12.

IZVIJANJE TLAČNO OPTEREĆENIH ELEMENATA
12.1. Ponašanje tlačno opterećenih konstruktivnih elemenata
Stupovi su konstruktivni elementi izloženi djelovanju tlačnih sila, iako su često
opterećeni i momentima savijanja i tlačnim silama.
Ponašanje stupa pri djelovanju tlačne sile ovisi o dimenzijama poprečnog
presjeka i duljini stupa.
Gubitak nosivosti stupa
Kratki stupovi imaju relativno veliku površinu poprečnog
presjeka u odnosu na duljinu.
Pri povećanju tlačne sile, može doći do sloma stupa uslijed
prekoračenja graničnog naprezanja. Posljedica su
dijagonalne pukotine i drobljenje stupa.
Provjera granične nosivosti stupa provodi se metodama
otpornosti materijala (uspostavljanjem ravnoteže na
nedeformiranom sustavu).
Nosivost kratkog stupa ovisi o:
- površini poprečnog presjeka
- dopuštenom naprezanju materijala.
Veći poprečni presjek →manje naprezanje →stup može
preuzeti veću silu
dop
A
N
σ ≤ = σ
Gubitak stabilnosti stupa
Vitki stupovi imaju relativno malu površinu poprečnog
presjeka u odnosu na duljinu.
Pri povećanju tlačne sile povećavaju se deformacije
konstrukcije što može dovesti do izvijanja stupa i
gubitka stabilnosti pri naprezanju nižem od granice
popuštanja.
Provjera nosivosti stupa na izvijanje provodi se
metodama stabilnosti konstrukcija (uspostavljanjem
ravnoteže na deformiranom sustavu).
PRI PRORAČUNU VITKIH ELEMENATA IZLOŽENIH TLAČNOM OPTEREĆENJU
MJERODAVNO JE IZVIJANJE, A NE TLAČNA NOSIVOST.
12.2. Eulerova teorija izvijanja stupova
Švicarski matematičar Leonard Euler je
prvi uočio da slom vitkih stupova
opterećenih centričnom tlačnom silom
nastaje zbog gubitka stabilnosti
prouzročenog izvijanjem stupa, a ne
gubitka nosivosti presjeka.
Prema Euler-ovoj teoriji, uslijed djelovanja
tlačne sile, stup se izvija. Uklanjanjem
opterećenja, stup se može vratiti u početni
položaj.
Ako se tlačna sila poveća do neke
kritične vrijednosti, stup dostiže
kritično stanje (gubitak stabilnosti)
nakon kojeg se više ne može vratiti u
prvobitni položaj.
Pretpostavke:
• stup je prizmatičnog oblika s konstantnim poprečnim presjekom;
• os stupa je idealno ravna, a opterećenje djeluje u osi;
• materijal je homogen, izotropan i idealno elastičan (Hookeov);
• vrijedi hipoteza ravnih poprečnih presjeka (Navier, Bernouli);
• pomaci i deformacije su mali pa se zakrivljenost
( )
2
3
2
) ' v ( 1
' ' v
+
= ρ može
pojednostavniti i izraziti kao
2
2
dx
v d
' ' v = = ρ ;
• ravnoteža se uspostavlja na deformiranom položaju stupa.

Osnovni Euler-ov stup
l
N
v
max
v
N
M=N⋅v
N
Moment u presjeku stupa:
2
2
dx
v d
EI Nv M = − =
2
2
dx
v d
EI
- moment unutrašnjih sila
Nv - moment vanjskih sila nastao kao
posljedica promatranja ravnoteže na
deformiranom položaju stupa.
0 v k
dx
v d
2
2
2
= +
;
EI
N
k
2
=
Rješenje DJ: kx cos b kx sin a v + =
DJ:
Rubni uvjeti: v(0)=0, v(l)=0 → b=0,
0 kl sin a =
za a=0 (slučaj kada nema
izvijanja štapa) ili za 0 kl sin =
π = i kl (i=1,2,...) →
l
i
k
π
=
Kritična sila:
2
2 2
ki
l
EI i
N
π
=
Pripadni oblik izvijanja:
l
x i
sin a v
i
π
=
Najniža kritična sila
(Eulerova kritična sila):
2
2
k
l
EI
N
π
=
Pripadni oblik izvijanja:
l
x
sin a v
π
=
Kritična sila ovisi o aksijalnom momentu tromosti presjeka.
Kod poprečnih presjeka s različitim momentima tromosti I
y
i I
z
,
izvijanje nastaje oko osi s manjim aksijalnim momentom tromosti.
z
z
y
y
N
N
Izvijanje stupa I-poprečnog presjeka
2
2
k
l
EI
N
π
=
DJ: 0
dx
v d
N
dx
v d
EI
2
2
4
4
= +
Izvijanje ostalih osnovnih stupova
Duljina izvijanja cl l
i
= (udaljenost između dviju susjednih točaka infleksije deformacijske
linije), konstanta c ovisi o načinu pridržanja.
Kritična sila:
2
i
2
k
l
EI
N
π
= ;
2
Ai I = →
2
i
2 2
k
l
EAi
N
π
= →
2
2
k
EA
N
λ
π
=
I - Moment tromosti presjeka;
2
i - kvadrat radijusa tromosti
2
2
k
EI
N
l
π
=
2
2
k
) 5 . 0 (
EI
N
l
π
=
2
2
k
) 7 . 0 (
E I
N
l
π
=
2
2
k
) 2 (
E I
N
l
π
=
l
l
l
l
l = l
i
0.7
l = l
i
0.5
l =2l
i
l =l
i
N
N N N
N
N
N
N

Crtež 13.7. Kritične sile, duljine i oblici izvijanja osnovnih stupova
M
Vitkost stupa:
i / l
i
= λ
Kritično naprezanje:
2
2
k
E
λ
π
= σ
λ
stabilno
nestabilno
σ
k
A
E
2
k
π
= σ
Euler-ova krivulja nosivosti stupa
Nosivost vitkih stupova
Ovisi o:
• Duljini stupa
Kraći stupovi imaju veću nosivost. S porastom duljine stupa opada mu nosivost.
• Krutosti stupa
Krutost stupa ovisi o modulu elastičnosti materijala E i aksijalnom momentu
tromosti I. Dva stupa istih modula elastičnosti i površina poprečnog presjeka, za
različit oblik poprečnog presjeka mogu imati različitu nosivost.
4
R
I
R A
4
1
2
1
⋅ π
=
⋅ π =
x
y
a
x
R
y
12
a
I
a A
4
2
2
2
=
=
2 1
2 1
I I
A A
>
=
Nosivost vitkih stupova
• Uvjetima pričvršćenja stupa
Stup sa spriječenim rotacijama krajeva (ukliješteni stup) ima manju duljinu
izvijanja i može preuzeti veću silu nego zglobno pridržan stup (koji ima
mogućnost zaokreta na krajevima).
Stup s manjom duljinom izvijanja ima veću nosivost.
Nosivost stupa može se povećati smanjivanjem duljine izvijanja.
N
N
v
x
V
N/N
k
v
0
u
v=v +u
0
0
0.5
1.0
V=0
V=0.1
V=0.3
12.3. Izvijanje stupa s nesavršenom osi
12.4. Veza između popuštanja i izvijanja
Granična vitkost λ između ova dva ponašanja određena je izrazom:
T
E σ π = λ
σ
0
elastična
ravnoteža
λ
popuštanje = σ σ
T
izvijanje = E/ σ π λ
2
π( σ ) E/
T
1/2
Veza između izvijanja i popuštanja Eulerovog stupa
Ponašanje stupova od elastoplastičnih materijala
S povećanjem opterećenja, kod elastoplastičnog materijala dolazi do popuštanja
materijala koje izaziva smanjenje krutosti stupa uz daljnje povećanje poprečne
deformacije pa je putanja ravnoteže znatno različita od one kod elastičnog stupa.
V
max
Stup s početnim odstupanjem
elastoplastični materijal
N
N
E
N
m
N
T
Stup s početnim odstupanjem
elastični materijal
Idealno ravni stup
Putanja ravnoteže stupa od elastoplastičnog materijala
Projektne krivulje nosivosti
stupova
Pokusi velikog broja istraživača
pokazali su granice u kojima se
mogu kretati kritične sile, za
određene konstruktivne materijale i
određene tipove presjeka.
Tehničkim propisima pojedine
zemlje propisuju projektne krivulje
nosivosti stupova za određene
materijale i tipove poprečnih
presjeka.
0
Kratki
stupovi
σ σ
k T
/
λ λ /
e
1.0
Vitki
stupovi
λ
e

elastičnosti
1.0
Euler
Projektna nosivost čeličnih stupova

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful