- 53

-


CALCULUL
ELEMENTELOR
ARPANTEI

- 54 -

- 55 -
E T A P A a I V - a

4 . C A L C U L U L U N O R E L E M E N T E
A L E S A R P A N T E I

În cazul arpantelor din lemn pe scaune se calculeazã principalele
elemente cu rol de rezisten#ã: ipca (sau astereala), cãpriorul, pana i popii.
În cadrul proiectului, pentru simplificare, se vor calcula numai panele
i popii; celelalte elemente (ipcile sau astereala i cãpriorii) se adoptã.
Calculul elementelor arpantei se efectueazã conform STAS 856, prin
metoda rezisten#elor admisibile (MRA), considerând urmãtoarele încãrcãri:
$ permanente - din greutatea proprie a elementelor (G)
$ temporare: - din greutatea zãpezii de pe acoperi (Z)
- datoritã ac#iunii vântului ( V)
- sarcinã concentratã (greutatea unui om) (P),
în urmãtoarele grupãri (combina#ii de încãrcãri ), recomandate de STAS 856:
$ gruparea (a) - G + Z
$ gruparea (b) - G + V + ½ · Z
$ gruparea (c) - G + P
Etapele calculului de rezisten#ã sunt urmãtoarele:
A. Evaluarea încãrcãrilor.
B. Determinarea eforturilor.
C. Verificarea (dimensionarea) sec#iunilor.


- 56 -
În cazul elementelor solicitate la încovoiere ale acoperiului (cum
sunt panele, cãpriorii, ipcile i astereala) calculul cuprinde douã faze:
1. calculul de rezisten#ã;
2. calculul de rigiditate.
Calculul de rezisten#ã are ca scop fie verificarea sec#iunilor, respectiv
verificarea eforturilor unitare efective care iau natere pe sec#iuni datoritã
sarcinilor, comparativ cu rezisten#ele admisibile ale materialului, fie dimen-
sionarea sec#iunilor elementelor, pentru ca acestea sã poatã prelua încãrcãrile.
Calculul de rigiditate urmãrete compararea sãge#ii efective a unui
element, datoritã încãrcãrilor din exploatare, cu sãgeata maximã admisibilã.
Pentru a fi considerate corespunzãtoare în exploatare, elementele de
rezisten#ã ale acoperiului trebuie sã îndeplineascã cerin#ele ambelor etape.

4.1 - VALORI UNITARE ALE ÎNCÃRCÃRILOR
a. Aciuni permanente (AP)
Provin numai din greutatea proprie a elementelor (g) i se adoptã
conform STAS 10101, func#ie de alcãtuire i de materialele folosite.
1. Pentru învelitori se adoptã urmãtoarele valori (g
î
):
- %igle solzi – 1 strat - g
i
= 41,0 daN/m
2
- %igle solzi – 2 straturi - g
i
= 63,5 daN/m
2
- %igle presate – 1 strat - g
i
= 42,0 daN/m
2
- %igle trase – 1 strat - g
i
= 36,0 daN/m
2- 57 -
2. Învelitoare + elemente auxiliare (ipci i cãpriori) (g
i,a
):
- %igle solzi – 1 strat - g
i,a
= 65 daN/m
2
- %igle solzi – 2 straturi - g
i,a
= 85 daN/m
2
- %igle presate – 1 strat - g
i,a
= 50 daN/m
2
- %igle trase – 1 strat - g
i,a
= 50 daN/m
2

3. Greutatea tehnicã a lemnului se adoptã astfel:
- pentru lemn de rãinoase, frecvent folosit - & = 600 daN/m
3


b. Aciuni temporare (AT)
Sunt determinate de greutatea zãpezii, de ac#iunea vântului, precum
i de greutatea unui om cu unelte, exercitate asupra acoperiului.

1. Încãrcarea cu zãpadã (p
z
)
se determinã conform STAS 10101/21-92, func#ie de forma i unghiul de
înclinare ale acoperiului, utilizându-se rela#ia de calcul:

z e zi z
g c c p ⋅ ⋅ = în care:
• c
e
este coeficientul prin care se #ine seama de condi#iile de
expunere a construc#iei, având valorile: c
e
= 0,8 pentru acoperiuri obinuite,
în condi#ii de expunere normale, respectiv c
e
= 0,6 pentru expunere deosebitã;
• c
zi
- coeficientul prin care se #ine seama de aglomerarea zãpezii pe
suprafe#ele construc#iei expuse depunerii zãpezii, adoptându-se ca mai jos:


- 58 -

Deoarece unghiul de înclinare a acoperiului clãdirii proiectate este
cuprins între 30' i 60', valoarea c
zi
se adoptã de pe linia a doua din tabel i se
majoreazã cu 25%, corespunzãtor variantei 2 de aglomerare cu zãpadã, deci:


• = 25 , 1 c
z2
30
( - 60

• g
z
este greutatea de referin#ã a stratului de zãpadã de pe
suprafe#ele orizontale din vecinãtatea clãdirii; se adoptã conform tabelului:

ZONA A B C D E
g
z
(daN/m
2
)
90 120 150 180 150...720

2. Încãrcarea datoritã vântului (p
v
)
Se poate neglija datoritã valorilor foarte reduse (8...15 daN/m
2
) sau
chiar negative (efect de suc#iune) care rezultã pentru lã#imile curente mici ale
tronsoanelor i pentru pantele uzuale ale acoperiului clãdirilor de tip vilã.

3. Încãrcarea concentratã (P)
Se adoptã: P = 80 daN - reprezentând greutatea unui om cu unelte.


- 59 -
Deci, în calculele din cadrul acestui proiect se vor utiliza grupãrile:
w gruparea (a) - G + Z
w gruparea (c) - G + P

4.2 - CALCULUL PANELOR

Panele sunt grinzi liniare, paralele cu creasta acoperiului, rezemate
pe popi (excep#ie face pana de streainã, rezematã continuu), având sec#iunea
dreptunghiularã normalã (cu axele sec#iunii orizontalã, respectiv verticalã).

Se calculeazã pana cea mai solicitatã, care este de regulã pana de
creastã; pentru celelalte pane se vor adopta aceleai dimensiuni ale sec#iunii.
Din punct de vedere static pana se considerã grindã simplu rezematã,


- 60 -
având deschiderea de calcul ( l ) determinatã conform STAS 856 astfel:
... l = l
o
+ 2 ·
2
a
= l
o
+ a = T – 2 ·
2
a
= T – a
în care: • T este traveea, respectiv distan#a dintre ferme (dacã T < 5 m, în
calcule se adoptã T = 5 m); • l este deschiderea de calcul a panei (în m),
func#ie de deschiderea liberã ( l
o
); • a = 70…100 cm.
Grinda se considerã încãrcatã cu o sarcinã uniform distribuitã, datã
de suma încãrcãrilor din greutatea proprie i din încãrcarea cu zãpadã - în
gruparea (a), respectiv cu o sarcinã uniform distribuitã datoritã greutã#ii
proprii i cu o sarcinã concentratã datã de greutatea unui om - în gruparea (c).
In aceste condi#ii, pana este solicitatã la încovoiere planã.

a. Încãrcãrile aferente panei


Pentru a se lua în considerare i greutatea proprie a panei, a cãrei
sec#iune nu se cunoate, se va utiliza o sec#iune de 10x15 cm sau 12x15 cm.


- 61 -
1. Încãrcãri din greutatea proprie pe lungimea de 1m:
- învelitoare, ipci, cãpriori:

p a , i p , a , i
d g g ⋅ = (daN/m) (g
i,a
- pct. 4.1 a);
- panã:
l p p p
h b g γ ⋅ ⋅ = (daN/m) (d
p
, b
p
, h
p
- în m)
p p a, , i p
g g g + =
(daN/m) (&
l
- în daN/m
3
).

2. Încãrcarea cu zãpadã, aferentã unui metru de panã:

p z p , z
d p p ⋅ = (daN/m) (p
z
de la pct. 4.1 b)

3. Încãrcarea concentratã:
P = 80 (daN)

4. Încãrcãri totale pe panã:
- gruparea (a) :
p , z p
a
p
p g q + = - încãrcarea totalã uniform distribuitã
aferentã unui metru de panã.
- gruparea (c) : ã. concentrat P P ã; distribuit - g q
p p
c
p
− = =

b. Determinarea eforturilor

Panele sunt solicitate la încovoiere planã. Deoarece calculul se face
numai la efort unitar normal, intereseazã valorile momentelor încovoietoare.


- 62 -
- gruparea (a) (G+Z) :
2 a
p
q
8
1
a
M l ⋅ ⋅ =
- gruparea (c) (G+P) : l l ⋅ ⋅ + ⋅ ⋅ =
p
P
4
1
2 c
p
q
8
1
c
M
c. Calculul seciunii

1. Calculul de rezisten#ã (verificarea eforturilor):
2
i a
3
2
p p
p
i a
p
max
ef
daN/cm 100 ; ) (cm
6
h b
W
W
M

= σ

=
σ ≤ = σ

Dacã condi#ia de rezisten#ã nu se verificã (tensiunile efective rezultã
prea mari sau prea mici fa#ã de rezisten#a admisibilã), se adoptã altã sec#iune
(eventual fãrã recalcularea încãrcãrilor); în final se re#ine sec#iunea pentru
care eforturile rezultate sunt cele mai apropiate de )
a,i
(f*r* a-l dep*i).

2. Calculul de rigiditate (verificarea sãge#ilor)::

200
a
f f
max
ef
l
= ≤ ( l - în cm)
Sãgeata efectivã maximã în cele douã grupãri se calculeazã astfel:
- în gruparea (a)
p
I E
1
4 a
p
q
384
5
a
ef
f

⋅ ⋅ = l
- în gruparea (c)


⋅ ⋅ + ⋅ ⋅ ⋅

=
3
P
48
1
4 c
p
q
384
5
c
I E
1
c
ef
f l l


- 63 -
- sãgeata maximã de calcul va fi: )
c
ef
f ;
a
ef
f ( max
max
ef
f =
în care:
2
daN/cm
5
10 E ;
12
3
p
h
p
b
p
I =

= ; b
p
, h
p
- în cm
Dacã sãgeata nu se verificã, este necesarã adoptarea unei sec#iuni
mai mari; în acest caz eforturile efective scad, însã trebuie acceptate ca atare.

4.3 - CALCULUL POPILOR

Popii sunt elemente verticale care sus#in panele i preiau încãrcãrile
transmise de acestea, fiind, prin urmare, solicita#i la compresiune cu
flambaj.Popii pot fi de sec#iune dreptunghiularã sau de sec#iune rotundã.
Se calculeazã popul cel mai solicitat (de regulã popul central) i se
poate adopta, pentru simplificare, aceeai sec#iune i pentru ceilal#i popi.
Dacã diferen#ele de încãrcare ale popilor rezultã importante, pentru
economie de material se dimensioneazã separat fiecare categorie de popi.
Sec#iunile ini#iale pentru evaluarea încãrcãrilor din greutatea
proprie se adoptã din irul: 12x15 cm, 15x15 cm ; - 12 cm ; - 14 cm.
Fiecãrui pop îi va revini încãrcarea de pe o suprafa#ã aferentã de
acoperi dreptunghiularã, având lungimea egalã cu distan#a dintre pane
(l
x
= d
p
/2 + d
p
/2), iar lã#imea egalã cu traveea (l
y
= T/2 + T/2), dacã
distan#ele dintre elemente pe cele douã direc#ii sunt egale. Dacã aceste
distan#e sunt diferite, laturile dreptunghiului suprafe#ei aferente rezultã ca
semisumã a lã#imilor fâiilor situate de o parte i de alta a popului,
mãrginite de pane, respectiv de ferme (lx = d
p1
/2 + d
p2
/2; ly = T
1
/2 + T
2
/2).


- 64 -


a. Determinarea încãrcãrilor

1) Înc*rc*ri permanente din greutate proprie

- învelitoare + ipci + c*priori: T d g G
2 p a i p a, i
⋅ ⋅ = (daN)
- pana : T h b G
lemn p p p
⋅ γ ⋅ ⋅ = (daN)
- popul :
pop
lemn
pop pop pop
H h b G ⋅ γ ⋅ ⋅ = (daN)
______________________________________________________________________________________
- total:
pop p p a, i
G G G G + + = (daN)


- 65 -
2) Înc*rcarea cu z*pad* aferentã popului
T d p p
p z pop , z
⋅ ⋅ = (daN)
3) Înc*rc*rile totale aferente unui pop
Q = G
p
+ P
z, p
(daN)

b. Eforturi secionale (fora axial! N)
N
max
= Q (daN)

c. Verificarea eforturilor unitare


c a
c
min
ef
)
A
N
) ≤
⋅ ϕ
= )
a c
= 100 daN/cm
2
(1)

Aria de calcul pentru elementele de sec#iune dreptunghiularã este:
A
c
= A
net
≅ A
br
= b
pop
· h
pop


Coeficientul de sub#irime . rezultã pe baza urmãtoarelor calcule:

pop
pop
min
pop
f
b 29 , 0
12
2
b
i ; H ⋅ ≅ = = l
pop pop
pop
pop
min
min
min
min
max
b h A ;
12
3
b h
I ;
A
I
i ;
i
f
. ⋅ =

= = =
l


- 66 -


Coeficientul de sub#irime maxim trebuie sã îndeplineascã condi#ia:

Dac* nu se respect* aceast* condi#ie se alege alt* sec#iune, mai mare.

Coeficientul de flambaj ϕ
min
al popului se calculeaz* astfel:

a) dacã .
max
≤ 75 à ϕ
min
= 1- 0,8·(.
max
/100)
2

b) dacã .
max
> 75 à ϕ
min
=
2
max
3100
λ


Dac* rela#ia de calcul (1) nu se verific*, se adopt* o alt* sec#iune,
mai mare i se reiau calculele de verificare pânã la satisfacerea condi#iei (1).
pop
pop
max
b 0,29
H
. deci,

=
150 . .
ad
max
= ≤