materie ushqyese

lëvizja

ndjeshmëria

tajitja

frymëmarrja

Ndërtimi qelizor

rritja

ushqimi

shumimi

e ita lit dr el di

forosinteza

oksigjeni

Dioksidi Iikarbonit

uji dioksidi i karbonit

+

energjia diellore

uji

sheqeti

+

oksigjeni

+

uji

frymëmarrja

Lëvizja e kafshëve

Ndjeshmëria e bimëve ndaj dritës

Bimër rriten dhe zhvillohen (bëhen më të mëdha) si rezultat i ushqimit.

Bimët shumohen në mënyrë seksuale dhe joseksuale

NGJASHMËRITË DHE DALLIMET shtaza bima
bimore krijon sheqer me të gjitha organet me stomet dhe gjëndrat me të gjitha organet përkohësisht tërë jetën qelizat ushqimi frymëmarrja tajitja ndjeshmëria lëvizja rritja shtazore me ushqim të garshëm
me organe (mushkëri të bardha)

veshkë, lëkurë organe shqisore aktivisht me organe te pjekuria seksuale

seksuale dhe joseksuale shumimi seksuale dhe joseksuale

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful