‫ק"ו דר' ישמעאל זבחים מ‪-‬מא‬

‫בס"ד‬

‫ואתא ליה פר יוה"כ ל'את' 'בדם' 'וטבילה' מפר כהן משיח‬
‫פר העלם דבר‬
‫של צבור‬

‫‪ 7‬הזאות על הפרוכת‬
‫‪ 4‬מתנות קרנות מזבח הזהב‬

‫במקום שלא הושוו קרבן לקרבן‬
‫והאי שעיר ‪Å‬‬
‫‪ Æ‬דהאי פר‬
‫הושוו מעשים למעשים‬
‫למאי דכתיב בהו‬
‫ואם זה נכנס לפנים וזה לא נכנס לפנים‬
‫מכל מקום מעשה העבודות שהצריך‬
‫לשניהם לא שינה‬
‫‪Æ‬אלו על הפרוכת ואלו על הפרוכת‪Å‬‬
‫‪ 7‬הזאות על הפרוכת‬
‫‪Æ‬אלו על הקרנות ואלו על הקרנות‪Å‬‬
‫‪ 4‬מתנות קרנות מזבח הזהב‬

‫שעיר של יוה"כ‬
‫‪ 1+7‬הזאות בין הבדים‬
‫‪ 1+7‬הזאות על הפרוכת‬
‫‪ 4‬מתנות קרנות מזבח הזהב‬
‫‪ 7‬הזאות על טהר מזבח הזהב‬

‫וטבל הכהן אצבעו‬

‫‪Æ‬אלו באצבע ואלו באצבע‪Å‬‬

‫והזה באצבעו‬

‫"וטבל" ולא מספג‬
‫"את" להכשיר אמין שבאצבע‬
‫"בדם" שיהא בדם‬
‫שעור טבילה מעיקרא‬

‫אע"ג דלא כתיב ביה בשעיר "וטבל"‪,‬‬
‫"את"‪ ,‬או "בדם" אין זה שינוי דאיכא‬
‫למימר לא פירש את הכל דהא במאי‬
‫דפירש לא שני‬

‫עיין בדף השני‬

‫קל וחומר‬

‫פר כהן משיח*‬

‫מקום שהושוו קרבן לקרבן‬
‫והאי פר ‪Å‬‬
‫‪ Æ‬דהאי פר‬
‫אינו דין שהושוו מעשים למעשים‬

‫‪ 7‬הזאות על הפרוכת‬

‫אינו דין שיושוו מעשה עבודות השוות‬
‫בשניהם‬
‫‪Æ‬כגון הזאות דפרכת‪Å‬‬
‫‪ 7‬הזאות על הפרוכת‬
‫‪Æ‬ושל מזבח הזהב‪Å‬‬
‫‪ 4‬מתנות קרנות מזבח הזהב‬

‫‪ 4‬מתנות קרנות מזבח הזהב‬

‫פר של יוה"כ‬
‫‪ 1+7‬הזאות בין הבדים‬
‫‪ 1+7‬הזאות על הפרוכת‬
‫‪ 4‬מתנות קרנות מזבח הזהב‬
‫‪ 7‬הזאות על טהר מזבח הזהב‬

‫וטבל הכהן את אצבעו‬

‫‪Æ‬ואצבע‪Å‬‬

‫והזה באצבעו‬

‫"וטבל" ולא מספג‬
‫"את" להכשיר אמין שבאצבע‬
‫"בדם" שיהא בדם‬
‫שעור טבילה מעיקרא‬

‫ואתא ליה פר יוה"כ ל"את" "בדם"‬
‫"וטבל" מפר כהן משיח וילמוד סתום מן‬
‫המפורש בהאי ק"ו‬

‫"וטבל" ולא מספג‬
‫"את" להכשיר אמין שבאצבע‬
‫"בדם" שיהא בדם‬
‫שעור טבילה מעיקרא‬

‫* לשיטת רש"י אבל לשיטת ר"ת צ"ל פר העלם דבר של צבור‬
‫‪1‬‬

‫‪www.swdaf.com‬‬

‫ק"ו דר' ישמעאל זבחים מ‪-‬מא‬

‫בס"ד‬

‫ואתא ליה שעיר יוה"כ משעירי עבודת כוכבים‬
‫פר העלם דבר‬
‫של צבור‬

‫‪ 7‬הזאות על הפרוכת‬
‫‪ 4‬מתנות קרנות מזבח הזהב‬

‫במקום שלא הושוו קרבן לקרבן‬
‫והאי שעיר ‪Å‬‬
‫‪ Æ‬דהאי פר‬
‫הושוו מעשים למעשים‬
‫למאי דכתיב בהו‬
‫ואם זה נכנס לפנים וזה לא נכנס לפנים‬
‫מכל מקום מעשה העבודות שהצריך‬
‫לשניהם לא שינה‬
‫‪Æ‬אלו על הפרוכת ואלו על הפרוכת‪Å‬‬
‫‪ 7‬הזאות על הפרוכת‬
‫‪Æ‬אלו על הקרנות ואלו על הקרנות‪Å‬‬
‫‪ 4‬מתנות קרנות מזבח הזהב‬

‫שעיר של יוה"כ‬
‫‪ 1+7‬הזאות בין הבדים‬
‫‪ 1+7‬הזאות על הפרוכת‬
‫‪ 4‬מתנות קרנות מזבח הזהב‬
‫‪ 7‬הזאות על טהר מזבח הזהב‬

‫וטבל הכהן אצבעו‬

‫‪Æ‬אלו באצבע ואלו באצבע‪Å‬‬

‫"וטבל" ולא מספג‬
‫"את" להכשיר אמין שבאצבע‬
‫"בדם" שיהא בדם‬
‫שעור טבילה מעיקרא‬

‫אע"ג דלא כתיב ביה בשעיר "וטבל"‪,‬‬
‫"את"‪ ,‬או "בדם" אין זה שינוי דאיכא‬
‫למימר לא פירש את הכל דהא במאי‬
‫דפירש לא שני‬

‫והזה באצבעו‬

‫קל וחומר‬

‫שעיר עבודת כוכבים‬

‫מקום שהושוו קרבן לקרבן‬
‫‪ Æ‬דהאי שעיר והאי שעיר ‪Å‬‬
‫אינו דין שהושוו מעשים למעשים‬

‫‪ 7‬הזאות על הפרוכת‬

‫אינו דין שיושוו מעשה עבודות השוות‬
‫בשניהם‬
‫‪Æ‬כגון הזאות דפרכת‪Å‬‬
‫‪ 7‬הזאות על הפרוכת‬
‫‪Æ‬ושל מזבח הזהב‪Å‬‬
‫‪ 4‬מתנות קרנות מזבח הזהב‬

‫‪ 4‬מתנות קרנות מזבח הזהב‬

‫שעיר של יוה"כ‬
‫‪ 1+7‬הזאות בין הבדים‬
‫‪ 1+7‬הזאות על הפרוכת‬
‫‪ 4‬מתנות קרנות מזבח הזהב‬
‫‪ 7‬הזאות על טהר מזבח הזהב‬

‫וטבל הכהן את אצבעו‬
‫"וטבל" ולא מספג‬
‫"את" להכשיר אמין שבאצבע‬
‫"בדם" שיהא בדם‬
‫שעור טבילה מעיקרא‬
‫"החטאת" אלו‬
‫שעירי עבודת כוכבים‬

‫‪Æ‬ואצבע‪Å‬‬
‫ואתא ליה שעיר יוה"כ ל"את" "בדם"‬
‫"וטבל" שעיר עו"כ וילמוד סתום מן‬
‫המפורש בהאי ק"ו‬

‫וכי דבר הלמד מהיקש‬
‫חוזר ומלמד בק"ו‬
‫‪2‬‬

‫והזה באצבעו‬
‫"וטבל" ולא מספג‬
‫"את" להכשיר אמין שבאצבע‬
‫"בדם" שיהא בדם‬
‫שעור טבילה מעיקרא‬
‫ואתא ליה שעיר יוה"כ‬
‫משעירי עו"כ בק"ו‬
‫‪www.swdaf.com‬‬

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful