You are on page 1of 11

THI TAY NGHEÀ ÑIEÄN

1)- Laép raùp maïch ñieän ÑAÛO CHIEÀU ÑOÄNG CÔ 3 PHA


2)- Laép raùp maïch ñieän TUÛ QUAÏT
3)- Laép raùp maïch : ÑIEÀU KHIEÅN TÖÏ ÑOÄNG CHUYEÅN Y - ^
ñeå : GIAÛM DOØNG KHÔÛI ÑOÄNG ÑOÄNG CÔ 3 PHA
4)- Laép raùp maïch ñieän KIEÅM SOAÙT SÖÏ COÁ ÑEØN VAØ CHUOÂNG
BAÙO

1)- Laép raùp maïch ñieän ÑAÛO CHIEÀU ÑOÄNG CÔ 3 PHA

* CAÙC LINH KIEÄN SÖÛ DUÏNG TRONG MAÏCH :

1)- Boä 3 nuùt nhaán OFF – FOR – RE ( 4 daây ) :


1 daây chung ( soá 1 ) , 3 daây OFF : NC ( soá 2 ) – FOR ( soá
3 ) & REV ( soá 4 ) : NO
2)- Boä CONTACTOR ( 12 daây ) goàm coù :
- 2 daây nguoàn (ñaàu cuoän daây ) - 6 daây
ñoäng löïc ( 3 daây/beân x 2 beân )
- 2 tieáp ñieåm NC ( 1 daây/beân x 2 beân ) - 2 tieáp
ñieåm NO ( 1 daây/beân x 2 beân )
Laáy 2 CONTACTOR gioáng nhau nhöng ñaët teân : 1 caùi laø K T , 1
caùi laø K N
( Khoùa Thuaän &
khoùa Nghòch )

ÑO BOÄ 3 NUÙT NHAÁN OFF – FOR – RE


Söû duïng trong : MAÏCH ÑAÛO CHIEÀU ÑOÄNG CÔ
(FOR : forward –RE : Review
( THAÀY QUÍ VEÕ KHI THÖÏC TAÄP )
ÑO Ω : NHAÄN XEÙT TOÅNG QUAÙT
- :
- Ñ0 1 -2 : 0ù Ω : Neáu Nhaán OFF :

( Luùc naøy : neáu nhaán FOR ,
REV : 0 Ω )
- Ñ0 1 -3 : ∞ù : Neáu Nhaán FOR :

- Ñ0 1 -4 : ∞ù : Neáu Nhaán RE :

CAÙCH ÑO THÖÏC TEÁ

ÑO KEÁT QUAÛ
- Taát caû caùc caëp ( 6 laàn ) - Caëp naøo 0ù Ω laø : CAËP 1 -2
- Laáy baát kyø 1 hay 2 ÑO VÔÙI 3
hay 4 : - Neáu kim leân 0ù Ω : Ñaây laø
- Luùc ño : Aán vaøo FOR nuùt FOR
( neáu ∞ : Ñaây laø nuùt
- Luùc ño : Aán vaøo RE RE )
- Neáu kim leân 0ù Ω : Ñaây laø
nuùt RE
( neáu ∞ : Ñaây laø nuùt
FOR)

ÑO BOÄ CONTACTOR : 12 DAÂY RA


( 1 caùi TÖÏ ÑAËT laø K T, 1 caùi TÖÏ ÑAËT laø K N )
Söû duïng trong : MAÏCH ÑAÛO CHIEÀU ÑOÄNG CÔ
CAÙCH ÑO :
- Ño 2 ñaàu cuoän daây : Luoân luoân coù Ω
- Ño caùc tieáp ñieåm NO , NC
- 6 daây ñoäng löïc : khoâng do : Chæ chuù yù laøm daáu daây
naøo laø : X,Y,Z
SÔ ÑOÀ ÑAÛO CHIEÀU ÑOÄNG CÔ 3 PHA

R,S,T
Giöõ
nguyeân

MAÏCH ÑAÛO CHIEÀU ÑOÄNG CÔ 3 PHA


1 : LAØ DAÂY CHUNG

ÑAÁU ÑOÄNG LÖÏC


( laø ñaáu giöõa KT vaø KN )
Laép raùp maïch : ÑIEÀU KHIEÅN TÖÏ ÑOÄNG CHUYEÅN Y -
ñeå : GIAÛM DOØNG KHÔÛI ÑOÄNG ÑOÄNG CÔ 3 PHA

* CAÙC LINH KIEÄN SÖÛ DUÏNG TRONG MAÏCH :

1)- Boä 2 nuùt nhaán ON - OFF ( 3 daây ) :


1 daây chung ( soá 1 ) , 1 daây OFF : ( soá 2 ) – 1 daây ON
( soá 3 )
2)- Boä CONTACTOR goàm coù : XEM LAÏI ?
- 2 daây nguoàn (ñaàu cuoän daây )
- 2 tieáp ñieåm NC ( 1 daây/beân x 2 beân ) - 2 tieáp
ñieåm NO ( 1 daây/beân x 2 beân )
Laáy 2 CONTACTOR gioáng nhau nhöng ñaët teân : 1 caùi laø K T , 1
caùi laø K N
( Khoùa Thuaän &
khoùa Nghòch )
3)- Boä TIMER : ( 5 daây ) ( Neân môû ra coi ñeå xaùc ñònh caùc ñaàu
cuoän daây vaø NC , NO )
- 2 daây nguoàn (ñaàu cuoän daây )
- 1 daây chung ( soá 8 ) - Tieáp ñieåm : - Daây
8 + 5 : NC
- Daây 8
+ 6 : tieáp ñieåm NO

BOÄ ON – OFF ( 3 daây ra )


BOÄ TIMER 5 DAÂY ( 6 DAÂY )

2 – 7 : 2 ñaàu cuoän daây TM - NC : 1- 4 vaø 8


- 5 (8-5: NC chaäm?)
8 -1 : Daây chung - NO : 1- 3 vaø 8 -
6

CAÙCH ÑO TIMER 5 DAÂY


1-) 2 ÑAÀU CUOÄN DAÂY : Luoân luoân coù Ω
2)- Ño NC vaø NO

2)- Laép raùp maïch ñieän TUÛ QUAÏT


4)- Laép raùp maïch ñieän KIEÅM SOAÙT SÖÏ COÁ ÑEØN VAØ CHUOÂNG
BAÙO
* CAÙC LINH KIEÄN SÖÛ DUÏNG TRONG MAÏCH :

1)- Boä 2 nuùt nhaán ON - OFF ( 3 daây ) :


1 daây chung ( soá 1 ) , 1 daây OFF : ( soá 2 ) – 1 daây ON
( soá 3 )
2)- Boä CONTACTOR &OLR ( goàøm CONTACTOR coù gaén OLR ôû treân )
goàm coù :
- Boä CONTACTOR : - 2 daây nguoàn (ñaàu cuoän daây )
- 2 tieáp ñieåm NC ( 1 daây/beân x 2
beân )
- 2 tieáp ñieåm NO ( 1 daây/beân x 2
beân )
- Boä OLR ( 3 daây ra ) - 1 daây Chung - 1 daây soá 1 - 1 daây
soá 2
(Phía döôùi OLR coù 3 chaáu ñeå caém vaøo CONTACTOR )
3)-Boä RELAY ÑIEÄN THEÁ: ( 5 daây ) ( gioáng Boä TIMER 5 daây )
( Neân môû ra coi ñeå xaùc ñònh caùc ñaàu cuoän daây vaø NC ,
NO )
- 2 daây nguoàn (ñaàu cuoän daây )
- 1 daây chung ( soá 8 ) - Tieáp ñieåm : - Daây 8 +
5 : NC
( caùc soá chí laø ví duï) - Daây 8 +
6 : NO
4)- Boä CHUOÂNG – ÑEØN : 4 DAÂY
- 2 daây vaøo CHUOÂNG - 2 daây vaøo ÑEØN
( THÖÛ : Laàn löôït caém 2 daây cuûa chuoâng hoaëc ñeøn vaøo nguoàn thì
: CHUOÂNG keâu ,ÑEØN saùng )
5) - Boä STOP – ALRM : 1 nuùt ñoû , 2 daây ( Boä CONTACTOR ON )
Ño 2 ñaàu daây : Khi nhaán nuùt ON ( nuùt
ñoû ) : coù OHM

ÑO XAÙC ÑÒNH TRONG OLR

Treân OLR coù veõ hình NC vaø NO


( Trong OLR thöïc taäp coù ghi vaø ñaùnh soá nhö sau : 96 – 95 : NC
98 – 95 : NO
ÑO KIEÅM TRA KHI LAÉP XONG MAÏCH

OLR : Aán nuùt OLR xuoáng : Chuoâng khoâng keâu laø ñuùng ( Töùc
heä thoáng chaïy bình thöôøng )
KHÔÛI ÑOÄNG TÖØ : Keùo nuùt KHÔÛI ÑOÄNG TÖØ leân : Nhaán ON
( boä ON/OFF ) : Chuoâng keâu
Nuùt STOP – ALARM ( Nuùt ON Ñoû ) : Khi coù söï coá aán vaøo : Seõ
taét chuoâng baùo

Rate