You are on page 1of 76

Bhagavad Gita Tartalom 1

Bhagavad Gita
gy, ahogy van
* * *
Tau Bens T- i kal auz knyt rbl

ht t p: / / ! Tau! hu
Bhagavad Gita Tartalom "
Tartalom:
Bhagavad Gita....................................................................1
gy, ahogy van...................................................................1
Tartalom:............................................................................2
Els fejezet..........................................................................
!adiszemle a "#r#"setrai $satamezn
%&sodi" fejezet..................................................................'
( Bhagavad)gita tartalm&na" "ivonata '
!armadi" fejezet.............................................................1*
+arma)yoga 1*
,egyedi" fejezet...............................................................1-
Transz$endent&lis t#d&s 1-
.t/di" fejezet...................................................................2*
+arma yoga 0 $sele"v1s a +rsna)t#dat2an
2*
!atodi" fejezet.................................................................2'
3hyana)yoga 2'
!etedi" fejezet..................................................................2
(z (2szol4tr5l sz5l5 t#d&s 2
,yol$adi" fejezet..............................................................6
( 7egfels22 el1r1se 6
+ilen$edi" fejezet.............................................................8
( leg2izalmasa22 t#d&s 8
Tizedi" fejezet..................................................................*2
(z (2szol4t fens1ge *2
Tizenegyedi" fejezet........................................................*9
(z #niverz&lis forma *9
Tizen"ettedi" fejezet.......................................................62
(z odaad5 szolg&lat 62
Tizenharmadi" fejezet.....................................................6*
( :ra"rti, a :#r#sa 1s a t#dat 6*
Tizennegyedi" fejezet......................................................68
(z anyagi term1szet h&rom "/tereje 68
Tizen/t/di" fejezet...........................................................91
( 7egfels22 rr5l sz5l5 yoga 91
Tizenhatodi" fejezet.........................................................9*
(z isteni 1s d1moni term1szet 9*
Tizenhetedi" fejezet.........................................................9'
( h&romf1le hit 9'
Tizennyol$adi" fejezet.....................................................';
<1g"/vet"eztet1s 0 a t/"1letes lemond&s ';
Bhagavad Gita Tartalom #
Els fejezet
!adiszemle a "#r#"setrai $satamezn
1. vers
Dhrtarastra kirly gy szlt Sanjayhoz: h, Sanjaya, mi trtnt fiaimmal s an!"
fiaival, mi"tn har#ra vgyva sszegy$ltek a k"r"ksetrai zarn!okhelyen%
&. vers
Sanjaya gy felelt: h, kirlyom, D"ryo!hana kirly megtekintette a an!" fiai ltal
fellltott sereget, maj! tanrhoz l'ett, s ek''en szlt:
(. vers
h, tanrom, nz! an!" fiainak hatalmas seregt, amelyet a te tantvnyo!,
Dra"'a!a fia lltott fel oly )gyesen*
+. vers
,a!sereg)k szmos h-si jsszal .r, akik k)z!elem.en egyenl-ek /himval s
0rj"nval. 1tt van 2"y"!hana, 3irata s Dr"'a!a is, akik szintn nagy har#osok.
4. vers
1tt van aztn Dhrstaket", 5ekitana, 6asiraja, "r"jit, 6"nti.hoja s Sai.ya is,
min!annyian h-sk, kivl har#osok.
7. vers
1tt a hatalmas 2"!hamany", a rettent- erej$ 8ttama"ja, valamint S".ha!ra s
Dra"'a!i fiai. 9zek a vitzek min! .m"latos szekrhar#osok.
:. vers
h, .rahmank legjo..ja, most tjkoztats"l ha!! szljak azokrl, akik k)lnsen
mltak seregeim veznyletre*
;. vers
9l-szr is jmaga!, maj! a #sat.an min!ig gy-ze!elmes /hisma, 6arna, 6r'a,
0svatthama, 3ikarna, valamint Soma!atta fia, /h"risrava.
<. vers
=s mg sok ms h-s, akik kszek let)ket l!ozni az n )gyemrt. >in! k)lnfle
fegyverekkel felszerelt, s valamennyi)k jrtas a ha!t"!omny.an.
1?. vers
9r-nk mrhetetlen, s /hisma nagyatya tkletes v!elmet ny@jt, mg a an!avk
ha!ereje, amit /hima v!elmez gon!osan A korltozott.
11. vers
9zrt a sereg falanB.an kijellt stratgiai helyn, min!enkinek teljes tmogatst kell
ny@jtania /hisma nagyatynak.
Bhagavad Gita Tartalom $
1&. vers
9kkor /hisma, a 6"r" !inasztia hatalmas s vitz -satyja, a har#osok nagyatyja
hangosan kagylk)rtj.e f@jt. 0z oroszln .-!)lsre emlkeztet- hang
megrven!eztette D"ryo!hana szvt.
1(. vers
9z"tn megharsantak hirtelen a kagylk)rtk, t)lkk, k)rtk s trom.itk,
meg'er!)ltek a !o.ok, s ez egy)ttesen szrny$ hangzavart a!ott.
1+. vers
0 msik ol!alon, a fehr mnekt-l vont nagy har#i szekren llva, az Cr 6rsna s
0rj"na is megszlaltattk transz#en!entlis kagylk)rtj)ket.
14. vers
0z Cr 6rsna D,rsikesaE a an#ajanyt, 0rj"na a Deva!attt, a herk"lesi tetteket
vgrehajt s falnk /hima 'e!ig rettent- kagylk)rtjt, a a"n!ramot f@jta.
17F1;. vers
2"!histhira kirly, 6"nti fia 0nantavijayt, Gak"la s Saha!eva 'e!ig S"ghost s
>ani'"s'akt szlaltatta meg. 6asi kirlya, a kivl jsz, Sikhan!i, a nagy har#os,
Dhrsta!y"mna, 3irata, s a legy-zhetetlen Satyaki, valamint Dra"'a!a, s lenynak,
Dra"'a!inak fiai, S".ha!ra fia, az er-sFkar@, s mg msok is, min! megf@jtk
kagylk)rtj)ket.
1<. vers
0 k)ln.z- kagylk)rtk vi.rlsa .etlttte a fl!et s az eget, s az risi lrma
megremegtette Dhrtarastra fiainak szvt.
&?. vers
h, kirly, hall!, mi trtnt: 0rj"na, an!" fia, aki a har#i szekern )lt, s akinek
,an"man jellte a zszlajt, felvette jt, s Dhrtarastra fiai fel tekintve felksz)lt
nyilai kilvsre. 0kkor, h, kirly, 0rj"na e szavakkal for!"lt ,rsikeshoz:
&1F&&. vers
0rj"na szlt: h, 5salhatatlan, krlek hajts! har#i szekeremet a kt sereg kz, hogy
lthassam, kik vannak jelen, kik vgynak a har#ra, s kikkel kell maj! megk)z!enem e
nagy #sat.an*
&(. vers
,a!! lssam, kik jttek el har#olni, hogy Dhrtarastra gonosz szv$ finak rmet
szerezzenek*
&+. vers
Sanjaya folytatta: h, /harata leszrmazottja, 0rj"na krsre az Cr 6rsna a kt
sereg kz hajtotta a 'om's har#i szekeret.
Bhagavad Gita Tartalom %
&4. vers
/hisma, Drona s a vilg t..i vezrnek jelenlt.en gy szlt ,rsikesa, az Cr: Hs!,
h, artha, az itt sszesereglett 6"r"kat*
&7. vers
=s 0rj"na ltta, hogy atyi, nagyatyi, tanrai, anyai nagy.tyjai, fivrei, fiai, "noki,
.artai, a'sai s jakari is min! jelen voltak, min!kt sereg.en.
&:. vers
0mikor 0rj"na, 6"nti fia megltta a k)lnfle rokonok s .artok sokasgt, szvt
rszvt tlttte el, s gy szlt:
&;. vers
0rj"na szlt: 6e!ves 6rsnm, har#i vgy.an g- .artaim s rokonaim lttra tagjaim
reszketnek, s kiszra! az ajkam.
&<. vers
0z egsz testem remeg, hajam gnek ll. Ian!iva jam ki#s@szik kezem.-l, s .-rm
t)zel.
(?. vers
Gem .rok tov.. itt llni* 6ez!ek megfele!kezni magamrl, fejem sz!)l. h, 6esi
!mon vgzete, n #sak rosszat sejtek.
(1. vers
Gem ltom, mi j szrmazhat a..l, ha meglm rokonaimat e har#.an. 6e!ves
6rsna, nem vgyom a gy-zelemre, s a kirlysg, a !i#s- gynyr sem kell nekem.
(&F(4. vers
h, Iovin!a, mit r nek)nk a kirlysg, a .ol!ogsg, vagy mit r maga az let, ha
azok, akiknek ke!vrt erre vgy"nk, most itt sorakoznak el-tt)nk% h,
>a!h"s"!ana, mg ha n let.en is mara!nk, mirt kvnjam a hall"kat, amikor
tantk, atyk, fiak, nagya'k, nagy.#sik, a'sok, sgorok, "nokk s a teljes
rokonsg el-tt)nk ll, kszen arra, hogy fell!ozzk az let)ket s vagyon"kat% h,
Janar!ana, min!en lny fenntartja, n nemhogy ezrt a Kl!rt, mg a hrom vilgrt
sem vagyok hajlan! har#olni vel)k*
(7. vers
0 .$n fog hatalm.a kerteni .enn)nket, ha legyilkolj"k a tma!kat. 9zrt nem
helyes, ha meglj)k .artainkat s Dhrtarastra fiait. >it nyernnk ezen, h, >a!hava,
szeren#se istenn-jnek "ra, s hogyan lehetnnk .ol!ogok sajt rokonaink lete rn%
(:F(;. vers
h, Janar!ana, ha.r ezek az em.erek a ka'zsisgtl hajtva nem ltnak semmi hi.t
a..an, hogy .artaikkal veszeke!jenek, vagy hogy kiirtsk sajt #sal!j"kat, mirt
tennnk gy mi, akik t"!j"k, hogy mi a .$n%
Bhagavad Gita Tartalom &
(<. vers
0 !inasztia ki'"szt"lsval az rk #sal!i hagyomnyok is kivesznek, s az let.en
mara!t #sal!tagok vallsellenes letet fognak lni.
+?. vers
h, 6rsna, a vallstalansg meghonoso!sval elfaj"lnak a #sal! n-tagjai, ami
az"tn, h, 3rsni leszrmazottja, nem vrt "t!okat fog ere!mnyezni.
+1. vers
0 nem vrt nemze!k sza'oro!sa 'okoli helyzetet teremt a #sal!nak s a #sal!i
hagyomnyokat lerom.olknak. 0z ilyen romlott #sal!ok.an nem l!oznak telt s
italt az -satyknak.
+&. vers
0 #sal!i hagyomnyok '"szttinak gonosz tettei vget vetnek a k)lnfle kzssgi
tervezeteknek s a #sal!ok jltt szolgl #seleke!eteknek.
+(. vers
h, Janar!ana, n'ek fenntartja, azt hallottam a tantvnyi ln# ltal, hogy a #sal!i
hagyomnyokat lerom.olknak min!ig a 'okol.an a hely)k.
++. vers
h, jaj, mily k)lns, hogy a kirlyi gynyrk "tni vgytl hajtva s@lyos .$nk
elkvetsre ksz)l)nk*
+4. vers
Lnk.. haljak meg ellenlls nlk)l s fegyvertelen)l a Dhrtarastra fiak kezt-l,
mintsem har#oljak ellen)k.
+7. vers
Sanjaya mon!ta:
Mgy szlt 0rj"na a #satatren, maj! jt s nyilt flre!o.va le)lt har#i szekern, s
szvt el.ortotta a .nat.
Bhagavad Gita 'ls (e)ezet: *a+iszemle a kuruksetrai ,satamezn -
%&sodi" fejezet
( Bhagavad)gita tartalm&na" "ivonata
1. vers
Sanjaya mon!ta: 0rj"na egy)ttrzst, nagy .natt s knnyez- szemt ltvn gy
szlt >a!h"s"!ana:
&. vers
/hagavan, a Hegfels-.. Szemly szlt: 6e!ves 0rj"nm, hogyan fert-zhettek meg
ezek a tiszttalansgok tge!% 9z nem mlt az olyan em.erhez, aki ismeri az let
fennklte.. rtkeit. 0z ilyen viselke!s nem a fels-.. .olygkra, hanem a
.e#stelensghez vezet.
(. vers
h, rtha fia, ne h!olj meg teht e lealz tehetetlensg el-tt, mert ez nem ill-
hozz!* h, ellensg fenyt-je, vlj meg a szv e ki#sinyes gyengesgt-l, s har#ra
fel*
+. vers
0rj"na szlt: h, >a!h" vgzete, hogyan tma!hatok n nyilakkal olyan har#osokra,
mint /hisma s Drona, akik mltk arra, hogy im!jam -ket%
4. vers
Jo.. kol!"lva lni e..en a vilg.an, mintsem lvezni az letet a nagy lelkek, tanraim
el'"szttsa rn. ,a.r mohak, mgis felje..valk -k nlam. 3r szennyezi .e
zskmny"nkat, ha meglj)k -ket.
7. vers
0zt sem t"!j"k, melyik a jo..: ha mi gy-z)nk, vagy ha -k gy-znek le minket. ,a
meglj)k Dhrtarastra fiait A akik most el-tt)nk sorakoznak a #satatren A, tov.. mr
mi sem akarnnk az letet.
:. vers
>ost zavar.an vagyok a ktelessgemet illet-en, s gyengesgem miatt elvesztettem
a llekjelenltemet. 9..en a helyzet.en krlek Nge!, mon!! meg vilgosan, mi a
legjo.. szmomra* 0 tantvnyo! vagyok, egy llek, aki megh!olt el-tte!. 6rlek,
oktass engem*
;. vers
Gem t"!om, hogyan $zzem el ezt a .natot, amely kiszikkasztja rzkeimet, s melyet
legy-zni nem leszek k'es mg akkor sem, ha egy vetlytrs nlk)li, a flistenek
"ralmhoz hasonl kirlysgot nyerek a Kl!n.
<. vers
Sanjaya folytatta: Mgy .eszlt 0rj"na, az ellensg fenyt-je, maj! ek'' szlt
6rsnhoz: OIovin!a, n nem fogok har#olni.P A aztn elhallgatott.
Bhagavad Gita 'ls (e)ezet: *a+iszemle a kuruksetrai ,satamezn .
1?. vers
h, /harata leszrmazottja, ekkor a kt sereg kztt az al..i szavakat intzte 6rsna
mosolyogva a .nattl s@jtott 0rj"nnak.
11. vers
0 >agasztos Cr szlt: >$velt .esz!e! mellett olyasmit gyszolsz, amirt nem
sza.a!na .nk!ni. 0 .l#sek nem keseregnek sem a halott, sem az l- felett.
1&. vers
Gem volt olyan i!-, amikor =n nem lteztem, s rkt-l fogva vagy te s ezek a
kirlyok is. 0 jv-.en sem fog megsz$nni let)nk, lt)nk vgtelen.
1(. vers
0mint a megtestes)lt llek llan!an vn!orol e..en a test.en a gyermekkortl a
ser!)l-koron t az regkorigQ a hall "tn is egy msik test.e kltzik. 0z igazi nt
megvalstott em.ert azon.an nem tveszti meg az effle vltozs.
1+. vers
h, 6"nti fia, a .ol!ogsg s a .ol!ogtalansg i!eiglenes megjelense, valamint kell-
i!-.en val elt$nse olyan, mint a tl s a nyr vltakozsa. h, /harata sarja!ka,
ezek #sak rzkfelfogs.l ere!nek, s az em.ernek el kell t$rnie -ket anlk)l, hogy
zavarnk -t.
14. vers
h, em.erek legjo..ja D0rj"naE, akit a .ol!ogsg s .ol!ogtalansg nem zavar, s-t,
ren!thetetlen min!kett-.en, az .iztosan megrett a felsza.a!"lsra.
17. vers
0z igazsg ltnokai arra a kvetkeztetsre j"tottak, hogy a nemltez-.-l nin#sen
llan!sg, a ltez-.-l 'e!ig megsz$ns. 0 ltnokok erre min!kett- ala'os
tan"lmnyozsval jttek r.
1:. vers
N"!! meg, hogy az, ami thatja az egsz testet, el'"sztthatatlanQ ezrt a lelket senki
sem k'es megsemmisteni*
1;. vers
,ar#ra fel, h, /harata leszrmazottja, hiszen az el'"sztthatatlan, felfoghatatlan s
rk l-lnynek #s"'n az anyagi teste van kitve a megsemmis)lsnek*
1<. vers
0ki az l-lnyt gyilkosnak vagy gyilkolhatnak hiszi, az nem rti igazi termszett. 0
t"!ssal ren!elkez- t"!ja, hogy a llek nem gyilkos s nem is gyilkolhat.
&?. vers
0 llek nem ismer sem sz)letst, sem halltQ ha mr ltezett, t.. meg nem sz$nhetQ
nemFsz)letett, rkkval, min!igFltez-, halhatatlan s -si, s ha a testet meg is lik,
Bhagavad Gita 'ls (e)ezet: *a+iszemle a kuruksetrai ,satamezn /
- meg nem lhet-.
&1. vers
h, artha, hogyan lehetne gyilkos, vagy mik''en .rhatna r .rkit is a gyilkolsra
az, aki t"!ja, hogy a llek el'"sztthatatlan, meg nem sz)letett, rk s vltozatlan%
&&. vers
>iknt az em.er leveti elny$tt r"hit es @jakat lt magra, @gy a!ja fel a llek is az
reg s hasznavehetetlen testeket, hogy @jakat foga!jon el hely)k.e.
&(. vers
0 lelket semmilyen fegyver sem k'es fel!ara.olni, t$z nem geti, vz nem
ne!vestheti, s a szl nem szrthatja.
&+. vers
0z egyni llek trhetetlen, ol!hatatlan, s sem meggetni, sem felszrtani nem lehet.
R min!entFthat, rkkval, vltozhatatlan, ren!thetetlen s rkk "gyanaz.
&4. vers
Cgy mon!jk, hogy a llek lthatatlan, felfoghatatlan s vltozatlan. 9zt t"!vn, nem
sza.a!na .nk!no! a test miatt.
&7. vers
h, 9r-sFkar@, .@s"lsra mg akkor sin#s oko!, ha azt hisze!, hogy a llek
sz)ntelen)l megsz)letik s min!ig meghal.
&:. vers
0 megsz)letett szmra .iztos a hall, a holt szmra 'e!ig a sz)lets. 9zrt nem
sza.a!na keseregne! ktelessge! elker)lhetetlen vgrehajtsa kz.en.
&;. vers
0 kez!et.en min!en teremtett l-lny megnyilvn"latlan, kz's- szakasz"k.an
megnyilvn"lnak, maj! a megsemmis)lskor ismt megnyilvn"latlanok lesznek.
>irt .@s"ljon ht az em.er%
&<. vers
0 lelket az egyik #so!latosnak ltja, a msik olyannak rja le, a harma!ik azt hallja
rla, hogy #so!latra mlt, mg msok egyltaln nem rtik, mg az"tn sem, hogy
hallottak rla.
(?. vers
h, /harata leszrmazottja, egy teremtmnyrt sem kell .nk!no!, hiszen a test.en
lakoz rkkval, s sohasem lehet el'"szttani.
(1. vers
Kigyelem.e vve sajtos ktelessge!, mint ksatriya t"!no! kne, hogy szmo!ra a
vallsos elvekrt val har#on kv)l nin#s jo.. elfoglaltsgQ teht semmi oko! a
ttovzsra.
Bhagavad Gita 'ls (e)ezet: *a+iszemle a kuruksetrai ,satamezn 10
(&. vers
h, artha, .ol!ogok a ksatriyk, akiknek magtl a!!nak ilyen lehet-sgek a
har#ra, megnyitvn szm"kra a fels-.. .olygk ka'"jt.
((. vers
,a nem veszel rszt e vallsos h.or@.an, akkor ktelessgei! elhanyagolsa
felttlen)l .$nt von maga "tn, s gy elveszte! har#osi hrneve!.
(+. vers
/e#stelensge! min!ig emlegetik maj! az em.erek, s a szgyen a hallnl is rossza..
annak, akit egyszer tiszteltek.
(4. vers
0 nagy generlisok, akik nagyra .e#s)ltk hre! s neve!, azt fogjk hinni, hogy
flelem.-l hagyta! el a #satateret, s ezrt gyvnak fognak tekinteni.
(7. vers
9llensgei! .artsgtalan szavakkal fognak illetni, s g@nyt $znek k'essgei!.-l.
Szmo!ra mi lehet ennl gytr-..%
(:. vers
h, 6"nti fia, vagy meglnek a #satamez-n, s elj"tsz a fels-.. .olygkra, vagy
'e!ig gy-zl, s lvezni fogo! a fl!i kirlysgot. Kel ht, s k)z!j elszntan*
(;. vers
,ar#olj a har# ke!vrt A anlk)l, hogy figyelem.e venn! a .ol!ogsgot vagy
szomor@sgot, vesztesget vagy nyeresget, gy-zelmet vagy veresget* Mgy
#seleke!vn sohasem tesze! ki maga! a .$nnek.
(<. vers
9!!ig a sankhya filozfia analitik"s t"!st magyarztam neke!. ,all! most a yogrl
szl t"!st, amivel az em.er @gy !olgozik, hogy nem vgyik tettei gy)ml#seire*
h, rtha fia, ha ilyen rtelem.en #selekszel, megsza.a!"lhatsz a karma .ilin#seit-l.
+?. vers
9..en a trekvs.en nin#sen vesztesg vagy #skkens, s ezen az @ton mr egy kis
fejl-!s is megv!i az em.ert a flelem legveszlyese.. fajtjtl.
+1. vers
0kik ezt az "tat jrjk, azok rtelme hatrozott, s #sak egy a #lj"k. h, 6"r"k
szeretett gyermeke, a hatrozatlanok sztszrt rtelm$ek.
+&F+(. vers
0 #sekly t"!ssal ren!elkez-k nagyon vonz!nak a 3e!k virgos szavaihoz,
melyek k)lnfle gy)ml#sz- #seleke!eteket ajnlanak a mennyei .olygk elrsre,
vagy arra, mik''en j"that az em.er el-nys sz)letshez, hatalomhoz s gy tov...
>i"tn rzkkielgtsre s gaz!ag letre vgynak, ezrt gy gon!olko!nak: OGin#s
Bhagavad Gita 'ls (e)ezet: *a+iszemle a kuruksetrai ,satamezn 11
ms ezen kv)l.P
++. vers
0 Hegfels-.. Crhoz irny"l o!aa! szolglat szilr! elhatrozsa nem sz)letik meg
azon szemlyek elmj.en, akiket t@lsgosan vonz, s megtveszt az rzki lvezet, s
az anyagi gaz!agsg.
+4. vers
0 3e!k t..nyire #sak az anyagi termszet hrom kt-erejr-l trgyalnak. h,
0rj"na, emelke!j flj)k, lgy transz#en!entlis vel)k szem.en* Sza.a!"lj meg
min!en kett-ssgt-l s aggo!alomtl, min! a nyerst, min! a .iztonsgot illet-en, s
lgy szilr! az nval.an*
+7. vers
9gy nagy vztrol min!en olyan #lnak megfelel, amire egy kis t. ='' gy vlik
hasznra a 3e!k sszes #lja annak az em.ernek, aki ismeri a mgtt)k rejt-z-
szn!kot.
+:. vers
9l-rt ktelessge! vgrehajtshoz jogo! van, !e m"nk! gy)ml#shez nin#s* Sose
hi!!, hogy te vagy tettei! ere!mnynek oka, s sohase vonzzon ktelessge!
elhanyagolsa*
+;. vers
Hgy ren!)letlen a yog.an, h, 0rj"na* 3gez! el ktelessge!, s vlj meg min!en
olyan ktelkt-l, amely a sikerhez s a k"!ar#hoz f$z-!ik* 0z ilyen kiegyens@lyozott
elmella'otot hvjk yognak.
+<. vers
h, Dhananjaya, sza.a!"lj meg min!en gy)ml#sz- #seleke!ett-l az o!aa!
szolglat ltal, s h!olj meg teljesen az ilyen t"!at el-tt* Sznalomra mltak -k, akik
lvezni akarjk a m"nkj"k gy)ml#st.
4?. vers
0z o!aa! szolglat.an l- mg e..en az let.en megsza.a!"l a j s a rossz
tettekt-l egyarnt. 9zrt, h, 0rj"na, treke!j a yogra, az sszes m"nka
m$vszetre*
41. vers
0z o!aa! szolglat.an #selekv- .l#sek az Crnl keresnek mene!ket, s
kisza.a!tjk mag"kat a sz)lets s hall krfolyamat.l azltal, hogy lemon!anak a
tetteik gy)ml#sr-l e..en az anyagi vilg.an. Lly m!on rhetik el azt az lla'otot,
ami t@l van min!en szenve!sen.
4&. vers
0mikor rtelme! kitall a tvhit s$r$ er!ej.-l, kzm.ss vlsz min!azok irnt,
amit hallottl, s amit hallani fogsz.
Bhagavad Gita 'ls (e)ezet: *a+iszemle a kuruksetrai ,satamezn 1"
4(. vers
0z Lsteni t"!atot akkor re! el, ha elm! szilr! mara! az nmegvalsts transz.an,
s a 3e!k virgos szavai nem zavarjk t...
4+. vers
0rj"na kr!ezte: >ilyen jelekr-l ismerhetem fel azt, akinek t"!ata ily m!on a
Nransz#en!ens.e mer)lt% ,ogyan, milyen szavakkal .eszl -% >iknt )l, s hogyan
megy%
44. vers
0 >agasztos Cr vlaszolt: h, artha, amikor az em.er fela!ja az elme ltal kitallt
rzki vgyak sszes fajtjt, s elmje egye!)l az nval.an elg)l ki, akkor
nevezhet- tiszta transz#en!entlis t"!at@nak.
47. vers
0ki a hromfajta szenve!s ellenre is h.ortatlan, akit a .ol!ogsg nem mmort, s
aki mentes a vonz!stl, a flelemt-l s !)ht-l, azt ren!thetetlen elmj$ .l#snek
hvjk.
4:. vers
0ki mentes a vonzalomtl s gy$llett-l, s ha j ri, nem "jjong, ha 'e!ig rossz, nem
'anaszko!ik, az szilr!an gykerezik a tkletes t"!s.an.
4;. vers
0ki k'es @gy visszavonni rzkeit az rzkszervek trgyairl, mint ahogyan a
tekn-s.ka h@zza .e 'n#lj.a tagjait, az igaz t"!ssal ren!elkezik.
4<. vers
0 megtestes)lt l-lny "gyan elllhat az rzki rmkt-l, m az rzkek trgyai
"tni szomj megmara!. 9tt-l #sak @gy vlhat meg, ha el-.. fels-..ren!$ zt ta'asztal,
s gy t"!ata ren!thetetlenn vlik.
7?. vers
h, 6"nti fia, az rzkek olyan er-sek s in!"latosak, hogy mg a rajt"k "ralko!ni
'r.lkoz, tl-k'es em.er elmjt is er-nek erejvel elraga!jk.
71. vers
0ki rzkszerveit megza.olzza, s t"!att Sm szgezi, azt ren!thetetlen
rtelm$nek ismerik.
7&. vers
0z em.er.en ragaszko!s .re! az rzkek trgyai irnt, mikz.en rajt"k elmlke!ik.
0z ilyen vonz!s vgyat, a vgy 'e!ig !)ht sz)l.
7(. vers
0 !)h.-l ill@zi ere!, az ill@zi.l emlkezetzavar. ,a zavart az emlkezet, elveszik
az rtelem, s az rtelem elvesztsvel az em.er ismt visszas)llye! az anyagi lt
Bhagavad Gita 'ls (e)ezet: *a+iszemle a kuruksetrai ,satamezn 1#
mo#sar.a.
7+. vers
De aki k'es a sza.a!sg sza.lyoz elveinek gyakorlsa ltal "ralko!ni az
rzkszervein, az elnyerheti az Cr teljes kegyt, s ily m!on megsza.a!"lhat min!en
ragaszko!stl s ellenszenvt-l.
74. vers
0ki ily m!on tartzko!ik az Lsteni t"!at.an, annak megsz$nik az anyagi lt
hromfle szenve!se, s rtelme e .ol!og lla'ot.an megszilr!"l.
77. vers
0ki nem ren!elkezik transz#en!entlis t"!attal, annak rtelme nem szilr!, s elmjn
sem k'es "ralko!ni. 9nlk)l 'e!ig lehetetlen a .ke, s hogyan volna .ol!ogsg .ke
nlk)l%
7:. vers
0hogyan az er-s szl elso!orja a .rkt a vzen, @gy k'es elraga!ni az em.er
rtelmt mg egyetlen rzk is, ha az elme arra ssz'ontost.
7;. vers
9zrt, h, 9r-sFkar@, aki rzkeit azok trgyaitl vissza t"!ja tartani, annak rtelme
val.an ren!thetetlen.
7<. vers
>ikz.en min!enki alszik, a fegyelmezett em.er .ren van, !e az l-lnyek .renlte
a lelkt lt .l#snek jszaka.
:?. vers
0 .kt nem az ri el, aki igyekszik vgyait kielgteni, hanem #sak az, akit nem zavar
a kvnsgok szaka!atlan zne, melyek @gy mlenek .ele, mint folyk az llan!an
tlt-!-, m min!ig moz!"latlan #en.a.
:1. vers
9gye!)l az ri el az igazi .kt, aki fela!ott min!en rzkkielgts irnti vgyat,
kvnsgok nlk)l l, megvlt min!en .irtoklsrzett-l, s mentes a hamis egtl.
:&. vers
9z a lelki s isteni let @tja, melyhez elj"tva az em.er megtveszthetetlenn vlik.
>g ha a hall rj.an l'ett is r, k'es Lsten .iro!alm.a hatolni.
Bhagavad Gita 1so+ik (e)ezet: 2 Bha3a4a+-3ita tartalmnak ki4onata 1$
!armadi" fejezet
+arma)yoga
1. vers
0rj"na szlt: h, Janar!ana* h, 6esava* >irt ksztetsz, hogy rszt vegyek ez
iszonyatos har#.an, ha vlemnye! szerint az rtelem jo.. a gy)ml#sz- m"nknl%
&. vers
6trtelm$ "tastsai! megtvesztettk rtelmemet. 9zrt krlek, mon!! meg nekem
vilgosan, mi a leghasznosa.. szmomra*
(. vers
0z Lstensg Hegfels-.. Szemlyisge szlt: h, .$ntelen 0rj"na, mr
megmagyarztam, hogy az em.erek kt rtege valstja meg az 0.szol@tat. Gmelyek
em'irik"s, filozfiai s'ek"l#i @tjn, msok o!aa! szolglat ltal kvnjk azt
megrteni.
+. vers
0z em.er nem sza.a!"lhat meg a visszahatsoktl #s"'n azltal, hogy elll a
m"nktl, s '"sztn lemon!ssal sem rhet el tkletessget.
4. vers
>in!en em.er akaratlan"l knyszertve van, hogy az anyagi kt-er-k.-l sz)let-
im'"lz"sok szerint #seleke!jenQ ezrt senki sem mara!hat ttlen, mg egy 'illanatra
sem.
7. vers
0ki visszatartja rzkeit s #selekvsre szolgl szerveit, m elmje tov..ra is az
rzkek trgyain #s)ng, az .izonyra .e#sa'ja magt, s az ilyet lszentnek hvjk.
:. vers
Sokkal jo.. az, aki elmjvel "ralko!ik rzkein, #selekvsre szolgl szerveit 'e!ig
ragaszko!s nlk)l o!aa! m"nkval foglalja le.
;. vers
3gez! el-rt ktelessge!, mert a #selekvs jo.. a ttlensgnl* 0z em.er mg
fizikai testt sem k'es fenntartani m"nka nlk)l.
<. vers
0z em.er vgezze @gy m"nkjt, hogy az l!ozat legyen 3isn"nak, mert k)ln.en a
m"nka lekti az anyagi vilghoz. 9zrt, h, 6"nti fia, teljests! el-rt ktelessge! az
- rmre, s ily m!on min!ig mentes mara!sz a ragaszko!stl, s megsza.a!"lsz a
ktelkekt-l*
1?. vers
0 teremts kez!etn az sszes l-lny 8ra az em.erek s flistenek gener#iit
Bhagavad Gita 1so+ik (e)ezet: 2 Bha3a4a+-3ita tartalmnak ki4onata 1%
.o#stotta el-re 3isn"nak sznt l!ozatokkal, aztn megl!otta -ket, mon!vn:
OHegyetek .ol!ogok e yajna Dl!ozatE ltal, mert ennek vgrehajtsa maj!
megajn!koz .enneteket min!en kvnatos !ologgal*P
11. vers
0 flistenek, akiket az l!ozatok megrven!eztettek, szintn a ke!ve!.en fognak
jrni, s ltalnos jlt fog "ralko!ni, ha ily m!on t'lljtok egymst.
1&. vers
,a a k)lnfle letsz)ksgletekr-l gon!osko! flistenek elge!ettek a yajna
vgzsvel, elltjk az em.ereket min!en sz)ksgessel. De min!en .izonnyal tolvaj
az, aki lvezi ezen a!omnyokat anlk)l, hogy visszaajnlan a flisteneknek.
1(. vers
0 .haktk megsza.a!"lnak min!enfle .$nt-l, mert #sak olyan telt fogyasztanak,
amit el-szr felajnlottak l!ozat gyannt. >sok, akik szemlyes rzki lvezet)kre
ksztenek telt, .izony #sak .$nt esznek.
1+. vers
>in!enki teste ga.onaflken l, melyeket az es- termel. 2ajna Dl!ozatE vgzs.-l
ere! az es-, yajna 'e!ig az el-rt ktelessgek.-l.
14. vers
0 sza.lyoz #seleke!eteket a 3e!k rjk el-, a 3e!k 'e!ig az Lstensg Hegfels-..
Szemlyisgnek kzvetlen megnyilvn"lsai. 6vetkezsk''en a min!ent that
Nransz#en!en#ia min!ig jelen van az l!ozati tettek.en.
17. vers
6e!ves 0rj"na, ha valaki nem kveti ezt az el-rt v!ik"s l!ozatkrt, az .iztosan
.$ns letet l, mert lte hi.aval annak, aki #sak az rzkek.en leli rmt.
1:. vers
De aki az nval.an tallja meg rmt, az nval.an felvilgos"lt s egye!)l az
nvalval teljesen elge!ett A szmra nin#sen ktelessg.
1;. vers
0z nmegvals"lt em.ernek nin#sen szemlyes szn!ka, amit teljesteni akarna el-rt
ktelessgei vgrehajtsa kz.en, !e arra sin#s semmi oka, hogy ne hajtson vgre
ilyen m"nktQ - nem f)gg semmilyen ms l-lnyt-l.
1<. vers
9zrt kellene az em.ernek a ktelessg ke!vrt #seleke!nie llan!an, anlk)l, hogy
ragaszko!na tettei gy)ml#seihez. 0ki gy, vonz!s nlk)l #selekszik, az elri a
Hegfels-..et.
&?. vers
9l-rt ktelessg)k teljestsvel mg a kirlyok is A mint Janaka s msok A elrtk a
Bhagavad Gita 1so+ik (e)ezet: 2 Bha3a4a+-3ita tartalmnak ki4onata 1&
tkletes lla'otot. 5seleke!ne! kell ht a kzn' tantsa r!ek.en*
&1. vers
/rmit is tegyen egy nagy egynisg, a kznsges em.erek nyom!ok.a l'nekQ s
.rmilyen irnya! mrtket is sza.jon meg sajt 'l!jval, az egsz vilg kveti -t.
&&. vers
h, rtha fia, Szmomra nin#sen el-rt m"nka a hrom .olygren!szer.en. Semmire
sin#s sz)ksgem, s nin#s semmi, amit el kellene rnem A mgis vgzek m"nkt.
&(. vers
>ert ha =n nem #seleke!nk, h, artha, az em.erek min!en .izonnyal kvetnk
'l!mat.
&+. vers
>ert ha =n a..ahagynm a m"nkt, rom.a !-lne az egsz vilg. =n lennk az oka a
nemkvnatos n'essgnek is, s ezltal vget vetnk min!en rz- lny .kjnek.
&4. vers
h, /harata leszrmazottja, a t"!atlanok ere!mnyre vgyva hajtjk vgre
ktelessgeiket. ,ogy az em.ereket a helyes @ton vezesse, a .l#s is #selekszik, !e a
tetteihez val ragaszko!s nlk)l.
&7. vers
0 .l#s ne zavarja meg a gy)ml#sz- tettekhez ragaszko! t"!atlanok elmjt. Gem
a ttlensgre kell ."z!tani -ket, hanem az o!aa! szellem.en vgzett m"nkra.
&:. vers
0 megtvesztett szellemi llek az anyagi termszet hrom kt-erejnek hatsa alatt
nmagt hiszi a tettek vgrehajtjnak, 'e!ig valj.an a termszet vgzi azokat.
&;. vers
h, 9r-skar@, az 0.szol@t Lgazsg ismer-je nem lesz ra.szolgja rzkeinek s azok
kielgtsnek, mert jl ltja az o!aa! s az r!ekm"nka kztti k)ln.sget.
&<. vers
0 .algk az anyagi termszet kt-er-it-l megtvesztve teljesen lefoglaljk mag"kat a
materilis m"nkval, s gy annak ra.jv vlnak. N"!atlansg"k kvetkezt.en
"gyan az effle tettek als..ren!$ek, a .l#snek mgsem sza.a! megzavarni -ket.
(?. vers
6)z!j ezrt, h, 0rj"na, min!en m"nk!at =nnekem fell!ozva, elm!et Sm
irnytva, haszonvgy, nzs s letargia nlk)l*
(1. vers
0kik ktelessgeiket az =n "tastsaim szerint teljestik, s h$sgesen, irigysg nlk)l
kvetik ezt a tantst, azok felsza.a!"lnak a karma ra.sg.l.
Bhagavad Gita 1so+ik (e)ezet: 2 Bha3a4a+-3ita tartalmnak ki4onata 1-
(&. vers
De akik irigysg.-l nem veszik figyelem.e ezt a tantst, s nem gyakoroljk
ren!szeresen, azokat min!en t"!stl megfosztottnak, rsze!ettnek, valamint
t"!atlansgra s ra.sgra krhozottaknak kell tekinteni.
((. vers
>in!enki a sajt termszete szerint #selekszik, mg a .l#s is. >it r)nk vele teht,
ha elfojtj"k azt%
(+. vers
0 megtestes)lt lnyek vonzalmat s irtzatot reznek az rzktrgyak irnt, !e nem
sza.a! ily m!on az rzkek s trgyaik hatalma al ker)lni, mert ezek #sak
aka!lyok az nmegvalsts @tjn.
(4. vers
Sokkal jo.. a sajt el-rt ktelessgeket vgrehajtani A mg ha hi.san is A, mint
msokt. >s fela!atait vgezni veszlyes, ennl jo.. az is, ha az em.ert sajt
ktelessge kz.en ri a hall.
(7. vers
0rj"na szlt: h, 3rsni leszrmazottja, mi az, ami az em.ert akarata ellenre, szinte
er-szakkal .$ns tettekre knyszerti%
(:. vers
0 >agasztos Cr gy vlaszolt: 5s"'n a kj az, h, 0rj"na. 9z a szenve!ly
kt-erejvel val trs"ls.l sz)letik, s ks-.. haragg alak"l t: ez a vilg min!ent
felemszt-, .$ns ellensge.
(;. vers
>int t)zet a f)st, mint t)krt a 'or, mint magzatot anyja mhe, @gy ."rkoljk .e az
l-lnyt a kj k)ln.z- fokai.
(<. vers
h, 6"nti fia, gy fe!i .e az em.er tiszta t"!att rk ellensge, a kj, mely sohasem
elge!ett, s lngol, mint a t$z.
+?. vers
0z rzkek, az elme s az rtelem a szkhelye a kjnek, amely .e.ortja az l-lny
igazi t"!st, s tv@tra vezeti -t.
+1. vers
9zrt, h, 0rj"na, /harata sarj legjo..ja, mg az elejn za.olz! meg rzkei!
sza.lyozsval a .$n e nagy jelk't Da kjtE, s semmists! meg a t"!s s az
nmegvalsts e rom.oljt*
+&. vers
0 #selekv- rzkszervek fels-..ren!$ek a tom'a anyagnl, az elme az rzkeknl, az
Bhagavad Gita 1so+ik (e)ezet: 2 Bha3a4a+-3ita tartalmnak ki4onata 1.
rtelem az elmnl, !e - Da llekE mg az rtelemnl is fels-..ren!$.
+(. vers
,a megrtette, hogy a llek transz#en!entlis az anyagi rzkekhez, az elmhez s az
rtelemhez k'est, az em.er fels-..ren!$ njvel "ralko!jon az als..ren!$ felett, s
gy lelki er-vel gy-zze le a kjknt ismert telhetetlen ellensget.
Bhagavad Gita *arma+ik (e)ezet: 5arma-yo3a 1/
,egyedi" fejezet
Transz$endent&lis t#d&s
1. vers
0z Lstensg Hegfels-.. Szemlyisge szlt: 0 yoga e mara!an! t"!omnyt =n
tantottam a na'istennek, 3ivasvannak, aki ks-.. >an"t, az em.erisg atyjt, >an"
'e!ig Lksvak"t oktatta err-l.
&. vers
h, 9llensg Kenyt-je, a szent kirlyok ehhez a legfels-.. t"!omnyhoz ily m!on, a
tantvnyi ln#on kereszt)l j"tottak, gy rtettk meg azt. L!-vel azon.an megtrt e
ln#, ezrt t$nik az ere!eti t"!omny elveszettnek.
(. vers
0 Hegfels-..el val ka'#solat "gyanazon -si t"!omnyt mon!om el ma neke!, s
mert az =n .haktm s .artom vagy, megrthete! e t"!omny transz#en!entlis
rejtlyt.
+. vers
0rj"na gy kr!ezett: ,iszen Ne jval a na'isten, 3ivasvan "tn sz)lettl. ,ogyan
rtsem ht, hogy a kez!et.en -t oktatta! ki err-l a t"!omnyrl%
4. vers
0 >agasztos Cr gy vlaszolt: SokFsok sz)lets van =nmgttem s mgtte!. =n
k'es vagyok min!egyikre emlkezni, !e te nem, h, 0rj"na, ellensg fenyt-je.
7. vers
Goha =n megsz)letetlen vagyok, s transz#en!entlis testem sohasem '"szt"l el, s
ha.r =n vagyok az sszes lny 8ra, mgis megjelenek min!en korszak.an ere!eti,
transz#en!entlis formm.an.
:. vers
h, /harata leszrmazottja, .rmikor s .rhol is legyen a valls gyakorlsa
hanyatls.an, s flnyes t@ls@ly.an a vallstalansg, akkor alszllok =n >agam.
;. vers
0 jm.orok felsza.a!tsa, a gonoszok megsemmistse, valamint a valls elveinek
visszalltsa vgett korszakrlkorszakra megjelenek =n.
<. vers
h, 0rj"na, aki ismeri megjelensem s #seleke!eteim transz#en!entlis termszett,
az teste elhagysa "tn nem sz)letik meg @jra e..en az anyagi vilg.an, hanem elri
az =n rk tartzko!si helyemet.
1?. vers
>egsza.a!"lvn a ragaszko!stl, a flelemt-l s a haragtl, teljesen elmly)lvn
Bhagavad Gita *arma+ik (e)ezet: 5arma-yo3a "0
=n.ennem, oltalmat =nnlam keresve, mr sokan megtiszt"ltak a m@lt.an a Slam
szl t"!s ltal, s gy min! elrtk az Lrntam rzett transz#en!entlis szeretetet.
11. vers
h, rtha fia, min!enkit aszerint j"talmazok meg, amilyen mrtk.en ta!ja magt
=nnekem. >in!enki, min!en tekintet.en az =n "tamat kveti.
1&. vers
9..en a vilg.an az em.erek a gy)ml#sz- tettek.en kvnnak sikert, s ezrt
im!jk a flisteneket. Nermszetesen az ilyen m"nka ltal nagyon hamar rhetnek el
ere!mnyt itt a fl!n.
1(. vers
0z em.eri trsa!alom ngy osztlyt =n teremtettem az anyagi termszet hrom
kt-ereje s a hozzj"k ill- m"nka szerint. N"!! meg, ha.r =n vagyok e ren!szer
alkotja, =n mgis nem#selekv- s vltozatlan vagyok*
1+. vers
Gin#s tett, ami 9ngem .efolysolna, s a m"nka gy)ml#srt sem trekszem =n. 0ki
megrti ezt a Slam szl igazsgot, az szintn nem .onyol!ik .ele a m"nka
visszahatsai.a.
14. vers
0 rgm@lt i!-k.en az sszes felsza.a!"lt llek ezzel az rtelemmel #seleke!ett, gy
rtk el a felsza.a!"lst. 9zrt a -sk mintjra, e..en az Lsteni t"!at.an vgez! te is
ktelessge!et.
17. vers
>g az rtelmesek is zavar.a jnnek, amikor meg'r.ljk meghatrozni, hogy mi a
#selekvs s mi a ttlensg. =n most megmagyarzom neke!, hogy ennek ismeret.en
megsza.a!"lhass min!en .$nt-l.
1:. vers
Gagyon nehz megrteni a #selekvs szvevnyeit. 9zrt jl kell t"!ni, hogy mi a
#seleke!et, a tiltott #seleke!et s a ttlensg.
1;. vers
0ki a #selekvs.en ttlensget s a ttlensg.en #selekvst lt, az rtelmes az
em.erek kztt, s az - helyzete mg akkor is transz#en!entlis, ha min!enfle tettet
vgez.
1<. vers
Szilr!an megala'ozott t"!ssal az ren!elkezik, akinek min!en tette mentes az
rzkkielgts "tni vgytl. 0 .l#sek azt tartjk rla, hogy tkletes t"!sa van,
melynek t)ze felgette gy)ml#sz- tetteit.
Bhagavad Gita *arma+ik (e)ezet: 5arma-yo3a "1
&?. vers
Kela!vn min!en ragaszko!st, melyek tettei gy)ml#seihez f$zik, .r min!enfle
m"nkt vgez, mgis elge!ett min!ig, f)ggetlen, s mentes az anyagi
#seleke!etekt-l.
&1. vers
0z ilyen rtelmes em.er fela!ja a t"laj!onaihoz f$z-!- sszes .irtoklsrzett, s
elmjn valamint rtelmn "ralko!va #s"'n a minimlis letsz)ksgletrt #selekszik.
0ki ily m!on !olgozik, arra nem hatnak a .$ns visszahatsok.
&&. vers
Sohasem ktik tettei az olyan #selekv-t, aki elge!ett a szmra nknt knlkoz
nyeresggel, megsza.a!"lt az ellentt'roktl, nem irigy, s ren!thetetlen a siker.en
s k"!ar#.an egyarnt.
&(. vers
0z anyagi termszet kt-er-it-l f)ggetlen, teljesen a transz#en!entlis t"!s.an l-
em.er m"nkja egsz.en a transz#en!ens.e olva!.
&+. vers
0 6rsnaFt"!at.an teljesen elmlye!- szemly .iztosan elj"t a lelki .iro!alom.a, mert
teljes mrtk.en hozzjr"lt a lelki tettekhez, melyek.en a teljests a.szol@t, s amit
fell!oznak, az "gyanolyan lelki termszet$.
&4. vers
Gmely yogi a flisteneket im!ja tkletesen, k)lnfle l!ozatokat ajnlva fel nekik.
>sok a Hegfels-.. /rahman t)z.e ajnljk l!ozataikat.
&7. vers
Gmelyek halls"kat s az rzkeket l!ozzk a fegyelmezett elme t)z.e, msok a
hangot s az rzkek egy. trgyait ntik az l!ozati lngok kz.
&:. vers
0kiket az elme s az rzkek sza.lyozsra irny"l nmegvalsts r!ekel, azok az
sszes rzkek m$k!st, valamint az leter-t DllegzstE ajnljk l!ozatknt a
fegyelmezett elme t)z.e.
&;. vers
3annak msok, akik az"tn, hogy anyagi javaikat a szigor@ nfegyelmezs.e
l!ozvn megvilgos"ltak, szigor@ foga!almakat tesznek, s a nyol#fok@ misztika
yogjt gyakoroljkQ mg msok a 3e!kat tan"lmnyozzk, hogy el-rehala!hassanak
a transz#en!entlis t"!s.an.
&<. vers
Lsmt msok a llegzetsza.lyozssal akarjk elrni a transz lla'ott, s ennek
r!ek.en a kvetkez-ket gyakoroljk: meglltjk a kilgzst a .elgzs.en, a
.elgzst 'e!ig a kilgzs.en, mg vg)l is a llegzet teljes lelltsval transz.a nem
Bhagavad Gita *arma+ik (e)ezet: 5arma-yo3a ""
mer)lnek. Gmelyik)k az tkezs #skkentsvel killegzst l!oz a killegzs.e.
(?. vers
9zek a szemlyek, akik ismerik az l!ozat #ljt, min! megtiszt"lnak a .$ns
visszahatsoktl, maj! az ilyen l!ozati mara!k nektrnak megzlelse "tn a
legfels-.., rk atmoszfr.a j"tnak.
(1. vers
h, 6"r" !inasztia legjo..ja, l!ozat nlk)l sohasem lhet az em.er .ol!ogan ezen a
.olygn vagy e..en az let.en, mg kevs. a kvetkez-.en.
(&. vers
0 3e!k helyeslik a k)lnfle l!ozatokat, melyek min! msfajta m"nk.l
sz)letnek. ,a gy ismere! -ket, felsza.a!"lsz.
((. vers
h, 9llensg Kenyt-je, a t"!ssal vgzett l!ozat t..et r az anyagi javak
l!ozatnl. h, rtha fia, a m"nka felajnlsa vgezet)l a transz#en!entlis t"!s.an
ri el tet-fokt.
(+. vers
Kor!"lj egy lelki tantmesterhez, @gy 'r.l! megrteni az igazsgot* N"!akoz!j
alzatosan, s szolgl! -t* 0z nmegvals"lt llek k'es t"!s.an rszesteni tge!,
mert - mr ltta az igazsgot.
(4. vers
h, an!" fia, ha megismerte! az igazsgot, nem tve!sz meg t.., s t"!ni fogo!,
hogy min!en l-lny az =n rszem, /ennem van min! A az 9nymek -k.
(7. vers
>g ha a .$nsk leg.$nse..jnek is tekintenek, k'es leszel tszelni a szenve!sek
#enjt, ha helyet foglaltl a transz#en!entlis t"!s hajjn.
(:. vers
0mint a lo.og lngok kzt ham"v lesz a fa, @gy hamvasztja el a t"!s t)ze az
anyagi #seleke!etek sszes visszahatst.
(;. vers
9..en a vilg.an semmi sem olyan tiszta s magasztos, mint a transz#en!entlis
t"!s. 9z min!en misztika rett gy)ml#se, s ha valaki megzlelte, az i!-vel .el)l
rven! az nvalnak.
(<. vers
0 transz#en!entlis t"!s.an elmlye!t s az rzkein "ralko!, nagyhit$ em.er
hamarosan elri a legfels-.. lelki .kt.
+?. vers
De a kinyilatkoztatott Mrsok.an ktelke!- t"!atlan s hitetlen szemly nem ri el az
Bhagavad Gita *arma+ik (e)ezet: 5arma-yo3a "#
LstenFt"!atot, hanem visszaesik. 0 ktelke!- llek nem .ol!og e vilg.an, sem e..en
az let.en, sem 'e!ig a kvetkez-.en.
+1. vers
h, /-sg >egh!tja, aki lemon!ott m"nkja gy)ml#sr-l, kinek ktsgeit
sztoszlatta a transz#en!entlis t"!s, s aki szilr!an horgonyzik az nval.an, azt
nem ktik a tettek.
+&. vers
9zrt a t"!s kar!jval hasts! szt a ktsgeket, melyek t"!atlansg.l tma!tak
szve!.en. h, /harata, llj fel a yogval felfegyverkezve, s har#olj*
Bhagavad Gita 6e3ye+ik (e)ezet: Transz,en+entlis tu+s "$
.t/di" fejezet
+arma yoga 0 $sele"v1s a +rsna)t#dat2an
1. vers
0rj"na szlt: h, 6rsna, el-szr a m"nka fela!sra krsz, maj! az o!aa!ssal
vgzett m"nkt ajnlo!. 6rlek, mon!! meg nekem hatrozottan, a kett- kz)l
melyik hasznosa..%
&. vers
0 >agasztos Cr gy vlaszolt: 0 m"nka lemon!sa s az o!aa!ssal vgzett m"nka
egyarnt a felsza.a!"lshoz vezet. De a kett- kz)l az o!aa! szolglat a jo...
(. vers
h, er-skar@ 0rj"na, min!ig sannyasiknt l az, aki nem vgyakozik m"nkja
gy)ml#seire, s nem is gy$lli -ket. 0z ilyen mentes az ellentt'roktl, knnyen
legy-zi az anyagi ktelkeket, s teljesen felsza.a!"l.
+. vers
5sak a t"!atlanok mon!jk, hogy az o!aa! szolglat DkarmaFyogaE k)ln.zik az
anyagi vilg analitik"s tan"lmnyozstl, a sankhytl. 0 nagy t"!s@ak szerint, aki
helyesen hala! a kt @t egyikn, az min!kett- ere!mnyt elnyeri.
4. vers
0ki t"!ja, hogy o!aa! m"nkval is elrhet- az, ami lemon!ssal, s aki ezrt a m"nka
s a lemon!s @tjt egynek ltja A az val.an lt.
7. vers
0z em.er min!a!!ig nem lehet .ol!og egye!)l a tettekr-l val lemon!s ltal, mg
o!aa!ssal nem szolglja az 8rat. 0z ilyen m"nktl megtiszt"lt .l#sek kse!elem
nlk)l elrik a Hegfels-..et.
:. vers
0z elmjn s rzkein "ralko!, o!aa!ssal !olgoz tiszta llek ke!vel min!enkit, s
min!enki ke!veli -t. 0z ilyen em.ert, .r llan!an !olgozik, sohasem ktik tettei.
;F<. vers
0z Lsteni t"!at.an l-, .r lt, hall, rint, szagol, eszik, mozog, alszik s llegzik,
min!ig t"!ja, hogy - maga t"laj!onk''en nem tesz semmit. 0 .esz!, )rts,
elfoga!s, a szem kinyitsa s .eh"nysa kz.en llan!an t"!at.an van annak, hogy
#s"'n az anyagi rzkek foglalkoznak trgyaikkal, ezrt felett)k ll.
1?. vers
0ki ragaszko!s nlk)l vgzi ktelessgt, s min!en ere!mnyt ta! az Lstensg
Hegfels-.. Szemlyisgnek, azt nem ri .$n, mint ahogyan a vz sem ri a
lt"szlevelet.
Bhagavad Gita 6e3ye+ik (e)ezet: Transz,en+entlis tu+s "%
11. vers
0 yogik fela!jk a ragaszko!st, s #sakis a megtiszt"ls ke!vrt #seleke!nek
test)kkel, elmj)kkel, rtelm)kkel vagy akr az rzkeikkel.
1&. vers
0 ren!thetetlen, o!aa! llek tkletes .kt r el, mert min!en tette ere!mnyt
=nnekem ajnlja fel. De aki nem l harmni.an az 0.szol@ttal, s m"nkja
gy)ml#seire svrog, az ra.ja lesz #seleke!eteinek.
1(. vers
0mikor a megtestes)lt llek fegyelmezi termszett, s elmj.en lemon! min!en
tettr-l, akkor .ol!ogan 'ihen a kilen#ka'"s vros.an Daz anyagi test.enE. Gem
#selekszik -, s nem is oka az anyagi tetteknek.
1+. vers
0 megtestes)lt llek, a test vrosnak "ra nem hoz ltre tetteket, nem kszteti
#selekvsre az em.ereket, s a m"nka gy)ml#seit sem - teremti megQ min!ezt az
anyagi termszet kt-er-i vgzik.
14. vers
0 Hegfels-.. Hlek nem vllalja magra senki j vagy .$ns #seleke!ett. 0
megtestes)lt lnyeket azon.an megtveszti az a t"!atlansg, amely .efe!i igazi
t"!s"kat.
17. vers
9llen.en amikor a t"!atlansgot eloszlat t"!s megvilgostja az em.ert, akkor az
felfe! min!ent, ahogyan a felkel- Ga' is fnyt vet min!enre.
1:. vers
0mikor az em.er rtelme, elmje, hite s mene!ke min! szilr!an a Hegfels-..en
gykerezik, akkor tkletes t"!sa ltal teljesen megtiszt"l ktsgeit-l, s
feltartztathatatlan"l hala! a felsza.a!"ls @tjn.
1;. vers
0 szerny .l#s igaz t"!sa ltal egyenl-nek ltja a tan"lt s alzatos .rahmant, a
tehenet, az elefntot, a k"tyt s a k"tyaev-t Dkasztonkv)litE is.
1<. vers
0kiknek elmje meglla'o!ott a vltozatlansg.an s az egyens@ly.an, azok mr
legy-ztk a sz)letst s hallt. ,i.tlanok -k, mint /rahman, s gy mr -.enne
vannak.
&?. vers
0ki nem rven!ezik, ha valami kellemes ri, s nem .@s"l a kellemetlenen, kinek
rtelme ren!)letlenQ megtveszthetetlen s jrtas az Lstenr-l szl t"!omny.an, az
mr meglla'o!ott a Nransz#en!ens.en.
Bhagavad Gita 6e3ye+ik (e)ezet: Transz,en+entlis tu+s "&
&1. vers
0z ilyen felsza.a!"lt szemly nem vonz!ik az anyagi rzki lvezetekhez, sem a
k)ls- trgyakhozQ #sak az nval.an leli rmt, s ezrt min!ig transz.an van. 0z
njt megvalstott ily m!on hatrtalan .ol!ogsgot rez, mert figyelmt a
Hegfels-..re ssz'ontostja.
&&. vers
0z okos tvol tartja magt az anyagi rzkek ka'#solat.l szrmaz gynyrt-l,
hiszen az a szenve!s ere!ete. h, 6"nti fia, az effle lvezeteknek kez!et)k s
vg)k van, ezrt a .l#s nem .enn)k leli rmt.
&(. vers
,a valaki k'es elt$rni az anyagi rzkek sztnzseit, s mg a jelen teste fela!sa
el-tt legy$rni a vgy s harag hatalmt, az yogi, s .ol!og e..en a vilg.an.
&+. vers
3alj.an az a tkletes yogi, aki .elsej.en .ol!og s aktv, onnan mert rmt, s
.elsej.en felvilgos"lt. R felsza.a!"lt a Hegfels-..en, s vg)l el is ri -t.
&4. vers
0kik t@lj"tnak a kett-ssgen s ktsgen, akiknek elmjt a llek foglalkoztatja,
llan!an az rz- lnyek jltrt sernyke!nek, s mentesek min!en .$nt-l, azok
felsza.a!"lshoz j"tnak a Hegfels-..en.
&7. vers
0zok a szent szemlyek, akik mentesek a haragtl s min!en anyagi vgytl, akik
megvalstottk igazi nj)ket, nfegyelmezettek s llan!an tkletessgre
treke!nek, azok a kzeljv-.en .iztosan felsza.a!"lnak a Hegfels-..en.
&:F&;. vers
0mikor kizrja az sszes k)ls- rzki trgyat, tekintett a szeml!k kz rgzti,
lelltja a kiF s .ellegzst az orrly"k.an, s ily m!on sza.lyozza az elmt, az
rzkeket s az rtelmet, akkor a transz#en!entalista megsza.a!"l a vgytl,
flelemt-l s haragtl. 0ki min!ig e..en az lla'ot.an van, az .iztos, hogy
felsza.a!"lt.
&<. vers
0 .l#sek megsza.a!"lnak az anyagi szenve!st-l, s .khez j"tnak, mert t"!jk,
hogy =n vagyok min!en l!ozat s nfegyelmezs vgs- #lja, a .olygk s flistenek
Hegfels-.. 8ra, valamint az sszes l-lny jakarja s jtev-je.
Bhagavad Gita 7t+ik (e)ezet: 5arma yo3a - ,selek48s a 5rsna-tu+atban "-
!atodi" fejezet
3hyana)yoga
1. vers
0 >agasztos Cr szlt: 0ki ktelessge szerint #selekszik, m nem vonz!ik m"nkja
gy)ml#seihez, az a lemon!ott let ren!j.en l. R az igazi misztik"s, nem a t)zet
nem gy@jt s m"nkjt nem vgz-.
&. vers
0mit lemon!snak nevez)nk, az nem ms, mint yoga A sszeka'#sol!s a
Hegfels-..elQ "gyanis senki sem lehet yogi a!!ig, mg meg nem vlik az rzkek
kielgtsnek vgytl.
(. vers
0ki mg #sak kez!- a nyol#fok@ yoga gyakorls.an, annak a m"nkt ajnljkQ a
yogt mr elrt szemlynek 'e!ig az sszes anyagi tettr-l val lemon!st.
+. vers
0kkor ri el a yogt valaki, amikor az sszes anyagi kvnsgt fela!vn sem rzkei
kielgtsre nem trekszik, sem 'e!ig gy)ml#sz- #seleke!etekkel nem foglalkozik.
4. vers
0z em.ernek emelke!nie kell elmje segtsgvel, nem 'e!ig !egra!l!nia. 0z elme
.artja, vagy ellensge is lehet a leigzott lleknek.
7. vers
0 legy-ztt elme a legjo.. .artt, a nem fegyelmezett 'e!ig a legnagyo.. ellensgg
vlik.
:. vers
0ki legy-zte elmjt, az nem#sak ny"galomhoz j"tott, !e elrte mr a Kels-lelket is.
0z ilyen em.er szmra a .ol!ogsg vagy szenve!s, hi!eg vagy meleg, tisztelet vagy
gyalzat min! egyforma.
;. vers
5sak akkor szilr! valaki az nmegvalsts.an, s #sak akkor hvjk yoginak, ha
teljesen elge!ett elrt t"!sval s annak megvalstsval. 0z ilyen em.er
transz#en!en#i.an van s nfegyelmezett. >in!ent egyenl-nek lt, legyen az k-,
kristly vagy arany.
<. vers
0ki a .arttal, az ellensggel, a .e#s)letes jakarval, a gy$llttel, a fltkennyel, a
jm.orral, a .$nssel, a kzvett-vel s a 'rtatlannal is, teht min!enkivel egyenl-en
.nik A az mg fejlette...
Bhagavad Gita 7t+ik (e)ezet: 5arma yo3a - ,selek48s a 5rsna-tu+atban ".
1?. vers
0 transz#en!entalistnak min!ig arra kell treke!nie, hogy elmjt a Hegfels-..
Hlekre rgztse. 9gye!)l, elvont helyen kell lnie, min!ig figyelmesen sza.lyozva
elmjt. >eg kell sza.a!"lnia min!en vgytl s .irtoklsrzett-l.
11F1&. vers
0 yoga gyakorlshoz sz)ksges, hogy az em.er szent s elvont krnyezetet keressen
magnak. Nertsen k"saFsznt a fl!re, amit el-.. -z.-rrel, maj! r"ha!ara..al fe!jen
le. 0z )ls ne legyen sem t@l magas, sem t@l ala#sony. 9z"tn a yogi vegyen fel egy
sta.il, moz!"latlan )l-helyzetet, s gyakorolja a yogt elmje, valamint rzkei
sza.lyozsval A tiszttva szvt, s egy 'ontra rgztve elmjt.
1(F1+. vers
Nestt, nyakt, s fejt egyenes vonal.an tartsa, szemt orrhegyre szgezze
ren!)letlen)l* Lly m!on A ny"go!t s sza.lyozott elmvel, flelemt-l felsza.a!"ltan,
a nemi lett-l teljesen mentesen A szv.en Sajtam me!itljon, s 9ngem tegyen lete
vgs- #ljnak*
14. vers
0 testt, tetteit s elmjt ily m!on sza.lyoz, az anyagi ltet megsz)ntet-
misztik"s transz#en!entalista Lsten .iro!almt D6rsna hajlktE ri el.
17. vers
h, 0rj"na, az nem lehet yogi, aki t@l sokat vagy t@l keveset eszik, vagy alszik.
1:. vers
0kinek mrskelt az evse, alvsa, m"nkja s 'ihense, az min!en anyagi fj!almat
k'es megsz)ntetni a yoga gyakorlsa ltal.
1;. vers
Cgy mon!jk, ha a yogi elmje a Nransz#en!ens.en gykerezik, s k'es azt a
gyakorlatok ltal fegyelmezni, akkor elrte a yoga #ljt.
1<. vers
0hogyan szl#sen!es helyen sem lo.og a gyertyalng, @gy az elmjt sza.lyoz yogi
is min!ig ren!)letlen mara! a Nransz#en!ensen val me!itls.an.
Bhagavad Gita 7t+ik (e)ezet: 5arma yo3a - ,selek48s a 5rsna-tu+atban "/
&?F&(. vers
0 tkletessg szintjt sama!hinak, vagy transznak hvjk. Llyenkor a yoga gyakorlsa
ltal az em.er elmje min!en anyagi szellemi tevkenysgt-l mentes. Jellemz-je, hogy
a yogi e..en az lla'ot.an tiszta elmje segtsgvel meglthatja nvaljt, s rmet,
lvezetet t"! merteni a..l. 9zen az rmteli skon az em.er ktetlen, lelki
.ol!ogsg.an l, s transz#en!entlis rzkszerveivel lvezni t"!ja azt. 9 szilr!
helyzet.en az igazsgtl sohasem tr el, s rzi: ennl nagyo.. nyeresgre soha nem
tehet szert. 9zt a fokot elrve kiegyens@lyozott s ren!)letlen mg a legnagyo..
nehzsgek kze'ette is. 9z a val!i sza.a!sg, mely felol! az anyagi ka'#solatok
okozta szenve!sek all.
&+. vers
0z em.ernek trhetetlen elszntsggal s hittel kell gyakorolnia a yogt. 6ivtel
nlk)l meg kell vlnia a hamis eg.l ere!- sszes anyagi vgytl, s elmje ltal
min!en ol!alrl, egyt-l egyig sza.lyoznia kell rzkeit.
&4. vers
0z em.er teljes meggy-z-!ssel, l'sr-l l'sre, rtelme segtsgvel szilr!"ljon
meg a transz.an, vagyis elmjt egye!)l a Hegfels-.. Hlekre rgztse, s semmi
msra ne gon!oljon.
&7. vers
0z em.ernek hatrozottan vissza kell trtenie elmjt az nval fel)gyelete al,
#sa'ong s hatrozatlan termszete miatt .rmikor s .rhov is vn!oroljon az.
&:. vers
0z a yogi, akinek elmje Sajtam ny"gszik, .iztosan elri a legmagasa..ren!$
.ol!ogsgot. 0 /rahmannal val azonos"lsa ltal felsza.a!"lt, elmje .kss vlt,
szenve!lye le#sen!es)lt, s megsza.a!"lt a .$nt-l.
&;. vers
0 lelki megvalsts.an, az nval.an szilr!an horgonyz, az anyagi
szennyez-!st-l megtiszt"lt yogi a Hegfels-.. N"!attal llan! ka'#solat.a ker)lve
elri a .ol!ogsg legmagasa.. fokt.
&<. vers
0z igazi yogi min!en l-lny.en 9ngem, s min!en lnyt /ennem lt. 3al.an, az igazi
njt megvalstott yogi 9ngem lt min!enhol.
(?. vers
0ki min!enhol 9ngem, s min!ent /ennem lt, szmra =n sohasem veszek el, s -
sem vsz el szmomra soha.
(1. vers
0z a yogi, aki t"!ja, hogy =n egy s "gyanaz vagyok, mint a min!en l-lny.en
lakoz Kels-llek, im! 9ngem, s min!ig, min!en kr)lmnyek kztt 3elem mara!.
Bhagavad Gita 7t+ik (e)ezet: 5arma yo3a - ,selek48s a 5rsna-tu+atban #0
(&. vers
h, 0rj"na, az a tkletes yogi, aki min!en .ol!og vagy .ol!ogtalan l-lny.en
mag.l kiin!"lva ltja a hasonlsgot.
((. vers
0rj"na szlt: h, >a!h"s"!ana, szmomra @gy t$nik, hogy az Tltala! ismertetett
yoga nem 'raktik"s, s-t elviselhetetlen, mert az elme ny"gtalan s ingatag.
(+. vers
h, 6rsna, n @gy ltom, hogy knnye.. meglltani a szelet, mint sza.lyozni az
elmt A ny"gtalansga, fegyelmezetlensge, #sknyssge s hihetetlen ereje miatt.
(4. vers
0 >agasztos Cr szlt: h, 6"nti er-s kar@ fia, a ny"gtalan elmt legy$rni nagyon
nehz, ez ktsgtelen, !e az llan! gyakorls s elk)ln)ls #lhoz vezet.
(7. vers
0z nmegvalsts nehz fela!at annak, kinek elmje za.oltlan. De a sza.lyozott
elmj$, a helyes eszkzzel trekv- szmra .iztostott a siker. 9z az =n vlemnyem.
(:. vers
0rj"na kr!ezett: >i a sorsa az olyan em.ernek, akinek hite "gyan van, !e nem
kitart, s .r az nmegvalsts folyamat.a .elefog, t@lsgosan vilgias elmje miatt
ks-.. letr az @trl, teht a misztika tkletessgt nem ri el%
(;. vers
h, er-skar@ 6rsna, vajon a Nransz#en!en#ia @tjrl letrt em.er nem fogFe a szlt-l
sztkergetett felh-hz hasonlan elveszni%
(<. vers
h, 6rsna, ez az n ktsgem. 6rlek, segts ezt teljesen sztoszlatni, mert Sajta!
kv)l erre senki sem k'es*
+?. vers
0 >agasztos Cr gy vlaszolt: h, rtha fia, a jm.or #seleke!eteket vgz-
transz#en!entalistt nem ri elm@ls sem e..en, sem a lelki vilg.an. 0 jtev-t
sohasem gy-zi le a gonosz.
+1. vers
0 sikertelen yogi sokFsok vig fogja a jm.or l-lnyek .olygin lvezni az letet,
maj! gaz!ag, arisztokratik"s vagy .e#s)letes em.erek #sal!j.an fog @jrasz)letni.
+&. vers
0z is lehet, hogy nagyt"!s@ yogi #sal!j.a sz)letik, ami e..en a vilg.an .izony
nem kis !olog.
Bhagavad Gita 7t+ik (e)ezet: 5arma yo3a - ,selek48s a 5rsna-tu+atban #1
+(. vers
h, 6"r" fia, az ilyen szeren#ss sz)lets "tn a yogi ismt r.re! el-z- letnek
isteni t"!atra, s a teljes siker r!ek.en meg'r.l tov..i el-rel'st tenni.
++. vers
9l-z- lete isteni t"!ata folytn a"tomatik"san vonz!ni fog a yoga elveihez, anlk)l,
hogy k"tatna "tn"k. 0z ilyen, t"!sra vgy, yogra trekv- transz#en!entalista
felette ll az Mrsok rit"lis elveinek.
+4. vers
0mikor a yogi komoly eltkltsggel hozzfog, hogy mg jo..an el-rehala!jon,
akkor a sokFsok leten t tart gyakorlat "tn megtiszt"l min!en szennyt-l, s vg)l
elri a legfels-.. #lt.
+7. vers
0 yogi jo.. az aszktnl, az em'irik"s filozf"snl s a m"nkja gy)ml#seirt
!olgoznl is. h, 0rj"na, ezrt lgy yogi min!en kr)lmny kztt*
+:. vers
0ki nagy hittel min!ig /ennem lakozik, s 9ngem im! transz#en!entlis szeret-
szolglat.an, az a legmeghitte..en egyes)l 3elem a yog.an, s az sszes yogi kz)l
- a legkivl...
Bhagavad Gita *ato+ik (e)ezet: 9hyana-yo3a #"
!etedi" fejezet
(z (2szol4tr5l sz5l5 t#d&s
1. vers
0 >agasztos Cr szlt: ,all! most, h, rtha fia, hogyan ismerhetsz meg 9ngem
teljesen, ktsgtelen)l, a Slam val teljes t"!at ltal, a yoga gyakorlsval, az elmt
Sm irnytva*
&. vers
>ost rszletesen megmagyarzom neke! a fenomenlis s a lelki t"!omnyt is, s ha
megrtette! ezeket, nem lesz mr semmi, amit t"!no! kellene.
(. vers
Sok ezer em.er kz)l taln egy trekszik tkletessgre, s a tkletessget elrtek
kz)l igazn alig ismer 9ngem egy is.
+. vers
Kl!, t$z, vz, leveg-, ter, elme, rtelem s hamis ego A e nyol# k'ezi az =n
k)lnll anyagi energimat.
4. vers
h, 9r-sFkar@, ezen als..ren!$ termszeten kv)l van egy fels-..ren!$ energim,
mg'e!ig az anyagi termszettel k)z!- l-lnyek, akik fenntartjk az "niverz"mot.
7. vers
>eggy-z-!hetsz arrl, hogy =n vagyok a forrsa s a feloszlsa min!en anyaginak s
lelkinek.
:. vers
h, .-sg megh!tja, Glamnl nin#sen fels-.. igazsg. >in!en Sajtam ny"gszik,
mint gyngysor a fonlon.
;. vers
h, 6"nti fia, =n vagyok a vz ze, a Ga' s a ,ol! fnye, az om sztag a v!ik"s
mantrk.an, a hang az ter.en, s az em.eri k'essg.
<. vers
=n vagyok a fl! ere!eti illata, a t$z heve, az l-k lete, valamint min!en aszkta
vezeklse.
1?. vers
h, rtha fia, t"!! meg ht: =n vagyok min!en lt ere!eti magja, az rtelmesek
rtelme, a hatalmasok .torsga.
11. vers
h, /haratk "ra, =n vagyok az er- az er-sek.en, azok.an, akik vgy s szenve!ly
Bhagavad Gita *ato+ik (e)ezet: 9hyana-yo3a ##
nlk)liekQ s =n vagyok az a nemi let, amely nem ellenkezik a vallsos elvekkel.
1&. vers
>in!egyik ltlla'ot az =n energim.l nyilvn"l meg, legyen az a jsg, a
szenve!ly vagy a t"!atlansg kt-erej.en. N"!! meg, hogy .izonyos rtelem.en =n
vagyok min!en, !e mgis f)ggetlen min!ent-l. Sm nem hatnak az anyagi termszet
kt-er-i.
1(. vers
0 hrom kt-er-t-l megtvesztett vilg nem ismer 9ngem, aki a g"nk felett llok,
aki kimerthetetlen vagyok.
1+. vers
0z anyagi termszet hrom kt-erej.-l ll Lsteni energimat nagyon nehz
legy-zni. De akik ta!tk mag"kat Gekem, azok knnyen t@ll'nek rajta.
14. vers
0z al..i .$ns em.erek nem h!olnak meg 9l-ttem: a felett.. osto.k, az
em.erisg alja, akiket az ill@zi megfosztott t"!s"ktl, s akik a !monok ateista
termszetvel ren!elkeznek.
17. vers
h, /haratk legjo..ja, ngyfle jm.or em.er vgez o!aa! szolglatot Gekem: aki
szenve!, az anyagi javakra vgy, a kvn#si, s aki az 0.szol@trl szl t"!s "tn
k"tat.
1:. vers
9zek kz)l a teljes t"!ssal ren!elkez- .l#s a legjo.., aki a tiszta, o!aa! szolglat
ltal egyes)l 3elem, mert nagyon ke!ves 3agyok neki, s - is ke!ves Szmomra.
1;. vers
9zek a .haktk ktsgtelen)l min! nemes lelkek, !e aki a Slam szl t"!ssal
ren!elkezik, arra mint /ennem lakozra tekintek =n. Nransz#en!entlis szolglata
ltal - elr 9ngem, a legvgs- #lt.
1<. vers
SokFsok sz)lets s hall "tn az igazi t"!st elsajtt em.er ta!ja magt Gekem,
mert t"!ja, hogy =n vagyok min!en ok oka. 0z ilyen nagy llek .izony ritka.
&?. vers
6iknek elmjt eltorztottk az anyagi vgyak, megh!olnak a flistenek el-tt, s
kvetik a sajt termszet)k szerint kisza.ott im!atsza.lyokat.
&1. vers
>ihelyt valaki a flisteneket kvnja im!ni, =n Ua min!enki szv.en jelenlev-
Kels-llekV megszilr!tom hitt, hogy ta!hassa magt annak a flistennek.
Bhagavad Gita *ato+ik (e)ezet: 9hyana-yo3a #$
&&. vers
Llyen hittel felr"hzva, a kivlasztott flisten kegyt keres- vgyai teljes)lnek.
3alj.an azon.an egye!)l =n vagyok az, aki ezeket az l!sokat a!ja.
&(. vers
0 #sekly rtelm$ em.erek a flisteneket im!jk, !e az effle h!olat gy)ml#sei
korltoltak s m"lan!ak. 0 flistenek im!i a hozzj"k tartoz .olygkra j"tnak,
mg .haktim vg)l az =n legfels-.. .olygmra ker)lnek.
&+. vers
0z osto.k, akik nem ismernek 9ngem, azt hiszik, @gy ltttem fel ezt a formt s
szemlyisget. 5sekly t"!s"k rvn nem ismerik fels-.. termszetemet, mely
vltozatlan s 'ratlan.
&4. vers
=n sohasem nyilvn"lok meg a .algk s az rtelem nlk)liek el-tt. Szm"kra rejtve
mara!ok .els- teremt- energim, a yogaFmaya ltal, gy a megtvesztett vilg 9ngem,
a megsz)letetlent s kimerthetetlent nem ismer.
&7. vers
h, 0rj"na, mint az Lstensg Hegfels-.. Szemlyisge, =n t"!ok min!enr-l, ami a
m@lt.an trtnt, ami most trtnik, s min!enr-l, ami a jv-.en trtnni fog. 0z sszes
l-lnyt ismerem, 9ngem azon.an senki sem.
&:. vers
h, /harata leszrmazottja, h, ellensg fenyt-je, min!en l-lny ill@zi.an sz)letik,
legy-zve a vgy s a gy$llet kett-ssgt-l.
&;. vers
0kik jm.oran #seleke!tek e..en s el-z- let)k.en, akiknek .$ns tettei teljesen
ki'"szt"ltak, s akik megsza.a!"ltak az ill@zi ellentt'rjaitl, azok hatrozottan
hozzfognak Szolglatomhoz.
&<. vers
0z rtelmes em.erek, akik igyekeznek megsza.a!"lni az regsgt-l s halltl,
mene!ket keresnek a ,ozzm irny"l o!aa! szolglat.an. 3alj.an -k a
/rahman, mert min!ent t"!nak a transz#en!entlis s a gy)ml#sz- #seleke!etekr-l.
(?. vers
0kik @gy ismernek 9ngem, mint a Hegfels-.. 8rat, mint az anyagi megnyilvn"ls
irnyt elvt, a flistenek ere!ett s az sszes l!ozat fenntartjt, azok szilr!
elmvel k'esek megrteni s felismerni 9ngem mg a hall 'illanat.an is.
Bhagavad Gita *ete+ik (e)ezet: 2z 2bszoltrl szl tu+s #%
,yol$adi" fejezet
( 7egfels22 el1r1se
1. vers
0rj"na gy kr!ezett: h, 8ram, h, Hegfels-.. Szemly, krlek, magyarz! meg
nekem, mi a /rahman* >it rtsek az nval s a gy)ml#sz- #seleke!etek alatt, mi ez
az anyagi megnyilvn"ls, s kik a flistenek%
&. vers
h, >a!h"s"!hana, hogyan, s a test melyik rszn l az l!ozat 8ra% >iknt
t"!hatnak Sla! a hall 'illanat.an azok, akik o!aa! szolglatot vgeznek%
(. vers
0 Hegfels-.. Szemly ek''en vlaszolt: 0z el'"sztthatatlan, transz#en!entlis
l-lnyt /rahmannak, rk termszett 'e!ig nvalnak hvjk. 0z anyagi testek
fejl-!st szolgl tetteket karmnak, vagyis gy)ml#sz- #seleke!eteknek nevezik.
+. vers
0 fizikai termszetet vgtelen)l vltozkonynak ismerik. 0z "niverz"m a Hegfels-..
Szemly kozmik"s formja, s =n vagyok az az Cr, akit a megtestes)lt lelkek
szv.en lakoz Kels-llek k'visel.
4. vers
/rki legyen is az, ha a hall 'illanat.an Sm emlkezve hagyja el testt, min!en
ktsget kizrva azonnal elri az =n termszetemet.
7. vers
6i milyen ltre gon!ol teste elhagysakor, azt ri maj! el ktsgtelen)l.
:. vers
9zrt, h, 0rj"na, gon!olj min!ig Sm, s ezzel egyi!ej$leg hajts! vgre har#osi
ktelessge!* Nettei! Gekem ajnlva, elm! s rtelme! ren!)letlen)l Sm
f)ggesztve, ktsgtelen)l elrsz 9ngem.
;. vers
h, artha, aki Sajtam, az Lstensg Hegfels-.. Szemlyisgn me!itl, elmj.en
llan!an Sm emlkezve, anlk)l, hogy eltrne az @trl, az .iztosan elr 9ngem.
<. vers
0z em.er @gy me!itljon a Hegfels-.. Szemlyen, mint olyanon, aki min!ent"!, a
leg-si.. irnyt, kise.. a legkise..nl, a fenntartja min!ennek, t@l van az anyagi
felfogson, felfoghatatlan, s min!ig egy szemly. Sagyog -, mint a Ga', s mivel
transz#en!entlis A t@l van ezen az anyagi termszeten.
1?. vers
0ki a hall .elltakor letleveg-jt a kt szeml!ke kz rgzti, s teljes o!aa!ssal
Bhagavad Gita *ete+ik (e)ezet: 2z 2bszoltrl szl tu+s #&
a Hegfels-.. Szemlyre emlkezik, az min!en ktsget kizrva elj"t az Lstensg
Hegfels-.. Szemlyisghez.
11. vers
0 3e!kat jl ismer- .l#sek, akik az omkart vi.rljk, s a lemon!s ren!jnek
nagy szentjei a /rahman.a hatolnak. 0z ilyen tkletessg "tn vgyakozk
#li.t"s.an lnek. >ost 'e!ig rvi!en elmagyarzom neke! azt a folyamatot, amely
ltal felsza.a!"lhat az em.er.
1&. vers
0 yoga elk)ln)lst jelent min!ennem$ rzki tevkenysgt-l. Ion!olatait a szvre
ssz'ontostva, rzkeinek sszes ajtajt .ezrva, letleveg-jt a ko'onya fels-
rsz.en tartva, az em.er egyre jo..an meggykerezhet a yog.an.
1(. vers
,a a yogt elsajtt s a .et$k tkletes kom.in#ij.l ere!- szent om sztagot
vi.rl szemly teste elhagysakor az Lstensg Hegfels-.. Szemlyisgre gon!ol,
akkor min!en .izonnyal a lelki .olygkra j"t.
1+. vers
h, rtha fia, aki sz)ntelen)l Sm gon!ol, knnyen el is r 9ngem, mert az ilyen
szemly llan!an o!aa! szolglat.an l.
14. vers
0 nagy lelkek, az o!aa! yogik, mi"tn elrtek 9ngem, soha t.. nem trnek vissza
e..e a szenve!sekkel teli, tmeneti vilg.a, mert mr a.szol@t tkletessghez
j"tottak.
17. vers
0z anyagi vilg a legfels-.. .olygtl a legala#sonya..ig a szenve!sek helye, ahol
az ismtl-!- sz)lets s hall "ralko!ik. h, 6"nti fia, ha valaki elj"t az =n
krnyezetem.e, annak sohasem kell @jra sz)letnie.
1:. vers
9zer fl!i korszak /rahma egy na'ja, msik ezer egy jszakja.
1;. vers
/rahma na'jnak hajnaln l-lnyek sokasga kel letre, alkonyn 'e!ig min!en
megsemmis)l.
1<. vers
h, artha, @jra meg @jra jn a na', lnk lnyek tmegt hozvn, !e a kvetkez-
jszakra min! elt$nik remnytelen)l.
&?. vers
Tm ltezik egy msik termszet is, amely ehhez a megnyilvn"lt s megnyilvn"latlan
anyaghoz k'est rk, transz#en!entlis, 'ratlan s sohasem semmis)l meg. 0z a
Bhagavad Gita *ete+ik (e)ezet: 2z 2bszoltrl szl tu+s #-
vilg mg akkor is meg-rzi ere!eti ltt, amikor e..en a vilg.an mr min!en
megsemmis)lt.
&1. vers
0zt a legfels-.. vilgot megnyilvn"latlannak s m@lhatatlannak hvjk. 0z az =n
fels-.. hajlkom, s a legvgs- #l. 0ki egyszer elj"t o!a, nem tr vissza t...
&&. vers
0 min!enkinl hatalmasa.. Lstensg Hegfels-.. Szemlyisgt kizrlag vegytetlen
szeretettel lehet elrni. ,a.r lelki hajlkn tartzko!ik, mgis that min!enen, s
-.enne van min!en, ami ltezik.
&(. vers
h, /haratk legjo..ja, most a k)ln.z- i!-'ontokat magyarzom el neke!, amikor
az em.er rkre, vagy 'e!ig #sak egy i!-re hagyja el ezt a vilgot.
&+. vers
0 /rahmant ismer-k ke!vez- 'illanat.an, a t$zisten hatsnak i!eje alatt, fny.en, a
hol!vilgos kt ht s a Ga' szaki 'lyjnak hat hna'ja alatt tvoznak el e
vilg.l.
&4. vers
0 yogi ismt visszatr, ha a f)st, az jszaka, a hol!fogyatkozs kt hete s a Ga' !li
'lyjnak hat hna'ja alatt hagyja el ezt a vilgot, illetve ha a ,ol!ra j"t.
&7. vers
0z anyagi vilgegyetem elhagysnak kt m!jrl rnak a 3e!k. 0z egyik
vilgossg.an, a msik sttsg.en trtnik. 0 vilgossg.an tvoz nem jn vissza,
mg a sttsg.en elmen-nek vissza kell trnie.
&:. vers
h, 0rj"na, a .haktk ismerik e kt "tat, s sohasem ker)lnek tvhit.e. 9zrt
gykerezz szilr!an az o!aa!s.an*
&;. vers
0z o!aa! szolglat @tjt jr szemly nin#s megfosztva az olyan ere!mnyekt-l,
melyek k)ln.en a 3e!k tan"lmnyozs.l, az nsanyargat l!ozatok vgzs.-l,
a!omnyozs.l vagy filozfiai s gy)ml#sz- #seleke!etek.-l szrmaznak. R vg)l
is elj"t a transz#en!entlis vilg.a.
Bhagavad Gita 6yol,a+ik (e)ezet: 2 :e3(elsbb el8r8se #.
+ilen$edi" fejezet
( leg2izalmasa22 t#d&s
1. vers
0 Hegfels-.. Szemly szlt: 6e!ves 0rj"nm, mivel te sohasem irigyke!sz Sm,
ta!om neke! a legtitkosa.. .l#seletet, melyet megismerve megsza.a!"lsz az anyagi
lt szenve!seit-l.
&. vers
9z a t"!s a .l#sessg kirlya, a legnagyo.. titok az sszes titok kz)l. 9z a
legtiszt.. t"!s, rkkval, rmmel vgezhet-, s a valls tkletessge, mert
megvalstsa ltal kzvetlen ta'asztalatot ny@jt az nvalrl.
(. vers
h, 9llensg Hegy-z-je, akik az o!aa! szolglat.an nem ren!elkeznek hittel, azok
nem rhetnek el 9ngem, hanem visszatrnek az anyagi vilg.eli sz)letshez s
hallhoz.
+. vers
>egnyilvn"latlan formm.an ezt az egsz "niverz"mot thatom. >in!en lny
/ennem van, !e =n nem vagyok .enn)k.
4. vers
=s mgsem ny"gszik /ennem min!en teremtett. Mme misztik"s hatalmam* ,a.r =n
vagyok az sszes l-lny fenntartja, s jelen vagyok min!enhol, mgis =n >agam
vagyok a teremts ere!eti forrsa.
7. vers
N"!! meg, hogy min!en l-lny @gy ny"gszik /ennem, miknt a min!enhol f@j, er-s
szl llan!an az teri $r.en.
:. vers
h, 6"nti fia, a korszak vgvel min!en anyagi megnyilvn"ls visszatr /elm, !e a
kvetkez- korszak hajnaln @jra teremtek energim ltal.
;. vers
9z az egsz kozmik"s megnyilvn"ls Gekem van alren!elve. 0karatom ltal @jra
meg @jra megnyilvn"l, s vgezet)l akaratom ltal is semmis)l meg.
<. vers
h, Dhananjaya, mgsem ktnek meg ezek a tettek 9ngem. >in!ig k)lnll vagyok
t-l)k, mintha semleges lenne helyzetem.
1?. vers
h, 6"nti fia, az anyagi termszet az =n irnytsom alatt m$k!ik, ltrehozva a
mozg s moz!"latlan lnyeket. 0z anyagi termszet trvnye ala'jn ismtl-!ve
Bhagavad Gita 6yol,a+ik (e)ezet: 2 :e3(elsbb el8r8se #/
teremt-!ik, s semmis)l meg ez a megnyilvn"ls.
11. vers
0z osto.k kig@nyolnak, mikor alszllok em.eri alakom.an. Gem ismerik
transz#en!entlis termszetem s min!enek felett ll, 'ratlan "ralmam.
1&. vers
9zek a megtvesztett em.erek vonz!nak a !moni s ateista nzetekhez. 9..en az
ill"zrik"s lla'ot.an a felsza.a!"lshoz, a gy)ml#sz- tettekhez s a t"!omny
m$velshez f$ztt sszes remny)k veresget szenve!.
1(. vers
h, rtha fia, a nagy lelkek, akik nin#senek ill@zi.an, az Lsteni termszet v!elme
alatt llnak. Neljesen lefoglaljk mag"kat az o!aa! szolglat.an, mert az Lstensg
Hegfels-.. Szemlyisgeknt, ere!etinek s kimerthetetlennek ismernek 9ngem.
1+. vers
9zek a nagy lelkek llan!an az =n !i#s-sgem zengik, nagy elszntsggal
igyekeznek, s le.or"lva 9l-ttem sz)ntelen o!aa!ssal im!nak 9ngem.
14. vers
0 t"!st m$vel-k a Hegfels-.. 8rat im!jk, mint a 'ratlan"l llt, a sok.an
jelenlev-t s az "niverzlis formt.
17. vers
=n vagyok a szertarts, az l!ozat, az -satyknak szl l!ozs, a gygyt f$ s a
transz#en!entlis mantra. =n vagyok a vaj, a t$z s a felajnls.
1:. vers
=n vagyok az "niverz"m atyja, az anya, a fenntart s az -satya. =n vagyok a t"!s
trgya, a tisztt s az om sztag. 0 Sg, Sama s 2aj"r szintn =n vagyok.
1;. vers
=n vagyok a #l, a fenntart, az @r, a tan@, a hajlk, a mene!k s a legke!vese..
.art. =n vagyok a teremts s a megsemmis)ls, min!ennek ala'ja, a ny"gvhely s
az rk mag.
1<. vers
h, 0rj"na, =n a!om a h-t, s =n irnytom az es-t s a szrazsgot. =n vagyok a
halhatatlansg megszemlyest-je isQ a ltez-k s a nemltez-k egyarnt /ennem
vannak.
&?. vers
0kik a fels-.. .olygkra vgyva a 3e!kat tan"lmnyozzk, s a soma italt
fogyasztjk, azok kzvetve im!nak 9ngem. Rk Ln!ra .olygjn fognak megsz)letni,
hogy isteni lvezetek.en vegyenek rszt.
Bhagavad Gita 6yol,a+ik (e)ezet: 2 :e3(elsbb el8r8se $0
&1. vers
0 mennyei rzki rmk lvezete "tn ismt visszatrnek a halan!k .olygjra. Mgy
a v!ik"s elveket kvetve #s"'n r'ke .ol!ogsghoz j"tottak.
&&. vers
De akik o!aa!ssal im!nak 9ngem, transz#en!entlis Kormmon me!itlva, azoknak
elhozom, amire sz)ksg)k van, s meg-rzm, amij)k van.
&(. vers
h, 6"nti fia, amit az em.er a flisteneknek ajnl, igaz t"!s nlk)l teszi, hiszen
valj.an 9ngem illet az.
&+. vers
=n vagyok az egyetlen lvez-, s az l!ozat egye!)li #lja. 3isszaesnek azok, akik
nem ismerik fel igazi, transz#en!entlis termszetemet.
&4. vers
0 flisteneket im!k a flistenek kztt fognak @jrasz)letni, akik a szellemeket s
hasonlkat im!jk, azok kzj)k sz)letnek, az -satyk im!i az -satykhoz j"tnak,
s akik 9ngem im!nak, azok 3elem fognak lni.
&7. vers
,a valaki szeretettel s htattal l!oz Gekem egy levelet, virgot, gy)ml#st vagy
egy kis vizet, =n elfoga!om azt.
&:. vers
h, 6"nti fia, ajnl! fel Gekem min!azt, amit #selekszel, eszel, elajn!kozol,
valamennyi vezeklse!!el egy)tt*
&;. vers
Lly m!on megsza.a!"lsz a j s a rossz #seleke!etek sszes visszahatstl, s a
lemon!s ezen elvvel felsza.a!"lszz, s elj"tsz ,ozzm.
&<. vers
=n min!enkivel szem.en egyenl- vagyok: senkire sem irigyke!em, s olyan sin#s,
akivel 'rtosko!nk. De aki o!aa!ssal szolgl 9ngem, az /ennem van, a .artja
vagyok, s Gekem is .artom -.
(?. vers
>g ha valaki a legszrny$.. tettet is kveti el, ha o!aa! szolglatot vgez,
szentnek kell tekinteni, mert a helyes "tat jrja.
(1. vers
,amarosan tisztessgess vlik, s mara!an! .kt r el. h, 6a"nteya, hir!es!
.tran, az =n hvem nem vsz el soha*
Bhagavad Gita 6yol,a+ik (e)ezet: 2 :e3(elsbb el8r8se $1
(&. vers
h, artha, legyen az .rki: n-, kereske!-, vagy ala#sony #sal! sz)ltte, ha oltalmat
keres Glam, elrheti a legfels-.. ren!eltetsi helyet.
((. vers
0kkor ht mennyivel jo..ak a .rahmank, az igazak, a .haktk s a szent kirlyok*
-k e..en az i!eiglenes s nyomor@sgos vilg.an szeretettel szolglnak 9ngem.
(+. vers
9lm!.en gon!olj min!ig Sm, lgy .haktm, ajnl! h!olato!at Gekem, s im!j
9ngem* 0 /ennem val teljes elmly)lssel .iztosan elj"tsz ,ozzm.
Bhagavad Gita 5ilen,e+ik (e)ezet: 2 le3bizalmasabb tu+s $"
Tizedi" fejezet
(z (2szol4t fens1ge
1. vers
0 Hegfels-.. Cr szlt: h, ke!ves .artom, er-skar@ 0rj"na, figyelj ismt a.szol@t
szavaimra, melyeket a te r!eke!.en szlok, s melyek megrven!eztetnek maj!.
&. vers
0 flistenek serege s a kivl szentek sem ismerik szrmazsomat, mert =n vagyok
min!nyj"k ere!ete min!en tekintet.en.
(. vers
0ki 9ngem megsz)letetlennek, kez!et nlk)linek s az sszes vilg Hegfels-..
8rnak ismer, az a t..i halan!tl eltr-en mentes az ill@zitl s min!en .$nt-l.
+F4. vers
=rtelem, t"!s, ktsgt-l s tvhitt-l val mentessg, meg.o#sts, igazmon!s,
nsza.lyozs, ny"galom, gynyr s fj!alom, sz)lets s hall, flelemnlk)lisg,
er-szaknlk)lisg, kiegyens@lyozottsg, elge!ettsg, vezekls, a!omnyozs, hrnv
s .e#stelensg A egye!)l N-lem szrmazik min!ez.
7. vers
0 ht nagy .l#s, s az -ket megel-z- msik ngy t"!s, valamint a >an"k Uaz
em.erisg atyiV az =n elmm.-l sz)lettek, s e .olygk sszes lnye t-l)k szrmazik.
:. vers
0ki igazn ismeri az =n !i#s-sgemet s hatalmamat, az vegytetlen o!aa!
szolglat.a fog A ehhez semmi ktsg sem fr.
;. vers
=n vagyok az ere!ete a lelki s az anyagi vilgnak, min!en /el-lem ra!. 0 .l#sek,
akik t"!va t"!jk ezt, megkez!ik o!aa! szolglat"kat, s tiszta szv.-l im!nak
9ngem.
<. vers
Niszta hveim gon!olatai /ennem lakoznak, let)ket Gekem ajnlottk fel. Gagy
rmt, elge!ettsget lveznek -k, amikor felvilgostjk egymst, s Slam
trsalognak.
1?. vers
0kik sz)ntelen o!aa!ssal lnek, s szeretettel im!nak 9ngem, azoknak mega!om
azt az rtelmet, amellyel elj"thatnak ,ozzm.
11. vers
9gy)ttrzs.-l szv)k.en lakozom, s a t"!s fnyl- lm'sval sztoszlatom a
t"!atlansg.l szrmaz sttsget.
Bhagavad Gita 5ilen,e+ik (e)ezet: 2 le3bizalmasabb tu+s $#
1&F1(. vers
0rj"na szlott: Ne vagy a Hegfels-.. /rahman, a legvgs- hajlk, a tisztt, az
0.szol@t Lgazsg s az rk isteni Szemly. Ne vagy az -si Lsten, transz#en!entlis s
ere!eti, s Ne vagy a megsz)letetlen, min!ent that sz'sg. Gara!a, 0sita, Devala
s 3yasa, valamint min!en ms nagy .l#s ezt hir!eti Sla!, s most Ne >aga! is ezt
mon!o! nekem.
1+. vers
h, 6rsna, igazsgknt foga!om el min!azt, amit nekem elmon!tl. Sem a flistenek,
sem 'e!ig a !monok nem ismerik szemlye!et, h, 8ram.
14. vers
/izony egye!)l #sak Ne ismere! >aga! k'essgei! ltal, h, min!enek ere!ete,
lnyek 8ra, istenek Lstene, h, Hegfels-.. Szemly, "niverz"m 8ra*
17. vers
6rlek, .eszlj nekem rszletesen isteni er-i!r-l, melyek ltal thato! a vilgokat, s
.enn)k lakozol*
1:. vers
h, Hegfels-.. >isztik"s, hogyan lehet Nge! megismerni a sz)ntelen me!itls
folyamatval% h, >agasztos Cr, milyen sajtsgos formk.an elmlke!jem Sajta!%
1;. vers
6rlek, .eszlj mg egyszer rszletesen hatalmas k'essgei!r-l s !i#s-sge!r-l,
mert sohasem fra!ok .ele am.rzis szavai! hallgats.a.
1<. vers
0 >agasztos Cr szlott:
J, .eszlni fogok neke!, h, 6"r"k legjo..ja, #so!latos megnyilvn"lsaimrl, !e
#sak a legfontosa..akrl, mert fensgemnek nin#sen hatra.
&?. vers
h, I"!akesa, =n vagyok a Hlek, aki ott lakozik min!en l-lny szv.en. =n
vagyok min!en lny kez!ete, kze'e s vge.
&1. vers
0z 0!ityk kz)l 3isn", a #sillagok kz)l a ragyog Ga' vagyok. 0 >ar"tok kz)l
>ari#i, a vilgt gitestek kz)l 'e!ig a ,ol!.
&&. vers
0 3e!k kz)l a SamaFve!a vagyok, a flistenek kz)l Ln!ra, az rzkek kz)l az
elme, s =n vagyok az leter- Ut"!atV min!en l-lny.en.
&(. vers
0 S"!rk kz)l az Cr Siva vagyok, a 2aksk s Saksask kz)l a vagyon "ra,
6"vera, a 3as"k kz)l a t$z U0gniV, a hegyek kz)l >er".
Bhagavad Gita 5ilen,e+ik (e)ezet: 2 le3bizalmasabb tu+s $$
&+. vers
h, 0rj"na, t"!! meg, hogy a 'a'ok kz)l /rhas'ati f-'a', az o!aa!s "ra vagyok.
0 generlisok kz)l Skan!a, a h.or@ "ra, a vzgy$jt-k kz)l az #en.
&4. vers
0 nagy .l#sek kz)l /hrg", a vi.r#ik.an a transz#en!entlis om vagyok. 0z
l!ozatok.l a Szent Gevek vi.rlsa Uja'aV, a moz!thatatlan !olgok kz)l a
,imalja.
&7. vers
3alamennyi fa kz)l a szent f)gefa, a flistenF.l#sek kz)l Gara!a, a flistenek
nekesei kz)l 5itraratha, a tkletes lnyek kz)l 6a'ila vagyok.
&:. vers
N"!! meg, hogy a lovak kz)l az #en.l szrmaz, a halhatatlansg eliBrj.-l
sz)letett 8##aihsrava vagyok. 0 kirlyi elefntok kz)l 0iravata, az em.erek kz)l a
kirly.
&;. vers
0 fegyverek kz)l a villm, a tehenek kz)l s"ra.hi, a mrtktelen tejel-, az
-snemz-k kz)l 6an!ar'a, a szerelem istene, a kgyk kz)l a legnagyo.., 3as"ki
vagyok.
&<. vers
0 fels-.. .olyg.eli Gaga kgyk kz)l 0nanta, a vzi istensgek kz)l 3ar"na, az
eltvozott -sk kz)l 0ryama, s a trvnyt hozk kz)l 2ama, a hall "ra vagyok.
(?. vers
0 Daitya !monok kz)l az o!aa! rahla!a, a h!tk kz)l az i!-, a va!llatok
kz)l az oroszln, a ma!arak kz)l Iar"!a, 3isn" tollas hor!ozja vagyok.
(1. vers
0 tisztt !olgok kz)l a szl, a fegyverforgatk kz)l Sama, a halfajtk kz)l a
#'a, a folyvizek kz)l a Iangesz vagyok.
(&. vers
h, 0rj"na, az sszes teremtmny kz)l =n vagyok a kez!et, a kz' s a vg. 0
t"!omnyok kz)l az nvalrl szl lelki t"!omny, a logik.an a vgs- igazsg
vagyok.
((. vers
0 .et$k.-l az 0, az sszetett szavak.an a kett-s sz vagyok, !e =n a kimerthetetlen
i!-knt is ltezem. 0 teremt-k kz)l /rahma vagyok, kinek sokar#@ feje min!en
irny.an lt.
(+. vers
=n vagyok a min!enkit el'"sztt hall, s a jv-.en keletkez- !olgok ltrehozja. 0
Bhagavad Gita 5ilen,e+ik (e)ezet: 2 le3bizalmasabb tu+s $%
n-k kz)l hrnv, szeren#se, .esz!, memria, rtelem, h$sg s t)relem vagyok.
(4. vers
0 himn"szok kz)l az Cr Ln!rnak nekelt /rhatFsama vagyok. 0 versek kz)l =n
vagyok a Iayatri, amit a .rahmank vi.rlnak na'onta. 0 hna'ok kz)l az arats
hna'ja, az vszakok kz)l a virgot fakaszt tavasz vagyok.
(7. vers
0 #salsok kz)l a szeren#sejtk, a ragyogk kztt a ragyogs, !e =n vagyok a
gy-zelem, a kalan! s az er-sek ereje is.
(:. vers
3rsni leszrmazottai kz)l 3as"!eva, a an!avk kztt 0rj"na, a .l#sek kz)l
3yasa, s a nagy gon!olko!k kz)l 8sana vagyok.
(;. vers
0 .)ntetsek kz)l a .)ntets les@jt .otja, a gy-zelemre vgyk kz)l az erkl#s, a
#sen! formj.an a titkok -re, a .l#sek kztt a .l#sessg vagyok.
(<. vers
h, 0rj"na, ezenkv)l =n vagyok min!en lt teremt- magja. Gin#sen olyan mozg
vagy moz!"latlan lny, ami ltezhetne Glk)lem.
+?. vers
h, ellensg hatalmas legy-z-je, isteni megnyilvn"lsaim vgtelenek. 0mit
felsoroltam neke!, az tre!ke #s"'n vgtelen fensgemnek.
+1. vers
N"!! meg, hogy min!en gynyr$, !i#s-sges s hatalmas teremtmny 'om'm
szikrj.l sz)letik #s"'n.
+&. vers
De mire val ez a rszletes t"!omny, h, 0rj"na% =nem 'arnyi tre!kvel
thatom, s fenntartom ezt az egsz "niverz"mot.
Bhagavad Gita Tize+ik (e)ezet: 2z 2bszolt (ens83e $&
Tizenegyedi" fejezet
(z #niverz&lis forma
1. vers
0rj"na szlott: ,allottam tantso! a titkos lelki tmkrl, melyeket irntam val
ke!vessg.-l mon!tl el nekem. Lll@zim most szertefoszlott.
&. vers
h, Ht"szvirgFszem$, rszletesen hallottam N-le! min!en l-lny megjelensr-l s
elt$nsr-l, valamint kimerthetetlen !i#s-sge!r-l.
(. vers
h, min!en szemlyisg legnagyo..ja, h, legfels-.. forma, .r ltom magam el-tt
val!i alako!at, mgis szeretnm t"!ni, mik''en hatoltl e..e a kozmik"s
megnyilvn"ls.a. Szeretnm meg'illantani azon form!at*
+. vers
h, 8ram, misztik"s k'essgek mestere, ha @gy gon!olo!, hogy k'es vagyok
megltni "niverzlis form!at, akkor krlek, m"tas! meg nekem azt az =ne!*
4. vers
Szlt a >agasztos Cr:
6e!ves 0rj"nm, rtha fia, ls! ht fensgem, a sok szzezernyi, vltoz isteni
formt, melyek sokszn$ek, mint a tenger.
7. vers
h, /haratk legjo..ja, ls! ht az 0!ityk s S"!rk k)lnfle megnyilvn"lsait, a
>ar"tokat, a kt 0svint, s a t..i sok #so!t, amit mg senki sem ltott, vagy hallott
ezel-tt*
:. vers
h, Tlom Hegy-z-je, .rmit is kvnj megtekinteni, azon nyom.an meglthato! e
test.en. 9z az "niverzlis forma k'es megm"tatni neke! min!azt, amit most kvnsz,
s amit maj! a jv-.en akarsz. 9..en a form.an min!en teljes.
;. vers
Lsteni szemet a!ok neke!, amellyel meg'illanthato! misztik"s fensgemetQ anlk)l
nem lthatsz meg 9ngem.
<. vers
Sanjaya szlt: h, kirly, gy szlt a Hegfels-.., a misztik"s k'essgek 8ra, az
Lstensg Hegfels-.. Szemlyisge, maj! megnyilvntotta 0rj"nnak "niverzlis
formjt.
1?F11. vers
0rj"na vgtelen sok szjat s szemet ltott. 0 k' #so!latos volt. 0 formt isteni,
Bhagavad Gita Tize+ik (e)ezet: 2z 2bszolt (ens83e $-
vakt kessgek, fellttt fegyverek, s temr!ek, ren!ezett ltzk !sztette. Neste
illatos ken-#skkel .ekenve, gynyr$ virgf)zrekkel kestve. 0z egsz elraga!,
min!enhov kiterje!- s vgtelen volt.
1&. vers
,a sok ezer Ga' egyszerre lngolna fel az gen, az kzelten #sak meg a Hegfels-..
Szemly "niverzlis formjnak ragyogst.
1(. vers
=s akkor 0rj"na meglthatta a vilgegyetem sok ezer rszre osztott, vgtelen
kiterje!seit, min! egy helyen, az Cr "niverzlis formj.an.
1+. vers
0 zavart s meg!..ent 0rj"na a #so!lattl leny$gzve, gnek ll hajjal, sszetett
kzzel tisztelett kez!te ajnlani a Hegfels-.. Crnak.
14. vers
0rj"na szlt: 6e!ves 8ram, teste!.en ltom egy.egy$lve az sszes flistent s a
k)lnfle l-lnyeket. Htom /rahmt, amint a lt"szvirgon )l, ltom Sivt, valamint
sok .l#set s isteni kgyt.
17. vers
h, kozmosz 8ra, "niverzlis teste!.en min!en ol!alrl sokFsok vg nlk)l kiterje!-
formt, gyomrot, szjat s szemet ltok. >in!ezeknek nin#s sem kez!ete, sem vge,
sem kze'e.
1:. vers
Gehz a k)lnfle koronkkal, ."zognyokkal s #sakrkkal kestett form!at nzni,
mert vaktan ragyog, mrhetetlen s izz, mint a Ga'.
1;. vers
Ne vagy a legvgs- #l, az "niverz"mok.an a legkivl.., kimerthetetlen, s a
leg-si... Ne vagy a m@lhatatlan valls fenntartja, az rkkval Lstensg
Szemlyisge.
1<. vers
Ne vagy a kez!et, a kz' s a vg nlk)li forrs. Szmtalan karo! van, a ,ol! s a
Ga' nagy, vgtelen szm@ szemei! kz tartozik. Htom, a sz!.l izz lng lvell, s
ragyogso! ltal melegte! ezt az egsz "niverz"mot.
&?. vers
,a.r egy vagy, kiterje!tl az g.en, a .olygk.an, s a kzt)k lev- $r.en egyarnt.
h, Gagy Hlek, flelmetes form!at szemllve ltom, hogy min! a hrom
.olygren!szer lakosai megzavaro!tak.
&1. vers
0z sszes flisten megh!ol 9l-tte!, s /el! hatolnak. Gagyon flnek, s sszetett
Bhagavad Gita Tize+ik (e)ezet: 2z 2bszolt (ens83e $.
kzzel v!ik"s himn"szokat zengenek.
&&. vers
5so!lkozva szemllnek Nge! az Cr Siva k)lnfle megnyilvn"lsai, valamint az
0!ityk, a 3as"k, a Sa!hyk, a 3isva!evk, a kt 0svin, a >ar"tok, az -satyk, a
Ian!harvk, a 2aksk, az 0s"rk s a tkletess vlt flistenek.
&(. vers
h, ,atalmasFkar@, .olygjn az sszes flisten zavartan szemlli szmtalan ar#o!,
szeme!, karo!, gyomro!, l.a! s rettenetes fogai!. =n is meg!..entem, akr#sak
-k.
&+. vers
h, min!entFthat 3isn"* Gem vagyok k'es tov.. fenntartani lelki
egyens@lyomat. Klek eget .etlt-, ragyog sznei!, valamint izz szemei! s szjai!
lttn.
&4. vers
h, "rak 8ra, vilgok mene!ke, krlek, lgy kegyes hozzm* Hngol halotti ar#ai!
s flelmetes fogai! ltvnya el$zte lelki .kmet, teljesen megzavaro!tam.
&7F&:. vers
Dhrtarastra sszes fia, s a vel)k szvetsges kirlyok, /hisma, Drona s 6arna,
valamint kivl katonink egyt-legyig a szja!.a znlenek. /orza!va ltom, miknt
nmelyik)k ko'onyja sztmorzsol!ik flelmetes, iszony@ fogai! kztt.
&;. vers
>int folyk az #en.a, @gy mlenek e har#osok lngol szjai!.a, hogy ott
megsemmis)ljenek.
&<. vers
Htom az em.ereket teljes se.essggel torko!.a rohanni, miknt az jjeli le'kk is
fejvesztetten a t$z.e szllanak.
(?. vers
h, 3isn", lngol nyelvei!!el min!en irny.an el'"szttasz min!enkit, s
felmrhetetlen s"garai! .eragyogjk az "niverz"mot. erzselvn a vilgot, Ne jelen
vagy min!en)tt.
(1. vers
h, "rak 8ra, ily flelmetes forma, krlek, r"l! el nekem, ki vagy Ne* ,!olatomat
ajnlom Geke!, s ese!ezem, lgy kegyes hozzm* 6)l!etse!et nem ismerem, !e
vgyom arra, hogy halljak rla*
(&. vers
Szlt a >agasztos Cr: L!- vagyok, vilgok '"szttja. 0zrt jttem, hogy az sszes
em.ert foglalkoztassam. Ne s a t..i an!ava kivtelvel min!kt fl har#osai meg
Bhagavad Gita Tize+ik (e)ezet: 2z 2bszolt (ens83e $/
fognak semmis)lni.
((. vers
6elj fel ht, ksz)lj a har#ra* h, Savyasa#in, virgz kirlysgot fogsz lvezni
ellensgei! legy-zse "tn. =n mr hallra tltem -ket, te #s"'n eszkz lehetsz a
har#.an.
(+. vers
0 hatalmas vitzek, mint 'l!"l Drona, /hisma, Jaya!ratha s 6arna, mr min!
el'"szt"ltak. ,ar#olj #sak, s ne agg!j, gy-ze!elmeske!ni fogsz ellensgei! felett*
(4. vers
Mgy szlt Sanjaya Dhrtarastrhoz: h, kirly, 0rj"na reszketett, mi!-n e szavakat
hallotta az Lstensg Hegfels-.. Szemlyisgt-l, maj! sszetette kezt, s flelemmel
telve, el#s"kl hangon ek''en szlott:
(7. vers
h, ,rsikesa, Geve! hallatra rmteliv vlik a vilg, s gy min!enki ragaszko!ni
fog ,ozz!. 0 tkletess vlt lnyek tiszteletteljes h!olat"kat ajnljk, mg a
!monok szerteszt menek)lnek. >in!ez gy van ren!jn.
(:. vers
h, Gagylelk$, h, ,atrtalan, mirt ne ajnljk ht h!olat"kat Geke!, ki mg
/rahmnl is fels-..ren!$ vagy% Ne vagy az ere!eti mester, h, "niverz"m mene!ke,
legy-zhetetlen forrs, min!en ok oka, aki transz#en!entlis ehhez az anyagi
megnyilvn"lshoz k'est.
(;. vers
Ne vagy az ere!eti Szemly, a Hegfels-.. Lsten, a megnyilvn"lt kozmik"s vilg
egyetlen oltalma. N"!sz min!ent, s Ne vagy min!az, amit meg kell ismerni. Ne felette
llsz az anyagi kt-er-knek. h, vgnlk)li forma, Ne hato! t az egsz kozmik"s
megnyilvn"lst.
(<. vers
Ne vagy a leveg-, a t$z, a vz, s Ne vagy a ,ol!* Ne vagy a Hegfels-.. Lrnyt, Ne
vagy a /rahma, a nagyatya. 9zrt tiszteletteljes h!olatomat ajnlom Geke! @jra meg
@jra A ezerszeresen.
+?. vers
,!olatom ellr-l, ht"lrl s min!en ol!alrl* h, ktetlen er-, Ne vagy a korltlan
hatalom mestere* >in!entFthatknt Ne vagy a min!en*
+1F+&. vers
0 m@lt.an nem t"!tam !i#s-sge!r-l, ezrt #s"'n gy szltottalak: Oh, 6rsnmQ
h, 2a!avmQ ke!ves .artom*P 6rlek, nz! el, .rmit is tettem .olon!sgom.an
vagy szeretetem.en* Nrflkozvn, sokszor voltam tiszteletlen 3ele! szem.en,
mikz.en egy)tt 'ihent)nk, egy gy.an fek)!t)nk, vagy egy)tt ett)nkQ nha
Bhagavad Gita Tize+ik (e)ezet: 2z 2bszolt (ens83e %0
kettes.en, nha 'e!ig a t..i .art"nk el-tt. 6rlek, .o#ss! meg min!en vtkem*
+(. vers
Ne vagy az atyja a teljes kozmik"s megnyilvn"lsnak, Ne vagy az im!an! lelki
tantmester. Senki sem egyenrang@ 3ele!, s senki sem vlhat eggy 3ele!.
>rhetetlen vagy a hrom vilgon .el)l.
++. vers
Ne vagy a Hegfels-.. Cr, aki min!en l-lny szmra im!an!. 9zrt ht le.or"lok,
hogy a tiszteletemet ajnljam, s kegye!rt ese!ezem. 6rlek, nz! el, .rmilyen hi.t
is kvettem el 3ele! szem.en, s lgy t)relmes hozzm, mint a'a a fihoz, .art a
'ajtshoz, szeret- a ke!veshez*
+4. vers
/ol!og vagyok az e!!ig sohasem ltott "niverzlis forma megtekintse "tn, !e
"gyanakkor flelem gytri elmmet. 6rlek ht, rszests kegye!.en, s fe!! fel ismt
ere!eti form!at, mint az Lstensg Szemlyisge, h, "rak 8ra, "niverz"m hajlka*
+7. vers
h, ezerkar@, h, "niverzlis Cr, szeretnlek ngykar@ form!.an ltni, kes sisakkal
feje!en, kezei!.en ."zognyt, #sakrt, kagylk)rtt s lt"szvirgot tartvn. Gagyon
vgy!om, hogy e..en a form!.an lssalak*
+:. vers
0 >agasztos Cr szlt:
6e!ves 0rj"nm, .ol!ogan m"tattam meg .els- energim ltal az "niverzlis formt.
9l-tte! mg senki sem ltta ezt, a vgtelent s vaktan ragyogt.
+;. vers
h, 6"r" har#osok legjo..ja, el-tte! senki sem lthatta "niverzlis formmat, mert
azt nem lehet meg'illantani a 3e!k tan"lmnyozsval, l!ozatok vgrehajtsval
vagy hasonl #seleke!etekkel. 9gye!)l te lthatta! meg azt.
+<. vers
0z elm! ny"gtalann vlt szrny$ ar#"latom lttn. >ost legyen ht vge ennek*
6e!ves .haktm, sza.a!"lj meg min!en aggo!alomtl, hogy meg.klt elmvel
meg'illanthas! a kvnt formt.
4?. vers
Sanjaya e szavakkal for!"lt Dhrtarastrhoz: 9zeket mon!ta 6rsna, az Lstensg
Hegfels-.. Szemlyisge 0rj"nnak, maj! nagylelk$en felfe!te el-.. a ngykar@,
vg)l a val!i, gynyr$sges ktkar@ formjt, ily m!on lelkestve a megrettent
0rj"nt.
41. vers
0mikor 0rj"na meg'illantotta 6rsnt ere!eti formj.an, gy szlt: Htvn em.erhez
hasonl, gynyr$ form!, elmm megny"go!ott, s visszatrt ere!eti lelkilla'otom.
Bhagavad Gita Tize+ik (e)ezet: 2z 2bszolt (ens83e %1
4&. vers
Szlt a >agasztos Cr: 6e!ves 0rj"nm, nagyon nehz meg'illantani ezt a formm,
amit most ltsz. >g a flistenek is llan!an lesik az alkalmat, hogy meglthassk ezt
a szm"kra annyira ke!ves formt.
4(. vers
0mit most transz#en!entlis szeme!!el felfogsz, azt nem lehet megltni vagy
megrteni #s"'n a 3e!k tan"lmnyozsval, sem komoly vezeklsek vgzsvel,
sem a!omnyozssal, sem rit"lis im!attal. 0z effle folyamatok ltal lehetetlen
ere!eti formm.an meg'illantani 9ngem.
4+. vers
h, ke!ves 0rj"nm, ellensg fenyt-je, #sakis osztatlan o!aa! szolglat ltal lehet
9ngem igazn megrteni. 9gye!)l gy lehet kzvetlen)l megltni 9ngem, @gy,
ahogyan el-tte! llok. Lly m!on lehet #sak .ehatolni a Slam szl t"!s
misztri"m.a.
44. vers
6e!ves an!ava, aki tiszta, o!aa! szolglatom.an l, mentesen el-z- tetteinek
szennyt-l s az elme.eli s'ek"l#itl, s .artja min!en l-lnynek A az .iztosan
elj"t ,ozzm.
Bhagavad Gita Tizene3ye+ik (e)ezet: 2z uni4erzlis (orma %"
Tizen"ettedi" fejezet
(z odaad5 szolg&lat
1. vers
0rj"na gy kr!ezett: 6i tekinthet- tkletese..nek: aki min!ig megfelel-en im!
Nge! az o!aa! szolglat.an, vagy aki a szemlytelen /rahmant, a
megnyilvn"latlant im!ja%
&. vers
0 >agasztos Cr szlt: 0ki elmjt szemlyes formmra rgzti, s min!ig nagy,
transz#en!entlis hittel im! 9ngem, azt a legtkletese..nek tekintem =n.
(F+. vers
De akik az rzkek sza.lyozsval, s azltal, hogy egyenl-ek min!enkivel szem.en,
teljesen az 0.szol@t Lgazsg szemlytelen as'ekt"st, a megnyilvn"latlant im!jk,
amely t@l van az rzkek felfogsn, s min!entFthat, felfoghatatlan s moz!"latlan,
az ilyen szemlyek, akik min!enki jltrt fra!oznak A vg)l is elrnek 9ngem.
4. vers
Sen!kv)l nehz el-rehala!ni"k azoknak, akiknek elmje a Hegfels-.. szemlytelen,
megnyilvn"latlan as'ekt"shoz vonz!ik. 9zen az @ton min!ig nagyon fra!sgos az
el-rej"ts a megtestes)lt lnyek szmra.
7F:. vers
h, rtha fia, gyorsan megsza.a!tom a sz)lets s hall #enj.l azt, aki min!en
tettt Gekem felajnlva 9ngem im!, eltrs nlk)l ta!ja magt Gekem, o!aa!
szolglat.an l, s elmjt Sm szgezve min!ig Sajtam me!itl.
;. vers
9lm!et szgez! Sm, az Lstensg Hegfels-.. Szemlyisgre, s 3elem
ka'#solat.an hasznl! min!en rtelme!etQ gy ktsgtelen, hogy min!ig 3elem fogsz
lni.
<. vers
6e!ves 0rj"nm, gaz!agsg megh!tja, ha k'telen vagy elm!et eltrs nlk)l
Sm szgezni, akkor kves! a .haktiFyoga sza.lyoz elveit. Lly m!on maj!
fel.re! a vgy .enne!, hogy elrj 9ngem.
1?. vers
,a nem t"!o! gyakorolni a .haktiFyoga sza.lyait, akkor 'r.lj #sak Gekem
!olgozni, mert ha =rtem #selekszel, akkor maj! elre! a tkletes szintet.
11. vers
,a k'telen vagy ilyen t"!at.an !olgozni, akkor 'r.lj lemon!ani m"nk! min!en
gy)ml#sr-l, s horgonyozz az nval.an.
Bhagavad Gita Tizene3ye+ik (e)ezet: 2z uni4erzlis (orma %#
1&. vers
,a ezt sem t"!o! megtenni, akkor fogj a t"!s m$vels.e. 0 me!it#i azon.an
jo.. a t"!snl, a me!it#inl 'e!ig a m"nka gy)ml#seir-l val lemon!s, mert
ezltal lelki ny"galomhoz j"t az em.er.
1(F1+. vers
0ki nem irigy, hanem min!en l-lny ke!ves .artja, nem k'zeli t"laj!onosnak
magt, mentes a hamis egotl, azonos a .ol!ogsg.an s .ol!ogtalansg.an, min!ig
elge!ett, o!aa! szolglat.an l, eltklten igyekszik, elmje s rtelme
egyetrts.en van 3elem, s az =n .haktm A az nagyon ke!ves Szmomra.
14. vers
0ki nem okoz 'ro.lmt senkinek sem, az aggo!alom nem zavarja, s vltozatlan @gy
a .ol!ogsg.an, mint a .ol!ogtalansg.an A az nagyon ke!ves Gekem.
17. vers
0z a .haktm, aki nem f)gg a tettek szoksos folystl, tiszta, )gyes, gon!ok
nlk)li, mentes min!en fj!alomtl, s egy tett.en sem trekszik a m"nka
gy)ml#sre A az nagyon ke!ves Gekem.
1:. vers
0z olyan .hakta, aki nem vonz!ik az anyagi rmhz, !e nem is gy$ll, nem
.nk!ik s nem vgyakozik, lemon! @gy a ke!vez-, mint a ke!vez-tlen !olgokrl A
az nagyon ke!ves Gekem.
1;F1<. vers
0ki egyenl- .artaival s ellensgeivel szem.en, kiegyens@lyozott a tisztelet.en s
szgyen.en, hi!eg.en s meleg.en, .ol!ogsg.an s .ol!ogtalansg.an, j s rossz
hr.en, min!ig mentes az anyagi trs"ls szennyez-!st-l, llan!an #sen!es,
min!ennel elge!ett, nem tr-!ik semmilyen hajlkkal, szilr! a t"!s.an, s o!aa!
szolglattal foglalja le magt A az nagyon ke!ves Gekem.
&?. vers
0z a .hakta, aki az o!aa! szolglat e mara!an! @tjt jrja, hittel szolgl, s 9ngem
tekint legfels-.. #ljaknt A az f-leg nagyon ke!ves Gekem.
Bhagavad Gita Tizenkette+ik (e)ezet: 2z o+aa+ szol3lat %$
Tizenharmadi" fejezet
( :ra"rti, a :#r#sa 1s a t#dat
1. vers
0rj"na szlt: 6e!ves 6rsna, szeretnm megrteni a 'rakrtit, a '"r"st, a ksetrt, a
ksetrajnt, a jnant s a jneyamot.
&. vers
0 >agasztos Cr gy vlaszolt: h, 6"nti fia, az anyagi testet hvjk ksetrnak,
ismer-jt 'e!ig ksetrajnnak.
(. vers
h, /harata leszrmazottja, rts! meg, hogy szintn =n vagyok ksetrajna min!en
test.en. Jnannak a testre, valamint annak .irtokosra vonatkoz t"!st hvjk. 9z az
=n vlemnyem.
+. vers
6rlek, hall! most rszletes lersom a tett mezejr-l, annak fel'tsr-l,
vltozsairl, keletkezsr-l, ismer-jr-l s hatsairl.
4. vers
0 k)lnfle .l#sek a 3e!a knyvek.en Uf-leg a 3e!antas"tr.anV rnak a tettek
ismer-jr-l s a t"!srl, amely a tettek mezejr-l szl, s ezt nagyon logik"san ok s
okozatknt m"tatjk .e.
7F:. vers
0z t !"rva fizikai elem, a hamis ego, az rtelem, a megnyilvn"latlan, a tz rzk, az
elme, az t rzki trgy, vgy, irtzat, .ol!ogsg, az aggregt"m, a ltt)netek s a
meggy-z-!sek A ezeket egy)ttesen a tettek mezejnek s visszahatsainak tekintik.
;F1&. vers
0lzatossg, .)szkesg, er-szak nlk)lisg, .ket$rs, egyszer$sg, egy hiteles lelki
tantmester elfoga!sa, tisztasg, kitarts, nsza.lyozs, az rzkkielgts
trgyairl val lemon!s, mentessg a hamis egotl, a sz)lets, regsg, .etegsg s
hall okozta .ajok megltsa, nem kt-!s a gyermekekhez, felesghez, otthonhoz s
a t..ihez, valamint kiegyens@lyozottsg a kvnt s a nem kvnt esetek.en, llan!
s vegytetlen o!aa!s Lrntam, elhagyatott helyen val ls, elk)ln)ls az em.erek
ltalnos tmegt-l, az nmegvalsts fontossgnak felismerse s az 0.szol@t
Lgazsg "tni filozfiai k"tats A ezt min! t"!snak nyilvntom, az ezzel ellenkez-t
'e!ig t"!atlansgnak.
1(. vers
>ost megmagyarzom a jneyamot, melynek ismeretvel megzlelhete! a
halhatatlansgot, a kez!et nlk)lit, a Gekem alren!eltet. Geve /rahman, vagyis llek,
s ez t@l van az anyagi vilg ok s okozat trvnyn.
Bhagavad Gita Tizenkette+ik (e)ezet: 2z o+aa+ szol3lat %%
1+. vers
>in!enhov elny@lnak karjai s l.ai, ar#ai s szemei min!enhol jelen vannak, s
min!ent hall A gy ltezik a Kels-llek.
14. vers
0 Kels-llek az ere!eti forrsa min!en rzknek, m - mgis rzkek nlk)li. /r -
min!en lny fenntartja, mgis ktetlen. 0 termszet fltt ll, "gyanakkor az anyagi
termszet sszes kt-erejnek mestere.
17. vers
0 Hegfels-.. Lgazsg kv)l is, .el)l is, a mozg.an s a moz!"latlan.an is ltezik. R
t@l van a lts s a t"!s anyagi rzkszervnek hatalmn. /r nagyonFnagyon tvol
van, mgis megtallhat min!enki kzel.en is.
1:. vers
/r a Kels-llek felosztottnak t$nik, valj.an ez soha sin#s gy: R egy. ,a.r
valamennyi l-lny fenntartja, t"!ni kell Sla, hogy mgis R az, aki el'"sztt s
megteremt min!ent.
1;. vers
R a fnyforrsa min!en fnyl- trgynak, t@l van az anyag sttsgn s
megnyilvn"latlan. R a t"!s trgya s #lja. >in!enki szv.en jelen van.
1<. vers
Wsszefoglalan lertam a tettek mezejt, a t"!st, valamint a t"!s trgyt.
Neljessg.en #sak a .haktim rthetik meg ezeket, s gy elrhetik az =n
termszetemet.
&?. vers
N"!ni kell, hogy az anyagi termszet s az l-lnyek kez!et nlk)liek. 3ltozsaik,
valamint a hrom kt-er- az anyagi termszet termkei.
&1. vers
Cgy mon!jk, a termszet az oka min!en anyagi tettnek s visszahatsnak, mg az
l-lny a szenve!sek s lvezetek okozja a vilg.an.
&&. vers
Lly m!on lvezi az anyagi vilggal ka'#solat.a ker)lt l-lny a termszet hrom
kt-erejnek termkeit. 0 g"nkkal val trs"ls kvetkezt.en k)lnfle fajok.an
sz)letik meg, s hol j, hol rossz ri -t.
&(. vers
0z anyagi test.en van egy msik, egy transz#en!entlis lvez- is A az Cr, a
Hegfels-.. /irtokos, aki fel)lvigyzknt s enge!lyez-knt ltezik, s akit
Kels-llekknt ismernek.
Bhagavad Gita Tizenkette+ik (e)ezet: 2z o+aa+ szol3lat %&
&+. vers
0ki megrti az anyagi termszetr-l, az l-lnyr-l s a termszet kt-er-inek
egymsra hatsrl szl filozfit, az .iztosan felsza.a!"lshoz j"t. 0z ilyen szemly
nem fog @jra megsz)letni e..en a vilg.an, f)ggetlen)l a jelenlegi helyzett-l.
&4. vers
0 Kels-lelket nhnyan me!it#i ltal, egyesek a t"!s m$velse rvn, msok 'e!ig
a gy)ml#sz- vgyaktl mentes m"nka segtsgvel ltjk meg.
&7. vers
0z"tn vannak olyanok is, akik msoktl hallottak a Hegfels-.. Szemlyr-l, s .r
nem jrtasak a lelki t"!s.an, elkez!tk im!ni -t. Rk is t@lj"tnak a hall .iro!almn,
s ezt ''en annak a k'essg)knek ksznhetik, hogy a hiteles forrsokra hallgattak.
&:. vers
h, /haratk vezre, min!en ltez-, mozg s moz!"latlan egyarnt, #s"'n
sszetev-je a tettek mezejnek s az azt ismer-nek.
&;. vers
0ki min!en test.en ltja az egyni lelket ksr- aramatmt, s aki megrti, hogy sem
az egyni llek, sem 'e!ig a Kels-llek nem semmis)l meg soha, az val.an lt.
&<. vers
0ki a Kels-lelket min!en l-lny.en, min!ig, min!enhol egyenl-nek ltja, az nem
!egra!l!ik elmje ltal, s gy elri a legvgs- #lt.
(?. vers
0ki ltja, hogy min!en tettet az anyagi termszet alkotta test hajt vgre, s az nval
nem tesz semmit, az val.an lt.
(1. vers
0mikor a .l#s em.er t.. nem ltja a k)ln.sgeket, melyek a k)lnfle anyagi
testeknek t"!hatk .e, akkor elj"t a /rahmanFfelfogshoz, s gy megltja, hogy az
l-lnyek min!enhov elterje!nek.
(&. vers
0z rkkvalsg ltomsval ren!elkez-k t"!jk, hogy a llek transz#en!entlis,
rkk ltez-, s t@l van a termszet kt-er-in. h, 6"nti fia, a llek nem #selekszik
soha, s nem is kt-!ik, ha.r ka'#solat.an ll az anyagi testtel.
((. vers
Kinom fizikai termszet.-l a!!an az ter nem kevere!ik semmivel, .r min!ent
that. ,asonlan, a llek sem vegy)l a testtel, .r a..an foglal helyet.
(+. vers
h, /harata fia, ahogy a Ga' egye!)l .eragyogja ezt az egsz .olygren!szert, @gy
vilgtja meg .el)lr-l a llek az egsz testet a t"!at s"garaival.
Bhagavad Gita Tizenkette+ik (e)ezet: 2z o+aa+ szol3lat %-
(4. vers
0ki t"!atosan ltja a k)ln.sget a tettek mezeje s annak t"laj!onosa kztt, s k'es
megrteni a felsza.a!"ls folyamatt az anyagi ktelkek all, az szintn elri a
Hegfels-..et.
Bhagavad Gita Tizenharma+ik (e)ezet: 2 prakrti; a purusa 8s a tu+at %.
Tizennegyedi" fejezet
(z anyagi term1szet h&rom "/tereje
1. vers
0 >agasztos Cr szlt: Lsmt kinyilvntom neke! ezt a legfels-.. .l#sessget, a
t"!omnyok legkivl..jt, melyet megismervn min!en .l#s elrte a legmagasa..
tkletessget.
&. vers
9 t"!s.an .iztos mene!ket tallvn az em.er elrheti a transz#en!entlis
termszetet, amely az =n termszetemhez hasonl. Mgy nem sz)letik meg az @ja..
teremtskor, s az anyagi vilg megsemmis)lse sem fogja ny"gtalantani.
(. vers
h, /harata fia, a /rahmanknt ismert teljes anyagllomny az anyamh, amit =n
termkenytek meg, gy a!vn lehet-sget az l-lnynek a sz)letsre.
+. vers
h, 6"nti fia, t"!ni kell, hogy min!en faj sz)lets ltal jhet ltre, s =n vagyok a
magot a! 0tya.
4. vers
h, 9r-skar@, az anyagi termszet hrom kt-er-.-l ll: jsg, szenve!ly s
t"!atlansg. 0z l-lny alren!eltjv vlik e kt-er-knek, mihelyt ka'#solat.a ker)l
az anyagi termszettel.
7. vers
h, /$ntelen, mivel tiszt.. a t..inl, a jsg min-sge ragyog, s megsza.a!tja
az em.ert a .$ns #seleke!etek visszahatsaitl. 0 jsg.an l-k t"!st fejlesztenek
ki, !e ez s a .ol!ogsg fogalma megkti -ket.
:. vers
h, 6"nti fia, t"!! meg, hogy a szenve!ly min-sge a vg nlk)li vgy.l s kj.-l
sz)letik, ezrt az anyagi, gy)ml#sz- tettekhez kti az em.ert.
;. vers
h, /harata fia, t"!! meg ht, hogy a t"!atlansg okozza az l-lnyek ill@zijt. 9
kt-er-nek elmezavar, t"nyasg s alvs az ere!mnye A gy ejti ra."l a felttelekhez
kttt l-lnyeket.
<. vers
0 jsg kt-ereje a .ol!ogsghoz, a szenve!ly a tett gy)ml#seihez, a t"!atlansg
'e!ig az elmezavarhoz ln#olja az em.ert.
1?. vers
h, /harata, nha a szenve!ly ker)l t@ls@ly.a, elnyomvn a jsg min-sgt, nha a
Bhagavad Gita Tizenharma+ik (e)ezet: 2 prakrti; a purusa 8s a tu+at %/
jsg gy-zi le a szenve!lyt, mskor 'e!ig a t"!atlansg "ralko!ik a jsg s a
szenve!ly kt-er-i felett. Lly m!on min!ig k)z!elem folyik az els-..sgrt.
11. vers
0 jsg kt-ereje akkor ta'asztalhat, amikor a test min!en ka'"jt t"!s ragyogja
.e.
1&. vers
h, /haratk vezre, ha a szenve!ly min-sge van nvekv-.en, akkor er-s
ragaszko!s, fktelen vgy, ."jasg s intenzv trekvs jelentkezik.
1(. vers
h, 6"r"k rme, a t"!atlansg gyara'o!sval elmezavar, ill@zi, ttlensg s
sttsg nyilvn"l meg.
1+. vers
,a valaki a jsg kt-erej.en hal meg, akkor a tiszt.. fels-.. .olygkra j"t.
14. vers
0 szenve!ly min-sg.en tvoz a m"nka gy)ml#srt !olgozk kztt fog
megsz)letni, aki 'e!ig a t"!atlansg kt-erej.en hal meg, az az llatok vilg.an
sz)letik @jra.
17. vers
0 jsg kt-erej.en #seleke!vn megtiszt"l az em.er. 0 szenve!ly min-sg.en
vgzett m"nka szenve!st, a t"!atlansg.an vgrehajtott tett 'e!ig osto.asgot
ere!mnyez.
1:. vers
0 jsg kt-erej.-l igazi t"!s keletkezik, a szenve!ly.-l ka'zsisg s fj!alom, a
t"!atlansg.l osto.asg, elmezavar s ill@zi.
1;. vers
0 jsg min-sg.en l-k fokozatosan felfel, a fels-.. .olygk irny.a hala!nak.
0kiket a szenve!ly ktelke jellemez, azok a fl!i .olygkon lnek, a t"!atlansg
ra.jai 'e!ig a 'okoli vilgok.a j"tnak.
1<. vers
Helki termszetemet akkor rthete! maj! meg, amikor az sszes tett.en #sak az
anyagi termszet kt-er-inek m$k!st lto!, s azt, hogy a Hegfels-.. Cr e
kt-er-k fltt ll.
&?. vers
,a a megtestes)lt lny k'es t@lj"tni e hrom kt-er-n, akkor megsza.a!"lhat a
sz)letst-l, halltl, regsgt-l s a vel)k jr fj!almaktl, s lvezheti a lelki let
nektrjt mg e..en az let.en.
Bhagavad Gita Tizenharma+ik (e)ezet: 2 prakrti; a purusa 8s a tu+at &0
&1. vers
0rj"na kr!ezett: h, ke!ves 8ram, milyen jelekr-l ismerhetj)k fel azt, aki a hrom
kt-er- felett ll% >ik''en viselke!ik az ilyen szemly, s hogyan j"t t@l az anyagi
termszet kt-er-in%
&&F&4. vers
0 >agasztos Cr gy vlaszolt: h, an!ava, az olyan em.err-l mon!jk azt, hogy
t@lj"tott az anyagi termszet kt-er-inek hatskrn, aki nem gy$lli a jelenlev-
ragyogst, ragaszko!st, s ill@zit, !e nem is vgyik "tn"k, ha nin#senek jelenQ
semleges, mert t@l van a kt-er-knQ min!ig ren!thetetlen mara!, mert t"!ja, hogy
#s"'n a kt-er-k m$k!nekQ "gyan@gy tekint az rmre s a fj!alomraQ egyenl-nek
ltja a fl!grngyt, a k-!ara.ot s az aranyrgtQ .l#sen egynek vli a !i#sretet
s a .rlatotQ vltozatlan a .e#s.en s a .e#stelensg.en egyarntQ a .artot is s az
ellensget is "gyan@gy kezeli, s felhagyott min!en gy)ml#sz- 'r.lkozssal.
&7. vers
0ki teljesen az o!aa! szolglattal foglalja le magt, s nem esik vissza semmilyen
kr)lmnyek kztt, az egyszeri.en t@ll' az anyagi termszet kt-er-in, s gy elr a
/rahman skjra.
&:. vers
=n vagyok a hajlka a szemlytelen /rahmannak, amely halhatatlan, el'"sztthatatlan,
rk, s aminek a vgs- .ol!ogsg az igazi termszete.
Bhagavad Gita Tizenne3ye+ik (e)ezet: 2z anya3i term8szet hrom ktere)e &1
Tizen/t/di" fejezet
( 7egfels22 rr5l sz5l5 yoga
1. vers
Szlt a >agasztos Cr: 3an egy .anjanfa, amelynek gykerei felfel, gai 'e!ig lefel
n-nek, s melynek v!ik"s himn"szok a levelei. 0ki ismeri ezt a ft, az ismeri a
3e!kat.
&. vers
9 fagak le s fel egyarnt n-nek, s az anyagi termszet hrom kt-ereje t'llja -ket.
S)gyei az rzkek trgyai. 3annak olyan gykerei is, melyek lefel n-nek, s ezek az
em.eri trsa!alom gy)ml#sz- #seleke!eteihez kt-!nek.
(F+. vers
9..en a vilg.an lehetetlen megltni e fa igazi formjt. Senki sem t"!ja, hol
kez!-!ik s hol vgz-!ik, vagy hol van az ala'ja. De nagy elszntsggal, az
elk)ln)ls fegyvervel le kell !nteni. 0z"tn fel kell k"tatni azt a helyet, ahova
egyszer elj"tvn soha t.. nem kell visszatrni, s ott meg kell h!olni az Lstensg
Hegfels-.. Szemlyisge el-tt, aki min!ennek a kez!ete, s aki.en i!-tlen i!-k ta
jelen van min!en.
4. vers
0ki mentes az ill@zitl, az ltekintlyt-l s a hamis trs"lstl, megrtette az
rkkvalt, s felhagyott min!en anyagi vggyal, megsza.a!"lt a .ol!ogsg s az
aggo!alom kett-ssgt-l, s t"!ja, mik''en kell megh!olnia a Hegfels-.. Szemly
el-tt A az elri azt az rk .iro!almat.
7. vers
0z =n legfels-.. hajlkomat nem Ga', ,ol!, vagy elektromossg ragyogja .e. =s
legyen az .rki, ha egyszer elj"t o!a, t.. mr nem tr vissza az anyagi vilg.a.
:. vers
9..en a felttelekhez kttt vilg.an az l-lnyek az =n rkkval, 'arnyi rszeim.
Kelttelekhez kttt lt)k miatt nagyon kemnyen k)z!enek a hat rzkszervvel,
melyhez az elme is hozztartozik.
;. vers
0z anyagi vilg.an az l-lny k)ln.z- letfelfogsait @gy viszi egyik test.-l a
msik.a, mint ahogyan a szl szlltja az illatot egyik helyr-l a msikra.
<. vers
Mgy az l-lny egy @ja.. !"rvaFfizikai testet ka', .izonyos fajta f)llel, nyelvvel, orral
s rint-szervvel, melyek az elme kr)l #so'ortos"lnak. Lly m!on lvezi az rzkek
trgyainak egy .izonyos #so'ortjt.
Bhagavad Gita Tizenne3ye+ik (e)ezet: 2z anya3i term8szet hrom ktere)e &"
1?. vers
0z osto.a nem t"!ja megrteni, mik''en k'es az l-lny elhagyni testt, s azt sem,
mifle test.-l mert rmet az anyagi termszet kt-er-inek varzsa alatt. De aki a
t"!s szemvel nz, az ltja min!ezt.
11. vers
0 trekv- transz#en!entalista, aki az nmegvalstsnak l, vilgosan ltja min!ezt.
De az nmegvalsts folyamatt mell-z- nem k'es erre, .rmennyire 'r.lkozzk
is.
1&. vers
N"!! meg, hogy a vilg sttsgt sztoszlat Ga' ragyogsa, a ,ol!nak s"grzsa,
t$znek fnyessge is min! N-lem ra!.
1(. vers
/ehatolok min!en .olyg.a, s az =n energim tartja -ket 'lyj"kon. ,ol!! vlva
=n ltom el a zl!sgeket az let zes levvel.
1+. vers
=n vagyok az emszts t)ze min!en test.en, s =n vagyok a kiF s .emen- letleveg-
is, mely ltal a ngyfle tel megemszt-!ik.
14. vers
=n min!en szv.en ott lakozom. N-lem jn az emlkezet, a t"!s s a fele!kenysg.
=n vagyok az, akit az sszes 3e!a kz)l ismerni kell, hiszen =n vagyok a 3e!anta
szerkeszt-je s a 3e!k ismer-je.
17. vers
6tfle lny ltezik: a gyarl s a tve!hetetlen. 0z anyagi vilg.an min!en lny
gyarl, a lelki vilg.an 'e!ig min!enki tve!hetetlen.
1:. vers
9 kett-n kv)l ltezik a legnagyo.. l- szemlyisg, >aga az Cr, aki .ehatolt a
hrom vilg.a, s fenntartja azokat.
1;. vers
>i"tn =n transz#en!entlis vagyok, t@l a gyarln s a #salhatatlanon, s mert =n
vagyok a leghatalmasa.., ezrt a Hegfels-.. Szemlyknt magasztalnak 9ngem a
3e!k s a vilg.
1<. vers
h, /harata fia, legyen az .rki, min!ent"!knt kell ismerni, ha ktsg nlk)l t"!ja
Slam, hogy =n vagyok az Lstensg Hegfels-.. Szemlyisge, s ezrt teljesen
lefoglalja magt az o!aa! szolglattal.
&?. vers
h, /$ntelen, amit most feltrtam el-tte!, az a 3!ik"s Mrsok legmeghitte.. rsze.
Bhagavad Gita Tizenne3ye+ik (e)ezet: 2z anya3i term8szet hrom ktere)e &#
/rki is legyen, ha megrti ezt, .l##s vlik, s trekvst tkletessg fogja
koronzni.
Bhagavad Gita Tizent+ik (e)ezet: 2 :e3(elsbb <rrl szl yo3a &$
Tizenhatodi" fejezet
(z isteni 1s d1moni term1szet
1F(. vers
0 >agasztos Cr szlott: Klelemnlk)lisg, lttisztts, a lelki t"!s m$velse,
a!omnyozs, nsza.lyozs, l!ozatok vgrehajtsa, a 3e!k tan"lmnyozsa,
vezekls, egyszer$sg, er-szak nlk)lisg, igazmon!s, mentessg a haragtl,
lemon!s, .kessg, i!egenke!s a hi.akeresst-l, knyr)letessg, mentessg a
ka'zsisgtl, ke!vessg, szernysg, ren!thetetlen elszntsg, leter-, meg.o#sts,
kitarts, tisztasg, valamint mentessg az irigysgt-l s a .e#svgytl A h, /harata
fia, ezek a transz#en!entlis t"laj!onsgok az isteni termszettel megl!ott em.er
jellemz-i.
+. vers
h, artha, .)szkesg, !lyf, .ek'zeltsg, !)h, !"rvasg s t"!atlansg tartozik a
!moni termszethez.
4. vers
0 transz#en!entlis t"laj!onsgok el-segtik a felsza.a!"lst, mg a !moniak
ktttsget ere!mnyeznek. Ge agg!j, h, an!ava, mert te isteni jellemmel
sz)lettl*
7. vers
h, rtha fia, ktfle teremtett lny van e..en a vilg.an: az egyiket isteninek, a
msikat !moninak hvjk. 0z isteni t"laj!onsgokrl mr .-ve..en szltam. ,allj
most N-lem a !monirl is*
:. vers
0 !moni em.erek nem t"!jk, mi a helyes s mi a helytelen #selekvs. Sem tisztasg,
sem helyes viselke!s, sem 'e!ig igazlelk$sg nem tallhat .enn)k.
;. vers
0zt mon!jk, hogy ez a vilg irrelis, s nin#sen ala'ja, sem irnyt Lstene. Szerint)k a
nemi vgy hozta ltre, semmi ms.
<. vers
0z effle vgkvetkeztetseket kvetve, az n)ket vesztett, rtelmetlen, !moni
em.erek ke!vez-tlen, szrny$ tettek.e fognak, hogy rom.a !ntsk a vilgot.
1?. vers
0 kielgthetetlen kjnl, a g-gnl s hamis tekintlynl keresnek mene!ket, a
m@lan! vonzza -ket, s ily m!on az ill@zi hatsa alatt min!ig tiszttlan m"nkra
tesznek foga!almat.
11F1&. vers
,iszik, hogy az let vgig tart rzkkielgts az em.eri #iviliz#i legfontosa..
Bhagavad Gita Tizent+ik (e)ezet: 2 :e3(elsbb <rrl szl yo3a &%
sz)ksge, ezrt aggo!alm"k nem ismer hatrt. SokFsok ezer vgy, kj s !)h kti
-ket, s az rzkek kielgtshez sz)ksges 'nzt illeglis eszkzkkel szerzik meg.
1(F14. vers
0 !moni em.er gy gon!olko!ik: O>ilyen nagy vagyonnal ren!elkezem* 0 terveim
szerint ez mg egyre gyara'o!ni fog. >in! az enym most, !e a jv-.en mg t..
leszX 3olt egy ellensgem, !e mr megltem. 9l-..F"t.. a t..ivel is el.nok
maj!X =n vagyok min!ennek az "ra, min!ennek az lvez-je, tkletes, hatalmas s
.ol!og. =n vagyok a leggaz!aga.., s arisztokratik"s #sal!.l szrmazom. Gin#s
nlam hatalmasa.. s .ol!oga..X Tl!ozatokat hajtok maj! vgre, valamennyit
a!omnyozni is fogok, gy lvezem maj! az letet.P Lly m!on tveszti meg a !mont
a t"!atlansg.
17. vers
0 szmtalan aggo!alomtl megzavaro!va, a k'rzatok szvevny.e kevere!ve,
er-sen kt-!nek az rzki rmkhz, s o#smny 'okol.a #s@sznak.
1:. vers
Wnelg)ltek, rkk szemtelenek, s a vagyontl s a hamis tekintlyt-l
megmmoroso!vn nha l!ozatokat hajtanak vgre, !e #sak nvleg, mell-zvn az
Mrsok min!en el-rst s sza.lyt.
1;. vers
0 !monok a hamis egonl, a hatalomnl, !lyfnl, ."jasgnl s !)hnl keresnek
mene!ket, gyalzzk az igazi vallst, s irigyek lesznek az Lstensg Hegfels-..
Szemlyisgre, aki nem#sak msok test.en, !e az vk.en is ott lakozik.
1<. vers
0z anyagi lt #enj.a, a k)lnfle !moni fajok mh.e !o.om a gy$llk!-ket s
gonoszokat, akik az em.erisg aljt k'ezik.
&?. vers
h, 6"nti fia, ezek a .algk ismtelten !moni fajok.an fognak megsz)letni, 9ngem
sohasem rhetnek el. Kokozatosan a lt legfrtelmese.. fajtj.a s)llye!nek.
&1. vers
,rom ka'" vezet a 'okol.a: kj, !)h s ka'zsisg. >in!en jzan em.ernek meg kell
vlnia t-l)k, mert a llek !egra!lshoz vezetnek.
&&. vers
h, 6a"nteya, aki kiker)lte a t"!atlansg e hrom ka'"jt, az olyan tettek.e fog,
melyek el-segtik az nmegvalstst. Lly m!on fokozatosan elri a legvgs- #lt.
&(. vers
De aki flre!o.ja az Mrsok sza.lyoz 'aran#sait, s a kjt-l in!tva a sajt
szeszlyeire hallgatva #selekszik, az sem a tkletessget, sem a .ol!ogsgot, sem
'e!ig a legvgs- #lt nem ri el.
Bhagavad Gita Tizent+ik (e)ezet: 2 :e3(elsbb <rrl szl yo3a &&
&+. vers
0z Mrsok irnya!s.l kell megrteni, hogy mi a ktelessg s mi nem. >i"tn az
em.er megismerte e sza.lyokat, #seleke!jk @gy, hogy fokozatosan fejl-!hessk
ltal"k.
Bhagavad Gita Tizenhato+ik (e)ezet: 2z isteni 8s +8moni term8szet &-
Tizenhetedi" fejezet
( h&romf1le hit
1. vers
0rj"na kr!ezett: h, 6rsna, mi a helyzet azokkal, akik nem kvetik az Mrsok elveit,
hanem a sajt elk'zelseik szerint im!nak% >elyik kt-er-.en vannak -kQ a
jsg.an, a szenve!ly.en vagy a t"!atlansg.an%
&. vers
0 Hegfels-.. Cr szlott: 0 hit hromfle lehet: j, szenve!lyes s t"!atlan, attl
f)gg-en, hogy a megtestes)lt llekre melyik kt-er- jellemz-. ,allj ht most ezekr-l*
(. vers
0z em.er egy .izonyos fajta hitet fejleszt ki, amelyik megegyezik azzal a kt-er-vel,
amelynek a hatsa alatt ll. Cgy mon!jk: amilyen az l-lnyre jellemz- kt-er-,
olyan a hite is.
+. vers
0 jsg kt-erej.en l-k a flisteneket, a szenve!ly.en lev-k a !monokat, a
t"!atlansg ktelknek ra.jai 'e!ig a szellemeket s a hasonl lnyeket im!jk.
4F7. vers
N"!! meg, hogy akik .)szkesg.-l, nzs.-l, ."jasg.l s ragaszko!s.l olyan
szigor@ vezekls.e s nmegtartztats.a fognak, melyet az Mrsok nem ajnlanak,
akiket a szenve!ly hajt, s sanyargatjk testszerveiket, valamint a testen .el)l lakoz
Kels-lelket, azokat !monokknt ismerik.
:. vers
0z tel, ami.-l min!enki rszes)l, szintn hromfle, az anyagi termszet kt-er-i
szerint. 8gyanez vonatkozik az l!ozsra, vezeklsre s a!omnyozsra is. >ost
elmon!om megk)ln.ztets)ket, figyelj jl*
;F1?. vers
0 jsg min-sg.en lev- tel meghossza..tja az lettartamot, megtiszttja az em.er
ltt, er-t, egszsget, .ol!ogsgot s elge!ettsget a!. 0z ilyen t'll tel !es,
l!@s, zsros s zes. 0 t@l keser$, t@lsgosan savany@, ss, #s'-s, szraz s get-
telt a szenve!ly kt-erej.en lev-k ke!velik. 0z ilyen tel fj!almat, ke!vetlensget
s .etegsget okoz. 0 t"!atlansg min-sg.en l-k a fogyaszts el-tt hrom rnl
tov.. f-ztt, zetlen, llott, .$zs, rotha! s tiszttlan telt szeretik.
11. vers
0z l!ozatok kz)l az van a jsg min-sg.en, amelyet a szilr! ktelessgt"!at s
az Mrsok sza.lyai szerint hajtanak vgre, anlk)l, hogy ennek fej.en valami
j"talomra vgynnak.
Bhagavad Gita Tizenhato+ik (e)ezet: 2z isteni 8s +8moni term8szet &.
1&. vers
h, /haratk legjo..ja, a szenve!ly kt-ereje jellemzi azt az l!ozatot, melyet
valamilyen anyagi #l.l, haszonles-en s krke!-en hajtanak vgre.
1(. vers
0 t"!atlansg kt-erej.en lv-nek kell tekinteni az Mrsok 'aran#saival ellenszeg)l-
l!ozatot, amelyik.en nem osztanak lelki telt, nem zengenek himn"szokat, nem
j"talmazzk meg a 'a'okat, s amelyik hit nlk)li.
1+. vers
0 test fegyelmezse a Hegfels-.. Cr, a .rahmank, a lelki tantmester, valamint az
olyan felje..valk, mint a sz)l-k im!at.l ll. 0 tisztasg, egyszer$sg, #li.t"s s
er-szak nlk)lisg is i!e sorolhat.
14. vers
0 .esz! fegyelmezse a..l ll, hogy az em.er igazmon!, jt akaran, ke!vesen,
msokat nem srtve szl, s a 3e!kat ren!szeresen i!zi.
17. vers
0z elme fegyelmezst 'e!ig a lelki ny"galom, egyszer$sg, higga!tsg s a
gon!olatok tisztasga alkotja.
1:. vers
0 fegyelmezettsg e hrom fajtja a jsg termszethez tartozik, s az olyan em.erek
gyakoroljk, akiknek nem az anyagi haszon a #lj"k, hanem a Hegfels-.. kielgtse.
1;. vers
0 hivalko! vezekls s nszigor a szenve!ly kt-erejhez tartozik, #sa'ong s
i!eiglenes, s azrt vgzik, hogy tiszteletet, meg.e#s)lst s magasztalst szerezzenek.
1<. vers
0z olyan vezeklsr-l s nszigorrl, melyet osto.n, llhatatos nknzssal
gyakorolnak, vagy msok megse.estsvel, esetleg megsemmistsvel jr, azt
mon!jk, hogy a t"!atlansg kt-erej.en van.
&?. vers
0 ktelessg.-l, helyes i!-.en s megfelel- helyen, r!emes szemlynek a!ott
ajn!kot, amely mentes az ellenszolgltats remnyt-l, a jsg min-sg.en vgzett
a!omnyozsnak kell tekinteni.
&1. vers
De a viszonzs remny.en, gy)ml#sz- ere!mnyekre vgyva, vagy kelletlen)l
vgzett a!omnyozsrl azt mon!jk, hogy a szenve!ly kt-erej.e tartozik.
&&. vers
0 nem megfelel- i!-.en s rossz helyen, mltatlan szemlyeknek, tisztelet nlk)l,
megvetssel trtn- a!omnyozs a t"!atlansg kt-erej.en van.
Bhagavad Gita Tizenhato+ik (e)ezet: 2z isteni 8s +8moni term8szet &/
&(. vers
1m, tat, sat: e hrom szt a teremts kez!ete ta a Hegfels-.. 0.szol@t Lgazsg
D/rahmanE megjellsre hasznljk. 0 .rahmank a v!ik"s himn"szok zengse
kz.en, az l!ozsok alatt, a Hegfels-.. megrven!eztetse vgett ejtik ki e
szavakat.
&+. vers
9zrt a transz#en!entalistk a Hegfels-.. elrse r!ek.en min!ig az om szval
kez!ik az l!ozatokat, a!omnyozsokat s vezeklseket.
&4. vers
0z l!ozatot, nfegyelmezst s a!omnyozst nr!ek nlk)l, a tat szval kell
vgrehajtani. 9 transz#en!entlis tetteknek az anyagi ktelkek.-l val kisza.a!"ls a
#lj"k.
&7F&:. vers
0z o!aa! szolglat trgya az 0.szol@t Lgazsg, amit a sat sz jell. h, artha,
ezeket az l!ozsokat, vezeklseket s a!omnyozsokat a Hegfels-.. Szemly
rmre vgzik, h$en az a.szol@t termszethez.
&;. vers
De i!eiglenesek az olyan l!ozatok, vezeklsek s a!omnyozsok, melyeket a
Hegfels-..en val hit nlk)l vgeznek, h, rtha fia, f)ggetlen)l attl, hogy milyen
rit"lk ksrtk -ket. 9zeket asatnak hvjk, s nem rnek semmit, sem e..en, sem a
kvetkez- let.en.
Bhagavad Gita Tizenhete+ik (e)ezet: 2 hrom(8le hit -0
Tizennyol$adi" fejezet
<1g"/vet"eztet1s 0 a t/"1letes lemond&s
1. vers
0rj"na szlt: h, ,rsikesa, h, 6esi !mon legy-z-je, szeretnm megrteni a
lemon!s DtyagaE s a lemon!ott letren! DsannyasaE #ljt.
&. vers
0 Hegfels-.. Cr szlott: 0 ta'asztalt .l#sek az sszes tett ere!mnynek fela!st
hvjk tyagnak, s azt az lla'otot, vagyis a vgyakkal vgzett tettekt-l val elllst
nevezik sannyasnak.
(. vers
Gmely tan"lt em.er @gy vli, hogy min!enfajta gy)ml#sz- tett rossz, ezrt fel kell
hagyni vel)k, mg ms .l#sek azt lltjk, hogy az l!ozat, a!omnyozs s nszigor
tetteir-l sohasem sza.a! lemon!ani.
+. vers
h, /haratk legkivl..ja, hallj most N-lem a lemon!srl* h, NigrisFazFem.erekF
kztt, hromfle lemon!srl tesznek emltst az Mrsok.
4. vers
0z l!ozs, a!omnyozs s nfegyelmezs tetteit nem sza.a! fela!ni, s-t ezeket
min!ig vgre kell hajtani. Nny, hogy min!hrom tiszttan hat mg a nagy lelkekre is.
7. vers
h, artha, min!ezt ktelessgrzet.-l, s a haszonless leghalvnya.. haja nlk)l
kell vgrehajtani. 9z az =n hatrozott vlemnyem.
:. vers
0z el-rt ktelessgeket sohasem sza.a! fela!ni. ,a valaki az ill@zitl megtvesztve
mgis megvlik t-l)k, akkor lemon!st a t"!atlansg kt-erej.e soroljk.
;. vers
0ki flelem.-l, vagy mert fra!sgosak, fela!ja az el-rt ktelessgeit, az a
szenve!ly ktelk.en van. Mgy sohasem lehet elrni a lemon!s ere!mnyt.
<. vers
h, 0rj"na, aki #sak azrt hajtja vgre az el-rt ktelessgt, mert annak gy kell
lennie, s felhagy a tett gy)ml#seihez val ragaszko!ssal, annak lemon!sa a jsg
min-sg.e tartozik.
1?. vers
0 jsg.an l-k nem "tljk a ke!vez-tlen m"nkt, !e nem is ragaszko!nak a
ke!vez-hz, okos em.erek, s nin#senek ktsgeik a m"nkt illet-en.
Bhagavad Gita Tizenhete+ik (e)ezet: 2 hrom(8le hit -1
11. vers
0 megtestes)lt llek valj.an k'telen min!en tett-l megvlni. 9zrt mon!jk, hogy
az igazi lemon!s az, ha valaki a tettei gy)ml#sr-l mon! le.
1&. vers
0ki nem lemon!, annak tettei hromfle gy)ml#st teremnek a hall "tn:
ke!vez-t, ke!vez-tlent s vegyeset. 9z viszont sohasem vonatkozik a lemon!ott
ren!.en l-kre.
1(F1+. vers
h, er-skar@ 0rj"na, hallj most N-lem az t tnyez-r-l, az sszes tett teljestsnek
el-segt-jr-l* 0 sankhya filozfia szerint ezek az al..iak: a tett sznhelye, a
vgrehajt, az rzkek, a trekvs s vg)l a Kels-llek.
14. vers
9z az t tnyez- okoz min!en j vagy rossz tettet, amit az em.er a testvel, elmjvel
s .esz!vel vgrehajt.
17. vers
9zrt, aki figyelmen kv)l hagyja ezt az t tnyez-t, s az njt hiszi egye!)li
#selekv-nek, az nem ltja a !olgokat azok valj.an, gy rthet- m!on egyltaln
nem okos.
1:. vers
0kit nem a hamis ego sztnz, s rtelme mentes az anyagi ktelkekt-l, azt tettei
nem ktik, s nem is gyilkos -, mg ha em.ereket is l e vilg.an.
1;. vers
0 t"!s, a t"!s trgya s a t"! a tett hrom sztnz- tnyez-je, az rzkek, a
m"nka s a #selekv- 'e!ig a tett hromrteg$ ala'jt k'ezik.
1<. vers
0z anyagi termszet hrom kt-erejvel 'rh"zamosan hromfle a t"!s, a tett s a
#selekv- is. Mme, hall! ezt is*
&?. vers
0 jsg min-sg.e az a t"!s tartozik, ami ltal az em.er min!en lt.en az egy s
rkkval lelki termszetet ltja, a fel nem oszthatt a felosztott.an.
&1. vers
0 szenve!ly kt-erej.e az a t"!s tartozik, ami ltal a k)ln.z- testek szerint lt
k)lnfle l-lnyeket az em.er.
&&. vers
0z igazsgrl mit sem t"!, #sekly, realits s ok nlk)li ismeretr-l A amely ltal @gy
vonz!ik az em.er egy .izonyos fajta m"nkhoz, mint az egyetlenhez A azt mon!jk,
hogy a t"!atlansg kt-erej.e tartozik.
Bhagavad Gita Tizenhete+ik (e)ezet: 2 hrom(8le hit -"
&(. vers
0 ktelessg szerinti tettet, amit az ere!mnyek gy)ml#sr-l lemon!ott em.er
kt-!s, vonz!s vagy gy$llet nlk)l hajt vgre, a jsg kt-erej.e soroljk.
&+. vers
3iszont, amit nagy er-lk!ssel vgez a vgyait kielgteni hajt, s ami a hamis
ego.l szrmazik, azt a szenve!ly kt-erej.e soroljk.
&4. vers
0 t"!atlansg.an s ill@zi.an vgrehajtott, a jv-.eli ktttsget s a
kvetkezmnyeket figyelmen kv)l hagy, a msok szmra rtalmas, #lszer$tlen
tettr-l 'e!ig azt mon!jk, hogy a t"!atlansg kt-ereje jellemzi.
&7. vers
0z anyagi ragaszko!stl s a hamis egotl megsza.a!"lt, lelkes, hatrozott, a
sikerrel s k"!ar##al szem.en egyarnt kzm.s #selekv- a jsg kt-erej.e
tartozik.
&:. vers
0 m"nkja gy)ml#shez ragaszko!, azt szenve!lyesen lvezni akar, ka'zsi, irigy,
tiszttlan, az rmt-l s .nattl .efolysolt #selekv- a szenve!ly kt-erej.en van.
&;. vers
0z a m"nks 'e!ig, aki min!ig az Mrsok 'aran#saival ellenkez- m"nkt vgez,
materialista, nfej$, #sal, l"sta, llan!an mogorva, halogat s nagyon rt msok
megsrtshez A a t"!atlansg kt-erej.e tartozik.
&<. vers
h, Dhananjaya, figyelj, amint rszletesen lerom neke! az anyagi termszet kt-er-i
szerinti hromfle rtelmet s hatrozottsgot.
(?. vers
h, artha, az ill@zi s sttsg varzsa alatt a vallstalansgot vallsnak, a vallst
vallstalansgnak vl-, min!ig rossz irny.a trekv- rtelem a t"!atlansg
kt-erej.e tartozik.
(1. vers
0z a tkletlen rtelem, amely nem t"! k)ln.sget tenni a vallsos s az ateista let,
valamint a vgrehajtan! s az elker)len!- tettek kztt, a szenve!ly kt-erej.en
van, h, rtha fia.
(&. vers
h, rtha fia, az a megrts, aminek segtsgvel az em.er t"!ja, hogy mit kell tennie,
s milyen #selekvst-l kell tartzko!nia, mit-l kell flnie s mit-l ne, mi az, ami lekti,
s mi az, ami felsza.a!tja, a jsg kt-erej.e tartozik.
Bhagavad Gita Tizenhete+ik (e)ezet: 2 hrom(8le hit -#
((. vers
h, rtha fia, az a ren!)letlen hatrozottsg, amely a yoga gyakorlsa ltal mara!
szilr!, s sza.lyozza az elmt, az letet s az rzkek m$k!st, a jsg
min-sg.en van.
(+. vers
h, 0rj"na, az a hatrozottsg, amely ltal szorosan kt-!ik az em.er a gy)ml#sz-
ere!mnyhez a valls.an, gaz!asgi fejl-!s.en s rzkkielgts.en, a szenve!ly
min-sg.en van.
(4. vers
0z az osto.a hatrozottsg 'e!ig, h, artha, amely nem k'es t@lj"tni az lmon,
flelmen, .nk!son, mogorvasgon s ill@zin, a t"!atlansg kt-erej.e tartozik.
(7F(:. vers
h, /haratk legkivl..ja, krlek, hallj most N-lem a hromfle rmr-l, amit a
felttelekhez kttt llek lvez, s amely nha min!en fj!almnak vget vet. 0z
eleinte mregnek t$n- rm, amely vg)l nektr!ess vlik, s gyakorlsa ltal
r.reszti az em.ert az nmegvalstsra A azt a jsg kt-ereje szerint valnak
nevezik.
(;. vers
0zt az rmt, amit az em.er az rzkeknek az rzktrgyakkal val ka'#solat.l
mert, s ami az elejn nektrnak, m ks-.. mregnek t$nik, a szenve!ly min-sg.e
soroljk.
(<. vers
0z az rm 'e!ig, ami ktve s tvol tartja az em.ert az nmegvalststl, ami az
elejt-l a vgig ill@zi, s alvs.l, t"nyasg.l s tvhit.-l sz)letik, a t"!atlansg
kt-erej.en van.
+?. vers
Gin#sen olyan lny, sem itt, sem a fels-.. .olygk flistenei kztt, aki mentes lenne
az anyagi termszet hrom kt-erejt-l.
+1. vers
h, 9llensg fenyt-je, a .rahmankat, ksatriykat, vaisykat s s"!rkat
#seleke!eteik min-sge szerint, az anyagi termszet kt-er-inek megfelel-en
#so'ortostjk.
+&. vers
0 .rahmank m"nkjt az al..i, termszet)k.-l a!! t"laj!onsgok jellemzik:
ny"go!tsg, nfegyelmezs, tisztasg, .ket$rs, .e#s)letessg, .l#sessg, t"!s s
vallsossg.
+(. vers
,-siessg, er-, elszntsg, lelemnyessg, .torsg a #sat.an, nagylelk$sg s
Bhagavad Gita Tizenhete+ik (e)ezet: 2 hrom(8le hit -$
vezet-k'essg k'ezi a ksatriyk fela!att.
++. vers
0 vaisyk termszet.-l a!! ktelessgt fl!m$vels, tehenek v!elme s
kereske!s, a s"!rkt 'e!ig a fizikai m"nka s msok szolglata jellemzi.
+4. vers
>in!enki elrheti a tklyt sajt ktelessge vgrehajtsval. ,all! most N-lem,
mik''en lehetsges ez*
+7. vers
,a ktelessge teljestse kz.en a min!entFthat 8rat, az sszes l-lny ere!ett
im!ja az em.er, akkor elrheti a tkletessget.
+:. vers
Jo.. az em.ernek a sajt ktelessgt vgeznie, ha hi.san is, mint hogy elvegye
mst, s tkletesen meg#sinlja azt. 0z em.er sajt termszethez igazo!, el-rt
ktelessgeit sohasem ri a .$ns visszahats.
+;. vers
>int lngot a f)st, @gy takar .e min!en igyekezetet valamilyen hi.a. h, 6a"nteya,
ezrt az em.ernek nem sza.a! fela!nia a termszet.-l faka! m"nkt mg akkor
sem, ha az hi.kkal teli.
+<. vers
0z ri el a lemon!s legtkletese.. fokt, aki fegyelmezi rzkeit, rtelmvel
elr"gaszko!ik az anyagi !olgoktl, s figyelmen kv)l hagyja az anyagi lvezetet.
4?. vers
h, 6"nti fia, tan"l! meg N-lem, amit most sszefoglalok: milyen m!on #seleke!ve
rheti el valaki /rahmant, a tkletessg legfels-.. szintjt.
41F4(. vers
0ki az rtelme ltal megtiszt"lt, elmjt szilr! hatrozottsggal fegyelmezi, megvlt
az rzkkielgts trgyaitl, mentes a ragaszko!stl s a gy$llett-l, magnyos
helyen l, keveset eszik, testt s nyelvt fegyelmezi, min!ig transz.an van, lemon!,
mentes a hamis egotl, az lhatalomtl, hamis .)szkesgt-l, kjt-l, !)ht-l s
.irtoklsrzett-l, s .ks, az .iztosan felemelke!ik az nmegvalsts skjra.
4+. vers
0ki ilyenformn elj"tott a transz#en!entlis skra, az egyszerre megvalstja a
Hegfels-.. /rahmant. Sohasem .nk!ik, s nem is vgyik semmire, egyenl- min!en
l-lnnyel szem.en. 9..en az lla'ot.an tiszta o!aa! szolglatot r el =nirntam.
44. vers
0 Hegfels-.. Szemlyt kizrlag az o!aa! szolglat ltal lehet igazn megrteni, s
ha valaki az ilyen o!aa!s ltal teljesen t"!atoss vlt Lstenr-l, akkor .ej"that az -
Bhagavad Gita Tizenhete+ik (e)ezet: 2 hrom(8le hit -%
.iro!alm.a.
47. vers
0z =n hvem, .r llan!an sokfle tettet vgez, az =n v!elmem alatt, kegyem rvn
elri rkkval s el'"sztthatatlan lakhelyemet.
4:. vers
>in!en #seleke!ete!.en #sak =nrm .z! maga!, s !olgozz min!ig az =n v!elmem
alatt* Hgy teljesen t"!atos Slam az ilyen o!aa! szolglat.an*
4;. vers
,a t"!atos leszel Slam, akkor kegyem ltal t@l fogsz j"tni a felttelekhez kttt let
min!en aka!lyn. 0zon.an, ha nem ilyen t"!at.an, hanem a hamis egon kereszt)l
#selekszel A nem hallvn 9ngem A, akkor elvesztl.
4<. vers
,a nem #selekszel az "tastsaim szerint, s megtaga!o! a har#ot, akkor tv@tra trsz.
Nermszete!.-l a!!an am@gy is a jv-.en k)z!ene! kell maj!.
7?. vers
h, 6a"nteya, ill@zi! rvn "gyan most megtaga!o! az "tastsaim szerinti
#selekvst, !e sajt termszete! ks-.. #sak arra knyszert, hogy ezt a m"nkt
vgez!.
71. vers
h, 0rj"na, a Hegfels-.. Cr min!enki szv.en jelen van. R irnytja az l-lnyek
vn!orlst, akik az anyagi energia teremtette g'ezet.en foglalnak helyet.
7&. vers
h, /harata leszrmazottja, h!olj meg 9l-tte teljes egsze!.en* 0z - kegye ltal
transz#en!entlis .khez fogsz j"tni, s elre! a legfels-.., rk lakhelyet.
7(. vers
Mme, kinyilatkoztattam neke! a titkok titkt. Kontol! meg jl, s aztn tgy @gy,
ahogyan jnak lto!*
7+. vers
>ivel ke!ves .artom vagy, ezrt ismt feltrom el-tte! a t"!s leg.izalmasa..
rszt. ,all! ht N-lem, mert a java!at szolglja*
74. vers
Ion!olj min!ig Sm, lgy az =n hvem* Lm!j 9ngem, s ajnl! tisztelete! 9l-ttemQ
gy ktsgtelen)l el fogsz j"tni ,ozzm. 9zt meggrem neke!, mert nagyon ke!ves
.artom vagy.
77. vers
0!! fel a valls min!en vltozatt, s h!olj meg egye!)l =nel-ttem* =n
megsza.a!talak min!en .$ns visszahatstl, ne flj*
Bhagavad Gita Tizenhete+ik (e)ezet: 2 hrom(8le hit -&
7:. vers
9zt a meghitt t"!st soha nem sza.a! ismertetni azokkal, akik nem nfegyelmezettek,
nem o!aa!ak, nem folytatnak o!aa! szolglatot, vagy irigyek Sm.
7;. vers
0ki ezt a legnagyo.. titkot a .haktknak elmagyarzza, szmra az o!aa! szolglat
garantlt, a vgn 'e!ig visszatr ,ozzm.
7<. vers
Gin#s s nem is lesz soha nla ke!vese.. szolgm.
:?. vers
6ijelentem, hogy aki tan"lmnyozza ezt a szent 'r.esz!et, az az rtelmvel im!
9ngem.
:1. vers
0ki 'e!ig hittel s irigysg nlk)l hallja, megsza.a!"l a karma sszes .$ns
visszahatstl, s elj"t a jm.orok lakta .olygkra.
:&. vers
h, artha, teljes figyelemmel hallgatta!Fe ezt% SzertefoszlottFe mr ill@zi! s
t"!atlansgo!, h, .-sg megh!tja%
:(. vers
0rj"na szlt: 6e!ves 6rsnm, h, 5salhatatlan, tvhitem mr eloszlott. 6egye! ltal
visszanyertem emlkezetem, s most szilr! vagyok, ktelyekt-l mentes, kszen arra,
hogy "tastsai! szerint #seleke!jem.
:+. vers
Sanjaya szlt: Mgy hallottam a kt nagy llek, 6rsna s 0rj"na 'r.esz!t. 9
mon!anival olyannyira #so!latos, hogy gnek ll t-le a hajam.
:4. vers
3yasa kegy.-l ezt a legtitkosa.. !ialg"st kzvetlen)l a misztikk mestert-l,
6rsntl hallottam, amint szemlyesen .eszlt 0rj"nval.
:7. vers
h, kirly, amint ismtelten visszaemlkezem 6esava s 0rj"na szent 'r.esz!re,
az rm h"llmai jrnak t @jra meg @jra.
::. vers
h, kirly, az Cr 6rsna formjra emlkezve mg nagyo.. #so!lat tlt el, rmm
lanka!atlan*
:;. vers
/rhol is legyen 6rsna, a misztikk mestere, s 0rj"na, a legkivl.. jsz, ott .iztos
a .-sg, a gy-zelem, a ren!kv)li er- s az erny. 9z az n vlemnyem.