You are on page 1of 11

ÑO ÑIEÄN TRÔÛ CAÙCH ÑIEÄN :BLOCK MAÙY NEÙN

1-2 : R taûi ( 2 daây nguoàn ) 1


---------------------------
1 - Voû : R cñ 2
---------------------------
Voû -2 : R taûi + R cñ

( Ñôn vò tính : Ω = OHM )


CAÙCH ÑIEÄN TOÁT :
1-2 : 100
1 - Voû : 3.000.000
Voû -2 : 3.000.000
CAÙCH ÑIEÄN XAÁU : CHAÏM TRÖÏC
TIEÁP – NGUY HIEÅM :
1-2 : 100 1-2 :
100
1 - Voû : 5.000 1 - Voû : 0
Voû -2 : 5.000 Voû -2 :
100

CAÙCH ÑO BLOCK : C , R , S
1. Ño 3 laàn : - CR : nhoû OHM nhaát : Suy ra : S
- CS : OHM trung bình
- RS ; Lôùn OHM nhaát
2. Laáy s ño vôùi 2 daây coøn laïi :
- daây naøo : Lôùn OHM nhaát laø R

CAÙCH ÑO CAÙC ÑAÀU CUOÄN DAÂY TIEÁP ÑIEÅM NC


& NO

1)- ÑO CAÙC ÑAÀU CUOÄN DAÂY : Luoân coù Ω


2)- tieáp ñieåm NC : Bình thöôøng ÑOÙNG : - Ño
0 Ω
Aán coâng taéc vaøo HÔÛ :-
Ño ∞
(K
hi aán kim veà ∞ )
3)- tieáp ñieåm NO : Bình thöôøng HÔÛ :-
Ño ∞
Aán coâng taéc vaøo ÑOÙNG : -
Ño 0 Ω
( Kh
i aán kimleân 0 Ω )

TIMER – CAÙCH ÑO

Caáp ñieän 1 -2 : Caáp ñieän 1 -2 :


+ Sau 1 thôøi gian : 1 -3 ñoùng : Cöù vaäy + Sau 1 thôøi gian
: 1 -3 hôû : Cöù vaäy
+ Sau 1 thôøi gian : 1 -3 hôû tieáp tuïc + Sau 1 thôøi gian
: 1 -4 ñoùng tieáp tuïc

CAÙCH ÑO TIMER

TIMER 3DAÂY TIMER 4DAÂY


1. Vaên OFF TIMER 1. Vaên OFF TIMER
- Ño 2 ñaàu cuoän daây : - Ño 2 ñaàu cuoän daây :
Luoân coù OHM : Luoân coù OHM :
- Xoay truïc cam TIMER quay - Xoay truïc cam TIMER quay
baát kyø nhöng baát kyø nhöng
1-2 : Luoân coù OHM : 1-2 : Luoân coù OHM :
Ñoù laø 2 ñaàu cuoän Ñoù laø 2 ñaàu cuoän
daây daây
Suy ra : Ñaàu coøn laïi Suy ra : Ñaàu coøn laïi
laø : 3 laø : 3 - 4
2. Laáy daây 3 ño vôùi 1 vaø 2 2. Laáy daây 3 hoaëc 4 ño
: vôùi 1 vaø 2 :
( Khi ño xoay nheï nuùm ( Khi ño xoay nheï nuùm
TIMER , nghe 1 tieáng CAÙCH TIMER nghe 1 tieáng CAÙCH
nhoû laø ñuùng ) nhoû laø ñuùng )
- Daây naøo 0 OHM - Daây naøo 0 OHM laø
laø daây soá 1 daây soá 1
- ----- nt ----- ∞ laø - ----- nt ----- ∞ laø
daây soá 2 daây soá 2
( Neáu caû 2 laàn ño ñeàu 0
coù OHM thì ñoåi 1
trong 2 daây 3 -4 )
3. Laáy daây 1 (CHUAÅN) ño
vôùi 3 vaø 4 :
VAËN TIMER : ( Kim seõ
veà Voâ Cöïc )
- Thôøi gian vaën daøi laø
soá 3
- Thôøi gian vaën daøi laø
soá 4
Löu yù ; Tröôùc khi vaën
TIMER xaùc ñònh 3-4 phaûi
vaën ñoàng hoà ño sao cho
kim naèm ôû : vò trí : 0
OHM

BOÄ TIMER 5 DAÂY ( 6 DAÂY ) TIMER TREÃ ?


2 – 7 : 2 ñaàu cuoän daây TM - NC : 1- 4 vaø 8
- 5 (8-5: NC chaäm?)
8 -1 : Daây chung - NO : 1- 3 vaø 8 -
6

CAÙCH ÑO TIMER 5 DAÂY


1-) 2 ÑAÀU CUOÄN DAÂY : Luoân luoân coù Ω
2)- Ño NC vaø NO

CAÙCH XAÙC ÑÒNH CAÙC DAÂY C , Ñ , T ( Chung , Ñeøn ,


thermostat )
Trong MACH TUÛ LAÏNH ( TIMER 3 - 4 DAÂY )
---------------
1. Daây C : Daây Chung ( Khoâng phaûi daây chung cuûa
loác )
2. Daây Ñ : Daây Ñeøn
3. DaâyT : Daây thermostat

CAÙV ÑÒNH CAÙC DAÂY C , Ñ , T


1. Ñoùng ON THERMOSTAT : & ( K Ñoùng : töùc môû
chaùy ñeøn ) :
Ño 3 laàn : C-Ñ , C-T , Ñ – T :
- 1 laàn 0 coù OHM
- 2 laàn coù OHM ÑEØN
* Taïi vò trí 0 OHM vuøa ño : laø C-T
suy ra daây coøn laïi : Daây Ñeøn
2. NGAÉT OFF THERMOSTAT : & ( K Ñoùng : töùc môû chaùy
ñeøn ) :
Ño Daây Ñeøn vôùi 2 daây coøn laïi ( C – T ):
- Caëp naøo coù OHM laø : C
- Caëp naøo VOÂ CÖÏC laø : T

Löu yù : THERMOSTAT : trong maïch thöïc taäp chæ coù 1


ñaàu daây neân :
chæ caâu vôùi C cuûa LOÁC ( 0
coù ñaàu noái vôùi C chung
CAÙCH XAÙC ÑÒNH CAÙC DAÂY C , Ñ , Q
(C , Ñ , Q laø daây : Chung – ñeøn –quïat : cuûa Coâng taéc
3 chaáu trong maïch ñieän TUÛ QUAÏT )

BOÄ ON – OFF
ÑO BOÄ 3 NUÙT NHAÁN OFF – FOR – RE
Söû duïng trong : MAÏCH ÑAÛO CHIEÀU ÑOÄNG CÔ
(FOR : forward –RE : Review
( THAÀY QUÍ VEÕ KHI THÖÏC TAÄP )

ÑO Ω : NHAÄN XEÙT TOÅNG QUAÙT


- :
- Ñ0 1 -2 : 0ù Ω : Neáu Nhaán OFF :

( Luùc naøy : neáu nhaán FO , RE :
0Ω)
- Ñ0 1 -3 : ∞ù : Neáu Nhaán FOR :

- Ñ0 1 -4 : ∞ù : Neáu Nhaán RE :

CAÙCH ÑO THÖÏC TEÁ

ÑO KEÁT QUAÛ
- Taát caû caùc caëp ( 6 laàn ) - Caëp naøo 0ù Ω laø : CAËP 1 -2
- Laáy baát kyø 1 hay 2 ÑO VÔÙI 3
hay 4 : - Neáu kim leân 0ù Ω : Ñaây laø
- Luùc ño : Aán vaøo FOR nuùt FOR
( neáu ∞ : Ñaây laø nuùt
- Luùc ño : Aán vaøo RE RE )
- Neáu kim leân 0ù Ω : Ñaây laø
nuùt RE
( neáu ∞ : Ñaây laø nuùt
FOR)

Xem theâm : BOÄ OFF – FOR – RE ( THAÀY TAØI VEÕ


TRONG TAÄP )
maïch ñieän ÑAÛO CHIEÀU ÑOÄNG CÔ 3 PHA

MAÙY ÑHKK 1 CUÏM ( DUØNG TUÏ NGAÄM KEÙP )


MAÙY ÑHKK 1 CUÏM ( DUØNG TUÏ QUAÏT & LOÁC RIEÂNG BIEÄT
)
CHUNG
- Ño R,C,S cuûa BLOCK , chaïy thöû TUÏ NGAÄM :
- Ño caùc daây QUAÏT , chaïy thöû QUAÏT : Xaùc ñònh CAÙC DAÂY
QUAÏT
-Ño coâng taéc chia
-Kieåm tra caùc phaàn töû coøn laïi
-Raùp maïch theo sô ñoà
-K.tra nguoäi , chaïy thöû
CAÙCH ÑO BLOCK : C , R , S
1. Ño 3 laàn : - CR : nhoû OHM nhaát : Suy ra : S
- CS : OHM trung bình
- RS : Lôùn OHM nhaát
2. Laáy s ño vôùi 2 daây coøn laïi :
- daây naøo : Lôùn OHM nhaát laø R

CAÙCH XAÙC ÑÒNH CAÙC DAÂY QUAÏT 2 , 3


TOÁC ÑOÄ

1. Ño taát caû caùc caëp : 1-2 , 1-3 , 1- 4 , 1-5 ( 1 laøm chuaån )


2-3 , 2- 4 , 2-5 ( 2 laøm chuaån )
3- 4 , 3-5 ( 3 laøm chuaån )
CAËP COÙ OHM CAO NHAÁT LAØ RS , Coøn laïi laø caùc DAÂY
SOÁ

2. Noái R – S vôùi tuï quaït chaïy thöû :


- Quay ÑUÙNG chieàu : laø R
- Quay NGÖÔÏC chieàu : laø S
3. xaùc ñònh caùc daây soá :
- Cho chaïy thöû töøng daây . Xem gioù yeáu , maïnh ,
vöøa ñeå xaùc ñònh H,M,L

THÖÏC TAÄP THÖÏC TEÁ


MAÙY ÑHKK 2 CUÏM
1. ÑO BLOCK : C , R , S
Noái R vaø S vaøo 2 ñaàu tuï lôùn
Noái 2 nguoàn ñieän vaøo R –C ( Ño OHM : cho chaïy thöû
LOÁC )
2. Ño 4 DAÂY QUAÏT DAØN NOÙNG :
* Xaùc ñònh daây R –S : ( Khoâng coù daây 5 thì boû
böôùc cuoái : 1-5 , 2-5 , 3- 5 )
Ño taát caû caùc caëp : 1-2 , 1-3 , 1- 4 , 1-5 ( 1 laøm
chuaån )
2-3 , 2- 4 , 2-5 ( 2 laøm chuaån )
3- 4 , 3- 5 ( 3 laøm chuaån )
CAËP COÙ OHM CAO NHAÁT LAØ RS , Coøn laïi laø caùc DAÂY
SOÁ
Noái 2 daây R – S vaøo TUÏ QUAÏT , chaïy thöû :
Laáy 1 trong 2 daây ÑIEÄN NGUOÀN CHÍNH CAÂU VAØO 1 TRONG
2 DAÂY SOÁ
1 DAÂY COØN LAÏI queït vaøo daây R hoaëc S (cuûa 2
daây ñaõ noái vaøo tuï quaït )
- Quay ÑUÙNG chieàu : laø R
- Quay NGÖÔÏC chieàu : laø S
3. xaùc ñònh caùc daây soá :
Laáy 1 trong 2 daây ÑIEÄN NGUOÀN CHÍNH CAÂU VAØO daây R
(vöøa xaùc ñònh ôû böôùc 2
xong )
1 DAÂY COØN LAÏI queït vaøo 1 trong caùc daây soá
- Cho chaïy thöû töøng daây . Xem gioù yeáu , maïnh ,
vöøa ñeå xaùc ñònh H,M,L
4. Ño coâng taéc chia :
Laáu daây chung laøm chuaån ( Coïc naèm rieâng 1 mình ?
)
Ñeå ON : Ño 4 laàn :
- Coù OHM laø QUAÏT ( C cuûa QUAÏT
DAØN LAÏNH )
BAÄT 1 NAÁC : Ño 4 daây :
- Quaït vaãn leân OHM
- Thöù 2 leân OHM laø LOÁC
( Daây töø boä chia voâ thernostat ñi
tôùi daây C cuûa Loác ? )
XAÙC ÑÒNH 3 TOÁC ÑOÄ :
- Daây LOÁC luoân coù OHM
- Baäc tieáp 1 naác : coù OHM daàu tieân laø L
- Baäc tieáp 1 naác : coù OHM tieáp laø M ?
Laép raùp maïch ñieän TUÛ LAÏNH :
DUØNG TIMER 3 DAÂY ( Xaõ ÑAÙ = GA NOÙNG )

Laép raùp maïch ñieän TUÛ LAÏNH :


DUØNG TIMER 3 DAÂY ( Xaõ ÑAÙ = GA NOÙNG )
Laép raùp maïch ñieän TUÛ LAÏNH :
DUØNG TIMER 4 DAÂY ( Xaõ ÑAÙ =ÑIEÄN TRÔÛ )

Rate