Tabel 2: Mata pelajaran Pendidikan Menengah

MATA PELAJARAN ALOKASI WAKTU
PER MINGGU
Kelompok A (Wajib) X XI XII
1. Pendidikan Agama dan Budi Pekerti 3 3 3
2 Pendidikan Pan!a"i#a dan Ke$arganegaraan 2 2 2
3 Ba%a"a Ind&ne"ia ' ' '
' Matematika ' ' '
( Se)ara% Ind&ne"ia 2 2 2
* Ba%a"a Inggri" 2 2 2
Kelompok B (Wajib)
+ Seni Buda,a 2 2 2
- Pendidikan Ja"mani. O#a% Raga. dan Ke"e%atan 3 3 3
/ Prakar,a dan Ke$irau"a%aan 2 2 2
Jum#a% Jam Pe#a)aran Ke#&m0&k A dan B 0er minggu 2' 2' 2'
Kelompok C (Peminatan)
Mata Pe#a)aran Peminatan Akademik 1SMA2MA3 4- 25 25
Mata Pe#a)aran Peminatan Akademik dan 6&ka"i 1SMK2MAK3 2' 2' 2'
JUMLA7 JAM PELAJARAN 8AN9 7ARUS :ITEMPU7
PERMIN99U 1SMA2MA3
'2 '' ''
JUMLA7 JAM PELAJARAN 8AN9 7ARUS :ITEMPU7
PERMIN99U 1SMK2MAK3
'- '- '-
Bidang kea%#ian 0ada SMK2MAK me#i0uti;
a Tekn&#&gi dan Reka,a"a<
= Tekn&#&gi In>&rma"i dan K&munika"i<
! Ke"e%atan<
d Agri=i"ni" dan Agr&tekn&#&gi<
e Perikanan dan Ke#autan<
> Bi"ni" dan Mana)emen<
g Pari$i"ata<
% Seni Ru0a dan Kri,a<
i Seni Pertun)ukan
Pada SMK2MAK. Mata Pe#a)aran Ke#&m0&k Peminatan 1?3 terdiri ata";
a Ke#&m0&k Mata Pe#a)aran :a"ar Bidang Kea%#ian 1?43<
= Ke#&m0&k Mata Pe#a)aran :a"ar Pr&gram Kea%#ian 1?23<
! Ke#&m0&k Mata Pe#a)aran Paket Kea%#ian 1?33
Mata 0e#a)aran "erta K: 0ada ke#&m0&k ?2 dan ?3 diteta0kan &#e% :irekt&rat Jendera# Pendidikan
Menenga% Kementerian Pendidikan dan Ke=uda,aan untuk men,e"uaikan dengan 0erkem=angan
tekn&#&gi "erta ke=utu%an dunia u"a%a dan indu"tri
Khusus untuk MAK dapat ditambah dengan muatan keagamaan yang diatur lebih lanjut
leh Kementerian Agama.
Tabel 3: Mata pelajaran Umum SMK/MAK [Tiga Tahun]
MATA PELAJARAN ALOKASI WAKTU
PER MINGGU
Kelompok A (Wajib) X XI XII
1. Pendidikan Agama dan Budi Pekerti 3 3 3
2 Pendidikan Pan!a"i#a dan Ke$arganegaraan 2 2 2
3 Ba%a"a Ind&ne"ia ' ' '
' Matematika ' ' '
( Se)ara% Ind&ne"ia 2 2 2
* Ba%a"a Inggri" 2 2 2
Kelompok B (Wajib)
+ Seni Buda,a 2 2 2
- Pendidikan Ja"mani. O#a% Raga. dan Ke"e%atan 3 3 3
/ Prakar,a dan Ke$irau"a%aan 2 2 2
Jum#a% Jam Pe#a)aran Ke#&m0&k A dan B 0er minggu 2' 2' 2'
Kelompok C (Peminatan)
Mata Pe#a)aran Peminatan Akademik dan 6&ka"i 1SMK2MAK3 2' 2' 2'
JUMLA7 JAM PELAJARAN 8AN9 7ARUS :ITEMPU7
PERMIN99U 1SMK2MAK3
'- '- '-
Keterangan:
Pe#ak"anaan 0em=e#a)aran da0at di#akukan di "atuan 0endidikan dan2atau indu"tri 1terintegra"i
dengan Praktik Ker)a La0angan3 dengan P&rt&>&#i& "e=agai in"trumen utama 0eni#aian
Tabel 5 Mata pelajaran SMK/MAK !idang Keahlian Tekn"l"gi dan #eka$a%a
MATA PELAJARAN ALOKASI WAKTU
PER MIN99U
X XI XII
Kelompok A (Wajib) 4 2 4 2 4 2
1. Pendidikan Agama dan Budi Pekerti 3 3 3 3 3 3
2 Pendidikan Pan!a"i#a dan
Ke$arganegaraan
2 2 2 2 2 2
3 Ba%a"a Ind&ne"ia ' ' ' ' ' '
' Matematika ' ' ' ' ' '
( Se)ara% Ind&ne"ia 2 2 2 2 2 2
* Ba%a"a Inggri" 2 2 2 2 2 2
Kelompok B (Wajib)
+ Seni Buda,a 2 2 2 2 2 2
- Prakar,a dan Ke$irau"a%aan 2 2 2 2 2 2
/ Pendidikan Ja"mani. O#a% Raga dan
Ke"e%atan
3 3 3 3 3 3
Kelompok C (Peminatan)
?4 :a"ar Bidang Kea%#ian
45 @i"ika 2 2 2 2 A A
44 Kimia 2 2 2 2 A AA
42 9am=ar Teknik 2 2 2 2 A A
?2 :a"ar Pr&gram Kea%#ian 4- 4- A A A A
?3 Paket Kea%#ian A A 4- 4- 2' 2'
TOTAL '- '- '- '- '- '-
Tabel & Mata pelajaran SMK/MAK !idang Keahlian Tekn"l"gi 'n("rma%i dan
K"munika%i
MATA PELAJARAN ALOKASI WAKTU
PER MIN99U
X XI XII
Kelompok A (Wajib) 4 2 4 2 4 2
1. Pendidikan Agama dan Budi Pekerti 3 3 3 3 3 3
2 Pendidikan Pan!a"i#a dan 2 2 2 2 2 2
Ke$arganegaraan
3 Ba%a"a Ind&ne"ia ' ' ' ' ' '
' Matematika ' ' ' ' ' '
( Se)ara% Ind&ne"ia 2 2 2 2 2 2
* Ba%a"a Inggri" 2 2 2 2 2 2
Kelompok B (Wajib)
+ Seni Buda,a 2 2 2 2 2 2
- Prakar,a dan Ke$irau"a%aan 2 2 2 2 2 2
/ Pendidikan Ja"mani. O#a% Raga dan
Ke"e%atan
3 3 3 3 3 3
Kelompok C (Peminatan)
?4 :a"ar Bidang Kea%#ian
45 @i"ika 2 2 2 2 A A
44 Pemr&graman :a"ar 2 2 2 2 A AA
42 Si"tem K&m0uter 2 2 2 2 A A
?2 :a"ar Pr&gram Kea%#ian 4- 4- A A A A
?3 Paket Kea%#ian A A 4- 4- 2' 2'
TOTAL '- '- '- '- '- '-
STRUKTUR KURIKULUM SMK/MAK
BIDANG STUDI KEAHLIAN : TEKNOLOGI DAN REKAYASA
PROGRAM STUDI KEAHLIAN : TEKNIK OTOMOTIF
MATA PELAJARAN
KELAS
X XI XII
1 2 1 2 1 2
Kelompok A (Wajib)
1 Pendidikn A!" dn B#di Peke$%i & & & & & &
2 Pendidikn Pn'(i) dn Ke*$!ne!$n 2 2 2 2 2 2
& B+( Ind,ne(i - - - - - -
- M%e"%ik - - - - - -
. Se/$+ Ind,ne(i 2 2 2 2 2 2
0 B+( In!!$i( 2 2 2 2 2 2
Kelompok B (Wajib)
1 Seni B#d2 2 2 2 2 2 2
3 P$k$2 dn Ke*i$#(+n 2 2 2 2 2 2
4 Pendidikn J("ni5 O)+ R! 6 Ke(e+%n & & & & & &
Kelompok C (Kejuruan)
C1. Dasar Bidang Kejuruan
17 Fi(ik 2 2 2 2 8 8
11 Ki"i 2 2 2 2 8 8
12 G"9$ Teknik 2 2 2 2 8 8
C2. Dasar Kompetensi Kejuruan
1& Tekn,),!i D($ O%,",%i: 0 0 8 8 8 8
1- Peke$/n D($ Teknik O%,",%i: 0 0 8 8 8 8
1. Teknik Li(%$ik D($ O%,",%i: - - 8 8 8 8
10 Si"#)(i Di!i%) 2 2
C3. Kompetensi Kejuruan
11
Pke% Ke+)in 1 : Teknik Kend$n Rin!n 8 8 13 13 2- 2-
Pke% Ke+)in 2 : Teknik Se;ed M,%,$ 8 8 13 13 2- 2-
Pke% Ke+)in & : Teknik Pe$9ikn B,di
O%,",%i:
8 8 13 13 2- 2-
Pke% Ke+)in - : Teknik A)% Be$% 8 8 13 13 2- 2-
TOTAL -3 -3 -3 -3 -3 -3

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful

Master Your Semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master Your Semester with a Special Offer from Scribd & The New York Times

Cancel anytime.