost de asemenea foarte lic!idă cu un volum de peste B-+".00 contracte futures şi o valoare de +,BB
miliarde de ?on" ?aportat la cele 00+ milioane de ?on care reprezintă valoarea din martie 000
reiese o creştere de ,. ori" #entru luna aprilie valoarea aferentă rula%ului s-a ridicat la +,/-
miliarde lei de aproape 7 ori peste cea din aceeaşi lună a anului trecut iar pentru mai anul curent
totalul de -B0,- milioane de lei a fost de ,.B ori mai mare în raport cu cel din mai 000" Cn iunie,
celor +--".+B contracte futures i-a corespuns o valoare de 0.,,7, milioane de lei, sumă care
evidenţiază o creştere de /B,/ A în raport cu iunie 000" Cn cea de-a şaptea lună din anul curent
volumul futures tranzacţionat a urcat la B"0/B contracte cu o valoare de ,. milioane lei, total
valoric cu .+,/ A peste cel din iulie 000" Cn august s-au înregistrat +0".., contracte futures cu
o valoare de -+B milioane de lei şi o creştere de /7 A raportat la valoarea din august 000" Cn
septembrie, celor +/"70, contracte realizate în piaţa futures i-a corespuns o valoare de /7,7+
milioane de lei, fiind pentru prima dată în acest an când se înregistrează o scădere comparativ cu
valoarea din aceeaşi lună a anului anterior" Kaloarea din septembrie 007 a fost aşadar mai mică cu
.+ A în raport cu septembrie 000"
2voluţia comparativă a valorilor înregistrate în piaţa futures în primele trei trimestre din
007 comparativ cu aceeaşi perioadă din 000 este ilustrată de tabelul şi de graficul de mai %os"
22
Sursa# $%F%S
Gr!"#$% &r. E. E()%$*" ()%$-$%$" ,r&0#*""%)r !$,$r.+ 788BC788D
T6.%$% &r. F. V)%$-$% ,r&0#*""%)r !$,$r.+ ,r&0#*")&, 788BC788D
23
'volu:ie pia:a options
3upă ce anul 000 a tras primele semnale ale unei reveniri a investitorilor la sentimente
mai bune faţă de opţiuni, şi primele nouă luni din 007 au păstrat această direcţie" Kolumele
opţiunilor au crescut considerabil în raport cu intervalul de timp similar al anului trecut" #er total,
în perioada ianuarie-septembrie din 007 au fost înc!eiate 0"--0 contracte de acest tip, volum mai
mare cu aproape -0 A în raport cu aceeaşi perioadă din 000"
*abelul următor ilustrează în mod practic evoluţia opţiunilor, analizată în prealabil=
T6.%$% &r. 9. V)%$-$% ,r&0#*""%)r #$ )1*"$&" 788BC788D
24
BIBLIOGRAFIE SELECTIIVĂ
'. L$#rAr"
 4onescu, Neorge, $urese de m7r.uri 9i valori, 2ditura 3idactică şi #edagogică, (ucureşti,
00/"
 Neorgescu-Nolosoiu, 7igia, %ecanisme vautare, 2diţia a 44-a, 2ditura :62, (ucureşti,
000"
 Ji!alac!e, 6veatoslav> #opa, 4oan, *ran6ac:ii .utures 9i cu op:iuni pe valute, 2ditura :62,
(ucureşti, 00+"
 6imion, 3aria Jirela, 4ia:a produselor .inanciare derivate, 2ditura 6itec!, &raiova, 00/"
7. A/r.+. ;.6
 @@@"cnvmr"ro
 @@@"bmfms"ro
 @@@"@bs"ro
 @@@"ssifbroLer"ro
 @@@"economice"ro
25

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful