CAÙCH ÑO 1.

BLOCK : C , R , S

2.

Ño 3 laàn : - CR : nhoû Ω nhaát : Suy ra : S - CS : Ω trung bình - RS : Lôùn Ω nhaát Laáy s ño vôùi 2 daây coøn laïi : - daây naøo : Lôùn Ω nhaát laø R

CAÙCH XAÙC ÑÒNH CAÙC DAÂY C , Ñ , T ( Chung , Ñeøn , thermostat ) Trong MACH TUÛ LAÏNH ( TIMER 3 - 4 DAÂY ) --------------1. Daây C : Daây Chung ( Khoâng phaûi daây chung cuûa loác ) 2. Daây Ñ : Daây Ñeøn 3. DaâyT : Daây thermostat CAÙV ÑÒNH CAÙC DAÂY C , Ñ , T 1. Ñoùng ON THERMOSTAT : & ( K Ñoùng : töùc môû chaùy ñeøn ) : Ño 3 laàn : C-Ñ , C-T , Ñ – T : - 1 laàn : 0 coù Ω - 2 laàn : coù Ω ÑEØN * Taïi vò trí 0 Ω vuøa ño : laø C-T suy ra : daây coøn laïi : Daây Ñeøn 2. NGAÉT OFF THERMOSTAT : & ( K Ñoùng : töùc môû chaùy ñeøn ) : Ño Daây Ñeøn vôùi 2 daây coøn laïi ( C – T ): - Caëp naøo coù Ω laø : C - Caëp naøo ∞ laø : T Löu yù : THERMOSTAT : trong maïch thöïc taäp chæ coù 1 ñaàu daây neân : chæ caâu vôùi C cuûa LOÁC ( 0 coù ñaàu noái vôùi C chung

TIMER 3DAÂY

CAÙCH ÑO TIMER ----------TIMER 4DAÂY

Caáp ñieän 1 -2 : Caáp ñieän 1 -2 : + Sau 1 thôøi gian : 1 -3 ñoùng : Cöù vaäy + Sau 1 thôøi gian : 1 -3 hôû : Cöù vaäy + Sau 1 thôøi gian : 1 -3 hôû tieáp tuïc + Sau 1 thôøi gian : 1 -4 ñoùng tieáp tuïc

CAÙCH ÑO TIMER
TIMER 3DAÂY 1. Vaên OFF TIMER - Ño 2 ñaàu cuoän daây : Luoân coù OHM : - Xoay truïc cam TIMER quay baát kyø nhöng 1-2 : Luoân coù OHM : Ñoù laø 2 ñaàu cuoän daây Suy ra : Ñaàu coøn laïi laø : 3 2. Laáy daây 3 ño vôùi 1 vaø 2 : ( Khi ño xoay nheï nuùm TIMER , nghe 1 tieáng CAÙCH TIMER 4DAÂY 1. Vaên OFF TIMER - Ño 2 ñaàu cuoän daây : Luoân coù OHM : - Xoay truïc cam TIMER quay baát kyø nhöng 1-2 : Luoân coù OHM : Ñoù laø 2 ñaàu cuoän daây Suy ra : Ñaàu coøn laïi laø : 3 -4 2. Laáy daây 3 hoaëc 4 ño vôùi 1 vaø 2 : ( Khi ño xoay nheï nuùm TIMER nghe 1 tieáng CAÙCH nhoû laø ñuùng )

nhoû laø ñuùng ) - Daây naøo 0 OHM laø daây soá 1 - ---------- Voâ cöïc laø daây soá 2

- Daây naøo 0 OHM laø daây soá 1 - ---------- Voâ cöïc laø daây soá 2 ( Neáu caû 2 laàn ño ñeàu 0 coù OHM thì ñoåi 1 trong 2 daây 3 -4 ) 3. Laáy daây 1 (CHUAÅN) ño vôùi 3 vaø 4 : VAËN TIMER : ( Kim seõ veà Voâ Cöïc ) - Thôøi gian vaën daøi laø soá 3 - Thôøi gian vaën daøi laø soá 4 Löu yù ; Tröôùc khi vaën TIMER xaùc ñònh 3-4 phaûi vaën ñoàng hoà ño sao cho kim naèm ôû : vò trí : 0 OHM

ÑO BOÄ 3 NUÙT NHAÁN OFF – FOR – RE

Söû duïng trong : MAÏCH ÑAÛO CHIEÀU ÑOÄNG CÔ (FOR : forward –RE : Review

ÑO Ω : NHAÄN XEÙT TOÅNG QUAÙT - : - Ñ0 1 -2 : 0ù Ω : Neáu Nhaán OFF :

∞ ( Luùc naøy : neáu nhaán FO , RE
0Ω) - Ñ0 1 -3 : 0Ω - Ñ0 1 -4 :
:

∞ù ∞ù

: Neáu Nhaán FOR : : Neáu Nhaán RE :

CAÙCH ÑO THÖÏC TEÁ
ÑO - Taát caû caùc caëp ( 6 laàn ) KEÁT QUAÛ - Caëp naøo 0ù Ω laø : CAËP 1

-2 - Laáy baát kyø 1 hay 2 ÑO VÔÙI 3 hay 4 : - Luùc ño : Aán vaøo FOR - Luùc ño : Aán vaøo RE - Neáu kim leân 0ù Ω : Ñaây laø nuùt FOR ( neáu ∞ : Ñaây laø nuùt RE ) - Neáu kim leân 0ù Ω : Ñaây laø nuùt RE ( neáu ∞ : Ñaây laø nuùt FOR)

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful